Umiejętność oceny procesu pielęgnowania i formułowania

advertisement
SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Element
Nazwa
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Typ
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Instytut
Kod
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Kierunek,
specjalność,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Forma zajęć i
liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela i studentów
Punkty ECTS
Opis
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
obowiązkowy
Instytut Nauk o Zdrowiu
PPWSZ-1-34
kierunek: Pielęgniarstwo
specjalność:
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
stacjonarne
Rok II, semestr III, IV
Rok I, semestr II
stacjonarne:
niestacjonarne
Wykłady 75 ( 35+40)
Wykłady- A,C,D – 20
Zajęcia praktyczne 120
Zajęcia praktyczne- A,C,D- 10
Praktyka zawodowa160
Praktyka zawodowa- A- 70, C- 140, D150
4+6+4
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
10
Obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli
akademickich, w tym:
Udział w wykładach (godz.)
Udział w ćwiczeniach/ seminariach/
zajęciach praktycznych/ praktykach
zawodowych (godz.)
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem (godz.)
Udział w egzaminie (godz.)
Obciążenie studenta związane z
nauką samodzielną, w tym:
Samodzielne studiowanie tematyki
zajęć/ przygotowanie się do ćwiczeń
(godz.)
Przygotowanie
do
zaliczenia/
egzaminu (godz.)
Wykonanie
zadań
domowych
(referat, projekt, prezentacja itd.)
(godz.)
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
godz.:355
ECTS:10
75
godz:
ECTS:
A,C,D- 20
120/160
20 min
godz.:25
ECTS:
godz: C-20,
D-10
ECTS:
10
C-10
D-3
5
C-5
D-3
10
C-5
D-4
Obciążenie studenta w ramach
zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
11
12
13
14
godz.:280
ECTS:
ECTS:
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach
godz:
wymagających bezpośredniego
A- 80
godz.:380
ECTS:
ECTS:
udziału nauczycieli akademickich
C- 150
oraz związane z nauką
D- 160
samodzielną)
Nauczyciel
akademicki
Dr n. med. StanisławaTalaga
odpowiedzialny
za przedmiot/
moduł
(egzaminujący)
Dr n. med. Stanisława Talaga
Nauczyciele
akademiccy
Dr n. med. Bogusław Kopp
prowadzący
Mgr Paulina Jabłońska
przedmiot/
Mgr Alicja Duda
moduł
Mgr Kinga Fecko
Wymagania
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstaw pielęgniarstwa, anatomii,
(kompetencje)
fizjologii, patologii, farmakologii,
wstępne
Opanowanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z
Założenia i cele
zakresu chorób wewnętrznych i interny oraz pielęgnowania pacjenta w schorzeniach
przedmiotu
internistycznych w warunkach hospitalizacji
Opis efektów kształcenia w zakresie:
W1
15
godz:
A- 80
C- 150
D- 160
Efekty
kształcenia
W2
W3
W4
WIEDZY
Wyjaśni etiopatogenezę , objawy
kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i
opiekę pielęgniarską w schorzeniach:
układu krążenia (serca , naczyń
krwionośnych),układu oddechowego,
układu pokarmowego, (żołądka, jelit,
wielkich gruczołów),wątroby, trzustki,
układu moczowego,( nerek, i pęcherza
moczowego), układu kostno- stawowego,
układu dokrewnego oraz krwi.
