Zlecenie gwarancji i poręczenia

advertisement
Załącznik nr 1
do Instrukcji udzielania i potwierdzania gwarancji i poręczeń
Załącznik nr 1 do
Umowy o udzielenie poręczenia* / gwarancji bankowej* nr ........................
Wniosek przyjęto dnia ...........................
nr rej. .....................................................
Bank Spółdzielczy w Kłodzku
Oddział w .....................................
ZLECENIE UDZIELENIA
PROMESY */ GWARANCJI *
P O R Ę C Z E N I A w g p r a w a c yw i l n e g o *
Prosimy o udzielenie promesy * / gwarancji bankowej */ poręczenia *
według następujących danych:
Zleceniodawca:
pełna nazwa / nazwisko i imię .....................................................................................................
adres .............................................................................................................................................
osoby wyznaczone do kontaktów z Bankiem Spółdzielczym w Kłodzku
........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, telefon, fax., e-mail)
Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia:
pełna nazwa / nazwisko i imię ......................................................................................................
adres ………….............................................................................................................................
Rodzaj wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją * / poręczeniem *
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kwota gwarancji * / poręczenia * ..................................................................................................
Termin ważności gwarancji * / poręczenia * ................................................................................
Zobowiązanie wchodzi w życie:


z dniem wystawienia
...........................................................................................................................................
Treść gwarancji */ poręczenia * według wzoru:


Banku Spółdzielczego w Kłodzku
załączonego wzoru
1
Sposób przekazania gwarancji:


list polecony

odbierze Zleceniodawca
....................................................................................
....................................................................................
Inne techniczne instrukcje dla Banku Spółdzielczego w Kłodzku
............................................................................................................................................................
Prowizje i koszty:
Banku Spółdzielczego w Kłodzku płaci:
 zleceniodawca
 beneficjent
Proponowane zabezpieczenie gwarancji * / poręczenia *:
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. posiadam * / nie posiadam* następujące rachunki bankowe w innych bankach:
......................................................................................................................................................
2. posiadam * / nie posiadam* kredyty lub gwarancje w innych bankach * / instytucjach finansowych *
w kwocie ........................................................................................................... ubiegałem się * / nie
ubiegałem się * / ubiegam się * / nie ubiegam się * w ciągu ostatniego roku
o kredyty lub gwarancje w innym bankach * / instytucjach finansowych *
....................................................................................................................................................................
(nazwa banku/ instytucji finansowej)
3. inne zobowiązania: ......................................................................................................................
Oświadczam, że toczy * / nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe w sprawie
............................................................................................................................................................
Oświadczam, iż w dniu składania zlecenia:
1) jestem* /nie jestem* pracownikiem Banku Spółdzielczego w Kłodzku
2) jestem* /nie jestem* członkiem Zarządu lub Rady Banku Spółdzielczego w Kłodzku
3) jestem* /nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Kłodzku
Ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjnie
i są*/ nie* są członkami Banku Spółdzielczego w Kłodzku
...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
Upoważniam Bank Spółdzielczy w Kłodzku do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych
we wniosku i załączonych dokumentach.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu
karnego, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2
Dane osobowe, zawarte w niniejszym zleceniu, Bank Spółdzielczy w Kłodzku będzie
przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji i nie będzie
udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących.
Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych
oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostały
podane dobrowolnie.
.
1/
......................................................
...........................................................
(miejscowość, data)
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Zleceniodawcę)
Załączniki:
1) dokumenty niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy
......................................................................................................................................................
2) dokument będący podstawą udzielania gwarancji
......................................................................................................................................................
3) kopia pozwolenia przywozu * / wywozu * przedmiotowego towaru * / usługi * lub
indywidualnego zezwolenia dewizowego *
4) dokumenty dotyczące proponowanych form zabezpieczenia
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5) inne
......................................................................................................................................................
....... .............................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
1
dotyczy jedynie osób fizycznych
3
Download