raport z ewaluacji problemowej

advertisement
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
Kędzierzyn-Koźle
Kuratorium Oświaty w Opolu
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie
podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
2/41
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-06-2016 - 17-06-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Anna Tarka, Małgorzata Kowalik. Badaniem objęto 20 dzieci (swobodne rozmowy
z dziećmi),
73
rodziców
(ankieta
i wywiad
grupowy)
i5
nauczycieli
(ankieta
i wywiad
grupowy).
Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki oraz przedstawicielem samorządu lokalnego,
grupowy z pracownikami niepedagogicznymi i partnerami przedszkola, a także obserwacje zajęc i placówki. Na
podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania
przedszkola:
●
kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,
●
wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:
OP - Arkusz obserwacji przedszkola
OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola
AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora
SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziećmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
3/41
Obraz placówki
Publiczne Przedszkole nr 9 zwane "Akademią Małych Odkrywców" mieści się w spokojnej, zacisznej części
Kędzierzyna-Koźla w pobliżu parku. Przedszkole jest budynkiem parterowym otoczonym dużym ogrodem –
ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w piaskownice i zabawki ogrodowe. Przedszkole dbając o poziom
bezpieczeństwa dzieci oraz wysoką jakość kształcenia i wychowania realizuje szereg programów edukacyjnych.
Uczestniczy
w ogólnopolskim
programie
edukacyjno-wychowawczym
"Bezpieczne
Przedszkole",
który
skierowany jest nie tylko do dzieci, ale również rodziców, pracowników przedszkola oraz współpracujących
z placówką instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. System wychowawczy przedszkola opiera się
w głównej
mierze
na założeniach
ogólnopolskiego
programu
pn.
"Optymistyczne
przedszkole",
co ma
odzwierciedlenie w podejmowanych przez nauczycielki różnorodnych oddziaływaniach wychowawczych. Rodzice
są
angażowani
w budowanie
atmosfery
przedszkola,
wspólnie
z nauczycielkami
analizują
i modyfikują
podejmowane działania wychowawcze, są włączani w szereg inicjatyw.
Przedszkole jest otwarte na potrzeby środowiska lokalnego, umiejętnie rozpoznaje jego potrzeby oraz prowadzi
szereg działań mających na celu ich zaspokojenie. Wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym organizowane są imprezy, uroczystości środowiskowe, akcje charytatywne, stosownie
do potrzeb udzielane jest dzieciom wsparcie materialne. Ponadto we współpracy z przedszkolami partnerskimi
organizuje się szereg działań w ramach projektów edukacyjnych, np. wspólne obchodzenie "Dni Optymizmu",
organizacja spotkań poświęconych bezpieczeństwu i zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W zakresie
działań organizacyjnych przedszkola współpracują w ramach projektów SOWA (Szkoły Organizujące Wspólną
Autoewaluację) i STAR (Sieć Twórczego, Aktywnego Rozwoju).
Prowadzone przez przedszkole działania są pozytywnie odbierane zarówno w środowisku lokalnym, jak i wśród
rodziców, którzy doceniają ofertę przedszkola, uważając jej założenia za celowe i sprzyjające rozwojowi dziecka.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
4/41
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Kędzierzyn-Koźle
Ulica
Harcerska
Numer
16
Kod pocztowy
47-220
Urząd pocztowy
Kędzierzyn - Koźle
Telefon
774834141
Fax
774834141
Www
Regon
53056002000000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
75
Oddziały
3
Nauczyciele pełnozatrudnieni
6.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
1.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
0.04
Średnia liczba uczących się w oddziale
25
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
12.5
Województwo
OPOLSKIE
Powiat
kędzierzyńsko-kozielski
Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Typ gminy
gmina miejska
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
5/41
Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Poziom podstawowy:
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.
Poziom wysoki:
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na
celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
Poziom podstawowy:
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym.
Poziom wysoki:
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska.
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie
na rozwój dzieci.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
6/41
Wnioski
1. Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci czują się bezpiecznie. Sprzyja temu dbałość dyrektora,
nauczycielek oraz pracowników niepedagogicznych o jak najlepsze warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz
budowanie
pozytywnych
relacji,
a także
udział
w ogólnopolskim
programie
edukacyjno-wychowawczym
"Bezpieczne Przedszkole" - zwieńczony uzyskaniem certyfikatu.
2. Nauczycielki podejmują adekwatne do wieku rozwojowego dzieci działania kształtujące u przedszkolaków
umiejętności dokonywania wyborów, a także brania odpowiedzialności za własne postępowanie, również
w ramach realizacji licznych programów i projektów edukacyjnych - w tym ogólnopolskiego programu pn.
"Optymistyczne Przedszkole" oraz międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci
w wieku 5-8 lat pn. "Przyjaciele Zippiego".
3. W przedszkolu nie występuje problem dyskryminacji, a podejmowane działania antydyskryminacyjne mają
wyłącznie charakter prewencyjny. Szereg różnorodnych działań nakierowanych jest na dzieci, natomiast nie
obejmują one pozostałych członków społeczności przedszkolnej - nauczycielek, pracowników i rodziców.
4. System wychowawczy przedszkola opiera się, m.in. na założeniach programu "Optymistyczne Przedszkole",
a zachowania dzieci wskazują, że działania podejmowane w ramach jego realizacji przynoszą pożądane efekty.
5. Rodzice akceptują obowiązujące w przedszkolu zasady oraz normy zachowania, uczestniczyli w opracowaniu
funkcjonującego
w przedszkolu
programu
wychowawczego
oraz
brali
udział
w modyfikacji
systemu
motywacyjnego, natomiast wspólnie z nauczycielkami ustalają kierunki oddziaływań wychowawczych najczęściej
w stosunku do własnych dzieci.
5. Przedszkole jest otwarte na potrzeby środowiska lokalnego, umiejętnie rozpoznaje jego potrzeby oraz
prowadzi szereg działań mających na celu ich zaspokojenie.
6. Działania realizowane we współpracy z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym są adekwatne
do zdiagnozowanych potrzeb przedszkolaków i ich sytuacji społecznej, przyczyniają się do zdobywania przez
nich nowych umiejętności oraz rozwijania zainteresowań, mają również wpływ na wzbogacenie oferty
przedszkola.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
7/41
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Publiczne Przedszkole nr 9 "Akademia Małych Odkrywców" to miejsce, gdzie widoczna jest dbałość
wszystkich pracowników - pani dyrektor, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych o klimat,
w którym zachodzą różnego typu aktywności dzieci. To powoduje, że dzieci czują się w przedszkolu
bezpiecznie zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Z kolei dzięki podejmowaniu
przez
pracowników
przedszkola
spójnych,
adekwatnych
i różnorodnych
oddziaływań
wychowawczych, dzieci poznają zasady i normy, uczą się ich znaczenia i przestrzegają tych jasno
wspólnie
z nimi
wielorakich
określonych
sytuacji
reguł.
wychowawczych
Budowaniu
sprzyja
poczucia
ponadto
bezpieczeństwa
realizacja
oraz
stwarzaniu
ogólnopolskiego
programu
edukacyjno-wychowawczego pn. "Bezpieczne Przedszkole" (zwieńczona uzyskaniem certyfikatu),
ogólnopolskiego programu pn. "Optymistyczne Przedszkole" oraz międzynarodowego programu
promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat pn. "Przyjaciele Zippiego". Podejmowane
przez nauczycielki we współpracy z rodzicami oddziaływania wychowawcze poddawane są refleksji,
do której zachęcani są także rodzice. Wspólne ustalenia służą poprawie indywidualnych działań nakierowanych
na konkretne
dziecko
oraz
są
podstawą
modyfikacji
założeń
systemu
wychowawczego. Dla przedszkola istotne jest uczenie szacunku dla innych, wychowanie dzieci
w duchu tolerancji. Przedszkolaki od najmłodszych lat uczone są podejmowania różnego typu
decyzji i brania odpowiedzialności za dokonywane wybory. Z kolei inicjowane w przedszkolu
działania antydyskryminacyjne mają charakter prewencyjny i nakierowane są na dzieci, nie dotyczą
pozostałych członków społeczności przedszkolnej. Wszystko to świadczy, że przedszkole nie tylko
spełnia badane wymaganie na poziomie podstawowym, ale również realizuje działania wynikające
z poziomu wysokiego oraz wdraża działania ponadstandardowe.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
8/41
Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, czemu sprzyja dbałość wszystkich pracowników
(dyrektora, nauczycielek oraz pracowników niepedagogicznych) o bezpieczeństwo fizyczne oraz
psychiczne przedszkolaków. Poczuciu bezpieczeństwa służą panujące między wszystkimi członkami
społeczności przedszkolnej relacje, oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i współdziałaniu.