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
D.W3
Objaśni zasady oceny stanu
podmiotowego i przedmiotowego
chorego w chorobach wewnętrznych
uwzględniając wiek pacjenta
D. W4
Opisze zasady diagnozowania w
pielęgniarstwie internistycznym
D. W5
Wyjaśni zasady planowania opieki nad
chorymi w zależności od wieku i stanu
zdrowia
D.W6
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
U1
Wyjaśni zasady przygotowania, opieki w
trakcie oraz po badaniach i zabiegach
diagnostycznych wykonywanych u
pacjentów w różnym wieku i stanie
zdrowia
D .W7
Scharakteryzuje grupy leków i ich
działanie na układ i narządy chorego w
różnych schorzeniach w zależności od
wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem
działań niepożądanych, interakcji z
innymi lekami i dróg podania
D.W8
Scharakteryzuje techniki i procedury
pielęgniarskie stosowane w opiece nad
chorym w zależności od jego wieku i
stanu zdrowia
D.W9
Opisze zasady przygotowania chorego do
samoopieki w zależności od w zależności
od jego wieku i stanu zdrowia
D.W 10
Zróżnicuje reakcje chorego na chorobę
i/hospitalizację w zależności jego wieku
i stanu zdrowia
D.W 11
Wyjaśni rolę pielęgniarki przy przyjęciu
chorego do oddziału chorób
wewnętrznych
D .W 12
Określi zasady organizacji
internistycznej opieki specjalistycznej
D .W.14
UMIEJĘTNOŚCI
Gromadzi informacje, formułuje
diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan
opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie
oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowia
D.U1
Prowadzi poradnictwo w zakresie
samoopieki pacjentów w chorobach
wewnętrznych
D.U.3
Motywuje chorego i jego opiekunów do
wejścia do grup wsparcia społecznego
D.U4
U3
Prowadzi profilaktykę powikłań w
przebiegu chorób internistycznych
D.U5
U4
Pobiera materiał do badań
diagnostycznych (krew, wydzieliny,
wydaliny, wymazy z jam ciała)
D.U9
U2
U5
Doraźnie podaje tlen , modyfikuje dawkę
stałą insuliny szybko i krótko działającej
D.U11
Przygotowuje chorego do badań
diagnostycznych pod względem
fizycznym i psychicznym
D.U12
Dokumentuje sytuację zdrowotną
pacjenta, jej dynamikę zmian i
realizowaną opiekę pielęgniarską
D.U13
Rozpoznaje powikłania leczenia
farmakologicznego, dietetycznego,
rehabilitacyjnego, leczniczopielęgnacyjnego w chorobach
wewnętrznych
D.U20
Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i
usprawnianie ruchowe pacjenta oraz
aktywację z wykorzystaniem elementów
terapii zajęciowej
D.U24
Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans
płynów pacjenta
D.U25
Przekazuje informacje o stanie zdrowia
chorego członkom zespołu
terapeutycznego
D.U26
Asystuje lekarzowi do badań
diagnostycznych i leczniczych
D.U27
Prowadzi dokumentację opieki nad
chorym: kartę obserwacji, zabiegów
pielęgnacyjnych i raportów, kartę
rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki
i leczenia odleżyn oraz kartę
informacyjną z zaleceniami w zakresie
samoopieki
D.U.28
Przygotowuje i podaje leki różnymi
drogami na zlecenie lekarza
D.U33
U15
K1
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
szanuje godność i autonomię osób
D.K1
powierzonych opiece
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
K2
systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje umiejętności
dążąc do profesjonalizmu
D.K2
K3
K4
wykazuje odpowiedzialność moralną za
człowieka i wykonywanie zadań
zawodowych
D.K4
przejawia empatię w relacji z pacjentem i
jego rodziną oraz współpracownikami
D.K10
Tematyka wykładów:
Uwarunkowania, objawy, następstwa chorób narządów wewnętrznych.
Etiologia i patogeneza, metody leczenia chorób wewnętrznych.
Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobami układu krążenia.
Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobami układu oddechowego.
Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobami układu moczowego.
Zadania pielęgniarki wobec pacjentów z nieurazowymi chorobami narządu ruchu.
Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów pacjenta z cukrzycą.
Problemy zdrowotne chorego i postępowanie pielęgniarskie w chorobach układu
dokrewnego.
9. Problemy pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.
10. Problemy pacjenta z zapaleniem wątroby typu A, marskością wątroby.
11. Problemy pacjenta z, zapaleniem pęcherzyka i dróg żółciowych, kamicą żółciową.
12. Choroby układu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tematyka zajęć praktycznych:
Dokumentacja obowiązująca w oddziale internistycznym.
Współudział pielęgniarki w procesie: diagnostycznym, leczniczym i
rehabilitacyjnym.
3. Rola członków zespołu terapeutycznego w opiece nad chorym.
4. Zbieranie informacji o stanie zdrowia chorego i jego rodziny.
5. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych chorego z określeniem ich
przyczyn, prognozy stanu .
6. Planowanie opieki pielęgniarskiej w stosunku do chorego z uwzględnieniem
działań wspierająco – edukacyjnych, a także w stosunku do jego rodziny.
7. Realizacja opieki pielęgniarskiej na podstawie wybranych teorii i modeli
pielęgnowania.
8. Ocena wyników podejmowanych interwencji pielęgniarskich.
9. Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania - chory z chorobą układu krążenia
10. Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z chorobą układu oddechowego
11. Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z chorobą układu moczowego
12. Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory chorobą układu narządu ruchu
13. Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z chorobą układu pokarmowego
14. Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z cukrzycą
15. Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z chorobą układu krwiotwórczego.
