Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy

advertisement
Praktyczny poradnik
Naruszenie dóbr
osobistych pracodawcy
Wojciech Zatorski
• Jakie dobra osobiste pracodawcy podlegają ochronie?
• W jaki sposób pracownik może naruszyć dobra osobiste pracodawcy?
• Kiedy obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracodawcy
zostaje wyłączony?
BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY
Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy • Wojciech Zatorski
Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa pracy:
MONITOR PRAWA PRACY
Miesięcznik
Andrzej Marian Świątkowski
KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 1
Komentarze kodeksowe
Pod red. Wojciecha Muszalskiego
KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 8
Duże Komentarze Becka
Jerzy Wratny, Krzysztof Walczak
ZBIOROWE PRAWO PRACY. KOMENTARZ
Komentarze kodeksowe
Ludwik Florek
PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO, wyd. 2
Zbiory orzecznictwa Becka
Piotr Korzuch, Piotr Grzebyk
ZBIOROWE PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO
Zbiory orzecznictwa Becka
KODEKS PRACY. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY. BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY. AKTY WYKONAWCZE. wyd. 8
Edycja Sądowa
www.sklep.beck.pl
Wojciech Zatorski
Naruszenie
dóbr osobistych pracodawcy
Redakcja:
Izabela Sachajdakiewicz
Wydawnictwo C.H. Beck 2011
Wydawnictwo C.H. Beck
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Skład i łamanie: Zbigniew Latuszkiewicz
Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa
ISBN 978-83-255-3633-6
ISBN e-book 978-83-255-3634-3
Spis treści
Bibliografia .........................................................................................VII
Objaśnienie skrótów ..........................................................................
XI
Wstęp ..................................................................................................
1
Rozdział 1. Dobra osobiste w ogólności ...........................................
3
1.1. Zagadnienia ogólne – istota i przegląd dóbr osobistych .........
1.1.1. Konstytucja .....................................................................
1.1.2. Akty międzynarodowe ....................................................
1.1.3. Prawo wspólnotowe ........................................................
1.1.4. Kodeks cywilny ..............................................................
1.1.4.1. Dobra osobiste osoby fizycznej ..............................
1.1.4.2. Dobra osobiste osoby prawnej . ..............................
1.1.4.3. Dobra osobiste jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej . .................................
1.2. Ochrona dóbr osobistych w ogólności ....................................
1.2.1. Kodeks cywilny ..............................................................
1.2.2. Ustawy szczególne ..........................................................
3
3
4
6
8
9
14
20
21
21
23
Rozdział 2. Dobra osobiste w prawie pracy . ...................................
25
2.1. Kwestie wstępne . ....................................................................
2.2. Dobra osobiste pracownika .....................................................
2.3. Dobra osobiste pracodawcy . ...................................................
25
26
31
Rozdział 3. Ochrona dóbr osobistych pracodawcy .........................
33
3.1. Definicja pracodawcy ..............................................................
3.2. Charakter obowiązku pracownika do poszanowania
dóbr osobistych pracodawcy ..........................................................
3.3. Podstawy i wyłączenia obowiązku poszanowania dóbr
osobistych pracodawcy . .................................................................
33
34
36
Spis treści
3.4. Sposoby naruszenia dóbr osobistych pracodawcy ..................
40
Rozdział 4. Zagadnienia procesowe .................................................
