Wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy

advertisement
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn
w miejscu pracy
www.genderindex.pl
Gender Index – Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
Gender Index a polityka Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gender Index a polityka UNDP na rzecz kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Gender Index a polityka ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zarządzanie różnorodnością i zyski dla firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Co to jest gender? Kobiety na rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Projekt Gender Index – co robimy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wskaźnik Gender Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Konkurs „Firma Równych Szans 2006” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przewodnik „Firma Równych Szans” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Szkolenia „Zarządzanie różnorodnością w firmie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gender Index i co dalej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rezultaty projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Partnerzy projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Projekt Gender Index ma na celu stworzenie w polskich firmach dobrych, sprzyjających równym szansom kobiet
i mężczyzn, miejsc pracy. Zachęcamy pracodawców do stosowania innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu
zarządzania firmą, które służą pełnemu wykorzystaniu zasobów ludzkich. Popularyzując w Polsce rozwiązania na rzecz
równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, przedstawiamy instrumenty nakierowane na podniesienie zysku
przedsiębiorstwa i zwiększenie efektywności jego działań. W ramach projektu Gender Index promujemy firmy sprzyjające
godzeniu ról zawodowych i rodzinnych. Chcemy zapobiegać dyskryminacji i sprzyjać pełnemu rozwojowi kobiet
i mężczyzn.
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
2
Gender Index a polityka Unii Europejskiej
Projekt Gender Index wpisuje się w politykę Unii Europejskiej
na rzecz wzmocnienia konkurencyjności
Lepsze miejsca pracy oraz równe szanse zawodowe to hasła europejskiej polityki społecznej i zatrudnienia. Unia
Europejska dokłada wszelkich starań, aby stać się konkurencyjnym i dynamicznym społeczeństwem opartym na wiedzy
i zdolnym do utrzymania trwałego oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Rozwój Unii Europejskiej, szczegółowo
zdefiniowany w Strategii Lizbońskiej, ma jasno określony kierunek. Europa ma stać się miejscem atrakcyjnym dla
inwestowania i pracy. Kluczową rolę w realizacji celów Strategii Lizbońskiej odgrywa sektor biznesu. Państwa
członkowskie dążą do poprawy jakości i efektywności pracy, wzmocnienia konkurencyjności, zwiększenia liczby miejsc
pracy i zapewnienia równego do nich dostępu. Narzędzia finansowe dla realizacji tych celów to m.in. Europejski Fundusz
Społeczny i Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. W ramach tych programów powstał i jest realizowany projekt Gender Index.
Inicjatywa EQUAL ma na celu wspieranie nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności
na rynku pracy. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce wspiera priorytety Unii Europejskiej
i aktywnie włącza się w realizację zadań Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Angażując się w projekty EQUAL, takie jak na
przykład Gender Index, UNDP buduje rozumienie i poparcie w polskim społeczeństwie, mediach oraz organizacjach
pozarządowych dla problemów globalnych, takich jak: walka z biedą, powszechna edukacja, prawa człowieka, ochrona
środowiska, walka z HIV/AIDS czy równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
Więcej informacji:
www.europa.eu.int
www.equal.org.pl
www.un.org.pl/rozwoj
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
3
Gender Index a polityka UNDP na rzecz kobiet
Projekt Gender Index wpisuje się w politykę UNDP na rzecz kobiet
Zdolność społeczeństw do rozwoju jest uzależniona od wprowadzenia stabilnych rządów
demokratycznych – te zaś są nierozłącznie związane z działaniami na rzecz walki z dyskryminacją.
Jakość rządzenia zależy od poziomu wykorzystania talentów, energii i aspiracji wszystkich członków
społeczeństwa. Hamowanie rozwoju połowy społeczeństwa ustanawia trwałe bariery dla rozwoju
wszystkich. Działania na rzecz kobiet są więc nie tylko sprawiedliwe i właściwe – są konieczne dla
pełnego rozwoju społeczeństw.
Kobiety na całym świecie, w tym również w Polsce, mają nierówne możliwości rozwoju, trudniejszy dostęp do
edukacji, technologii informatycznych i innych ważnych zasobów. Kobiety są słabo reprezentowane w polityce każdego
szczebla oraz w biznesie, doświadczają przemocy, są ofiarami handlu ludźmi, ponoszą największe ciężary związane
z ubóstwem, konfliktami i kataklizmami. Nierówności związane z władzą charakteryzują osobiste relacje między
kobietami a mężczyznami, a stereotypy dotyczące płci są głęboko i trwale zakorzenione w każdym społeczeństwie.
UNDP stoi na stanowisku, że dyskryminacja ze względu na płeć jest jednym ze źródeł biedy oraz nierównego
i niskiego wzrostu gospodarczego. Sprawienie, by równouprawnienie kobiet i mężczyzn stało się rzeczywistością jest
kluczowym zobowiązaniem przyjętym przez UNDP i jednym z centralnych priorytetów działań organizacji.
UNDP pojmuje kwestie równouprawnienia jako zagadnienie horyzontalne, co wyraża się poprzez włączanie
problematyki płci do wszystkich programów i projektów. To nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale działanie
niezbędne, aby zapewnić ludziom godziwy i trwały rozwój za pomocą najbardziej skutecznych i wydajnych środków. Rozwój
społeczeństw to poszerzanie możliwości ludzkich wyborów. Do rozwoju tego dojść nie może, jeśli wybory ponad połowy
ludzkości będą ograniczane. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn nie jest problemem samych kobiet – jest to cel
i zadanie dla całego społeczeństwa.
Więcej informacji:
www.undp.org.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
4
Gender Index a polityka ONZ
na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
Projekt Gender Index wpisuje się w politykę ONZ
na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
31 stycznia 1999 roku Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan,
w przemówieniu wygłoszonym na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, zaapelował
do przedstawicieli świata biznesu, aby poparli, przyjęli i stosowali w swojej działalności
fundamentalne reguły z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska
naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Tym samym, Kofi Annan oficjalnie zainaugurował działalność inicjatywy Global Compact (GC) promującej społeczną odpowiedzialność biznesu.
10 zasad Global Compact
Prawa Człowieka
Zasada 1.
Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
Zasada 2.
Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
Standardy pracy
Zasada 3.
Poszanowanie wolności stowarzyszania się
Zasada 4.
Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
Zasada 5.
Zniesienie pracy dzieci
Zasada 6.
Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
Środowisko naturalne
Zasada 7.
Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
Zasada 8.
Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej
Zasada 9.
Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii
Przeciwdziałanie korupcji
Zasada 10.
Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu
Więcej informacji:
www.globalcompact.org
www.globalcompact.org.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
5
Global Compact
Global Compact nie jest ekskluzywnym klubem firm. Uczestnictwo w Global Compact ma charakter całkowicie
dobrowolny, a działania w ramach inicjatywy są elastyczne. Obecnie około 3000 firm ze wszystkich regionów świata jest
zaangażowanych w Global Compact. Incjatywa obejmuje swymi działaniami także innych aktorów społecznych:
środowiska akademickie, organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz władze miast. Poprzez promowanie idei
społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacyjność i siłę wspólnych działań, Global Compact pokazuje, w jaki sposób
firmy mogą wspierać zrównoważony rozwój społeczeństw, stawiając czoła wyzwaniom globalizacji.
Global Compact jest światowym forum zapewniającym szerokie ramy dla zaangażowania biznesu w działania ONZ.
