9. Renesans energetyki jądrowej na świecie • Nuclear power

advertisement
Renesans energetyki jądrowej
mgr Łukasz Koszuk
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ENERGIA TO GŁÓWNY
PROBLEM XXI WIEKU
POPULACJE BEZ ELEKTRYCZNOŚCI, 2005 ROK
ŚWIATOWA PRODUKCJA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W 2012 R., TWh
1%
2% 2%
Biomasa i Odpady
4%
Węgiel
11%
Gaz
40%
Hydroelektrownie
Energetyka jądrowa
17%
Ropa naftowa
Słońce
23%
Wiatr
TUŻ PO AWARII W FUKUSHIMIE
WRÓŻONO KLĘSKĘ ENERGETYKI JĄDROWEJ
ENERGETYKA JĄDROWA
NA ŚWIECIE DZISIAJ
440
381055
2
Kraje posiadające reaktory i budujące nowe
Kraje posiadające reaktory i planujące budowę nowych
Kraje nieposiadające reaktorów, ale w trakcie budowy nowych
Kraje nieposiadające reaktorów, ale planujące budowę
Kraje posiadające reaktory, ale nieplanujące budowy nowych
Kraje, które wycofują się z EJ lub zrezygnowały z niej
Kraje nieposiadające reaktorów
66
EKSPLOATOWANYCH
REAKTORÓW
JĄDROWYCH
MWe CAŁKOWITA
ZAINSTALOWANA
MOC NETTO
ELEKTROWNIE
JĄDROWE
W LIKWIDACJI
REAKTORÓW
JĄDROWYCH
W BUDOWIE
ENERGETYKA JĄDROWA
NA ŚWIECIE DZISIAJ
UNITED STATES OF AMERICA
FRANCE
JAPAN
RUSSIA
CHINA
KOREA, REPUBLIC OF
INDIA
CANADA
UNITED KINGDOM
UKRAINE
SWEDEN
GERMANY
SPAIN
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
SWITZERLAND
SLOVAKIA
HUNGARY
FINLAND
PAKISTAN
ARGENTINA
SOUTH AFRICA
ROMANIA
MEXICO
BULGARIA
BRAZIL
SLOVENIA
NETHERLANDS
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
ARMENIA
11% ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NA ŚWIECIE PRODUKOWANE
JEST W EJ
Afryka
Ameryka Łacińska
Azja - Bliski Wschód i Południe
Europa Centralna i Wschodnia
Azja - Daleki Wschód
Europa Zachodnia
Ameryka Północna
0
0
20
40
60
20
80
40
60
80
100
100
120
140
120
ENERGETYKA JĄDROWA
NA ŚWIECIE – PLANY ROZWOJU
WIELKA BRYTANIA
SŁOWACJA
kończy budowę dwóch
reaktorów w
Mochovcach, które będą
uruchomione w 2017
SZWAJCARIA
Wydajność 5
reaktorów wzrosła
o 13,4%
FINLANDIA
Budowa piątego
reaktora EPR 1600 MW,
zwiększono
wydajność elektrowni
w Olkiluoto o 29% do
1700 MW
BIAŁORUŚ
buduje dwa duże
rosyjskie reaktory
w Ostrovets
BUŁGARIA
Planuje budowę
dwóch nowych
reaktorów w
Kozłoduju
FRANCJA
Budowa reaktora
EPR 1600 MW we
Flamanville
POLSKA
Planuje budowę
EJ w pierwszej
fazie 3000 MWe
HISZPANIA
miała program do dodania 810 MWe
zwiększając wydajność poprzez
modernizację swoich dziewięciu
reaktorów nawet o 13%. Większość
planu zrealizowano.
TURCJA
Podpisała umowę na budowę
8 reaktorów w tym 4
rosyjskich o mocy 1200 MW
ENERGETYKA JĄDROWA
NA ŚWIECIE DZISIAJ
66 REAKTORÓW JĄDROWYCH
BUDOWANYCH JEST NA ŚWIECIE
FRANCE
FINLAND
BRAZIL
ARGENTINA
UKRAINE
SLOVAKIA
PAKISTAN
JAPAN
BELARUS
UNITED ARAB EMIRATES
KOREA, REPUBLIC OF
UNITED STATES OF AMERICA
INDIA
RUSSIA
CHINA
0
5
10
15
20
25
DLACZEGO ROZWIJAMY
ENERGETYKĘ JĄDROWĄ?
