Niewydolność serca

advertisement
Przewlekła niewydolność serca - pns
upośledzenie serca jako pompy ssąco-tłoczącej
Zastój krwi
Niedotlenienie tkanek
Pojemność minutowa (CO) serca jest zbyt mała do
aktualnego stanu metabolicznego ustroju
Podział pns
• Skurczowa
• Rozkurczowa
• Prawokomorowa
• Lewokomorowa
• Obukomorowa
Skurczowa pns:
• Niedokrwienie
• Patologiczny przerost miokardium
• Nadmierne rozciągnięcie włókien mięśniowych
Rozkurczowa pns
•
•
•
•
•
Niedokrwienie
Patologiczny przerost miokardium
Włóknienie
Nacieki komórkowe, choroby spichrzeniowe
Choroby worka osierdziowego
Skurczowa pns:
•
•
•
•
Choroba niedokrwienna serca
Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Niedomykalność zastawek
Wady przeciekowe serca
Rozkurczowa pns:
•
•
•
•
Nadciśnienie tętnicze
Starszy wiek, kobiety, otyłość, cukrzyca
Kardiomiopatia przerostowa
Kardiomiopatia restrykcyjna, amyloidoza
Niedomykalność zastawek
PrzeciąŜenie objętościowe (rozkurczowe)
Przerost ekscentryczny (kardiomiocyty o
fenotypie płodowym ze zmienioną
strukturą białek kurczliwych i białek
odpowiedzialnych za metabolizm wapnia)
Zaburzenie funkcji skurczowej
niewydolność prawokomorowa
przewlekła
-serce płucne
-wady zastawki pnia płucnego
zastawki trójdzielnej
-zwęŜenie tętnicy płucnej
-kardiomiopatia prawej komory
-niewydolność lewej komory
ostra
-tamponada serca
-zator tętnicy płucnej
-izolowany zawał PK
niewydolność lewokomorowa
przewlekła
• chns
• kardiomiopatie
• nadciśnienie tętnicze
• wady zastawki
aortalnej, mitralnej
ostra
• rozległy zawał
• nagła dysfunkcja
zastawki w IZW
• pęknięcie struny
ścięgnistej
Patofizjologia
Przykłady jednostek
chorobowych
Zaburzenie skurczowej
czynności komór
Choroba niedokrwienna serca
Kardiomiopatia rozstrzeniowia
Zaburzenie rozkurczu komór
=Zbyt małe obciąŜenie wstępne
Kardiomiopatia przerostowa
Kardiomiopatia restrykcyja
Zaciskające zapalenie osierdzia
Tamponada serca
Nadciśnienie tętnicze
Wzrost obciąŜenia wstępnego
=ObciąŜenie objętościowe
Niedomykalność zastawek
Wady z przeciekiem
Wzrost obciąŜenia następczego
=ObciąŜenie ciśnieniowe
=Ograniczenie wypływu
ZwęŜenie zastawek
Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie płucne
Zaburzenia rytmu i
przewodzenia
Tachyarytmie
Bradyarytmie
Przyczyny niewydolności serca:
1. Chns (przebyty zawał mięśnia sercowego)
2. Nadciśnienie tętnicze
3. Wady zastawkowe
Inne:
•
•
•
•
•
pierwotne kardiomiopatie
zapalenie mięśnia sercowego
zaburzenia rytmu i przewodzenia (tachykardiomiopatie)
choroby spichrzeniowe
alkohol, cukrzyca, otyłość
Mechanizmy kompensacyjne
mają za zadanie:
- Poprawić pracę serca jako pompy
- Zwiększyć ciśnienie tętnicze i ciśnienie perfuzji
- Skierować krew do waŜnych Ŝyciowo narządów
Mechanizmy kompensacyjne:
• Hemodynamiczne
Mechanizm Starlinga
Przerost mięśnia sercowego
• Neurohormonalne
Układ współczulny
Układ RAA
Wazopresyna
ANP, BNP
Zastoinowa niewydolność serca
Dominują objawy zastoju krwi
• Obrzęki, przesięki
• Zastój w krąŜeniu płucnym
Diuretyki !
Objawy prawokomorowej niewydolności krąŜenia:
(wynikają głównie z zastoju Ŝylnego na obwodzie):
•
•
•
•
•
•
•
•
Obrzęki obwodowe, przesięki do jam ciała
Poszerzenie Ŝył szyjnych, objaw wątrobowo-szyjny
Powiększenie wątroby i śledziony (zespół wątroby
zastoinowej), marskość sercowa wątroby
Powiększony obwód brzucha, objaw chełbotania
Nykturia
Bóle w nadbrzuszu, nudności, brak apetytu (-> cachexia
cardiaca)
Sinica obwodowa
Zatorowość płucna
Objawy lewokomorowej niewydolności krąŜenia:
wynikają z 1) zastoju w krąŜeniu płucnym i 2) niedokrwienia narządów i tkanek
Osłabienie
Duszność wysiłkowa, duszność orthopnoe
Kaszel
Napadowa duszność nocna (asthma cardiale)
Zmniejszenie tolerancji wysiłku
Sinica typu centralnego
Uczucie kołatania serca (napadowe migotanie przedsionków)
Bóle głowy, bezsenność
Blada, wilgotna i chłodna skóra
Objawy niewydolności nerek
Zaburzenia rytmu w NS
• Migotanie przedsionków
• Migotanie komór
Zapamiętaj!
•
•
•
•
•
•
•
•
BNP
Down regulation receptorów B adrenergicznych
Objaw wątrobowo-szyjny
Rytm cwałowy (III i IV ton serca)
Mechanizm błędnego koła chorobowego
Cor bovinum
Serce płucne
Teoria backward i forward failure
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards