(imię i nazwisko) ..................................................................... (adres

advertisement
.......................................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................................
(adres zamieszkania)
...................................................................
(kierunek i semestr studiów)
...................................................................
(numer albumu)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje dotyczące mojej rodziny oraz jej sytuacji
materialnej są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że od dnia naliczenia
dochodu rodziny, uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego do dnia
…………………….. sytuacja materialna mojej rodziny nie uległa zmianie.
Oświadczenie studenta:
Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK, iż kto składając
oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
oświadczam, że złożony przeze mnie wniosek i załączone dokumenty są zgodne z prawdą.
..
...................................................................
(podpis studenta)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards