regulamin transakcji papierów wartościowych

advertisement
REGULAMIN TRANSAKCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, LOKAT TERMINOWYCH ORAZ INWESTYCJI DWUWALUTOWYCH
W BANKU MILLENNIUM S.A.
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin Transakcji Papierów Wartościowych, Lokat
Terminowych i Inwestycji Dwuwalutowych w Banku
Millennium S.A. określa: istotę transakcji na Papierach
Wartościowych, zasady i sposób zawierania Inwestycji
Dwuwalutowych stanowiących terminowe operacje
finansowe oraz zasady i sposób zawierania transakcji
Lokat Terminowych, wynikające z tych transakcji zobowiązania Stron, ich warunki oraz sposób rozliczania.
przez Klienta przed Dniem Zakończenia Lokaty Terminowej,
16) Dyspozycja Zamknięcia Transakcji Sell Buy Back–
dyspozycja wcześniejszego zamknięcia Transakcji Sell
Buy Back składana przez Klienta przed Dniem Odkupu
Transakcji Sell Buy Back,
17) Dyspozycja Zamknięcia Transakcji Buy Sell Back–
dyspozycja wcześniejszego zamknięcia Transakcji Buy
Sell Back składana przez Klienta przed Dniem Odkupu
Transakcji Buy Sell Back,
18) Dyspozycja Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej –
dyspozycja wcześniejszego zamknięcia Inwestycji
Dwuwalutowej składana przez Klienta przed Dniem
Ustalenia Kursu Referencyjnego,
19) Emitent – podmiot emitujący Papiery Wartościowe
we własnym imieniu,
20) Inwestycja Dwuwalutowa – złożony produkt finansowy o stałym oprocentowaniu pod warunkiem utrzymania Inwestycji Dwuwalutowej do Dnia Zakończenia
Inwestycji Dwuwalutowej, otwierany przez Klienta
w Banku, w którym Bankowi przysługuje prawo do
przeliczenia Kwoty Inwestycji Dwuwalutowej wraz
z odsetkami z Waluty Inwestycji Dwuwalutowej na Walutę Wymiany według Kursu Wymiany, stanowiący złożenie Lokaty Terminowej oraz transakcji sprzedaży
przez Klienta opcji walutowej odpowiedniego typu
(CALL, PUT), której data realizacji przypada na Dzień
Ustalenia Kursu Referencyjnego, kurs realizacji równy
jest Kursowi Wymiany, a nominał opcji równy jest
Kwocie Inwestycji Dwuwalutowej w Walucie Inwestycji
Dwuwalutowej, powiększonej o odsetki wynikające
z Oprocentowania Inwestycji Dwuwalutowej za cały
okres Inwestycji Dwuwalutowej. Inwestycja Dwuwalutowa stanowi terminową operację finansową,
21) Izba Rozliczeniowa – instytucja, która na zlecenie
Emitenta przechowuje Papiery Wartościowe oraz pośredniczy w rozliczaniu transakcji pomiędzy podmiotami, które posiadają rejestr służący do przechowywania tychże Papierów Wartościowych,
22) Koszt Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej – kwota
wyrażona w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej należna
Bankowi lub Klientowi, z tytułu wcześniejszego zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej przez Klienta, o którą
zostanie pomniejszona Kwota Inwestycji Dwuwalutowej w Dniu Wcześniejszego Zakończenia Inwestycji
Dwuwalutowej,
23) Kurs Referencyjny – kurs średni Narodowego Banku
Polskiego lub kurs średni Europejskiego Banku Centralnego lub inny kurs ustalony przez Strony podczas
uzgadniania warunków Inwestycji Dwuwalutowej,
24) Kurs Wymiany – kurs walutowy, ustalony przez
Strony podczas uzgadniania warunków Inwestycji
Dwuwalutowej, według którego Kwota Inwestycji
Dwuwalutowej zostanie przeliczona na Walutę Wymiany. W przypadku wcześniejszego zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej Kurs Wymiany stanowi kurs
realizacji odkupu sprzedanej przez Klienta opcji walutowej do Banku,
25) Kwota Inwestycji Dwuwalutowej – kwota wyrażona
w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej, którą Klient przekazuje na otwarcie Inwestycji Dwuwalutowej w Dniu
Otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej. W przypadku
wcześniejszego zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej
Kwota Inwestycji Dwuwalutowej wraz z naliczonymi
odsetkami wynikającymi z Oprocentowania Inwestycji
Dwuwalutowej stanowi nominał odkupu sprzedanej
przez Klienta opcji walutowej do Banku,
26) Kwota Lokaty Terminowej – kwota wyrażona
w walucie Lokaty Terminowej, którą Klient przekazuje
na otwarcie Lokaty Terminowej w Dniu Otwarcia Lokaty Terminowej,
27) Kwota Rozliczenia – wartość Transakcji Papierów
Wartościowych obliczona jako iloczyn ceny Zbywanych Papierów Wartościowych i nominału (jednej sztuki), wraz z narosłymi odsetkami (od jednej sztuki) na
Dzień Rozliczenia i liczby Zbywanych Papierów Wartościowych,
28) Lokata Terminowa - lokata składana przez Klienta
w Banku o stałym oprocentowaniu, zawierana na czas
określony,
29) Nieskarbowy Papier Dłużny – zdematerializowany
papier dłużny na okaziciela emitowany przez Emitenta,
z wyłączeniem Skarbu Państwa, na podstawie właściwych przepisów, niebędący Papierem Wartościowym
Strukturyzowanym,
30) Obligacja Skarbowa - dłużny papier wartościowy
emitowany przez Skarb Państwa reprezentowany
przez Ministra Finansów na podstawie właściwych
przepisów,
31) Oprocentowanie – przychód Klienta w walucie Lokaty
Terminowej w przypadku Lokaty Terminowej lub
w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej w przypadku Inwestycji Dwuwalutowej, od środków pieniężnych
zgromadzonych odpowiednio na Lokacie Terminowej
lub Inwestycji Dwuwalutowej, wyrażony w procentach
i podawany w skali roku,
32) Papier Wartościowy – Bon Skarbowy, Obligacja
Skarbowa, Nieskarbowy Papier Dłużny lub Papier
Wartościowy Strukturyzowany,
33) Papier Wartościowy Strukturyzowany - zdematerializowany papier dłużny na okaziciela emitowany przez
Emitenta, z wyłączeniem Skarbu Państwa, na podsta§ 2.
wie właściwych przepisów, którego wysokość kuponu
Określenia użyte w Regulaminie Transakcji Papierów
lub kwota rozliczenia uzależnione są od kształtowania
Wartościowych, Lokat Terminowych oraz Inwestycji
się Wskaźnika, określonego w Propozycji Nabycia,
Dwuwalutowych w Banku Millennium S.A. mają znacze34) Propozycja Nabycia – dokument przygotowany przez
nie nadane im w „Regulaminie zawierania transakcji
Emitenta, zawierający warunki emisji Papieru Wartoskarbowych w Banku Millennium S.A.”, zwanym dalej
ściowego Strukturyzowanego,
„Regulaminem”, chyba, że zostały odmiennie zdefinio35) Rachunek Papierów Wartościowych - rachunek
wane w poniższych przepisach:
Papierów Wartościowych oraz każdy inny sposób ewi1) Baza Odsetkowa – iloraz ustalonej liczby dni miesiąca
dencjonowania Papierów Wartościowych, właściwy dla
do ustalonej liczby dni w roku. Stosowane przez Bank
danego typu Papieru Wartościowego, na który Strony
Bazy Odsetkowe:
przekazują sobie Papiery Wartościowe będące przed- rzeczywista liczba dni / 360 dni (ACT/360),
miotem Transakcji Papierów Wartościowych,
- rzeczywista liczba dni / 365 dni (ACT/365),
36) Rentowność – stopa dochodu, którą uzyskuje Strona
- rzeczywista liczba dni / rzeczywista liczba dni
kupująca Zbywany Papier Wartościowy po danej cenie
(ACT/ACT),
i przetrzymująca go do daty wykupu lub do Dnia Od- 30 dni / 360 dni (30/360),
kupu,
2) Bon Skarbowy – dłużny Papier Wartościowy w postaci
37) Transakcja Papierów Wartościowych – jeden
dyskontowej emitowany przez Skarb Państwa reprez poniższych rodzajów transakcji stanowiących termizentowany przez Ministra Finansów na podstawie włanową operację finansową, zawartych pomiędzy Klienściwych przepisów,
tem a Bankiem:
3) Dzień Nabycia – Dzień Rozliczenia kupna Zbywanych
a) Transakcja Kupna – natychmiastowa lub terminowa
Papierów Wartościowych w Transakcji Buy Sell Back
transakcja kupna Papierów Wartościowych od Klienlub Dzień Rozliczenia sprzedaży Zbywanych Papierów
ta przez Bank,
Wartościowych w Transakcji Sell Buy Back,
b) Transakcja Sprzedaży – natychmiastowa lub termi4) Dzień Odkupu - Dzień Rozliczenia sprzedaży Zbywanowa transakcja sprzedaży Papierów Wartościonych Papierów Wartościowych w Transakcji Buy Sell
wych Klientowi przez Bank,
Back lub Dzień Rozliczenia kupna Zbywanych Papiec) Transakcja Buy Sell Back – transakcja, w ramach
rów Wartościowych w Transakcji Sell Buy Back,
której w Dniu Nabycia Bank kupuje Zbywane Papie5) Dzień Otwarcia Lokaty Terminowej – Dzień Roboczy,
ry Wartościowe od Klienta, w zamian za zapłatę
w którym rozpoczyna się naliczanie odsetek od Lokaty
Kwoty Rozliczenia należnej w Dniu Nabycia, natoTerminowej,
miast Klient zobowiązuje się wobec Banku do odku6) Dzień Otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej – Dzień
pienia, a Bank zobowiązuje się do odsprzedaży
Roboczy, w którym uzgodnione zostały warunki otwarKlientowi Zbywanych Papierów Wartościowych
