„DOLNY ŚLĄSK BEZPIECZNA WIEŚ” Cel. Program ma na celu

advertisement
„DOLNY ŚLĄSK BEZPIECZNA WIEŚ”
Cel.
Program ma na celu wyposażenie wszystkich OSP województwa
dolnośląskiego w defibrylatory typu AED. Przyspieszyć czas a także
skuteczność pierwszej pomocy, a w konsekwencji zwiększyć poczucie
bezpieczeństwo mieszkańców wsi.
AED to Automatyczny Elektryczny Defibrylator, który wykryje
zagrażający życiu niewłaściwy rytm serca (migotanie komór serca). Po
uruchomieniu urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez
cały algorytm reanimacji. Informuje obsługującego sygnałem głosowym i
świetlnym o konieczności defibrylacji. To nowoczesne urządzenie jest proste
w obsłudze, posiada piktogramy i wspomaganie głosowe ułatwiające jego
obsługę. Dlatego powinno być dostępne dla każdego mieszkańca
miejscowości w której OSP posiada defibrylator.
Uzasadnienie.
Strażacy OSP bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzenia, dlatego ważne
jest, aby byli odpowiednio wyposażeni w sprzęt do udzielania pierwszej
pomocy, w tym w defibrylatory. Dojazd karetki, w obszarach wiejskich jest
wydłużony.
Zasadne zatem jest umieszczenia DEFIBRYLATORA w OSP ponieważ:
- przyspieszy użycie defibrylatora jeszcze przed przybyciem pogotowia,
- strażacy OSP są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Powszechny dostęp do defibrylacji.
Nagłe Zatrzymanie Krążenia, w skrócie NZK, może spotkać każdego,
gdziekolwiek i kiedykolwiek. NZK jest wiodącą przyczyną zgonów wśród
dorosłych. W Polsce z powodu chorób układu krążenia każdego roku umiera
około 200000 osób. Szacuje się, że nawet 80.000 Polek i Polaków umiera z
powodu Nagłego Zatrzymania Krążenia niezależnie od wieku i stanu
zdrowia. W zdecydowanej większości przypadków nagłe zatrzymanie krążenia
to:
- migotanie komór
- częstoskurcz komorowy bez tętna.
Jedynym efektywnym sposobem na przerwanie NZK jest dostarczenie
impulsu elektrycznego przy pomocy defibrylatora. Impuls defibrylacyjny
powinien wygasić chaotyczną akcję serca i umożliwić podjęcie normalnego
rytmu pracy. Aby uratować życie przypadkowej osobie, której serce
zatrzymało się, należy w ciągu 3 do 5 minut, od momentu utraty
przytomności, przepuścić przez serce impuls elektryczny. Szanse przeżycia
osoby, której serce przestało poprawnie pracować maleją z każdą minutą o
ok. 10%.
W miejscowościach wiejskich oddalonych od stacji pogotowia
ratunkowego nie można liczyć na przyjazd karetki w czasie 3 – 5 minut.
Tutaj pomóc może ratownik wyposażony w defibrylator AED.
Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w przypadku NZK, nie wystarczy
tylko mieć defibrylator.
Należy również:
- oznakować miejsce umieszczenia defibrylatora,
- wiedza mieszkańców o możliwości użycia defibrylatora,
- szkolenie operatorów,
- dobry system wezwania ratowników.
Spełnienie tych warunków może poprawić poczucie bezpieczeństwa na
wypadek NZK.
Miejsce
Umieszczenie defibrylatora w remizie OSP może przyspieszyć czas użycia
defibrylatora.
Ratownicy z OSP często biorą udział w imprezach i uroczystościach z udziałem
dużej liczby uczestników takich jak:
- zawody sportowe,
- uroczystości religijne (procesje, pielgrzymki itp.)
- imprezy rozrywkowe (dożynki, zabawy, festyny itp.)
Informacja
O tym, jak szybko defibrylator znajdzie się przy poszkodowanym decyduje
wiedza świadków zdarzenia o tym:
- co powinni zrobić,
- o miejscu zainstalowania defibrylatora,
- sposobie wezwania ratowników.
Informacja o lokalizacji defibrylatora i punku alarmowania powinna być
znana mieszkańcom miejscowości. Budynek, (remiza) w którym
zamontowano defibrylator lub zainstalowano punkt alarmowy powinien być
oznaczony międzynarodowym piktogramem, który od zmierzchu do świtu
będzie podświetlany.
Punkt alarmowy winien być zainstalowany w centrum miejscowości ( nie
koniecznie na budynku straży).
Do alarmowania ratowników (SMS na telefon komórkowy) będzie
wykorzystany moduł alarmowy specjalnie do tego celu zaprojektowany.
Alarmowanie będzie się odbywało poprzez wciśnięcie przycisku modułu
alarmowego znajdującego się w centrum miejscowości. Po uruchomieniu
procedury alarmowania urządzenie wyemituje komunikat głosowy
„ALARMOWANIE ROZPOCZĘTE
ZADZWOŃ NA POGOTOWIE
TELEFON 112 LUB 999.
PROSZĘ CZEKAĆ NA RATOWNIKA”
przycisk alarmowy
Szkolenie
Powszechny dostęp do AED wymaga prowadzenia szkolenia członków OSP
w zakresie BLS i prowadzania reanimacji z użyciem AED. Działaniem
edukacyjnym w zakresie obsługi defibrylatora należy objąć młodzież szkolną i
mieszkańców miejscowości którzy pracują w pobliżu punktu alarmowego (np.
sklep, restauracja itp.). Defibrylator AED może zostać użyty przez dowolną
osobę, po krótkim około 5-cio godzinnym przeszkoleniu.
Doskonalenie nabytych umiejętności powinno być powtarzane raz a nawet
dwa razy w roku i prowadzone przez doświadczonych ratowników.
Finansowanie
Prowadzimy działania mające na celu pozyskania środków na finansowanie
programu z: KSRG, samorządu gminy, KRUS, rad sołeckich i innych. Koszt
defibrylatora w zależności od typu i producenta wacha się w granicach 5 – 9
tysięcy złotych. Przewidywany koszt zestawu (defibrylator, moduł
informacyjno-alarmowy, szafka na defibrylator, szkolenie 15 osób) wynosi
około 14000,-zł. Na wniosek autora programu ZG ZOSP RP podjął decyzję
dofinansowania OSP w kwocie 2000,- zł do zakupionego defibrylatora.
Finansowanie zakupu zestawu będzie uzależnione od deklaracji
zainteresowanych podmiotów (OSP, urząd gminy).
Fot. i program - Andrzej Łabentowicz
Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP
we Wrocławiu
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
„DOLNY ŚLĄSK
BEZPIECZNA
WIEŚ”
Wrocław styczeń 2013
Download