Zaburzenia narz¹dowe we wstrz¹sie septycznym

advertisement
34
Wstrz¹s septyczny
3
Zaburzenia narz¹dowe
we wstrz¹sie septycznym
3.1. Mechanizm zaburzeñ
Zespó³ zaburzeñ wielonarz¹dowych (MODS – multiple organs dysfunction
syndrome) jest bezpoœredni¹ przyczyn¹ zgonu we wstrz¹sie septycznym. Mechanizm powstawania zmian narz¹dowych obejmuje 2 kategorie zjawisk:
przerwanie perfuzji tkankowej spowodowane hipowolemi¹ i spadkiem
ciœnienia têtniczego w pocz¹tkowej fazie wstrz¹su,
miejscowe zmiany tkankowe wywo³ane endotoksyn¹ i innymi mediatorami w fazie póŸniejszej.
Hipoperfuzja tkankowa uszkadza œródb³onek w³oœniczkowy, powoduje
agregacjê p³ytek krwi, gromadzenie siê neutrofilów, aktywacjê uk³adu kalikreina–kininy oraz uwalnianie cytokin. Wzrost przepuszczalnoœci uszkodzonego
œródb³onka powoduje przejœcie p³ynu poza naczynia, co nie tylko pog³êbia hipowolemiê, ale równie¿ jest przyczyn¹ obrzêku œródmi¹¿szowego.
Endotoksyna i inne mediatory bakteryjne wywo³uj¹ uogólniony odczyn zapalny (SIRS) przez aktywacjê neutrofilów i makrofagów oraz deponowanie ich
w mikrokr¹¿eniu systemowym i p³ucnym. Uwalniane wewn¹trznaczyniowo
z uaktywnionych komórek mediatory (eikosanoidy, proteazy, wolne rodniki,
NO) pog³êbiaj¹ zmiany œródb³onka i parenchymy. Zmiany zapalne pojawiaj¹
siê najpierw w p³ucach, a nastêpnie w w¹trobie i jelitach. Kulminacja zapalnych zmian narz¹dowych zachodzi w ci¹gu 48–72 h od zadzia³ania toksyn bakteryjnych.
Zaburzenia perfuzji i SIRS prowadz¹ do za³amania równowagi pomiêdzy
ca³kowit¹ dostaw¹ tlenu do tkanek (DO2) i zu¿yciem tlenu (VO2). Stan niedotlenienia komórkowego wyra¿aj¹cy siê dysfunkcj¹, a w koñcu niewydolnoœci¹
narz¹dow¹, okreœlany jest terminem „dysoksja”, którego autorem jest Connett
[1]. Metabolicznym odzwierciedleniem dysoksji jest kwasica mleczanowa
spowodowana zablokowaniem glikolizy tlenowej. W warunkach fizjologii
VO2 utrzymuje siê na sta³ym poziomie bez wzglêdu na wielkoœæ dostawy (jeœli
DO2 nie spadnie poni¿ej wartoœci krytycznej ok. 8 ml/kg mc./min) (ryc. 3.1).
We wstrz¹sie septycznym wymiana tlenu odbywa siê w strefie wartoœci krytycznych, niezale¿nie od wielkoœci oksygenacji têtniczej i pojemnoœci minutowej serca (zjawisko permanentnego „g³odu tlenowego”).
Zaburzenia narz¹dowe we wstrz¹sie septycznym
35
DO2
Ryc. 3. Zale¿noœæ pomiêdzy zu¿yciem tlenu (VO2) a jego dostaw¹ (DO2) w warunkach
zdrowia (linia ci¹g³a) i wstrz¹su septycznego (linia przerywana).
W stanach septycznych metabolizm tlenowy komórki ulega zaburzeniom
z nastêpuj¹cych przyczyn:
wzrasta zapotrzebowanie na tlen w zwi¹zku z przyspieszon¹ przemian¹
materii w procesie SIRS, czego wyrazem jest zwiêkszone zu¿ycie O2 ;
pogarsza siê ekstrakcja tlenu (O2ER – oxygen extraction ratio), co ³¹czy
siê z uogólnionym uszkodzeniem mikrokr¹¿enia przez mediatory endogenne wstrz¹su;
zmniejsza siê dostawa tlenu (DO2) do tkanek wskutek depresji septycznej
miêœnia sercowego.
Wymienione 3 mechanizmy prowadz¹ do nierównowagi pomiêdzy zapotrzebowaniem na tlen a jego dostaw¹. W warunkach fizjologicznych, przy
spadku DO2 spowodowanym zmniejszeniem siê pojemnoœci minutowej serca,
nie zmienia siê zu¿ycie tlenu, poniewa¿ pog³êbia siê jego ekstrakcja. Przy postêpuj¹cym spadku pojemnoœci minutowej serca i dostawy tlenu kompensuj¹ca
rola ekstrakcji koñczy siê (jest to tzw. krytyczna wartoœæ DO2) i od tego miejsca zu¿ycie tlenu zaczyna spadaæ (VO2 staje siê zale¿ne od DO2), co implikuje
pojawienie siê kwasicy mleczanowej. Tê bardzo niekorzystn¹ zale¿noœæ VO2
od DO2 uda³o siê wykazaæ we wstrz¹sie septycznym nawet u chorych ze
wzglêdnie stabilnym uk³adem kr¹¿enia i wysokim wskaŸnikiem sercowym
(CI > 4,0 l/min/m2) [2]. Ponadto Zhang wykaza³ w eksperymencie, ¿e endotoksyna pogarsza ekstrakcjê tlenu [3].
36
Wstrz¹s septyczny
3.2. Uk³ad kr¹¿enia
We wstrz¹sie septycznym zaburzeniu ulega czynnoœæ wszystkich narz¹dów,
ale stan uk³adu kr¹¿enia jest kluczowy zarówno dla rozwoju wstrz¹su, jak
i rokowania. Z uwagi na agresywn¹ i wczesn¹ terapiê coraz rzadziej udaje
siê wyró¿niæ klasyczne fazy hemodynamiczne: „ciep³¹” i „zimn¹”. Zaburzenia uk³adu kr¹¿enia dotycz¹ zarówno naczyñ krwionoœnych, jak i miêœnia sercowego.
3.2.1. Hemodynamika wstrz¹su septycznego
Faza „ciep³a”. Uwalnianie toksyn bakteryjnych do kr¹¿enia powoduje pocz¹tkowo spadek oporu kr¹¿enia du¿ego i wzrost pojemnoœci minutowej serca. Ta
hiperdynamiczna („ciep³a”) faza wstrz¹su septycznego mo¿e byæ s³abo wyra¿ona u chorych z hipowolemi¹, z jawn¹ lub ukryt¹ niewydolnoœci¹ serca oraz
u noworodków.
Od pocz¹tku wstrz¹su septycznego stwierdza siê wyraŸne zmniejszenie
frakcji wyrzutowej komór (do 30–50%) oraz wzrost objêtoœci koñcoworozkurczowej i koñcowoskurczowej obu komór serca, czemu towarzyszy zwykle
zwiêkszona pojemnoœæ minutowa. Ten skojarzony obraz dylatacji komór i hiperdynamiki kr¹¿enia, tak charakterystyczny dla wstrz¹su septycznego, jest
nazywany nadkompensowan¹ niewydolnoœci¹ miêœnia sercowego. Nadkompensacja odbywa siê kosztem rezerw czynnoœciowych, dlatego stan miêœnia
sercowego sprzed wyst¹pienia wstrz¹su jest istotnym czynnikiem warunkuj¹cym pojawienie siê fazy „ciep³ej”.
Faza „zimna”. W miarê rozwoju wstrz¹su septycznego dochodzi do stopniowego spadku pojemnoœci minutowej serca, spowodowanego zarówno
zmniejszeniem siê nawrotu ¿ylnego, jak i pogorszeniem siê stanu miokardium.
Uwalniane obficie aminy katecholowe obkurczaj¹ zwieracze zaw³oœniczkowe,
a mediatory zwiêkszaj¹ przepuszczalnoœæ naczyñ, co prowadzi najpierw do sekwestracji p³ynu w mikrokr¹¿eniu, a póŸniej jego przejœcia do przestrzeni pozanaczyniowej. Ucieczka p³ynu pog³êbia zaburzenia perfuzji tkanek, nasila
beztlenow¹ przemianê materii i zwiêksza akumulacjê mleczanów. Jest to obraz
hipodynamicznej („zimnej”) fazy wstrz¹su septycznego.