O powszechności tego typu relacji między różnymi grupami w przedszkolu - rodzicami, nauczycielkami,
pracownikami przedszkola, dziećmi, dyrektorem, świadczą wypowiedzi wszystkich biorących udział w badaniu
(tab. 1-6). Również z informacji pozyskanych od przedszkolaków wynika, że akceptują one zachowania zgodne
z normami społecznymi, które znają i nazywają (tab. 7, 8). Dbałość o relacje, postawa nauczycielek
zaobserwowana podczas zajęć, jak również uwaga poświęcona zapewnianiu bezpieczeństwa fizycznego,
na którą wskazują wypowiedzi pracowników przedszkola i organu prowadzącego, mają wpływ na poczucie
bezpieczeństwa u dzieci (tab. 9, 10). W trakcie wszystkich obserwacji (6 na 6) nauczycielki w każdej sytuacji
tworzyły atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa oraz dbały o fizyczne bezpieczeństwo dzieci, a także
adekwatnie reagowały na zachowania dzieci. Wśród dzieci natomiast nie występowały zachowania niezgodne
z przyjętymi w przedszkolu zasadami i normami. Także niemal wszyscy rodzice są zdania, że ich dziecko czuje
się w przedszkolu bezpiecznie - nigdy nie mówiło, że się boi, a na niepokój dzieci związany z tzw. lękiem
adaptacyjnym wskazuje 3 z 73 respondentów (wykres 1j). Również obserwacja przedszkola oraz placu zabaw
pozwala na stwierdzenie, że przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu, choć plac zabaw
wymaga remontu, którego wykonanie zaplanowano w miesiącach letnich br. (tab. 11).
Wykres 1j
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
9/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Na jakich zasadach opierają się relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu? [WD] (8492)
Tab.1
Numer Analiza
1
Jak wskazuje dyrektor w grupach starszych relacje
pomiędzy dziećmi opierają się na tolerancji, wzajemnym
szacunku, życzliwości i chęci niesienia pomocy innym.
Jest to zgodne z przyjętymi zasadami uchwalonymi
podczas Optymistycznego Sejmu. Dzieci pomagają sobie
wspierając się w codziennych czynnościach , są w
stosunku do siebie opiekuńcze ( nawet w młodszych
grupach np. okrywanie kocykiem dziecka, które źle się
poczuło i odpoczywa na leżaczku) , potrafią cieszyć się z
sukcesu kolegów ( nagradzać brawami, przyznając
znaczek oznaczający sukces lub nagradzający dobre
zachowanie) Dzieci okazują współczucie w razie potrzeby
( gdy kogoś coś boli przytulają, głaszczą). Przyjmują
swoje zadania pełniąc je odpowiedzialnie i
systematycznie/ dyżury. Relacje pomiędzy dziećmi
oparte są na współdziałaniu przejawiającym się w grupie
maluszków we wspólnej zabawie, a w starszych poprzez
wykonywanie zadań, prac w grupie i branie zbiorowej
odpowiedzialności za ich efekt końcowy. Współdziałanie
widoczne jest też podczas wspólnych zabaw
przyniesionymi z domu zabawkami ( każdy piątek w
grupach starszych),
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę o opisanie Państwa relacji z nauczycielami w przedszkolu. [WR] (8361)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1
Rodzice zgodnie są zdania, że relacje między nimi,
nauczycielkami przedszkola oparte są na zaufaniu,
wzajemnej życzliwości, zrozumieniu oraz otwartości.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
10/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę opisać Państwa relacje z pracownikami przedszkola (innymi niż nauczyciele). [WR]
(8493)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1
Rodzice są zdania, że relacje między nimi, a
pracownikami przedszkola są bardzo dobre, a opierają
się na wzajemnej życzliwości i zrozumieniu. W opinii
rodziców mają oni bliski kontakt z pracownikami
niepedagogicznymi.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę opisać Państwa relacje z innymi rodzicami. [WR] (9996)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1
Pomiędzy rodzicami panują dobre relacje, choć nie ze
wszystkimi - jak twierdzą, utrzymują kontakty. Zdaniem
rodziców wymieniają się oni między sobą informacjami,
współpracują ze sobą w życzliwej atmosferze.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak scharakteryzowaliby Państwo relacje nauczycieli z rodzicami? [WPN] (8967)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
W opinii pracowników przedszkola relacje nauczycieli z
nauczyciel jest zawsze dostępny, maja bliski kontakt, bo
rodzicami są bardzo dobre, bo są oparte na przyjaźni,
np. są prowadzone konsultacje dla rodziców, jest
szacunku, podejmowaniu wspólnych działań. Nauczyciele wyraźna współpraca, nie ma konfliktów, które
i rodzice mają bliski kontakt, co sprzyja dobrym
potrzebowałyby interwencji dyrektora,
relacjom. relacje Relacje oparte są na wzajemnym
zrozumieniu.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
11/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób dzieci odnoszą się do siebie? [WR] (9825)
Tab.6
Numer Treść odpowiedzi
1
Zdaniem rodziców dzieci odnoszą się do siebie grzecznie
- nie ma kłótni,długotrwałych konfliktów. Dzieci wspólnie
bawią się na podwórku, spotykają się poza przedszkolem
np. na placu zabaw, na urodzinach.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co lubicie w zachowaniach innych dzieci w przedszkolu? [SSRZD] (8223)
Tab.7
Numer Treść odpowiedzi
1
Przedszkolaki lubią, gdy inne dzieci w przedszkolu są
grzeczne - chcą się wspólnie bawić, nie biją się, dzielą
się zabawkami, są zgodne i nie zabierają zabawek.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czego nie lubicie w przedszkolu? [SSRZD] (10143)
Tab.8
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
Dzieci w przedszkolu nie lubią niezgodnych z normami
jak ktoś komuś zabiera zabawkę albo książkę, jak ktoś
zachowań koleżanek i kolegów.
jest złośliwy i jak krzyczą dzieci na mnie, jak ktoś bije
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak Państwo myślą, czy dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie? Na czym opierają Państwo
swoją opinię - proszę podać kilka przykładów. [WPN] (2846)
Tab.9
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
Według pracowników przedszkola dzieci czują się w nim
oceniając swój nastrój przy pomocy emblematów -
bezpiecznie. Chcą chodzić do przedszkola, są radosne i
chmurek i dzieci zdecydowanie wybierają to, co
uśmiechnięte. Są też odważne - nie czują lęku w
sygnalizuje ich dobry nastrój, nie chcą iść do domu, bo
kontaktach z innymi. Chwalą się swoimi zabawkami i
chcą się jeszcze bawić, popołudniami jeszcze chcą, żeby
często opowiadają o tym, co się dzieje w domu.
rodzice zostawali z nimi jeszcze zostawali na placu
zabaw we wrześniu mają problemy adaptacyjne, ale w
ciągu roku wszystko ulega zmianie, nie mają takich
problemów
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
12/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie informacje na temat bezpieczeństwa w przedszkolu otrzymują Państwo jako organ
prowadzący?
