Szczegółowy plan projektu ()

advertisement
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
50+ NOWY WIEK KULTURY
IDEA PROJEKTU:
Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie to jedyna w Polsce organizacja non-profit,
powołana i prowadzona przez młodych artystów, której podstawowym celem jest
promowanie innowacji w sztuce, promowanie róznych form dialogu społecznego (w tym
dialogu miedzypokoleniowego i miedzynarodowego), a takze działania edukacyjne na rzecz
grup zmarginalizowanych. W swojej dotychczasowej działalności wyprodukowaliśmy 15
przedstawień, zrealizowaliśmy wiele projektów o charakterze edukacyjnym, artystycznym i
naukowym, które zyskały wysokie oceny uczestników, ekspertów i krytyki (projekty
finansowane były m.in. ze środków MKiDN, UM Kraków, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, środków prywatnych sponsorów). Zajmując się animowaniem
życia społecznego i kulturalnego staramy się zapełniać nisze, które nie stanowią obiektu
zainteresowania miejskich i publicznych instytucji kultury; docierajac z naszą ofertą do
środowisk narażonych na marginalizację staramy się poszerzać przestrzeń społecznego
funkcjonowania sztuki współczesnej.
Kiedy w 2008 roku minister Michał Boni ogłosił założenia rządowego programu
aktywizacji osób starszych „50+” po raz pierwszy po 1989 roku zagadnienia dotyczące życia
osób starszych stały się dominującym tematem publicznej dyskusji; i chociaż rządowy
program dotyczył głównie kwestii gospodarczych i aktywizowania osób starszych w wieku
przedemerytalnym, to jednak w naszym przekonaniu mógł stać się impulsem do systemowego
i wielopłaszczyznowego przyjrzenia się sytuacji osób starszych w Polsce; niestety dyskusja ta
nie objęła w najmniejszym nawet stopniu kwestii związanych z kulturą i edukacją.
Tymczasem wydaje się, że starzejące sie społeczeństwo, jakim jest Polska, powinno nie tylko
zmienić stosunek do osób starszych ale także stworzyć interesującą ofertę tak kulturalną,
edukacyjną jak i obywatelską dla tej coraz większej i istotniejszej grupy społecznej.
Projekt „50+. Nowy Wiek Kultury” zrodził się właśnie z przekonania o potrzebie
dowartościowania osób starszych, z odczuwanej przez nas konieczności zaprezentowania tej
grupy społecznej w pozytywnym świetle, ukazania możliwości jakie w sensie
kulturotwórczym i obywatelskotwórczym mają osoby należące do grupy „50+”, które mimo
swoich zdolności, aktywności i możliwości często – ze wzgledu na wiek – są
dyskryminowane i wyłączane z codziennego obywatelskiego życia. Realizowany projekt ma
za zadanie zmienić ten negatywny stan rzeczy.
Jednoczesnie tworząc tak rozbudowaną i wielopłaszczyznową formułę projektu „50+.
Nowy Wiek Kultury” dążymy do realizacji modelowego projektu edukacyjno-artystycznego
przeznaczonego dla starszych odbiorców kultury i edukacji, jednoczesnie oddziaływującego
na ludzi młodych, zmieniającego ich nastawienie do ludzi starszych. Liczymy na to, że
jakościowe efekty realizowanego zadania będą wykorzystywane w przyszłości przez inne
organizacje społeczne.
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
Stowarzyszenie Teatr Nowy przygotowując projekt „50+. Nowy Wiek Kultury”
postawiło sobie za cel nie tylko stworzenie osobom starszym bogatej oferty kulturalnej, ale
przede wszystkim ukazanie odbiorcom projektu, że poprzez język sztuki i działania
interdyscyplinarne mozna włączyć sie do dyskusji na tematy społeczne, współtworzyć swoje
lokalne środowisko. Istotnym elementem projektu jest również to, że realizowane w nim
zadania tworzone będą w ścisłej symbiozie ze specyficznymi potrzebami jego odbiorców.
Zamiast narzucać działania zamierzamy ich charakter i profil ustalać wspólnie z ich
odbiorcami, tak aby projekt był efektywny i odpowiadał na rzeczywiste problemy odbiorców
zadania, rekrutujących się z małych, szczególnie narażonych na marginalizację społeczności.
Innowacyjność projektu łączy sie przede wszytkim z jego wielokierunkowością,
łączeniem działań warsztatowych z artystycznymi (np. stworzenie przedstawienia na
podstawie rozmów przeprowadzonych z odbiorcami zadania), edukacyjnych ze społecznymi
(warsztaty połączone z akcjami miejskimi), artystycznych z edukacyjnymi (udział w
wydarzeniach artystycznych).
Wyróżniającym elementem projektu „50+. Nowy Wiek Kultury” jest zwrócenie uwagi
na brak w Polsce specjalnej oferty kulturalnej dla osób starszych, co wynika z braku
zainteresowania instytucji kultury odbiorcami z grupy „50+” (w sposób szczególny widoczne
jest to w małych ośrodkach miejskich); Przeciwdziałając kulturalnej i społecznej
marginalizacji osób starszych projekt „50+. Nowy Wiek Kultury” kierowany jest głównie do
odbiorców pochodzących ze środowisk zagrożonych społecznym i kulturalnym
wykluczeniem.
W opublikowanym przez Komisję Europejską drugim sprawozdaniu demograficznym
„Realizacja potrzeb społecznych w starzejącym się społeczeństwie” (2008) zwraca się uwagę
na fakt, że w całej Unii Europejskiej zachodzi znaczący proces starzenia się społeczeństwa
(zgodnie z prognozami Eurostatu w 2060 roku na jedną osobę powyżej 65 roku życia będą w
UE przypadać tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym, przy obecnym stosunku 1:4).
Podeszły wiek nadal jest często kojarzony z chorobą i zależnością od osób trzecich, a starsi
ludzie mogą doświadczać wykluczenia z rynku pracy, jak i z życia rodzinnego i społecznego.
W społeczeństwach europejskich istnieje obawa, że starsze generacje mogą w przyszłości
stać się zbyt dużym obciążeniem dla młodych ludzi w wieku produkcyjnym, co może
doprowadzić do napięć międzypokoleniowych. W związku z powyższym istnieje silna
potrzeba tworzenia i realizowania projektów społecznych, które z jednej strony aktywizują
coraz większą rzeszę ludzi starszych, z drugiej zaś przeciwdziałają utwierdzaniu się
negatywnego wizerunku osób starszych. W konkluzjach w/w raportu KE zwraca się uwagę,
że najlepszą drogą do stawienia czoła starzeniu się społeczeństwa i zachowania solidarności
międzypokoleniowej jest zapewnienie dłuższego pozostawania osób starszych na rynku
pracy oraz umożliwienie im jak najdłuższego utrzymania dobrego stanu zdrowia, aktywności
i niezależności.
Wydaje się, że ten problem jest szczególnie silnie obecny w polskim społeczeństwie, w
którym odsetek osób starszych aktywnych zawodowo jest jednym z najniższych w Europie,
efektem czego jest szybka marginalizacja i wykluczenie społeczne osób starszych, z czym
najczęściej mamy do czynienia w momencie ich wychodzenia z rynku pracy.
Niedowartościowanie obecności osób starszych w przestrzeni publicznej przyczynia się
w sposób znaczący do zaburzenia międzypokoleniowego dialogu społecznego, sprawiając
jednocześnie, że w coraz silniejszym stopniu życie codzienne Polaków dostosowywane jest
wyłącznie do potrzeb osób młodych, znajdujących się w wieku produkcyjnym, z pominięciem
istotnej i bardzo licznej grupy osób należących do grupy 50+.
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
Celem projektu „50+ Nowy Wiek Kultury” jest przywrócenie na terenach objętych
realizacją projektu osób starszych do dyskursu codzienności, a także wsparcie uczestników
projektu w konstruowaniu odpowiadajacego im dyskursu publicznego, w ramach którego
będą w stanie nie tylko wypowiadać swoje potrzeby, ale także gwarantować sobie możliwość
ich realizacji. Celem projektu „50+ Nowy Wiek Kultury” jest wypracowanie takiego modelu
działań angażujących ludzi starszych w przestrzeni publicznej, które w przyszłości mogłyby
być aplikowane również na terenach nie objętych realizacją projektu, przyczyniając się w ten
sposób do polepszenia sytuacji osób starszych, złagodzenia rodzących się konfliktów
pokoleniowych i przeciwdziałania stereotypizacji starości w polskim społeczeństwie.
Osoby zaliczające się do grupy 50+ mogłyby wiele wnieść do społeczeństwa, i to
zarówno dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami, jaki i poprzez pracę w charakterze
wolontariusza, opiekuna, społecznego animatora. Zadaniem organizacji pozarządowych,
organów administracji publicznej a także osób działajacych w sektorze prywatnym jest lepsze
uruchamianie tego ogromnego potencjału ludzi starszych poprzez eliminowanie istniejących
przeszkód utrudniających ich aktywizację, jak i poprzez stwarzanie organizacyjnych ram, w
ramach których starsi ludzie mogliby realizować swoje indywidualne ambicje oraz działać na
rzecz własnej społeczności.
Dotychczasowa praktyka Stowarzyszenia Teatr Nowy przy realizacji projektów o
charakterze społecznym i edukacyjnym wskazuje, że grupa 50+ charakteryzuje się ogromną
kreatywnością, potrzebą samokształcenia się i nieustannego rozwoju oraz otwartością na
nowe metody pracy i dialogu. Jednocześnie jednak w naszej dotychczasowej pracy z osobami
starymi trudno było nie zauważyć, że jest to grupa o szczególnie silnym poczuciu
społecznego wykluczenia, charakteryzująca się nieufnością wynikającą z braku zrozumienia
dla otaczających ją nowych form komunikacji i technologii a także posiadająca ograniczone
poczucie tożsamości grupowej a w związku z tym również ograniczone przekonanie o
własnych możliwościach i sile społecznego oddziaływania. Przy realizacji projektu „Rekreacje: Ibsen” mieliśmy okazję zorganizować serię 6 kilkudniowych warsztatów teatralnych
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tarnowa, których celem było przekazanie ich
uczestnikom umiejętności niezbędnych do wyrażania własnych opinii na forum publicznym;
w ramach realizowanego od 3 lat projektu „Teatr Nowy – Teatr Aktywny” mieliśmy z kolei
okazję dyskutować z młodzieżą (projekt jest skierowany do licealistów) na temat ich wiedzy i
wyobrażeń na temat życia ludzi starszych, a następnie poprzez warsztaty teatralne
przeciwdziałać steretypowemu traktowaniu starości wśród ludzi młodych. Realizując te dwa
projekty mieliśmy możliwość praktycznego zorientowania się, że aktywizacja ludzi starszych
wymaga przede wszystkim zrozumienia ich lokalnych problemów i zaproponowania im nie
tyle sposobów rozwiązywania tych problemów, ile narzędzi za pomocą których problemy
swojego codziennego życia mogą rozwiązywać samodzielnie/grupowo; oraz w jak silnym
stopniu młodzi ludzie w Polsce mają ograniczoną wiedzę na temat życia ludzi starszych.
Projekt „50+ Nowy Wiek Kultury” powstał w wyniku doświadczeń przy realizacji w/w
projektów; jest nie tylko próbą przeciwdziałania negatywnym tendencjom obserwowanym w
polskim społeczeństwie, ale stanowi również naturalną konsekwencję wcześniejszej
działalności na polu aktywności społecznej Stowarzyszenia Teatr Nowy.
Dlatego też podstawowym celem projektu jest wypracowanie – poprzez serię działań
integracyjnych, szkoleniowych, warsztatowych – odpowiadajacego potrzebom ludzi starszych
języka publicznego dyskursu, którego używanie i rozwijanie umożliwić im powinno
uwidocznienie w społecznościach lokalnych problemów, które wymagają rozwiaząnia oraz
doprowadzić do ich rozwiązywania.
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
CELE PROJEKTU:
Podstawowym celem projektu „50+. Nowy Wiek Kultury” jest przeciwdziałanie
marginalizacji osób starszych zaliczanych do grupy „50+” a także ich integracja z lokalnymi
społecznościami do których przynależą.
Celem projektu jest inspiracja i aktywizacja zachowań twórczych a także rozwijanie
kreatywności oraz ekspresji indywidualnej i grupowej osób starszych. Aktywizując
odbiorców zadania (50+) poprzez praktyczne działania w ramach społeczości lokalnej
zamierzamy pozytywnie wpływać na społeczny wizerunek osób starszych, przeciwdziałając
stereotypowym (zwłaszcza wśród ludzi młodych) sposobom traktowania ludzi starszych.
Zadaniem wszystkich działań w ramach prezentowanego projektu jest przekazanie jego
uczestnikom praktycznych narzędzi i sposobów działania, za pomocą których będą mogli
wpływać na poprawę jakości własnego życia oraz społeczną reintegrację grupy wiekowej do
której przynależą. Zadaniem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, iż w Polsce osoby stare
wykluczone są z kreowania przestrzeni publicznej, co w sposób szczególny stanowi problem
na terenach objętych realizacją projektu.
Celem projektu jest promowanie i wdrażanie współpracy międzypokoleniowej, w której
osoby młode są nie tylko zainteresowane aktywnością i problemami osób starszych, ale także
aktywnie uczestniczą wykorzystując swój potencjał we wspieraniu i wdrażaniu działalności
osób starszych.
Celem projektu „50+. Nowy Wiek Kultury” jest stworzenie siatki kontaktów a także systemu
współpracy między instytucjami (tak prywatnymi, jak i publicznymi), które zainteresowane są
pracą z osobami starszymi; realizacja projektu „50+. Nowy Wiek Kultury” opiera się na
współpracy publiczno-prywatnej i angażować będzie instytucje publiczne, prywatne i
pozarządowe (ośrodki naukowe i edukacyjne, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy Kultury,
jednostki samorządu terytorialnego, firmy prywatne).
Celem projektu „50+. Nowy Wiek Kultury” jest sworzenie kompleksowej, wielopoziomowej
i perspektywicznej oferty edukacyjnej i kulturalnej dla seniorów, której zadaniem jest
przeciwdziałanie cywilizacyjnemu wykluczeniu osób starszych.
Projekt „50+. Nowy Wiek Kultury” składać się będzie z szeregu interdyscyplinarnych działań
o charakterze edukacyjnym, artystycznym i animacyjnym, wykorzystujących innowacyjne
formy działania skoncentrowane na zmianie społecznego postrzegania osób starszych.
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
REALIZACJA PROJEKTU:
Powyższe cele projektu zostaną osiagnięte poprzez następujące działania:
I.
ETAP PRZYGOTOWAWCZY (01 kwietnia – 31 maja):
Konsultacje środowiskowe. Ze względu na specyfikę projektu i wielowymiarowy zakres
planowanych działań (w tym tworzenie sieci instytucji zainteresowanych działaniami na rzecz
osób starszych) stanowiących bezpośrednią odpowiedź na potrzeby ludzi starszych żyjących
na terenie Krakowa, Tarnowa-Mościc, Brzeska i Gródka nad Dunajcem, jest to etap
szczególnie istotny dla pozytywnej realizacji zadania. Na tym etapie odbędą się następujące
działania:
 nawiązanie instytucjonalnych i wiążących kontaktów z partnerami projektu: ustalenie
zasad współpracy, w tym zaangażowania organizacyjnego, merytorycznego,
rzeczowego i finansowego partnerów realizowanego projektu
 powołanie i praca zespołu eksperckiego, który przygotuje ofertę edukacyjnoartystyczną dla zaangażowanych w realizację projektu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku; zespół – zgodnie z naczelną dla projektu zasadą dialogu
miedzypokoleniowego – składać się będzie z młodych, ale posiadajacych odpowiednie
doświadczenie (potwierdzone m.in. wykształceniem, certyfikatami i praktyką)
animatorów kultury, artystów, psychologów i pedagogów;
Stowarzyszenie Teatr Nowy, wraz ze współpracującymi przy realizacji projektu partnerami
przygotuje raporty na temat sytuacji i sposobu życia ludzi starszych zamieszkujących tereny
w/w miejscowości i ich okolice. Każdy raport zawierać będzie zarówno dane statystyczne, jak
i informacje na temat dostępu ludzi starszych do kultury, edukacji, rynku pracy, działalności
społecznikowskiej i wolontariackiej; w raportach omówione zostaną również instytucjonalne
relacje / brak relacji międzypokoleniowych. W konkluzjach raportu zdiagnozowane zostaną
podstawowe problemy i potrzeby ludzi starszych mieszkających na danym terenie, znajdą sie
w nim również sugestie co do możliwych działań, których aplikacja może wpłynąć na
poprawę jakości życia ludzi starszych.