3.2.2. Spadek napiêcia naczyñ
Poszerzenie ³o¿yska naczyniowego w sepsie jest reakcj¹ na liczne mediatory
egzo- i endogenne. W eksperymencie zarówno TNF-α, jak i IL-1 powoduj¹
rozkurcz naczyñ poprzez dzia³anie bezpoœrednie oraz hamowanie ich wra¿liwoœci na aminy katecholowe [4]. Obecnie g³ówn¹ rolê w septycznej wazodylatacji przypisuje siê tlenkowi azotu (NO). W warunkach fizjologicznych NO
Zaburzenia narz¹dowe we wstrz¹sie septycznym
37
NO
Ryc. 4. Synteza tlenku azotu w œródb³onku naczyniowym.
wytwarzany jest w endotelium naczyniowym z L-argininy z enzymatyczn¹
pomoc¹ konstytutywnej syntazy NO (cNOS) (ryc. 4). Tlenek azotu dyfunduje
do przylegaj¹cych komórek naczyniowej miêœniówki g³adkiej i aktywuje cyklazê adenylanow¹ do wytwarzania cyklicznego guanozynomonofosforanu
(cGMP), który jest mediatorem rozkurczu. W septycznym procesie zapalnym
dochodzi do aktywacji syntazy indukowalnej (iNOS – p. rozdz. 2.2.). Uwalniany w du¿ej iloœci NO powoduje spadek oporu naczyniowego tak charakterystyczny dla wstrz¹su septycznego. Nadmiar NO jest te¿ najprawdopodobniej
przyczyn¹ zmniejszenia siê wra¿liwoœci naczyñ na stymulacjê adrenergiczn¹,
co uzasadnia opiniê, ¿e w septycznych zaburzeniach kr¹¿enia problemem nie
jest wzglêdna hipowolemia, lecz utrata autoregulacji w mikrokr¹¿eniu wiêkszoœci narz¹dów [5].
Septyczny rozkurcz naczyñ wywo³uje syntezê mediatorów kurcz¹cych naczynia: tromboksanu i endoteliny. Stan napiêcia naczyñ u chorych we wstrz¹sie septycznym wynika wiêc z wypadkowego dzia³ania mediatorów kurcz¹cych
i rozkurczaj¹cych. Wielkoœæ rozkurczu mo¿na oceniæ pomiarem oporu naczyniowego kr¹¿enia du¿ego (SVR – systemic vascular resistance). Wykazano nawet korelacjê pomiêdzy spadkiem SVR a poziomem kr¹¿¹cych cytokin, nasileniem wstrz¹su i œmiertelnoœci¹ chorych we wstrz¹sie septycznym [6].
3.2.3. Pogorszenie siê czynnoœci serca jako pompy
Depresja miêœnia sercowego. Jest u chorego we wstrz¹sie septycznym mniej
oczywista od spadku oporu naczyniowego, poniewa¿ pojemnoœæ minutowa
serca jest z pocz¹tku prawid³owa lub nawet zwiêkszona.
38
Wstrz¹s septyczny
Pojemnoœæ minutow¹ serca determinuj¹ 3 zmienne: obci¹¿enie wstêpne
(preload), obci¹¿enie nastêpcze (afterload) i kurczliwoœæ. Ocena kurczliwoœci
miokardium jest bardzo trudna, poniewa¿ na jego sprawnoœæ, wyra¿aj¹c¹ siê
wielkoœci¹ pojemnoœci minutowej, wp³ywaj¹ czynniki „zewnêtrzne”: czêstoœæ
pracy serca oraz preload i afterload (zmiany tych czynników w sepsis s¹ czêste
– ryc. 5). We wstrz¹sie septycznym zarówno tachykardia, jak i spadek afterload pozwalaj¹ utrzymaæ, a nawet zwiêkszyæ pojemnoœæ minutow¹ serca. Hipowolemia jednak prowadziæ mo¿e tak¿e do spadku preload i przy niezbyt
energicznej p³ynoterapii do zmniejszenia siê pojemnoœci minutowej.