Czy
Państwo,
jako
organ
prowadzący,
podejmują
jakieś
działania
w
celu
zwiększenia
bezpieczeństwa w przedszkolu? [WPOP] (8966)
Tab.10
Numer Treść odpowiedzi
1
Organ prowadzący otrzymuje informacje na temat
bezpieczeństwa w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Co roku dostarczana jest informacja na
temat wyników przeglądu pod kątem bezpieczeństwa.
Informacje przekazywane są również na bieżąco. Organ
prowadzący prowadzi także kontrole w zakresie BHP na
terenie przedszkola. Nauczycielki realizacja programu
Bezpieczne Przedszkole i z realizacji programu
przekazywane są informacje – podczas spotkań
podsumowujących realizację programu oraz w
sprawozdaniach. Przedszkole otrzymało certyfikat
Bezpiecznego Przedszkola.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
13/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy pomieszczenia, w których przebywają dzieci (sale, korytarz, łazienka) są urządzone tak, by
były bezpieczne dla dzieci? Czy plac zabaw jest miejscem bezpiecznym dla dzieci (jaki jest stan techniczny
urządzeń)? [OP] (8644)
Tab.11
Numer Analiza
1
Wszystkie pomieszczenia w przedszkolu są tak
urządzone, by były bezpieczne dla dzieci. Przedszkole
posiada trzy przestronne sale dla każdej grupy dzieci,
które wyposażone są w atestowane meble oraz
odpowiednio dobrane zabawki i pomoce dydaktyczne.
Wysokość stolików i krzesełek jest dostosowana do
wysokości dzieci. Wszystkie pomieszczenia są bardzo
estetyczne i nie powodują zmęczenia dzieci. Dzieci nie są
narażone na nadmiar bodźców. Kąciki zabaw i
zainteresowań, zabawki są dostępne dla dzieci, zadbane
i czyste, co również ma wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
Łazienka jest także wyposażona w urządzenia
przystosowane do korzystania przez dzieci w wieku
przedszkolnym. Każde dziecko ma swoje miejsce w
przestronnej szatni, podczas ubierania nie występuje
tłok, który naraziłby dzieci na niebezpieczeństwo. Plac
zabaw wyposażony jest w różnego typu urządzenia,
które są bezpieczne dla dzieci. Natomiast asfaltowe
ścieżki wymagają modernizacji – są nierówne, asfalt jest
wykruszony. Ogród jest ogrodzony.
Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Działania wychowawcze podejmowane w przedszkolu są skuteczne, co przejawia się m.in. w tym,
że dzieci wiedzą w jaki sposób powinny się zachowywać. Obserwacja zachowań dzieci podczas zajęć
i zabaw
oraz
pobytu
na świeżym
powietrzu
w przedszkolu
wskazują,
że przedszkolaki
znają
i stosują
w większości obowiązujące ogólne zasady oraz normy postępowania (tab. 1, 2). Również wypowiedzi dzieci,
pracowników niepedagogicznych i wskazania rodziców potwierdzają przedstawioną tezę (tab. 3 i 4, wykres 1j).
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
14/41
Wykres 1j
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy są widoczne zachowania niezgodne z ogólnymi normami społecznymi? W jakich sytuacjach
i gdzie? [OZ] (9937)
Tab.1
Numer Analiza
1
Podczas obserwacji zajęć i dzieci podczas pobytu w
przedszkolu nie było widocznych zachowań niezgodnych
z ogólnymi normami społecznymi. Dzieci zachowują się
zgodnie z normami. W sytuacji, kiedy dwoje dzieci miało
konflikt, nauczycielka zareagowała adekwatnie do
sytuacji.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
15/41
Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Jakie zachowania dzieci są widoczne w trakcie zajęć, swobodnej zabawy i w czasie zajęć na
świeżym powietrzu? [OZ] (8388)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6
Tab.2
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
dzieci bawią się wspólnie
6/0
100 / 0
2
dzieci pomagają sobie nawzajem
4/2
66.7 / 33.3
3
dzieci potrafią się wyciszyć
4/2
66.7 / 33.3
4
dzieci potrafią wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy
4/2
66.7 / 33.3
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy wiecie, jak należy się zachowywać ? Jak powinien zachowywać się każdy przedszkolak? (co
wolno, a czego nie wolno robić) [SSRZD] (8330)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Uczymy się tego, jak się trzeba zachować, pani nas uczy
Znają zasady, potrafią je wskazać. Wymieniane przez
i mamy tablicę z obrazkami, jak zapomnimy. Trzeba się
dzieci zasady dotyczą zachowania podczas zajęć,
zachowywać grzecznie, dobrze, słuchać i robić to, co
podczas zabawy, a także w kontaktach z innymi dziećmi
pani karze, trzeba być zgodnym, nie robić tego, co nie
i dorosłymi.
wolno, nie wolno się bić. Jeszcze trzeba mówić
"czarodziejskie słowa" - proszę, przepraszam, my je
znamy. Trzeba być szlachetnym dla innych.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy dzieci potrafią zachować się zgodnie z zasadami jakie są im przekazywane? Proszę o
uzasadnienie. [WPN] (8384)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
Zdaniem pracowników niepedagogicznych dzieci potrafią
same się upominają nawzajem, odnoszą się do
zachować się zgodnie z zasadami, jakie są im
kodeksów, które wywieszone mają w salach - dzieci
przekazywane
starsze, wiadomo, że zdarzają się wyjątki, mają ocenę i
samoocenę i widać, że dostają wesołe buźki, potrafią
ocenić siebie i swojego kolegę potrafią stosować zasady
podczas posiłków, na początku roku chodzą na spacer "z
węzem" i potrafią stosować te zasady, które poznały, nie
przejawiają zachowań niebezpiecznych, podczas zabaw
bywa różnie, bo to są dzieci, ale nie ma rażących
przypadków łamania zasad, potrafią się zgodnie bawić
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
16/41
Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Podejmowane przez nauczycielki oraz pracowników niepedagogicznych działania wychowawcze są
spójne i adekwatne do zaistniałych sytuacji. Na uwagę zasługuje fakt, że katalog interwencji zarówno wzmacniających właściwe zachowania, jak i mających na celu eliminowanie zachowań
niepożądanych, jest różnorodny. Obejmuje on stosowanie ustalonych nagród i upomnień, a także działania
prewencyjne i motywacyjne, które realizowane są. m.in. w ramach licznych programów edukacyjnych.
