Załącznik Nr 11 do SIWZ - UMOWY

advertisement
Załącznik Nr 4
U M O W A DOSTAWY
Nr ...............
zawarta w Sokołowie Podlaskim dnia ............. – .............. - 2009 r.
na podstawie art. 39 PZP
pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, 08300 Sokołów Podlaski ul. Ks. Bosko 5, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000035422,
NIP 823-14-22-165, REGON 000306779, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Tadeusza Ciołkowskiego
zwanym dalej "Zamawiającym"
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Nr NIP:..................................., REGON:...............................
reprezentowanym przez:
1)
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą".
Działając na podstawie art. 139 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tj. DZ. U. NR 223, POZ. 1655 Z 2007R. ORAZ NR 171 POZ. 1058 Z 2008R),po
wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia powyżej 206.000 EURO, zawarto umowę następującej treści:
§
§1
1.Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu
komputerowego, systemu RIS/PACS i teleradiologii określonego w Załącznikach Nr 1 i 2,
zwane dalej przedmiotem umowy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno instalacyjnych zgodnie z ofertą z dn. .......................r.
2.Niezbędne prace adaptacyjno – instalacyjne powinny zawierać przebudowę i dostosowanie
pomieszczeń tomografu, sterowni tomografu oraz pomieszczenia przygotowawczego.
Dostosowanie to nastąpi poprzez wymianę drzwi(w tym montaż drzwi przeciwpromiennych),
dostosowanie podłóg , ścian i sufitów oraz instalacji elektrycznych, wodnych, systemu
wentylacji i klimatyzacji (w miare potrzeb) według norm przewidzianych dla tego typu
pomieszczeń.
3.Wykonawca zobowiązuje się również do instalacji i konfiguracji systemu RIS/ PACS.
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych projektów budowlanych oraz
uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń.
5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektów ochrony radiologicznej.
6. Wykonawca zobowiązuje się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego do wykonania
harmonogramu prac adaptacyjnych.
7.Wykonawca zobowiązuje sie do wykonania technologii montażu tomografu
tomputerowego.
8.„Formularz Oferty – Formularz Cenowy” stanowi integralną część umowy jako Załącznik
Nr 3 .
9. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne przedmiotu umowy są zgodne z ofertą .
10. Wykonawca oświadcza, że aparat jest nowy typ ........ produkcji firmy ......................... i
został wyprodukowany w 2009 r.
11. Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest kompletny i po zainstalowaniu będzie
gotowy do podjęcia wykonywania wszystkich swoich funkcji bez konieczności dokonywana
dodatkowych zakupów i inwestycji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
12. Wykonawca gwarantuje szkolenie techników i lekarzy w zakresie obsługi aparatu i
oprogramowania oraz bezpieczeństwa jego uzytkowania potwierdzone pisemnym protokołem
i wydaniem imiennych certyfikatów osobom biorącym udział w szkoleniu.
13.Wykonawca gwarantuje szkolenie personelu zgodnie z ofertą.
§2
1.Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 na kwotę:
------------------------------------------------------------------ PLN brutto (słownie:
.......................................................................... złotych) na co składa się wartość netto w
kwocie: ........................ PLN (słownie: ...........................................................złotych) oraz
podatek VAT w kwocie: ...................... PLN (słownie: .............................. złotych). Stawka
VAT – ......... %.
2.Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym: koszty
aparatu i opakowania, koszty opakowania zwrotnego, załadunku i rozładunku, transportu ,
ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wyjazdy i przejazdy jeśli takie wystąpią,ubezpieczenia,
jak również koszt projektu osłon radiologicznych , prac adaptacyjnych, instalację i
konfigurację systemów RIS i PACS oraz przeszkolenia personelu zamawiającego.
3.Płatność realizowana będzie po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu
odbioru, potwierdzającego przekazanie aparatu do eksploatacji, po przekazaniu prawidłowo
wystawionej faktury, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury .
§3
§
1.Przystosowanie pomieszczeń powinno się odbyć w ciągu 50 dni licząc od daty udostępnienia
pomieszczeń przewidzianych do adaptacji.
2.Dostawa tomografu komputerowego wraz z uruchomieniem, instalacją oraz konfiguracją systemu
RIS/PACS winna nastąpić w terminie 20 dni od zakończenia modernizacji pomieszczeń.
3. Wraz z dostawą tomografu Wykonawca winien złożyć u Zamawiającego:




Kartę gwarancyjną ( w okresie gwarancji czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin)
Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu
Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy tomografu podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego
Instrukcje w języku polskim
4.Po zrealizowaniu prac o których mówi ust. 3 , Wykonawca powinien sporządzić przy
udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego następujące protokoły:
 z uruchomienia tomografu komputerowego, przeszkolenia personelu w zakresie jego
obsługi i przekazania urządzenia do eksploatacji.
 instalacji i konfiguracji systemu RIS/PACS.
 uruchomienia systemu zdalnej łączności z konsolą lekarską
5.Zamawiający udostępni wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
pomieszczenia przewidziane do adaptacji na pracownię TK.
6. Po zakończeniu prac adaptacyjno-instalacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do
przekazania Zamawiającemu całej dokumentacji związanej z przystosowaniem pomieszczeń .
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich koniecznych prac
instalacyjno- adaptacyjnych ( robót budowlanych), mających na celu adaptację pomieszczeń o
pow………………… i umożliwienia prawidłowego zamontowania przedmiotu umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§4
Wykonawca dokona adaptacji pomieszczeń, dostarczy, zamontuje i uruchomi
przedmiot zamówienia do Zakładu Radiologii w Sokołowie Podlaskim, na swój koszt
i ryzyko.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości i spełnia
wszystkie warunki określone w ofercie Wykonawcy.
W przypadku dostarczenia przedmiotu wadliwego lub niezgodnego z przedstawionym
w ofercie , Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu urządzenia w całości lub w
części w celu jego wymiany przez Wykonawcę na wolny do wad, na koszt
Wykonawcy , w terminie maksymalnie 7 dni od dnia zgłoszenia ( przed podpisaniem
protokołu odbioru).
W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający może rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Na każde wezwania zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
dokumenty świadczące o dopuszczeniu urządzenia do obrotu. Brak ważnego
dokumentu lub nie okazanie go może skutkować wypowiedzeniem umowy.
Wykonawca dostarczy zamawiajacemu komplet dokumentacji umożliwiającej
dopuszczenie pracowni TK do eksploatacji.
§5
1. Upoważnionymi przedstawicielami ze stony Zamawiającego do
z Wykonawcami oraz przeprowadzenia poszczególnych odbiorów są:
...............................................................
.........................................................
2. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Wykonawcy do
z Zamawiającym oraz przeprowadzenia poszczególnych odbiorów są:
..............................................................................
kontaktów
kontaktów
§6
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
przedmiotu umowy(aparat oraz system RIS/PACS) nie dostarczonego w terminie za każdy
dzień zwłoki w dostawie.
2.W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego
zawinionych, zastrzega się karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
umowy.
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości dostawy za
każdy dzień zwłoki za przekroczenie terminu związanego z wezwaniem Wykonawcy do
wymiany towaru na wolny od wad.
4.W przypadku nieterminowej płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy będzie
przysługiwać prawo naliczania ustawowych odsetek.
5.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy § 6 pkt. 2
stosuje się odpowiednio.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy po
wystawieniu noty obciążeniowej.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające
kary umowne. W sytuacji, gdy kary umowne
nie pokryją szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo o dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres
24 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania do eksploatacji .
2. W okresie gwarancji Wykonawa na własny koszt usunie niezwłocznie wszytskie wady ,
jak również dokona wszelkich przeglądów okresowych tomografu i modyfikacji
zalecanych przez producenta urządzenia, potwierdzając każdorazowo wpisem do
paszportu technicznego urządzenia.
3. Każda naprawa trwająca dłużej niż 3 dni powoduje przedłużenie gwarancji o czas
przestoju urządzenia.
§8
§
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji zaistnienia
okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie
od umowy nastąpi w trybie art. 145 p. z. p.
§
§9
Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r z późniejszymi zmianami i Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ( jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego).
......................................
WYKONAWCA:
..............................................
ZAMAWIAJĄCY:
Download