To TYLKO informatyka

advertisement
AKUMULATORY CIEPŁA Z PRZEMIANĄ FAZOWĄ CIAŁO STAŁECIECZ
Autorzy: Janusz Lichota, Kazimierz Wójs, Piotr Podkomorzy
("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
Słowa kluczowe: akumulatory ciepła, elektrociepłownia
Streszczenie. W artykule omówiono różne rodzaje akumulacji ciepła oraz zaprezentowano ciekawsze wyniki ze
zbudowanych układów akumulacji ciepła w przemianie fazowej ciało stałe - ciecz. Pokazano schemat termodynamiczny elektrowni THEMIS, podano podstawowe dane z analizy techniczno-ekonomicznej tej elektrowni.
Omówiono również podstawowe dane techniczne akumulatora z przemianą fazową zlokalizowanego w Carboneras w Hiszpanii.
1. WSTĘP
Na rynku akumulatorów ciepła stosowanych w elektrociepłowniach najbardziej rozpowszechnione są akumulatory wodne. Woda ma wiele zalet jako nośnik ciepła m.in. jest bezpieczna dla środowiska oraz można łatwo dostosować moc cieplną do zapotrzebowania. Powstaje pytanie, czy można znaleźć takie rozwiązanie akumulatora ciepła, które pozwoli na
obniżenie nakładów inwestycyjnych oraz wzrost pojemności cieplnej w porównaniu do wody? Od strony badawczej od lat 80-tych XX wieku pojawiło się szereg ciekawych rozwiązań
nie używających wody do akumulacji ciepła. Parametrem umożliwiającym łatwe porównanie
różnych metod akumulacji ciepła jest gęstość ciepła w jednostce objętości. Definiuje ona
miejsce omawianych w artykule akumulatorów ciepła z przemianą fazową ciało stałe – ciecz
wśród różnych metod akumulacji. Generalnie widoczne są następujące główne tendencje badawcze: ciepło można zakumulować w przemianie fazowej, w procesie sorpcji na ciele stałym, w paliwie, w postaci przemiany chemicznej lub wewnątrz tlenków metali. Dotychczasowa ewolucja techniczna doprowadziła jak na razie do wyboru tylko dwóch z tych rozwiązań, z punktu widzenia rynku. Na rynku dostępne są akumulatory oparte o przemiany fazowe
lub akumulatory adsorpcyjne wypełnione zeolitami lub silikażelami. Pozostałe technologie
znajdują się w fazie badawczej.
Pomimo teoretycznej możliwości osiągnięcia 500 kWh/m3 w przypadku zeolitów, w zrealizowanych instalacjach osiągnięto około 130 kWh/m3 [14] ze względu na niemożność wykorzystania pełnego zakresu od 0% do 100% nasycenia zeolitu wodą. Wykorzystywane jest około 30-40% tego zakresu. Zależy to m.in. od rodzaju źródła ciepła i rodzaju odbioru ciepła.
Teoretyczna gęstość objętościowa ciepła w akumulatorze wypełnionym innym materiałem
sorpcyjnym - silikażelem wynosi około 200 kWh/m3.
0.001
0.01
0.1
Gęstość ciepła, kWh/m3
1
10
100
Żwir-woda
30
Zasobniki wodne
wysokotemperaturowe
Sondy ziemne
Zasobniki wykorzystujące warstwy
wodonośne
10000
2500
2500
50
60
80
15
30
30
Woda dT=50 K
Woda dT=20 K
1000
40
58.3
58.3
23.3
23.3
0.0032
0.0032
Paliwo - wodór gazowy, p = 1 bar
Paliwo - wodór ciekły (-250 C)
Paliwo - Wodór (gazowy, p=700
barów)
Termochemiczny - Ca(OH)2
861.1
Termochemiczny - MgSO4*7H2O
777.8
Termochemiczny - SrBr2*6H2O
777.8
638.9
541.7
Termochemiczny - MgCl2/KCl/NaCl
541.7
222.2
Termochemiczny - FeCO3
222.2
722.2
Termochemiczny - Fe(OH)3
722.2
611.1
Termochemiczny - CaSO4*2H2O
611.1
388.9
Przemiana fazowa - A164
69.4
Przemiana fazowa - E117
55.6
Przemiany fazowe
69.4
55.6
200
120
Sorpcja
100
20
388.9
83.3
83.3
Przemiana fazowa - RT110 Paraffin
Zasobniki ciepłej wody użytkowej
861.1
638.9
Termochemiczny - MgCL2*6H2O
Zasobniki z materiałami stałymi
1305
1305
500
50
60
80
Rys. 1. Metody akumulacji ciepła i osiągane gęstości jego akumulacji. Skala logarytmiczna
(opracowanie własne na podstawie m.in. [14] )
Podstawową zaletą akumulatorów ciepła z przemianą fazową ciało stałe-ciecz jest konstrukcja
bezciśnieniowa oznaczająca niskie koszty zasobnika. W połączeniu ze względnie wysoką
temperaturą wewnątrz zasobnika umożliwia to dołączenie obiegu parowego w celu wytwarzania energii elektrycznej. Materiały oparte o przemianę fazową ciało stałe – ciecz mogą być
opisane pół-empiryczną zależnością Sizmanna z 1989 r. [7] opisującą zależność pomiędzy
ciepłem przemiany fazowej Elatent oraz temperaturą przemiany fazowej Tm, K
Elatent = 0.8...1.2 Tm , MJ/(m3K)
gdzie: Elatent - ciepło przemiany fazowej, Tm - temperatura przemiany fazowej, K
Zależność umożliwia łatwe porównanie pojemności cieplnej różnych związków chemicznych
w funkcji temperatury dostępnej dla akumulatorów nisko-, średnio- i wysokotemperaturowych. Zależność zilustrowano na rysunku 2 określając jednocześnie rodzaj związku chemicznego mającego przejście fazowe I-rodzaju w funkcji temperatury. Im wyższa temperatura
przemiany fazowej, tym większe ciepło przemiany fazowej. Wraz ze wzrostem temperatury
należy również zmienić skład chemiczny materiału.
1300
1200
1100
Węglany
Entalpia przemiany fazowej, MJ/m3
1000
Fluorki
900
Chlorki
800
Wodorotlenki
700
600
1. Eutektyki woda – sól
2. Klatraty
3. Hydraty soli
4. Parafiny
5. Kwasy tłuszczowe
6. Glikole polietylenowe
Azota ny
3
500
400
Al kohole
300
2
1
200
100
Akumulator
4
5
nisko6
średnio-
wysokotemperaturowy
0
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Temperatura topnienia, C
Rys. 2. Zależność pomiędzy entalpią przemiany fazowej a temperaturą przemiany dla różnych związków
chemicznych (opracowanie własne na podstawie materiałów ZAE Bayern [7])
Akumulatory niskotemperaturowe mogą być realizowane w oparciu o eutektyki woda – sól,
klatraty, hydraty soli, parafiny, kwasy tłuszczowe, glikole polietylenowe oraz alkohole. W
akumulatorach średniotemperaturowych można zastosować alkohole, azotany i wodorotlenki.
Akumulatory wysokotemperaturowe mogą być konstruowane z zastosowaniem wodorotlenków, węglanów, chlorków i fluorków.
Akumulatory termochemiczne są w fazie badawczej. Obecnie następuje ich selekcja ze
względu na techniczne możliwości opanowania odwracalnego procesu rozłożenia substancji
C na składniki A i B. Odwracalność oznacza z reguły istnienie dwóch reakcji chemicznych
masowo odpowiadających równaniu
C=A+B.
Reakcje zachodzą przy różnych temperaturach i ciśnieniach. Przykładem takiej przemiany
jest
Mg(OH)2(s) ↔ MgO(s)+H2O(g),
ΔH = - 81,0 kJ mol-1
Endotermiczna dehydratacja Mg(OH)2 umożliwia ładowanie ciepłem. Z kolei dodanie wody
do MgO powoduje reakcję egzotermiczną - rozładowanie cieplne akumulatora. Tlenek magnezu MgO pochłania parę wodną oddając ciepło przy temperaturze wynoszącej około 300
°C. Inne możliwe reakcje chemiczne obejmują następujące związki: MgCl+H2O,
Li2SO4+H2O, MgSO4+H2O [15]. Niektóre z tych materiałów nie są technicznie stabilne
w cyklu przemian. Przykładem jest sól magnezowa MgCl2*6H2O. Nie udało się uzyskać w
laboratorium z powrotem połączenia chlorku magnezu MgCl z 6-cioma cząsteczkami wody.