53
VI
Bibliografia
Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej, Wrocław 1998
Brodecki Z. (red.), Ochrona praw jednostki, Warszawa 2004
Ciepła H. i in., Kodeks cywilny – praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005
Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga
pierwsza – Część ogólna, Warszawa 1998
Ereciński T. i in., Komentarz do KPC, część I, t. I, Warszawa 1999
Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2005
Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny – komentarz, Warszawa 2006
Góral Z. (red.), Kontrola pracownika – możliwości techniczne i dylematy prawne, Warszawa 2010
Hambura S., Muszyński M., KPP z komentarzem, Bielsko-Biała 2001
Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1999
Izdebski H., Kodeks cywilny z komentarzem, księga I, Warszawa 1996
Jasiński F., Karta Praw Podstawowych UE, Warszawa 2003
Jędrejek G., Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, Warszawa 2004
Kubiak-Cyrul A., Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005
Maniewska E., Jaśkowski K., Kodeks pracy. Komentarz, t. I, Lex 2007
Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006
Mik C., Czapliński W., Traktat o UE – komentarz, Warszawa 2005
Muszalski W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007
Norek E., Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego, Warszawa 1997
VII
Bibliografia
Oniszczuk J., Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo TK, Warszawa 2004
Patulski A. (red.), Kodeks pracy – komentarz dla praktyków, Gdańsk
2005
Patulski A., Orłowski G. (red.), Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR, Gdańsk 2011
Piasecki K., Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Kraków 2003
Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny, Warszawa 2008
Romer M.T., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2000
Sadlik R., Działania na szkodę pracodawcy, Gazeta prawna Nr 222/2008
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Praktyczny komentarz, Kraków 2007
Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007
Świątkowski A.M., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa
2006
Wagner B. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2004
Waszczyński J., System prawa karnego, t. IV cz. II, Wrocław 1989
Winiarz J. (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, Warszawa 1989
Wolter A., Prawo cywilne – Zarys części ogólnej, Warszawa 1986
Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005
Wypiórkiewicz A., Refleksyjne spojrzenie na ochronę dóbr osobistych,
[w:] Ars et ius – Księga pamiątkowa ku czci sędziego S. Rudnickiego, Warszawa 2005
Zych M., Mobbing w polskim prawie pracy, Warszawa 2007
Żyznowski T., Prawo do firmy i jego ochrona w orzecznictwie sądowym,
Zielona Góra 1993
VIII
Objaśnienie skrótów
Źródła prawa
EKPC ............................ – Europejska Konwencja Praw Człowieka (Dz.U.
z 1993 r. Nr 61, poz. 284)
KC ................................. – ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Konstytucja ................... – ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.)
KP ................................. – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.jedn.:
Dz.U. z 1997 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
KPP ............................... – Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(Dz.Urz.UE 2007 C303)
KPC . ............................. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
NieuczKonkU ............... – ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.)
PrAut ............................. – ustawa z 4.2.1994 r. – ustawa o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (t.jedn.:
Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
PrPras ............................ – ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (t.jedn.:
Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.)
PrWłPrzem . .................. – ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 ze zm.)
IX
Objaśnienie skrótów
TUE . ............................. – Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE 2008
C 115)
ZEKS ............................ – Zrewidowana Europejska Karta Społeczna
z 1996 r.
Organy orzekające
ETPCZ .......................... – Europejski Trybunał Praw Człowieka
TK ................................. – Trybunał Konstytucyjny
SN ................................. – Sąd Najwyższy
SA ................................. – Sąd Apelacyjny
Czasopisma
OSNIC .......................... – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
OSN .............................. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNAPiUS ................... – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba
Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych
OSNP ............................ – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
PiP ................................. – Państwo i Prawo
Inne skróty
BHP . ............................. – bezpieczeństwo i higiena pracy
cyt. ................................ – cytowana (-y, -e)
cz. .................................. – część
Dz.U. ............................. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. . ........................ – Dziennik Urzędowy
ibidem ........................... – tamże
in. .................................. – inni
itd. ................................. – i tak dalej
Objaśnienie skrótów
itp. ................................. – i tym podobne
nast. ............................... – następne
niepubl. ......................... – niepublikowany
np. ................................. – na przykład
ONZ .............................. – Organizacja Narodów Zjednoczonych
op.cit. ............................ – opus citatum
pkt ................................. – punkt
red. ................................ – redakcja
s. .................................... – strona
t. .................................... – tom
t.jedn. ............................ – tekst jednolity
tj. ................................... – to jest
tzn. ................................ – to znaczy
tzw. ................................ – tak zwana (-e, -y)
UE ................................. – Unia Europejska
ust. . ............................... – ustęp
w. . ................................. – wiek
wg ................................. – według
ww. ................................ – wyżej wymieniona (-y, -e)
XI
Wstęp
Pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste
pracownika (art. 111 KP). Regulacji tej nadano rangę „Podstawowych zasad
prawa pracy” – rozdział II działu I KP. Akt ten nie definiuje jednak wskazanych dóbr. Nie przewiduje też analogicznej regulacji dotyczącej pracodawcy,
choć normuje prawa oraz obowiązki zarówno jego, jak i pracownika (art. 1
KP). Stosownie do art. 300 KP w zakresie nieuregulowanym przepisami
prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy KC, jeśli
nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Ogólnie w sprawach nieunormowanych prawem pracy dopuszczalne jest zatem stosowanie w tej gałęzi
prawa instytucji prawa cywilnego, czyli zapewne i przepisów dotyczących
ochrony dóbr osobistych. Mają one jednak zastosowanie tylko odpowiednie,
a ponadto nie mogą pozostawać w sprzeczności z zasadami prawa pracy,
które nie przewidują ochrony dóbr osobistych pracodawcy.
