MZ-11

advertisement
Instrukcja wypełniania druku MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących
w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Sprawozdanie sporządzają następujące podmioty:
 zakłady opieki zdrowotnej,
 indywidualne i grupowe praktyki lekarskie posiadające kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych posiadające kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi
do lat 3.
Ogólne zasady wypełniania sprawozdania MZ -11
Dział 1. Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3
W dziale tym należy wykazać porady udzielone tylko dzieciom zdrowym.
a) Porady profilaktyczne
Kolumna 1 (po raz pierwszy, razem) - należy wykazać liczbę dzieci w wieku do 1 roku życia,
którym lekarz udzielił pierwszej porady w ich życiu, jest to suma liczb zawartych w
kolumnach 2, 3, 4. Porady należy wykazać tylko jeden raz we właściwej kolumnie.
Kolumna 5 (po raz następny razem) - należy wykazać liczbę wszystkich porad udzielonych
dzieciom zdrowym do 3 lat, po raz następny w ciągu danego roku. Natomiast w kolumnie 6
liczbę porad udzielonych po raz następny dzieciom zdrowym do 1 roku życia (liczba ta jest
wyodrębniona z liczby podanej w kolumnie 5).
b) Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i położnych
Kolumna 1 (po raz pierwszy, razem w 1. roku życia) - należy wykazać liczbę
pierwszorazowych wizyt położnych u dzieci zdrowych do 1 roku życia (wizytę wykazać tylko
jeden raz),
Kolumna 2 (do 14 dnia) - z liczby podanej w kolumnie 1 wyodrębniona liczba pierwszych
wizyt położnej u dzieci do 14 dnia życia,
Kolumna 3 (od 2 do 6 tygodni) - z liczby podanej w kolumnie 1 wyodrębniona liczba
pierwszych wizyt położnej u dzieci od 2 do 6 tygodnia życia,
Kolumna 4 (do lat 3) - liczba (suma) następnych wizyt położnych i pielęgniarek
środowiskowo-rodzinnych u dzieci w wieku do lat 3,
Kolumna 5 (w tym do 6 tygodnia) - liczba (suma) następnych wizyt położnych i pielęgniarek
środowiskowo-rodzinnych wykonanych do 6 tygodnia życia dziecka (liczba ta jest
wyodrębniona z liczby wizyt podanych w kolumnie 4).
definicja:
- dziecko do 1 roku: dziecko w wieku od 0 do 364 dnia życia,
- dziecko w wieku do 3 lat: dziecko, które ukończyło 2 lata i maksimum 364 dni.
Dział 2. Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego).
W dziale tym należy wykazać liczbę dzieci i młodzieży, u których stwierdzono schorzenia
(dział dotyczy liczby pacjentów a nie liczby udzielonych porad!).
Bezwzględnie należy wypełnić wiersz 01.
Wartości wpisane w kolumnie 1 muszą być równe sumie liczb wpisanych w kolumnach
2,3,4,5 i 6 (dot. wartości wpisanych w wierszach od 01 do 28).
W wierszu 01 należy wykazać każdego pacjenta jeden raz niezależnie od liczby
stwierdzonych schorzeń. Pacjenci u których stwierdzono więcej niż jedno schorzenie
powinni być wyszczególnieni w odpowiednim wierszu od 02 do 28 zgodnie z rozpoznaniem
wg ICD 10.
Suma liczb zawartych w wierszach:
(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+27+28), bez
wiersza 25 i 26, powinna być równa lub większa od danych z wiersza 1, nie może być
mniejsza, ponieważ jedno dziecko może mieć więcej niż jedno schorzenie i należy je wykazać
w wierszach odpowiednich dla danego schorzenia.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wierszy 25 i 26 się nie dodaje ponieważ te dane są zawarte
w wierszu 24.
Wiersz 27 (trwałe uszkodzenia narządu ruchu) - należy wykazać wszystkie uszkodzenia bez
względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność.
Kolumna 1 (razem) - powinny być wykazane osoby, u których stwierdzono schorzenia
zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i w latach ubiegłych (w danym roku
sprawozdawczym, uzyskali poradę lekarza poz)..
Kolumna 7 - dot. leczonych, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w danym
roku. Liczba tych chorych powinna być ujęta również w kolumnie 1 (razem). Nieprawidłowa
jest sytuacja, gdy w kolumnach 1 i 7 są wpisane takie same cyfry.
Ponadto wiersz 28 Pacjenci z innymi (niż wymienione powyżej) schorzeniami wymagający
opieki czynnej, nie może zawierać takich samych cyfr jakie zostały wpisane w wierszu 01
Ogółem
Należy pamiętać o wpisaniu pod tabelą liczby dzieci i młodzieży będących pod opieką
lekarzy POZ (zadeklarowanych).
Dział 3. Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży
Kolumna 1 - należy wykazać wszystkie dzieci zadeklarowane do lekarza POZ.
Kolumna 2 - należy wykazać tylko te dzieci, które zostały zbadane w terminie (zgodnie
z programem badań profilaktycznych).
Obydwie kolumny muszą być wypełnione.
Dział 4. Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego).
W dziale tym, tak jak w dziale 2, należy wykazać liczbę pacjentów a nie liczbę porad.
Bezwzględnie należy wypełnić wiersz 01.
W wierszu 01, w kolumnach od 1 do 5 należy wykazać każdego pacjenta jeden raz,
niezależnie od liczby schorzeń.
Liczby podane w kolumnie 1 są sumą liczb podanych w kolumnach 2, 3, 4, 5.
Suma wierszy (2+3+4+5+7+8+9+15+16+17+18), bez wierszy 6 oraz 10 do 14, powinna być
równa lub większa od danych z wiersza 01 (ogółem), nie może być mniejsza (dotyczy
wszystkich kolumn), ponieważ jeden pacjent może mieć więcej niż jedno schorzenie.
Pacjent, u którego stwierdzono więcej niż jedno schorzenie powinien być wykazany
w odpowiednich wierszach od 02 do 18 zgodnie z rozpoznaniem /wg ICD 10/.
Wiersz 09 obejmuje wszystkie choroby układu krążenia wg ICD 10 tj. od I 00 do I 99 i nie
jest sumą wierszy od 10 do 13 ponieważ wiersze 10,11,12,13 i 14 obejmują tylko wybrane
schorzenia.
W wierszu 13 dane nie mogą być mniejsze niż w wierszu 14, ponieważ wiersz 14 dotyczy
przebytego zawału serca – z wiersza 13.
Wiersz 18 obejmuje pacjentów z opieką czynną. Nie należy wykazywać tu pacjentów
jednorazowych (potrzebujących porady np. z powodu grypy itp.). Opieka czynna dotyczy
pacjentów, którym wyznaczane i egzekwowane są terminy następnych wizyt w ciągu roku.
Kolumna 6 - należy wykazać pacjentów wyodrębnionych z kolumny 1, u których
stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku (dot. wierszy 01 do 18).
Nieprawidłowa jest sytuacja, gdy w kolumnach 1 i 6 są wpisane takie same cyfry.
Ponadto wiersz 18 Pacjenci z innymi (niż wymienione powyżej) schorzeniami wymagający
opieki czynnej, nie może zawierać takich samych cyfr jakie zostały wpisane w wierszu 01
Ogółem.
Należy pamiętać o wpisaniu pod tabelą liczby osób w wieku 19 lat i więcej będących pod
opieką lekarzy POZ (zadeklarowanych).
Dział 5. Zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej
Zgodne z definicją GUS (Z-03), za pracujących uważa się osoby wykonujące pracę
przynoszącą im zarobek lub dochód bez względu na miejsce i czas trwania tej pracy.
Do pracujących zalicza się :
a) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru lub
mianowania, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - Dz. U. z 1998 r. nr
21, poz. 94 z późn. zm.),
b) właścicieli i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą
(z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce),
c) osoby pracujące na własny rachunek.
Do stanu zatrudnionych w ramach stosunku pracy zalicza się: zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, pracujących na podstawie powołania, wyboru, mianowania.
Nie zalicza się osób korzystających z urlopów bezpłatnych i wychowawczych
w wymiarze powyżej 3 miesięcy. Zalicza się osoby przebywające na urlopach
macierzyńskich.
Kolumna 1 (udzielający świadczeń ogółem w osobach, stan w dniu 31.12.) - liczba lekarzy,
pielęgniarek i położnych wykazanych w tej kolumnie, nie może być mniejsza niż suma liczb
z kolumn: 2 (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy – razem) i 5 (zatrudnieni w ramach
umowy cywilnoprawnej, w osobach).
Osoby prowadzące (będące właścicielami) prywatne gabinety, a także właściciele
niepublicznych zakładów powinny być wykazywani tylko w kolumnie 1.
Kolumna 4 (opłacone godziny pełno- i niepełno-zatrudnionych w ciągu roku) - należy
zsumować liczbę godzin przepracowanych w ciągu danego roku przez wszystkie osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy (pełno- i niepełno-zatrudnione), za które godziny,
osoby te otrzymały wynagrodzenie.
Download