Akumulatory wodorowe wydają się atrakcyjną ideą ze względu na gęstość energii chemicznej
w jednostce objętości. Wodór powoduje jednak szereg problemów. Można je podzielić na :
pozyskanie wodoru i przechowywanie wodoru. Wodór jest ciekły tylko do około 23 K. W
takim przypadku do uzyskania tej temperatury i/lub przechowywania jest wymagana instalacja kriogeniczna pochłaniająca wiele energii. Przechowywanie wodoru w formie gazowej
wymaga ciśnień wynoszących około 700 barów przy dobrej gęstości energii 1305 kWh/m3
(nb. porównywalnej z mokrym drewnem). Istnieje również możliwość przechowywania wodoru w ciele stałym – podobne do łączenia cząstki wody z zeolitem. Wodór jest adsorbowany
na ciele stałym np. tlenkach metali. Pozyskanie wodoru metodą bezpośredniego rozkładu termicznego wymaga temperatury wynoszącej około 2500 °C. Ponadto wiąże się z dużym zagrożeniem wybuchem ze względu na wytworzenie gazowej mieszaniny wybuchowej H2 i O2.
Problemem jest również separacja składników gazowych termicznego rozkładu wody. Inną
metodą jest cykl przemian kwasu siarkowego zachodzący przy temperaturze około 900 ºC.
Kolejną jest reforming metanu parą wodną zachodzący w obecności katalizatora np. niklu
przy temperaturze wynoszącej około 800 °C. Stąd jest to ciągle otwarty temat badawczy.
2. KONSTRUKCJE AKUMULATORÓW PCM
Akumulator z materiałem PCM jest wynikiem wielokryterialnej optymalizacji i jest indywidualnie dostosowany do źródła ciepła. Przykładowy zestaw kryteriów wyboru materiału akumulującego ciepło wewnątrz akumulatora obejmuje zbiór warunków:
 ciepło przemiany fazowej materiału H powinno być możliwie największe,
 temperatura przemiany fazowej Tm powinna odpowiadać warunkom pracy elektrociepłowni,
 materiał powinien być niekorozyjny względem materiału konstrukcyjnego akumulatora lub
korozja powinna być jak najmniejsza,
 materiał powinien cechować się możliwie dużym współczynnikiem przewodzenia ciepła,
 ze względu na wskaźniki opłacalności inwestycji cena materiału powinna być niska.
W przypadku projektów komercyjnych można dodać jeszcze jedno kryterium : materiał musi
być sprawdzony w praktyce. Według [3] w bazach danych właściwości chemicznych materiałów dostępnych jest około 150 000 pozycji. Co najmniej kilkaset materiałów ma dobrze opisane właściwości fizyczne i chemiczne dotyczące ciepła przemiany fazowej, temperatury
przemiany fazowej, współczynnika przewodzenia ciepła [20]. Szybkość korozji materiału
konstrukcyjnego przez materiał akumulujący ciepło można zbadać tylko laboratoryjnie. Są to
badania obejmujące co najmniej 1000 h, więc tych informacji jest mniej i dotyczą głównie
soli fluorowych stosowanych w elektrowniach atomowych [17, 5, 4]. Najostrzejszym kryterium, które redukuje ilość dostępnych substancji jest kryterium opłacalności inwestycji. Wybierane są rozwiązania wymagające najmniejszych nakładów inwestycyjnych. Tabela 1 pokazuje kilka zrealizowanych w praktyce układów akumulacji ciepła. Z przeglądu wynika, że na
rynku zrealizowanych projektów dominuje azotan sodu NaNO3 oraz azotan potasu KNO3.
Główną przyczyną jest ich niska cena.
2.1. Akumulator elektrowni THEMIS
Elektrownia wykorzystującą akumulator wypełniony solą nosi nazwę THEMIS (franc. Thermo-Hélio-Electrique-Mégawatt) [22]. W akumulatorach wykorzystano mieszaninę płynnych
soli 53%KNO3, 40% NaNO2 i 7% NaNO3 (wagowo). Zasada działania jest oparta o dwa akumulatory, pomiędzy którymi przetłaczana jest płynna sól. W jednym znajduje się gorąca sól
(450 ºC), w drugim – schłodzona (250 ºC). W elektrowni słonecznej są dwa źródła ciepła:
wieża koncentrująca promieniowanie słoneczne z heliostatów oraz dodatkowe źródło ciepła
oparte o paliwo. Zasadę pracy opracowano w 1978 r. Fakt ten jest o tyle istotny, że jest to
pierwszy znany przypadek przemysłowego wykorzystania soli NaNO3 i KNO3 jako materiału
służącego do wytwarzania energii elektrycznej w procesie przemian energetycznych. Amerykańskie elektrownie SEGS powstały dopiero w 1984 r. Elektrownię uruchomiła firma EDF
w 1982 r. w Pirenejach. Całkowity koszt budowy elektrowni wynosił około 400 mln franków
francuskich (300 mln FRF bez podatków).
