Instrukcja obsługi

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI Rev. 01 2011
TE4-0225 automatyczny prostownik inteligentny
dla 6V oraz 12V akumulatorów kwasowo-ołowiowych
ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJE
Instrukcja zawiera ważne informację dotyczące bezpieczeństwa i zasad użytkowania urządzenia.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji i stosuj się do zasad w niej opisanych podczas pracy z
urządzeniem. Instrukcja powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku dalszej
odsprzedaży urządzenia należy dołączyć do niego instrukcję. Nie bierzemy odpowiedzialności za wypadki
lub uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji.
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA
- Podczas ładowania akumulatora należy nosić okulary i rękawice ochronne. Kwas zawarty w
akumulatorze może być przyczyną urazów.
- Podczas ładowania akumulatora nie należy nosić ubrać wykonanych z syntetycznych materiałów.
Podczas ładowania akumulatora może dojść do powstania iskry.
- Akumulator należy ładować z dala od źródła ognia. Podczas ładowania wydzielają się gazy łatwopalne.
- Akumulator nie należy używać w momencie kontaktu z wodą, śniegiem, gradem, pyłem etc.
- Nie należy ładować baterii które nie są przeznaczone do ponownego ładowania oraz uszkodzonych
akumulatorów.
- Nie należy kłaść prostownika na nagrzanej (podgrzewanej) powierzchni.
- Kwas zawarty w akumulatorze jest żrący. Jeśli dojdzie do kontaktu kwasu ze skórą należy jak najszybciej
przemyć narażone miejsce mydłem. Jeśli kwas dostanie się do oczu należy przemywać je wodą przez 15
minut i następnie skontaktować się z lekarzem.
- Kabel sieciowy oraz kable ładujące należy utrzymywać w doskonałym stanie.
- Klemy należy utrzymywać w czystości i chronić przed korozją.
- Nie należy otwierać obudowy urządzenia, ani dokonywać własnoręcznych napraw / modyfikacji. Mogą
one spowodować zwarcie na urządzeniu.
- Wyczucie w powietrzu zapachu kwasu lub gazu oznacza zagrożenie wybuchem. Nie wyłączaj wówczas
prostownika i nie odłączaj klem od akumulatora. Należy natychmiastowo przewietrzyć pomieszczenie.
Należy sprawdzić akumulator w autoryzowanym serwisie
- Nie należy używać kabli do celów innych niż te, do których zostały przeznaczone. Nie należy przenosić
prostownika za kable. Nie należy ciągnąć za kabel w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Należy chronić
kable przez wysoką temperaturą, olejem oraz ostrymi krawędziami.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy prostownik nie jest uszkodzony. Uszkodzone części
powinny zostać naprawione lub wymienione przez autoryzowany serwis.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony należy wymienić go w autoryzowanym serwisie zalecanym przez
producenta.
Strona 1 z 3
WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA
- Przeznaczony do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych 6V i 12V (z ciekłym elektrolitem,
bezobsługowe MF, AGM oraz żelowe GEL);
- Automatyczny wybór napięcia ładowania;
- Wybór maksymalnego prądu ładowania;
- Brak ryzyka przeładowania;
- Pełne zabezpieczenia przed iskrzeniem, przegrzaniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją (elektroniczne
zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem klem)
- Czytelne wskaźniki pracy;
TRYB REGENERACJI AKUMULATORÓW
Jeżeli napięcie na akumulatora 12 V spadnie poniżej 8 V można zastosować tryb regeneracji w
prostowniku. Czynności, które należy w takim wypadku wykonać to:
1.
2.
3.
4.
Podłączyć kabel sieciowy 230 V, ale nie podłączać akumulatora;
Wcisnąć przycisk MODE na 3~5 sekundy, aż zaświeci się wskaźnik 12V;
Podłączyć akumulator;
Prostownik zacznie ładować małym prądem 1.5 A, aż do osiągnięcia napięcia 10.5V ± 0.25V,
a następnie przełącza się w normalny tryb pracy.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Podłączyć zaciski prostownika do odpowiednich końcówek akumulatora. Upewnij się, że zachowana
jest prawidłowa polaryzacja połączenia przed podłączeniem do sieci!!!
- Czerwony zacisk do końcówki + akumulatora
- Czarny zacisk do końcówki – akumulatora
2. Podłączyć kabel sieciowy do gniazda 230 V
- Wskaźnik zasilania zaświeci się po podłączeniu.
- Prostownik automatycznie wybierze odpowiednie napięcie wyjściowe, zależnie od
podłączonego akumulatora, co zasygnalizuje wskaźnik
Akumulatory 6V
Akumulatory 12V
- Wskaźnik błędu lub odwrotnego podłączenia biegunów akumulatora
Odwrotne połączenie
Uszkodzone akumulatory nie mogą być
ładowane
Świeci się
Mruga
Mruga
Strona 2 z 3
- Maksymalny prąd ładowania dla akumulatorów 6V wynosi 3A, co sygnalizuje wskaźnik.
- Maksymalny prąd ładowania dla akumulatorów 12V wynosi 6A, co sygnalizuje wskaźnik, można
również wybrać tryb 3A przyciskając MODE.
Wolne ładowanie
Szybkie ładowanie
- Wskaźniki pokazują aktualny stan naładowania.
3. Po całkowitym naładowaniu akumulatora odłączyć kabel sieciowy 230V, a następnie odłączyć zaciski
na akumulatorze.
Uwaga:
ZAWSZE odłączać kabel z gniazda 230V przed odłączaniem akumulatora!!!
DANE TECHNICZNE
Napięcie wejściowe:
200-260VAC, 50Hz
Napięcie wyjściowe:
6V & 12V (przełączane automatycznie)
Sprawność:
>75%
Napięcie ładowania:
14.4V±0.25V (dla aku 12V) lub 7.2V±0.20V (dla aku 6V)
Prąd ładowania:
6A±10% lub 3A±0.3A lub 1.5A±0.3A
Temp. otoczenia:
-10℃ do +40℃
Typy akumulatorów:
z ciekłym elektrolitem, bezobsługowe MF, AGM oraz
żelowe GEL
IP65
Szczelność:
IMPORTER:
Volt Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
tel. 58 341 05 06
Strona 3 z 3
Download