umowa o pracę na czas określony

advertisement
TREŚĆ UMOWY O PRACĘ :
Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej
zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie
wynagrodzenia,
za
pracę,
ze
wskazaniem
składników
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia pracy.
1
MINIMALNE WYNAGRODZENIE
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę - w 2016 r. wynagrodzenie
minimalne wynosi 1 850 zł brutto.
Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku
pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. – 1 480zł).
Rodzaje umów o pracę (art. 25 § 1 K.p.):
• na okres próbny
• na czas określony
• na czas nieokreślony
UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY:
- zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego
zatrudnienia w celu wykonywania pracy określonego rodzaju,
- zawierana maksymalnie na okres 3 miesięcy,
- okres wypowiedzenia wynosi:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY:
- wypowiedzenie nie wymaga podania uzasadnienia,
- okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, jak również
łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony
zawieranych między tymi samymi stronami, nie może przekraczać 33
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (art. 25(1)
§ 1 K.p.).
UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY:
- ma charakter bezterminowy,
- długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od okresu
zatrudnienia:
2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
- wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wymaga podania
uzasadnienia.
SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ:
•
•
•
•
porozumienie stron,
z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
bez zachowania okresu wypowiedzenia,
z upływem czasu, na jaki została zawarta.
ZAKRES ZMIAN DOTYCZĄCYCH UMÓW TERMINOWYCH
Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016
r., na podstawie ustawy z dnia 25.06.2015 r. przewiduje następujące
kierunki zmian w zatrudnieniu na podstawie umów terminowych:
1. wykreślenie umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy,
z zastrzeżeniem, że do umów trwających w dniu wejścia w życie
zmian, stosuje się przepisy dotychczasowe,
2. zmiana zasad zatrudniania na podstawie umów zawieranych na okres
próbny,
3. wprowadzenie limitu w postaci ograniczenia czasookresu zatrudnienia
na podstawie kolejno zawieranych umów na czas określony oraz
zmiana limitu ilości zawieranych umów na czas określony,
8
ZAKRES ZMIAN DOTYCZĄCYCH UMÓW TERMINOWYCH
4. likwidacja regulacji, zgodnie z którą wypowiedzenie umowy na czas
określony jest możliwe tylko wtedy, gdy została ona zawarta na okres
powyżej 6 miesięcy i zastrzeżono możliwość jej wypowiedzenia,
5. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony
z umowami zawieranymi na czas nieokreślony,
6. uchylenie odrębnego, wynoszącego 3 dni robocze, okresu
wypowiedzenia umowy na zastępstwo. Umowa na czas określony
zawierana w tym celu, od 22 lutego 2016 r. będzie wypowiadana na
zasadach dotyczących zwykłych umów na czas określony,
7. wprowadzenie regulacji dotyczącej zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – art. 36(2) k.p.
9
ZMIANY W UMOWACH NA OKRES PRÓBNY
Zgodnie z nowelizacją (nowe brzmienie przepisu):
Art. 25. § 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający
3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i
możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego
rodzaju.
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym
pracownikiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju
pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia
poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do
wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tych okolicznościach
dopuszczalne jest nie więcej niż jednokrotne ponowne zawarcie
umowy na okres próbny.
10
ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY
Zgodnie z nowelizacją: nowe brzmienie art. 251.Kodeksu pracy :
Art. 251. § 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas
określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów
o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami
stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych
umów nie może przekraczać trzech.
(czyli dwa rodzaje limitów: co do czasu zatrudnienia i co do ilości umów
oraz likwidacja zasady „trzeciej umowy” jako umowy zawartej na czas
nieokreślony)!
§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na
czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej
umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu,
w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na
czas określony w rozumieniu § 1.
11
ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY
UWAGA ! Konsekwencje naruszenia limitu:
„Art. 251.§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na
czas określony jest dłuższy niż ten, o którym mowa w § 1, lub jeżeli
liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym
przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia
następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia
zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony”.
Skutek ten wynika z mocy prawa czyli jest niezależny od woli stron
stosunku pracy !!
12
ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY
Wyłączenie limitu:
„Art. 251 § 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na
czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym:
- sezonowość oznacza wykonywanie pracy wyłącznie przez określoną
część roku; taka praca może być związana z warunkami
atmosferycznymi, bądź z charakterem działalności,
- prace dorywcze, to prace wykonywane przez krótki czas, kilku czy
kilkunastu dni, np.
