wzór umowa o wykonanie usługi

advertisement
WZÓR
UMOWA O WYKONANIE USŁUGI
zawarta w dniu ……………… w Ostrówku-Kolonii
pomiędzy
Gminną Biblioteką Publiczną w Ostrówku-Kolonii, Ostrówek-Kolonia 57, 21-102
Ostrówek, NIP 714-17-51-232, reprezentowaną przez Dyrektora Panią Ewę Sobijanek zwaną
dalej „Zamawiającą”,
a
firmą ………….……………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez …………………………………………………………………., zwaną
w dalszej części Wykonawcą.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do druku czterech numerów gazety
„Panorama Gminy Ostrówek", o nakładzie każdego numeru 1500 egzemplarzy i
łącznej liczbie stron - 96 oraz dostarczenia do Zamawiającego, wg opisu przedmiotu
zamówienia, zawartego w zapytaniu ofertowym nr 1/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plik graficzny gazety, przeznaczony
do druku.
§ 2.
Warunki wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do starannego wykonania dzieła.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje i kompetencje niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy oraz dysponuje zapleczem technicznym i zasobami
zapewniającymi należyte wykonanie przedmiotu umowy.
§ 3.
Termin realizacji
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 ust.1
niniejszej umowy w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym.
3. Rozwiązanie umowy następuje w chwili zrealizowania wszystkich działań założonych
w umowie.
§ 4.
Zasady rozliczeń
1. Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy łącznie za cztery
numery kwotę ………
2. Płatność dokonana zostanie w czterech równych transzach, w kwocie …… zł (słownie:
……………………………… zł) brutto każda, w terminach 7 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktur VAT za poszczególne numery gazety, na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.
§ 5.
Wady w wykonaniu
1. O stwierdzonych wadach jakościowych w dostarczonym przedmiocie dzieła Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty stwierdzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny
od wad w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wady, bez żadnej dodatkowej opłaty.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wszelkich sugestii i naniesienia
wszystkich zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uwagami
Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
§ 6.
Kary umowne
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę, a także odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary
umownej kwotę w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy.
Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
wysokość szkody przewyższy wysokość kar umownych.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, wynikające z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego lub powstałe na skutek działania tzw. siły wyższej, przez którą rozumie
się nadzwyczajne okoliczności powstałe po zawarciu umowy i których, przy zachowaniu
należytej staranności, Wykonawca nie mógł przewidzieć lub ich skutkom zapobiec.
§ 7.
Rozwiązanie umowy
1. W przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron,
druga strona może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekroczy o 14 dni termin określony w § 3 ust. 2.
1.
2.
3.
4.
§ 8.
Postanowienia końcowe
Zmiana i uzupełnienie postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
……………………………………………
…………………………………………
Strona 2 z 2
Download