Załącznik nr 2 do SIWZ - Centrum Nauki Kopernik

advertisement
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
Załącznik nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa nr …………………..
zawarta dnia ………………….. 2013 r., w Warszawie
zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta
Miasta
Stołecznego Warszawy pod numerem 02/06, REGON: 140603313, NIP 701-002-51-69,
reprezentowanym przez:
………………………………….
………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a,
............................................. z siedzibą w ....................... przy ul. ...................................;
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
................................... pod numerem .............................. NIP: .....................................,
REGON..............................................., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. ..............................................................
lub
……………………………………, prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą …….., z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w ……. ul.
………………… 00-000…………………, wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP: ………………., REGON: ……………………*,
zwanym dalej „Wykonawcą”
* niepotrzebne skreślić
Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.), dalej „Ustawa”, Nr postępowania PO/ZP/……/2013/CNK/JK i została z nim zawarta
Umowa następującej treści:
1
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
§1
Przedmiot Umowy
1.
Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz
wdrożeniu nowej funkcjonalności dla istniejącego u Zamawiającego System Alokacji
Czasu
Pracy
Animatorów
(dalej
zwany
„SACPA”)
wspierającego
pracę
animatorów, poprzez opracowanie aplikacji do oceny okresowej animatorów (zwana
dalej „Aplikacją”) oraz zapewnienie wsparcia technicznego dla SACPA i System
Monitorowania i Oceny Jakości Świadczenia Usług przez Animatorów (dalej
zwana: „SMOJŚUPA”).
2.
Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik numer 1 do Umowy, na warunkach określonych w
ofercie Wykonawcy złożonej w dniu ........., stanowiącej załącznik numer 2 do Umowy.
3.
W ramach wynagrodzenia wskazanego w Umowie Wykonawca zobowiązany jest
ponadto do przeprowadzenia szkoleń z zakresu funkcjonowania Aplikacji dla
wskazanych przez Zamawiającego osób na zasadach określonych w § 7.
4.
Wykonawca będzie świadczył wsparcie serwisowo-rozwojowe dla Aplikacji w okresie
trwania Umowy na zasadach określonych w załączniku numer 1.
5.
Aplikacja musi stanowić integralną część oprogramowania SACPA.
§2
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca
oświadcza,
że
posiada
odpowiednie
uprawnienia,
kwalifikacje
i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać
przedmiot Umowy profesjonalnie, z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem
wiedzy i techniki.
§3
Wynagrodzenie
1.
Za
prawidłowe
wykonanie
całości
przedmiotu
Umowy,
Wykonawca
otrzyma
wynagrodzenie w wysokości … złotych netto (słownie netto złotych: … 00/100), co
stanowi … złotych brutto (słownie brutto złotych: … 00/100), w tym wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majątkowych do Aplikacji oraz zezwolenie na
rozporządzanie i korzystanie z praw zależnych do niej na polach eksploatacji
wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, kwotę netto … zł (słownie netto złotych: …, 00/100).
2.
Wynagrodzenie za świadczenie wsparcia serwisowo-rozwojowego, o którym mowa w
§1 ust. 4 będzie rozliczane w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT.
Wynagrodzenie
serwisowe
stanowi
iloczyn
roboczogodzin,
podczas
których
2
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
Wykonawca świadczył wsparcie serwisowo-rozwojowe w danym miesiącu i stawki za
jedną roboczogodzinę wskazaną w załączniku numer 2.
3.
Do
faktury
VAT
Wykonawca
zobowiązany
jest
załączyć
wykaz
czynności
zrealizowanych przez niego w danym miesiącu z określeniem czasu świadczenia usługi
wsparcia serwisowo-rozwojowego.
4.
Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi podpisany przez Zamawiającego protokołu
odbioru usługi potwierdzający prawidłowe wykonanie Umowy. Wzór protokołu odbioru
usługi stanowi załącznik numer 3 do Umowy.
5.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1 i ust.2 zostanie wypłacone przelewem w
ciągu
14
dni
kalendarzowych
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, doręczonej przez
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
6.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu
należnego na inny podmiot lub osobę fizyczną.
7.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, obejmuje całość należności Wykonawcy z tytułu
realizacji Umowy i nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji.
§4
Termin realizacji
Strony zgodnie ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w ciągu 90 (słownie:
dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
§5
Prawa autorskie
1.