cia Inwestycji Dwuwalutowej,
w Dniu Odkupu za Kwotę Rozliczenia należną
7) Dzień Rozliczenia – Dzień Roboczy, w którym nastęw Dniu Odkupu,
puje przeniesienie praw własności Zbywanych Papied) Transakcja Sell Buy Back - transakcja, w ramach
rów Wartościowych oraz zapłata uzgodnionej Kwoty
której w Dniu Nabycia Klient kupuje Zbywane PapieRozliczenia,
ry Wartościowe od Banku, w zamian za zapłatę
8) Dzień Ustalenia Kursu Referencyjnego – ustalony przy
Kwoty Rozliczenia należnej w Dniu Nabycia, natouzgadnianiu warunków Inwestycji Dwuwalutowej Dzień
miast Bank zobowiązuje się wobec Klienta do odkuRoboczy, w którym ustalony zostanie poziom Kursu
pienia, a Klient zobowiązuje się do odsprzedaży
Referencyjnego decydujący, czy Inwestycja DwuwaluBankowi Zbywanych Papierów Wartościowych
towa zostanie rozliczona w Walucie Inwestycji Dwuwaw Dniu Odkupu za Kwotę Rozliczenia należną
lutowej czy w Walucie Wymiany. W przypadku wczew Dniu Odkupu,
śniejszego zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej
38) Waluta Bazowa – waluta, której cena jednostkowa
Dzień Ustalenia Kursu Referencyjnego stanowi Datę
jest wyrażona w Walucie Kwotowanej,
Realizacji Opcji,
39) Waluta Kwotowana – waluta, w której wyrażona jest
9) Dzień Wcześniejszego Zakończenia Lokaty Terminocena jednostki lub określonej liczby jednostek Waluty
wej – Dzień Roboczy, przypadający przed Dniem ZaBazowej,
kończenia Lokaty Terminowej, w którym następuje
40) Waluta Inwestycji Dwuwalutowej – waluta, w której
zamkniecie Lokaty Terminowej zgodnie ze złożoną
Klient zakłada Inwestycję Dwuwalutową. Jeżeli Walutą
przez Klienta Dyspozycją Zamknięcia Lokaty TermiInwestycji Dwuwalutowej jest Waluta Bazowa, w Dacie
nowej,
Wcześniejszego Zakończenia Inwestycji Dwuwaluto10) Dzień Wcześniejszego Zakończenia Transakcji Sell
wej, Klient odkupuje sprzedaną przez niego opcję waBuy Back – Dzień Roboczy, przypadający przed
lutową typu call (opcja kupna waluty bazowej za waluDniem Odkupu, w którym następuje wcześniejsze roztę kwotowaną) do Banku. Jeżeli Walutą Inwestycji
liczenie Transakcji Sell Buy Back zgodnie ze złożoną
Dwuwalutowej jest Waluta Kwotowana, w Dniu Wczeprzez Klienta Dyspozycją Zamknięcia Transakcji Sell
śniejszego Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej,
Buy Back,
Klient odkupuje sprzedaną przez niego opcję walutową
11) Dzień Wcześniejszego Zakończenia Transakcji Buy
typu put (opcja sprzedaży waluty bazowej za walutę
Sell Back – Dzień Roboczy, przypadający przed
kwotowaną) do Banku,
Dniem Odkupu, w którym następuje wcześniejsze roz41) Waluta Wymiany – waluta, w której Bank wypłaca
liczenie Transakcji Buy Sell Back, zgodnie ze złożoną
Klientowi Kwotę Inwestycji Dwuwalutowej wraz z odprzez Klienta Dyspozycją Zamknięcia Transakcji Buy
setkami w Dniu Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej
Sell Back,
w przypadku rozliczenia w trybie określonym w § 23
12) Dzień Wcześniejszego Zakończenia Inwestycji Dwupkt. 2) Regulaminu Transakcji Papierów Wartościowalutowej – Dzień Roboczy, przypadający przed
wych, Lokat Terminowych i Inwestycji Dwuwalutowych
Dniem Ustalenia Kursu Referencyjnego, w którym naw Banku Millennium S.A.,
stępuje zamknięcie Inwestycji Dwuwalutowej zgodnie
42) Wartość Nominalna Papieru Wartościowego – warze złożoną przez Klienta Dyspozycją Zamknięcia Intość nominalna Papieru Wartościowego określona
westycji Dwuwalutowej,
przez Emitenta,
13) Dzień Zakończenia Lokaty Terminowej – Dzień
43) Wskaźnik - wskaźniki rynku finansowego lub towaroRoboczy, w którym zwracana jest Kwota Lokaty Terwego, takie jak kursy walut, ceny akcji, wartości indekminowej wraz z odsetkami,
sów giełdowych, ceny towarów lub koszyki tych
14) Dzień Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej - Dzień
zmiennych, od których kształtowania może być uzaRoboczy, w którym zwracana jest Kwota Inwestycji
leżniona wysokość kuponu lub kwota rozliczenia,
Dwuwalutowej wraz z odsetkami,
44) Zbywane Papiery Wartościowe - Papiery Wartościo15) Dyspozycja Zamknięcia Lokaty – dyspozycja wczewe określone w uzgodnionych warunkach Transakcji
śniejszego zamknięcia Lokaty Terminowej składana
Papierów Wartościowych, których własność zostaje
przeniesiona przez sprzedającego na kupującego.