Na podstawie raportów i przeprowadzonego we współpracy z lokalnymi partnerami
realizowanego projektu rozpoznania specyfiki lokalnego środowiska przygotowana zostanie
ankieta, która następnie przeprowadzona zostanie wśród beneficjentów projektu,
zaliczających się do grupy 50+.
Ankieta dotyczyć będzie przede wszystkim:
- jakości życia osób starszych
- aspiracji i oczekiwań jakie mają od życia
- zainteresowań oraz oczekiwanych form rozwijania tych zainteresowań
- przeszkód na jakie natrafiają w swoim codziennym życiu
Ponadto ankieta skłaniać będzie do:
- autorefleksyjnego spojrzenia na starość
- stworzenia niestereotypowego wizerunku starości
- określenia możliwości i form dialogu międzypokoleniowego, które mogą być
interesujące dla ludzi starszych
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
Wyniki ankiet uzupełnione o wywiady bezpośrednie z osobami należącymi do grupy 50+
(celem wywiadów bezpośrednich jest zdobycie szczegółowych informacji na temat specyfiki
życia osób starszych na terenach objętych realizacją projektu; celem wywiadów jest również
odnalezienie w środowiskach lokalnych „liderów”, których historie i doświadczenia będą
przydatne przy tworzeniu pozytywnego wizerunku osób starszych a także przy
opracowywaniu scenariusza do przedstawienia pt. „Przygotowanie do życia w starości”) staną
się źródłem do stworzenia dostosowanej do lokalnych potrzeb oferty warsztatowotreningowej.
Na tym etapie zostaną wyłonieni uczestnicy projektu z grupy 50+: 3 grupy szkoleniowe po 25
(Tarnów-Mościce, Brzesko, Gródek nad Dunajcem), 1 grupa 100 osobowa biorąca udział w
wydarzeniach artystycznych z Krakowa.
Na tym etapie realizacji projektu zostaną również opracowane dokładne scenariusze:
- 3 warsztatów integracyjnych dla uczestników projektu ekrutujących sie z grupy osób
50+ (po jednym dla każdej grupy)
- 12 warsztatów przygotowujących do realizacji akcji: JESTEM AKTYWNA / JESTEM
AKTYWNY (po 4 warsztaty dla każdej grupy, udział w warsztatach wezmą
uczestnicy projektu rekrutujący się z grupy osób 50+)
- 4 warsztaty dla ludzi młodych

Ustalenie szczegółowego programu i harmonogramu działań w poszczególnych
miastach; szczegółowy program i harmonogram zostanie ustalony przez zespół
koordynujący projektem przy współpracy lokalnych partnerów projektu (Uniwersytety
Trzeciego Wieku); na tym etapie zespół koordynujący projekt zajmie się również
ustaleniem dokładnego harmonogramu i zasad współpracy z innymi partnerami
projektu (w tym samorząd lokalny, Domy Kultury i Szkoły);
Następnie rozpocznie się właściwa realizacja projektu:
II. ETAP REALIZACJI:
GRUPY SZKOLENIOWE (BRZESKO, TARNÓW-MOŚCIE, GRÓDEK NAD
DUNAJCEM):
1. WYJAZDOWE WARSZTATY INTEGRACYJNE (3 grupy) (czerwiec 2011)
Ze względu na specyfikę projektu (konieczność pracy w grupach, konieczność przełamywania
własnych ograniczeń, w tym niesmiałości, wstydu, konieczność uczenia się nowych
umiejętności) Stowarzyszenie Teatr Nowy zamierza zorganizować dla każdej z grup
biorących udział w projekcie trzydniowe warsztaty integracyjne, które nie tylko pozwolą ich
uczestnikom lepiej się poznać, ale umożliwią również organizatorom projektu rozpoznanie
umiejętności prezentowanych przez uczestników zadania, do których zostanie dostosowany
program działania: AKCJA: JESTEM AKTYWNY / JESTEM AKTYWNA. Warsztaty
prowadzone przez trenerów (psychologów i pedagogów) składać się będą z 16-godzinnych
sesji (3 dniowy pobyt) i odbywać się będą w specjalnie do tego celu wybranym ośrodku:
Pałac w Janowicach.
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
2. WARSZTATY JESTEM AKTYWNY / JESTEM AKTYWNA (3 grupy) (lipiecsierpień-wrzesień 2011)
Ta część projektu ma dla jego realizacji znaczenie kluczowe, ponieważ łączy w sobie
elementy teorii (nauka nowych umiejętności) i praktyki (wykorzystywanie nabytych
umiejętności w praktycznych działaniach). Każdy z 3 grup uczestników projektu będzie brał
udział w 4 3-dniowych warsztatach, odbywających się: pierwszy warsztat wyjazdowy w
Pałacu w Janowicach, drugi, trzeci i czwarty warsztat: w miejscu zamieszkania. Dokładna
tematyka warsztatów, zdobywane w ich trakcie umiejętności i specyfika prowadzonych
szkoleń zostanie dostosowana do zdiagnozowanych poprzez ankiety i indywidualne spotkania
z odbiorcami potrzeb. Za każdym jednak razem warsztaty prowadzić będą do praktycznego
działania: powstanie nowej aktywności beneficjentów, stworzenie nowej formy artystycznej /
praktycznej lub stworzenie wydarzenia odbywającego się w przestrzeni miejskiej. Uczestnicy
zadania powinni zaznaczyć w środowiskach w których zyją swoje potrzeby, problemy i
wymagania, stając się jednocześnie widoczną grupą społeczną. Wykorzystując siatkę
kontaktów partnerów projektu, współpracując z lokalnymi mediami starać się będziemy
pomagać uczestnikom projektu w załatwianiu ich spraw i problemów, w unaocznieniu
sąsiadom, ludziom młodszym, lokalnym politykom i urzędnikom, że ludzie starsi to aktywna
grupa społeczna, która jest w Polsce niedoreprezentowana, w związu z czym jej potrzeby i
wymagania są marginalizowane.
