Sposób usuwania kwasowego katalizatora, zwłaszcza kwasu

advertisement
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
139 433
PATENTU TYMCZASOWEGO
Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
Int. CL4 C07B 37/12
//C08G 59/00
82 11 09 (P. 238973)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
83 09 12
Opis patentowy opublikowano: 1987 08 31
Twórcawynalazku: Tadeusz Matynia
Uprawniony z patentu tymczasowego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin (Polska)
Sposób usuwania kwasowego katalizatora,
zwłaszcza kwasu fosforowego, z produktu reakcji związków,
zawierających sprzężony układ wiązań podwójnych
z bezwodnikiem maleinowym
Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania kwasowego katalizatora, zwłaszcza kwasu
fosforowego, z produktu reakcji związków, zawierających sprzężony układ wiązań podwójnych z
bezwodnikiem maleinowym.
W literaturze, na przykład P. Penczek, Polimery 1962, str. 210, znany jest cały szereg związ¬
ków, zawierających sprzężony układ wiązań podwójnych — dienówjak: cyklopantadien, butadien,
kwas maleopimarowy, a-terpinon, a-fallandren, wchodzących w reakcję z bezwodnikiem maleino¬
wym. Reakcje wymienionych dienów z bezwodnikiem maleinowym prowadzi się w podwyższonej
temperaturze, w niektórych przypadkach z użyciem katalizatorów kwasowych, korzystnie kwasu
fosforowego. Katalizatory kwasowe stosuje się wówczas, gdy związki zawierające*wiązania niena¬
sycone ulegają izomeryzacji do układów dienowych, na przykład przy otrzymywaniu bezwodni¬
ków z węglowodorów terpenowych w celu przesunięcia reakcji izomeryzacji węglowodorów
terpenowych,jak a-pinenu, ^3-pinenu, do układów posiadających sprzężony układ wiązań podwój¬
nych, na przykład a-terpinenu, a-fallandrenu.
Według znanych sposobów, otrzymany w wyniku reakcji wspomnianych związków, zawiera¬
jących sprzężony układ wiązań podwójnych z bezwodnikiem maleinowym w obecności kataliza¬
tora kwasowego, produkt, poddaje się destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem w celu usunięcia
kwasu, co znane jest między innymi z polskich opisów patentowych 108656, 110853.
Proces destylacji jest bardzo uciążliwy i wymaga stosowania wysokich temperatur rzędu
180-230°C i próżni od 1,3-2,6 kP. W przypadku niewłaściwego prowadzenia procesu destylacji
może zachodzić reakcja retrodienowa, co wpływa niekorzystnie na uzyskany produkt.
Obecnie nieoczekiwanie stwierdzono, że katalizator kwasowy, zwłaszcza kwas fosforowy
można usuwać na drodze filtracji w postaci trudno rozpuszczalnych soli cynkowych lub wapnio¬
wych od produktu reakcji będącego bezwodnikiem kwasowym.
Proces zobojętnienia katalizatora kwasowego według wynalazku prowadzi się za pomocą
tlenków takich metali, jak cynk, wapń lub korzystnie wodorotlenku wapniowego w ilości 80-105%
2
139433
ilości stechiomctrycznie wyliczonej w stosunku do katalizatora kwasowego, bez rozpuszczenia
grupy bezwodnikowej, znajdującej się w produkcie reakcji.
Sposób usuwania kwasowego katalizatora, zwłaszcza kwasu fosforowego, z produktu reakcji
związków, zawierających sprzężony układ wiązań podwójnych z bezwodnikiem maleinowym,
charakteryzuje się tym, że do mieszaniny poreakcyjnej wprowadza się, w temperaturze 140-180°C,
37,04-111,12g wodorotlenku wapnia, lub 28,16-84,12g tlenku wapnia albo 40,68g-122,05g
tlenku cynku na jeden gramorównoważnik dodanego katalizatora kwasowego, następnie oddesty-
lowuje si^ ewentualny nadmiar substratów i wody, po czym katalizator oddziela się w postaci soli
od produktu reakcji przez filtrację.
Sposób według wynalazku umożliwia otrzymanie bezwodnika kwasowego z wydajnością
stechiometryczną. Otrzymane bezwodniki mają szczególne zastosowanie w przetwórstwie tworzyw
sztucznych.
Przykład I. Do kolby, zaopatrzonej w mieszadło mechaniczne, chłodnicę zwrotną i termo¬
metr, zawierającej 10 g H3PO4 85% i 300 g bezwodnika maleinowego, ogrzewanego do temperatury
140-150°C, dodano 540 g terpentyny w takim tempie, aby temperatura mieszaniny reakcyjnej nie
przekraczyła 180°C. Po dodaniu całej ilości terpentyny, mieszanie i ogrzewanie w temperaturze
180°C kontynuowano przez 3 godziny. Dodano 7,2 g 90% wodorotlenku wapnia i proces prowa¬
dzono przez 3 godziny, w temperaturze 180°C. Po zakończeniu procesu zobojętnienia, nieprzereagowaną terpentynę i wydzieloną wodę oddestylowano pod ciśnieniem 1,3-2,6 kP w zakresie
temperatur 180-200°C. Na koniec otrzymany bezwodnik poddano filtracji w temperaturze
100-140°C. Otrzymano 720 g bezwodnika o liczbie kwasowej 380mgKOH/gilepkości40mPa-sw
90°C.
Przykład II. Do otrzymanego, jak w przykładzie I adduktu dienowego węglowodorów
terpenowych z bezwodnikiem maleinowym, dodano 4,9g tlenku wapnia i proces zobojętniania
prowadzono dalej, jak w przykładzie I.
Przykład III. Do otrzymanego, jak w przykładzie I adduktu węglowodorów terpenowych z
bezwodnikiem maleinowym dodano 7,1 g tlenku cynkowego i procesu zobojętniania prowadzono
dalej, jak w przykładzie I.
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób usuwania kwasowego katalizatora, zwłaszcza kwasu fosforowego, z produktu reakcji
związków, zawierających sprzężony układ wiązań podwójnych z bezwodnikiem maleinowym,
znamienny tym, że do mieszaniny poreakcyjnej wprowadza się, w temperaturze 140-180°C,
37,04-111,12g wodorotlenku wapnia, lub 28,16-84,12g tlenku wapnia, albo od 40,68g-122,05g
tlenku cynku na jeden gramorównoważnik dodanego katalizatora kwasowego, a następnie oddestylowuje się ewentualny nadmiar substratów i wody, po czym katalizator oddziela się w postaci
soli od produktu, reakcji przez filtrację.
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 130 zł
Download