Przyjmując ostatni kurs wymiany do euro (1 FRF=0.152 euro) daje to dzisiaj kwotę około
60 mln euro. Biorąc jeszcze pod uwagę średnioroczną sprawność elektrowni wynoszącą 16%
oraz ilość wytwarzanej energii elektrycznej rocznie wynoszącą 3000 MWh widać, że w polskich warunkach taki typ elektrowni jest nieopłacalny. Prosty czas zwrotu nakładów wynosi
400 lat (=60 mln euro/ 0,6 mln zł) dla obecnej ceny energii elektrycznej równej 200 zł/MWh.
Stwierdzenie o nieopłacalności nie dotyczy jednak samego akumulatora. 550 t soli po cenie
400 $/t daje dość małą kwotę 220 000 $. Elektrownia pracowała do 1983 r. Ponownie ją uruchomiono w 2004 r. Zasadę działania oraz schemat procesowy elektrowni pokazano na rys. 3.
Tabela 1 Materiał akumulujący ciepło, rok uruchomienia instalacji, HTF – płyn transportujący ciepło, TES –
materiał akumulujący ciepło, Tpracy – temperatury pracy
Elektrownia
THEMIS Targasonne/Francja/40 MWht/ 2.5MWe,
1983-86r. I od 2004 r., koncepcja 1978r.
Solar Two Barstow/CA/USA/110 MWht
Planta Solar Tres, 2002-2007r., 588 MWh (16 h)
SSPS CESA I (PSA), 1983 r., 12 MWh
SSPS CERS I (PSA), 1981 r., 2.7 MWh
Andasol I-SENER/Cobra. Guadix, Hiszpania, 2008 r.,
1010 MWh
1010 MWh/50MWe
880 MWh
Andasol II- SENER/Cobra, Guadix, Hiszpania,2009 r.
Extresol I - SENER/Cobra.
Instalacja DLR/Almeria/Hiszpania
SSPS LS3 (PSA), Hiszpania, 2004 r., 0.48 MWh
PS10, Abengoa, Sevilla, Hiszpania, 15 MWh przez 15
minut
PS20, Abengoa, Sevilla, Hiszpania, 20 MWh
Użyty materiał do akumulacji ciepła
HTF= stopione sole,
TES =stopione sole (azotan potasu KNO3 – 53%, azotyn sodu NaNO2 – 40%, azotan sodu NaNO3 – 7%)
Tpracy = 450-250 ºC, para świeża 50 barów/430 ºC
TES=1.5 mln kg 60%NaNO3 oraz 40% KNO3,
Tm=220 ºC
HTR= stopione NaNO3/ KNO3,
TES = stopione NaNO3/ KNO3
Tpracy = 565-288 ºC
HTF= olej termiczny, TES =stopione sole (azotany)
HTF= płynny sód, TES =sód
HTF=para, 60%NaNO3 oraz 40% KNO3
Tpracy = 384-291 ºC
Tpracy = 560-260 ºC
Tpracy = 382-296 ºC
HTF= para, TES =stopione sole
HTF= olej termiczny, TES =stopione sole
14 ton NaNO3
HTF=olej termiczny, TES= beton
HTF=para wodna, TES= para wodna-ceramika
HTF=para wodna, TES= para wodna-ceramika
Rys. 3. Schemat termodynamiczny elektrowni słonecznej THEMIS (rysunek własny na podstawie [22])
Układ składa się z trzech odseparowanych od siebie obiegów. Występuje obieg przejmujący
moc 9 MWt z heliostatów, obieg akumulacji ciepła oraz obieg parowy wytwarzający energię
elektryczną o mocy 2,5 MW. Pomocniczy kocioł olejowy ma kilka funkcji: topi sole w czasie
rozruchu elektrowni, utrzymuje temperaturę soli powyżej 200 °C, aby uniknąć skrzepnięcia
soli w przewodach, podgrzewa wodę uzupełniającą obieg parowy w czasie częściowego naładowania akumulatorów, topi sól w czasie przerw w dostawie ciepła i ogrzewa biurowiec. Pojedynczy akumulator ma objętość 80 m3 i pojemność cieplną wynoszącą 40 MWh.
Podobną zasadę co w THEMIS zastosowano w elektrowni „Solar Two”. Do akumulacji zastosowano płynną sól eutektyczną (1.5 mln kg 60%NaNO3 oraz 40% KNO3). Elektrownia ta
może generować moc 10 MW. Stopiona sól jest pompowana z zimnego akumulatora na wieżę
skupiającą promieniowanie słoneczne, a następnie do gorącego akumulatora. Po wzroście
obciążenia gorąca sól może być pompowana przez wytwornicę pary i zimny akumulator.
2.2 Akumulator w elektrowni Litoral
Ten akumulator już wykorzystuje ciepło przemiany fazowej. Został on zbudowany po około
10-letnich badaniach przez DLR (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Niemcy).
Znajduje się w miejscowości Carboneras (Almeria, Hiszpania) przy elektrowni węglowej Litoral, której właścicielem jest Endesa. Akumulator pobiera ciepło słoneczne ze zwierciadeł
parabolicznych oraz bloku węglowego i jest włączony w układ bloku węglowego.
Rys. 4. Schemat działania akumulatora
(rysunek własny na podstawie [9/10/11])
Akumulator jest podzielony na dwie części. Zadaniem pojedynczego akumulatora betonowego jest przejmowanie wahań temperatury poniżej i powyżej temperatury przejścia fazowego
306 ºC azotanu sodu NaNO3. Na schemacie pokazano dwa akumulatory betonowe 1 i 2 w
celu łatwiejszego przekazania idei działania układu. Akumulator NaNO3 z kolei zmienia swoją temperaturę tylko w przedziale 290-320 ºC, tj. wokół przejścia fazowego wykorzystując
kondensację pary wodnej. Akumulator betonowy „chroni” temperaturę przejścia fazowego w
akumulatorze z przemianą fazową. Wewnątrz akumulatorów widoczne jest połączenie rur w
układzie Tichelmanna. Jest to inna koncepcja w porównaniu do elektrowni SEGS lub
THEMIS, w której sól jest cały czas płynna. Ponadto źródłem ciepła może być blok węglowy
lub kolektor słoneczny. Układ akumulacji ciepła charakteryzują następujące liczby: pojemność cieplna - 0,72 MWh; masa azotanu sodu - 14 t; jednostkowa rzeczywista pojemność
cieplna akumulatora NaNO3 - 84 kWh/m3 (teoretyczna – 112); objętość akumulatora betonowego - 20 m3; jednostkowa pojemność cieplna akumulatora betonowego – 25,6 kWh/m3; całkowita pojemność akumulatora betonowego 474 kWh.
W czasie ładowania ciepłem akumulator betonowy 2 (wlot) przejmuje ciepło jawne pary obniżając jej temperaturę z 500 ºC do około 315 ºC. Akumulator NaNO3 przejmuje ciepło utajone przy temperaturze 306 ºC. Para o ciśnieniu 110...107 barów i temperaturze około 320 ºC
kondensuje w ożebrowanych (aluminium) rurach stalowych wewnątrz akumulatora NaNO3.
Akumulator betonowy 1 (wylot) przejmuje ciepło przegrzewu poniżej 306 ºC. Temperatura
wrzenia NaNO3 wynosi 380 ºC, stąd m.in. wynika ochrona akumulatora NaNO3 przed zbyt
wysoką temperaturą ładowania przy pomocy akumulatora betonowego.
W czasie rozładowania kierunek przepływu wody i pary odwraca się. Woda najpierw przepływa przez akumulator betonowy 1 i odparowuje (lub nie po spadku temperatury akumulatora). Potem woda przepływa wewnątrz rur akumulatora NaNO3. Tam odparowuje uzyskując
temperaturę 288..292 ºC. Wewnątrz rur akumulatora NaNO3 panuje niższe ciśnienie niż w
czasie ładowania i wynosi 80 barów. Para mokra za akumulatorem NaNO3 wpływa do separatora pary i jest suszona. Kondensat recyrkuluje do akumulatora NaNO3. Para sucha jest przegrzewana wewnątrz akumulatora betonowego 2, dopływa do bloku i generuje energię elektryczną w turbinie. Możliwe są dwa sposoby pracy akumulatora: przy stałym ciśnieniu
(zmienna moc cieplna, maksymalnie chwilowo wynosi 700 kW) i zmiennym ciśnieniu (stała
moc cieplna). Zbudowana instalacja ma tylko jeden akumulator betonowy. Ze względu na
wielofunkcyjność instalacji skonstruowano skomplikowany układ połączeń rurowych. Umożliwia on kilka trybów pracy. Poniżej przedstawiono własną analizę sposobu ładowania ciepłem akumulatora.
Rys. 5. Schemat ładowania akumulatora ciepłem;
(opracowanie własne na podstawie [9,10,11]), 1kolektory słoneczne, 2 – przewody umożliwiające
odprowadzenie pary lub wody do bloku węglowego,
10
3 - Przejęcie ciepła przy temperaturze< 290 °C oraz
11
temperaturze> 320 °C, 4 - akumulator betonowy, 5 regulacja
temperatury
przed
akumulatorem
(schładzanie
pary), 6
separator pary,
7 - akumulator PCM, 8 - wyrównanie ciśnienia do
ciśnienia w bloku, 9 - para/woda, wylot;
ładowanie/rozładowanie ciepła, powrót do bloku
węglowego, 10 - para, wlot, ładowanie ciepła,
zasilanie z bloku węglowego, 11 - zimna woda,
wlot, rozładowanie ciepła
9
1
2
500 °C/110 barów
3
P1
4
5
Para o coraz niższej
temperaturze
6
Woda
7
P2
8
290...320 °C/
107 barów
Para o temperaturze 500 ºC wpływa do akumulatora betonowego. Tam się schładza i przepływa do „zimnego” akumulatora PCM. Temperatura pary za akumulatorem PCM jest niższa
niż 290 ºC, więc para jest zawracana do akumulatora betonowego. Akumulator betonowy
pełni rolę akumulatora betonowego 1 ze schematu - przejmuje przyrost temperatury aż do
temperatury przejścia fazowego w akumulatorze PCM. Powyżej temperatury 320 ºC akumulator betonowy przejmuje całe ciepło z bloku węglowego (przegrzew przy rozładowaniu).
Ciepło nie jest już kierowane do akumulatora PCM i układ można bez uderzenia hydraulicznego przełączyć w pokazany poniżej.
6
1
500 °C/110 barów
7
P1
2
Para o coraz niższej
temperaturze
3
Woda
5
8
290...320 °C/
107 barów
P2
Rys. 6. Schemat ładowania akumulatora ciepłem po
wzroście temperatury wewnątrz akumulatora PCM
powyżej 320 ºC; (opracowanie własne na podstawie
[9,10,11]), 1- kolektory słoneczne, 2 – akumulator
betonowy
3 - separator pary 4- wyrównanie
ciśnienia do ciśnienia w bloku, 5 - akumulator
PCM, 6 - para/woda, wylot; ładowanie/rozładowanie
ciepła, powrót do bloku węglowego, 7 - para, wlot,
ładowanie ciepła, zasilanie z bloku węglowego, 8 zimna woda, wlot, rozładowanie ciepła
4
Przebieg rozładowania pokazano na rys. 7, 8 i 9. Woda może popłynąć dwiema drogami –
przez akumulator betonowy lub akumulator PCM. Oba strumienie łączą się dając temperaturę
pary wynoszącą 290 ºC (80 barów). Jeżeli akumulator betonowy ma temperaturę 450 ºC, to
para na wylocie jest przegrzana. Po schłodzeniu akumulatora betonowego można go np. odłączyć.
