02. Sprawozdanie z działalności komisji za

advertisement
Projekt
Sprawozdanie z działalności
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2003 r.
Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
w składzie:
1. Marek Bogdał
2. Julian Golak
3. Józef Kołt
4. Jan Podgórski
5. Grażyna Świniańska
6. Ryszard Żarnowski
powołano uchwałą Nr VI/52/2003 na sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 lutego 2003 r.
Na kolejnej sesji Rada wybrała pana Ryszarda Żarnowskiego na Przewodniczącego Komisji.
Skład osobowy Komisji w 2003 r. zwiększył się poprzez powołanie uchwałą Rady
Powiatu w dniu 19.03.2003 r. pana Henryka Wnętrzaka.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
na posiedzeniu w dniu 2003 r. wybrała pana Henryka Wnętrzaka na Wiceprzewodniczącego.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
w 2003 roku pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym na sesji Rady Powiatu w dniu
16.04.2003 r. W 2003 r. odbyło się 12 posiedzeń Komisji.
W marcu pierwsze posiedzenie Komisji zwołał Przewodniczący Rady Powiatu, na
którym przedstawiono propozycje do planu pracy na 2003 r. oraz jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłodzku. Na kolejnym posiedzeniu Komisja wybrała pana Henryka
Wnętrzaka na Wiceprzewodniczącego.
Na posiedzeniu w kwietniu Komisja przyjęła plan pracy oraz omówiła zagadnienia
związane z organizacją pracy Komisji. Pani Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiła informację nt. Aktywizacji Obszarów Wiejskich
oraz kontynuacji programu „Odnowa Wsi Powiatu Kłodzkiego”. Ponadto Komisja omówiła
założenia do imprezy „Dożynki 2003”.
Podczas majowego posiedzenia Komisji Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przedstawił materiał pn. „Ocena stanu środowiska naturalnego
w powiecie kłodzkim”. Z udziałem Pana Michała Pundy – Przewodniczącego Zarządu
Międzygminnego Związku Celowego zapoznano się z gospodarką odpadami w powiecie
kłodzkim. W posiedzeniu Komisji uczestniczył również Powiatowy Lekarz Weterynarii, który
przedstawił ocenę stanu sanitarno-weterynaryjnego w świetle obowiązujących norm. Komisja
przyjęła wniosek do Zarządu Powiatu o podjęcie działań w kierunku rozwiązania problemu
utylizacji zwłok zwierzęcych, poprzez przekazanie sprawy do Międzygminnego Związku
Celowego. Obecna na posiedzeniu Pani Julita Lisowska – Kierownik Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Kłodzku przedstawiła informację o działalności oddziału Inspekcji
w Kłodzku. Ponadto Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty stanowisk
Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawach: 1) realizacji rządowego programu „Program dla Odry
2006”; 2) porządkowania gospodarki odpadami w powiecie kłodzkim.
Na posiedzeniu w sierpniu Komisja omówiła tematykę przewidzianą w czerwcu tzn.:
1) ocenę stanu bazy skupowej i przygotowań do skupu, 2) informację dot. realizacji zadań
oddziału powiatowego AriMR, 3) stan przygotowań do dożynek 2003, 4) stan oświaty
rolniczej w powiecie kłodzkim. Komisja zapoznała się z oceną działalności nadleśnictw
nadzorujących gospodarkę leśną na terenie powiatu kłodzkiego, infirmacją nt. współpracy
z kołami łowieckimi oraz informacją z realizacji wniosków o zalesianiu gruntów rolnych
w powiecie kłodzkim. Na posiedzenie Komisji zaproszony był również Kierownik
Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który przedstawił informację dot. działalności
RODR w Kłodzku.
We wrześniu Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
zaprezentował „Raport o stanie rolnictwa w powiecie kłodzkim”. Komisja przyjęła wniosek
o uzupełnienie materiału o dokładnie sprecyzowane wnioski kierunkowe i przekazanie go
w celu konsultacji do wszystkich 14 gmin powiatu kłodzkiego.
Komisja po omówieniu zagadnień z zakresu rekultywacji gruntów rolnych i leśnych - w tym
rekultywacji popowodziowej przyjęła wniosek o zintensyfikowanie działań Wydziału dot.
informowania samorządów gminnych w zakresie wapnowania gruntów rolnych
i zasygnalizowania potrzeby zwiększenia środków przeznaczonych przez gminy na ten cel.
