sprawozdanie dziekana za rok 2016

advertisement
Sprawozdanie
Dziekana Wydziału
Przyrodniczo-Technologicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
za rok 2016
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Spis treści
1.
Nazwa Jednostki ............................................................................................................................................. 3
2.
Dane adresowe................................................................................................................................................ 3
3.
Kierownik Jednostki ....................................................................................................................................... 3
4.
Struktura Jednostki ......................................................................................................................................... 3
5.
Aparatura naukowa ......................................................................................................................................... 4
6.
Dane liczbowe o składzie Rady Wydziału ..................................................................................................... 4
7.
Zatrudnienie .................................................................................................................................................... 4
8.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki ................................................ 5
9.
Rozwój kadry naukowej w latach ................................................................................................................... 5
10. Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu ......................................................... 7
11. Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo - rozwojowe z określeniem
dyscyplin i specjalności ................................................................................................................................ 36
12. Publikacje naukowe ...................................................................................................................................... 40
13. Monografie naukowe .................................................................................................................................... 84
14. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe ........................ 100
15. Inne efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej ............... 104
16. Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę .......... 110
17. Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową ..................................... 111
18. Baza laboratoryjna ...................................................................................................................................... 113
19. Patenty i wdrożenia .................................................................................................................................... 114
20. Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych ................................................ 117
21. Członkostwo we władzach i pełnione funkcje w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach,
organizacjach i instytucjach naukowych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) ......................................................... 123
22. Konferencje naukowe ................................................................................................................................. 129
23. Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów ............................................................................... 133
24. Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z podziałem
na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne ......................................................................... 133
25. Nagrody i wyróżnienia ............................................................................................................................... 134
26. Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uczelnią ................................................................................... 134
27. Inne ważne informacje................................................................................................................................ 135
28. Ogólne uwagi o rozwoju jednostki w roku 2016 ........................................................................................ 135
2
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
………………………..
Wrocław, dnia …………….
Pieczątka Jednostki
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
ZA ROK 2016
1. Nazwa Jednostki
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
2. Dane adresowe
Ulica: plac Grunwaldzki
Nr domu: 24a
Kod pocztowy: 50-363
Miejscowość: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Telefon: (071) 320 15 38
Fax: (071) 320 15 35
E-mail: [email protected]
Strona www: www.wpt.up.wroc.pl
3. Kierownik Jednostki
Imię i nazwisko: Bogdan Stępień
Stanowisko służbowe: Dziekan Wydziału PrzyrodniczoTechnologicznego
Tytuły i stopnie naukowe: doktor habilitowany
4. Struktura Jednostki
1. Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
2. Instytut Inżynierii Rolniczej
3. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
4. Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
5. Katedra Fizyki i Biofizyki
6. Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
7. Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
8. Katedra Ochrony Roślin
9. Katedra Ogrodnictwa
10. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
11. Katedra Żywienia Roślin
12. Wydziałowe Biuro Praktyk
13. Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych
3
Telefon służbowy: (071) 320 15 34
Fax: (071) 320 15 35
E-mail: [email protected]
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
5. Aparatura naukowa
Wykaz aparatury naukowej zakupionej (uzyskanej) w roku sprawozdawczym:
Wyszczególnienie
Liczba sztuk
Jednostka
Urządzenie do precyzyjnego docierania próbek
1
Titrator 5000 Model 2
1
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony
Środowiska
Spektrometr emisyjny
1
Urządzenie do precyzyjnego polerowania szlifów
1
mikromorfologicznych
Kalorymetr IKA 200
1
Analizator CHNS
1
Instytut Inżynierii Rolniczej
Mikrowaga
1
Młynek laboratoryjny LN100
1
Zestaw do oznaczania azotu metodą Kiejdahla UDK
1
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
139 firmy VELP z akcesoriami
Pompa próżniowa
1
Katedra Fizyki i Biofizyki
Termostat blokowy z chłodzeniem
1
Spektrofotometr
1
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i
Nasiennictwa
Komora PCR
1
Chromatograf cieczowy UPLC Platinum (KNAUER)
1
Katedra Żywienia Roślin
6. Dane liczbowe o składzie Rady Wydziału
Liczba członków ogółem: 118
- w tym członków z tytułem prof. oraz stopniem dr hab.: 77
7. Zatrudnienie
Liczba zatrudnionych ogółem na dzień 31grudnia 2016 r.: 303
1) Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 195
a) liczba osób z tytułem naukowym profesora: 36
w tym liczba osób z tytułem naukowym do 45 roku życia: 0
b) liczba osób ze stopniem dr hab.: 40
w tym liczba osób ze stopniem doktora habilitowanego do 40 roku życia: 2
c) liczba osób ze stopniem dr: 106
w tym liczba osób ze stopniem doktora do 35 roku życia: 25
w tym
adiunkci: 105
asystenci:1
d) asystenci: 6
e) pracownicy dydaktyczni: 7
w tym
starszy wykładowca ze stopniem naukowym dr: 6
starszy wykładowca: 1
3) Pracownicy techniczni, administracyjni i pracownicy obsługi: 108
a) pracownicy techniczni: 79
w tym ze stopniem dr: 9
b) pracownicy administracyjni: 28
c) pracownicy obsługi: 11
4
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
8. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki
1) Wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora
Lp.
Nazwa uprawnienia
Dziedzina nauki
1. Nadawanie stopnia doktora
Nauki rolnicze
2. Nadawanie stopnia doktora
Nauki rolnicze
3. Nadawanie stopnia doktora
Nauki rolnicze
Dyscyplina naukowa
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Ogrodnictwo
2) Wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Lp.
Nazwa uprawnienia
Dziedzina nauki
1. Nadawanie stopnia doktora habilitowanego
Nauki rolnicze
2. Nadawanie stopnia doktora habilitowanego
Nauki rolnicze
3. Nadawanie stopnia doktora habilitowanego
Nauki rolnicze
Dyscyplina naukowa
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Ogrodnictwo
9. Rozwój kadry naukowej w latach
1) Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub stopień doktora
sztuki w tej jednostce naukowej
Data uzyskania stopnia
Lp.
Imiona i nazwisko
Dziedzina nauki
Dyscyplina naukowa
(dd.mm.rrrr)
1.
Agnieszka Balbierz
15.11.2016
nauki rolnicze
ogrodnictwo
2) Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub stopień doktora
sztuki w innej jednostce naukowej
Data
uzyskania
Nazwa jednostki naukowej w
Dyscyplina
Lp.
Imiona i nazwisko
Dziedzina nauki
stopnia
której uzyskano stopień
naukowa
(dd.mm.rrrr)
Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Wydział
nauki
1. Agnieszka Mruklik
28.01.2016
ekonomia
Zarządzania, Informatyki i
ekonomiczne
Finansów
Politechnika Wrocławska,
nauki
2. Marcin Dębowski
09.03.2016 Wydział Mechanicznoenergetyka
techniczne
Energetyczny
Uniwersytet Wrocławski,
nauki
3. Aleksandra Włoch
22.12.2016
biologia
Wydział Nauk Biologicznych
biologiczne
3) Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego lub
stopień doktora habilitowanego sztuki w tej jednostce naukowej
Data uzyskania
Stopień uzyskany
Dyscyplina
Lp.
Imiona i nazwisko
stopnia
przed ukończeniem
Dziedzina nauki
naukowa
(dd.mm.rrrr)
40r. życia (tak/nie)
1. Grzegorz Kulczycki
16.02.2016
nie
nauki rolnicze
agronomia
2. Wojciech Pusz
21.06.2016
tak
nauki rolnicze
agronomia
4) Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy
stopień doktora habilitowanego sztuki w innej jednostce naukowej
Stopień
Data
uzyskany przed
Nazwa jednostki
Imiona i
uzyskania
Lp.
ukończeniem
naukowej w której
nazwisko
stopnia
40r. życia
uzyskano stopień
(dd.mm.rrrr)
(tak/nie)
Dorota
Uniwersytet Łódzki,
1. Bonarska31.05.2016
nie
Wydział Biologii i
Kujawa
Ochrony środowiska
Magdalena
Uniwersytet
2.
22.12.2016
nie
Szymura
Wrocławski, Wydział
5
doktora habilitowanego lub
Dziedzina
nauki
Dyscyplina
naukowa
nauki
biologiczne
biologia
nauki
biologiczne
biologia
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Nauk Biologicznych
5) Wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora
sztuki
Tytuł uzyskany przed
Data uzyskania tytułu
Lp.
Imiona i nazwisko
ukończeniem 45r.
Dziedzina nauki
(dd.mm.rrrr)
życia (tak/nie)
1. Adam Figiel
22.01.2016
nie
nauki rolnicze
6) Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki osobom niebędącym
pracownikami jednostki naukowej, przeprowadzonych w jednostce naukowej i zakończonych nadaniem
tytułu profesora
Data uzyskania tytułu
Lp.
Imiona i nazwisko
Dziedzina nauki
(dd.mm.rrrr)
1.
7) Wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących pracownikami jednostki naukowej,
przeprowadzonych w jednostce naukowej i zakończonych uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki
Data uzyskania stopnia
Lp.
Imiona i nazwisko
Dziedzina nauki
Dyscyplina naukowa
(dd.mm.rrrr)
1.
8) Wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki naukowej, w tym będących
uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę naukową i zakończonych uchwałą w
sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki
Data uzyskania
Lp. Imiona i nazwisko
Dziedzina nauki
Dyscyplina naukowa
stopnia (dd.mm.rrrr)
1.
Natalia Anna Kazimierska
19.01.2016
nauki rolnicze
agronomia
2.
Łukasz Kuta
21.06.2016
nauki rolnicze
inżynieria rolnicza
3.
Paweł Mederski
21.06.2016
nauki rolnicze
agronomia
4.
Magdalena Agnieszka Krygier
20.12.2016
nauki rolnicze
ogrodnictwo
5.
Adam Wiktor Zych
20.12.2016
nauki rolnicze
agronomia
9) Wykaz pracowników jednostki naukowej pełniących funkcję promotora w prowadzonych przez inną
jednostkę naukową przewodach doktorskich zakończonych uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora lub stopnia doktora sztuki
Data
Jednostka naukowa
Imiona i
Imiona i
uzyskania
Dziedzina
Dyscyplina
Lp.
przeprowadzająca
nazwisko
nazwisko
stopnia
nauki
naukowa
przewód
(promotor)
(dd.mm.rrrr)
1.
2.
Agnieszka
Mruklik
Aleksandra
Barbara
Włoch
Uniwersytet
Ekonomiczny we
Wrocławiu,
Wydział Zarządzania,
Informatyki i Finansów,
Helena
Jasiulewicz
10.03.2016
nauki
ekonomiczne
ekonomia
Uniwersytet
Wrocławski,
Wydział Nauk
Biologicznych
Halina Maria
Kleszczyńska
Hanna
Pruchnik
(promotor
pomocniczy)
22.12.2016
nauki
biologiczne
bologia
6
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
10. Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
1. Wpływ działalności hut miedzi na koncentrację i zasoby metali ciężkich w glebach podmokłych - dr
hab. Adam Bogacz, prof. nadzw.
Badano koncentrację metali ciężkich w poziomach organicznych gleb obszarów przyległych do hut miedzi –
Głogów i Legnica. Zawartości metali określano w próbkach glebowych pobieranych w różnych odległościach od
hut i na różnych kierunkach. Stwierdzono wysokie koncentracje metali ciężkich w poziomach
powierzchniowych – szczególnie w okolicy huty Legnica – wcześniej działającej od huty Głogów. Różnice w
koncentracji wybranych metali ciężkich różniły się nawet ponad 10 krotnie.
2. Zmiany właściwości związków próchnicznych zachodzące w glebach będących w zasięgu
oddziaływania składowiska odpadów paleniskowych - prof. dr hab. Jerzy Weber
Badano właściwości związków próchnicznych (skład pierwiastkowy, gęstość optyczna, analizy spektralne EPR
oraz FT-IR) wydzielonych z poziomów iluwialnych bielic narażonych na alkalizujące oddziaływanie pyłów
wywiewanych ze składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Bełchatów. Badania wykazały, że zmianie
ulegają właściwości zarówno kwasów huminowych jak też fulwowych. Wyższe wartości stosunku O/C w
składzie elementarnym kwasów huminowych wskazują na wyższy stopień humifikacji tych substancji.
3. Ocena stopnia przeobrażenia powierzchniowych i podpowierzchniowych poziomów organicznych gleb
murszowych zagospodarowywanych jako użytki zielone - dr hab. Adam Bogacz, prof. nadzw.
Obiektem badań były gleby kwater łąkowych w okolicy wsi Przedmoście Święte na Dolnym Śląsku. Pobrane
próbki wykazywały najczęściej średni stopień przeobrażenia w poziomach powierzchniowych wyrażanych
poprzez wartości wskaźnika W1. Przeprowadzone badania wskazują również na dużą różnorodność
przeobrażenia gleb zarówno w poziomach powierzchniowych jak i podpowierzchniowych.
4. Wpływ glebowej materii organicznej na sorpcję fosforu - dr Magdalena Dębicka
Badania były prowadzone w profilach gleb wytworzonych z piasku, a także w materiale glebowym pobranym z
powierzchniowych poziomów genetycznych, z których usunięto glebową materię organiczną w wyniku utlenienia
przy zastosowaniu H2O2. Wyniki badań były interpretowane w oparciu o krzywe Langmuira and Freundlicha.
Uzyskane wyniki wykazały, że zawartość glebowej materii organicznej wpływa na sorpcję fosforu, która jest także
zależna od specyficznych właściwości materiału glebowego, takich jak stopień zasorbowania fosforu, pojemność
sorpcyjna w stosunku do fosforu oraz pH.
5. Kompostowanie jako biologiczna metoda zagospodarowania organicznych i mineralnych odpadów
uprawowych - dr inż. Jakub Bekier
Uzyskane wyniki wskazują na potencjalnie dużą zasobność produktu finalnego w najważniejsze składniki
pokarmowe, a stwierdzone zawartości metali ciężkich nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Otrzymane wartości wybranych parametrów chemicznych są zgodne z prawnymi wymaganiami stawianymi
organiczno-mineralnym środkom stymulującym właściwości gleby i wspomagającym uprawę. Ze względu na
przydatność otrzymanego produktu, zdecydowano się na jego zastosowanie w kolejnych sezonach
wegetacyjnych w celu rekultywacji gleb i gruntów będących na terenie ŚFUP AGRO w Dłużynie Górnej.
6. Zmiany tempa rozkładu materii organicznej gleb leśnych oraz transformacja substancji humusowych
w warunkach gospodarki zrębowej - dr hab. Elżbieta Jamroz
Badania wykazały, że w ekosystemach górskich zaznacza się negatywny wpływ stosowania rębni zupełnych na
pojemność sorpcyjną badanych gleb. Zjawisko to obserwowano zarówno na niżu, jak też w badanych pasmach
górskich. Stwierdzono także większą dynamikę rozkładu materii organicznej na powierzchniach po zrębach
zupełnych w porównaniu do drzewostanów naturalnych, bezpośrednio po wykonanych zabiegach usunięcia
drzew, przy czym w kolejnych latach roślinność darniowa - rozwijająca się wśród odnowionego drzewostanu modyfikowała kierunki przemian tworzących się substancji humusowych. W warunkach stosowania zrębów
zupełnych, tworząca się próchnica charakteryzuje się większym udziałem frakcji niskocząsteczkowej łatwo
migrującej do głębszych poziomów w profilu glebowym oraz obecnością kwasów huminowych o niższej masie
cząsteczkowej oraz niższej kondensacji struktur aromatycznych, w porównaniu do siedlisk naturalnych.
7. Wpływ pożarów na wartości wskaźników przeobrażenia utworów organicznych - dr hab. Adam
Bogacz, prof. nadzw.
Wpływ pożarów różnotemperaturowych na właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleb organicznych z
różnych rejonów Sudetów. W pobranych 25 próbkach glebowych reprezentujących poziomy murszowe i torfowe
7
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
o różnym składzie botanicznym szczątków, oznaczono szereg właściwości fizycznych gleb. Próbki analizowano
w stanie suchym w wariantach: przed spalaniem, po podgrzaniu do 250oC oraz po spaleniu próbki w
temperaturze 600oC. Uzyskane wyniki wskazują na duże zmiany wartości parametrów glebowych takich jak:
gęstość właściwa, gęstość objętościowa, porowatość całkowita czy popielność. Badania te są w dalszym ciągu
kontynuowane.
8. Biowęgiel jako innowacyjne podłoże ogrodnicze oraz dodatek do gleb użytkowanych rolniczo - dr inż.
Agnieszka Medyńska-Juraszek
Badania dotyczą możliwości wykorzystania biowęgla wytwarzanego w wyniku termicznej konwersji odpadowej
biomasy do produkcji podłoża ogrodniczego wykorzystywanego w bezglebowej uprawie warzyw pod osłonami.
Celem tematu badawczego jest również opracowanie technologii uprawy na podłożu biowęglowym.
Zastosowanie tego materiału pozwala uzyskać szereg korzyści jak: zastąpienie tradycyjnych podłoży (torf, wełna
mineralna etc.) materiałem pochodzenia roślinnego, powstającym jako produkt uboczny w procesie termicznym.
Właściwości biowęgla pozwalają ograniczyć potrzeby nawadniania i nawożenia roślin w trakcie cyklu
produkcyjnego, co pozwala na ograniczenie kosztów produkcji i ochronę zasobów naturalnych. Biowęgiel
wykazuje duże zdolności sorpcyjne, dzięki czemu rośliny efektywniej wykorzystują składniki pokarmowe
dostarczane z pożywką, co zostało potwierdzone w dwuletnim cyklu badań.
Instytut Inżynierii Rolniczej
1. Rozwój i zastosowanie nowej, nieistniejącej logistycznej metody wykorzystania biomasy pochodzącej
ze ścinek gałęzi drzew owocowych - dr inż. Arkadiusz Dyjakon
Celem projektu było opracowanie kompleksowego podejścia i technologii praktycznego postępowania z biomasą
odpadową pochodzącą z pielęgnacyjnych przycinek drzew owocowych (winorośli, oliwy, jabłoni, wiśni,
cytrusów i itp.) pod kątem ich optymalnego wykorzystania dla celów energetycznych z określeniem potencjału
(teoretycznego, technicznego i ekonomicznego) tego rodzaju paliwa biomasowego w zależności od źródła i
miejsca pochodzenia. Kluczowym zadaniem było zbadanie wpływu zbioru oraz przetwarzania biomasy ze ścinek
drzew owocowych na zmiany w glebie, sposobu jej rozdrabniania, transportowania i magazynowania, a także
określenie stopnia oddziaływania danego sposobu zagospodarowania tego typu biomasy na środowisko
naturalne (w skali lokalnej i globalnej), aspekty ekonomiczne i społeczne. Ponadto, z uwagi na brak urządzeń
przystosowanych ściśle do zbioru ścinek gałęzi z drzew owocowych, w ramach projektu zaprojektowano i
skonstruowano maszynę do ich balotowania oraz maszynę do zrębkowania celem usprawnienia zakresu prac
związanych ze zbiorem gałęzi w sadzie i ich przygotowaniem do formy nadającej się do bezpośredniego
wykorzystania dla celów energetycznych w kotłach małej i średniej mocy. Wykonane maszyny zostały poddane
praktycznym testom weryfikacyjnym w różnych sadach w wybranych regionach Europy. Wykonano także
kompleksową analizę LCA (Life Cycle Assessment) oddziaływania rozpatrywanej technologii na środowisko z
wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania GaBI oraz SimaPro. Opracowano wstępny przewodnik
dobrych praktyk, mający na celu ułatwienie potencjalnemu sadownikowi i innym podmiotom decyzji o sposobie
postępowania z tego typu odpadami sadowniczymi na różnych etapach analizowanego ciągu logistycznego
opracowanej technologii.
2. Optymalizacja parametrów pracy pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych – dr hab. Jarosław
Czarnecki, dr hab. Krzysztof Pieczarka, dr hab. Krzysztof Lejman,
Przeprowadzono badania, których celem było sporządzenie charakterystyk siły uciągu oraz mocy uciągu w
funkcji poślizgu ciągnika kołowego. Pomiary wykonano dla trzech odmiennych podłoży odkształcalnych takich
jak: gleba po wykonaniu orki, gleba z przedplonem w postaci łubinu oraz gleba zadarniona. Badano dwa
ciągniki, które wyposażone były w opony o zużyciu 10 oraz 90% jak również podczas pomiarów stosowano
różne wartości ciśnienia w ogumieniu. Podczas pomiarów stosowano również wariant napędu 2WD jak i 4WD i
prędkości równe 1,1 oraz 2,2 m·s-1. Uzyskane wyniki badań oraz ich analiza potwierdziły, że stosowanie napędu
na cztery koła jest uzasadnione, gdyż znacznie poprawia to parametry trakcyjne ciągnika jednak poprawa ta jest
różna w zależności od podłoża.
Opracowano metodę wyznaczania kąta nachylenia siły wypadkowej i miejsca jej przyłożenia na sprężynowym
zębie kultywatora. Parametry te obliczane są z uwzględnieniem chwilowych wartości sił poziomej i pionowej,
momentu siły i głębokości skrawania. Punkt przyłożenia siły wypadkowej wyznacza się metodami
numerycznymi, jako miejsce przecięcia kierunku działania siły wypadkowej i okręgu opisanego na krzywiźnie
redliczki. W algorytmach obliczeniowych uwzględniono zmiany położenia i geometrii układu skrawającego
spowodowane dynamicznym obciążeniem narzędzia. Badania testacyjne metody przeprowadzono w warunkach
polowych w glinie piaszczystej o wilgotności 11,2 %. Stwierdzono, że obliczone przy użyciu opracowanej
metody parametry ustawienia wypadkowej charakteryzują się małą wartością odchyleń standardowych.
Stwierdzono również, że sprężystość zęba i głębokość skrawania wpływają istotnie na kąt nachylenia
8
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
wypadkowej, natomiast na odległość punktu przyłożenia siły wypadkowej na narzędziu od dna bruzdy wpływa
istotnie tylko sprężystość zęba.
3. Wspomagane komputerowo modelowanie przepływów w dojarce mechanicznej z użyciem CFD
(obliczeniowej mechaniki płynów) – dr inż. Aleksander Krzyś
Kontynuowano badania z poprzedniego roku polegające na modelowaniu przepływów mieszaniny cieczy i
gazów wewnątrz elementów systemu udojowego, wprowadzając ich podział na większą liczbę elementów
skończonych. Dodatkowo wprowadzono kilka zmodyfikowanych modeli ze zmienionymi parametrami
geometrycznymi elementów systemu udojowego, jak np. większa od standardowej średnica przewodów i
rurociągów mlecznych, inne kształty kolektorów, większe i mniejsze długości krótkich przewodów mlecznych
gum strzykowych. Stwierdzono, że różnice pomiędzy wcześniejszymi badaniami, a nowymi (z podziałem na
dwukrotnie mniejsze elementy skończone), nie miały znaczącego statystycznie wpływu na zmienne zależne tj.
prędkości przepływu mieszaniny cieczy i gazu, parametry ciśnieniowe itp. Jednocześnie dwukrotne zmniejszenie
rozmiaru elementów skończonych powodowało kilkakrotny wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową,
skutkujący (przy pracy na tym samy komputerze) znaczącym wydłużeniem czasu obliczeń. Czas ten nie był
wprost proporcjonalny do mnożnika liczby wielkości elementów skończonych, w większym stopniu zależał od
złożoności modelu. Korzystnym efektem przeprowadzonych badań (oprócz potwierdzenia prawidłowości
uzyskanych wcześniej wyników oraz uzyskania nowej puli danych do analizy), było nabycie wiedzy odnośnie
granicy podziału modeli na elementy skończone, powyżej której zwiększanie precyzji nie prowadzi do uzyskania
znacząco większej dokładności, co będzie miało wpływ na efektywność kolejnych badań. Innym aspektem i
rozszerzeniem badań było wprowadzanie zakłóceń w postaci wprowadzania powietrza do układu udojowego.
Ten etap badań został dopiero rozpoczęty a wstępne wyniki wskazują na potrzebę modyfikacji metodyki i
dodatkowych informacji o samym procesie obliczeń, który okazał się być bardzo czasochłonny.
4. Kompleksowe badania najnowszych konstrukcji aparatów udojowych w aspekcie oddziaływania na
wymię i przebieg doju krów- dr inż. Adam Luberański, prof. dr hab. Marian Wiercioch
Przeprowadzono kolejne badania laboratoryjne oraz eksploatacyjne przydatności najnowszych konstrukcji
aparatów udojowych do mechanicznego doju krów. Przeprowadzono m.in. badania właściwości stymulacyjnych
(przez pomiar nacisków masujących) gum strzykowych o różnych przekrojach ich trzonowej strefy (okrągłym,
owalnym, kwadratowym i trójkątnym) z uwzględnieniem materiału, z jakiego jest ona wykonana
(chlorokauczuk, silikon), zmiennych podciśnień roboczych, penetracji oraz różnych jędrnościach sztucznych
strzyków. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że gumy strzykowe o przekroju trzonu
kwadratowym i trójkątnym generują większe wartości nacisków masujących niż pozostałe gumy. Wstępne
wyniki analizy statystycznej wskazują na istotny wpływ pozostałych czynników zmiennych tj. podciśnienia
roboczego, penetracji oraz jędrności strzyka na naciski masujące.
Kontynuowano monitoring instalacji udojowej w oborze bydła mlecznego RZD Swojec w zakresie
prawidłowości jej pracy oraz zdrowotności stada bydła mlecznego. Od momentu obniżenia podciśnienia
roboczego w kwietniu 2015 roku z 58 kPa do 43 kPa i wdrożeniu nowego typu aparatów udojowych z gumami
strzykowymi o trójkątnym przekroju części trzonowej, stan zdrowotny stada stale się poprawia. W listopadzie
2016 roku zanotowano spadek komórek somatycznych w mleku surowym do 246 tys. (rok 2015 spadek z 800 do
400tys.). Stan taki osiągnięto poprzez wymianę 4 października br. w aparatach udojowych dotychczas
stosowanych gum strzykowych na tzw. gumy wentylowane.
5. Wyznaczanie parametrów suszenia dla wybranych metod i surowców – dr inż. Klaudiusz Jałoszyński,
dr inż. Mariusz Surma
Celem pracy było wyznaczenie kinetyki suszenia pigwowca japońskiego, określenie skurczu suszarniczego i
określenie temperatury nagrzewania się suszonego materiału przy różnych zakresach mocy mikrofal. Materiał
został poddany procesowi suszenia mikrofalowo-próżniowego przy ciśnieniu 2-4 kPa i mocy mikrofal na
poziomie 240, 300, 360, 420 i 480 W. Przeprowadzone badania pozwoliły na opisanie kinetyki suszenia
optymalnym modelem suszenia. Końcowy skurcz suszarniczy kształtował się na poziomie 80%. Maksymalna
temperatura nagrzania próbek materiału nie przekroczyła 80 o C.
Wyznaczono również kinetykę suszenia korzenia skorzonery i imbiru świeżego i poddanego procesowi
blanszowania. Określono skurczu suszarniczego, temperaturę nagrzewania się suszonego materiału przy różnych
zastosowanych mocach mikrofal. Materiał został poddany procesowi suszenia fontannowego z nagrzewaniem
mikrofalowym przy mocy mikrofal na poziomie 100, 250, 440 W. Przeprowadzone badania pozwoliły na
opisanie kinetyki suszenia optymalnym modelem suszenia. Maksymalna temperatura nagrzania próbek imbiru
świeżego i blanszowanego nie przekroczyła 60oC a skorzonery świeżej i blanszowanej nie przekroczyła 75 oC.
9
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
6. Wpływ cech fizyko-chemicznych surowca oraz roztworu osmotycznego na proces odwadniania
osmotycznego - dr inż. Krzysztof Lech
Celem zadania jest opisanie wymiany masy podczas odwadniania osmotycznego w zagęszczonym soku z
owoców aronii. Dodatkowym celem projektu jest określenie zależności między kinetyką procesu a
właściwościami fizycznymi surowców. Surowcem wykorzystanym do badań były dynie (4 odmiany), buraki
ćwikłowe (2 odmiany), seler, rzepa czarna, jabłko, pietruszka i rzodkiew japońska, które to charakteryzują się
różnymi cechami fizycznymi. Proces odwadniania osmotycznego przeprowadzono w łaźniach wodnych w
różnych temperaturach (30-60°C) i stężeniach roztworu (20-40°Bx). W roztworach osmoaktywnych i wybranych
surowcach zostały wyznaczone podstawowe właściwości fizykochemiczne takie, jak zawartość polifenoli
ogółem, aktywność przeciwutleniająca metodą ABTS, gęstość masowa, aktywność wody (surowca i roztworu),
lepkość roztworów. Po procesie odwadniania ponownie wyznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne
produktu. Następnie przeprowadzono analizę uzyskanych wyników, jak również opisano kinetykę procesu
odwadniania złożonym równaniem empirycznym uwzględniającym wszystkie zmienne parametry procesu.
7. Zmiany cech mechanicznych owoców tropikalnych przy obciążeniu zmiennym- dr hab. inż. Jerzy
Bohdziewicz
Do wyznaczenia zmian właściwości mechanicznych owoców wykorzystano metodykę własną, badano zmiany
wartości współczynnika sprężystości, stopień akumulacji energii sprężystej oraz jednostkowe nakłady pracy
odkształcenia. Celem zadania badawczego była analiza zmienności wybranych właściwości mechanicznych
materiału roślinnego bez naruszania jego struktury. Badania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej
typu Instron 5566. Badano zależności pomiędzy współczynnikami sprężystości w fazie obciążenia i odciążenia
badanego materiału. Uzyskane wyniki umożliwiły oszacowanie zmian właściwości mechanicznych materiału
roślinnego, co pozwala na przewidywanie jego zachowania się podczas transportu.
8. Analiza uszkodzeń mechanicznych jabłek - dr inż. Piotr Komarnicki
Prowadzono badania w zakresie analizy uszkodzeń mechanicznych jabłek poddawanych obciążeniom udarowym
podczas spadku swobodnego na podłoża o różnych właściwościach wytrzymałościowych. W szczególności
rozpatrywano zagadnienie kontaktowe oraz jego skutki w oparciu o wyznaczone warstwice i rozkłady nacisków
powierzchniowych na styku owoc-podłoże przy zmiennych wysokościach zrzutu. W oparciu o system Tekscan®
i komputerową analizę obrazu wyznaczono naciski powierzchniowe oraz objętości obić, uzyskując pełną
informację o przebiegu i skutkach udaru.
9. PATENT PL 222187 Przyrząd do ścinania technologicznego próbek, zwłaszcza z granulatu opałowego
- twórca wynalazku: dr inż. Gabriel Czachor
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do ścinania technologicznego próbek, zwłaszcza z granulatu opałowego.
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w laboratoriach, w których są badane cechy mechaniczne
granulowanych materiałów. W przypadku badań właściwości metali ścinanie próbki następuje poprzez względny
ruch dwóch przylegających do siebie płaskich powierzchni, usytuowanych prostopadle do osi próbki. W trakcie
testu próbka jest gnieciona, zginana oraz ścinana. Zmniejszenie udziału naprężeń zginających jest możliwe
poprzez takie osadzenie próbki, aby nie mogła się w trakcie testu przemieszczać w osadzeniu.
Istotą wynalazku jest przyrząd do ścinania technologicznego próbek zwłaszcza z granulatu opałowego. Przyrząd
posiada cylindryczny korpus, wewnątrz którego umieszczony jest współpracujący z nim cylindryczny element
ślizgowy z osadzonym na nim grzybkiem. Przyrząd wg wynalazku umożliwia standaryzację warunków pomiaru
siły ścinającej badanej próbki oraz zwiększa zakres jego stosowania poprzez precyzyjne dopasowanie próbek o
średnicach nadwymiarowych do konkretnych otworów.
10. PATENT PL 219972 B1 Sposób otrzymywania nośnika z unieruchomionymi drobnoustrojami –
twórcy wynalazku: dr inż. Marta Pasławska, Mariusz Nejman
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nośnika z unieruchomionymi drobnoustrojami. Wynalazek
może znaleźć zastosowanie w niektórych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, przy biologicznej utylizacji
odpadów rolniczych i przemysłowych oraz pomocniczo w nawożeniu roślin. Celem wynalazku jest opracowanie
sposobu pozwalającego na zagospodarowanie wycierki ziemniaczanej, będącej odpadem przemysłowym przy
produkcji skrobi ziemniaczanej, przy czym nośnik otrzymywany tym sposobem będzie w 100%
biodegradowalny. Zaletą wynalazku jest możliwość uzyskania w krótkim czasie nośnika z unieruchomionymi
drobnoustrojami przy zachowaniu przeżywalności komórek na poziomie nie niższym niż 85%. Produkt może
być przechowywany w temperaturze pokojowej, dodatkowo jest łatwy w dystrybucji i aplikacji, jest całkowicie
nieszkodliwy dla środowiska i biodegradowalny. Uzyskany nośnik można stosować w formie suchej lub po
uprzednim uwodnieniu.
10
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
1. Projekt badawczy finansowany z NCN w ramach konkursu „OPUS 10” pt. „Procesy koncentracji a
pryncypia zrównoważonego rozwoju rolnictwa” - kierownik dr inż. Tomasz Berbeka, wykonawca dr
inż. Stanisław Minta
W wielu krajach obserwuje się narastające procesy koncentracji ziemi i kapitału. Często przebiegają one w
sposób niekontrolowany i ze zróżnicowanym tempem, a dodatkowo zauważyć można powiązane z nimi
niekorzystne zjawiska w redystrybucji wytwarzanych dóbr i dochodów w gospodarce, a także zmniejszający się
udział w dochodzie z produktu finalnego dla producentów rolnych i przetwórców spożywczych działających na
niewielką skalę. Zjawiska te wydają się być zaprzeczeniem idei zrównoważonego rozwoju. Dotychczasowy stan
wiedzy na temat procesów koncentracji w sektorze agrobiznesu na poziomie poszczególnych krajów i globalnie
wydaje się być niewystarczający w obliczu postępującej globalizacji, dlatego realizowany projekt ma uzupełnić
tą lukę w wiedzy gospodarczej. Celem naukowym projektu jest ocena procesów koncentracji w rolnictwie
polskim i światowym z punktu widzenia realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Główna hipoteza
badawcza brzmi „Charakter procesów koncentracji w rolnictwie polskim i światowym stoi w sprzeczności z
realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce gospodarczej”. Do badań zostaną wykorzystane różne
metody badawcze, które pozwolą na pozyskanie źródeł o charakterze pierwotnym i wtórnym. Do zebrania
pierwotnych danych źródłowych planuje się przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich i badań ankietowych,
które będą wykonane w 500 gospodarstwach rolnych w Polsce, Niemczech i Francji, oraz w USA i Kanadzie, a
także wśród 50 grup producentów rolnych i 50 zakładów przetwórstwa rolnego działających na terenie Polski.