Zadania do samodzielnej pracy studenta:
1.
2.
16
Treści
kształcenia
Sformułuj teoretyczne rozpoznania stanu biologicznego, psychicznego,
społecznego pacjenta i środowiska w wybranej jednostce chorobowej i zaplanuj
zadania pielęgniarki w zakresie opieki egzaminatorem, ocenia egzaminator.
tematyka
uzgodniona
z
Tematyka praktyk zawodowych :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
17
Stosowane
metody
dydaktyczne
Założenia organizacyjne, cele praktyki, wykaz umiejętności, kryteria oceny. Organizacja
oddziału.
Standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w rozwiązywaniu problemów chorych.
Standardy i procedury pielęgniarskie dotyczące wybranych zabiegów w oddziale
internistycznym.
Standard edukacji pacjenta z cukrzycą i jego rodziny - zasady samokontroli, zasady
dietetyki. Rola wysiłku fizycznego u pacjenta z cukrzycą. Powikłania wczesne i późne
cukrzycy
Marskość wątroby - stan śpiączki wątrobowej.
Niewydolność nerek - mocznica przewlekła.
Niewydolność krążeniowo - oddechowa, napad astmatyczny, POChP.
Rola pielęgniarki w rehabilitacji chorych z chorobami internistycznymi.
Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej, planowanie opieki, realizacja i ocena efektów działań
pielęgniarskich w stosunku do pacjenta z uwzględnieniem edukacji.
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu pielęgnowani
chory z ostrą niewydolnością nerek
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania – chory z przewlekłą niewydolnością nerek
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania-chory z chorobą wrzodową żołądka, dwunastnicy
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania -chory marskością wątroby
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z chorobą krwi
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z nadczynnością tarczycy
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z \niedoczynnością tarczycy
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z RZS
Pielęgnowanie chorego w wybranych stanach chorobowych – metodą procesu
pielęgnowania- chory z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Metody terapii w oddziale wewnętrznym, współudział pielęgniarki, obserwacja w kierunku
powikłań zastosowanej terapii.
Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta
Wykład z prezentacją multimedialną, studium przypadku,
instruktaż, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.
Efekt kształcenia
ćwiczenia praktyczne,
Sposób weryfikacji efektów kształcenia
D.W3,
Metody
weryfikacji
efektów
18 kształcenia
(w odniesieniu do
poszczególnych
efektów)
D. W4,
D.W8,
D.W 10,
D .W 12,
D.W 11,
D .W.14,




egzamin ustny,
test pisemny,
sprawdzian ustny,
prezentacja multimedialna
D. W5,
D..W6,
D .W7,
D.W9,
D.U.3,
D.U27,
D.U.28,
D.U4,
D.U5,
D.U9,

D.U26,
D.U25,
sprawdzian praktyczny: ćwiczenia praktyczne,
dokumentowanie w : raporcie pielęgniarskim
lub/ i dokumentacji procesu pielęgnowania
chorego
D.U24,
D.U20,
D.U11,
D.U12,
D.U13
D.K1,
D.K2,
D.K4,
D.K10
przedłużona obserwacja przez opiekuna, nauczyciela
prowadzącego, ocena 360 (opinie nauczyciela, pacjentów,
pielęgniarek, innych współpracowników),ocena przez
kolegów (ocena koleżeńska), samoocena studenta
KRYTERIA OCENY PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
KRYTERIUM
Punktacja: 0-3
1.
Zgodność treści z tematem pracy
2.
Dobór literatury – aktualna, adekwatna do tematu pracy
3.
Ujęcie problemu zgodnie z aktualną wiedzą (medyczną, społeczną,
humanistyczną)
4.
Interpretacja własna tematu
5.
Szata graficzna zgodna z ustalonymi wymogami pismo czytelne,
praca estetyczna
6
Terminowość złożenia pracy
0-1
7
Prezentacja pracy : samodzielność, znajomość problematyki
pracy, sposób prezentacji.
0-5
Bardzo dobry – 21-20
Plus dobry -19-18
Dobry 17-16
Plus dostateczny-15-14
Dostateczny -13-12
Niedostateczny < 12
19
Kryteria oceny
osiągniętych
efektów
kształcenia
KRYTERIA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OSIĄGANYCH W PROCESIE
PIELĘGNOWANIA
L.p.
Efekt kształcenia
1.