Powyższe stwierdzenie rodzi pytanie o istnienie szczególnego dobra
osobistego w postaci dóbr osobistych pracownika oraz o istnienie (prawnopracowniczego) obowiązku poszanowania dóbr osobistych pracodawcy
w obecnym stanie prawnym. Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na to zagadnienie, przy uwzględnieniu praktycznego waloru publikacji – adresowanej głównie do oznaczonego kręgu odbiorców. Uwagi i rozważania co do ogólnej tematyki dóbr osobistych zostaną zatem ograniczone
do minimum (nie ma potrzeby szczegółowego powtarzania tych zagadnień
wobec bogatej literatury przedmiotu autorstwa niekwestionowanych autorytetów w tej dziedzinie). Poniższe przemyślenia służyć będą przypomnieniu
i przybliżeniu tematu, zwłaszcza w kontekście stosunków pracy. Opracowanie przytoczy zatem w kompilacji kwestie ogólne z tego zakresu w celu
stworzenia bazy do dalszych rozważań, stanowiących istotę przedmiotu
omówienia.
Wstęp
Kwestie sporne, np. właściwość sądu pracy w sprawach o ochronę dóbr
osobistych w stosunkach pracy zostaną przedstawione z uwzględnieniem
poglądów przeciwstawnych i stanowiska autora, nieprzesądzającym bynajmniej słuszności któregokolwiek z nich.
Całości opracowania towarzyszy nowatorskie spojrzenie na problematykę dóbr osobistych w zatrudnieniu, dostrzegające szerzej nieanalizowaną
dotychczas sferę dóbr osobistych drugiej strony stosunku pracy, uwzględniające praktyczny aspekt ww. zagadnienia.
Na zakończenie można jeszcze wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się do rozwoju dyskusji o dobrach osobistych właściwych
pracodawcy i ich ochronie.
Rozdział 1. Dobra osobiste w ogólności
1.1. Zagadnienia ogólne
– istota i przegląd dóbr osobistych
1.1.1. Konstytucja
Zgodnie z art. 30 Konstytucji przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności oraz praw człowieka
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
są obowiązkiem władz publicznych. Z kolei zgodnie z art. 31 Konstytucji: wolność człowieka podlega ochronie prawnej (ust. 1);
każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych, a nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie
nakazuje (ust. 2).
Konstytucja chroni zatem godność człowieka, statuując tę
ochronę w zasadach ogólnych, przydając jej atrybut niezbywalności i nienaruszalności, a także stanowiąc jej poszanowanie
i ochronę obowiązkiem władz publicznych. Niezależnie od powinności władz publicznych każdy jest zobowiązany do poszanowania
praw i wolności innych (art. 31 ust. 2 zd. 1 Konstytucji). Reguły
wynikające z ww. przepisów stanowią płaszczyznę, na której ujmowane i interpretowane są poszczególne prawa oraz wolności
człowieka i obywatela. Szczególną rolę odgrywa oczywiście zasada art. 30, z niej wynikają bowiem lub do niej odnoszą się konkretne regulacje dotyczące ww. praw.
Por. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Praktyczny komentarz,
Kraków 2007, s. 34.
