Prezentacja - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st

advertisement
Szkolenie podstawowe
z ustawy o ochronie danych osobowych
dla wolontariuszy świadczących pomoc
na rzecz podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Akty prawne z zakresu
ochrony danych osobowych
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 922)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1536)
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
(Dz. U. 2014, poz. 1934)
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez ABI rejestru zbiorów danych osobowych (Dz.U.2015, poz. 719)
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie trybu
i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
przez ABI (Dz.U. 2015, poz. 745)
Akty prawne z zakresu
ochrony danych osobowych
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
Art. 47
Każdy ma prawo do życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania
o swoim życiu osobistym.
Art. 51
1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji
dotyczących jej osoby.
2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji
o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych.
Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych,
niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( t.j. Dz.U. 2016, poz. 922)
Art. 1
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro
osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.
Postanowienia ogólne u.o.d.o.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ustawa o ochronie danych osobowych określa:
 zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych
 prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane
w zbiorach danych.
Zakres podmiotowy u.o.d.o.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PODMIOTY PUBLICZNE:
 organy państwowe;
 organy samorządu terytorialnego
 państwowe i komunalne jednostki organizacyjne
PODMIOTY PRYWATNE
 podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne
 osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi, gdy przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową,
zawodową lub dla realizacji celów statutowych
Zakres przedmiotowy u.o.d.o.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych w :
w kartotekach, skorowidzach, księgach,
wykazach i innych zbiorach
ewidencyjnych
w systemach informatycznych, także
w przypadku przetwarzania danych poza
zbiorem
Przepisów u.o.d.o. nie stosuje się do:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 osób fizycznych, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celach
osobistych lub domowych;
 podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim,
wykorzystujących środki techniczne znajdujące się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie do przekazywania danych;
 prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r.- Prawo prasowe;
 działalności literackiej lub artystycznej, chyba że narusza to prawa i wolności
osoby której dane dotyczą;
 umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, jeżeli umowa ta stanowi
inaczej
 odrębnych ustaw, które odnoszą do przetwarzania danych osobowych
i przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z u.o.d.o.
Podstawowe pojęcia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• DANE OSOBOWE-
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej; Dane osobowe dzieli się na: dane zwykłe ( tj. imię,
nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania) oraz dane wrażliwe tzw. sensytywne ujawniające:
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne,
przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie
genetyczny, nałogach, życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu,
mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
• ZBIÓR DANYCH- każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,
dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub
podzielony funkcjonalnie;
• PRZETWARZANIE DANYCH- jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych,
takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te które wykonuje się w systemach informatycznych.
• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH- organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub
osoba, […] która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Zasady przetwarzania danych osobowych w OPS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:





osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych;
jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa;
jest to konieczne dla zrealizowania umowy, gdy osoba, której dane dotyczą,
jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań, realizowanych dla
dobra publicznego;
jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Spełnienie jednej z powyższych przesłanek stanowi zgodne
z prawem przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe może przetwarzać osoba, która:
• posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez
ADO;
• złożyła pisemne oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych
do których otrzymała dostęp i sposobów ich zabezpieczenia
• została przeszkolona z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych i zasad
BiODO obowiązujących w Ośrodku.
Wolontariusz upoważniony do przetwarzania danych osobowych zobowiązany
jest do ich ochrony zarówno w trakcie realizacji świadczeń, jak i po wygaśnięciu
terminu obowiązywania porozumienia o wykonywaniu świadczeń
wolontarystycznych.
W procesie przetwarzania danych osobowych należy dołożyć szczególnej
staranności, w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnić aby
dane te były:
1.
2.
3.
4.
przetwarzane zgodnie z prawem- ZASADA LEGALNOŚCI
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami- ZASADA CELOWOŚCI
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane- ZASADA MERYTORYCZNEJ POPRAWNOŚCI I ADEKWATNOŚCI
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania- ZASADA
OGRANICZENIA CZASOWEGO
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
•
•
•
•
informacji i kontroli procesu przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
poprawiania danych, żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia
wniesienia sprzeciwu
żądanie zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną
sytuację
Odpowiedzialność karna- rozdział 8 u.o.d.o.
_______________________________________________________________________
 Art. 49- przetwarzanie danych przez nieuprawnionego
„1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest
uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3.”
 Art. 51- udostępnienie danych osobom nieuprawnionym
1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp
do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawa działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
 Art.52- naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych
„Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przez zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.”
 Art. 53- niezgłoszenie danych do rejestru
„Kto będą do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.”
 Art.54- niedopełnienie obowiązku poinformowania
„Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub
przekazanie tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Download