Wykonawca oświadcza, że do Aplikacji, przysługiwać mu będą autorskie prawa
majątkowe i nie będzie ona obciążona jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób
trzecich.
2.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa
zależne do Aplikacji, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania na
następujących polach eksploatacji:
a.
trwałego lub czasowego zwielokrotniania Aplikacji w całości lub części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla
wprowadzenia, wyświetlenia, stosowania, przekazywania Aplikacji niezbędne jest
jej zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
b.
tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w
Aplikacji, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
3
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
c.
3.
rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Aplikacji lub jej kopii.
Zamawiający nabywa prawo dalszej odsprzedaży lub przekazania Aplikacji, o którym
mowa w ust. 1 powyżej w zakresie nabytych autorskich praw majątkowych bez
informowania o tym Wykonawcy.
4.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Aplikacji, o
którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z utworów
zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych
przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.
5.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Aplikacji nastąpi
bezwarunkowo z chwilą jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust.3 Umowy.
W okresie od dnia dostarczenia Aplikacji do momentu podpisania przez Strony
protokołu odbioru usługi na zasadach określonych w § 2 ust.3 Umowy, Wykonawca
zezwala Zamawiającemu na korzystanie z Aplikacji lub jej poszczególnych części na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej bez pobierania w tym zakresie
dodatkowego wynagrodzenia.
6.
Gdy autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na Zamawiającego, własnością
Zamawiającego staną się także wszystkie nośniki, na których utrwalona została
Aplikacja.
7.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Aplikacja nie narusza jakichkolwiek praw stron
lub osób trzecich do praw własności intelektualnej.
8.
Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającego w związku z
wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi
z naruszenia przez Aplikację, jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony
trzeciej.
9.
W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych
wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem z Aplikacji, a roszczenia te będą
wynikać z naruszenia praw przysługujących osobom trzecim, Wykonawca podejmie
niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym
wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia autorskich praw do Aplikacji,
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku
takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
10.
Wykonawca będzie bronić Zamawiającego na swój wyłączny koszt przed każdym
pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.
11.
Jeśli używanie Aplikacji stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa strony lub
osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej,
Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
4
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
a.
uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Aplikacji lub
b.
zmodyfikować Aplikację tak, żeby była zgodna z Umową, ale wolna od
jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
12.
Wykonawca wraz z Aplikacją przekaże Zamawiającemu kody źródłowe Aplikacji w
ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od dania podpisania
Umowy.
§6
Warunki gwarancji
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 (słownie: dwunasto) miesięcznej gwarancji na
Aplikację.. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru
usługi przez obie Strony, w tym przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w załączniku nr 1 do Umowy.
2.
Wykonawca zobowiązany jest
świadczyć na rzecz Zamawiającego wsparcie
serwisowo-rozwojowe oraz serwis techniczny dla SACPA przez okres 12 (słownie:
dwunastu) miesięcy, w ilości nie większej niż 1600 roboczogodzin na warunkach
wskazanych w ofercie oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.
§7
Szkolenia
1.
Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego, szkolenia dla pracowników
Zamawiającego z zakresu stworzonej Aplikacji, jej funkcjonalności. Szkolenie zostanie
przeprowadzone dla 10 pracowników (dla nie więcej niż 12 osób na jednym szkoleniu).
2.
Szkolenie odbędzie się w 5 (pięciu) sesjach szkoleniowych.
3.
Ostatnie szkolenie, zakończy się nie później niż w 90 (dziewięćdziesiątego) dniu licząc
od dnia podpisania Umowy.
4.
Łączny czas szkoleń nie przekroczy 48 ( słownie: czterdziestu ośmiu) godzin. Termin
szkoleń będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w
trybie roboczym.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesie, najpóźniej
w chwili zawarcia Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
4 % (słownie: cztery procent) wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3
ust. 1.
5
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka poniższych form:
a)
pieniądz;
b)
poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)
gwarancja bankowe;
d)
gwarancja ubezpieczeniowa;
e)
poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy w innej formie niż wskazanej w ust. 2 powyżej.
4. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym
rachunku
bankowym.
