WSTĘP

advertisement
Spis treści
Informacje o autorach
Wykaz akronimów
Tom I. Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej (redakcja naukowa Adam
Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek)
Część I. Zagadnienia wprowadzające
Rozdział 1. Charakter prawny i cele Unii Europejskiej (Adam Łazowski)
Rozdział 2. Członkostwo w Unii Europejskiej (Adam Łazowski)
Rozdział 3. Podział kompetencji w Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)
Rozdział 4. Zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)
Rozdział 5. Kompetencje UE w stosunkach zewnętrznych i zawieranie umów
międzynarodowych (Magdalena Słok-Wódkowska)
Rozdział 6. Obywatelstwo Unii Europejskiej (Olga Hołub-Śniadach)
Część II. Instytucje i organy Unii Europejskiej
Instytucje i organy Unii Europejskiej (Maciej Górka)
Część III. Źródła prawa Unii Europejskiej
Rozdział 1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)
Rozdział 2. Prawo pochodne Unii Europejskiej (Anna Zawidzka-Łojek)
Rozdział 3. Tworzenie prawa pierwotnego Unii Europejskiej (Robert Grzeszczak)
Rozdział 4. Stanowienie prawa pochodnego Unii Europejskiej (Anna Zawidzka-Łojek)
Rozdział 5. Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (Anna
Łabędzka)
Rozdział 6. Wykładnia prawa Unii Europejskiej (Anna Kalisz)
Część IV. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich
Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich (Anna Zawidzka-Łojek)
Część V. Sądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego i współpraca sądów unijnych z
sądami krajowymi
Rozdział 1. Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo
członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE) (Alicja Sikora)
Rozdział 2. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263
TFUE) (Sylwia Majkowska-Szulc)
Rozdział 3. Skarga na bezczynność instytucji (art. 265 TFUE) (Olga Hołub-Śniadach)
Rozdział 4. Skarga odszkodowawcza przeciwko Unii Europejskiej (art. 268 TFUE)
(Monika Adamczak-Retecka)
Rozdział 5. Postępowanie prejudycjalne (Agata Capik)
Rozdział 6. Spory pracownicze (art. 270 TFUE) (Olga Hołub-Śniadach)
Rozdział 7. Inne podstawy jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Olga
Hołub-Śniadach)
Tom II. Prawo materialne Unii Europejskiej (redakcja naukowa Anna Zawidzka-Łojek,
Robert Grzeszczak)
Zagadnienia wprowadzające
Część I. Swoboda przepływu towarów
Rozdział 1. Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego
(Bartłomiej Nowak, Anna Pudło)
Rozdział 2. Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym (Patrycja
Dąbrowska-Kłosińska, Ewa Gromnicka)
Część II. Swoboda przepływu pracowników (redakcja naukowa Zbigniew Hajn)
Rozdział 1. Pojęcie, cele, terytorialny zasięg i podstawy prawne swobody przepływu
pracowników w Unii Europejskiej (Zbigniew Hajn)
Rozdział 2. Osoby uprawnione do korzystania ze swobody przepływu pracowników
(Dagmara Skupień)
Rozdział 3. Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników (Anna
Czaplińska)
Rozdział 4. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu pracowników (Monika
Smusz-Kulesza)
Rozdział 5. Równość traktowania (zakaz dyskryminacji) w zakresie zatrudnienia (Leszek
Mitrus)
Rozdział 6. Gwarancje swobodnego przepływu pracowników (Małgorzata Kurzynoga)
Część III. Swoboda przedsiębiorczości
Swoboda przedsiębiorczości (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka)
Część IV. Swoboda świadczenia usług
Rozdział 1. Zasady ogólne swobody świadczenia usług (Małgorzata Kożuch)
Rozdział 2. Prawo pierwotne i sektorowe dotyczące swobody świadczenia usług
(Małgorzata Kożuch)
Rozdział 3. Dyrektywa 2006/123 o usługach na rynku wewnętrznym (Małgorzata Kożuch)
Część V. Swoboda przepływu kapitału
Swoboda przepływu kapitału (Anna Zawidzka-Łojek)
Część VI. Prawo konkurencji Unii Europejskiej
Prawo konkurencji Unii Europejskiej (Bartosz Degener, Hanna Marczewska)
Indeks wyroków TSUE
Literatura pomocnicza
Download