og ł oszenie - Strzelce Krajeńskie

advertisement
O G Ł O S Z E N I E
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zmianami/ - B U R M I S T R Z Strzelec Krajeńskich
p o d
a
j e
do publicznej wiadomości na okres 21 dni- tj. od 20 listopada 2008 r. do 10 grudnia 2008 r.
włącznie - o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionych
nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Kraj.:
1/ lokale mieszkalne na rzecz najemców
- Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 59,20 m², położony w budynku nr 3 przy ul.
Strzeleckiej w Strzelcach Krajeńskich, na działce nr 121 o powierzchni 1388 m² oraz udział w
częściach wspólnych budynku nr 3 w udziale do 3/20 na rzecz jego najemców. Zbywana
nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 8756, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Strzelcach Krajeńskich.
Wartość lokalu mieszkalnego oraz udziału w częściach wspólnych budynku ustalono w
rokowaniach na kwotę 61.185 zł /słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć zł/.
Działka gruntu pod tym budynkiem w przypadającym udziale zostanie oddana w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat, a pierwsza opłata z tego tytułu wyniesie 25 % ceny gruntu plus
podatek VAT w wysokości 22% płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zaś dalsze opłaty
roczne w wysokości 1% ceny gruntu plus podatek VAT w wysokości 22% - płatne w terminie do
31 marca każdego roku, począwszy od 2009.
- Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 62,00 m², położony w budynku nr 7a przy ul.
Strzeleckiej w Strzelcach Krajeńskich, na działce nr 648/1 o powierzchni 1153 m² oraz udział w
częściach wspólnych budynku nr 7a w udziale do 0,719 na rzecz jego najemców. Do zbywanego
lokalu przynależy piwnica oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 17,1 m2. Zbywana
nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 2510, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Strzelcach Krajeńskich.
Wartość lokalu mieszkalnego oraz udziału w częściach wspólnych budynku ustalono w
rokowaniach na kwotę 28.839 zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści
dziewięć zł/. Działka gruntu pod tym budynkiem w przypadającym udziale zostanie oddana w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, a pierwsza opłata z tego tytułu wyniesie 25 % ceny gruntu
plus podatek VAT w wysokości 22% płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zaś dalsze
opłaty roczne w wysokości 1% ceny gruntu plus podatek VAT w wysokości 22%
- płatne w
terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od 2009.
2/ lokal użytkowy na rzecz najemców
- Lokal użytkowy nr 13 g o powierzchni użytkowej 97,30 m², położony przy ul. B. Chrobrego w
Strzelcach Krajeńskich, na działce nr 240/1 o powierzchni 505 m², udział w częściach wspólnych
budynku 13 i gruncie działki 240/1 w udziale do 1/39 na rzecz jego najemców. Zbywana
nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 8926, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Strzelcach Krajeńskich.
Wartość lokalu użytkowego nr 13 g ustalono w rokowaniach na kwotę 258.000,00 zł /słownie:
dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy zł/. Działka gruntu pod tym budynkiem w przypadającym
udziale zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, a pierwsza opłata z tego tytułu
wyniesie 25 % ceny gruntu plus podatek VAT w wysokości 22% płatna najpóźniej w dniu
zawarcia umowy, zaś dalsze opłaty roczne w wysokości 1% ceny gruntu plus podatek VAT w
wysokości 22% - płatne w terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od 2009.
BURMISTRZ
Strzelec Krajeńskich
/ - / TADEUSZ F E D E R
Strzelce Krajeńskie, 17 listopada 2008 r.
Download