1/3
Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa; www.bankmillennium.pl; TeleMillennium 801 31 31 31
Papiery Wartościowe
Warunki Transakcji
§ 3.
1. Warunkiem zawarcia Transakcji Papierów Wartościowych jest zawarcie przez Strony Umowy Ramowej
oraz posiadanie przez Klienta Rachunku Papierów
Wartościowych.
2. W ramach Umowy Ramowej Klient może zawierać:
1) Transakcje Kupna Papierów Wartościowych,
2) Transakcje Sprzedaży Papierów Wartościowych,
3) Transakcje Buy Sell Back Papierów Wartościowych,
4) Transakcje Sell Buy Back Papierów Wartościowych.
§ 4.
1. Minimalna wartość zawieranej pojedynczej Transakcji
Papierów Wartościowych wynosi 100 000 PLN lub
równowartość tej kwoty w innych walutach przeliczonych według kursu średniego w Tabeli Kursów Walut
Obcych obowiązującego w dniu uzgodnienia warunków Transakcji Papierów Wartościowych.
2. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji
o zawarciu Transakcji Papierów Wartościowych o wartości niższej niż określona w ust. 1.
§ 5.
1. Zawierając Transakcję Kupna lub Transakcję Sprzedaży, Strony zobowiązane są do uzgodnienia następujących jej warunków:
1) kupującego i sprzedającego,
2) nazwy Zbywanych Papierów Wartościowych,
3) liczby sztuk i Wartości Nominalnej Papieru Wartościowego,
4) Data/ Dzień Rozliczenia,
5) cenę za 100% Wartości Nominalnej Papieru Wartościowego,
6) Kwoty Rozliczenia,
7) oraz opcjonalnie:
a) kodu ISIN lub numeru serii Papieru Wartościowego,
b) daty wykupu Papieru Wartościowego,
c) Izby Rozliczeniowej,
d) instrukcji rozliczeniowych,
e) zabezpieczenia Transakcji Papierów Wartościowych.
2. W przypadku, gdy przedmiotem Transakcji Kupna jest
Nieskarbowy Papier Dłużny, Strony zobowiązane są
dodatkowo uzgodnić Emitenta Zbywanych Papierów
Wartościowych.
3. W przypadku, gdy przedmiotem Transakcji Kupna jest
Papier Wartościowy Strukturyzowany, Strony zobowiązane są dodatkowo uzgodnić:
1) Emitenta Zbywanych Papierów Wartościowych,
2) Wskaźnik oraz formułę wypłaty opisane w Propozycji Nabycia Zbywanych Papierów Wartościowych.
§ 6.
1. Zawierając Transakcję Buy Sell Back, Strony zobowiązane są do uzgodnienia następujących jej warunków:
1) nazwy Zbywanych Papierów Wartościowych,
2) liczby sztuk i Wartości Nominalnej Papieru Wartościowego,
3) Rentowności Transakcji Papierów Wartościowych,
4) Dnia Nabycia, oraz:
a) cenę za 100 % Wartości Nominalnej Papieru Wartościowego,
b) Kwotę Rozliczenia, do zapłaty której zobowiązany
jest Bank,
5) Dnia Odkupu, oraz:
a) cenę za 100 % Wartości Nominalnej Papieru Wartościowego,
b) Kwotę Rozliczenia, do zapłaty której zobowiązany
jest Klient,
6) oraz opcjonalnie:
a) kodu ISIN lub numeru serii Papieru Wartościowego,
b) daty wykupu Papieru Wartościowego,
c) odsetek skumulowanych na 1 sztukę Papieru
Wartościowego,
d) ceny rozliczeniowej za 1 sztukę Papieru Wartościowego.
2. W przypadku, gdy przedmiotem Transakcji Kupna jest
Nieskarbowy Papier Dłużny, Strony zobowiązane są
dodatkowo uzgodnić Emitenta Zbywanych Papierów
Wartościowych.