Powyższe wynika z wypowiedzi nauczycielek oraz pracowników niepedagogicznych (tab. 1-3). Ponadto
obserwacja dzieci podczas pobytu w przedszkolu wskazuje, że zachowują się one zgodnie z ogólnie przyjętymi
normami,
a zauważone
adekwatne
do sytuacji
reakcje
nauczycielek
mają
na celu
przede
wszystkim
wzmocnienie zachowań pożądanych dzieci.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób wzmacniają Państwo właściwe zachowanie dzieci? [WN] (10164)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1
pochwały słowne na forum grupy,
2
pochwały słowne przed rodzicami
3
stosowanie systemów motywacyjnych
Cytaty
stawianie za wzór do naśladowania
" Jacy jesteśmy"- samoocena zachowania dziecka przez
odp.znaczek, " Dobre uczynki"-zbieranie perełek za
pomoc, "Przedszkolak miesiąca" – zbieranie odznak w
ciągu całego miesiąca( 5-6 latki)"Słoneczka" – ocena
zachowania danego dnia(3latki) "Kropeczki
biedroneczki"- zbieranie kropeczek za dobre zachowanie
(4-5latki)
4
stosowanie nagród
zaproponowanie przez dziecko ulubionej zabawy i
poprowadzenie jej, za właściwe zachowania, dzieci mogą
wybrać ulubione miejsce zabawy, zabawkę itp., pełnienie
przez dzieci dyżurów
5
wskazywanie zachowań wartych naśladowania
realizacja projektu edukacyjnego "Skarbonka Wielkich
Polaków"- L. Krzemieniecka, I. Szewińska, Jan Paweł II
-przybliżanie uniwersalnych wartości, zawartych w
bajkach, wierszach -projekt edukacyjny realizowany
przez wszystkie grupy " Książka najlepszym
przyjacielem" -prawidłowe zachowanie przy stole "Dobre maniery przedszkolaka –wzmacnianie więzi
rodzinnych - projekt "Tradycje i zwyczaje Świąt
Wielkanocnych"
6
organizacja "świąt szczególnych"
organizujemy obchody świąt szczególnych np. "Dzień
życzliwości i przyjaźni", "Dzień Optymizmu", " Dzień
Przedszkolaka", " Dzień Praw Dziecka"
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
17/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu reagują Państwo na zachowania niepożądane wychowawczo? [WN]
(8379)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
wspólne ustalanie zasad zachowania obowiązujących w
W ramach realizacji programu Optymistyczne
przedszkolu
Przedszkole co roku we wrześniu odbywa się posiedzenie
Optymistycznego Sejmu podczas, którego dzieci w
najstarszej grupie wspólnie uchwalają Ustawę o Dobrym
Zachowaniu, zawierającą zbiór zasad określających
zachowania dzieci w przedszkolu. W młodszych grupach
są Kodeksy Zachowań. Oba zbiory przepisów są przez
dzieci zaakceptowane
2
odwoływanie się do zasad
prowadzimy z dziećmi rozmowy przypominające i
utrwalające zasady, odwołując się do nich w razie
potrzeby, odwołanie się do projektu edukacyjnego
"Dobre maniery przedszkolaka" - odwołujemy się do
kodeksu przedszkolaka lub uchwały optymistycznego
sejm
3
upominanie dziecka
upominamy dziecko zwracając się do niego np. "nie
podoba mi się Twoje zachowanie"-
4
prowadzenie rozmów indywidualnych
odwołujemy się do uczuć dziecka, wytyczamy wyraźne
granice, określając jakie zachowania są oczekiwane, a
jakie nie do przyjęcia - jeśli jest taka potrzeba dziecko
musi posprzątać ewentualne zabawki przeprosi za
niewłaściwe zachowanie - prosimy o narysowanie laurki
dla osoby poszkodowanej w ramach przeprosin,
5
wdrażanie działań w ramach programów
W ubiegłym roku w grupie starszej realizowany był
program "Przyjaciele Zippiego", stosujemy techniki
relaksacyjne, muzykoterapię, elementy programu "Moje
emocje" - pomagamy dziecku w rozładowaniu emocjipobyt w kąciku przemyśleń
6
rozmowa z rodzicami
w razie zaistniałej potrzeby -Informujemy rodziców o
niepożądanych zachowaniach dzieci w czasie rozmów
bieżących, konsultacji indywidualnych, szukając
przyczyn oraz rozwiązań, które byłyby jednolite i w
domu, i w przedszkolu
7
wykorzystanie literatury dla dzieci
-wykorzystujemy literaturę dziecięcą wskazującą
dzieciom różne wzorce zachowań (bajki, baśnie, wiersze)
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
18/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co robi się w przedszkolu, aby eliminować niewłaściwe zachowania dzieci? W jaki sposób
wzmacnia się właściwe? Czy Państwo jesteście włączani w te działania? Jeśli tak, to w jaki sposób? [WPN]
(2869)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1
indywidualne rozmowy z dzieckiem
Cytaty
rozmawia się z dzieckiem indywidualnie, rozmawia się o
tym, co zrobiło i o konsekwencjach,
2
przypominanie o obowiązujących zasadach zachowania
3
odsunięcie dziecka od zabawy
przypominamy zasady zachowania, odnoszenie się do
zasad opisanych - narysowanych w kodeksie
dziecko jest dosuwane od zabawy - siedzi przy stoliku,
ma odebraną zabawkę i idzie do kącika, gdzie dostaje
misia, książeczkę aby się wyciszyło,
4
rozmowy z rodzicami
rozmawiają tez z rodzicami
5
zgłaszanie problemów z zachowaniem nauczycielce
my zgłaszamy poważne problemy nauczycielowi,
6
stosowanie systemu motywacyjnego
nauczyciel decyduje o rozwiązaniu problemu
zbierają kropki i mają zawieszki, otrzymują też
uśmiechnięte buźki, medal "Jestem super biedronką" w
różnych grupach są różne systemy motywacyjne, w
zależności od grupy wiekowej, np. maluszki mają inne
znaczki związane z pszczółkami,
7
chwalenie za właściwe zachowanie przy grupie
8
chwalenie za właściwe zachowanie przy rodzicach
9
pracownicy niepedagogiczni są włączani w działania
wspólnie ustalamy jak postępować, ale też podejmujemy
wychowawcze
jakieś decyzje, np. upominając dzieci, musimy być
włączane w system wychowawczy, ja mam na to
pozwolenie nauczyciela, wspólnie ustalamy zakres, nie
wchodzimy w kompetencje, nie rozmawiamy z
rodzicami, ale rozmawiamy ze sobą i ustalamy
spostrzeżenia, a nauczyciel bierze to pod uwagę jest
współpraca, w grupie stanowimy jeden zespół
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
19/41
Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.
W przedszkolu dzieci mają możliwość podejmowania decyzji dotyczących ich działań, a także brania
odpowiedzialności za zadania indywidualne i są do tego typu działań zachęcane.
Z wypowiedzi
nauczycielek wynika, że kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji oraz bycia
odpowiedzialnymi za działania własne i te podejmowane w grupie, jest działaniem częstym i ma miejsce
podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu (tab. 1 i 2). Również z wypowiedzi dzieci można wysnuć wniosek,
że przedszkole kształci u nich te umiejętności (tab. 3). Podobnie podczas obserwowanych zajęć nauczycielki
stwarzały dzieciom możliwość dokonywania wyboru i podejmowania decyzji.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób kształtują Państwo odpowiedzialność dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie? [WN] (9843)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1
utrwalanie zasad zawartych w kodeksie przedszkolaka
Cytaty
przypominamy zasady zawarte w kodeksie
Przedszkolaka -dzieci wiedzą jak się zachować zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa, potrafią odróżnić zachowanie
dobre od złego
2
powierzanie zadań kształtujących rzetelność, sumienność dyżury podczas posiłków) -zakładamy hodowlę rybek i
i odpowiedzialność
uprawę roślin w Sali -dokarmiamy zimą ptaki i zwierzęta
3
włączanie w akcje charytatywne
4
podejmowanie działań w ramach realizacji projektów
"Tydzień ekologiczny" i projektów zewnętrznych
edukacyjnych
SANEPID – "Czyste powietrze wokół nas" oraz
uczestniczenie w akcjach zbierania makulatury, puszek,
kształtujemy postawy poszanowania środowiska i
postawy czytelnicze- odpowiedzialność za wypożyczone
książki - projekt "Książka naszym przyjacielem" realizujemy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Kędzierzynie-Koźlu " Przyjaciel książki i przyrody"
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
20/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich sytuacjach dzieci mają możliwość dokonania wyboru i podejmowania decyzji? Proszę
podać przykłady. Jak często ma to miejsce? [WN] (9844)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
Cytaty
1
decyzja o formie spędzenia czasu na świeżym powietrzu
ogród, spacer, wybór kolegi do pary
2
wybory związane z zabawą
decyzja o wyborze miejsca zabawy, zabawki, kolegi do
3
wybór form wypoczynku
zabawy
czytanie przez nauczyciela bajki, słuchanie muzyki
relaksacyjnej itd.