Zapoznano się również z oceną realizacji przez administratorów wód powierzchniowych
zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Komisja zawnioskowała o wystąpienie do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyspieszenie działań w celu
pozyskania środków na realizację umocnień popowodziowych oraz przedstawienie
szczegółowego wykazu zadań zrealizowanych i planowanych do realizacji w zakresie
usuwania szkód popowodziowych i ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Szczytna.
Na wyjazdowym posiedzeniu w Nowej Rudzie Komisja przy udziale zaproszonych gości
zapoznała się z realizacją działań zmierzających do likwidacji uciążliwości powodowanych
przez kopalnie surowców skalnych oraz byłą KWK Nowa Ruda. Komisja przyjęła wnioski
o podjęcie skutecznych działań w celu zmniejszenia uciążliwości powodowanych przez każdą
z kopalń na terenie powiatu kłodzkiego.
Na posiedzeniu w październiku uczestniczyła Pani Adela Starke - Kierownik Agencji
Nieruchomości Rolnych w Świdnicy. Komisja analizowała potrzeby i szanse zwiększenia
powierzchni obszarowej gospodarstw rolnych. Omówiono także założenia do programu
aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich w kontekście przystąpienia Polski do UE. Komisja
przyjęła wniosek o wprowadzenie do Programu aktywizacji obszarów wiejskich projektu
powołania przy współpracy z Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, Akademii
Rolniczej we Wrocławiu, Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kłodzku oraz
organizacji społeczno-zawodowych rolników Centrum Kształcenia Ustawicznego dla
obszarów wiejskich w Bożkowie oraz o powołanie zespołu, którego zadaniem będzie
opracowanie projektu programu aktywizacji obszarów wiejskich w powiecie kłodzkim.
Ponadto Komisja przyjęła wniosek o zobowiązanie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich do przygotowania w formie pisemnej podziękowań, które
Starosta Kłodzki skieruje do wszystkich miast, gmin, organizacji, stowarzyszeń kulturalnych
i społeczno-zawodowych oraz osób indywidualnych, które bezinteresowną pracą przyczyniły
się do uświetnienia powiatowego święta plonów.
W listopadzie Komisja po przedstawieniu projektu przez Sekretarza Powiatu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmiany
Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
Na posiedzeniu w grudniu Pan Marian Bachman – Komendant Powiatowej
Społecznej Straży Rybackiej przedstawił informację nt. działalności Straży. Komisja przyjęła
wnioski o podjęcie działań w celu nawiązania współpracy pomiędzy Komendantem
Powiatowym Społecznej Straży Rybackiej a Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Rybackiej w zakresie pełnej ochrony wód na terenie powiatu kłodzkiego przed
kłusownictwem oraz o wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Rybackiej z wnioskiem o przesłanie Radzie Powiatu Kłodzkiego planu kontroli na terenie
powiatu kłodzkiego na rok 2004. Ponadto Komisja zawnioskowała o odstąpienie Zarządu
Powiatu od wymogu zapytania do Centralnego Rejestru Skazanych o niekaralność
kandydatów na strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kłodzkiego. Zdaniem
Komisji powyższe rozwiązanie ułatwiłoby kandydatom wstępowanie na strażników SSR,
ponieważ obecnie opłata za zapytanie o niekaralność wynosi 50 zł.
Komisja zapoznała się z informacją dot. ochrony wód przed zanieczyszczeniami na terenach
wiejskich. Na podstawie przekazanej przez Wydział Ochrony Środowiska informacji
negatywnie zaopiniowala zamiar przekazania dotacji dla MZC w wysokości 155.000 zł
i przyjęła, iż rozpatrzy sprawę po przedłożeniu dokładnego preliminarza wydatków.
Ponadto w związku z materiałami przekazanymi na sesję Komisja negatywnie zaopiniowałą
likwidację Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie – jako jedynej szkoły rolniczej
w powiecie kłodzkim. Jednocześnie Komisja odniosła się pozytywnie do koncepcji Zarządu
Powiatu polegającej na przekazaniu ZSA Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Dolnośląskiego celem utworzenia szkoły o charakterze ponadregionalnym z uwzględnieniem
utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego dla mieszkańców obszarów wiejskich z/s w
Bożkowie.
Na ostatnim posiedzeniu w 2003 r. Komisja na podstawie informacji Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opinii Członka Zarządu Województwa
Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniowała materiał pn. „Program ochrony środowiska i plan
gospodarki odpadami dla powiatu kłodzkiego. Część I: Program ochrony środowiska.”
Sporządził:
Krystian Sęga
Przewodniczący Komisji
Ryszard Żarnowski
Download