GOSPODARKA WODNO

advertisement
WYMIANA WODY I JONÓW
W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH
Woda
Śluz
Nabłonek
Płyn śródmiąższowy
Płyn zewnątrzkomórkowy
Naczynie krwionośne
Komórka (erytrocyt)
Płyn zewnątrzkomórkowy (osocze)
REAKCJE ZWIERZĄT
NA ZMIANY W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM
Ciśnienia osmotycznego:
• OSMOKONFORMIZM – morskie bezkręgowce
• OSMOREGULACJA – większość morskich kręgowców
Składu jonowego:
• JONOKONFORMIZM – w wodzie morskiej
• JONOREGULACJA – w wodzie słodkiej
Stężenia soli:
• EURYHALICZNOŚĆ – szeroki zakres tolerancji zmian
stężenia soli
• STENOHALICZNOŚĆ – wąski zakres tolerancji
BILANS WODNY CZŁOWIEKA
OBOWIĄZKOWE WYDALANIE WODY
Końcowe produkty metabolizmu muszą być wydalane w
odpwiedniej objętości wody (≈ 400ml/24 h ), > od ilości
produkowanej wody metabolicznej
UWAGA!!!!!
NIE ISTNIEJE MECHANIZM
AKTYWNEGO TRANSPORTU
WODY
kanały wodne umożliwiają mniej
lub bardziej precyzyjną kontrolę
ruchu wody
PROCESY ZACHODZĄCE W NARZĄDACH
OSMOREGULACJI I WYDALANIA
• FILTRACJA ok. 200 litrów na dobę
(człowiek)
• RESORPCJA do 99% filtratu
• SEKRECJA aktywne usuwanie
niektórych substancji
Budowa NEFRONUjednostki funkcjonalnej nerki
Torebka
Bowmana
Kanalik
bliższy
Kora nerki
Torebka
Bowmana
Kanalik
dalszy
Kanalik
bliższy
Kanalik
dalszy
Kanalik
zbiorczy Pętla
Henlego
Nefron korowy
Rdzeń nerki
Kanalik
zbiorczy
Pętla Henlego
Nefron przyrdzenny
STRUKTURA I FUNKCJA NEFRONU SSAKA
CIŚNIENIE FILTRACYJNE W KŁĘBUSZKU
Tętniczka
odprowadzająca
Torebka Bowmana
Kłębuszek
Tętniczka
doprowadzająca
Przepływ krwi
Białka
(ciśn. osmot.
30 mmHg)
Ciśn. krwi
60 mmHg
Kłębuszek
Gradient ciśnienia
onkotycznego
Gradient ciśnienia
hydrostatycznego
Światło torebki
Bowmana
Ciśnienie
hydrostatyczne w
torebce 15 mmHg
Torebka Bowmana
POWSTAWANIE MOCZU
Przepływ krwi
Filtracja kłębuszkowa
Powstaje podobny do osocza
filtrat krwi
Resorpcja kanalikowa
Usuwa z filtratu przydatne
substancje rozpuszczalne, które
wracają do krwi
Sekrecja kanalikowa
Dodatkowo usuwa do filtratu
zbędne składniki krwi
Oszczędzanie wody
Usuwanie z filtratu wody,
wracającej do krwi; zagęszczanie
moczu
Ciałko nerkowe
Przepływ filtratu
Naczynia włosowate
okołokanalikowe
Kanalik nerkowy
MOCZ OSTATECZNY
TANSPORT WODY
I SUBSTANCJI ROZPUSZCZONYCH
W POSZCZEGÓLNYCH ODCINKACH NEFRONU
WZMACNIACZ PRZECIWPRĄDOWY
Jony soli w sposób ciągły
przechodzą do płynu
kanalikowego
Im wyższe jest stężenie płynu
pozakomórkowego tym więcej
wody opuszcza ramię zstępujące
na drodze osmozy
Im więcej wody opuszcza
ramię zstępujące tym
wyższe jest stężenie płynu
kanalikowego
W PĘTLI NEFRONU
Im więcej soli opuszcza płyn w
ramieniu wstępującym, tym
wyższe jest zasolenie płynu
śródmiąższowego
Im wyższe jest stężenie płynu
przechodzącego do ramienia
wstępującego, tym więcej soli jest
pompowane do otaczającego płynu
śródmiąższowego
POJĘCIE PROGU NERKOWEGO
NA PRZYKŁADZIE GLUKOZY
Filtrat
Resorpcja
Mocz
Próg nerkowy
PLAMKA ZBITA I APARAT PRZYKŁĘBUSZKOWY
Torebka
Bowmana
Aparat
przykłębkowy
Tętniczka
odprowadzająca
Kanalik
dalszy
Tętniczka
doprowadzająca
Światło torebki
Bowmana
Kanalik
bliższy
Kapilara kłębuszkowa
Tętniczka
odprowadzająca
Kanalik
dalszy
Plamka zbita
Kierunek
przepływu krwi
Tętniczka
doprowadzająca
Komórki aparatu przykłębkowego
APARAT PRZYKŁĘBKOWY
Podocyty
Komórki mesangium
Tętniczka odprowadzająca
Włókno
współczulne
Komórki
przykłębkowe
Tętniczka doprowadzająca
Kanalik dalszy
Mięśnie gładkie
naczynia
Plamka zbita
BIAŁKA TRANSPORTUJĄCE WODĘ
(prace które przyniosły nagrodę Nobla profesorowi P. Agre)
• 1988 – wyizolowanie białka 28 kDa z
błon erytrocytów
• 1991 – CHIP28 (channel-like integral
protein) sklonowanie cDNA CHIP28
• 1992 – ekspresja CHIP28 w oocytach
Xenopus laevis, wbudowanie w
liposomy
•
• 1993 – sugeruje nazwę Akwaporyny
1 dla CHIP28 i białek jemu
podobnych, przyjętą w 1997 roku
przez Human Genome Organisation
• 2000 – molekularny model budowy
AQP1 (Murata)
(The Nobel Prize in Chemistry 2003 – Information for the Public)
(Journal of Physiology, Agre 2002)
BUDOWA PODJEDNOSTKI AQP1
(Journal of Physiology, Agre 2002)
Motyw NPA- asparagina, prolina, alanina
(Structure and function of channels, Fujiyosh i wsp., 2001)
AQP2 – KANAŁ REGULOWANY WAZOPRESYNĄ
Komórka nabłonka
kanalika zbiorczego
Pod wpływem wazopresyny:
 Integracja pęcherzyków zawierających AQP2 z błoną
 Wzrost ekspresji genu aqp2
(Fizjologia zwierząt, Nielsen i wsp.; 1998)
Choroba
związana z dysfunkcją AQP2:
Komórka nabłonka
kanalika
Moczówka zbiorczego
prosta (15 litrów moczu dziennie)
po podaniu 100pM
wazopresyny
(Fizjologia zwierząt, Nielsen i wsp.; 1998)
DZIAŁANIE ANP/BNP
CLIN EXP PHARMACOL PHYSIOL,
2004, 31: 791-794
wydalanie mocznika
PIERWOTNA i WTÓRNA JAMA CIAŁA
MEZODERMA
EKTODERMA
ENDODERMA
ROBAKI PŁASKIE - ACELOMATA – zwierzęta
parenchymatyczne (bez jamy ciała)
MEZOEKTODERMA
ENDODERMA
ŚWIATŁO JELITA
EKTO-
MEZODERMA
ENDODERMA
CELOMA
CELOMA
ŚWIATŁO JELITA
NICIENIE – PSEUDOCELOMATA
CELOMA leży między ekto- i
endodermą
ŚWIATŁO JELITA
PIERŚCIENICE – CELOMATA
CELOMA znajduje się w
obrębie mezodermy
Powstanie celomy wiąże się z wyodrębnieniem
„jelita jednokierunkowego”, czyli OTWÓR
POBIERANIE POKARMU
NOZDRZA
OCZY
ZĘBY
IDENTYFIKACJA POKARMU
OBRÓBKA MECHANICZNA
JĘZYK
PRZEŁYK
PRZEWÓD
POKARMOWY
GIT
TRAWIENIE CHEMICZNE
ŻOŁĄDEK
PRZYSWAJANIE - WCHŁANIANIE
JELITA
USUWANIE POZOSTAŁOŚCI
DEFEKACJA
UKŁAD POKARMOWY
CZŁOWIEKA
MECHANICZNE
ROZDRABNIANIE
POKARMU
TRAWIENIE CHEMICZNE W
KWAŚNYM ŚRODOWISKU
GŁÓWNE TRAWIENIE I
WCHŁANIANIE
ODZYSKIWANIE
WODY
USUWANIE
ZBĘDNYCH
OTRZEWNA
 OTRZEWNA – gr/łac. Peritoneum – struktura
rozciągnięta/otaczająca coś innego
 Błona wyściełająca jamę brzuszną i miednicę – otrzewna
ścienna – i obejmująca narządy leżące w nich – otrzewna
trzewna;
 Przestrzeń (szczelina) miedzy tymi dwiema warstwami stanowi
jamę otrzewnową, wypełnioną produkowanym przez nie płynem,
nadającym śliskość poruszających się narządów;
 Otrzewna ścienna wyścieła ściany przednią, boczne i przeponę;
 Na tylnej ścianie jamy brzusznej i na ścianach miednicy otrzewna
ścienna przechodzi na narządy i staje się otrzewną trzewną;
 Miejsce przejścia otrzewnej ściennej w trzewną nazywa się
krezką – stanowi drogę przechodzenia naczyń krwionośnych,
limfatycznych i nerwów do narządów jamy brzusznej i miednicy,
utrzymuje je we właściwym położeniu, zawiera podściółkę
tłuszczową.
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ
ŚCIANĘ JELITA
SPLOT
MIĘŚNIÓWKO
WY
SPLOT POD-AUERBACHA
ŚLUZÓWKOW
Y
MEISNERA
MIĘŚNIE
GŁADKIE
OKRĘŻNE
PODŚLUZÓW
KA
MIĘŚNIE
GŁADKIE
PODŁUŻNE
SPLOTY NERWOWE TRZEWNE
TKWIĄ W WARSTWACH ŚCIANY
JELITA
UNERWIENIE ŚCIANY JELITA
Porównanie układu
pokarmowego ptaków:
(a) Ziarnojada i
(b) Mięsożercy
Główne różnice dotyczą:
• Wola
• Żołądka mięśniowego
• Jelit ślepych
MODYFIKACJE UKŁADU POKARMOWEGO
ŻOŁĄD
EK
ODBY
T
ŻOŁĄDE
K
OWADO
ŻERNE
KRÓTKI
E
JELITO
BRAK
JELITA
ŚLEPEG
ROŚLINO
ŻERNE
NIEPRZE
ŻUWAJĄC
E
ŻOŁĄDE
K
ODBYT
MODYFIKACJE UKŁADU POKARMOWEGO
PRZEŁYK
ŻWACZ
CZEPIEC
KSIĘGI
TRAWIE
NIEC
JELITO
ŚLEPE
PĘTLA
JELITA
PRZEŁYK
ŻOŁĄDE
ROŚLINOŻERNY
PRZEŻUWACZ:
K
4-KOMOROWY
ŻOŁĄDEK ze
SZCZEGÓLNIE
DUŻYM ŻWACZEM,
DŁUGIE JELITA
CIENKIE i GRUBE
JELITO
ŚLEPE
ODB
YT
ODBYT
MIĘSOŻE
RCA:
KRÓTKIE JELITA
CIENKIE i
GRUBE, MAŁE
JELITO ŚLEPE
PRZEWÓD POKARMOWY
PRZEŻUWACZA
4-KOMOROWY ŻOŁĄDEK PRZEŻUWACZA
JELITO
CIENKIE
ŻWACZ
PRZEŁYK
CZEPIE
C
TRAWIENI
KSIĘGI
PRZEWÓD POKARMOWY
KONIA
SCHEMAT MONOGASTRYCZNEGO
PRZEWODU POKARMOWEGO
WYODRĘBNIONO POSZCZEGÓLNE ODCINKI JELITA CIENKIEGO:
DWUNASTNICĘ, JELITO KRĘTE I CZCZE.
PRZEDSTAWIONO LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW NA G
TREŚCI JELITA ZDROWEGO OSOBNIKA
KORZYSTNE MODYFIKACJE
FUNKCJI NBAŁONKA JELITOWEGO
PRZEZ KOMENSALNE MIKROBIOTA
(BAKTERIE, DROŻDŻE, GRZYBY)
ORGANIZACJA GALT
M cell - komórki z
mikrofałdami
SED – wypukłość
podśluzówkowa
TDA - obszar zależny od
grasicy
Nature Reviews Immunology 3, 331-341 (April
DZIENNE SPOŻYCIE RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
• Produkty
mleczne
i jaja
– 39,25%
• Mięso
i produkty
zbożowe
– 13% i 13,25%
• Warzywa
– 26,5%
• Owoce
– 8%
Źródło: USDA, 1994
WARTOŚĆ BMI
• BMI (Body Mass Index) czyli wskaźnik masy ciała
uwzględnia relacje pomiędzy masą a powierzchnią ciała:
• BMI =
•
•






masa ciała (kg)
wzrost2 (m)
Wartości BMI dla osób dorosłych:
< 15 – wygłodzenie
15 – 17.4 – wychudzenie
17.5 – 18.4 – niedowaga
18.5 – 24.9 - wartość prawidłowa
25.0 – 29.9 – nadwaga
> 30 – różne stopnie otyłości
ZMIANY ZAWARTOŚCI KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
SKŁAD TŁUSZCZÓW RÓŻNEGO
POCHODZENIA
Rzepak kanadyjski
Krokosz barwierski
Siemię lniane
Słonecznik
Kukurydza
Oliwa z oliwek
Olej sojowy
Orzeszki ziemne
Nasiona bawełny
Smalec
Palmowy
Masło
Kokosowy
IZOMERY KWASU
LINOLOWEGO
zwykł
y
sprzężo
ny
9cis,11tr
ans
sprzężony
c9-t11
10trans,12
CLA
cis
t10-c12
CLA
…to nie zawsze
musi być Red
Bull…
 Myszy z eksperymentalnie
wywołaną astmą, karmione
przez 6 tyg. paszą
wzbogaconą w CLA i VA
wykazują zmniejszenie reakcji
zapalnej i zmian
w drogach oddechowych
w porównaniu z osobnikami
otrzymującymi w paszy
dodatek mleka o zwykłej
zawartości kwasów
tłuszczowych.