4
wybory dokonywane podczas posiłku
-samodzielne komponowanie śniadań – "szwedzki stół"
5
decyzje związane z urządzeniem sali
aranżacja sali, zagospodarowanie kącików
zainteresowań, dekoracje okien, dekoracja choinki,
-dekorowanie szatni swoimi pracami,
6
wybory w ramach realizacji programu Dziecięca Kraina
dzieci decydują o zaproszeniu swoich rodziców na zajęcia
Kreatywności
kreatywne dla rówieśników, -wybór zajęcia rozwijającego
zainteresowania -wybór miejsca wycieczki z katalogu
miejsc
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy sami możecie wybierać zabawy, w które chcecie się bawić? [SSRZD] (8395)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
W opinii dzieci mogą one same wybierać zabawy i
wtedy, jak jest na to czas, no jak nie jemy i nie jak są
zabawki, którymi chcą się bawić.
zajęcia, możemy rano i po obiedzie i na podwórku, są to
różne zabawy, wymyślamy je sami na placu zabaw,
zabawki można brać z półki, kredki i kartki do rysowania,
książki bierzemy sobie jak chcemy
Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w
razie potrzeb.
W przedszkolu monitoruje się działania wychowawcze podejmowane w stosunku do dziecka
indywidualnie
oraz
grupy
dzieci.
Wnioski
z monitorowania
są
użyteczne
do modyfikowania działań stosowanego w przedszkolu systemu wychowawczego.
i prowadzą
Powyższa teza
wynika zarówno ze wskazań wszystkich nauczycielek będących zdania, że monitorują podejmowane przez siebie
działania wychowawcze, jak i wypowiedzi dyrektora przedszkola dotyczących sposobów prowadzenia tego
monitoringu (tab. 1). Ponadto dyrektor oraz nauczycielki wskazują rozpoznane potrzeby, które doprowadziły
do modyfikacji
działań
wychowawczych
oraz
podejmowanych
interwencji,
co pozwala
na stwierdzenie
użyteczności podejmowanych działań (tab. 2-4).
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
21/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu prowadzony jest monitoring działań wychowawczych? [WD]
(8404)
Tab.1
Numer Analiza
1
Nauczyciele na bieżąco analizują i oceniają
podejmowane działania wychowawcze poprzez
obserwację zachowań dzieci podczas zabaw, zajęć,
imprez, sytuacji edukacyjnych, poddając później
porówniu i analizie wyniki tych obserwacji. Monitoring
działań wychowawczych prowadzony jest poprzez
rozmowę z dziećmi, rodzicami, dziećmi w obecności
rodziców. Monitorowaniu działań wychowawczych przez
dyrektora służy obserwacja zajęć, rozmowy z rodzicami,
nauczycielami i dziećmi. Dyrektor poddaje analizie zapisy
w dzienniku, zapisy w matrycy ( narzędzie opracowane
przez "Optymistyczne Przedszkola" do monitorowania
realizacji treści podstawy programowej), a także plany
dydaktyczno – opiekuńczo- wychowawcze grup
przedszkolnych.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie potrzeby określono w wyniku monitorowania działań wychowawczych? [WD] (8405)
Tab.2
Numer Analiza
1
Cytaty
W wyniku monitorowania działań wychowawczych
wypracowanie skuteczniejszych sposobów współpracy z
określono potrzebę modyfikacji przez nauczycieli
rodzicami włączających ich w działania wychowawcze
systemów motywacyjnych, aktywizowania dzieci
przedszkola zmierzające do ich ujednolicenia i
nieśmiałych, wsparcia dzieci z problemami
skuteczności • modyfikacja programu wychowawczego ,
adaptacyjnymi, wypracowania skuteczniejszych
w celu zapewnienie rodzicom możliwości uczestniczenia
sposobów współpracy z rodzicami, modyfikacji programu w planowaniu, modernizacji i realizacji działań
wychowawczego.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
wychowawczych przedszkola.
22/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy zaistniała potrzeba modyfikowania działań wychowawczych w odniesieniu do rozpoznanych
potrzeb? Jeśli tak, prosimy o podanie przykładu. [WD] (8399)
Tab.3
Numer Analiza
1
Cytaty
W przedszkolu dokonano modyfikacji Programu
W ramach projektu SOWA ( szkoły organizujące
Wychowawczego - uwzględniono w nim założenia
Wewnętrzną Autoewaluację dokonano modyfikacji
programów "Optymistyczne Przedszkole" i "Bezpieczne
Programu Wychowawczego. Nowy program jest spójny z
Przedszkole". Zmianom uległy także systemy
treściami podstawy programowej, uwzględnia założenia
motywacyjne obowiązujące w poszczególnych grupach
programów Optymistyczne Przedszkole i Bezpieczne
wiekowych, zmodyfikowano program adaptacyjny o
Przedszkole , wprowadza aktywne metody pracy z
bogatszą ofertę spotkań oraz powołano Klub
dzieckiem – metoda projektu, burza mózgów. Program
Kreatywnego Rodzica. Udoskonalono przepływ informacji Wychowawczy został zatwierdzony przez Radę Rodziców
między przedszkolem i rodzicami (poczta mailowa,
oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
Facebook). Zorganizowano również zajęcia rozwijające
Rodzice zostali włączeni w prace nad programem, a ich
zainteresowania (plastyczne, teatralne, taneczne,
uwagi i sugestie uwzględnione. Obecnie program jest
przyrodnicze) umożliwiających im prezentowanie swoich
realizowany, a w czerwcu będzie poddany ewaluacji.
talentów i wytworów artystycznych przed szerszą
Analiza skuteczności oddziaływań na dzieci systemów
widownią ( konkursy plastyczne, przeglądy taneczne i
motywacyjnych zaowocowała powstaniem systemów
teatralne).
motywacyjnych dostosowanych do wieku i możliwości
dzieci - odrębne dla każdej grupy " Kropeczki Biedronki"4l, "Przedszkolak miesiąca"- 6l, " Słoneczka"- 3l.
Powołano Klub Kreatywnego Rodzica dający możliwość
angażowania się rodziców w sprawy przedszkola, a tym
samym w działania wychowawcze. Rodzice
systematycznie uczestniczą w warsztatach oraz
prowadzą kreatywne zajęcia z dziećmi ( pieczenie
bułeczek, zajęcia plastyczne, ćwiczenia korekcyjne).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy zaistniała potrzeba modyfikowania działań wychowawczych w odniesieniu do rozpoznanych
potrzeb? Jeśli tak, prosimy o podanie przykładu. [WN] (8399)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1
Jak wskazują nauczycielki w odniesieniu do
rozpoznanych potrzeb modyfikacji uległy systemy
motywujące w poszczególnych grupach. Ponadto w celu
większego zaangażowania rodziców w sprawy
przedszkola zorganizowano Klub Kreatywnego Rodzica,
założono pocztę mailową w każdej grupie oraz fan page
na Facebooku.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
23/41
Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące
całą społeczność przedszkola.
W przedszkolu nie występuje problem dyskryminacji, natomiast wszystkie nauczycielki podejmują
działania antydyskryminacyjne. Działania te są adekwatne do potrzeb dzieci - mają charakter
profilaktyczny i dostosowane są do ich poziomu rozwojowego.
Wszystkie nauczycielki prowadzą
działania związane z obszarami dyskryminacji (wykres 1o), a prezentując przykłady konkretnych działań,
mających
na celu
zapobieganie
wykluczeniu,
przedstawiają
te,
które
nakierowane
są
bezpośrednio
na przedszkolaki (wykres 1w i tab. 1). Zarówno nauczycielki, jak i rodzice nie wskazują działań, które
obejmowałyby innych - niż dzieci, członków społeczności przedszkolnej (tab. 2).
