STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA

advertisement
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”
PROGRAM
Konferencja „Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie
w placówkach wsparcia dziennego”
22.11.2013r. Białystok
Sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
10.00- Rejestracja uczestników
10.30- Rozpoczęcie konferencji
MODUŁ I- WYSTĄPIENIA
10.45- 11.10- Rola placówek wsparcia dziennego w systemie pomocy społecznej- Anna Gierałtowska, Powiślańska Fundacja Społeczna, Warszawa
11.10- 11.35- Problemy i potrzeby rodzin marginalizowanych- Joanna Włodek, Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci”, Warszawa
11.35- 12.00- Praca z rodzinami marginalizowanymi- Elżbieta Dallemura, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”, Białystok
12.00- 12.25- Tworzenie rocznego programu pracy z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do dziecka- Małgorzata Latusek, Dominika Wójcik,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, Katowice
12.25- 12.50- Istota pracy zespołowej w strukturze placówki wsparcia dziennego- Iwona Zduńczyk, były koordynator świetlic, Białystok
12.50- 13.10- Przerwa kawowa
MODUŁ II- WARSZTATY
13.10- 15.10- Warsztaty
15.10- 15.30- Przerwa kawowa
15.30- 16.00- Podsumowanie, refleksje uczestników, zakończenie konferencji
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”
MODUŁ II- WARSZTATY
Wszystkie warsztaty odbywać się będą w tym samym czasie, w godz. 13.10- 15.10
L.P
TYTUŁ WARSZTATU
TREŚĆ
OSOBY PROWADZĄCE
I
Praca z dzieckiem odrzuconymkonstruowanie diagnozy i planu
pomocy
Dziecko, które było odrzucane przez rodziców czy
opiekunów, przeżywa konflikt pomiędzy potrzebą
miłości i bliskości, a lękiem przed odrzuceniem
i zależnością. Szuka łapczywie miłości i bliskości
dającej
mu
też
poczucie
bezpieczeństwa.
Jednocześnie,
w związku z dotychczasowymi doświadczeniami
i wyniesionymi z nich kompleksami, bardzo boi się
odrzucenia i zależności.
Proponowany warsztat umożliwi:
- poznanie i zrozumienie specyfiki dzieci odrzuconych,
ich problemów i potrzeb;
- przyjrzenie się przyczynom tych problemów oraz
nieprawidłowościom wychowania przyczyniającym się
do ukształtowania osobowości dziecka odrzuconego;
- naukę diagnozy oraz konstruowania indywidualnych
planów korekcyjnych, służącym zrozumieniu i pomocy
dzieciom odrzuconym.
Paweł Niewodowski- pedagog, psycholog –
seksuolog.
Od
2000
roku
zatrudniony
w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku – pracuje
z
młodzieżą
niedostosowaną
społecznie
z zaburzeniami rozwoju osobowości, wykolejoną
przestępczo i uzależnioną. Jest współzałożycielem
poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie
zajmuje się pomocą psychologiczną, seksuologiczną,
diagnostyką i terapią zaburzeń seksualnych,
edukacją seksualną, terapią małżeństw, terapią
rodzin, interwencją kryzysową, profilaktyką i terapią
uzależnień.
Członek Towarzystwa Resocjalizacyjnego i Polskiego
Towarzystwa Seksuologicznego;
Grzegorz Piekutowski- pedagog, psycholog. Od
2002 roku zatrudniony w Zakładzie Poprawczym
w
Białymstoku
–
pracuje
z młodzieżą
niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwoju
osobowości, wykolejoną przestępczo i uzależnioną.
Jest współzałożycielem poradni psychologiczno –
pedagogicznej, gdzie zajmuje się
pomocą
psychologiczną, terapią małżeństw, terapią rodzin,
interwencją kryzysową, profilaktyką i terapią
uzależnień;
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”
II
Praca z dzieckiem narcystycznym
III
Praca z rodziną marginalizowaną
metodą indywidualnej asysty
rodzinnej
Osobowość narcystyczna staje się najbardziej
powszechną osobowością naszych czasów. Narcyz jest
przebojowy, czuje się wyjątkowy, lepszy od innych ,
uważa, że jemu należy się więcej niż innym, od
otaczających go ludzi oczekuje podziwu- „zakochanych
oczu”.
NARCYZ- co się kryje za jego powierzchownością?
Jakie ma potrzeby? Jak wychowanie przyczynia się do
ukształtowania osobowości narcystycznej? Jak
stworzyć indywidualny plan korekcyjny służący
zrozumieniu i pomocy „narcystycznemu” dziecku?
Podczas warsztatu poszukamy odpowiedzi na
powyższe pytania;
Celem
warsztatu
jest
przybliżenie
metody
indywidualnej asysty rodzinnej: etapów pracy
z rodziną, metodyki pracy, przyjrzenie się realnym
problemom i potrzebom rodzin oraz przyczynom tych
problemów. Uczestnicy warsztatu będą mieli
możliwość poznania, na czym polega istota budowania
dobrego kontaktu z klientem oraz doświadczyć jak
ważny jest stosunek pomagającego do osoby, której
pomaga.
Poruszymy również zagadnienia etyki zawodowej osób
pracujących z rodzinami.
Anna
Koszałkowskapedagog,
profilaktyk
uzależnień, specjalista ds. przemocy w rodzinie,
sekretarz
Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Białymstoku, członek
Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok.