Global Compact zachęca do zaangażowania i współpracy
w czterech zasadniczych obszarach:
Sieci lokalne
– by GC był rzeczywiście inicjatywą globalną,
reprezentowaną w każdym regionie świata
Dialog Społeczny i Analiza
– by umacniać założenia GC
i wywoływać szerszą debatę na temat globalizacji
Centrum Wiedzy
– by promować dzielenie się informacją
oraz zmiany organizacyjne i instytucjonalne
Projekty
– by koordynować praktyczne działania
i partnerską współpracę z agendami ONZ
oraz innymi aktorami działającymi na rzecz rozwoju
Więcej informacji:
www.globalcompact.org
www.globalcompact.org.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
6
Global Compact
Liderzy biznesu widzą szerokie korzyści z przystąpienia do Global Compact:
Zademonstrowanie pozycji lidera społecznej odpowiedzialności biznesu
Wymiana doświadczeń z podobnie zorientowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami
Zacieśnianie kontaktów z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi,
organizacjami pozarządowymi, pracowniczymi i międzynarodowymi
Współpraca z agendami ONZ, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy, Biurem Wysokiego
Komisarza ds. Praw Człowieka, Programem Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska
i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Zwiększanie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez włączenie wymiaru społecznego do wizji firmy
i poprzez stosowanie odpowiedzialnych społecznie strategii oraz praktyk
Firmy zamierzające przystąpić do Global Compact powinny przesłać na adres Sekretarza Generalnego ONZ list
zawierający oświadczenie, w którym wyrażone jest poparcie dla programu i jego dziesięciu zasad. Ponadto firma
powinna publicznie ogłosić informację o przystąpieniu do Global Compact np. na stronach internetowych UNDP w Polsce
lub poprzez podanie wiadomości prasowej. Przedsiębiorstwo może włączyć zasady Global Compact do swojej misji,
strategii rozwoju, a także uwzględnić zobowiązania przyjęte w ramach Global Compact w rocznych raportach. Członek
Global Compact powinien raz do roku dostarczyć konkretny przykład swoich działań na rzecz społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, zgodnie z którą firmy dobrowolnie uwzględniają interesy
społeczne w swoich strategiach działań na rynku, a także w swoich stosunkach z klientami, partnerami, otoczeniem.
Społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje sposoby, dzięki którym przedsiębiorstwo może uzyskać wartość dodaną
poprzez uwzględnienie wymiaru społecznego w swojej codziennej działalności. Upowszechnienie obywatelskich postaw
w sektorze biznesu stwarza lepsze warunki dla konkurencyjności gospodarki i podniesienia poziomu życia wszystkich
obywateli. Odpowiedzialny biznes to budowanie trwałych i przejrzystych relacji z akcjonariuszami, pracownikami,
klientami, dostawcami, innymi firmami, społecznością lokalną, mediami i administracją. Taka postawa pozwala firmie
budować trwałą przewagę na rynku poprzez poprawę jej wizerunku, zwiększenie zainteresowania inwestorów oraz budowę
zmotywowanego, otwartego i lojalnego zespołu pracowników. Jedną z podstawowych zasad, jakimi musi się kierować
przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie jest promowanie równych szans rozwoju kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
Więcej informacji:
www.globalcompact.org
www.globalcompact.org.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
7
Zarządzanie różnorodnością i zyski dla firmy
Zarządzanie różnorodnością (diversity management) to strategia biznesowa skierowana na świadome wykorzystanie
zróżnicowanego potencjału wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie. To kształtowanie środowiska pracy, które
w otwarty sposób zapewnia równe drogi rozwoju wszystkim pracownikom, przyczyniając się do zwiększana zysków finansowych
płynących z różnorodności w firmie. Niezbędnym elementem zarządzania różnorodnością w firmie jest zapewnienie
równych szans kobietom i mężczyznom w miejscu pracy w zakresie: dostępu do pracy, możliwości rozwoju zawodowego
i awansu, wynagrodzenia, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, ochrony przed dyskryminacją i molestowaniem. Skuteczne
wdrożenie w firmie polityki równościowej i stworzenie kobietom równych szans samorealizacji opłaca się z wielu powodów:
Pracodawca może wybierać lepszych pracowników podczas selekcji i rekrutacji z większej grupy talentów
Anty-dyskryminacyjne zatrudnianie może przyciągać lepszych kandydatów
Proces selekcji jest bardziej przejrzysty i wiarygodny, jeżeli opiera się na kryteriach merytorycznych, a nie płci
Jeżeli zatrudnianie pracowników opiera się na kryterium różnorodności, to przedsiębiorstwo
może korzystać z większej liczby doświadczeń i umiejętności zatrudnianych osób
Pracodawca promujący równe szanse dla kobiet i mężczyzn buduje pozytywny wizerunek firmy
Proces budowania w firmie polityki personalnej opartej na równych szansach stwarza okazję
do zrewidowania dotychczasowych praktyk stosowanych w tym obszarze, wzmacnia zaufanie
i lojalność pracowników do firmy, zwłaszcza tych o wysokich kwalifikacjach, poprawia komunikację
i proces konsultacji w przedsiębiorstwie
800 firm z całej Unii Europejskiej podkreśliło następujące korzyści biznesowe z różnorodności w miejscu pracy:
Szerszy dostęp do nowych talentów i zasobów ludzkich
Lepsza reputacja firmy i jej prestiż
Kultura firmy wzbogacona o istotne wartości
Zwiększona kreatywność i innowacja
Wyższa efektywność i motywacja pracowników
Dobry wizerunek i nowe szanse marketingowe
Większa satysfakcja klientów
Redukcja kosztów związanych z rekrutacją, absencją
i utrzymaniem wykwalifikowanego personelu – zyski finansowe
Więcej informacji:
www.genderindex.pl
www.prywatni.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
8
Co to jest gender ?