Wykres 1o
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
24/41
Wykres 1w
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
25/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Jakie działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkolną Państwo
podejmujecie? [WN] (10481)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1
stosowanie zasady równego traktowania
Cytaty
wszystkie dzieci mają równe prawa wprowadzone
podczas obrad Optymistycznego Sejmu, podczas którego
dzieci ustalają zasady właściwego zachowania w
przedszkolu, w ten sposób utworzona zostaje "Ustawa o
dobrym zachowaniu" i wszyscy są zobowiązani do
przestrzegania przyjętych zasad, równo traktujemy
dzieci bez względu na środki materialne (wycieczki,
prezenty) -wszystkie dzieci uczestniczą w
przedstawieniach, uroczystościach, co służy
aktywizowaniu dzieci nieśmiałych czy z wadami
wymowy)
2
3
stwarzanie możliwości zabawy wszystkimi rodzajami
zachęcamy dzieci do podejmowania zabaw wszystkimi
zabawek
zabawkami nie rozgraniczając ich ze względu na płeć,
umożliwienie kontaktu z niepełnosprawnymi
-uczestniczymy w Olimpiadzie Sportowej z przedszkolem
rówieśnikami
integracyjnym, daje to okazję do przebywania dzieci
wśród osób niepełnosprawnych ucząc ich akceptacji,
4
organizowanie i włączanie się w akcje charytatywne
uczestniczymy w akcjach charytatywnych ucząc dzieci
akceptacji względem osób chorych i niepełnosprawnych
– "Nakrętki dla Marcelinki"
5
prowadzenie rozmów
uświadamianie dzieci nt. chorób i alergii pokarmowych w
kontekście zmian w jego jadłospisie, -rozmawiamy z
dziećmi nt. innych wyznań oraz szanujemy odmienność
wyznaniową naszych wychowanków
6
prowadzenie zajęć w ramach realizacji podstawy
uczymy tolerancji przez cykl zajęć o dzieciach innych ras
programowej
oraz ich prawach, przez np. projekt "Unia Europejska",
cykl zajęć "Dzieci świata"
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
26/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zapobiegać wykluczeniu dzieci z powodu:
zamożności, religii, wyglądu, płci? [WR] (10482)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
Zdaniem rodziców w przedszkolu nauczycielki podejmują bawią się wszystkimi zabawkami, według własnego
szereg działań mających zapobiegać zachowaniom
wyboru, bez względu na płeć, jak są występy, to panie
dyskryminacyjnym.
biorą wszystkie dzieci, nawet to, które ma wadę
wymowy, czy płacze - prowadzone są na pewno
pogadanki o dobrym zachowaniu, jak się odnosić do
różnych osób, panie czytają im książeczki, uczone są
"przepraszać", - dzieci, które nie uczestniczą w religii
mają organizowane inne zajęcia w osobnej sali prowadzone są rozmowy z dziećmi
W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" w odniesieniu do
poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
Rodzice uczestniczą w analizie funkcjonującego w przedszkolu systemu wychowawczego oraz
modyfikacji oddziaływań wychowawczych, jednakże ich zaangażowanie dotyczy w dużej mierze
oddziaływań wychowawczych nakierowanych na własne dzieci. Z wypowiedzi dyrektora, nauczycielek
i rodziców wynika, że analizy i oceny stosowanych oddziaływań wychowawczych dokonywane są podczas zebrań
ogólnych, indywidualnych konsultacji, a także codziennych rozmów rodzica z nauczycielką. Z każdym rodzicem
omawiane były wyniki obserwacji pedagogicznej ich dzieci i ustalane wspólne kierunki działań wychowawczych.
Podczas organizowanych w przedszkolu zajęć dla rodziców możliwa jest wymiana informacji ułatwiających
dziecku
funkcjonowanie
w grupie
rówieśniczej.
Rada
Rodziców
uczestniczy
w opracowaniu
programu
wychowawczego. W ramach modyfikacji oddziaływań wychowawczych, po uwzględnieniu sugestii rodziców
zmieniony został system motywujący dzieci do właściwego zachowania (tab. 1-4).
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
27/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Jakie działania podejmuje się w przedszkolu, aby włączyć rodziców do analizy, oceny i
modyfikacji działań wychowawczych? [WN] (9918)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1
zebrania grupowe z rodzicami
Cytaty
Na zebraniach grupowych omawiane są działania
wychowawcze przedszkola, -zachęcałyśmy rodziców do
wspólnego budowania systemu wychowawczego.
2
spotkania w ramach Klubu Kreatywnego Rodzica
udział rodziców w zajęciach otwartych, podczas których
rodzice mają możliwość obserwacji dziecka na tle grupy
3
konsultacje indywidualne
Wymiana informacji na temat dziecka, jego mocnych i
słabych stron, rozwiązywanie problemów i wprowadzanie
jednolitych rozwiązań w razie potrzeby, odniesienie się
do działań wychowawczych.
4
bieżące rozmowy rodzica z nauczycielem
5
możliwość wypowiedzenia się na Facebooku
6
umożliwienie rodzicom wypełnienia ankiety nt. wartości
Propozycje rodziców uwzględniono w programie
uniwersalnych
wychowawczym.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę podać przykłady wspólnej pracy z rodzicami nad analizą działań wychowawczych. [AD]
(8415)
Tab.2
Numer Analiza
1
Działania wychowawcze są omawiane podczas spotkań
grupowych nauczycieli z rodzicami / zebrania, zajęcia
otwarte / oraz podczas comiesięcznych konsultacji
indywidualnych oraz kontaktów bieżących inicjowanych
przez nauczycieli i rodziców . Następuje wówczas
wymiana informacji na temat zachowań dziecka, próba
znalezienia wspólnego frontu działań w celu rozwiązania
ewentualnego problemu. Analiza przez rodzica arkusza
obserwacji dziecka i odniesienia się do niego. Wspólna
analiza wyników prowadzi do zdiagnozowania
kompetencji dziecka zarówno w przedszkolu, jak i w
środowisku rodzinnym, co prowadzi do jednolitych
oddziaływań wychowawczych w razie takiej potrzeby.
Analiza założeń programu wychowawczego przez Radę
Rodziców.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
28/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Czy rozmawiali Państwo z nauczycielami na temat skuteczności działań wychowawczych
prowadzonych w przedszkolu (dotyczących eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań)? [WR]
(8362)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
rozmowy bieżące z rodzicami na temat zachowania
własnego dziecka
2
konsultacje indywidualne
3
spotkania grupowe
Podczas spotkań rozmawiamy na temat działań
wychowawczych, np. o zachowaniu dzieci, wysłuchują
nauczyciele sugestii dotyczących działań
wychowawczych. Podczas spotkań grupowych
rozmawiamy np. o kodeksie zachowania.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy była potrzeba zmiany tych działań? [WR] (8363)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
zmieniono system motywacyjny
Po dyskusji z nauczycielkami zostały uwzględniane
sugestie rodziców dotyczące zmiany systemu
motywacyjnego.
Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
W przedszkolu podejmowane są skuteczne działania służące budowaniu u dzieci odpowiedzialności
za własne zachowania, a także dokonywane wybory.
w relacjach
społecznych
iw
trakcie
podejmowania
Przedszkolaki wykazują się samodzielnością
działań
w przedszkolu.
Nauczycielki,
adekwatnie
do zaistniałej sytuacji, stosują obrazkowy Kodeks Przedszkolaka, który określa normy i zasady postępowania.
Obserwacje zajęć wykazały, że dzieci mają w przedszkolu przestrzeń do samodzielności - są samodzielne
w zabawie, wyborze sposobu, w jaki będą pracowały, mogą dokonać wyboru sposobu odpoczywania.
Wypowiedzi dzieci świadczą o tym, nauczycielki stwarzają im możliwość opiekowania kwiatami i zasadzonymi
roślinkami. Przedszkolaki pomagają pani sprzątać w sali i po obiedzie, a także swoim koleżankom i kolegom
(tab. 1).