Rozdział 1. Dobra osobiste w ogólności
Konstytucja określając poszczególne wolności i prawa osobiste
– nie definiując ich – gwarantuje prawo m.in. do:
− prywatności, czci i dobrego imienia (art. 47),
− swobody i tajemnicy komunikowania się (art. 49),
− wolności sumienia i zakazu zmuszania do ujawniania światopoglądu, przekonań religijnych, wyznania (art. 53 ust. 1 i 7).
Pierwsze z przywołanych praw obejmuje uprawnienie „do
bycia pozostawionym w spokoju” i zakaz ingerencji w sferę intymności jednostki, a także nakaz poszanowania czci i dobrego
imienia, co dotyczy każdego – nie tylko jednostki. Postanowienia
art. 49 Konstytucji dotyczą tajemnicy korespondencji, rozmów
telefonicznych i innych form przekazu. Z kolei ostatnie z ww.
uprawnień wyrażają wolność przyjęcia i wyznawania religii wg
swego uznania oraz swobodę przyjęcia światopoglądu innego niż
religijny, a także konstytucyjnie określony zakaz zmuszania do
prezentowania wybranej religii, jej braku, światopoglądu itd..
W tym opracowaniu pominięto zagadnienia, jakkolwiek ogólnie
dotyczące problematyki dóbr osobistych, to pozbawione praktycznego znaczenia w prawie pracy (np. prawo do życia, zakaz eksperymentów naukowych, zakaz tortur itp. – art. 38–40 Konstytucji).
1.1.2. Akty międzynarodowe
Problematykę dóbr osobistych podjęto już w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka (która 10.12.1948 r. została przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ). Zgodnie z jej art. 12 nie wolno
ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne,
domowe ani w jego korespondencję czy też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony
prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.
Por. Ibidem, s. 50–51, 46–47; Konstytucje Rzeczypospolitej pod red. J. Bocia,
Wrocław 1998, s. 94–96 i 104.
1.1. Zagadnienia ogólne – istota i przegląd dóbr osobistych
Analogicznie brzmi art. 16 Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych (uchwała Zgromadzenia Ogólnego
ONZ z 16.12.1966 r.).
Zasadnicze znaczenie ma jednak EKPC. Zgodnie z art. 8
ust. 1 tego aktu każdy ma prawo do poszanowania swojego życia
prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania oraz swojej korespondencji. Stosownie do ust. 2 niedopuszczalna jest ingerencja
władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe,
publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia oraz moralności lub
ochronę praw i wolności innych osób. Artykuł 9 wprowadza wolność myśli, sumienia i wyznania, a art. 10 – wolność wyrażania
opinii. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry,
języka, religii, przekonań politycznych i innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, przynależności do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z jakichkolwiek innych przyczyn
wprowadza art. 14 EKPC. Każdy, kogo prawa i wolności zawarte
w tym dokumencie zostały naruszone (art. 13), ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące
funkcje urzędowe.
Ponieważ treść ww. zasad odpowiada de facto analogicznym
postanowieniom Konstytucji, ich ponowne omawianie nie jest konieczne. Dodać jednak trzeba, że EKPC, choć ujmuje podstawowe
prawa i wolności człowieka szeroko, nie zawsze będzie podstawą
do ich dochodzenia na krajowej drodze sądowej. Ochrona „konwencyjna” nie wszędzie pokrywa się bowiem z ochroną dóbr osobistych w prawie krajowym, a dochodzenie tych praw możliwe
Por. Kodeks cywilny pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2008, komentarz
do art. 23 KC.
Por. J. Oniszczuk, Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo TK, Warszawa
2004, s.73 i cyt. tam orzeczecznictwo TK.
Rozdział 1. Dobra osobiste w ogólności
będzie, pod warunkiem że mieszczą się one w pojęciu sprawy cywilnej – art. 1–2 KPC.
Chociaż EKPC dotyczy zasadniczo – zgodnie zresztą z tytułem
– praw człowieka, znajduje także zastosowanie do osób prawnych.
Korzystają one z ochrony przewidzianej w tym dokumencie w zakresie tajemnicy korespondencji, nietykalności pomieszczeń, szeroko rozumianej prywatności czy zakazu dyskryminacji.