Posiada
doświadczenie
w
pracy
z dziećmi z rodzin wieloproblemowych oraz
osobami
uzależnionymi
od
substancji
psychoaktywnych;
Monika Grabowska- Pawilcz- pedagog, od 5 lat
pracuje z dziećmi i młodzieżą z rodzin
wieloproblemowych jako wychowawca i kierownik
w świetlicy socjoterapeutycznej „Szansa”;
Elżbieta
Dallemurapedagog,
koordynator
merytoryczny programu psychorofilaktycznego
realizowanego w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie
i Dzieciom Szansa w Białymstoku. Posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami,
dziećmi i młodzieżą defaworyzowaną (praca
w
świetlicach
terapeutycznych,
ognisku
wychowawczym, klubie młodzieżowym, w Zakładzie
Poprawczym), współautorka podręcznika na temat
standardów pracy w placówkach wsparcia
dziennego;
asystent
rodzinny,
terapeuta
środowiskowy;
Magdalena Dubaniewicz- Kiełczyńska- pedagog,
kierownik świetlicy terapeutycznej dla dzieci
w wieku przedszkolnym, specjalista do spraw
rodziny,
absolwentka
Studium
Reintegracji
Społecznej
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”
IV
Niekonwencjonalne metody
pozyskiwania funduszy na działalność
placówki wsparcia dziennego- „Jak
Cię widzą tak Ci dają”
V
Jak stworzyć program pracy
świetlicy? - tworzenie rocznego
programu pracy z uwzględnieniem
indywidualnego podejścia do dziecka
VI
Współpraca pomiędzy służbami i
placówkami wsparcia dziennego
działającymi na rzecz rodzin
marginalizowanych
Warsztat poświęcony będzie podstawom budowy
wizerunku świetlicy, jej miejsca w społeczności oraz
pozyskiwania środków na funkcjonowanie na bazie
wizerunku.
Uczestnicy poznają metody planowania wizerunku,
tworzenia kampanii i metody pozyskiwania środków
inne niż fundusze europejskie.
Warsztat będzie dotyczył idei oraz zasad tworzenia
rocznego programu świetlicy, celów i obszarów
planowania pracy z grupą i pracy indywidualnej.
Czym jest indywidualne podejście i w czym się
realizuje? Poszukiwanie specyficznych form działań i
metod pracy.
Celem warsztatu jest wzbudzenie refleksji na temat
istoty współpracy pomiędzy pracownikami placówek
wsparcia
dziennego
a
przedstawicielami
poszczególnych służb działających na rzecz pomocy
rodzinom marginalizowanym. Podczas warsztatu
będzie można przyjrzeć się zarówno korzyściom jak
i zagrożeniom wynikającym z tej współpracy, poznać
perspektywę innych służb, skonfrontować stereotypy
jak również zastanowić się nad rozwiązaniami
mającymi wpływ na lepszą jakość pomocy wspólnym
podopiecznym.
Dariusz Koster- Prezes Stowarzyszenia „Szansa”
w Oświęcimiu i kierownik Świetlicy Terapeutycznej.
Posiada Polski Certyfikat Fundraisingu. Oprócz pracy
z dziećmi i młodzieżą udziela się w wielu działaniach
społecznych i ruchach oddolnych.
Małgorzata Latusek- lider ogniska wychowawczego
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom
Aniołów Stróżów” w Katowicach. Od 7 lat związana
z grupą dzieci w wieku przedszkolnym.
Współpracuje z rodzinami podopiecznych.
Dominika Wójcik- lider świetlicy terapeutycznej dla
dzieci w młodszym wieku szkolnym. Od 5 lat
związana z Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.
Marta Węcekpsycholog, kierownik świetlicy
socjoterapeutycznej.
Absolwentka
Studium
Reintegracji Społecznej oraz Studium Metod
Psychokorekcyjnych
organizowanych
przez
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.
Anna Borowska- pedagog, absolwentka Studium
Reintegracji Społecznej organizowanego przez
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie,
wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”
VII
Warsztaty pracy środowiskowej z
rodziną
Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli przyjrzeć się
pracy z rodziną poprzez pryzmat własnych
doświadczeń, oraz przeanalizować problemy i
potrzeby rodzin marginalizowanych na przykładzie
konkretnego przypadku. Zapoznają się z modelem
pracy asystentów rodzinnych z Powiślańskiej Fundacji
Społecznej
z Warszawy.
VIII
Projekt w grupie socjoterapeutycznej
Warsztat ma na celu przybliżenie metody pracy
projektowej w socjoterapii. Przedstawione zostaną
przykładowe projekty zrealizowane w świetlicy
socjoterapeutycznej. Uczestnicy zostaną zaproszeni do
konstruowania własnych projektów połączonych z
kartami monitorowania zachowań dla grup, w których
pracują.
Anna Gierałtowska- psycholog, specjalista terapii
uzależnień,
terapeuta
systemowy,
prezes
Powiślańskiej
Fundacji
Społecznej,
członek
Warszawskiej
Rady
Działalności
Pożytku
Publicznego. Na co dzień kieruje zespołem
asystentów rodzinnych oraz zespołem placówki
wsparcia dziennego oraz pracuje w Poradni
Rodzinnej. Zajmuje się współpracą z samorządem
lokalnym
i
służbami
społecznymi
oraz
pozyskiwaniem środków na działania swojej
organizacji.
Alicja Drgas- psycholog, socjoterapeuta. Kierownik
świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu.
Autorka projektów w świetlicy.
Anna Szymanowska- psycholog, pedagog (spec.
promocja zdrowia i socjoterapia). Ukończyła studia
podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej
w dziedzinie seksuologii. Aktualnie kształci się w
Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
Pracuje w Pogotowiu Społecznym jako psycholog,
socjoterapeuta.
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”
Download