folder dla pracownikow - Trasko-Stal

advertisement
TRASKO-STAL SPÓŁKA Z O.O.
Informacja o Spółce
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów
Wielkopolski
tel. 062 737-97-00
fax. 062 737-97-01
e-mail: [email protected]
www.trasko-stal.pl
Ostrów Wielkopolski 2008
OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA
Firma TRASKO-STAL rozpoczęła samodzielną działalność w 1996 r. Jest to spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w 100% kapitał Polski, własność prywatna. Współpracuje
ze wszystkimi gałęziami przemysłu jak: budownictwo, hutnictwo, chemia, itd. W ramach
posiadanych uprawnień firma dostarcza również konstrukcje budowlane na rynek Unii
Europejskiej (zwłaszcza do Niemiec) oraz krajów byłego ZSRR.
Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd, który prowadzi sprawy Spółki i
reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może być reprezentowany jedynie dwu osobowo, w
osobie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
Trasko-Stal jest firmą, która inwestuje i dynamicznie się rozwija. Realizowała m. in.
obiekty Intermarche w Ostrowie, Dworzec Autobusowy w Poznaniu, Pawilony
Międzynarodowych Targów Poznańskich, Krzyż na najwyższym wzgórzu w Parzynowie
koło Ostrzeszowa, dzwonnicę na Lednicy oraz wiele innych obiektów w całym kraju.
Dziennik „Puls Biznesu” zaliczył w 2002 spółkę Trasko-Stal do elitarnego grona Gazel
Biznesu – najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.
W 2007 roku firma otrzymała nominację w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Ziemi
Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego. Trasko-Stal od 1996 roku jest
także czynnym członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, której celem jest
wspieranie rozwoju branży konstrukcji stalowych.
Dane identyfikacyjne:

Pełna nazwa: TRASKO-STAL Sp. z o.o.

Adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka 117

NIP: 622-13-55-644

REGON: 250633421

Telefony: 062-7379700

Telefax: 062-7379701

e-mail: [email protected]

www.trasko-stal.pl
PRODUKCJA
Konstrukcje stosowane są do budowy centrów handlowych, obiektów sportowych, hal
produkcyjnych i magazynowych, centrów logistycznych oraz jako budynki inwentarskie i
gospodarcze w rolnictwie. Chcąc sprostać ekspansywnemu rozwojowi rynku
budowlanego, spółka oferuje specjalistyczne konstrukcje stalowe dla różnorodnych branż
przemysłowych (m.in. konstrukcje wsporcze). Wytwarzamy również ekrany akustyczne i
konstrukcje wsporcze pod MOP dla budownictwa drogowego. W naszej ofercie znajduje
się szeroki zakres prefabrykacji elementów blachownicowych oraz elementy o dużym
stopniu złożoności. Trask-Stal posiada 2 pełne linie przystosowane do automatycznego
spawania.
Posiadamy własną wytwórnię konstrukcji stalowych, której park maszynowy i kadra
pracownicza przygotowane są do produkcji szerokiej gamy wyrobów. Stosujemy
wyłącznie certyfikowane surowce. Wytwórnia wyposażona jest w najnowocześniejsze
maszyny i urządzenia sterowane numerycznie, które znacząco rozszerzają zakres
produktów i gwarantują ich wysoką jakość. Warto wspomnieć tu o takich maszynach jak:
Farley Fabricator do cięcia plazmowego, Messer Griesheim do cięcia propanowo –
tlenowego czy SCI 2000 do automatycznego spawania łukiem krytym.
Projekty wykonywanych przez nas obiektów powstają w biurze projektowym Trasko-Stal,
które opracowuje kompleksowe projekty w zakresie konstrukcji stalowych i obudowy
obiektów. Stosujemy oprogramowaniw do modelowania przestrzennego BOCAD i ROBOT
Millenium.
Zapewniamy dostawy konstrukcji stalowych na terenie całej Europy oraz montaż w
dowolnym miejscu w Polsce.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
W przedsiębiorstwie został wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania jakością
zgodny z PN-EN ISO 9001:2001. Efektywność procesów zapewniana jest przez ustalenie
kryteriów i sposobu realizacji zgodnie z w/w dokumentami. Działania niezbędne do
osiągnięcia zaplanowanych efektów oraz ciągłego doskonalenia procesów są
podejmowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Kwalifikacje Trasko–Stal zostały potwierdzone przez Ośrodek Certyfikacji Insytutu
Spawalnictwa w Gliwicach poprzez nadanie naszej firmie Certyfikatu Zarządzania Jakością
wg normy PN – EN ISO 9001:2001. Jako jedna z nielicznych firm działających w branży
budowlanej posiadamy Certyfikat Spełnienia Wymagań Jakości w Spawalnictwie wg
normy PN-EN 729-2:1997. Posiadamy również Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w
Duisburgu SLV upoważniający do przeprowadzania robót spawalniczych zgodnie z
normami DIN 18800-7 i DIN 15018. Ostrowska wytwórnia konstrukcji stalowych została
również finalistą konkursu Forum Jakości Quality International 2007 w kategorii „Q1
Product – Produkt najwyższej jakości”.
Dokumentacja systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie obejmuje następujące
dokumenty:
1. Politykę Jakości i cele jakościowe;
2. Księgę Jakości;
3. Procedury,
4. Instrukcje,
5. Zapisy jakości.
PERSONEL
W TRASKO - STAL zatrudniony jest personel, który wybrany został na podstawie analizy
wykształcenia, szkoleń, umiejętności, doświadczeń i uprawnień.
Średniorocznie Spółka „TRASKO-STAL” Spółka z o. o, zatrudnia około 160 pracowników.
Dla zapewnienia odpowiednich umiejętności, świadomości zawodowej i warunków
wytwarzania podejmowane są następujące zadania:

ustalane są wymagane kompetencje zawodowe i uprawnienia związane z
czynnościami realizowanymi na poszczególnych stanowiskach związanych z
jakością wytwarzania,

upowszechniana jest świadomość znaczenia i wpływu pracy wykonywanej na
poszczególnym stanowisku dla osiągnięcia celów jakościowych przedsiębiorstwa,

prowadzone jest szkolenie personelu dla zwiększenia kwalifikacji i kompetencji,

prowadzone są zapisy i gromadzone są dane dotyczące szkolenia i kwalifikacji
personelu.
Dane te gromadzone są w Dziale Kadr.
Dla każdego stanowiska przyporządkowane są zadania i odpowiedzialność w tym również
zadania w systemie zarządzania jakością. Dokumenty z tym związane podpisane przez
osoby zajmujące te stanowiska przechowywane są w Dziale Kadr.
W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników realizowane są na bieżąco
szkolenia, zgodne z ustalonym wcześniej planem szkoleń na dany rok kalendarzowy. Aby
dobrze i fachowo szkolić nasz personel, nawiązujemy kontakty z zewnętrznymi
renomowanymi firmami szkoleniowymi. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników,
dbając o ich indywidualną ścieżkę kariery zawodowej udzielamy naszym pracownikom w
sprawach szkoleniowych szczegółowych porad i informacji.
ŚRODOWISKO PRACY
TRASKO-STAL zapewnia swoim pracownikom warunki pracy gwarantujące spełnienie
wymagań dotyczących procesu wytwarzania, a w szczególności:

bezpieczne i higieniczne warunki na stanowiskach pracy,

przestrzeganie przepisów prawa pracy,

system płacowy motywujący do podnoszenia umiejętności i przestrzegania
wymagań jakościowych.
Zarząd Spółki w ramach przeglądów dokonuje oceny środowiska pracy i podejmuje
decyzje związane z modernizacją tego środowiska.
Polityka Jakości
Potrzeby klienta są najważniejszym powodem wprowadzenia
i stosowania w firmie TRASKO – STAL
Systemu Zarządzania Jakością
wg PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 3834-2:2006
TRASKO – STAL swoją politykę realizuje poprzez:

zaangażowanie wszystkich pracowników firmy w realizację celów polityki
jakościowej,

doskonalenie technologii wytwarzanych przez firmę produktów jak również
świadczonych przez nią usług,

badanie tendencji rozwojowych rynku dla wdrażania i stosowania innowacyjnych
procesów wytwarzania,

ścisłą współpracę wszystkich działów firmy, której efektem ma być spełniający
wymagania Klienta produkt, będący rekomendacją dla TRASKO – STAL,

szkolenie kadry w celu zapewnienia wymaganych kwalifikacji,

podejmowanie działań mających na celu uświadamianie i identyfikowanie się
pracowników z polityką jakości TRASKO - STAL,

monitorowanie stopnia zadowolenia naszych Klientów.
Zarząd TRASKO –STAL oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby realizowana przez
firmę polityka jakościowa była zrozumiana, wprowadzana i realizowana we wszystkich
komórkach organizacyjnych firmy. Księga Jakości TRASKO – STAL zobowiązuje całą
załogę do zaangażowania na rzecz jakości, a naszym Klientom gwarantuje pełną
satysfakcję.
Ostrów Wielkopolski 2008
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards