Urządzenie elektroniczne do przetwarzania bodźców świetlnych na

advertisement
POLSKA
OPIS PATENTOWY
78235
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
KI. 30a,3/00
Patent dodatkowy
do patentu nr —
Zgłoszono: 03.08.1972
(P. 157 090)
Pierwszeństwo:
URZĄD
TENTOWY
PRL
MKP A61b 3/06
Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.1973
Opis patentowy opublikowano: 15.08.1975
Twórca wynalazku: Eugeniusz Kurcz
Uprawniony z patentu: Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa (Polska)
Urządzenie elektroniczne do przetwarzania bodźców świetlnych
na bodźce akustyczne lub mechaniczne
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie elektronieczne do przetwarzania bodźców świetlnych na
bodźce akustyczne lub mechaniczne przeznaczone do
protez wzroku dla niewidomych oraz do przyrzą¬
Celem wynalazku jest wykonanie przyrządu umożliwiającego wyeliminowanie wad istniejących
rozwiązań, poprzez zapewnienie mu proporcjonal¬
ności wyjściowych bodźców akustycznych lub me¬
dów, w których jest konieczne zachowanie, przy¬
chanicznych do wejściowych
najmniej w pewnym zakresie, proporcjonalności
pomiędzy natężeniem wejściowych bodźców świet¬
lnych, a natężeniem wyjściowych bodźców akusty¬
przy równoczesnym wyeliminowaniu wzmacniacza
jako elementu zwiększającego gabaryty i ciężar
oraz zmniejszającego niezawodność i stabilność
Dotychczas znane urządzenia, służące do prze¬
twarzania bodźców świetlnych na akustyczne lub
10
chaniczne, utworzonego przez szeregowe połączenie
ze sobą źródła prądu stałego, detektora promienio¬
proporcjonalności pomiędzy bodźcem wejściowym a
wyjściowym, albo też zachowując ją, wymagają za¬
wania, przetwornika elektro-akustycznego lub prze¬
stosowania wzmacniaczy elektronicznych, które roz¬
twornika elektro-mechanicznego i multiwibratora
budowują układ i czynią go mniej stabilnym oraz
a stabilnego.
za
Przedmiot wynalazku zostanie bliżej omówiony
na przykładzie wykonania pokazanym na rysunku,
sobą szereg następnych, wyrażających się w tym,
że układy nie zachowujące proporcjonalności, nie
pozwalają na odwzorowanie niewidomym półcieni,
20
ograniczając się tylko do dwupoziomowego scha¬
rakteryzowania otoczenia, typu jasno i ciemno, na¬
tomiast układy zachowujące proporcjonalność nie
pozwalają na osiągnięcie minimalnych wymiarów,
minimalnego ciężaru, maksymalnej niezawodności i
uniwersalności!. Z tego powodu niewidomy nie uzy¬
skuje informacji o otoczeniu, gdy nie jest ono do¬
Cel ten został osiągnięty przez zbudowanie urzą¬
dzenia elektronicznego do przetwarzania bodźców
świetlnych na bodźce akustyczne lub bodźce me¬
mechaniczne mają tę wadę, że albo nie zachowują
Obydwie wady pociągają
świetlnych,
pracy.
cznych lub mechanicznych.
bardziej zawodnym.
bodźców
który przedstawia schemat blokowy urządzenia elektronicznego do przetwarzania bodźców świetl¬
nych na bodźce akustyczne lub mechaniczne, prze¬
znaczonego dla niewidomych.
Wszystkie główne bloki urządzenia, a mianowi¬
25
cie źródło prądu stałego 1, detektor promieniowa¬
nia 2, przetwornik elektroakustyczny lub elektro¬
mechaniczny 3 i multiwibrator astabilny 4 są po¬
statecznie mocno oświetlone, gdy jest ono zbyt mo¬
cno oświetlone oraz gdy nie jest dostatecznie kon¬
łączone ze sobą szeregowo.
trastowe.
leje jego oporność elektryczna, dzięki czemu wzra-
78 235
Przy oświetleniu detektora promieniowania 2 ma¬
78 235
3
sta napięcie na zaciskach multiwibratora astabilnego 4, powodując jego uruchomienie. Z chwilą uruchomieniia multiwibratora astabilnego 4 przez
bloki 1, 2, 3, 4 zaczyna płynąć prąd o przebiegu
rowej i typowej oraz charakteryzują go małe gaba¬
ryty, mały ciężar, duża niezawodność i stabilność
impulsowym, co powoduje uruchomienie przetwor¬
niewidomych,
nika elektroakustycznego lub elektromechanicznego
wielokanałowych.
pracy, prostota obsługi, co jest ważne w szczegól¬
ności przy jego wykorzystaniu w przyrządach dla
zarówno
jednokanałowych
jak
i
3 podrażniającego narządy słuchowe lub dotykowe
Korzyść miniaturyzacji jest szczególnie duża przy
niewidomego. Siła tego podrażnienia jest propor¬
zastosowaniu do urządzeń wielokanałowych, a osią¬
cjonalna
do natężenia bodźców
świetlnych
odbie¬
ranych przez detektor promieniowania 2. Charak¬
terystyka spektralna i natężenie odbieranych wej¬
ściowych bodźców świetlnych mogą być dobierane
przez zastosowanie odpowiedniego detektora pro¬
mieniowania i napięcia zasilania, a częstotliwość
wyjściowych bodźców akustycznych i mechanicz¬
gana
10
jest
dzięki
prostocie
połączeń
oraz
dzięki
zbędności stosowania dodatkowych elementów w
przypadku użycia multiwibratora astabilnego w
formie scalonej. Urządzenie daje przy tym szanse
15
nych — przez zastosowanie odpowiednich parame¬
zastosowania jednego układu scalonego o średniej
lub dużej skali integracji, MSI lub LSI, zawierają¬
cego multiwibratory astabilne wszystkich lub przy¬
najmniej części kanałów.
trów multwibibrafora astabilnego oraz napięcia za¬
silania.
Zastrzeżenia
Dzięki temu urządzenie może być wykorzystane
w szczególności w przyrządach przekazujących nie¬
widomym za pośrednictwem bodźców akustycznych
lub mechanicznych informacje o amplitudzie i czę¬
stotliwości promieniowania świetlnego, to jest o
jasności, kolorze i kształcie obiektów znajdujących
się w ich otoczeniu, przy czym informacje o ampli¬
tudzie są przekazywane za pomocą sygnału o na¬
tężeniu proporcjonalnym do tej amplitudy, co po¬
zwala wykrywać półcienie. Urządzenie według wy¬
nalazku charakteryzuje poza tym wielka prostota,
wyrażająca się w zastosowaniu niewielkiej ilości
elementów, wszystkich o budowie zwartej, miniatu-
patentowe
20
1. Urządzenie elektroniczne do przetwarzania
bodźców świetlnych na bodźce akustyczne lub me¬
chaniczne, znamienne tym, że jego źródło napięcia
stałego (1), detektor promieniowania (2), przetwor¬
25
nik elektroakustyczny lub elektromechaniczny (3),
i multiwibrator astabilny (4) są połączone ze sobą
szeregowo
2. Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym,
że przetwornik elektroakustyczny lub
30
elektrome¬
chaniczny (3) jest częścią multiwibratora astabilne¬
go (4).
1
PZG zam. 727-75, nakł. 100 + 20 egz.
Cena 10 zł
Download