UCHWAŁA Nr XXXI/226/17 Rady Gminy Słupca w sprawie ustalenia

advertisement
UCHWAŁA Nr XXXI/226/17
Rady Gminy Słupca
z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z ]iczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddzialów przedszkolnych, klas pierwszych szkól
podstawowych na terenie Gminy Slupca oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)ł oraz art. 132 ust. 4 i 6 i art. 133 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) w zw. z art.1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60) Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie
Gminy Słupca:
1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą - 30 pkt,
2) jeden rodzic/opiekun prawny pracuje jest zatrudniony na umowę o pracę, wykonuje
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą T 15 pkt,
3) rodzeństwo
kandydata uczęszcza do
tego
samego przedszkola/oddziału
przedszkolnego, do którego o przyjęcie stara się kandydat -8 pkt,
4) dzieci zamieszkałe na terenach wiejskich -5 pkt. ..
§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza
obwodem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca, jeżeli dana jednostka
nadal dysponuje wolnymi miejscami:
1) w szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka -15 pkt,
2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły -10 pkt,
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców/ opiekunów
dzieckalubrodzica/opiekunaprawnegowzapewnieniudzieckunależytejopieki-5pkt.
§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 i w § 2 pkt 1 dokonuje
dyrektor na podstawie dokumentacji przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły
podstawowej.
2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie pozostałych kryteriów z § 1 i § 2 będą
odpowiednie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dołączonych do wniosku
o przyj ęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej .
3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzaj ących spełnienie kryteriów, komisj a
rozpatruj ąca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
] Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz.1579 i 1948
§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/138/16 Rady Gminy Słupca z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie:
kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyj nym przeprowadzanym do klasy pierwszej
dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych prowadzonych przęz Gminę Słupca ( Dz.
U. Województwa Wielkopolskiego z 2016r. poz. 1552) oraz uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy
Słupca z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów stosowanych rekrutacji
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego
z 2015r. poz. 798).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Shipca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Wielkopolskiego.
prze#lŁCŁą:fi?' ulilmy
;ci-;%c##
Jar~a
Kobo§
11111111Od:
"no:
DO:
DW:
Temat:
Urząd Gminy Słupca -Sylwia Najdzińska < [email protected]>
czwartek, 23 ]utego 201712:19
•Jarosława Kobos'
[email protected]
FW: Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
From: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, February 23, 2017 12:11 PM
To: [email protected]
Subject: lnformacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Redakcj a Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego niniej szym
przekazuje infomację o ogłoszeniu a]mi nomatywnego / imego almi prawnego w wojewódżkim dzienniku
urzędovp:
Dane ogloszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu:
- numer aktu:
Uchwała
- orgm wydający
Rady Gnriny Słupca
- data aktu:
2017-02-14
- tytuł aktu:
w sprawie ustalenia kryteriów wmz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacrinym do publicmych przedszkoli, oddziałów przedsżkolnych
klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słupca oraz
dokuinentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
"1/226/17
Miej sce ogloszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
-Rocznik:
2017
-Pozycja:
1452
-Data ogłoszenia:
22 lutego 2017
-jednolity identyfikator a]m
http://edziennik.poznan.uw.gov.p|/ĄctDetails.aspx?year=2017&poz=1452
Ir[f ;ormacie dodatkcrwe i .Ląipełrtbjace:
Przekamnyadresjestadresempublikaqtiryrriaktuprawnegoruistroniein&rnetowej_woj_ewódzkiegodzieririkaurzędowego-jegoużyciepozwalariabardz®
łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośredrio ze strory dziemika, w którym został ogloszorD].
Infomacjaniniejszazostaławygenerowmaaiitomatyc2miepizx:zsi"infbrmatycmyReddkęjiDziemika.
Czas wygenerowania infomaęji: 201702-23 12:0629
Identyfikator infomacji : 0
Download