§ 7.
1. Zawierając Transakcję Sell Buy Back, Strony zobowiązane są do uzgodnienia następujących jej warunków:
1) nazwy Zbywanych Papierów Wartościowych,
2) liczby sztuk i Wartości Nominalnej Zbywanych Papierów Wartościowych,
3) Rentowności Transakcji Papierów Wartościowych,
4) Dnia Nabycia, oraz:
a) cenę za 100 % Wartości Nominalnej Papieru Wartościowego,
b) Kwotę Rozliczenia, do zapłaty której zobowiązany
jest Klient,
5) Dnia Odkupu, oraz:
a) cenę za 100 % Wartości Nominalnej Papieru Wartościowego,
b) Kwotę Rozliczenia, do zapłaty której zobowiązany
jest Bank,
oraz opcjonalnie:
a) kodu ISIN lub numeru serii Papieru Wartościowego,
b) daty wykupu Papieru Wartościowego,
c) odsetek skumulowanych na 1 sztukę Papieru
Wartościowego,
d) ceny rozliczeniowej za 1 sztukę Papieru Wartościowego.
2. W przypadku, gdy przedmiotem Transakcji Kupna jest
Nieskarbowy Papier Dłużny, Strony zobowiązane są
dodatkowo uzgodnić Emitenta Zbywanych Papierów
Wartościowych.
Zasady rozliczania Transakcji
§ 8.
1. Rozliczenie Transakcji Kupna Papierów Wartościowych jest dokonywane w następującym trybie:
1) w przypadku, gdy Rachunek Papierów Wartościowych Klienta jest prowadzony przez Bank:
a) nie później niż w Dniu Rozliczenia, Bank zleca
Izbie Rozliczeniowej uznanie kupionymi od Klienta
Papierami Wartościowymi rachunku Banku bez
dokonania rozliczenia pieniężnego,
b) w Dniu Rozliczenia Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Rozliczenia,
2) w przypadku, gdy Rachunek Papierów Wartościowych Klienta nie jest prowadzony przez Bank, nie
później niż w Dniu Rozliczenia Bank zleca Izbie
Rozliczeniowej uznanie kupionymi od Klienta Papierami Wartościowymi rachunku Banku z jednoczesnym rozliczeniem pieniężnym.
2. Rozliczenie Transakcji Sprzedaży Papierów Wartościowych jest dokonywane w następującym trybie:
1) w przypadku gdy Rachunek Papierów Wartościowych Klienta jest prowadzony przez Bank:
a) w Dniu Rozliczenia, Bank obciąża Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Rozliczenia,
b) nie później niż w Dniu Rozliczenia Bank zleca
Izbie Rozliczeniowej przeniesienie sprzedanych
Klientowi Papierów Wartościowych na jego Rachunek Papierów Wartościowych bez dokonywania rozliczenia pieniężnego,
2) w przypadku gdy Rachunek Papierów Wartościowych Klienta jest prowadzony przez inny bank, nie
później niż w Dniu Rozliczenia, Bank zleca Izbie
Rozliczeniowej dokonanie przeniesienia sprzedanych Klientowi Papierów Wartościowych na jego rachunek Papierów Wartościowych z jednoczesnym
rozliczeniem pieniężnym.
3. Rozliczanie transakcji poprzez Rachunek Papierów
Wartościowych Klienta prowadzony przez Bank oraz
zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
wymaga składania przez Klienta dodatkowych instrukcji rozliczeniowych dotyczących Transakcji Papierów
Wartościowych zawieranych pomiędzy Klientem i Bankiem.
4. W przypadkach innych niż ten, o którym mowa
w ust. 3, Klient jest zobowiązany w formie pisemnej:
1) Składać w Banku instrukcje rozliczeniowe dotyczące
poszczególnych Transakcji Papierów Wartościowych, bądź
2) Złożyć w Banku stałą instrukcje rozliczeniową, upoważniającą Bank do dokonywania rozliczeń Transakcji Papierów Wartościowych zawartych z Klientem.
5. Pozostałe zasady dotyczące instrukcji rozliczeniowych
związanych z Rachunkiem Papierów Wartościowych
Klienta prowadzonym przez Bank określa wydany
przez Bank Regulamin Świadczenia Usług Powierniczych przez Bank Millennium S.A..
§ 9.
W przypadku Transakcji Papierów Wartościowych nierozliczenie Transakcji Papierów Wartościowych lub
niezrealizowanie świadczenia wynikającego z Transakcji
Papierów Wartościowych z winy jednej Strony, zobowiązuje tą Stronę do zwrócenia drugiej Stronie kosztów
poniesionych w związku z nierozliczoną Transakcją
Papierów Wartościowych.
Zabezpieczenie Transakcji
§ 10.