Ryc. 5. Czynniki wp³ywaj¹ce na pojemnoœæ minutow¹ serca we wstrz¹sie septycznym.
Badania doœwiadczalne i kliniczne wykaza³y, ¿e kurczliwoœæ miokardium
jest wyraŸnie upoœledzona od pocz¹tku wstrz¹su. To upoœledzenie znajduje
odbicie w spadku frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF – left ventricular
ejection fraction); parametr ten mo¿na okreœliæ za pomoc¹ nieinwazyjnego badania echokardiograficznego. Krzywa Franka–Starlinga, ilustruj¹ca zale¿noœæ
pomiêdzy SWI i preload, jest w tych warunkach „depresyjna”, tzn. sp³aszczona
i przesuniêta w prawo (SWI – stroke work index, jest iloczynem objêtoœci wyrzutowej i œredniego ciœnienia têtniczego, indeksowanym do powierzchni cia³a). W typowym klinicznym przebiegu wstrz¹su septycznego depresja
miokardium pojawia siê w pierwszych 24 h choroby i ca³kowicie ustêpuje po
7–10 dniach [7]. Podobne zmiany mo¿na zaobserwowaæ w czynnoœci komory
prawej.
Brakuje prostego, swoistego markera septycznego uszkodzenia miêœnia sercowego. W ostatnich latach zaproponowano do tego celu pomiar stê¿enia troponiny sercowej (TnI) w osoczu, które wykazuje korelacjê ze spadkiem frakcji
wyrzutowej lewej komory u chorych we wstrz¹sie septycznym [8]. Wiêcej
wiadomoœci o troponinie zamieszczono w rozdz. 4.5.
Zaburzenia narz¹dowe we wstrz¹sie septycznym
39
Rozstrzeñ lewej komory. U chorych z seps¹ stwierdza siê wzrost objêtoœci
koñcoworozkurczowej lewej komory (LVEDV – left ventricular end-diastolic
volume) bez koresponduj¹cego wzrostu ciœnienia koñcoworozkurczowego
(LVEDP), co wskazuje na wzrost podatnoœci (kompliansu) komory. Obserwacje kliniczne wykaza³y jednak, ¿e septyczna rozstrzeñ lewej komory jest
z punktu widzenia rokowania korzystna! [9]. Uzasadniona wydaje siê hipoteza,
¿e rozstrzeñ jest mechanizmem wyrównawczym, pozwalaj¹cym utrzymaæ pojemnoœæ minutow¹ serca przez wykorzystanie rezerwy preload (mechanizm
Franka-Starlinga), którego nieobecnoœæ prowadzi do dekompensacji uk³adu
kr¹¿enia.
Septyczne poszerzenie jam serca wywo³uje syntezê atriopeptyny (α-ANP –
atrial natriuretic peptide), której stê¿enie s³u¿yæ mo¿e jako wskaŸnik nasilenia
kardiodepresji, podobnie jak wzrost poziomu endoteliny (reakcja na hipotensjê
têtnicz¹) jest wskaŸnikiem wazodylatacji [10].
Zaproponowano wiele hipotez t³umacz¹cych septyczn¹ depresjê miêœnia
sercowego.
Zmniejszenie siê gêstoœci receptorów β -adrenergicznych. W badaniach
in vitro eksponowano kardiocyty na osocze chorych z seps¹ i wykazano
zmniejszenie siê liczby β-receptorów o 30% i aktywnoœci cyklazy adenylanowej o po³owê. Spadek ten (down-regulation) ogranicza reaktywnoœæ adrenergiczn¹, co prowadzi do ujemnego efektu inotropowego i chronotropowego.
Jednak¿e podobny skutek osi¹ga siê traktuj¹c kardiocyty noradrenalin¹, co
utrudni wyci¹ganie wniosków z ewentualnych badañ klinicznych.