Wśród aktów międzynarodowych w kontekście tematyki pracy
warto odnotować prawo socjalne Rady Europy. Problematyki dóbr
osobistych, a konkretnie poszanowania godności w pracy, dotyczy
art. 26 ZEKS. Przepis ten chroni godność pracowników, a został
wprowadzony w celu przeciwdziałania w miejscu pracy molestowaniu, w tym seksualnemu, a także mobbingowi. ZEKS nie została jednak ratyfikowana przez Polskę, podpisano wyłącznie jej
„poprzedniczkę”, tj. Europejską Kartę Społeczną z 1961 r., która
nie zawierała analogicznego zapisu.
1.1.3. Prawo wspólnotowe
Zgodnie z art. 6 ust. 1 TUE, UE jest zbudowana na zasadach
wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, jak również rządów prawa, które są wspólne dla
państw członkowskich. Unia Europejska szanuje prawa podstawowe, gwarantowane w EKPC oraz wywodzące się z porządków
konstytucyjnych państw członkowskich, jako zasady ogólne prawa
wspólnotowego (ust. 2), a pod pojęciem praw podstawowych,
które nie zostało zdefiniowane, rozumie się w istocie prawa człowieka, będące integralną częścią zasad ogólnych prawa wspólnotowego.
Por. K. Piasecki, Kodeks cywilny, komentarz, część ogólna, Kraków 2003, s. 161.
Por. A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005, s. 254, 259.
Por. A.M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006,
s. 12, 48, 52 i 258.
Por. Ochrona praw jednostki a.c., pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2004, s. 103–
–104; C. Mik, W. Czapliński, Traktat o UE – komentarz, Warszawa 2005, s. 81–82.
1.1. Zagadnienia ogólne – istota i przegląd dóbr osobistych
Należy przy tym zaznaczyć, że Wspólnota nie przystąpiła do
EKPC (nie jest jej stroną). O oznacza to, że sądy wspólnotowe
– mimo brzmienia art. 6 ust. 2 TUE – nie mogą opierać swoich
orzeczeń wprost na EKPC. Nie dyskwalifikuje to jednak możliwości korzystania z tego aktu przez sądy krajowe Wspólnoty na
zasadzie respektowania jego postanowień z racji przystąpienia danych państw do EKPC.
Ochrona (a w zasadzie deklaracja ochrony) poszczególnych praw,
tj. godności, integralności osoby ludzkiej, zakaz poniżającego traktowania oraz pracy przymusowej, ochrona poszanowania życia prywatnego i komunikowania się, wolności myśli i wypowiedzi, swobody
stowarzyszania się, a także zakaz dyskryminacji przewidziane są
wyraźnie w Karcie Praw Podstawowych UE. Jakkolwiek akt ten nie
ma cech normy prawnej (nie posiada mocy bezpośrednio wiążącej),
stanowi deklarację celów Wspólnoty. Wyznacza zatem kierunek wykładni przepisów wspólnotowych, stąd jego przydatność do oceny
uprawnień i obowiązków obywatela UE. Przewidziane w Karcie:
− ochrona godności (art. 1),
− ochrona integralności osoby (art. 3),
− zakaz poniżającego traktowania (art. 4),
− zakaz pracy przymusowej (art. 5 ust. 2),
− prawo do poszanowania życia prywatnego, domu i komunikowania się (art. 7),
− wolność poglądów (art. 10 ust. 1),
− swoboda wypowiedzi (art. 11 ust. 1),
− swoboda stowarzyszania się, m.in. w sprawach związkowych
(art. 12 ust. 1) oraz
− zakaz dyskryminacji (art. 21)
odpowiadają treścią stosownym zapisom EKPC, dlatego powtarzanie uwag poczynionych przy analizie tego aktu jest zbędne.
Por. C. Mik, W. Czapliński, op.cit., s. 87.
Por. F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych UE, Warszawa 2003, s. 14; S. Hambura, M. Muszyński, KPP z komentarzem, Bielsko Biała 2001, s. 7 i 226.
Por. S. Hambura, M. Muszyński, op.cit., s. 101, 111–113.
Download