1. Na żądanie Banku Klient zobowiązany jest ustanowić
zabezpieczenie Transakcji Papierów Wartościowych
w postaci:
1) blokady,
2) blokady Zbywanego Papieru Wartościowego na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta,
3) blokady Rachunku Papierów Wartościowych Klienta,
4) przewłaszczenia środków pieniężnych w rozumieniu
art. 102 Prawa bankowego,
na okres wskazany przez Bank w tym żądaniu.
2. Bank może uzależnić zawarcie Transakcji Papierów
Wartościowych od ustanowienia żądanego zabezpieczenia.
Przedterminowe Zamknięcie
Transakcji Sell Buy Back
§ 11.
1. Klient ma prawo zamknąć Transakcję Sell Buy Back
przed Dniem Odkupu przez złożenie Dyspozycji Zamknięcia Transakcji Sell Buy Back, w trybie właściwym
dla zawierania Transakcji Sell Buy Back.
2. Po otrzymaniu Dyspozycji Zamknięcia Transakcji Sell
Buy Back, Bank podejmuje decyzję o Rentowności
przedterminowo zamykanej Transakcji Sell Buy Back.
3. Bank dokonuje ponownej kalkulacji ceny za 100%
Wartości Nominalnej odkupowanego Papieru Wartościowego i Kwoty Rozliczenia przypadającej na Dzień
Wcześniejszego Zakończenia Transakcji Sell Buy
Back po uwzględnieniu Rentowności przedterminowo
zamykanej Transakcji Sell Buy Back.
4. W Dniu Wcześniejszego Zakończenia Transakcji Sell
Buy Back, Bank, za odsprzedane Bankowi przez Klienta Zbywane Papiery Wartościowe, przekazuje Klientowi Kwotę Rozliczenia.
Przedterminowe Zamknięcie
Transakcji Buy Sell Back
§ 12.
1. Klient ma prawo zamknąć Transakcję Buy Sell Back
przed Dniem Odkupu przez złożenie Dyspozycji Zamknięcia Transakcji Buy Sell Back, w trybie właściwym
dla zawierania Transakcji Buy Sell Back.
2. Po otrzymaniu Dyspozycji Zamknięcia Transakcji Buy
Sell Back, Bank podejmuje decyzję o Rentowności
przedterminowo Zamykanej Transakcji Buy Sell Back.
3. Bank dokonuje ponownej kalkulacji ceny za 100%
Wartości nominalnej odkupowanego przez Klienta Papieru Wartościowego i Kwoty Rozliczenia przypadającej na Dzień Wcześniejszego Zakończenia Transakcji
Buy Sell Back po uwzględnieniu Rentowności przedterminowo Zamykanej Transakcji Buy Sell Back.
4. W Dniu Wcześniejszego Zakończenia Transakcji Buy
Sell Back Klient, za odsprzedane przez Bank Zbywane
Papiery Wartościowe, przekazuje Bankowi Kwotę Rozliczenia.
Lokaty Terminowe
Warunki Transakcji
§ 13.
1. Bank otwiera Lokaty Terminowe w oparciu o postanowienia Umowy Ramowej lub w oparciu o odrębną
umowę.
2. W przypadku gdy Lokata Terminowa jest otwierana
w oparciu o postanowienia Umowy Ramowej warunkiem jej otwarcia jest:
1) zawarcie przez Strony Umowy Ramowej oraz
2) posiadanie przez Klienta w Banku Rachunku Rozliczeniowego w walucie Lokaty Terminowej oraz
3) posiadanie na Rachunku Rozliczeniowym prowadzonym w walucie Lokaty Terminowej w Dniu
Otwarcia Lokaty Terminowej dostępnych (niezablokowanych) środków w kwocie odpowiadającej Kwocie Lokaty Terminowej.
3. W ramach Umowy Ramowej Klient może otworzyć
Lokaty Terminowe w walutach, dla których Bank prowadzi Rachunki Rozliczeniowe.
§ 14.
1. Minimalna Kwota Lokaty to 100 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innych walutach przeliczonych
według kursu średniego w Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującego w dniu uzgodnienia warunków
Lokaty Terminowej.
2. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji
o zawarciu Lokaty Terminowej w kwocie niższej niż
określona ust. 1.
§ 15.
1. Bank zobowiązuje się zwrócić Klientowi Kwotę Lokaty
powiększoną o odsetki w Dacie Zakończenia Lokaty
Terminowej.
2. Środki złożone na Lokacie Terminowej są gwarantowane zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Gwarancja w 100% obejmuje środki zdeponowane w Banku, których łączna wysokość w PLN
nie przekracza równowartości 50 000 EUR, bez
względu na liczbę posiadanych rachunków w Banku.
§ 16.
