umowa

advertisement
Projekt zespołowy
UMOWA
o realizację projektu badawczego
zawarta w dniu … w Warszawie
Zamawiający: Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21,
NIP: 5250008198, Regon: 000002223, będący podatnikiem VAT, w imieniu i na rzecz którego
działają:
…………………………………
- Dyrektor ………………………………………………………..
…………………………………
- Dyrektor ………………………………………………………..
Wykonawca:
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………,
zamieszkała/y w ………………………………………………… ul. …………………… nr.........m.......
PESEL........................................
2. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………,
zamieszkała/y w ………………………………………………… ul. …………………… nr.........m.......
PESEL........................................
3. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………,
zamieszkała/y w ………………………………………………… ul. …………………… nr.........m.......
PESEL........................................
reprezentowani przez: …………………………………………………………… działającą/ego na
podstawie pełnomocnictwa z dnia ……………, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować projekt badawczy nt.
…………………………………………………………………………………………………………... ,
zwany dalej „projektem”, zgłoszony do konkursu na projekty badawcze NBP, przeznaczone do
realizacji w 2014 r., zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do umowy. Realizacja projektu
przebiega w następujących etapach, w ramach których Wykonawca, zachowując podaną poniżej
kolejność działań, zobowiązany jest:
1) przedstawić na seminarium naukowym w Narodowym Banku Polskim wstępne wyniki
projektu, nie później niż na miesiąc przed terminem sporządzenia i dostarczenia
Zamawiającemu raportu z przeprowadzonych badań, zwanego dalej „raportem”, zgodnie
z pkt 2,
Projekt zespołowy
2) sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu raport w formie odpowiadającej publikacji naukowej.
Raport należy sporządzić uwzględniając następujące wymogi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
format pliku: PDF,
format papieru: A4,
czcionka tekstu zasadniczego: 11-12 pt.,
interlinia: 1,5,
wykresy: czarne ze znacznikami lub w odcieniach szarości,
wyrównanie obustronne,
przypisy: na dole strony, ciągła numeracja w całym tekście,
marginesy: górny, dolny, prawy i lewy 33 mm,
numeracja stron: na dole, wyśrodkowana,
każdy rozdział od nowej strony (także spis treści, streszczenie, wstęp, bibliografia
i załączniki),
k) pierwsza strona: spis treści,
l) po spisie treści zawsze streszczenie (do 200 słów + sygnatury JEL z klasyfikacji Journal
of Economic Literature + słowa kluczowe),
m) ostatnia strona dokumentu (po bibliografii i załącznikach):
 tytuł,
 autorzy (afiliacje w przypisie nienumerycznym),
 ewentualne podziękowania,
i dostarczyć Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu na nośniku elektronicznym.
§2
1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od …………….… do …………….
z uwzględnieniem następujących terminów:
1) seminarium, o którym mowa w § 1 pkt 1, odbędzie się w terminie do dnia …………………….,
2) raport, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie do
dnia ………………. .
2. W wyjątkowych przypadkach – na wniosek Wykonawcy – Zamawiający może wydłużyć okres
realizacji umowy.
§3
Wykonawca oświadcza, że raport, o którym mowa w § 1, będzie oryginalny i nie będzie zawierał
zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego, jak
również nie będzie naruszał żadnych praw osób trzecich. Ponadto Wykonawca oświadcza, że jego
autorskie prawa majątkowe do raportu nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zobowiązuje
się odpowiadać za ewentualne naruszenia praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko
Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw
majątkowych do raportu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który
zobowiązuje się do podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zaspokojenia na swój
koszt wszelkich roszczeń osób trzecich, z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.
§4
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu i zawartych w nim
wyników realizacji projektu na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie raportu na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach informacji,
2) zwielokrotnienie raportu przy użyciu urządzeń reprograficznych i technik komputerowych,
3) opublikowanie oraz rozpowszechnianie raportu w serii wydawniczej Narodowego Banku
Polskiego „Materiały i Studia”/„National Bank of Poland Working Papers” oraz w serwisach
zawierających artykuły naukowe,
2
Projekt zespołowy
4) opublikowanie raportu w Internecie oraz sieci korporacyjnej NBP (intranecie).