W trakcie realizacji warsztatów wyłonieni zostaną liderzy lokalni w każdej grupie (od 1 do 3
liderów lokalnych w każdej grupie).
3. WIZYTY STUDYJNE OPIEKUNÓW GRUP (październik-listopad 2011)
W tym okresie opiekunowie projektu, w zależności od potrzeb beneficjentów odbywać będą
wizyty studyjne w miejsach zamieszkania beneficjentów – służąc pomocą, wsparciem – w
trakcie przygototywania przez beneficentów efektów ich pracy.
Wizyty studyjne będą w szczególności kierowane do liderów lokalnych i służyc będą
wzmocnieniu ich zaangażowania i tworzeniu i przygotowywaniu organizacyjnego,
merytorycznego i rzeczowego wsparcia dla kontynuacji ich liderowania w środowiskach
lokalnych po zakończeniu realizacji projektu.
4. WARSZTATY DLA LUDZI MŁODYCH: „50+ czyli więcej życia” (wrzesień 2011)
Osoby młode (uczniowie szkoł podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, studenci) będą
mieli okazję do współpracy w realizacji projektu. W tym celu w trakcie realizacji projektu
pracujący przy nim zespół ekspercki opracuje i przeprowadzi warsztaty dla ludzi młodych –
promujące praktykę wolontariatu. Celem tych warsztatów, będzie zainteresowanie ludzi
młodych współpracą z i na rzecz osób starszych. Młodym ludziom zaproponujemy
zaangażowanie w realizację projektu: pomoc organizacyjną, merytoryczną, promocyjną, etc.
5. MONOLOGI; napisanie tekstu teatralnego oraz produkcja spektaklu (czerwiecsierpień – powstawanie tekstu, wrzesień-listopad – produkcja spektaklu)
W realizacji projektu w 3 grupch skzoleniowych uczestniczyć będzie zaangażowana do
projektu dramatopisarka, która poprzez rozmowy z beneficjentami, udział w zajęcach,
przygotuje tekst teatralny opisujący doświadczenia ludzi starszych żyjących w Polsce, tekst
ten opisywać będą zarówno pozytywną stronę życia osób starszych jak i problemy i
ograniczenia na jakie natrafiają w codziennym życiu; monologi te powstaną na podstawie
rozmów i opowieści zebranych wśród uczestników projektu.
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
Następnie na podstawie napisanego tekstu przygotowany zostanie spektakl, w którym
wystąpią emerytowani i wybitni aktorzy teatralni (Edward Linde-Lubaszenko, Anna Polony,
Anna Dymna, Tadeusz Kwinta).
6. FINAŁY (październik/listopad/grudzień 2011)
Zakończenie prac grup szkoleniowych, prezentacja efektów, uroczysta gala z wręczeniem
nagród z udziałem polskich celebrytów i patronów honorowych projektu. Miejsce, dokładny
czas realizacji oraz przebieg i charakter finałów, zostanie dostosowany do charakteru pracy
grup szkoleniowych, wdrożonych przez nich pomysłów i efektów prac.
Celem finałów, poza prezentacją efektów pracy beneficjentów jest uhonorowanie liderów
lokalnych – ich nagrodzenie i prezentacja przygotowanego dla nich dalszego wsparcia we
współpracy z partnerami, współorganizatorami projektu. Nagrody i charakter wsparcia dla
liderów zostaną opracowane w zależności od rodzaju podjętej działalności (mogą to być np.
stypednium uniwersytetu trzeciego wieku, kurs rowojowy, wsparcie finanowe działań).
GRUPA BIORĄCA UDZIAŁ W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH
(KRAKÓW):
1. SPEKTAKLE TEATRALNE: KRAKÓW (czerwiec-wrzesień)
Bezpłatne prezentacje spektakli w Teatrze Nowym w Krakowie dla krakowskich
beneficjentów projektu, których problematyka dotyka zróżnicowanych ale istotnych
współcześnie problemów społecznych. Prezentowane w programie projektu wydarzenia
artystyczne będą to w większości produkcje przygotowane przez najzdolniejszych polskich
artystów młodego pokolenia; dążąc do stworzenia w ramach projektu „50+. Nowy Wiek
Kultury” płaszczyzny wymiany doświadczeń między osobami należącymi do różnych
pokoleń chcielibyśmy aby ten dialog przebiegał również z wykorzystaniem języka sztuki.
Wydarzenia artystyczne (zdefiniowane zostaną po zapoznaniu się z zapotrzebowaniem
krakowskich odbiorców projektu) odbywać się będą na scenie Teatru Nowego w Krakowie.
Prezentacja przedstawień, ma zapoznać odbiorców zadania z różnorodnymi formami
ekspresji, językami jakimi posługuje się współczesna sztuka. Istotnym wydaje się również, że
w odbywajacych się po wydarzeniach artystycznych spotkaniach udział brać będą
każdorazowo wybitni artyści scen krakowskich, którzy własną postawą i aktywnością
stanowia najlepszy dowód na to, że zaawansowany wiek wcale nie musi oznaczać społecznej
marginalizacji (w spotkaniach udział wezmą m.in. Anna Dymna, Anna Polony, Edward
Linde-Lubaszenko, Jerzy Stuhr, Tadeusz Kwinta)
DZIAŁANIA WSPÓLNE
1. KARTA SENIORA (czerwiec-grudzień 2011)
Przygotowana we współpracy z ośrodkami i insytucjami kulturalnymi w Krakowie, Tarnowie,
Brzesku, Nowym Sączu (teatry, kina, muzea, galeria, opera) „Karta Seniora”, obejmować
będzie bezpłatne wstępy na różne wydarzenia kulturalne oraz bezpłatne wstępy do rożnych
instytucji kulturalnych. „Karta Seniora” zostanie przygotowana dla wszystkich beneficjentów
projektu z 4 ośrodków realizacji (Kraków, Tarnów, Gródek nad Dunajcem, Brzesko);
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
Ze względu na specyficzny charakter projektu – realizacja szeregu działań odpowiadających
na potrzeby lokalnych środowisk, w tym w sposób szczególny osób starszych – na tym etapie
jego realizacji niemożliwym jest podanie wielu istotnych dla realizowanego projektu
szczegółów. Te jednak zostaną ustalone w ramach wspópracy z partnerami projektu. Jesteśmy
przekonani, że zaangażowanie w projekt wielu uznanych artystów, doświadczenie i droga
zawodowa specjalistów pracujących przy projekcie a przede wsystkim zaangażownaie w jego
realizację wielu instytucji kultury istotnych dla lokalnego życia społecznego miast, w których
odbywać się będzie projekt gwarantuje jego najwyższą jakość.
