Załącznik Nr 1.2 - opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik Nr 1.2 – sprawa 320000-ILGW.271.19.2015
opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 2
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
i funkcjonariuszami Zamawiającego, zwanymi dalej "pracownikami", na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
2. Przedmiotowa profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje przeprowadzanie przez Wykonawcę,
zgodnie z Kodeksem pracy (art. 179 § 3 i art. 229-231), wstępnych, okresowych, uzupełniających
i kontrolnych badań lekarskich pracowników Zamawiającego, zwanych dalej „badaniami
profilaktycznymi” oraz badań dla kierowców do korzystania z samochodów prywatnych w celach
służbowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie badań
lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.
z 2014 r. poz. 949).
3.
Profilaktyczna
opieka
zdrowotna
obejmuje
przeprowadzanie
przez
Wykonawcę:
1) badań ustalonych w zakresie przedmiotowym (badania wg załącznika do specyfikacji):
a) wstępne - wykonywane będą u pracowników nowo zatrudnianych przed rozpoczęciem pracy
u pracodawcy,
b) okresowe - wykonywane będą u pracowników, pracujących już na danym stanowisku.
Wymienione badania będą mieć na celu stwierdzenie dalszej zdolności do pracy pracownika na tym
stanowisku i wykrycie ewentualnych zmian w stanie zdrowia spowodowanych wykonywaniem
pracy,
c) kontrolne - wykonywane będą obowiązkowo u każdego pracownika, który był niezdolny do
pracy w wyniku choroby dłużej niż 30 dni. Po wykonaniu badania lekarz profilaktyk wyda
zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na dotychczasowym stanowisku.
d) uzupełniające/celowe - wykonywane będą w sposób ukierunkowany na określoną grupę
zawodową, jednostkę chorobową, po zmianie stanowiska pracy oraz w przypadku gdyby wystąpiły
nowe narażenia . Badania dotyczyć będą m. in. pracowników zatrudnionych przy obsłudze
monitorów ekranowych: dot. osób zatrudnionych przez pracodawcę, użytkujących w czasie pracy
monitor ekranowy, co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pracownik winien być
zbadany przez lekarza okulistę. Po wykonaniu badań lekarz okulista wyda zaświadczenie, w którym
będzie jednoznaczne zalecenie, że pracownik winien mieć zapewnione okulary korygujące wzrok.
2) orzeczenia lekarskie przewidziane w Kodeksie pracy,
3) ocenę możliwości wykonywania pracy z uwzględnieniem stanu zdrowia i zagrożeń
występujących w miejscu pracy,
4) uczestniczenie lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w Komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy.
4. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2044r. poz. 1884).
5. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez
Zamawiającego, którego wymogi określa Rozporządzenie.
6. Lekarz profilaktyk w razie konieczności wyda pracownikowi skierowanie na badania Sanitarno –
Epidemiologiczne.
7. Lekarz prowadzący badanie profilaktyczne może rozszerzyć jego zakres o specjalistyczne
badania konsultacyjne oraz inne badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego
badania niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla
prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika na podstawie
charakterystyki jego stanowiska pracy.
8. Orzeczenia lekarskie wydawane będą w formie zaświadczeń, które Wykonawca przekazuje
pracownikowi Zamawiającego w dwóch egzemplarzach.
9. Pracownik lub Zamawiający, który nie zgodzi się z treścią wydanego orzeczenia może wystąpić
w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który je wydał,
z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie badania.
10. Lekarz prowadzący badanie profilaktyczne wpisze na wydawanym zaświadczeniu:
a) pracownik zdolny do wykonywania pracy na w/w stanowisku, od dnia (po chorobie), oraz
wpisze, iż:
- pracownik jest zdolny do prowadzenia pojazdów służbowych/ uprzywilejowanych,
- prowadzenia samochodów prywatnych do celów służbowych,
- obsługiwania urządzeń rtg ,
- pracy na wysokości (jeżeli pracownik ten ma w zakresie obowiązków wymienione w/w
czynności),
b) zalecenie pracy w szkłach korekcyjnych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.
U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973),
c) zalecenie zmiany posiadanych okularów ( w przypadku np.: zmiany parametrów wzroku lub
zużycia okularów), po dokonaniu przez Wykonawcę określenia parametrów wady wzroku poprzez
badanie okulistyczne i określenie parametrów wady wzroku.
11. Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym:
a) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub,
b) istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy - w warunkach pracy
opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
12. Orzeczenie lekarskie jest wynikiem przeprowadzonych badań profilaktycznych oraz wynika
z oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, jakie występują na stanowisku pracy. Oceny
zagrożeń,
lekarz dokonuje na podstawie przekazywanej
przez Zamawiającego informacji
o występowaniu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, które powinny znajdować się
na skierowaniu.
13. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci:
a) karty badania profilaktycznego,
b) rejestru wydanych orzeczeń.
14. Karta badania profilaktycznego powinna zawierać:
a) identyfikator jednostki wykonującej badanie profilaktyczne oraz lekarza profilaktyka,
b) dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami – imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres
zamieszkania
c) dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniami,
d) dane o przebiegu zatrudnienia osoby badanej,
e) ocenę zagrożeń dla zdrowia pracownika lub stwierdzenie ich braku, wynikającą z informacji
Zamawiającego o występowaniu czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku pracy
zajmowanym przez osobę badaną,
f) dane wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego,
g) wyniki badań diagnostycznych i/lub konsultacyjnych,
h) uzasadnienie poszerzenia zakresu lub skrócenia czasokresu wykonania następnego badania
profilaktycznego w stosunku do ustaleń zawartych we wskazówkach metodycznych,
i) treść orzeczenia.
15. Zamawiający zapewnia Wykonawcy:
a) udział w Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
b) możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
c) wgląd do dokumentacji wyników oceny warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony
zdrowia.
16. W okresie trwania umowy badaniami profilaktycznymi objętych będzie około 16 osób (w tym
ok. 1 osoba – badania sanitarno-epidemiologiczne) pracowników Zamawiającego.
17. Placówka Wykonawcy zapewni:
a) lekarzy posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje,
b) pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia
z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U.
1992, 74, 366 z późn. zm.).
18. Placówka przyjmująca pracowników Zamawiającego musi znajdować się na terenie Starogardu
Gdańskiego.
19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne,
uzupełniające/celowe) w ciągu dwóch dni roboczych.
20. W przypadku braku możliwości wykonania w całości niektórych świadczeń zdrowotnych
w placówce, w szczególności badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich,
Wykonawca może zlecać ich wykonanie na podstawie umowy innym zakładom opieki zdrowotnej
lub podmiotom wykonującym te świadczenia w ramach profilaktyki indywidualnej, znajdującym
się na terenie Starogardu Gdańskiego informując o tym Zamawiającego. W innych przypadkach
nie jest dopuszczalne zlecenie świadczeń osobom trzecim.
21. Płatność za usługę (badania) będzie regulowana przez Zamawiającego w okresach
miesięcznych, 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, z zestawieniem
nazwisk i przeprowadzonych badań.
22. W przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie przetargowej zobowiązał się do zatrudnienia
1 pracownika, który będzie wykonywać czynności pobrania materiału biologicznego do badań
laboratoryjnych wymienione w Załączniku nr 2 do umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy, na
podstawie umowy o pracę na cały okres realizacji zamówienia - przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dane osobowe pracownika skierowanego do
realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem, że pracownik zatrudniony jest na umowę
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres realizacji umowy
23. W przypadku nieobecności w pracy pracownika, o którym mowa w ust. 22 czynności w jego
zastępstwie może wykonywać wyłącznie pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy,
na podstawie umowy o pracę.
24. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty
potwierdzające zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 22.
25. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego dołączania do
wystawianej faktury
oświadczenia, iż pracownik wykonujący czynności o jakich mowa w ust. 22 był zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.
26. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dane osobowe
pracownika (imię i nazwisko), który będzie wykonywał czynności o jakich mowa w ust. 22
w pełnym wymiarze czasu pracy, zawarte w Załącznik Nr 4 do umowy.
27.
W okresie trwania umowy Zamawiający ma prawo wcześniejszego jej rozwiązania,
w przypadku zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych
Zamawiającego, za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
28. Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę, ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, przekraczającego jeden
kwartał.
29. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnej dokumentacji medycznej podmiotowi, który będzie kontynuował badania profilaktyczne po zakończeniu tej umowy, zgodnie
z ogólnie obowiązującymi przepisami o dokumentacji medycznej.
30.
Zamawiający może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia
w przypadku, gdy Wykonawca pomimo pisemnych (faks, e-mail) zastrzeżeń Zamawiającego nie
świadczy będących przedmiotem umowy zgodnie z warunkami umowy, narusza jej postanowienia,
w szczególności ust. 22 –26.
Download