w związku z czasowym, większym
zapotrzebowaniem na pracę,
13
3)
w
celu
wykonywania
pracy
przez
okres
kadencji,
4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego
okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle
wszystkich
okoliczności
zawarcia
umowy;
Zawarcie takiej umowy jest zatem możliwe gdy spełnione są łącznie
następujące warunki: istnieją obiektywne przyczyny uzasadniające
zawarcie takiej umowy – obiektywne przyczyny mogą dotyczyć zarówno
samego pracodawcy( np. większa liczba zamówień wynikająca z zawarcia
długookresowej umowy dostawy) lub prowadzonej przez pracodawcę
działalności (prowadzenie inwestycji o określonych ramach czasowych);
przyczyny te leżą po stronie pracodawcy; zapotrzebowanie na taką
czasową pracę jest rzeczywiste; zapotrzebowanie ma charakter
okresowy; dodatkowo wszystkie okoliczności zawarcia umowy powinny
wskazywać na niezbędność stosowania takiej formy zatrudnienia;
ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY
Zgodnie z nowelizacją w art. 29 po § 1 (który stanowi o elementach
(składnikach) umowy o pracę) dodaje się § 11 w brzmieniu:
"W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu,
o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3, lub w okolicznościach, o których
mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel (pkt 1-3) lub
te okoliczności (pkt 4), przez zamieszczenie informacji o przyczynach
obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy."
Kodeks nie zawiera regulacji o konsekwencjach braku takiego zapisu.
15
ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY
„§
5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora
pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o
pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn
zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej
zawarcia”.
UWAGA!!
Nowelizacja zakłada, że brak ww. zawiadomienia stanowi wykroczenie
przeciwko prawom pracownika (czyli zagrożenie karą grzywny).
16
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Zgodnie z nowelizacją (art.15 ust 1 i 2 ustawy)- przepisy przejściowe:
Strony trwających w dniu 22.02.2016 r. umów o pracę na czas określony
zawartych w celu określonym w art. 251 § 4 pkt 1-3 lub
w okolicznościach, opisanych art. 251 § 4 pkt 4 „nowych” przepisów,
w terminie 3 miesięcy od tego dnia uzupełnią te umowy o informacje,
o których mowa w art. 29 § 11 „nowych” przepisów.
W przypadku umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu,
o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 „nowych” przepisów(….), trwającej
w dniu 22.02.2015 r., pracodawca zawiadamia właściwego OIP-a, w
formie pisemnej lub elektronicznej, o takiej umowie wraz ze
wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia
uzupełnienia umowy o pracę o informacje o przyczynach zawarcia tej
umowy (obiektywne przyczyny).
17
PRZEPISY PRZEJSCIOWE – LIMIT 33 MIESIĘCY I 3 UMÓW
Stosowanie limitów "33 i 3" wobec umów na czas określony trwających
w dniu 22 lutego 2016 r.
» stosuje się limit max. 33-miesięcznego zatrudnienia na podstawie
takiej umowy lub umów, przy czym okres tych 33 miesięcy będzie
liczony od 22.02.2016 r. Po upływie 33 miesięcy od tej daty umowa,
o ile będzie jeszcze trwała, będzie traktowana jak umowa na czas
nieokreślony.
» umowa będzie traktowana jako pierwsza lub druga umowa na czas
określony - dla potrzeb stosowania limitu „3 umów” przy czym
umowa na czas określony trwająca w dniu 22.02.2016 r. będzie
traktowana jako druga umowa, jeżeli została zawarta przed upływem
miesiąca od zakończenia pierwszej umowy na czas określony,
w okresie obowiązywania „starych” przepisów (art.14 ust 4).
18
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE - WYPOWIEDZENIE
Wypowiedzenie w świetle przepisów przejściowych (art.14 nowelizacji):
» Do umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie
nowelizacji, tj. w dniu 22 lutego 2016 r., które zostały wypowiedziane
przed tym dniem, stosuje się dotychczasowe przepisy o wypowiadaniu
takich umów (art.14 ust 1).
» Do umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r.,
które zostały zawarte na czas do 6 miesięcy albo na okres dłuższy, ale bez
zastrzeżenia możliwości ich wypowiedzenia, stosuje się dotychczasowe
przepisy w zakresie dopuszczalności wypowiedzenia takich umów (art.14
ust 2).
» Przy wypowiadaniu umów na czas określony trwających w dniu 22
lutego 2016 r., które zostały zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy i co
do których strony przewidziały możliwość ich wypowiedzenia, stosuje się
nowe okresy wypowiedzenia. Staż zakładowy, od którego zależy długość
19
wypowiedzenia, ustala się jednak od dnia 22 lutego 2016 r.(art.14 ust 3)
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE - WYPOWIEDZENIA
Nowelizacja spowoduje, że zrównanie długości okresów wypowiedzenia
umów zawartych na czas określony z okresami wypowiedzenia dla
umów na czas nieokreślony, które wynoszą:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
W tym kontekście :
„O długości okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia u
danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej
rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia.”
wyrok SN z dnia 11 maja 1999 r. I PKN 34/99
20
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA OBECNOŚĆ
I UWAGĘ
21
Download