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dokonywania opracowań raportu,
a w szczególności do dokonywania tłumaczeń oraz do wykonywania zależnego prawa autorskiego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania osobistych praw autorskich Wykonawców,
a w szczególności do zamieszczania ich nazwisk, jako autorów, na wszelkiego rodzaju publikacjach,
zarówno drukowanych jak i elektronicznych, obejmujących dzieło lub jego fragmenty.
4. W granicach określonych w ust. 1 Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez
Wykonawców dzieła, a także wszelkich wyników, materiałów i danych zebranych w związku
z wykonywaniem dzieła, do celów prowadzonej przez nich działalności naukowej, z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1.
§5
1. Zamawiający dokona oceny raportu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, sporządzając
protokół odbioru raportu. O wynikach oceny Wykonawca zostanie zawiadomiony niezwłocznie.
2. W przypadku negatywnej oceny i konieczności poprawienia raportu, Zamawiający w protokole,
o którym mowa w ust. 1, określi dodatkowy termin do poprawienia i dostarczenia raportu. Termin
ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wyników oceny.
§6
1. Raport zostanie złożony przez Zamawiającego do publikacji w serii wydawniczej Narodowego
Banku Polskiego „Materiały i Studia”/„National Bank of Poland Working Papers”, zwanej dalej
„MiS”, po pozytywnej ocenie, dokonanej zgodnie z § 5.
2. Za datę złożenia raportu do publikacji uważa się datę sporządzenia przez Zamawiającego
protokołu odbioru raportu, zawierającego pozytywną ocenę.
3. Raport złożony do publikacji nie podlega korekcie językowej i zostanie wydrukowany w wersji
dostarczonej przez Wykonawcę, jeżeli uzyska pozytywną recenzję ze strony recenzenta,
wyznaczonego przez redaktora naczelnego „MiS”.
§7
1. Zamawiający zastrzega, że do czasu opublikowania raportu w „MiS”, Wykonawca nie może go
publikować w innych wydawnictwach.
2. W każdym przypadku publikowania wyników realizacji projektu, Wykonawca ma obowiązek
umieszczenia w tekście następującej adnotacji: „Projekt badawczy został zrealizowany w ramach
konkursu na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2014 r., oraz sfinansowany ze
środków Narodowego Banku Polskiego”.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający
będzie upoważniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 8 ust. 1, przysługującemu temu z Wykonawców, który naruszył prawo
pierwszeństwa.
§8
1. Za realizację umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie brutto w wysokości
………………… złotych (słownie: ……………………………………), płatne przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy, z tym że:
Pan/Pan ………………………………. otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie złotych
.……………….. (słownie: ……………………………..………….………………...),
Pan/Pan … itd.
2. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie podlega opodatkowaniu. Podatek ten obciąża
3
Projekt zespołowy
Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, należne
za realizację projektu, sporządzenie raportu oraz za przeniesienie na Zamawiającego autorskich
praw majątkowych, w zakresie określonym w § 4.
4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest pełna realizacja przedmiotu umowy, określonego
w § 1, oraz pozytywna ocena raportu przez Zamawiającego, dokonana zgodnie z § 5,
potwierdzona protokołem odbioru raportu.
5. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
złożenia raportu do publikacji zgodnie z § 6.
§9
1. Jeżeli raport będzie miał wady, Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać
od Wykonawcy ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie, z zastrzeżeniem, że po jego
bezskutecznym upływie poprawek nie przyjmie. Gdy Zamawiający nie przyjmie spóźnionych
poprawek albo gdy wady okażą się nieusuwalne, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli
wady są istotne. Jeżeli wady będą nieistotne, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku.
2. W razie zwłoki w realizacji projektu, Zamawiający może udzielić dodatkowego terminu do
wykonania dzieła i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości łącznego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu
zamówienia określonego w § 1, w tym również w przypadku zwłoki odnoszącej się do terminu
przeprowadzenia seminarium.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej.
§ 11
1. Do umowy stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks cywilny
oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
2. Ze względu na wyłączenie zawarte w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) do umowy nie stosuje się
przepisów tej ustawy.
3. Wszelkie spory wynikające z umowy lub związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający
Wykonawca
4
Download