Do zebrania danych wtórnych wykorzystane będą metoda analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metoda
dokumentacyjna.
2. Tendencje zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego
Polski – Monografia naukowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Kutkowskiej i dr. inż.
Tomasza Szuka
Celem monografii było wskazanie kierunków zmian, jakie zaszły po akcesji z UE w sektorze rolnym i na
obszarach wiejskich województw wchodzących w skład Makroregionu Południowo-Zachodniego. W
opracowaniu oceniono zmiany społeczno-ekonomiczne i demograficzne w latach 2003-2013. Analizy wykazały,
że wieś opolska w większym stopniu zachowała rolniczy charakter, w porównaniu do regionu dolnośląskiego.
Opolszczyzna wykazuje też słabsze tempo rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. Zwłaszcza
dotykają te tereny problemy demograficzne: starzenia się mieszkańców wsi i ich wyludnianie. Obszary wiejskie
woj. dolnośląskiego w coraz większym stopniu zatracają rolniczy charakter. Dynamicznie rozwijają się tam
aktywności gospodarcze pozarolnicze, zwłaszcza w gminach w pobliżu aglomeracji miejskich i na przygraniczu.
Na obszarach o korzystnych warunkach klimatyczno-glebowych umocniło się rolnictwo wielkoobszarowe o
charakterze industrialnym dostarczające na rynki roślinnych produktów surowcowych. W Makroregionie
Południowo-Zachodnim następuje rozwój w sferze infrastruktury środowiskowej. Sprzyja to zapobieganiu
skażenia środowiska i powstawaniu niekorzystnych zjawisk środowiskowych, a podejmowane działania
dostosowane są do występujących potrzeb na obszarach wiejskich. Wyraźnie zmienia się świadomość
ekologiczna mieszkańców wsi, co wyraża się podejmowaniem działań na rzecz jego ochrony.
3. Procesy koncentracji ziemi i kapitału a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku
Monografia naukowa pod red. dr Magdaleny Raftowicz-Filipkiewicz
Badania wykazały, że procesy koncentracji zarówno kapitału jak i ziemi narastają w skali całego świata. Silne
naciski konkurencyjne, możliwość korzystania z efektów skali, popyt na tanią żywność, rozwój nowoczesnych,
ale i kosztownych technologii oraz możliwość osiągnięcia dzięki nim wyższej efektywności produkcji mogą
wskazywać, że dalsze procesy koncentracji będą się nasilać. Trend też obejmuje także Dolny Śląsk.
Ekonomiczne korzyści z poprawy struktury agrarnej są bezsprzeczne, bowiem procesy koncentracji ziemi i
kapitału w rolnictwie pozwalają w prosty sposób maksymalizować zysk. Jednak model rolnictwa industrialnego
ma także szereg wad. Głównym jego mankamentem jest fakt, iż procesy te stoją wyraźnie w sprzeczności z
zasadami zrównoważonego rozwoju. Warto w tym względzie zwrócić uwagę przede wszystkim na odpływ
kapitału ludzkiego z rolnictwa i obszarów wiejskich, monopolizację sektora rolno-spożywczego, a także
zwiększanie pestycyzacji i chemizacji w rolnictwie, co zagraża nie tylko bezpieczeństwu żywnościowemu, ale i
ekologicznemu. W obliczu takich zagrożeń, nowy model rolnictwa europejskiego i obszarów wiejskich,
promowany przez Wspólną Politykę Rolną, podkreśla konieczność uwzględniania koncepcji zrównoważonego
rozwoju, przy jednoczesnym dbaniu o ich konkurencyjność na rynkach światowych. Chodzi tu o stworzenie
hybrydowego modelu łączącego bioróżnorodność z efektywnością. Jednak, aby to osiągnąć potrzebne jest
konsekwentne wzmacnianie kapitału społecznego i edukacji.
11
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Realizacja tematu badawczego „Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury
technicznej i społecznej na obszarach wiejskich woj. dolnośląskiego w kontekście aglomeracji miejskich”
w ramach projektu realizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie - dr Mirosław Struś, dr inż. Henryk Łabędzki, dr
Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz
Poziom nasycenia infrastrukturą techniczną i społeczną jest wyższy na obszarach wiejskich wchodzących w
skład Aglomeracji Wrocławskiej, a zachodzące procesy aglomeracyjne doprowadziły do pogłębienia
istniejących różnic i nie sprzyjają budowie spójności obszarów wiejskich. Na uwagę zasługują sytuacja w
zakresie dostępności ludności do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym przypadku mamy do
czynienia ze stopniowym zrównywaniem się wartości powyższych wskaźników. Jednak przyczyną konwergencji
w dużej mierze są odmiennie się kształtujące procesy demograficzne. W przeciągu ostatniej dekady pogłębiła się
polaryzacja obszarów wiejskich w zakresie zasobności budżetów lokalnych. Gminy z obszaru Aglomeracji
Wrocławskiej dysponują wyższymi dochodami, co przekłada się na ich większe możliwości inwestycyjne. Na
skalę inwestycji w rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływają zachodzące procesy migracyjne.
Napływ ludności na obszary wiejskie Aglomeracji powoduje wzrost popytu na infrastrukturę techniczną i
społeczną, co przekłada się na dynamikę jej rozwoju. Formalizacja współpracy gmin z terenu Aglomeracji,
ułatwia wspólne inwestycje, a tym samym przyczynia się do szybszego rozwoju infrastruktury technicznej oraz
efektywniejszego wykorzystania infrastruktury społecznej.
4. Stochastyczne modelowanie kohortowych tablic trwania życia w Polsce. Analiza porównawcza składek
ubezpieczeniowych przy zastosowaniu tablic przekrojowych i kohortowych (Projekt badawczy NCN –
2014/13/N/HS4/03192) - mgr Kamil Jodź
W ubezpieczeniach życiowych, przy kalkulacjach wysokości składek konieczne jest oszacowanie szans
przeżycia określonego odcinka czasu przez osoby ubezpieczone. Na podstawie wstępnie przeprowadzonych
badaniach literaturowych przyjęto jako zmienną objaśnianą µ(x,t) - intensywność zgonów, gdzie x oznacza wiek
badanych osób, a t rok kalendarzowy. Jest to zmienna opisująca natężenie liczby zgonów w badanej populacji.
Pozwala ona uchwycić zmiany w poziomie umieralności związane zarówno z wiekiem badanych osób jak i
rokiem kalendarzowym. W ramach badań realizowanych w projekcie otrzymano oszacowania parametrów
stochastycznych modeli opisujących poziom umieralności w polskiej populacji. Na podstawie oszacowanych
modeli wyznaczono prognozy dalszego trwania życia w Polsce. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do
analizy porównawczej składek ubezpieczeniowych w zależności od zastosowanej metody modelowania polskich
tablic trwania życia. Pozwoli to firmom ubezpieczeniowym na prawidłową kalkulacje składek
ubezpieczeniowych, które wyliczane na podstawie przekrojowych tablic trwania życia są przeszacowane.
