Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 200160-2012 z dnia 2012

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 200160-2012 z dnia 2012-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kosakowo
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. Zagospodarowanie
przystani rybackiej w Mechelinkach wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez...
Termin składania ofert: 2012-06-28
Numer ogłoszenia: 141269 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200160 - 2012 data 13.06.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach wykonane zgodnie z Warunkami
Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez
Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko - polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania w
języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i
Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC) W zakres projektu
wchodzi rozbudowa i wyposażenie morskiej przystani rybackiej w Mechelinkach. W ramach
projektu, między innymi, przewidziano: rozbiórkę istniejących tymczasowych boksów rybackich,
demontaż starych wyciągarek, demontaż napowietrznej linii energetycznej; budowę
dwukondygnacyjnego budynku warsztatowo - socjalnego o powierzchni użytkowej ok. 270m2, w
którym zaprojektowano szatnie dla rybaków, zaplecze sanitarne, aneks kuchenny ze świetlicą i
pokojem śniadań, suszarnię, halę warsztatowo - szkutniczą z zapleczem magazynowym oraz
pokój biurowy; budowę jednokondygnacyjnego budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o
powierzchni użytkowej ok. 270m2. W budynku znajdować się będzie hala sprzedaży z
dziesięcioma boksami handlowymi, zaplecze szatniowe i sanitarne, magazyn skrzynek, chłodnia,
magazyn odpadów, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty wraz z rozdzielnicą główną;
budowę boksów na osprzęt rybacki (pięć budynków o powierzchni ok. 90 m2 każdy). W każdym
budynku na osprzęt znajdować się będą po dwa boksy rybackie. Boks będzie pomieszczeniem
otwartym z wydzielonym WC oraz schodami prowadzącymi na nieużytkowe poddasze. W
każdym boksie znajdować się będzie brama od frontu oraz wyjście od zaplecza; budowę
prefabrykowanego żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności ok.
100 m3; budowę pomostu żelbetowego o długości ok 175 metrów, szerokości 4,5 metra, rzędnej
drewnianego pokładu +3 m.n.p.m. posadowionego na dwupalowych podporach o rozstawie
10,00 metrów, zwieńczonych żelbetowym oczepem wraz z wyposażeniem. Pale podpór (o
rozstawie w podporze 3,00 m) zaprojektowane są z rur stalowych Ø508/12,5 mm o długości 17,6
m, pokład drewniany, poszycie i barierki z drewna dębowego. Od strony lądu pomost zakończony
jest pochylnią łączącą bazę rybacką z pomostem i schodami w stronę plaży. Połączenie i
komunikację z pomostem rybackim stanowią schody stalowe; budowę stalowego pomostu
pomocniczego o długości ok. 55 metrów, szerokości 3,8 metra, rzędnej pokładu pomostu +1,74m
n.p.m. służącego do komunikacji pomiędzy pomostem żelbetowym i falochronami pływającymi
tworzącymi przystań rybacką, na podporach z pojedynczych pali stalowych z rur Ø1016/14,2 mm
o rozstawie pali (podpór) 12,50 m; budowę przystani rybackiej, którą tworzą: falochrony
pływające mocowane do pali stalowych o Ø 711/12,5 mm i parametrach basenu - długość ok.
52,0 m, szerokość od strony południowej 32,2 m, szerokość od strony północnej 16,1 m oraz trzy
pływające pomosty cumownicze mocowane do pali stalowych o Ø 508/12,5 mm wraz z
wyposażeniem; budowę odcinka wału przeciwsztormowego o długości ok. 206,5 m metrów,
rzędnej korony wału +3,5 m n.p.m., szerokości korony wału 4 metry i nachyleniu skarpy
odwodnej 1:3, z rdzeniem wału z koszy gabionowych posadowionych na geowłókninie, z
odwodną stroną wału wykształconą z piasku, z przejazdem przez wał służącym do wyciągania
łodzi i zapewniania przejazdu pojazdom technicznym mającego długość 22,67 m, szerokość 13,0
m, rzędną korony płyty zjazdu + 2,50m n.p.m. (z prefabrykowanych żelbetowych płyt z otworami
ułożonych na materacach gabionowych w konstrukcji żelbetowej opartej na palach żelbetowych,
z zamknięciem przeciwpowodziowym stalową zaporą o wysokości 1,00m); budowę fundamentów
wciągarek i rolek (zespołów głowic z przewłokami) wbudowanych w wał od strony lądu w formie
płyt żelbetowych posadowionych na prefabrykowanych palach żelbetowych z żelbetowa ścieżką
umożliwiającą komunikację pomiędzy fundamentami, ze stalowymi barierkami ochronnymi oraz
drabinami; dostawę i montaż wciągarek (5 szt.) i rolek (10 szt.) wraz z olinowaniem, zasilaniem
elektrycznym i sterowaniem: budowę niezbędnych sieci i instalacji (wodociągowa, sanitarna,
deszczowa, elektryczna, telekomunikacyjna, oświetlenie terenu, punkty poboru energii na
pomostach); budowę 2 dalb stalowych z rur o Ø 914/14,2 mm służących do wyciągania kutrów
rybackich na wodę z olinowaniem; budowę oznakowania nawigacyjnego przystani rybackiej oraz
oświetlenia przystani i oświetlenia konturowego pomostów; wyposażenie przystani w elementy
małej architektury; wykonanie zagospodarowanie terenu przystani, które obejmuje m.in.: łącznika
istniejącej nawierzchni z projektowaną z płyt betonowych; parkingu na 19 miejsc; ciągu pieszojezdnego; placu manewrowego z nawierzchnią szczelną z betonu B35; placu manipulacyjnego z
nawierzchni z płyt granitowych z kostką granitową; chodnika; ścieżki rowerowej; oznakowania
poziomego i pionowego schodów, pochylni i rampy dla niepełnosprawnych wycinki drzew i
krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych i metaplantację mikołajka nadmorskiego;
oświetlenia i umiejscowienia małej architektury; podczyszczalni wód deszczowych;
przepompowni wód deszczowych. stworzenie Tymczasowej Bazy Rybackiej..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w
ramach projektu pn. Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach wykonane zgodnie z
Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez
Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko - polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania w
języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i
Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC) W zakres projektu
wchodzi rozbudowa i wyposażenie morskiej przystani rybackiej w Mechelinkach. W ramach
projektu, między innymi, przewidziano: rozbiórkę istniejących tymczasowych boksów rybackich,
demontaż starych wyciągarek, demontaż napowietrznej linii energetycznej; budowę
dwukondygnacyjnego budynku warsztatowo - socjalnego o powierzchni użytkowej ok. 270m2, w
którym zaprojektowano szatnie dla rybaków, zaplecze sanitarne, aneks kuchenny ze świetlicą i
pokojem śniadań, suszarnię, halę warsztatowo - szkutniczą z zapleczem magazynowym oraz
pokój biurowy; budowę jednokondygnacyjnego budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o
powierzchni użytkowej ok. 270m2. W budynku znajdować się będzie hala sprzedaży z
dziesięcioma boksami handlowymi, zaplecze szatniowe i sanitarne, magazyn skrzynek, chłodnia,
magazyn odpadów, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty wraz z rozdzielnicą główną;
budowę boksów na osprzęt rybacki (pięć budynków o powierzchni ok. 90 m2 każdy). W każdym
budynku na osprzęt znajdować się będą po dwa boksy rybackie. Boks będzie pomieszczeniem
otwartym z wydzielonym WC oraz schodami prowadzącymi na nieużytkowe poddasze. W
każdym boksie znajdować się będzie brama od frontu oraz wyjście od zaplecza; budowę
prefabrykowanego żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności ok.
100 m3; budowę pomostu żelbetowego o długości ok 175 metrów, szerokości 4,5 metra, rzędnej
drewnianego pokładu +3 m.n.p.m. posadowionego na dwupalowych podporach o rozstawie
10,00 metrów, zwieńczonych żelbetowym oczepem wraz z wyposażeniem. Pale podpór (o
rozstawie w podporze 3,00 m) zaprojektowane są z rur stalowych Ø508/12,5 mm o długości 17,6
m, pokład drewniany, poszycie i barierki z drewna dębowego. Od strony lądu pomost zakończony
jest pochylnią łączącą bazę rybacką z pomostem i schodami w stronę plaży. Połączenie i
komunikację z pomostem rybackim stanowią schody stalowe; budowę stalowego pomostu
pomocniczego o długości ok. 55 metrów, szerokości 3,8 metra, rzędnej pokładu pomostu +1,74m
n.p.m. służącego do komunikacji pomiędzy pomostem żelbetowym i falochronami pływającymi
tworzącymi przystań rybacką, na podporach z pojedynczych pali stalowych z rur Ø1016/14,2 mm
o rozstawie pali (podpór) 12,50 m; budowę przystani rybackiej, którą tworzą: falochrony
pływające mocowane do pali stalowych o Ø 711/12,5 mm i parametrach basenu - długość ok.
52,0 m, szerokość od strony południowej 32,2 m, szerokość od strony północnej 16,1 m oraz trzy
pływające pomosty cumownicze mocowane do pali stalowych o Ø 508/12,5 mm wraz z
wyposażeniem; budowę odcinka wału przeciwsztormowego o długości ok. 206,5 m metrów,
rzędnej korony wału +3,5 m n.p.m., szerokości korony wału 4 metry i nachyleniu skarpy
odwodnej 1:3, z rdzeniem wału z koszy gabionowych posadowionych na geowłókninie, z
odwodną stroną wału wykształconą z piasku, z przejazdem przez wał służącym do wyciągania
łodzi i zapewniania przejazdu pojazdom technicznym mającego długość 22,67 m, szerokość 13,0
m, rzędną korony płyty zjazdu + 2,50m n.p.m. (z prefabrykowanych żelbetowych płyt z otworami
ułożonych na materacach gabionowych w konstrukcji żelbetowej opartej na palach żelbetowych,
z zamknięciem przeciwpowodziowym stalową zaporą o wysokości 1,00m); budowę fundamentów
wciągarek i rolek (zespołów głowic z przewłokami) wbudowanych w wał od strony lądu w formie
płyt żelbetowych posadowionych na prefabrykowanych palach żelbetowych z żelbetowa ścieżką
umożliwiającą komunikację pomiędzy fundamentami, ze stalowymi barierkami ochronnymi oraz
drabinami; dostawę i montaż wciągarek (5 szt.) i rolek (10 szt.) wraz z olinowaniem, zasilaniem
elektrycznym i sterowaniem: budowę niezbędnych sieci i instalacji (wodociągowa, sanitarna,
deszczowa, elektryczna, telekomunikacyjna, oświetlenie terenu, punkty poboru energii na
pomostach); budowę 1 dalby stalowej z rur o Ø 914/14,2 mm służącej do wyciągania kutrów
rybackich na wodę z olinowaniem; budowę oznakowania nawigacyjnego przystani rybackiej oraz
oświetlenia przystani i oświetlenia konturowego pomostów; wyposażenie przystani w elementy
małej architektury; wykonanie zagospodarowanie terenu przystani, które obejmuje m.in.:
przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w ślad projektowanej drogi; parkingu na 19
miejsc; placu manewrowego z nawierzchnią szczelną z betonu B35; placu manipulacyjnego z
nawierzchni z płyt granitowych z kostką granitową; chodnika; ścieżki rowerowej; oznakowania
poziomego i pionowego schodów, pochylni i rampy dla niepełnosprawnych wycinki drzew i
krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych i metaplantację mikołajka nadmorskiego;
oświetlenia i umiejscowienia małej architektury; podczyszczalni wód deszczowych;
przepompowni wód deszczowych. stworzenie Tymczasowej Bazy Rybackiej.
Download