Umiejętność gromadzenia i analizowania informacji dotyczącej sytuacji
zdrowotnej pacjenta
2.
Umiejętność formułowania diagnozy pielęgniarskiej
3.
Umiejętność określania celów opieki
4.
Umiejętność planowania działań adekwatnych do sytuacji zdrowotnej
pacjenta i rodziny
5.
Realizacja planowanych działań zgodnych z aktualnymi standardami
udzielania świadczeń pielęgniarskich
6.
Samodzielność i kreatywność w proponowaniu rozwiązań
7.
Umiejętność oceny efektów zrealizowanych działań
8.
Umiejętność oceny procesu pielęgnowania i formułowania wniosków do
dalszej pielęgnacji pacjenta i jego rodziny
9.
Umiejętność stosowania poprawnej terminologii medycznej
Punktacja O-4
pkt
10.
Umiejętność estetycznego zapisu w dokumentacji pacjenta
UWAGA: Uzyskanie 0 pkt w którymkolwiek elemencie oceny uniemożliwia pozytywne zaliczenie
procesu pielęgnowania
ILOŚĆ PUNKTÓW
0-19
OCENA
niedostateczny (2,0)
20-23
dostateczny (3,0)
24-27
plus dostateczny (3,5)
28-31
dobry (4,0)
32-35
plus dobry (4,5)
36-40
bardzo dobry (5,0)
KRYTERIA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OSIĄGANYCH W RAPORCIE
PIELĘGNIARSKIM
Efekt kształcenia
Punktacja
Ocena stanu ogólnego chorego
0-2
Ocena stanu biologicznego chorego (realizacja i ewaluacja działań)
0-8
pominięcie ważnego problemu skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej z raportu
Ocena stanu psychicznego ( realizacja i ewaluacja działań)
0-5
Ocena stanu społecznego (realizacja i ewaluacja działań)
0-3
Umiejętność oceny efektów zrealizowanych działań i formułowania zaleceń na dyżur następny
0-3
Poprawność słownictwa medycznego/fachowego, estetyka pracy
0-2
23-21- bardzo dobry (5,0)
20-19- dobry plus (4,5)
18-17- dobry (4,0)
16-14- dostateczny plus (3,5)
13-12- dostateczny (3,0)
11-0- niedostateczny (2,0)
Uzyskanie 0 punktów w ramach któregokolwiek kryterium skutkuje oceną niedostateczną
KRYTERIA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PODCZAS SPRAWDZIANU
USTNEGO
Lp.
Kryterium
1.
Poprawność odpowiedzi
2.
Trafność rozpoznania problemów
3.
Aktualna wiedza medyczna
4.
Wiedza interdyscyplinarna
5.
Poprawność słownictwa medycznego / fachowego
6.
Samodzielność i kreatywność w proponowaniu rozwiązań
Punktacja 0-5
Ilość punktów i ocena:
30-28 - bardzo dobry (5,0)- student udziela całkowicie wyczerpującej i prawidłowej odpowiedzi na zadane
pytanie, swobodnie posługuje się poprawnym merytorycznie językiem naukowym, uwzględniając w
odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, wykazuje się łatwością w rozwiązywaniu problemów
wynikających z zadania, umiejętnie łączy wiedzę z różnych dziedzin naukowych, wykazuje się oryginalnością
własnych przemyśleń.
27 – 25 - plus dobry (4,5) - student udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, posługuje się
językiem naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, rozwiązuje problemy
wynikające z zadania, łączy wiedzę z kilku dziedzin naukowych.
24 – 22 - dobry (4,0) – student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość
wymaganych treści, dopuszczalne są nieliczne błędy w odpowiedzi (drugorzędne z punktu widzenia tematu),
posługuje się aktualna wiedzą medyczną wymagającą niewielkiego uzupełnienia, odpowiedź jest poprawna
pod względem języka naukowego, trafność rozpoznawania problemów wymagająca niewielkiej poprawy, w
odpowiedzi powinny być zawarte samodzielne wnioski studenta.
21 – 19 - plus dostateczny (3,5) - student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera
większość wymaganych treści, popełnia nieliczne, pierwszoplanowe błędy w odpowiedzi, student zna
najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować oraz wyłonić najważniejsze problemy, posługuje się wiedzą
medyczną nie zawsze aktualną, w odpowiedzi uwzględnia wiedzę tylko z danej dziedziny, popełnia błędy w
posługiwaniu się językiem naukowym, wymaga pomocy w wyciąganiu wniosków.