5. Prawna problematyka oznaczeń geograficznych produktów rolnych oraz środków spożywczych - dr
Anna Kapała
Badania wykazały, na podstawie analizy ustawodawstwa polskiego i włoskiego czy przepisy krajowe zachęcają
do podejmowania działań w zakresie uzyskania oznaczenia geograficznego, czy stwarzają bariery. Krajowy etap
procedury rejestracji polskich oznaczeń geograficznych jest mniej skomplikowany niż we Włoszech, które są
liderem pod względem liczby zarejestrowanych oznaczeń. Dużą rolę w procesie ubiegania się o ochronę
oznaczenia geograficznego i na dalszych etapach produkcji i promocji odgrywają grupy producentów, które we
Włoszech są dobrze zorganizowane. Wskazano ponadto, że włoski ustawodawca wspiera promocję i sprzedaż
produktów regionalnych i tradycyjnych, poprzez przepisy służące poprawie ich komercjalizacji na rynkach
lokalnych w krótkich łańcuchach sprzedaży oraz umożliwiające rolnikom łączenie ich produktów rolnych w
procesie przetwarzania i sprzedaży bezpośredniej a także współdziałania w różnych formach organizacyjnych
podmiotów zrzeszeniowych i swobodnego kształtowania stosunków umownych. Badania wykazały również czy
i za pomocą, jakich instrumentów polskie prawo zapewnia odpowiednią ochronę unijnych systemów jakości.
Przewiduje ono, zgodnie z prawem UE, system dwóch rodzajów kontroli: na wniosek producenta (wykonywanej
przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i prywatne upoważnione
jednostki certyfikujące) oraz z urzędu (prowadzonej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych), a także system sankcji karnych i egzekucyjnych. Mankamentem przepisów jest brak możliwości
kontroli z urzędu rolników, wprowadzających na rynek produkty w ramach unijnych systemów jakości, oraz
brak sankcji egzekucyjnych w przypadku niezgodności produktów ze specyfikacją unijną, ujawnionej podczas
kontroli
6. Uznawanie kompetencji nabytych drogą nieformalną i pozaformalną na rynku pracy - dr Agnieszka
Piasecka-Robak
Autorka została zaproszona do napisania rozdziału dedykowanego w monografii Katedry UNESCO
Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego oraz European Society for Vocational Designing and Career
Counseling „Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery”. Wśród autorów
12
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
znaleźli się kluczowi naukowcy zajmujący się zagadnieniem psychologii pracy i orientacji zawodowej (łącznie 7
osób).
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
1. Wpływ źródeł azotu i fosforu na postać roślinności oraz zbiorowisk sinic i glonów w tundrze
Spitsbergenu – dr inż. Dorota Richter, dr inż. Mirosława Pietryka, prof. dr hab. Jan Matuła (prof.
emerytowany)
W ekosystemach tundry Spitsbergenu badano wpływ różnych kolonii ptaków morskich planktonożernych i
rybożernych na zróżnicowanie koncentracji związków azotu i fosforu w siedliskach, a co za tym idzie wpływ na
zróżnicowanie składu gatunkowego sinic i glonów. Typ diety ptaków, który znajduje odzwierciedlenie w
składzie mineralnym dostarczanego guana determinuje skład gatunkowy cyanobakterii i glonów. Duże stężenia
dostarczanego azotu i fosforu oraz pozostałych biogenów ograniczają przede wszystkim występowanie sinic
heterocytowych wiążących azot atmosferyczny. To z kolei ogranicza występowanie w glebach arktycznych
azotu pochodzącego z atmosfery i powoduje zastępowanie go azotem dostarczanym przez ptaki. Zjawisko to ma
wpływ na różnorodność gatunkową mchów oraz roślin naczyniowych i pociąga za sobą formowanie
odpowiednich ornitokoprofilnych typów zbiorowisk roślinnych. Zbiorowiska sinic i glonów będące pod
bezpośrednim wpływem kolonii ptasich przede wszystkim obfitują w gatunki nitrofilne. Uzyskane wyniki
potwierdziły, że kolonie ptaków, charakteryzowanych przez różne diety i zachowanie wpływają na tworzenie się
z dwóch oddzielnych, różniących się pod względem składu ilościowego i jakościowego zbiorowisk sinic i
glonów.
2. Badania histologiczne i anatomiczne lnu modyfikowanego genetycznie – dr inż. Dorota Richter, prof.
dr hab. Jan Matuła (prof. emerytowany)
Pracownicy KBiER wzięli udział w zespołowych badaniach nad lnem włóknistym odmiany „Nike” w zakresie
anatomii łodyg i nasion. Badano formę wyjściową i 3 typy zmodyfikowane genetycznie (typ M produkujący we
włóknach polimer hydroksymaślanu, typ B z nadprodukcją enzymu β-glukanazy and typ MB stanowiący
krzyżówkę między modyfikacjami M i B) stanowiące źródło surowca dla preparatów biomedycznych. Celem
badań było stwierdzenie czy i w jakim stopniu różne warunki agrotechniczne uprawy (gęstość siewu nasion)
wpływają na budowę anatomiczną lnu. Dodatkowo przeprowadzono analizę porównawczą formy
niezmodyfikowanej z formami genetycznie zmodyfikowanymi w celu stwierdzenia czy modyfikacja genetyczna
wpływa na zmianę budowy anatomicznej pozwalającą na polepszenie cech pozyskiwanego surowca dla potrzeb
biomedycznych.
Obiektem drugiego nurtu badań lnu modyfikowanego genetycznie była oleista odmiana „Linola”: forma
wyjściowa i 3 typy lnu transgenicznego bogatego w antyoksydanty ze szlaku fenylopropanoidowego. Typ I
nadprodukujący flawonoidy, typ II nadprodukujący glukozowe pochodne fenylopropenoidów i typ III o
zwiększonej zawartości kwasów Omega 3 i tanin. Plonem badań jest praca opublikowana w Frontiers in Plant
Science przedstawiająca biochemię oleju, siemienia lnianego oraz włókien i łusek oraz opisująca ich potencjalne
zastosowanie. W pracy przedstawiona jest również budowa anatomiczna łodyg i nasion badanego lnu.
3. Badania ekologiczne na terenach zdegradowanych przez przemysł – dr hab. Ludwik Żołnierz, prof.
nadzw., dr inż. Daniel Pruchniewicz, we współpracy z Instytutem Nauk o Glebie i Ochrony
Środowiska oraz jednostkami zewnętrznymi
W badaniach prowadzonych na zwałowisku popiołów lotnych Zakładów Energetycznych Adamów k. Turku
prowadzono analizę wpływu zabiegów rekultywacyjnych połączonych z nasadzeniami drzew na spontaniczną
sukcesję roślinności zielnej. Wykorzystano powierzchnie badawcze prowadzonego przez 11 lat doświadczenia
rekultywacyjnego, w którym przy jednakowym wzorcu składu gatunkowego wprowadzanych drzew,
zastosowano zróżnicowane warianty nawożenia mineralnego oraz dodatków osadu ściekowego i gliny zwałowej.