Kobiety na rynku pracy
Gender to płeć kulturowa, czyli odmienne role społeczne przypisywane kobietom i mężczyznom, które nabywamy
w procesie edukacji i wychowania. To zbiór cech i zachowań oczekiwanych przez społeczeństwo od kobiet i mężczyzn.
To stereotypy wpływające na ich życie niezależnie od posiadanych cech i indywidualnych zdolności.
Sytuacja kobiet na rynku pracy i w polskich firmach
Poziom zatrudnienia wśród mężczyzn jest wyższy niż w przypadku kobiet
Kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin
Średnie wynagrodzenie w przypadku kobiet jest o około 20% niższe niż w przypadku mężczyzn
Im większe przedsiębiorstwo, tym częściej jego właścicielem, prezesem lub dyrektorem naczelnym jest
mężczyzna. Wyższe i średnie szczeble zarządzania w firmach są zdominowane przez mężczyzn
Zjawisko dyskryminacji kobiet w Polsce, udokumentowane zarówno wynikami badań ilościowych, jak i jakościowych, ma
wiele wymiarów: kobiety mają utrudniony dostęp do wyższych stanowisk decyzyjnych (tzw. „szklany sufit”), ich płace
są niższe od zarobków mężczyzn, kobiety znajdują zatrudnienie w sektorach gospodarki o stosunkowo niewysokim
prestiżu, a wewnątrz przedsiębiorstwa pracują w działach o niższej randze (tzw. „szklane ściany”). Co więcej, kobiety
napotykają na duże problemy w godzeniu ról zawodowych z życiem rodzinnym. Stereotypowe ujęcie roli kobiet sprawia,
że już na etapie zatrudnienia spotykają się one z praktykami dyskryminacyjnymi. Podczas rozmów kwalifikacyjnych
pracodawcy często pytają kandydatki o plany prokreacyjne, sytuację rodzinną, ich życie prywatne, co jest dobitnym
świadectwem na stosowanie podwójnych standardów w ocenie kobiet i mężczyzn. Odmienne traktowanie kobiet
i mężczyzn w miejscu pracy nie odnosi się wyłącznie do procesu rekrutacji – również przy awansie zawodowym kobiety
napotykają na problemy związane z ich podwójną rolą społeczną, wymuszającą wypełnianie obowiązków zawodowych
oraz jednoczesne bycie matką i opiekunką dla osób zależnych – dzieci oraz osób starszych. Częściej niż mężczyźni,
kobiety narażone są na molestowanie seksualne (ze strony pracodawców i współpracowników) oraz mobbing, czyli
szykany i znęcanie się psychiczne. Wszystkie te zjawiska składają się na wielowymiarowy problem dyskryminacji kobiet
na rynku pracy i mają bezpośredni wpływ na ich gorsze położenia ekonomiczne w społeczeństwie polskim, jak i na niższy
stopień wykorzystania potencjału ludzkiego przez polskie firmy. Zapobieganie nierównemu traktowaniu kobiet
i mężczyzn w miejscu pracy to działanie na rzecz optymalnego wykorzystania zasobów personalnych przedsiębiorstwa.