6
1
7
P1
2
Para o coraz niższej
temperaturze
3
Woda
5
8
290...320 °C/
107 barów
Rys. 7. Schemat rozładowania akumulatora; (opracowanie własne na podstawie [9,10,11]), 1kolektory słoneczne, 2 – akumulator betonowy, 3 separator pary, 4- wyrównanie ciśnienia do ciśnienia
w bloku, 5 - akumulator PCM, 6 - para/woda, wylot;
ładowanie/rozładowanie ciepła, powrót do bloku
węglowego, 7 - para, wlot, ładowanie ciepła,
zasilanie z bloku węglowego, 8 - zimna woda, wlot,
rozładowanie ciepła
P2
4
6
1
2
Para o coraz niższej
temperaturze
3
Woda
5
P2
4
Rys. 8. Schemat rozładowania tylko akumulatora
PCM; (opracowanie własne na podstawie [9,10,11]),
1- kolektory słoneczne, 2 – akumulator betonowy 3 7 separator pary 4- wyrównanie ciśnienia do ciśnienia
8 w bloku, 5 - akumulator PCM, 6 - para/woda, wylot;
P1
ładowanie/rozładowanie ciepła, powrót do bloku
węglowego, 7 - para, wlot, ładowanie ciepła,
zasilanie z bloku węglowego, 8 - zimna woda, wlot,
290...320 °C/
107 barów
rozładowanie ciepła
Możliwe są również inne drogi przepływu wody w czasie ładowania. Woda może przepłynąć
tylko przez akumulator betonowy lub tylko przez akumulator PCM bez łączenia funkcji obu
tych akumulatorów.
Poniższe kierunki przepływu umożliwiają uzyskanie pary suchej (w akumulatorze PCM) i
przegrzanej (za akumulatorem betonowym). Woda najpierw przepływa przez akumulator
PCM, a potem przez akumulator betonowy.
6
1
9
2
Para o coraz niższej
temperaturze
3
Woda
5
P2
Rys. 9. Schemat rozładowania akumulatora PCM
i betonowego; (opracowanie własne na podstawie
[9,10,11]), 1- kolektory słoneczne, 2 – akumulator
7 betonowy 3 - separator pary 4- wyrównanie ciśnienia
8 do ciśnienia w bloku, 5 - akumulator PCM, 6 P1
para/woda, wylot; ładowanie/rozładowanie ciepła,
powrót do bloku węglowego, 7 - para, wlot,
ładowanie ciepła, zasilanie z bloku węglowego, 8 290...320 °C/
107 barów
zimna woda, wlot, rozładowanie ciepła, 9 – zawór
umozliwia regulacje temperatury pary
4
Po schłodzeniu akumulatora betonowego można go odciąć i doprowadzać parę bezpośrednio
z akumulatora PCM do bloku węglowego.
3. PODSUMOWANIE
W pracy pokazano miejsce akumulatorów z przemianą fazową pośród różnych możliwości
akumulacji ciepła. Omówiono konstrukcje układów akumulacji ciepła zastosowane w elektrowni THEMIS we Francji oraz w elektrowni Litoral w Hiszpanii.
LITERATURA
[1] Adames A. A.: Design considerations of 15 kW heat exchanger for the CSPonD project,
praca inżynierska MIT, 2010
[2] Bauer T., Laing D., Kröner U., Tamme R.: Sodium nitrate for high temperature latent
heat storage, The 11th International Conference on Thermal Energy Storage – Effstock
14-17 June 2009 in Stockholm, Sweden
[3] Fernández A.I., Martínez M., Segarra M., Cabeza L. F.: Selection of the materials with
potential in thermal energy storage, The 11th International Conference on Thermal Energy Storage – Effstock 14-17 June 2009 in Stockholm, Sweden
[4] Gomez J., Glatzmaier G.C., Starace A., Turchi C., Ortega J.: High Temperature Phase
Change Materials for Thermal Energy Storage Applications, NREL/CP-5500-52390 Au-
gust 2011, Contract No. DE-AC36-08GO28308, materiał prezentowano na konferencji:
SolarPACES 2011 Granada, Spain September 20-23, 2011
[5] Gomez J. C.: High-Temperature Phase Change Materials (PCM) Candidates for Thermal Energy Storage (TES) Applications, Milestone Report NREL/TP-5500-51446, September 2011, Contract No. DE-AC36-08GO28308
[6] Gil A., Arce P., Martorell I., Medrano M., Cabeza L.F., State of the art of high temperature storage in thermosolar Plants, The 11th International Conference on Thermal Energy Storage – Effstock 14-17 June 2009 in Stockholm, Sweden
[7] Hauer A.: Thermische Energiespeicher - Wohin geht die Entwicklung?, prezentacja ZAE
Bayern, 2013, http://www.wuerzburg.ihk.de
[8] Kaufmann S.: WÄRME2GO - Pilotprojekt mit mobilen Latentwärmespeichern im Neckar-Odenwald-Kreis, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH
(AWN), Birkenfeld, 28. Februar 2013, prezentacja
[9] Laing D.: Nutzung von Wärmespeichern zur Integration erneuerbarer Energien, denaKonferenz, 27.09.2011
[10] Laing D.: Storage development for direct steam generation power plants, Parabolic
Trough Technology Workshop, March 09, 2007, Golden CO, USA
[11] Laing D., Bauer T., Steinmann W.-D., Lehmann D.: Advanced high temperature latent
heat storage system – design and test results, The 11th International Conference on
Thermal Energy Storage – Effstock 14-17 June 2009 in Stockholm, Sweden
[12] Mathur A., Kasetty R., Garay J., Dames C., Hardin C., Zare M., McDowell M., Hajela
G., Surampudi S., Kindler A., Shakkottai P., Venkatasetty H.: Heat Transfer and Latent
Heat Storage in Inorganic Molten Salts for Concentrating Solar Power Plants, Final Report, Report Number: DOE-GO18148 Phase I & 2, 2012, U.S. Department Of Energy,
Contract: DE-FG36-08GO18148
[13] Muthukumar P.: Thermal Energy Storage : Methods and Materials, prezentacja 2011 r.
[14] Oertel D.: Energiespeicher – Stand und Perspektiven, TAB, Arbeitsbericht Nr. 123,
Februar 2008
[15] Posern J.: Untersuchungen von Magnesiumsulfat-Hydraten und Sulfat/ChloridMischungen für die Eignung als Aktivstoff in Kompositmaterialien für die
thermochemische Wärmespeicherung, rozprawa doktorska, Bauhaus-Universität Weimar
2012
[16] Rogowska R.: Własności korozyjne cienkowarstwowych powlok TiN, CrN, TiCN otrzymywanych metodą łukowo – próżniową, 2006 , Problemy eksploatacji nr 3
[17] Rudniak J., Sekret R.: Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego a magazynowanie ciepła, Rynek Energii nr 6 (121) 2015
[18] Tamme R.: Storage technology for process heat application, presentation, Preheat symposium Freiburg, 2001
[19] Williams D. F., Toth L. M., Clarno K. T.: Assessment of Candidate Molten Salt Coolants
for the Advanced High-Temperature Reactor (AHTR), Oak Ridge National Laboratory,
U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, kontrakt nr DE-AC05-00OR22725
[20] Zalba B., Marın J., Cabeza L.F., Mehling H.: Review on thermal energy storage with
phase change: materials, heat transfer analysis and applications, Applied Thermal Engineering 23 (2003) 251–283
[21] Survey of Thermal Storage for Parabolic Trough Power Plants, Pilkington Solar International
GmbH / National Renewable Energy Laboratory, Cologne, Germany, 2000
[22] strona internetowa: http://www.archimedesolarenergy.com/molten_salt.htm;
http://www.latentspeicher.com/de; http://www.pcm-ral.de;
http://pyreneescatalanes.free.fr/Images/Thematiques/Batiments/Themis5.jpg
Rezultaty prezentowane w artykule zostały osiągnięte w ramach zlecenia statutowego:
Z09Z2/S50037 pt. Modelowanie procesów cieplnych i przepływowych w systemach energetycznych - etap 2.
Udział w konferencji sfinansowano ze zlecenia statutowego Politechniki Wrocławskiej nr
Z09Z2/S50037.
HEAT ACCUMULATORS WITH SOLID-LIQUID PHASE CHANGE
Key words: heat accumulators, CHP
Summary. The article discusses different types of heat storage and shows interesting results of heat accumulation in the solid- liquid phase change. Thermodynamic diagram of power station THEMIS was shown. Basic
technical-economic analysis of the data from this plant were provided. Basic technical data of the heat accumulator located in Carboneras, Spain were also discussed.
Kazimierz Wójs, prof. dr hab. inż., jest kierownikiem Zakładu Mechaniki i Systemów Energetycznych W9/Z2 Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w mechanice płynów.
Janusz Lichota, dr hab. inż., jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w W9/Z2 Politechniki
Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach energetycznych i automatyce.
Piotr Podkomorzy, mgr inż., jest specjalistą ds. organizacji projektów.
Download