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
29/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Czy opiekowaliście się czymś (rośliną, zwierzątkiem) w przedszkolu? Komu ostatnio
pomagaliście? [SSRZD] (8332)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1
pomagamy opiekować się kwiatkami
Cytaty
Mamy kwiatki i je podlewamy, sadziliśmy roślinki i też je
podlewaliśmy.
2
pomagamy pani sprzątać w sali i po obiedzie
3
pomagamy kolegom i koleżankom
Pomagamy pani sprzątać w sali, dyżurni i nie tylko
sprzątają zabawki i po obiedzie.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
Pomagamy sobie jak ktoś upadnie.
30/41
Wymaganie:
Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole jest związane ze środowiskiem lokalnym oraz otwarte na jego potrzeby. W sposób
systematyczny i celowy współpracuje z wieloma instytucjami, które wspomagają jego działalność
edukacyjną i wychowawczą. Wspólnie organizowane są m.in. imprezy, uroczystości środowiskowe,
akcje charytatywne i wycieczki edukacyjne. Ponadto we współpracy z przedszkolami partnerskimi
organizuje się szereg działań w ramach programów i projektów edukacyjnych: "Optymistyczne
Przedszkole", "Skarbonka Sławnych Polaków", "Dni Bezpiecznych Przedszkoli”. W zakresie działań
organizacyjnych przedszkola współpracują w ramach projektów SOWA (Szkoły Organizujące
Wspólną
Autoewaluację)
i STAR
(Sieć
Twórczego,
Aktywnego
Rozwoju).
Przedsięwzięcia
podejmowane we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami mają na celu integrację
społeczności lokalnej, promowanie osiągnięć przedszkola, przyczyniają się również do pozyskiwania
środków finansowych. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności
i uzdolnień, uczą się postaw społecznych oraz prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach,
poznają środowisko, jego historię i tradycje.
Wobec
powyższego
można
stwierdzić,
że przedszkole
realizuje
wymaganie
na poziomie
podstawowym, podejmuje działania z poziomu wysokiego oraz wdraża działania ponadstandardowe.
Obszar badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska
lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego oraz podejmuje adekwatne działania mające
na celu ich zaspokojenie. Partnerzy oraz przedstawiciel organu prowadzącego do najistotniejszych potrzeb
lokalnej społeczności zaliczyli:
●
integrację środowiska lokalnego,
●
współpracę między przedszkolami,
●
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i mieszkańcom,
●
wszechstronny rozwój dziecka,
●
udostępnienie placu zabaw dla dzieci z osiedla.
Ponadto przedstawiciel organu prowadzącego zwrócił uwagę na fakt, iż zamieszkujący osiedle seniorzy
sygnalizują potrzebę kontaktu z przedszkolakami. Z wypowiedzi respondentów wynika, że podejmowane przez
przedszkole działania zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności (tab. 1-2).
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
31/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Zastanówmy się teraz nad funkcjonowaniem przedszkola w środowisku lokalnym z szerszej
perspektywy.
Chciałbym/chciałabym
miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla.
zapytać
Proszę
o
pomyśleć
Państwa
o
opinię
potrzebach
jako
Państwa
mieszkańców
społeczności/
tej
środowiska
lokalnego. Jakie działania podejmuje przedszkole w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (8065)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1
zapewnienie bezpieczeństwa
Cytaty
policja opracowała broszurkę informującą o oszustwach
"na wnuczka", a dzieci przedszkolne przekazywały te
broszurki podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i
Dziadka, organizacja zajęć dotyczących bezpiecznych
wakacji i bezpiecznej drogi do szkoły, udział w programie
"Czy pies musi gryźć?", Akcja "jestem bezpieczny,
jeżdżę w foteliku" – przedszkole organizuje "Dni
bezpiecznego przedszkola"
2
potrzeba współpracy zespołowej nauczycieli
Realizacja projektu – SOWA – wspólna ewaluacja
wewnętrzna prowadzona przez 5 przedszkoli (4 z
Kędzierzyna-Koźla i 1 z Gliwic), uczestniczenie w sieciach
współpracy nauczycieli (STAR, SUPEŁ).
3
integracja środowiska lokalnego
Realizacja działań w ramach projektu "Optymistyczne
przedszkole" (organizacja imprez, uroczystości,
prezentacja osiągnięć przedszkola w środowisku).
4
wszechstronny rozwój dziecka
Przedszkole we współpracy z innymi przedszkolami
realizuje projekty, np. Skarbonka Wielkich Polaków,
program Kreatywne Przedszkole.
5
udostępnienie placu zabaw dla dzieci z osiedla
Przedszkole wraz z rodzicami podjęło skuteczne starania
o pozyskanie na ten cel środków z budżetu
obywatelskiego.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
32/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie są Państwa zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności? Czy przedszkole
podejmuje działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Proszę o podanie przykładów konkretnych
działań przedszkola w tym zakresie. [WPOP] (8950)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
potrzeba kontaktu seniorów z dziećmi
Na terenie osiedla funkcjonuje 5 domów dziennego
pobytu, jest zatem potrzeba kontaktu seniorów z dziećmi
– przedszkole współuczestniczy w działaniach,
zapraszają seniorów i organizują dla nich przedstawienia
oraz przygotowują imprezy artystyczne.
2
potrzeba współpracy między przedszkolami
3
integracji środowiska
Wspólne działania przedszkoli taką integrację
zapewniają, jest organizują imprezy,konkursy, realizują
projekty edukacyjne.Integracja mieszkańców wokół
projektu obywatelskiego budowy placu zabaw przy
przedszkolu – dzięki temu przedszkole pozyskało
pieniądze na modernizację placu zabaw.
4
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i poprawa
Działania podejmowane we współpracy z policją przez
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
przedszkole (np.zajęcia dla dzieci uczące odpowiedniego
zachowania).
Obszar badania: Przedszkole w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i
organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Przedszkole
w sposób
systematyczny
i celowy
współpracuje
z instytucjami
działającymi
w środowisku lokalnym. Dyrektor wskazał szereg podmiotów wspierających rozwój dzieci (tab. 1),
a do najważniejszych, wspólnie realizowanych celów zaliczył:
●
poszerzenie oferty edukacyjnej,
●
integrację środowiska lokalnego oraz nauczycieli placówek oświatowych,
●
promowanie wychowania przedszkolnego,
●
nabywanie szacunku do rodzimych tradycji,
●
kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych, proobywatelskich, prozdrowotnych,
●
promowanie dorobku przedszkola i instytucji z nim współpracujących.
Z wypowiedzi dyrektora i przedstawiciela organu prowadzącego wynika, że w odpowiedzi na zdefiniowane cele,
wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym organizowane są:
●
imprezy, uroczystości środowiskowe oraz akcje charytatywne,
●
wycieczki edukacyjne,
●
spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej,
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
33/41
●
zajęcia przyrodnicze,
●
zajęcia sportowe,
●
występy artystyczne przedszkolaków,
●
wsparcie materialne dla rodzin o niskim statusie ekonomicznym.