Zawierając transakcję otwarcia Lokaty Terminowej,
Strony zobowiązane są do uzgodnienia następujących jej
warunków:
1) Walutę Lokaty Terminowej,
2) Kwotę Lokaty Terminowej,
3) Dzień Otwarcia Lokaty Terminowej,
4) Dzień Zakończenia Lokaty Terminowej,
5) Oprocentowanie Lokaty Terminowej,
6) Bazę Odsetkową.
Zasady rozliczania Transakcji
§ 17.
1. W Dniu Otwarcia Lokaty Terminowej, Bank obciąża
Rachunek Rozliczeniowy Klienta kwotą Lokaty Terminowej i otwiera Lokatę Terminową.
2/3
Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa; www.bankmillennium.pl; TeleMillennium 801 31 31 31
2. W Dniu Zakończenia Lokaty Terminowej, Bank zamyka Lokatę Terminową i uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Lokaty Terminowej wraz z odsetkami.
Przedterminowe zamknięcie Lokaty Terminowej
§ 18.
1. Klient ma prawo zamknąć Lokatę Terminową przed
Dniem Zakończenia Lokaty Terminowej przez złożenie
Dyspozycji Zamknięcia Lokaty Terminowej, w trybie
właściwym do zawierania Lokaty Terminowej.
2. W Dniu Wcześniejszego Zakończenia Lokaty Terminowej, Bank zwraca Klientowi Kwotę Lokaty Terminowej na Rachunek Rozliczeniowy.
3. Bank podejmuje decyzję o wysokości odsetek od
przedterminowo zamkniętej Lokaty Terminowej.
Inwestycje Dwuwalutowe
Warunki Transakcji
§ 19.
Warunkiem otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej jest:
1) zawarcie przez Strony Umowy Ramowej oraz
2) posiadanie przez Klienta w Banku Rachunku Rozliczeniowego w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej
i w Walucie Wymiany oraz
3) posiadanie na Rachunku Rozliczeniowym prowadzonym w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej przy
uzgadnianiu warunków Inwestycji Dwuwalutowej
dostępnych (niezablokowanych) środków w kwocie
odpowiadającej Kwocie Inwestycji Dwuwalutowej.
§ 20.
1. Minimalna Kwota Inwestycji Dwuwalutowej to 50 000
EUR lub równowartość tej kwoty w Walucie Inwestycji
Dwuwalutowej przeliczona według kursu średniego
w Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującego
w Dniu Otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej.
2. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji
o otwarciu Inwestycji Dwuwalutowej w kwocie niższej
niż określona w ust. 1.
§ 21.
Zawierając transakcję Inwestycji Dwuwalutowej, Strony
zobowiązane są do uzgodnienia następujących jej warunków:
1) Walutę Inwestycji Dwuwalutowej,
2) Kwotę Inwestycji Dwuwalutowej,
3) Walutę Wymiany,
4) Kurs Wymiany,
5) Dzień Otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej,
6) Dzień Ustalenia Kursu Referencyjnego,
7) Dzień Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej,
8) Oprocentowanie Inwestycji Dwuwalutowej,
9) rodzaj Kursu Referencyjnego.
Zasady rozliczania Transakcji
§ 22.
W Dniu Otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej, Bank obciąża
Rachunek Rozliczeniowy Klienta kwotą Inwestycji Dwuwalutowej i otwiera Inwestycję Dwuwalutową.
§ 23.
W zależności od wysokości Kursu Referencyjnego
ustalonego w Dniu Ustalenia Kursu Referencyjnego,
rozliczenie Inwestycji Dwuwalutowej może nastąpić
w dwóch wariantach:
1) w Dniu Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej,
z zastrzeżeniem §§ 24 i 25, Bank dokonuje wypłaty
Kwoty Inwestycji Dwuwalutowej wraz z odsetkami
w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej na Rachunek
Rozliczeniowy Klienta, w przypadku gdy:
a) Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi
Wymiany, jeżeli Walutą Bazową jest Waluta Wymiany danej Inwestycji Dwuwalutowej, lub
b) Kurs Referencyjny jest niższy lub równy Kursowi
Wymiany, jeżeli Walutą Bazową jest Waluta Inwestycji Dwuwalutowej,
2) w Dniu Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej,
z zastrzeżeniem §§ 24 i 25, Bank przelicza Kwotę Inwestycji Dwuwalutowej wraz z odsetkami z Waluty
Inwestycji Dwuwalutowej na Walutę Wymiany według
Kursu Wymiany i kwotę tą przekazuje na Rachunek
Rozliczeniowy Klienta, w przypadku gdy:
a) Kurs Referencyjny jest niższy niż Kurs Wymiany,
jeżeli Walutą Bazową jest Waluta Wymiany danej
Inwestycji Dwuwalutowej, lub
b) Kurs Referencyjny jest wyższy niż Kurs Wymiany,
jeżeli Walutą Bazową jest Waluta Inwestycji Dwuwalutowej.
