Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie

advertisement
Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające
zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach
Wspólnej Polityki Rybackiej
Emil Kuzebski, Lena Szymanek
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Korzyści wynikające z włączenia Polski w struktury UE oraz
polskiego rybołówstwa w ramy Wspólnej Polityki Rybackiej
• szeroki dostęp do danych przestrzennych obejmujących długie serie
czasowe
• nowe typy danych - struktura jest uzgadniana wspólnie w ramach UE np.
VMS (system satelitarnego śledzenia statków)
• zwiększony zakres przestrzenny danych po wejściu do UE (dzienniki
połowowe, rejestr statków)
• harmonizacja pozyskiwania danych naukowych służących realizacji
Wspólnej Polityki Rybackiej - poprzez NPZDR (Narodowy Program Zbierania
Danych Rybackich)
• szerszy dostęp do informacji o otoczeniu gospodarczym w ramach UE
(rejestry wspólnotowe, dane Eurostat, dane biologiczno-ekonomiczne)
Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie
gospodarką rybną w ramach WPR
System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Cel: wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie gospodarka rybną w Polsce
zgodnie z art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i
zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki
Rybackiej
Poprzez:
• integrację danych fizycznie rozproszonych
• integrację informacji środowiskowych i wyników badań rybackich
• wykorzystanie narzędzi analitycznych
• wizualizację i mapowanie danych i wyników analiz
• upowszechnienie wyników badań
Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie
gospodarką rybną w ramach WPR
Rozwiązania:
• autonomiczne – licencje stanowiskowe do analiz spersonalizowanych
• portale mapowe - WebGIS
• wspomaganie Business Intelligence (BI)
• GIS na statku badawczym r/v „Baltica”
Zakres informacji w bazach danych MIR-PIB:
• dane połowowe, rozmieszczenie floty, liczba i rodzaj narzędzi połowowych
• struktura taksonomiczna, liczebność, biomasa organizmów w POM
• dane abiotyczne (głębokość, ekspozycja, zasolenie, temperatura, stężenie
tlenu, biogenów etc.)
• dane dotyczące lokalizacji obszarów chronionych, inwestycji, tras
nawigacyjnych, obszarów eksploatacji kruszywa etc.
GIS & RS – rozwiązania autonomiczne
• ESRI ArcGIS + XTools Pro + ET GeoSuite
• ERDAS Imagine
• IDRISI
• eCognition
• GeoDIN
• GS Surfer
• GS Voxler
• ISATIS
• BoundarySeer
WebGIS czyli portale mapowe i centralna baza danych
przestrzennych
Korzyści
• scentralizowane zarządzanie danymi przestrzennymi i archiwizacja
wyników analiz (NIC NIE GINIE!)
Technologia
• łatwa wizualizacja i udostępnianie wyników pomiarów i analiz
• oprogramowanie Open Source (GeoServer, Open Layers, GeoExt,
GeoNetwork, PostgreSQL, PostGIS, Apache Tomcat)
• rozproszenie analiz, wzrost efektywności wykorzystania sieciowych
serwisów mapowych i aplikacji, z których przez Internet mogą korzystać
użytkownicy pracujący zarówno w biurze jak i poza nim
• testujemy wersję opartą na oprogramowaniu ArcGIS for Server oraz
Oracle Spatial oraz Oracle MapServer
• serwisy mapowe zgodne ze standardami OGC i ISO
NARZĘDZIA NAWIGACJI
OKNO PODGLĄDU
WARSTWY
POMIAR POWIERZCHNI /
ODLEGŁOŚCI
WYKRESY TYPU
PIE CHART
LEGENDA
DRUK DO PLIKU
NARZĘDZIA IDENTYFIKACJI
Analizy ekonomiczne – użytkowanie przestrzeni morskiej
Ruch statków
rybackich –
dane VMS
Analizy ekonomiczne Business Intelligence (BI)
– analiza przestrzenna zmiennych zależnych
Rozmieszczenie
połowów śledzi
w 2014 r.
(wartość i
nakład)
Analizy ekonomiczne BI – analiza przestrzenna w czasie
Rozmieszczenie
przestrzenne
statków
prowadzących
ukierunkowane
połowy szprotów
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Analizy ekonomiczne BI – analiza przestrzenna w czasie
Wydajności
połowowe
dorszy
2004
2009
2013
2014
Analizy ekonomiczne BI – analiza przestrzenna
Wielkość
wyładunków ryb
w portach
polskich 2013)
Analizy ekonomiczne BI – analiza porównawcza
Flota rybacka państw bałtyckich
Dynamika zmian 2013/2004
Wiek statków
Analizy ekonomiczne BI – analiza porównawcza
Narzędzia połowowe w
rybołówstwie państw bałtyckich
dane dla pierwszego narzędzia połowowego, wg liczby statków, statki <500 GT, 2013 r., dane źródłowe Fishing Fleet
Register UE.
Dystrybuowanie wyników analiz
BI
Dla odbiorców zewnętrznych:
• Eksport analizy do plików pdf, Excel,
Power Point, html
• Eksport danych do plików xml, csv, txt
Integracja z systemami bliźniaczymi
• Tworzenie warstw informacyjnych GIS wybranych danych i ich
udostępnianie poprzez Zintegrowany System Przetwarzania Danych
Oceanograficznych (ZSPDO), IO PAN Sopot.
Serwisy mapowe WMS/WFS
Dystrybuowanie wyników analiz – serwis WMS
ODBIORCY REZULTATÓW
Dziękujemy za uwagę
Download