Więcej informacji:
www.feminoteka.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
9
Projekt Gender Index – co robimy?
Projekt Gender Index proponuje konkretne instrumenty
zapobiegania dyskryminacji kobiet w miejscu pracy
Projekt Gender Index sprzyja stosowaniu nowoczesnych rozwiązań biznesowych
W odpowiedzi na problem dyskryminacji kobiet w miejscu pracy eksperci i ekspertki Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce stworzyli projekt Gender Index. Projekt ma na celu wypracowanie
rozwiązań prowadzących do efektywnego zarządzania firmą, które uwzględnia politykę równouprawnienia. W ramach
projektu zostanie wypracowany model przedsiębiorstwa równych szans. Model ten ma na celu upowszechnienie działań
wspierających kobiety w miejscu pracy i umożliwiających godzenie przez pracowników obowiązków zawodowych
i rodzinnych. Projekt Gender Index promuje efektywne strategie zarządzania personelem służące umacnianiu pozycji
firmy na rynku.
W rezultacie realizowanych w ramach projektu działań pracodawcy:
Zapoznają się z prawem pracy związanym z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
Będą świadomi korzyści płynących z równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
Wprowadzą nowe, uwzględniające zasadę równych szans, standardy zarządzania firmą i personelem
Wprowadzą działania wspierające kobiety w miejscu pracy
Więcej informacji:
www.genderindex.pl
www.undp.org.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
10
Gender Index
Wskaźnik Gender Index
Wskaźnik Gender Index jest instrumentem analizy miejsca pracy i polityki personalnej danego pracodawcy z perspektywy
równego traktowania kobiet i mężczyzn. To:
Wskaźnik syntetyczny badający różnorodne wymiary funkcjonowania organizacji
(rekrutacja i zatrudnienie, dostęp do szkoleń i awansu, wynagrodzenia, godzenie ról
rodzinnych i zawodowych, specyficzne instrumenty na rzecz zapobiegania dyskryminacji)
Metodologia badania pozwalająca na przypisanie danej firmie oceny w formie liczby
i uszeregowanie przedsiębiorstw w rankingu
Wskaźnik zbudowany na podstawie informacji uzyskanych z trzech źródeł:
działu kadr firmy, zarządu firmy i pracowników
Badanie za pomocą wskaźnika przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariuszy ankietowych
przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor
Firma Równych Szans 2006
„Firma Równych Szans 2006” to konkurs zorganizowany przez Program Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju (UNDP) w ramach projektu Gender Index. Konkurs ma na celu wyróżnienie firm – liderów
polskiego biznesu, które w innowacyjny sposób wykorzystują możliwości, jakie stwarza polityka
równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Firmy, biorące udział w konkursie, powinny działać
na rynku polskim przynajmniej od 3 lat i zatrudniać nie mniej niż 10 pracowników obu płci.
Zgłoszone do konkursu firmy zostaną przebadane za pomocą wskaźnika Gender Index, nowatorskiego narzędzia analizy
wypracowanego przez naukowców z czołowych polskich uczelni. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani prestiżowym
godłem „Firma Równych Szans 2006”. Zapraszamy do udziału w konkursie:
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 19 czerwca 2006 roku
Formularz oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.undp.org.pl oraz www.genderindex.pl
Wszelkie informacje: UNDP, tel. 22 576 81 72, [email protected]
Więcej informacji:
www.genderindex.pl
www.undp.org.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
11
Gender Index
Przewodnik „Firma Równych Szans”
W ramach projektu Gender Index, powstanie pierwszy na polskim rynku, przewodnik dobrych praktyk dotyczący nowoczesnych narzędzi zarządzania kadrami w firmie. Przewodnik będzie opracowany na podstawie doświadczeń przedsiębiorstw działających na polskim rynku i stosujących najlepsze rozwiązania z zakresu wykorzystywania potencjału kobiet
i mężczyzn w miejscu pracy. Zostanie on wzbogacony o najbardziej skuteczne przykłady rozwiązań z zakresu zarządzania
różnorodnością płci w firmie, stosowanych w Polsce i innych krajach Europy. Będzie to jedyna w Polsce publikacja łączącą
informacje z zakresu prawa pracy z dobrymi praktykami związanymi z:
budowaniem kultury organizacji na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
rekrutacją najlepszych pracowników
rozwojem zawodowym w firmie
budową przejrzystych zasad awansu i siatki wynagrodzeń
godzeniem życia zawodowego i rodzinnego
przeciwdziałaniem molestowaniu i mobbingowi.