Procesy
metaboliczne
w organizmie
MIĘŚN
IE
TKANKA
TŁUSZCZO
WA
WĄTROB
A
PROCESY LIPOLIZY I LIPOGENEZY
METABOLIZM AMINOKWASÓW
NEURO-HORMONAL CONTROL OF FOOF INTAKE;
BASIC MECHANISMS AND CLINICAL IMPLICATIONS
Konturek i wsp., J. Physiol. Pharmacol, 2005, 56 Suppl 6, 5-25
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POBIERANIE
POKARMU
↑GLUKO
ZA W
KRWI
↑SMAKOWIT
OŚĆ
POKARMU
STRE
↑INSULI
NA W
KRWI
MÓZG
CZUCIE GŁODU
S
ODRUCHY
WARUNKO
WE
POBUDZENIE RECEPTORÓW
ROZCIĄGANIA I
CHEMORECEPTORÓW PRZEWODU
POKARMOWEGO
↑GLUKAG
ON W
KRWI
HOROMONY
GI W KRWI
↑LEPTYNA
W KRWI
↑TEMPERATU
RA CIAŁA
BEHAWIOR
POKARMOWY
PRZOD
OPOBIERA
MÓZG
NIE
OWIE
POKARM
U
OŚROD
EK
SYTOŚ
CI
PIEŃ
MÓZGU
PODWZG
ÓRZE
ROLA
LEPTYNY
Pobieranie
pokarmu ->
zużycie
energii
TKANKA
↓
TŁUSZCZOWA
↑Odkładania
tłuszczu
↑Sekrecji
↑ Stężenia
leptyny
leptyny
w krwi
↓
↓
PODWZGÓRZE
Zmieniona
aktywność
↓Pobierania
ośrodków
pokarmu
integrujących
DZIAŁANIE OREKSYN
OŚRODKOWE
DZIAŁANIE OREKSYN
LOKALNE
NEURO-HORMONAL CONTROL OF FOOF INTAKE;
BASIC MECHANISMS AND CLINICAL IMPLICATIONS
Konturek i wsp., J. Physiol. Pharmacol, 2005, 56 Suppl 6, 5-25
CZUCIE
GŁODU I SYTOŚCI
REGULACJA
POJEDYNCZEGO
POSIŁKU
Pętle regulacyjne pobierania pokarmu: układy
homeostatyczne są nastawione na wzrost masy ciała i
NEURO-HORMONAL CONTROL OF FOOD INTAKE;
BASIC MECHANISMS AND CLINICAL IMPLICATIONS
Konturek i wsp., J. Physiol. Pharmacol, 2005, 56 Suppl 6, 5-25
Obwodowe sygnały,
przesyłane do
podwzgórzowych
ośrodków pobierania
pokarmu włóknami
czuciowymi nerwu
błędnego: uwalniana
w żołądku grelina
stymuluje pobieranie
pokarmu,
natomiast
rozciągnięcie żołądka,
NEURO-HORMONAL CONTROL OF FOOD INTAKE;
BASIC MECHANISMS AND CLINICAL IMPLICATIONS
Konturek i wsp., J. Physiol. Pharmacol, 2005, 56 Suppl 6, 5-25
SYTOŚĆ
POBIERANIE
Przeciwstaw
ne działanie
GRELINY i
LEPTYNY
na
pobieranie
pokarmu
Download