III.
ETAP EWALUACJI PROJEKTU (listopad – grudzień 2011):
Na tym etapie projektu opracowana zostanie dokumentacja audiowizualna (płyta dvd)
projektu, na której znajdą się materiały ze wszystkich, realizowanych w ramach projektu
zdarzeń. Dokumentacja ta będzie reportażem z realizacji projektu i powstawać będzie w ciągu
całego procesu realizacji projektu. Płyta będzie bezpłatnie dystrybuowana wśród organizacji
zajmujących się pracą na rzecz ludzi starszych oraz pracą na rzecz dialogu
międzypokoleniowego.
W celu rzetelnej realizacji projektu przeprowadzona również zostanie ewaluacja projektu.
Ewaluacja opierać się będzie na wynikach Ankiet, Testów wiedzy, Sondaży i Skanów Rynku
prowadzonych przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji projektu Sama ewaluacja sprawdzać
będzie realizację potrzeb, problemów wytyczonych przez wyniki ankiet. Celem ewaluacji
będzie sprawdzenie jakości i efektywności działań projektu względem przyjętych w nim
celów i założeń, a także określenie w jaki sposób i w jakim zakresie realizacja projektu była
odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby uczestników. Efektem końcowym ewaluacji będzie
powstanie raportu ewaluacyjnego. Zarówno Ankiety jak również ewaluacja końcowa zostaną
przygotowane, przeprowadzone i opracowane przez profesjonalnych, certyfikowanych
trenerów.
IV.
KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT: (grudzień 2011)
Projekt zamknie organizacja konferencji w Tarnowie, w ramach której odbędą się wykłady i
panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku w
Małopolsce, przedstawicieli samorządów lokalnych, patronów honorowych projektu (m.in.
Pierwsza Dama RP Anna Komorowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Rzecznik Praw
Obywatelskich). Szczegółowa tematyka konferencji, jej zakres oraz termin zotaną
opracowane współnie z partnerami i współorganizatorami projektu w terminie późniejszym.
W ramach konferencji zaprezentowany zostanie również film z realizacji projektu.
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
KADRA PROJEKTU:
Zespół ekspertów i specjalistów zarządzających realizacją projektu zostanie skompletowany
z osób kompetentnych i doświadczonych w realizacji podobnych przedsięwzięć:
a) TOMASZ KIREŃCZUK, animator kultury (nagrodzony w 2010 roku Stypendium
Twórczym Miasta Krakowa za osiagniecia w dziedzinie animowania życia kulturalnego i
zarządzania kulturą), doktorant w Instytucie Europeistyki UJ, krytyk teatralny związany z
„Gazetąteatralną Didaskalia“ i „Dwutygodnikiem“, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej; pomysłodawca i kurator projektów edukacyjnych („Teatr Nowy – Teatr
Aktywny”, „Prze-pisywanie mitów”, „Prywatne / Publiczne w Nowym Teatrze”) i
artystycznych (m.in. Re-kreacje: Ibsen w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej; Corso
Teatro projekt finansowany ze środków MKiDN i we współpracy z Instytutem Polskim w
Rzymie). Kurator projektu „50+. Nowy Wiek Kultury” i członek zespołu eksperckiego,
nadzorowanie i współprowadzenie kampanii społecznej wokół projektu.
b) DANUTA BIEŃ, współzałożycielka Teatru Nowego w Krakowie, absolwentka
Psychologii Stosowanej UJ, laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, trener
biznesu (certyfikat Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, w ramach kursu „Od
Diamentu do Brylantu II” współorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości), managerka kultury, specjalista ds. Ewaluacji, fundraiser i
koordynator projektów (m.in.: Re-kreacje: Ibsen i Corso Teatro, Teatr Nowy w Krakowie,
Dziecko Teatr Świat. Teatr Baj w Warszawie, FWK, EuroDramaFest, Teatr Bagatela,
FWK). Koordynator projektu, przewodnicząca zespołu eksperckiego w projekcie,
odpowiedzialna za opracowanie programu szkoleń i ich prowadzenie z kotrenerem,
(opiekun 1 grupy), konsultacje środowiskowe w zakresie wdrażania kampanii społecznej;
c) JELENA KUCHARCZYK - psychlog, terapeuta Gestalt, trener biznesu (certyfikat
Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, w ramach kursu „Od Diamentu do Brylantu II”
współorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości); członek
zespołu eksperckiego, odpowiedzialna za badanie potrzeb szkoleniowych w grupie osób
starszych, proces rekrutacyjny beneficjentów i wolontariuszy, opracowanie programu
szkoleń i ich prowadzenie z kotrenerem, współopracowanie i realizacja ewaluacji
(opiekun 2 grupy),
d) ELŻBIETA CWYNAR-BUDZIŃSKA – psycholog i socjolog (certyfikowany trener
biznesu 1 stopnia), członek zespołu eksperckiego, kotrener, odpowiedzialna za badanie
potrzeb szkoleniowych w grupie osób starszych, proces rekrutacyjny beneficjentów,
opracowanie programu szkoleń i ich prowadzenie z kotrenerem, współopracowanie i
realizacja ewaluacji (opiekun 3 grupy);
e) ŁUKASZ CIEŚLIK – trener biznesu (certyfikat Pracowni Psychologicznej Elżbiety
Sołtys, w ramach kursu „Od Diamentu do Brylantu II” współorganizowanego przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), członek zespołu eksperckiego, opracowanie
programu szkoleń i ich współprowadzenie z kotrenerem, odpowiedzialny za opracowanie
i prowadzenie zajęć dla ludzi młodych, współpraca z mediami, opracowanie raportu dla
rejonu krakowskiego;
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
f) JUSTYNA KOTOWICZ – pedagog i trener biznesu (certyfikat Pracowni Psychologicznej
Elżbiety Sołtys, w ramach kursu „Od Diamentu do Brylantu II” współorganizowanego
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), członek zespołu eksperckiego,
odpowiedzialna za opracowanie i prowadzenie zajęć dla ludzi młodych;
g) MICHAŁ PALASZ - doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i
Komunikacji Społecznej, nauki humanistyczne, nauki o zarządzaniu, promocja kultury i
sztuki w Internecie. Pracował jako PR manager w firmie produkującej serwisy
internetowe. Obecnie zajmuje stanowisko social media & e-PR managera w agencji
interaktywnej. Jest doświadczonym redaktorem internetowych treści dziennikarskich oraz
specjalistą w zakresie marketingu w mediach społecznościowych. Odpowiedzialny za
stronę promocyjną projektu, w szczególności za opracowanie i realizację kampanii
społecznej.
h) ANGELIKA LEBIECKA – absolwentka kierunku kulturoznawstwo, studentka na
kierunku zarządzanie w oświacie na Wydziele Zarządzanie i Komunikacja Społeczna na
UJ, od 2009 współpracuje z Teatrem Nowym, odpowiedzialna za opracowanie i realizacje
oferty kulturalnej w Krakowie, współopracowanie i współprowadzenie kampanii
społecznej;
i) ŁUKASZ BŁAZEJEWSKI, scenograf, malarz, fotograf, doktorant w ASP Kraków. Autor
wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw malarskich zarówno w Polsce jak i we
Francji; wielokrotny stypendysta na francuskich uczelniach artystycznych; specjalista d/s
promocji i projektant znaków graficznych i materiałów promocyjnych do projektu;
Dodatkowo, w zależności od potrzeb pozczególnych grup beneficjentów zapraszani będą
dodatkowi specjaliści.
STRATEGIA KAMPANII SPOŁECZNEJ I PROMOCYJNEJ
PROJEKTU:
Szczegółowa strategia powstała we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu: w tym
przede wszystkim ze współpracującymi ze Stowarzyszniem Teatr Nowy Uniwersytetami
Trzeciego Wieku i Domami Kultury, których sugestie i rady pozwoliły nam dostosować
promocję do wcześniej opisanej grupy docelowej projektu.
Kampanie społeczna i promocyjna projektu „50+. Nowy Wiek Kultury” w dużym stopniu
opierać się będzie na efektywnym wykorzystaniu potencjału i siatki kontaktów partnerów
projektu. Dzięki temu będziemy mieć gwarancję, że lokalna promocja projektu trafiać będzie
w wymagania i oczekiwania potencjalnych odbiorców projektu.
Grupa docelowa kampanii społecznej 50+
Osoby w wieku ponad 50 lat, urodzeni przed1961 r. – nasi rodzice i dziadkowie, ze
wskazaniem na osoby, które mają czas wziąć udział w szkoleniach (nie są czynne
zawodowo).
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
Cel kampanii społecznej 50+
 Przeciwdziałanie wykluczeniu spowodowanemu wiekiem osób biorących udział w
kampanii, w tym wykluczeniu społecznemu, będącym wynikiem szybkiego tempa
zmian cywilizacyjnych.
 Aktywizacja osób biorących udział w kampanii, które mają dzięki niej szanse na
zorganizowanie się, podjęcie i rozwijanie wybranych w trakcie realizacji kampanii
inicjatyw.
 Intergracja osób będących przedmiotem kampanii z osobami młodszymi.
Założenia promocji
 Promocja kampanii społecznej 50+ powinna dotrzeć do jak najszerszego grona
osób, które nie są przedmiotem tej kampanii - czyli osób poniżej 50 roku życia,
nie cierpiących z powodu wykluczenia społecznego, dobrze odnajdujących się w
nowoczesnym świecie i korzystających z jego dobrodziejstw technologicznych, dzięki
czemu wezmą one udział w kampanii przenosząc informację o niej oraz aktywnie się
w nią angażując, przez co pozwolą lepiej spełniać jej cele oraz sprawią, że zostanie
nagłośniona.
 Powinna posiadać i realizować potencjał wirusowy, którego nośnikiem będą odbiorcy
akcji promocyjnej kampanii w mediach społecznych (facebook, youtube, twitter, blip,
blog).
 Powinna wykorzystać potencjał “twarzy projektu”, czyli osób związanych z
inicjatorem kampanii 50+, Teatrem Nowym w Krakowie.
 Powinna w trakcie swojego trwania generować materiały, które pozwolą na
przyjęcie formuły promocji narracyjnej oraz, które posłużą następnie jako
materiały dokumentujące kampanię.
