Załącznik Nr 1 - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Świebodzicach

advertisement
Załącznik Nr 1
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
Oświadczenie Nr 1
Do odbioru z przedszkola dziecka......................................................................................................
upoważniam/y następujące osoby:
/imię i nazwisko/
1. ...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu/
2. ...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu/
3. ..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko, miejsce zamieszkania ,nr dowodu osobistego, nr telefonu/
4. ................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko, miejsce zamieszkania ,nr dowodu osobistego, nr telefonu/
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
Świebodzice, dnia ................................
.......................................
/podpis matki/
……………………
/podpis ojca/
Załącznik Nr 2
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
Oświadczenie Nr 2 - o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka:
…………………………………………………………… oraz naszych, jako jego opiekunów w zakresie
/imię i nazwisko/
działalności Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II
w Świebodzicach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20
lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.).
Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im.
Jana Pawła II w Świebodzicach
Dane osobowe obejmować będą następujące informacje:
 dotyczące dziecka: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres
zamieszkania,
 dotyczące rodziców: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych.
Świebodzice, dnia ................................
.......................................
/podpis matki/
……………………
/podpis ojca/
Załącznik Nr 3
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
Oświadczenie Nr 3 - zgoda na publikowanie prac plastycznych dziecka
w zakresie działalności przedszkola
Wyrażam zgodę na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka……………………………………..
/imię i nazwisko/
w zakresie działalności Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II
w Świebodzicach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20
lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.).
Świebodzice, dnia ................................
.......................................
/podpis matki/
……………………
/podpis ojca/
Załącznik Nr 4
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
Oświadczenie Nr 4 - zgoda na publikowanie wizerunku dziecka
w zakresie działalności przedszkola
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka…………………………………………….
/imię i nazwisko/
w zakresie działalności Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II
w Świebodzicach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20
lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.).
Świebodzice, dnia ................................
.......................................
/podpis matki/
……………………
/podpis ojca/
Załącznik Nr 5
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
Wniosek rodziców o zorganizowanie zajęć dodatkowych
Proszę o zorganizowanie dla mojego dziecka………………………………………….
/imię i nazwisko/
1) zajęć dodatkowych nieodpłatnych z zakresu:
1. religia /dzieci 5 - 6 letnie/: tak
nie
2. logoterapia:
tak
nie
3. zabawy z j. obcym prowadzonych przez wolontariuszy:
j. angielski:
tak
nie
j. niemiecki:
tak
nie
2) zajęć dodatkowych odpłatnych z zakresu:
1. rytmika /1x w tygodniu/:
tak
nie
2. audycje muzyczne /1x w miesiącu/: tak
nie
3. teatrzyk /1x w miesiącu/:
tak
nie
4. akademia tańca /1x w tygodniu/:
tak
nie
5. przedszkolne słowiki
tak
nie
6. basen /dzieci 5 - 6 letnie/:
tak
nie
7. j. angielski /1x w tygodniu/:
tak
nie
3) proponuję inne zajęcia dodatkowe:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Świebodzice, dnia ................................
.......................................
/podpis matki/
……………………
/podpis ojca/
Download