Przedterminowe zamknięcie
Inwestycji Dwuwalutowej
§ 24.
1. Klient ma prawo do wcześniejszego zakończenia
i rozliczenia Inwestycji Dwuwalutowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient jest
zobowiązany do złożenia Dyspozycji Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej najpóźniej na jeden dzień roboczy przed Dniem Ustalenia Kursu Referencyjnego,
w trybie właściwym dla zawierania Inwestycji Dwuwalutowej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Bank dokonuje
kalkulacji Kosztu Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej,
kierując się zasadami opisanymi w pkt 1), 2) i 3).
1) Wcześniejsze zakończenie Inwestycji Dwuwalutowej
przebiega poprzez odkup przez Klienta sprzedanej
w ramach Inwestycji Dwuwalutowej opcji walutowej,
2) Jeżeli Walutą Inwestycji Dwuwalutowej jest Waluta
Bazowa, w Dniu Wcześniejszego Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej, Klient odkupuje sprzedana
przez niego opcję walutową typu call (opcja kupna
waluty bazowej za walutę kwotowaną) do Banku.
Jeżeli Walutą Inwestycji Dwuwalutowej jest Waluta
Kwotowana, w Dniu Wcześniejszego Zakończenia
Inwestycji Dwuwalutowej, Klient odkupuje sprzedaną przez niego opcję walutową typu put (opcja
sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną) do
Banku,
3) Koszt zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej stanowi
wyrażoną w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej kwotę
różnicy między należną Klientowi kwotą odsetek
wynikających z Oprocentowania Inwestycji Dwuwalutowej, naliczanych od Kwoty Inwestycji Dwuwalutowej w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej, za okres
od Dnia Otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej (bez tego dnia), a wyrażoną w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej kwotą premii opcyjnej
należną Bankowi z tytułu odkupu przez Klienta opcji
walutowej.
4. Koszt Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej zostanie
rozliczony w ciężar Kwoty Inwestycji Dwuwalutowej
w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej na zasadach opisanych w pkt. 1) i 2).
1) W przypadku, gdy należna Klientowi kwota odsetek,
o których mowa w ust. 3 pkt 3) jest wyższa od wyrażonej w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej kwoty
premii opcyjnej należnej Bankowi z tytułu odkupu
przez Klienta opcji walutowej, kwota stanowiąca
Koszt Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej należna
jest Klientowi.
2) W przypadku, gdy należna Klientowi kwota odsetek,
o których mowa w ust. 3 pkt 3) jest niższa od wyrażonej w Walucie Inwestycji Dwuwalutowej kwoty
premii opcyjnej należnej Bankowi z tytułu odkupu
przez Klienta opcji walutowej, kwota stanowiąca
Koszt Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej należna
jest Bankowi.
§ 25.
1. W Dniu Wcześniejszego Zakończenia Inwestycji
Dwuwalutowej, Bank zwraca Kwotę Inwestycji Dwuwalutowej pomniejszoną lub powiększoną o Koszt Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej na Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Inwestycji
Dwuwalutowej.
2. Jeżeli Koszt Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej nie
pokrywa kosztów Banku, Bank ma prawo do dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych.
3. W przypadku przedterminowego zamknięcia Inwestycji
Dwuwalutowej, odsetki za okres od Dnia Otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej do Dnia Wcześniejszego Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej są uwzględniane
przy kalkulacji Kosztów Zamknięcia Inwestycji Dwuwalutowej zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 3).
Postanowienia końcowe
§ 26.
W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie Transakcji Papierów Wartościowych, Lokat
Terminowych i Inwestycji Dwuwalutowych w Banku
Millennium S.A. zastosowanie znajdują postanowienia
Umowy Ramowej oraz Regulaminu.
§ 27.
1. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
w Regulaminie Transakcji Papierów Wartościowych,
Lokat Terminowych i Inwestycji Dwuwalutowych
w Banku Millennium S.A.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Transakcji Papierów
Wartościowych, Lokat Terminowych i Inwestycji Dwuwalutowych w Banku Millennium S.A., Bank przesyła
Klientowi tekst zmian. Treść zmian jest również dostępna w placówkach Banku.
3. Zmieniony Regulamin Transakcji Papierów Wartościowych, Lokat Terminowych i Inwestycji Dwuwalutowych w Banku Millennium S.A. wiąże Bank oraz Klienta chyba, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia
tekstu zmian Klient złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ramowej, z zachowaniem 30dniowego terminu wypowiedzenia, o ile warunki Umowy Ramowej nie przewidują krótszego terminu.
4. Po upływie terminu wypowiedzenia Umowa Ramowa
ulega rozwiązaniu z zachowaniem postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących
przedterminowego zamknięcia i rozliczenia Transakcji.
3/3
Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa; www.bankmillennium.pl; TeleMillennium 801 31 31 31
Download