unia europejska w gospodarce światowej

advertisement
FOLIA OECONOMICA
209
UNIA EUROPEJSKA
W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
Utl
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO • ŁÓDŹ 2007
SPIS TREŚCI
Wstęp
7
I. AKTUALNE PROBLEMY FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Sławomir Antkiewicz - Ewolucja regulacji prawnych w zakresie instytucji
zbiorowego lokowania funkcjonujących w Europie
13
- Development of the Legał Regulations Concerning European Undertakings
for Collective Investment
24
Robert Bednarski, Aleksander Baryś - Wpływ zarządzania ryzykiem finansowym
na wartość firmy: analiza teoretycznych przesłanek wpływu zarządzania ryzykiem
na wartość
firmy
25
- The Influence of Managing the Financial Risk on Value of the Company:
the Analysis of Theoretical Premises of the Influence of Managing the Risk
on Value of the Company
35
Janusz Bilski - Polska w ERM II - korzyści i zagrożenia
37
- Poland inthe ERM II - Cost andBenefits
46
Joanna Bogołębska - Determinanty kompozycji rezerw walutowych - Euro
w światowej strukturze rezerw
47
- The Determinants of the Currency Composition of Foreign Reserves. The Euro
as the Reserve Currency
56
Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz - Wzajemne zależności wzrostu gospodarczego
i rozwoju systemu finansowego w Polsce - analiza symulacyjna
57
- The Interrelationships between the Economic Growth and the Development of the
Financial System in Poland - Simulation Analysis
70
Agnieszka Dorożyńska - Rola Kreditanstalt fur wiederaufbau (KfW) Bankengruppe
w finansowaniu niemieckiego eksportu
71
-The Role of KfW in Financing German Exports
79
Ewa Feder - Konkurencyjność giełd papierów wartościowych w Europie
81
- Competitiveness of Stock Exchanges in Europę
91
Eugeniusz Gostomski - System bankowy w Szwajcarii
93
- The Financial System in Switzerland
101
Małgorzata Janicka - Konsolidacja w sektorze usług bankowych Unii Europejskiej . 103
- The Consolidation Process inthe EU Banking Sector
111
Ireneusz Jaźwiński - Kapitał ludzki w Polsce w kontekście członkostwa w Unii
Europejskiej
113
- Human Capital in Poland in the Context of Membership in the European Union
121
Marcin Konarski - Efektywność interwencji walutowych na przykładzie Czech,
Węgier i Polski
123
- The Effectiveness of Exchange Ratę Interventions Carried by Czech, Hungary
and Poland
134
Marta Małecka - Zmienność implikowana w opcjach piątym czynnikiem ryzyka
rynkowego
- Changeability Entailed in Options with the Fifth Factor of the Market Risk
Tomasz Miziołek - Rynek funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu
- Investment Fund Market in Luxembourg
Eugeniusz Najlepszy - Równowaga bilansu płatniczego krajów rozwijających się
w warunkach wzrostu gospodarczego
- Balance of Payment Eąuilibrium in the Developing Countries in the Conditions
of Economic Growth
Aleksandra Ruchniewicz - Znaczenie credit ratingu w procesie pozyskiwania
kapitału
- The Role of the Credit Rating inthe Process of Raising Capital
;
Konrad Sobański - Bilans płatniczy a zmiany międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
- Balance of Payments and Changes in International Investment Position in Central
and Eastern Europę
Ewelina Zarzycka - Czynniki mające wpływ na decyzje o zagranicznych emisjach
papierów wartościowych dokonywanych przez spółki za granicą
- Factors Encouraging the Companies to Reąuire Capital on the International
Financial Market
135
146
149
161
163
168
169
176
177
188
189
201
II. PRZEMIANY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder - Polskie społeczeństwo w świetle
„wymiarów kulturowych" europejskiego rynku
205
- Polish Society in Context of "Cultural Dimensions" of European Market
221
Bogdan Buczkowski - Rozwiązywanie problemu cen transferowych w transakcjach
transgranicznych w Unii Europejskiej
223
- SoWing the Problem of Transfer Pricing in Transnational Transactions
inthe European Union
233
Jolanta Ciak - Kształtowanie się deficytu budżetowego w krajach UGW oraz Polsce
w kontekście przyszłego jej członkostwa w Unii Gospodarczo-Walutowej
235
- Shaping of the Budget Deficit in the EMU*s Countries and Poland in Context
to Its Membership of EMU"s in the Future
243
Małgorzata Czernielewska-Rutkowska - Unia Europejska w gospodarce
światowej. Wyzwania globalizacji i priorytety na nadchodzące lata
245
- European Union in the World. Challenges of Globalization and Priorities
for Corning Years
:.255
Tomasz Dorożyński - Rola zasad wspólnotowej polityki spójności w skutecznym
wykorzystaniu funduszy unijnych
257
- The Role of the Cohesion Policy Rules in Effective Use of the EU Funds
268
Małgorzata Gasz - Przesłanki i warunki ograniczające proces harmonizacji podatku
dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej
269
- Premises and Conditions Limiting the Process of the Harmonization
of the Corporate Income Taxin the European Union
277
Ewa Kusideł - Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zatrudnienie w Polsce
279
- Estimate of Structural Funds Employment Effects in Poland
285
Tomasz Motowidlak - Koszty osierocone w energetyce nowych państw
członkowskich Unii Europejskiej
287
- The Standard Costs in the European Electricity Sector in the New EU Member
States
300
Katarzyna Nowacka-Bandosz - Tendencje w handlu usługami na świecie i w UE ...301
- Tendencies in Trade of Services in World and in the European Union
308
Renata Orłowska - Wpływ emigracji polskiej na rozwój gospodarczy Polski
po 1 maja 2004 roku
309
- The Influence of Polish Emigration on Economic Development in Poland after
the Accession to European Union in2004
317
Adam Przybyłowski, Andrzej S. Grzelakowski - Wpływ procesów
globalizacyjnych i integracyjnych na rozwój transportu morskiego i portów
morskich w Unii Europejskiej
319
- The Impact of Globalisation and Integration Processes on the Maritime Transport
and Seaports' Development in the European Union
330
Magdalena Rosińska - Przemiany w gospodarce światowej z perspektywy
przedsiębiorstwa. Fazy rozwoju kapitalizmu i ich konsekwencje dla podmiotów
gospodarczych
331
- Changes in the World Economy - Enterprises' Point of View. Phases
of Capitalism Development and Their Influence on Business Entities
342
Małgorzata Rozkwitalska - Produkcja międzynarodowa - analiza zjawiska
343
- International Production - the Analysis of a Phenomenon
349
Magdalena Stawicka - Ocena sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej w kontekście
integracji nowych krajów członkowskich
351
- Estimation of European Union's Commercial Condition in Aspect of Integration
with New Member Countries
359
Janusz Świerkocki - Czy w interesie Polski leży wielostronna liberalizacja handlu
produktami rolnymi?
361
- Is Multilateral Liberalisation of Agricultural Trade Good for Poland?
371
Anna Wallis - Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym
rynku Unii Europejskiej
373
- Functioning of Smali and Medium Enterprises in the Uniform Market of European
Union
383
Zuzanna Wośko - Sektor usług a wahania koniunktury. Przypadek gospodarki
Polski
385
- Service Sector and the Business Cycle. The Case of the Polish Economy
399
Krystyna Żołądkiewicz - Unia Europejska jako partner handlowy Australii
401
- The Birateral Relationship between the European Union and Australia
413
Download