Mediatory kardiodepresyjne. Teoria kr¹¿¹cych substancji kardiodepresyjnych w sepsie wydaje siê bardzo atrakcyjna. Od lat 70. XX w. postulowano
obecnoœæ czynnika depresji miokardium (MDF – myocardial depressant factor) u chorych we wstrz¹sie septycznym, ale pomimo wieloletnich poszukiwañ
ten hipotetyczny mediator nie zosta³ zidentyfikowany. Badania ostatnich lat
wykaza³y natomiast dzia³anie kardiodepresyjne znanych mediatorów wstrz¹su
septycznego: TNF-α i IL-1β [11]. Podobny wp³yw wywieraj¹ tak¿e: czynnik
aktywacji p³ytek (PAF), wolne rodniki tlenowe, interferon-γ i metabolity kwasu arachidonowego.
Tlenek azotu. Najnowsze prace potwierdzaj¹ jego dominuj¹c¹ rolê w septycznej kardiodepresji. Wykazano, ¿e NO wp³ywa depresyjnie na miocyty sercowe, przy czym mo¿e byæ w tych komórkach syntetyzowany zarówno przez
syntazê konstytutywn¹ (cNOS), jak i indukowaln¹ (iNOS) (ryc. 4). We wstrz¹sie septycznym stymulacja cNOS wyra¿a siê wczesn¹ reakcj¹ depresyjn¹ (< 30
min), a iNOS póŸniejsz¹ reakcj¹ hemodynamiczn¹ (> 3 h) [12]. Cytokiny takie, jak IL-6, IL-1β i TNF-α stymuluj¹ iNOS w kardiomiocytach i powoduj¹
istotne os³abienie kurczliwoœci, w którym poœredniczy cykliczny GMP. Ponadto cytokiny te zmniejszaj¹ wra¿liwoœæ receptora β-adrenergicznego na aminy
katecholowe.
40
Wstrz¹s septyczny
Rola NO nie jest jednak jednoznaczna. Oprócz przedstawionego wy¿ej
wp³ywu niekorzystnego wykazano, ¿e NO chroni miêsieñ sercowy przed skurczem naczyñ wieñcowych wywo³anym gronkowcow¹ α-toksyn¹, w którym
poœredniczy tromboksan A [13]. T³umaczy³oby to niekorzystne wyniki prób
klinicznych z nieswoistym blokerem syntazy NO u chorych we wstrz¹sie septycznym [14].
Pogorszenie siê perfuzji wieñcowej. Przep³yw wieñcowy w sepsis jest dla
danej pracy serca wiêkszy, najprawdopodobniej z powodu septycznego rozkurczu naczyñ oraz nieprawid³owego metabolizmu. Co wiêcej, wieñcowa ekstrakcja tlenu mo¿e byæ w sepsie gorsza, podobnie jak to siê dzieje w kr¹¿eniu
obwodowym (przeciek na poziomie mikrokr¹¿enia). Bez wzglêdu na przyczynê, niestosunek pomiêdzy zapotrzebowaniem i dowozem tlenu do miêœnia sercowego móg³by t³umaczyæ jego depresjê w sepsie.
Prace eksperymentalne wykazywa³y pogorszenie siê perfuzji miokardium
u zwierz¹t w doœwiadczalnej endotoksemii. Odmienne s¹ natomiast wyniki badañ klinicznych, w których stwierdzono wzrost perfuzji wieñcowej u chorych
we wstrz¹sie septycznym [15].
Zmieniony metabolizm serca. Energia skurczu kardiomiocytu pochodzi
z fosforylacji oksydatywnej. W ludzkim sercu substraty lipidowe s¹ preferowane (przed glukoz¹) jako Ÿród³o energii. W sepsie dochodzi do zaburzeñ metabolicznych spowodowanych ró¿nymi mechanizmami: od spadku stê¿enia
substratów energetycznych, poprzez niedostatek tlenu, do wp³ywu tlenku azotu, moduluj¹cego sprawnoœæ energetyczn¹ kardiomiocytu.
3.3. P³uca
Nale¿¹ do pierwszych narz¹dów uszkadzanych w przebiegu wstrz¹su septycznego, g³ównie z powodu delikatnej struktury po³¹czeñ komórek œródb³onka
w³oœniczkowego. Ponadto p³uca, filtruj¹c ca³¹ pojemnoœæ minutow¹ serca,
eksponowane s¹ szczególnie na kr¹¿¹ce mediatory. Przez uszkodzony œródb³onek p³yn przes¹cza siê do przestrzeni œródmi¹¿szowej p³uc, a nastêpnie do pêcherzyków, tworz¹c obrzêk œródmi¹¿szowy i ogniska niedodmy rozsianej.