Przygotowana publikacja będzie dostępna nieodpłatnie w wersji drukowanej i elektronicznej. Zapraszamy firmy do współtworzenia przewodnika. Wszelkie informacje: UNDP, tel. 22 576 81 90, [email protected]
Szkolenia „Zarządzanie różnorodnością w firmie”
W ramach projektu opracowany zostanie pierwszy w Polsce model szkoleniowy dla pracodawców, którego celem będzie
przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania różnorodnością (diversity management) w miejscu pracy.
W trakcie szkolenia przedsiębiorcy i menedżerowie zdobędą wiedzę niezbędną do zarządzania firmą z uwzględnieniem
zasady równouprawnienia płci. Nabędą umiejętności z zakresu zarządzania personelem, organizacji miejsca pracy
i kształtowania kultury firmy w pełni wykorzystującej potencjał swoich pracowników.
Uczestnicy i uczestniczki szkolenia otrzymają pakiet konkretnych rozwiązań i narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, z wykorzystaniem talentów i umiejętności wszystkich pracowników. Włączając wymiar społeczny
do wizji przedsiębiorstwa i odpowiadając na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, firmy będą kształtować
pozytywny wizerunek zarówno wśród pracowników, partnerów, jak i klientów, przez co wzmocnią swoją pozycję na rynku.
Więcej informacji:
www.genderindex.pl
www.undp.org.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
12
Gender Index i co dalej?
Narzędzia stworzone w ramach projektu Gender Index
staną się trwałymi elementami polskiego rynku pracy.
Planujemy:
Cykliczną organizację ogólnopolskiego konkursu „Firma Równych Szans”
Wykorzystanie wskaźnika Gender Index w krajowych badaniach statystycznych i systemach
monitorowania sytuacji kobiet i mężczyzn w sektorze prywatnym i publicznym
Włączenie wiedzy i doświadczeń zdobytych w projekcie do kanonu nauczania o zasobach ludzkich
Standardy wyznaczone przez Gender Index staną się podstawą dobrej polityki kadrowej każdej organizacji i niezbędnym
elementem strategicznego zarządzania firmą w Polsce.
Rezultaty projektu:
Łatwiejszy i szerszy dostęp kobiet do zatrudnienia
Niższe wskaźniki bezrobocia wśród kobiet
Większa liczba kobiet na stanowiskach decyzyjnych
Mniejsze dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn
Więcej informacji:
www.genderindex.pl
www.undp.org.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
13
Partnerzy projektu
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
– Administrator
www.undp.org.pl
MINISTERSTWO
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl
Szkoła Główna Handlowa
www.sgh.waw.pl
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
www.prywatni.pl
Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
www.nordeazycie.pl
Derm-Service Pologne
www.dermservice.com.pl
Fundacja Feminoteka
www.feminoteka.pl
Międzynarodowe Forum Kobiet
www.mfk.org.pl
Partnerzy medialni
Rzeczpospolita
www.rzeczpospolita.pl
TVP2
tvp.pl
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
14
Kontakt
Biuro projektu Gender Index:
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
Tel. 22 576 81 60
Fax 22 825 49 58
Beata Balińska – Koordynatorka projektu
[email protected]
Marta Rawłuszko – Koordynatorka działań ponadnarodowych
[email protected]
Paulina Kaczmarek – Koordynatorka ds. kontaktów z biznesem
[email protected]
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Opracowanie i redakcja:
Marta Rawłuszko
Agnieszka Mikulska
Paulina Kaczmarek
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Warszawa, maj 2006
Wskaźnik równouprawnienia
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
www.genderindex.pl
15
Download