 Powinna wzbudzić zainteresowanie mediów swoją formą i treścią, dzięki czemu
wygeneruje komunikaty w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja).
 Powinna pozwolić zdobyć oraz zadowolić sponsorów kampanii.
Cele
1. Budowanie świadomości akcji wśród odbiorców i użytkowników mediów społecznych
2. Aktywizacja odbiorców promocji tak, aby wzięli oni udział w realizacji celów
kampanii 50+
3. Nagłośnienie akcję, sprawienie aby media same o niej mówiły - media lokalne,
regionalne i ogólnopolskie, wszystkich gatunków (druk, radio, tv, internet).
4. Zaspokojenie wymagań sponsorów i partnerów kampanii 50+
Grupy docelowe
1. Osoby aktywnie korzystające z mediów społecznych - facebook, youtube, twitter, blip,
demotywatory
2. Media
3. Sponsorzy i partnerzy projektu
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
Przebieg
Promocja kampanii 50+ rozpocznie się akcją teaserową operującą stroną fanowską
oraz aplikacją w serwisie facebook.com, które będą wsparte przez komunikację w serwisach
mikroblogowych twitter.com oraz blip.pl. Następnie zostanie uruchomiony blog projektu,
który pozwoli na publikację aktualności oraz dokumentację przebiegu kampanii, a także
będzie otwarty na materiały zamieszczane przez beneficjentów projektu.
Kolejnym krokiem będzie premiera strony internetowej projektu - projekt50plus.pl
- która prezentować będzie 50 kwadratów, wypełnionych symbolem “+” oraz logami
sponsorów.
Kwadraty te będą sukcesywnie zapełniane krótkimi filmami powstającymi w trakcie
realizacji kampanii, w których jej beneficjenci oraz “twarze projektu” (a więc osoby
rozpoznawalne publicznie, które zgodzą się wziąć udział w projekcie) będą odpowiadali na
kilka tych samych ogólnych pytań dotyczących wieku, wykluczenia, zmian w świecie,
które odbyły się w czasie ich życia.
Kwadraty z logo sponsora zostaną zapełnione filmami, w których beneficjenci
projektu wykonają reklamę sponsora, w ramach zadań realizowanych w trakcie kampanii.
Wszystkie filmy zostaną umieszczone także w kanale kampanii 50+ w serwisie
youtube.com oraz będą regularnie publikowane w mediach społecznych projektu (facebook,
twitter, blip, youtube). Posłużą one do realizacji filmu dokumentalnego na temat kampanii,
jako jego pierwsza część. Pozostałą treść filmu wypełnią krótkie relacji z realizacji projektu
(making of) oraz prezentacja jego efektów, czyli inicjatyw podjętych przez beneficjentów po
jego zakończeniu.
W ramach promocji projektu wykonanych zostanie także 50 kreatywnych grafik/
zdjęć odnoszących się do projektu, które zostaną opublikowane w mediach społecznych
kampanii (facebook, twitter, blip, youtube) oraz w serwisie demotywatory.pl. Spośród nich
odbiorcy komunikacji projektu w mediach społecznych sami wybiorą te z nich, które posłużą
do promocji projektu na billboardach w miejsach realizacji projektu, na plakatach oraz na
ulotkach i folderach - które będą dodatkowo pełnić funkcję wsparcia działań online poprzez
zamieszczenie linków oraz kodów QR (kody kreskowe możliwe do odczytania poprzez
smartphone’y).
Sposoby/ drogi przebiegu i realizacji celów
1. Identyfikacja wizualna projektu - logo
2. Facebook - strona fanowska
- projekt graficzny zdjęcia profilowego
- copywriting społecznościowy
- projekt graficzny oraz implementacja programistyczna zakładki powitalnej projektu
- projekt graficzny oraz implementacja programistyczna zakładki dla sponsorów i
partnerów
- konceptualizacja, projekt mechaniki oraz implementacja programistyczna aplikacji
wirusowej
- zarządzanie stroną fanowską, animacja dyskusji, angażowanie w komunikację oraz
generowanie interakcji
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Stwarzyszenie Teatr Nowy
31-060 Kraków, ul. Gazowa 21
3. Twitter, blip
- projekt graficzny zdjęcia profilowego
- copywriting społecznościowy
- projekt graficzny tła (zawierającego logo projektu, informacje o nim, loga sponsorów)
- zarządzanie kontem, animacja dyskusji, angażowanie w komunikację oraz
generowanie interakcji
4. Youtube
- projekt graficzny zdjęcia profilowego
- copywriting społecznościowy
- projekt graficzny tła (zawierającego logo projektu, informacje o nim, loga sponsorów)
- zarządzanie kontem, animacja dyskusji, angażowanie w komunikację oraz
generowanie interakcji
5. Strona internetowa mini site - projekt50plus.pl
- projekt graficzny
- programowanie
- optymalizacja pod kątem mediów społecznych (komentarze, umożliwienie dzielenia
się ze znajomymi)
- zarządzanie treścią strony
6. Blog
- projekt graficzny
- programowanie
- optymalizacja pod kątem mediów społecznych
- zarządzanie treścią strony
7. Działania PR
- nawiązanie kontaktów oraz wygenerowanie publikacji w mediach internetowych,
drukowanych, radiu i telewizji - także z naciskiem na media branżowe, które mogę
być zainteresowane projektem
8. Reklama klasyczna
- billboardy w miejscach przeznaczonych na promowanie kampanie społeczne
- projekt graficzny, druk, transport, naklejanie
- plakaty, ulotki, foldery
- projekt graficzny, druk, dystrybucja
Stowarzyszenie Teatr Nowy
Tel. +48 500 450 849
www.teatrnowy.com.pl; e-mail: [email protected]
NIP 676-236-48-21; REGON 120616389 ; KRS 0000297555
Download