regulamin sali edukacyjnej „iskierka”

advertisement
REGULAMIN SALI EDUKACYJNEJ „ISKIERKA”
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Sala edukacyjna „Iskierka” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (KP
PSP) została stworzona w celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz wyrobieniu
prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem.
2. Zajęcia realizowane w Sali edukacyjnej „Iskierka” skierowane są do dzieci, które ukończyły
6 rok życia oraz do młodzieży w wieku do 16 lat.
3. Zajęcie realizowane są w grupach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu terminu.
4. Grupa szkoleniowa liczy nie mniej niż 15 lecz nie więcej niż 25 uczestników.
5. Rezerwacja terminów prowadzona jest telefonicznie w Wydziale Operacyjnym
KP PSP
w Legionowie (tel. 22 774 28 28) lub pisemnie na adres KP PSP ( w przypadku rezerwacji pisemnej
konieczne jest telefoniczne potwierdzenie terminów).
6. Przed
rozpoczęciem
zajęć,
opiekun
grupy
zapoznaje
się
z
niniejszym
regulaminem
i własnoręcznym podpisem pisemnym potwierdza przyjęcie go do wiadomości i stosowania.
Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej KP PSP www.strazlegionowo.pl/iskierka/.
7. Użytkownicy poruszają się w grupach pod wyłącznie nadzorem opiekunów i osoby prowadzącej
zajęcia.
8. Na
zajęcia
uczestnicy
powinni
stawić
się
punktualnie,
zgodnie
z
ustaloną
godziną
w harmonogramie.
9. W okresie jesienno-zimowym uczestnicy szkolenia przynoszą na zajęcia obuwie na zmianę oraz są
zobowiązani do zachowania w nich porządku i czystości.
10. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa, usterek w urządzeniach i instalacjach opiekunowie
niezwłocznie zgłaszają je osobie prowadzącej zajęcia.
11. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, opiekun zobowiązany jest bezzwłocznie
poinformować o tym fakcie osobę prowadzącą zajęcia wraz z podaniem okoliczności zdarzenia.
12. Po zakończeniu zajęć wyposażenie pomieszczeń powinno być pozostawione w należytym stanie
technicznym i pierwotnym porządku.
13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy konsultować się
z osobą prowadzącą zajęcia.
14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Iskierka” muszą bezwzględnie
podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia
z ramienia KP PSP w Legionowie.
15. Opiekunowie grupy przed zajęciami dydaktycznymi bezwzględnie muszą zapoznać się
z niniejszym regulaminem.
16. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Iskierka” są bezpłatne.
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Opiekunowie grupy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz stwierdzone
celowe zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Iskierka”
2. Za osobiste przedmioty wartościowe pozostawione w szatni – Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie nie ponosi odpowiedzialności.
3. Za
zniszczenia
lub
uszkodzenia
wyposażenia
spowodowane
użyciem
go
niezgodnie
z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
4. Sprawy sporne zaistniałych szkód i pokrycia ewentualnych kosztów naprawy lub wymiany sprzętu w
pomieszczeniach Sali edukacyjnej „Iskierka” rozpatruje Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Legionowie.
5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu Sali edukacyjnej „Iskierka” –
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie nie ponosi odpowiedzialności.
6. Zastrzega się prawo odwołania zajęć bez konieczności podania przyczyny.
7. Zajęcia szkoleniowe mogą być przerywane wyjazdami do działań ratowniczo – gaśniczych lub
innymi pracami koniecznymi do utrzymania gotowości operacyjno – technicznej jednostki.
Legionowo, październik 2016r.
Download