Budowa elektrowni jądrowych pierwszej generacji była
uzasadniona potrzebą złagodzenia smogu miejskiego
spowodowanego elektrowniami węglowymi. Elektrownie jądrowe
postrzegane były jako ekonomiczne źródło energii elektrycznej
(zapewniające dostawy na dużą skalę), które zmniejszyły zależność
krajów od zagranicznego importu paliw kopalnych.
A dzisiaj, jakie czynniki
powodują rozwój
energetyki jądrowej?
DLACZEGO ROZWIJAMY
ENERGETYKĘ JĄDROWĄ?
- Zwiększenie zapotrzebowania na energię
Globalny wzrost ludności w połączeniu z rozwojem przemysłowym spowoduje
podwojenie zużycia energii elektrycznej (z poziomu z roku 2007) do roku 2030.
- Bezpieczeństwo dostaw
Często pojawiający się temat w wielu programach politycznych. Kraje
uświadamiają sobie, w jakim stopniu narażone są na przerwanie dostaw ropy
naftowej i gazu.
- Zmiany klimatu
Zwiększona świadomość zagrożeń i ewentualnych skutków zmian klimatu
doprowadziła decydentów, media i opinię publiczną do porozumienia,
że ​korzystanie z paliw kopalnych musi być zredukowane i zastąpione
niskoemisyjnymi źródłami energii.
- Stabilność sieci
DLACZEGO ROZWIJAMY
ENERGETYKĘ JĄDROWĄ?
- Ekonomika
Rosnące ceny paliw kopalnych znacznie się poprawiła konkurencyjność cen
energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach jądrowych.
- Wydajność
Olbrzymia gęstość energii. Paliwo jądrowe jest łatwe do
przechowywania (bezpieczeństwo energetyczne).
ENERGIA JĄDROWA POWINNA BYĆ GŁÓWNYM
ŹRÓDŁEM ELEKTRYCZNOŚCI W 2050 ROKU
według Nuclear Energy Agency
JAK JEST POSTRZEGANA
ENERGETYKA JĄDROWA?
ODPADY
Z ELEKTROWNI
CYKL
PALIWOWY
Otwarty
Paliwo używane jest tylko
raz w reaktorze, a następnie
trafia do ostatecznego
składowiska odpadów
Otwarty
(zmodyfikowany)
Częściowa separacja
aktynowców i recykling
paliwa. Odpady zawierają
aktynowce i produkty
rozszczepienia.
Zamknięty
Wszystkie aktynowce są
usuwane z wypalonego
paliwa i wypalane w
odpowiednych typach
reaktorów. Odpady
zawierają tylko produkty
rozszczepienia.
KONSEKWENCJE WYBORU
CYKLU PALIWOWEGO
Usuwanie Pu, U
i aktynowców z
wypalonego paliwa
jądrowego powoduje, że
pozostałe odpady przestają
być niebezpieczne) tzn. ich
radiotoksyczność jest
porównywalna z
radiotoksycznością uranu
naturalnego) po 300
latach.
Jeśli usuwamy tylko Pu
i U ten czas wydłuża się
do 9000 lat, a jeśli nie
korzystamy z recyklingu
do 300000 lat.
NOWE GENERACJE
REAKTORÓW
NOWE GENERACJE
REAKTORÓW
Dziękuję!
PRZYPADEK
NIEMIECKI
Bankructwo Energiewende coraz bardziej widoczne
•
Ogromne i rosnące subsydia do OZE – w 2013 r. 24 mld EUR
•
Szybko rosnące ceny energii elektrycznej, jedne z
najwyższych w UE – zwłaszcza dla odbiorców indywidualnych
•
Rosnące emisje zanieczyszczeń, w tym CO2
•
•
W miejsce wyłączanych EJ budowane są węglowe - głównie na
węglu brunatnym
W zimie incydentalnie uruchamia się nawet stare elektrownie
węglowe nie spełniające norm ochrony środowiska!
•
Problemy ze stabilnością systemu elektroenergetycznego
•
Wysokie ceny energii elektrycznej pogarszają
konkurencyjność niemieckiego przemysłu  niektóre zakłady
wynoszą się z Niemiec
PRZYPADEK NIEMIECKI
- GROŹBA UCIECZKI PRZEMYSŁU
• Dopłata do energii z OZE wzrosła do rekordowej wysokości
62,4 EUR/MWh
• Opłata za energię elektryczną 90 EUR/m-c dla 3 osobowej
rodziny – 2 razy więcej niż w 2000 roku
• Organizacje konsumentów podają, co rok 300 000 rodzin ma
wyłączane zasilanie z powodu nie zapłaconych rachunków
za en. elektryczną
• Jedna z czołowych marek Niemiec, producent lekarstw
koncern Bayer, grozi wyprowadzeniem części produkcji poza
granicę kraju, tłumaczy to zbyt drogą energią w Niemczech
• Inne energochłonne gałęzie przemysłu – też grożą emigracją
PRZYPADEK NIEMIECKI - SUBSYDIA DLA OZE
W 2013 R. WZROSŁY DO 24 MLD EUR ROCZNIE
• Minister środowiska Niemiec ostrzegł w 2013 r., że jeśli rząd
nie ograniczy subwencji, to do 2022 r. łączne dopłaty do
zielonej energii dojdą do 680 mld EUR. (Reuters)
• Prof. Hans Werner Sinn, prezydent Institut für
Wirtschaftsforschung, Deutschland muss dem Ausland Geld
bezahlen, um seinen Strom loszuwerden. Das ist
ökonomischer Wahnsinn” …Szaleństwo ekonomiczne”
• Komisja ekspertów rządowych radzi wycofać się z
Energiewende
• W 2014 r. rząd niemiecki wprowadził ograniczenie dotacji dla
OZE. Wicekanclerz Sigmar Gabriel oświadczył że redukcja
dotacji zahamuje gwałtowny wzrost kosztów, ale rząd nie
może przyrzec obniżki cen elektryczności.
PRZYPADEK NIEMIECKI
- GROŹBA UCIECZKI PRZEMYSŁU
• Dopłata do energii z OZE wzrosła do rekordowej wysokości
62,4 EUR/MWh
• Opłata za energię elektryczną 90 EUR/m-c dla 3 osobowej
rodziny – 2 razy więcej niż w 2000 roku
• Organizacje konsumentów podają, co rok 300 000 rodzin ma
wyłączane zasilanie z powodu nie zapłaconych rachunków
za en. elektryczną
• Jedna z czołowych marek Niemiec, producent lekarstw
koncern Bayer, grozi wyprowadzeniem części produkcji poza
granicę kraju, tłumaczy to zbyt drogą energią w Niemczech
• Inne energochłonne gałęzie przemysłu – też grożą emigracją
PRZYPADEK NIEMIECKI
- GROŹBA UCIECZKI PRZEMYSŁU
• W 2013 roku Niemcy były największym na świecie konsumentem węgla
brunatnego z wydobyciem na poziomie 183 mln ton rocznie, przed Chinami
(147 mln ton), Rosją (73 mln ton).
• Obecnie realizowana strategia energetyczna Niemiec zakłada przyspieszoną
rezygnację z energetyki jądrowej i rozwój odnawialnych źródeł energii.
Według planów rządu udział OZE w produkcji energii elektrycznej ma się
stopniowo zwiększać z obecnych 26% do 80% w 2050 roku, a emisje gazów
cieplarnianych do 2050 r. mają spaść o 80-95% w stosunku do roku 1990 roku.
• W marcu 2015 roku Ministerstwo Gospodarki i Energetyki przedstawiło plan
reformy rynku energii, w którym zaproponowano wprowadzenie opłaty od emisji
CO2 dla elektrowni węglowych, tzw. opłatę klimatyczną w wys. 18-20 euro za tonę
CO2. Miałaby ona dotyczyć starszych niż 20-letnie elektrowni węglowych.
• Po ataku przemysłu, związkowców oraz polityków CDU/CSU i SPD resort
energetyki zrezygnował z forsowania podatku klimatycznego dla elektrowni
węglowych.
• Nowa polityka zakłada, że elektrownie na węgiel brunatny o mocy 2,7 GW
(13% mocy niemieckich elektrowni na węgiel brunatny) zostaną przeniesione
do tzw. rezerwy mocy.
Download