Zamawiający
zwraca
zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew bankowy na rachunek Wykonawcy. Za datę
wniesienia zabezpieczenia uważana będzie data uznania kwoty zabezpieczenia na
rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Jeżeli
zabezpieczenie
zostało
wniesione
w
postaci
gwarancji
bankowej
albo
ubezpieczeniowej – jest ona bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego, stanowiąca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu Wykonawcy przez
Zamawiającego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia dokumentu
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej.
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszania jego wysokości i nie stanowi zmiany Umowy.
7. Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej
w chwili zawarcia Umowy i zostanie dołączony do Umowy jako załącznik numer 4.
8. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej z nim Umowy oraz kar umownych,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o wysokości roszczeń
i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w przypadku, gdy Zamawiający
skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4 zostanie zwrócone-
nie
w terminie 30
6
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
(słownie:
trzydziestu)
dni po zakończeniu trwania Umowy i uznaniu przez
Zamawiającego, że została ona należycie wykonana.
§9
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku opóźnienia względem terminów oznaczonych w § 4 Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
3. W przypadku innego niż określone w ust. 2 nienależytego wykonania Umowy,
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, odrębnie za każde naruszenie
postanowienia Umowy.
4. Kary umowne określone w ust. 2 i 3 podlegają kumulacji.
5. Zamawiający będzie uprawnione do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
6.
Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7.
Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie,
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 10
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku i terminie, o którym mowa
w art. 145 ust. 1 Ustawy.
2.
Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w trybie
natychmiastowym od Umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez
uzasadnionych przyczyn pomimo dodatkowego wezwania złożonego na piśmie przez
Zamawiającego.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, na podstawie ust.2,
Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8
Umowy.
7
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
4.
W przypadku, gdy suma kar umownych, o których mowa w § 8
przekroczy 20%
wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może
odstąpić od Umowy.
5.
Zamawiający zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności pozwalającej na odstąpienie.
§ 11
Cesja
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji
Umowy na rzecz osób trzecich.
§ 12
Zmiana Umowy
1.
Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa lub wystąpieniem
okoliczności
nie
spowodowanych
zawinionym
działaniem
lub
zaniechaniem
którejkolwiek ze Stron Umowy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie:
a)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT, przy
czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto;
b)
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
c)
zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej
realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian dotyczących Wykonawcy lub
Zamawiającego,
zmiany
osób
upoważnionych
do
kontaktów,
zmiany
osób
odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z
numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych;
2.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
2.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
8
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
4.
Osobami wyznaczonymi do koordynowania realizacji Umowy i podpisania protokołu
usługi są:
a.
ze strony Zamawiającego
...........................
b.
ze strony Wykonawcy
5.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
tel. .......................
...........................
tel. .......................
dla Zamawiającego i Wykonawcy.
6.
Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
a)
załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
b)
załącznik nr 2 – kopia oferty Wykonawcy z dnia ……..
c)
załącznik nr 3 – protokół odbioru usługi.
d)
załącznik nr 4 - dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
………………………….
ZAMAWIAJĄCY
……………………………
WYKONAWCA
9
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
Załącznik nr 3 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY
dalej zwany „Protokołem”
1.
Niniejszym
Zamawiający
potwierdza
wykonanie
przez:……………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Przedmiotu Umowy Nr ……………… w zakresie:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2.
Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie z terminem przekazania wynikającym
z Umowy, tj. dnia …………… r.
3.
Przekazany
przedmiot
Umowy
został
przyjęty
przez
osobę
odpowiedzialną
za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, Pana ……………
……………………………………..
………………………………………
Data i podpis
Data i podpis Zamawiającego
UWAGI
1.
Zamawiający potwierdza, iż przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z zawartą
Umową.
2.
Zamawiający
zgłasza
następujące
wady/usterki/niezgodności
z
przedmiotem
Umowy/braki:
3. Zamawiający wyznacza następujący termin na ich usuniecie i dostarczenie przedmiotu
zgodnego z Umową ………………………..
……………………………………..
………………………………………
Data i podpis
Data i podpis Zamawiającego
DECYZJA Zamawiającego
10
PO/ZP/57/2013/CNK/JK
1.
Zamawiający potwierdza, iż przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z zawartą
Umową.
2.
Niniejszy
Protokół
sporządzono
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………..
………………………………………
Data i podpis
Data i podpis Zamawiającego
* niepotrzebne skreślić
11
Download