Załącznik B do SIWZ ( 287 KB )

advertisement
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi poczty elektronicznej (rozbudowa
poczty elektronicznej w resorcie finansów)
Załącznik B do SIWZ Wzory dokumentów
Oświadczenie
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w tym nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie zaleca się wpisanie adresu lidera
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi poczty elektronicznej (rozbudowa poczty elektronicznej w resorcie finansów)
Załącznik B do SIWZ Wykaz osób
Wykaz osób
Lp
Imię i nazwisko
1
1…………………………...
Posiadane doświadczenie / kwalifikacje
Podstawa
dysponowania
wiedza poświadczona certyfikatami/lub innymi dokumentami w zakresie instalacji, własny /
konfiguracji i zarządzania macierzami dyskowymi oraz zarządzania przełącznikami SAN
udostępniony *
2…………………………...
2
……………………………...
3
……………………………...
4
1…………………………...
wiedza i doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania dostarczonymi
serwerami
udostępniony *
wiedza poświadczona certyfikatami/lub innymi dokumentami w zakresie instalacji, własny /
konfiguracji i zarządzania systemami archiwizacji poczty elektronicznej
udostępniony *
wiedza potwierdzona certyfikatem/lub innymi dokumentami w zakresie:
własny /
1. instalacji , konfiguracji i zarządzania infrastruktury MS Hyper-V;
udostępniony *
2. instalacji, konfiguracji i zarządzania wirtualnymi maszynami;
2…………………………...
własny /
3. instalacji, konfiguracji i zarządzania MS System Center VMM;
4. instalacji, konfiguracji i zarządzania wirtualnymi przełącznikami sieciowymi;
5. instalacji, konfiguracji i zarządzania wirtualnymi przestrzeniami dyskowymi, w
szczególności znajomości technologii iSCSI, NFS, Fibre Channel;
6. instalacji, konfiguracji i zarządzania technologiami template, klonowania i wdrażania
wirtualnych maszyn;
7. instalacji, konfiguracji i zarządzania usługami Live Migration;
8. konfiguracji dostępu i autentykacji opartego na rolach i uprawnianiach MS System
Center VMM;
9. instalacji, konfiguracji i zarządzania zasobami oraz ich monitorowania;
10. instalacji, konfiguracji i zarządzania wysoką dostępnością (High Availability)
wiedza
5
1…………………………...
potwierdzona certyfikatem/lub innymi dokumentami
w zakresie administracji własny /
udostępniony *
oprogramowaniem MS Exchange 2013 lub nowszej stabilnej wersji
2…………………………...
wiedza potwierdzona certyfikatem lub innym dokumentem w zakresie administracji własny /
6
……………………………...
systemu C.LAN.SPM opisanego w Architekturze referencyjnej
projektu HARF
dostarczanego w ramach postępowania
*
niepotrzebne skreślić
______________, dnia ____________201… r.
………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
udostępniony *
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi poczty elektronicznej (rozbudowa
poczty elektronicznej w resorcie finansów)
Załącznik B do SIWZ
Wykaz dostaw
Lp.
Opis przedmiotu wykonanej dostawy
Odbiorca dostaw
(ze wskazaniem
co najmniej nazwy)
1
2
3
1.
2.
Łączna Wartość
4
Data odbioru
(dzień, miesiąc, rok
lub nadal*)
5
1) dostawa wraz z wdrożeniem:
macierzy dyskowych wraz z
oprogramowaniem o łącznej
wartości co najmniej 600 000 zł;
2) dostawa wraz z wdrożeniem
serwerów oraz oprogramowania
do wirtualizacji serwerów o
łącznej wartości 500 000 zł;
3) dostawa wraz z wdrożeniem
oferowanego*
systemu
archiwizacji poczty, przy czym
wdrożenie dla co najmniej 15000
użytkowników;
4) dostaw i wdrożeń oferowanego*
systemu usługi pocztowej i
katalogowej
poczty
elektronicznej oraz jej migracji
bez utraty ciągłości działania
modyfikowanego systemu, dla co
najmniej 5000 użytkowników.
*Przez
oferowany
system
rozumie się system zaoferowany
przez Wykonawcę w zakresie
niniejszego postępowania.
1) dostawa wraz z wdrożeniem:
macierzy dyskowych wraz z
oprogramowaniem o łącznej
wartości co najmniej 600 000 zł;
2) dostawa wraz z wdrożeniem
serwerów oraz oprogramowania
do wirtualizacji serwerów o
łącznej wartości 500 000 zł;
3) dostawa wraz z wdrożeniem
oferowanego*
systemu
archiwizacji poczty, przy czym
4
Chmura obliczeniowa
resortu finansów
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi poczty elektronicznej (rozbudowa
poczty elektronicznej w resorcie finansów)
wdrożenie dla co najmniej 15000
użytkowników;
4) dostaw i wdrożeń oferowanego*
systemu usługi pocztowej i
katalogowej
poczty
elektronicznej oraz jej migracji
bez utraty ciągłości działania
modyfikowanego systemu, dla co
najmniej 5000 użytkowników.
*Przez
oferowany
system
rozumie się system zaoferowany
przez Wykonawcę w zakresie
niniejszego postępowania.
* jeśli zamówienie jest realizowane należy wpisać „nadal”.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego wymagania poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających,
że w/w warunek został spełniony w ramach 2 różnych umów. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę
wykonywaną w ramach jednej umowy.
______________, dnia ____________201…. r.
………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania
Wykonawcy
5
Chmura obliczeniowa
resortu finansów
Download