Ponadto we współpracy z przedszkolami partnerskimi organizuje się szereg działań w ramach programów
i projektów edukacyjnych: "Optymistyczne Przedszkole", "Skarbonka Sławnych Polaków", "Dni Bezpiecznych
Przedszkoli”. W zakresie działań organizacyjnych przedszkola współpracują w ramach projektów SOWA (Szkoły
Organizujące Wspólną Autoewaluację) i STAR (Sieć Twórczego, Aktywnego Rozwoju) - tab. 2-3.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić osoby, instytucje, organizacje, z którymi współpracuje przedszkole. [AD]
(8072)
Tab.1
Numer Analiza
1
Autorki programu "Optymistyczne Przedszkole" oraz
"Dziecięca Kraina Kreatywności", • Autorka programu
"Bezpieczne Przedszkole", • Zaprzyjaźnione
kędzierzyńskie 'Optymistyczne Przedszkola" nr 5,24 i 26,
• Publiczne Przedszkole integracyjne nr 8 w
Kędzierzynie, • Publiczne Przedszkole nr 18 • Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie, •
Publiczne Szkoły Podstawowe w Kędzierzynie nr 9, 6, 1 •
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji • Żłobek "Malinowa
Chatka" • Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie •
Urząd Miasta w Kędzierzynie – Koźlu • Komenda
Powiatowa Policji, Państwowa Straż Miejska, Państwowa
Straż Pożarna w Kędzierzynie, Ratownictwo Medyczne
PCK w Kędzierzynie • Nadleśnictwo Kędzierzyn • Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie • Rada
Osiedla Śródmieście,
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
34/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne realizowane były przez
przedszkole we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WD]
(8097)
Tab.2
Numer Analiza
1
We współpracy z partnerskimi przedszkolami
opracowanie i realizacja projektu "Skarbonka Sławnych
Polaków", "Dni Bezpiecznych Przedszkoli", wspólne
odchodzenie "Dni Optymizmu", organizacja spotkań
poświęconych bezpieczeństwu z policjantem, strażnikiem
miejskim, strażakiem, ratownikami medycznymi,
organizacja pokazów strażackich, próbnej ewakuacji,
zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
organizowanie wycieczek edukacyjnych, udział w
projekcie " Przyjaciel przyrody i książek", organizowanie
wystaw prac dzieci na terenie Miejskiej Biblioteki
Publicznej, organizacja imprez środowiskowych (np.
Festynu Rodzinnego i Rodzinnych Andrzejek), udział w
zajęciach przyrodniczych, sadzeniu drzewek,
organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci ze żłobka
'Malinowa Chatka", pozyskiwanie sponsorów na nagrody
i przedstawienia teatralne, udzielanie wsparcia
materialnego rodzinom o niskim statusie majątkowym.
Udział w akcjach charytatywnych. W ramach działań
organizacyjnych - realizacja projektu SOWA (Szkoły
Organizujące wspólną Autoewaluację), podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli w ramach projektu STAR (Sieć
Twórczego, Aktywnego Rozwoju).
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
35/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne realizowane były przez
przedszkole we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP]
(8097)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1
Cytaty
cotygodniowe zajęcia sportowe w hali sportowej
"Śródmieście"
2
spotkania z pracownikami nadleśnictwa w przedszkolu
mające na celu kształtowanie postawy proekologicznej
3
realizacja działań w ramach projektu "Optymistyczne
Nauczycielki piszą własne bajki, tworzą zbiór bajek o
Przedszkole"
dobrym wychowaniu, które są czytane w
zaprzyjaźnionych przedszkolach.
4
organizowanie przedstawień teatralnych dla dzieci
żłobkowych
5
umożliwienie dzieciom bezpłatnej nauki pływania
6
organizacja na terenie przedszkola klubu Kreatywnego
Rodzice prowadzą warsztaty, zajęcia, eksperymenty,
Rodzica
nawiązują współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.
7
organizacja konkursów
8
organizacja świąt i imprez okolicznościowych
9
dokonywanie autoewaluacji prowadzonych działań
wychowawczo-dydaktycznych
W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane
świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania:
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój
środowiska.
Działania przedszkola podejmowane we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami
przyczyniają się do rozwoju środowiska lokalnego . Rodzice do korzyści, jakie wynikają ze współpracy
przedszkola
z instytucjami
działającymi
w środowisku
zaliczają:
zwiększenie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców, uatrakcyjnienie imprez środowiskowych, wsparcie osób potrzebujących z środków uzyskanych
podczas akcji charytatywnych, integrację społeczności lokalnej, a także zdobywanie potencjalnych klientów
instytucji związanych z kulturą oraz promocję instytucji działających w środowisku (tab. 1).
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
36/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy Państwa zdaniem z tej współpracy wynikają korzyści dla lokalnego środowiska? Jeśli tak,
proszę o ich opisanie. [WR] (10630)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1
zdobywanie potencjalnych klientów instytucji związanych
z kulturą
2
budowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców
3
integracja środowiska
4
uatrakcyjnienie imprez i uroczystości środowiskowych
5
wsparcie osób potrzebujących z środków uzyskanych
podczas akcji charytatywnych
6
promocja instytucji działających w środowisku
Obszar badania:
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.
Działania podejmowane przez przedszkole we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami
wpływają na wszechstronny rozwój dzieci. Ich skuteczność potwierdzają biorący udział w badaniu rodzice
i partnerzy, a także nauczycielki i dyrektor. Zdecydowana większość rodziców uważa, że współpraca ta ma
korzystny wpływ na rozwój dzieci (wykres 1j). Respondenci są zadania, że dzieci mają możliwość rozwijania
swoich zainteresowań, umiejętności i uzdolnień, uczą się postaw społecznych i proekologicznych oraz
prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach, uzyskują również wsparcie materialne (tab. 1-3, wykres 1o).
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
37/41
Wykres 1j
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
38/41
Wykres 1o
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Jakie korzyści odnoszą dzieci ze współpracy przedszkola z instytucjami działającymi w
środowisku? [WN] (3069)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
Cytaty
1
rozwijają zainteresowania czytelnicze
2
uczą się postaw prozdrowotnych i proekologicznych
3
znaja zasady bezpiecznego zachowania się w różnych
Wprowadzanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa
sytuacjach
obowiązującego w różnych miejscach – ulica, dom, woda
oraz, nabywanie umiejętności prawidłowej reakcji w
sytuacjach niebezpiecznych, uczenie się zasad udzielania
pierwszej pomocy.
4
rozwijają swoje zainteresowania
5
mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć
6
mają możliwość uzyskania wsparcia materialnego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
39/41
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:
Jakie korzyści odnoszą dzieci ze współpracy przedszkola z instytucjami działającymi w
środowisku? [WP] (3069)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1
nabierają pewności siebie, są otwarte na świat, odważne
2
uczą się zachowań w różnych sytuacjach
3
uczą się postaw proekologicznych i prospołecznych
4
mają możliwość zaprezentowania swoich talentów
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z
instytucjami działającymi w środowisku? [WD] (3071)
Tab.3
Numer Analiza
1
Współpraca przedszkola z instytucjami lokalnymi oparta
na szerokiej gamie różnorodnych działań ma głównie na
celu wpływać korzystnie na wszechstronny rozwój
naszych wychowanków: • Kształtowanie nawyków
bezpiecznego zachowania się i utrwalanie zasad
bezpieczeństwa w otaczającej rzeczywistości. •
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.•
Utrwalanie nawyku dbania o zdrowie poprzez ruch i
ćwiczenia gimnastyczne organizowane w ramach
projektu "Zdrowy Junior". • Kształtowanie postaw
proekologicznych poprzez uczestnictwo w projektach
proponowanych przez SANEPID , • Kształtowanie postaw
patriotycznych. Możliwość prezentowania swoich
osiągnięć i sukcesów poza przedszkolem poprzez
konkursy, wystawy prac, przedstawienia teatralne,
popisy taneczne. Wpływająca również korzystnie na
dzieci nieśmiałe aktywizując je. • Rozwijanie postaw
prospołecznych poprzez kontakty z różnymi instytucjami
lokalnymi (radzenie sobie w różnych sytuacjach,
kształtowanie pożądanych zachowań społecznych w
różnych instytucjach) • Uczenie akceptacji i tolerancji
poprzez uczestnictwo w Olimpiadzie Sportowej
organizowanej przez przedszkole integracyjne (PP8) i
akcje charytatywne.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
40/41
Raport sporządzili
●
Anna Tarka
●
Małgorzata Kowalik
Kurator Oświaty:
........................................
Data sporządzenia raportu:
12.07.2016
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
41/41
Download