Zmniejszenie powietrznoœci p³uc prowadzi do wzrostu pracy oddychania i pogorszenia siê wymiany gazowej, a w konsekwencji do hipoksemii têtniczej
i hiperkapni (spadek PaO2 i wzrost PaCO2). Opisane zmiany p³ucne mog¹ spe³niaæ kryteria zespo³u ostrych zaburzeñ oddechowych (ARDS). Zespó³ ten pojawia siê u 60% chorych we wstrz¹sie septycznym i zdecydowanie pogarsza
rokowanie.
Zaburzenia narz¹dowe we wstrz¹sie septycznym
41
3.4. Uk³ad pokarmowy
Jest nie tylko celem dla mediatorów wstrz¹su, lecz tak¿e Ÿród³em toksycznych
metabolitów. Zaburzenia kr¹¿enia trzewnego, pojawiaj¹ce siê wczeœnie
w przebiegu wstrz¹su, powoduj¹ erozjê b³ony œluzowej ¿o³¹dka i jelit, co mo¿e
prowadziæ do krwotoków i perforacji. Niedokrwiona trzustka uwalnia proteazy
i wolne rodniki, które uaktywniaj¹ dope³niacz oraz uk³ad kalikreina-kininy.
Niedostateczne kr¹¿enie krezkowe prowadzi z kolei do prze³amania immunologicznej bariery jelitowej i przedostania siê bakterii do wêz³ów ch³onnych
krezki i kr¹¿enia wrotnego [16]. Proces translokacji bakterii pog³êbia septyczne zmiany w w¹trobie oraz nasila SIRS przez aktywacjê komórek Browicza–
–Kupffera i hepatocytów.
Zaburzenia czynnoœci w¹troby o ró¿nym stopniu nasilenia spotyka siê
u wszystkich chorych we wstrz¹sie septycznym. Hiperbilirubinemia jest czêsto
nieproporcjonalnie du¿a w porównaniu do wzrostu stê¿enia enzymów w¹trobowych. W rzadkich przypadkach septyczne uszkodzenie w¹troby prowadzi
do œpi¹czki.
3.5. Nerki
Ostra niewydolnoœæ nerek w wyniku wczesnych zaburzeñ kr¹¿enia jest obecnie rzadko bezpoœredni¹ przyczyn¹ œmierci chorych we wstrz¹sie septycznym.
Zaburzenia wewn¹trznerkowego rozdzia³u krwi oraz uszkodzenie mi¹¿szu nerek przez kr¹¿¹ce mediatory s¹ przyczyn¹ zmniejszenia siê filtracji nerkowej
i oligurii na ka¿dym etapie wstrz¹su. Hipoksemia têtnicza oraz leki stosowane
w leczeniu wstrz¹su (furosemid, antybiotyki aminoglikozydowe) s¹ czêstym
powodem uszkodzenia kanalików nerkowych i os³abienia zdolnoœci zagêszczania moczu.
Piœmiennictwo
[1] Connett R. J. i wsp.: Defining hypoxia: A systemic view of VO2, glycolysis, energetics and intracellular pO2. J. Appl. Physiol. 1990, 68, 833–842.
[2] Schaffartzik W. i wsp.: Different dosage of dobutamine in septic shock patients:
determining oxygen consumption with a metabolic monitor integrated in ventilator, Intensive Care Med. 2000, 26, 1740–1746.
[3] Zhang H., Vincent J. L.: Oxygen extraction is altered by endotoxin during tamponade-induced stagnant hypoxia in the dog, Circ. Shock 1993, 40, 168–176.
[4] McKenna T. M.: Prolonged exposure of rat aorta to low level endotoxin in vitro
results in impaired contractility, J. Clin. Invest. 1990, 86, 160–168.
[5] Price S. i wsp.: Altered vasoconstrictor and dilator responses after a „two-hit”
model of sequential hemorrhage and bacteremia, J. Surg. Res. 1999, 81, 59–64.
[6] Pinsky M. R. i wsp.: Serum cytokine levels in human septic shock: Relation to
multiple-system organ failure and mortality, Chest 1993, 103, 565–575.
Download