18 – 16- dostateczny (3,0)– student udziela odpowiedzi zawierającej część wymaganych informacji,
popełniając błędy, ale z pomocą nauczyciela koryguje swoją odpowiedź, zarówno w zakresie wiedzy
merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, student zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy
nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytanie.
Przy uzyskaniu w danym kryterium punktu 1 i 0 student nie zalicza efektu kształcenia.
KRYTERIA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PODCZAS SPRAWDZIANU
PISEMNEGO- j.w.
KRYTERIA DO OCENY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
Suma - Punktacja nauczyciela 0-3pkt. i punktacja studenta 0-3pkt.
Punktacja:
3 pkt. – uzyskuje student, który zawsze przestrzega kompetencje społeczne i
charakteryzuje się wysokim poziomem kompetencji społecznych
2 pkt. – uzyskuje student, który czasami przestrzega kompetencji społecznych
1pkt. – uzyskuje student, który nie często przestrzega kompetencji społecznych
0 pkt. – uzyskuje student, który nigdy nie przestrzega kompetencji społecznych
Jeśli student z jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę
niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia z zajęć praktycznych.
Kryteria oceny:
6 pkt – bardzo dobry
5 pkt – plus dobry
4 pkt- dobry
3 pkt plus dostateczny
2 pkt – dostateczny
1 pkt - nedostateczny
Zasady dopuszczenia do egzaminu:
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu/
modułu, w tym
20
zasady dopuszczenia do
egzaminu /
zaliczenia z oceną
1.
2.
Zaliczenie godzin bez udziału nauczyciela ( praca własna studenta)
 opracowanie w formie prezentacji multimedialnej pracy dotyczącej
zagadnień z zakresu interny i pielęgniarstwa internistycznego
Pozytywna ocena z zajęć praktycznych- warunki zaliczenia
 obowiązkowa 100%obecność na zajęciach
 przestrzeganie regulaminu zajęć praktycznych
 zaliczenie dokumentowania działań metodą procesu pielęgnowania


zaliczenie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji
społecznych w indywidualnej karcie zaliczeń zaj. prakt.
zaliczenie efektów kształcenia – wg dziennika zaliczeń efektów
kształcenia na zajęciach w pracowni umiejętności pielęgniarskich,
zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych .
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęciach
praktycznych i praktyce zawodowej muszą być zrealizowane w
innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu a praktyka
zawodowa z opiekunem praktyki)
Forma egzaminu- ustny
Na ocenę końcową z przedmiotu składa się
1.
2.
1.
21
22
Wykaz
literatury
podstawowej
Wykaz
literatury
uzupełniającej
2.
3.
4.
pozytywna ocena z egzaminu (70%) ,
pozytywna ocena z zajęć praktycznych (30%)
Daniluk J., Jurkowska G.: Zarys chorób wewnętrznych dla studentów
pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.
Jurkowska G., Łagoda K.: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa
2011.
Karnafel W.: Praktyczna opieka diabetologiczna . PZWL, Warszawa 2013.
Kaszuba D., Nowicka A.: Pielęgniarstwo kardiologiczne. PZWL, Warszawa
2011.
Koplik T.: Insulinoterapia w cukrzycy typu 2. Via Medica, Gdańsk 2010.
Doboszyńska A.: Objawy chorób wewnętrznych. PZWL, Warszawa 2013.
Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne.
PZWL, Warszawa 2009
4. Szewczyk A.: Pielęgniarstwo diabetologiczne. PZWL, Warszawa 2013
160 godz.;4 tygodnie ; II rok ;semestr IV
1.
2.
3.
Miejsce odbywania praktyki - Oddział chorób wewnętrznych
Cel praktyki: Kształtowanie kompetencji zawodowych umożliwiających sprawowanie
opieki nad pacjentem w oddziale wewnętrznym
Warunki zaliczenia praktyki zawodowej:
23
Wymiar,
zasady i forma
odbywania
praktyk
zawodowych





obowiązkowa 100%obecność na zajęciach
przestrzeganie regulaminu praktyk zawodowych
zaliczenie procesu pielęgnowania
zaliczenie tematów dnia
zaliczenie efektów kształcenia – wg dziennika
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Sprawdzian praktyczny, ocena prowadzonej dokumentacji, samoocena studenta
Zaliczenie na ocenę:
przez opiekuna dydaktycznego praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk/
pielęgniarką z ramienia zakładu pracy.
Download