Zastosowane zabiegi wpłynęły zarówno na skuteczność procesu zadrzewienia terenu, jak i na tempo i kierunki
sukcesji roślinności zielnej. Największe zwarcie i biomasę roślinności zielnej stabilizującej zwałowisko
popiołów stwierdzono na powierzchniach zdominowanych przez trawy - Calamagrostis epigejos i Elymus
repens. Rozwój pierwszego gatunku był stymulowany głównie przez intensywne nawożenie NPK, natomiast
drugiego przez dodatek osadu ściekowego. Kanoniczna analiza korespondencji wykazała, że dodatki osadu
ściekowego i gliny miały silniejszy wpływ na kompozycję gatunkową roślinności zielnej w porównaniu z
nawożeniem mineralnym. Wyniki badań wskazują, że spontaniczna sukcesja roślinności w połączeniu z
zabiegami technicznej rekultywacji i wprowadzeniem drzew może nie tylko skutecznie stabilizować zwałowiska
popiołów, ale też zapewniać względnie wysoką różnorodność biologiczną.
Na powierzchniach wyznaczonych w borze sosnowym w różnych odległościach od zwałowiska popiołów
lotnych Elektrowni Bełchatów badano wybrane procesy mikrobiologiczne w glebach. Opad popiołów istotnie
podnosił wartości pH ektopróchnicy. Stwierdzono stymulację pod wpływem alkalizujących popiołów lotnych
aktywności dehydrogenazy (DHA) i oddychania mikrobiologicznego (RESP). Wraz z odległością od
13
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
zwałowiska spadała intensywność mikrobiologicznego przekształcania węglowodanów oraz kwasów
karboksylowych i ketonowych, a wzrastała intensywność przemian aminokwasów i polimerów.
4. Charakterystyka morfologiczna, submikroskopowa i molekularna zielenicy Prasiola crispa (Lightfoot)
Kützing (Chlorophyta) ze Spitsbergenu – dr inż. Dorota Richter, prof. dr hab. Jan Matuła (prof.
emerytowany), dr hab. Jacek Urbaniak
Scharakteryzowano pod względem morfologicznym, submikroskopowym i molekularnym oraz powiązań
filogenetycznych kilka populacji zielenicy Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing, których występowanie związane
jest z obecnością ptaków morskich gnieżdżących się na lądzie. Ten nitrofilny, szeroko rozpowszechniony w
obszarach polarnych gatunek zebrany był z siedlisk różniących się pod względem wilgotności, intensywności
wpływu ptaków oraz zasobnością w podstawowe biogeny, azot i fosfor, związane z różną dietą pokarmową
ptaków gniazdujących w pobliżu siedlisk jego występowania. Badania te dostarczają nowych danych
dotyczących makro- i submikroskopowej budowy plech oraz różnorodności molekularnej P. crispa w
odniesieniu do różnic w poszczególnych siedliskach. Badania molekularne dostarczyły pierwszych danych na
temat P. crispa z terenu Spitsbergenu. Badane populacje zostały porównania z populacjami występującymi w
innych szerokościach geograficznych oraz strefach klimatycznych.
5. Wpływ gatunków ekspansywnych na deszcz i bank nasion łąk górskich - dr inż. Daniel Pruchniewicz,
dr hab. Ludwik Żołnierz, prof. nadzw.
We współpracy z Instytutem Ekologii Krajobrazu i Zarządzania Zasobami Uniwersytetu w Giessen (Niemcy)
prowadzono badania wpływu gatunków ekspansywnych na deszcz i bank nasion zdegradowanych łąk górskich
Sudetów Środkowych w porównaniu z łąkami niezdegradowanymi. Na obu typach łąk obserwowano niemal tę
samą liczbę nasion w powierzchniowych (deszcz) i głębszych (bank) warstwach gleby. W obu wypadkach
stwierdzono niski stopień podobieństwa pomiędzy składem gatunkowym roślinności rzeczywistej a kompozycją
gatunkową w obu pulach nasion w badanych glebach. Stwierdzono szybsze przemiany roślinności rzeczywistej
w porównaniu z glebowym bankiem nasion polegające na spadku bogactwa gatunkowego i uproszczeniu
kompozycji gatunkowej. Bank nasion na powierzchniach zdegradowanych wykazuje swoisty konserwatyzm w
porównaniu z roślinnością rzeczywistą zawierając wciąż gatunki typowe dla powierzchni niezdegradowanych w
typowych dla nich proporcjach ilościowych. Wskazuje to na możliwość jego wykorzystania w zabiegach
ochrony czynnej służących przywróceniu pierwotnej różnorodności biologicznej łąk górskich.
6. Badania różnorodności gatunkowej fitoplanktonu zbiorników wodnych - dr inż. Dorota Richter, dr
inż. Mirosława Pietryka, dr hab. Jacek Urbaniak, mgr Paulina Bączek
Na dwóch obiektach na terenie Wrocławia (stanowiska: „Jaz Bartoszowice”, „Zatoka Kotowice”) odnaleziono
pierwsze na Dolnym Śląsku stanowiska Ulva flexuosa var. pilifera (Kütz.) M. J. Wynne (Chlorophyta,
Ulvophyceae). Badania obejmowały szczegółową charakterystykę makrozbiorowisk odkrytej zielenicy oraz jej
charakterystykę morfometryczną i anatomiczną. W pracy porównano populacje między sobą. Badania
obejmowały również charakterystykę warunków siedliskowych, wraz ze zmiennością udziału ilościowego makro
plech w odniesieniu do flory całego zbiornika wodnego.
W dwóch starorzeczach na terenie Wrocławia prowadzono badania przemian flory cyanobakterii i glonów pod
wpływem czynników związanych ze środowiskiem miejskim. W wypadku obu zbiorników istnieją dane
historyczne dotyczące flory tych organizmów. Pozwoliło to na dokładne opracowanie analiz zmian powstałych
w czasie w obrębie flory cyanobakterii i glonów, jak również na interpretację przyczyn zakwitów sinic w
badanych ekosystemach.
Kontynuowano badania Ramienice (Charophyta) Polski północno-wschodniej obejmując nimi jezioro Wigry.
Przedstawione wyniki potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia od dość dobrze zachowanej fykoflorze
ramienic jeziora Wigry. Skład gatunkowy ramienic na przestrzeni lat nie zmienił się znacznie, co jest bez
wątpienia zasługą dobrych warunków troficznych utrzymujących się w jeziorze. Również ocena
powierzchniowego zasiedlenia jeziora Wigry przez ramienice zwiększa się, a w miejscach notowanych przed
około 100 laty nie nastąpiły duże zmiany.
7. Badania paleobotaniczne torfowisk i stanowisk archeologicznych – dr hab. Klara Tomaszewska, prof.
nadzw., dr inż. Magda Podlaska we współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz z Instytutem Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska UPWr
W profilach torfowych pobranych z dwóch torfowisk znajdujących się w Borach Dolnośląskich analizowano
zachowane szczątki roślinne. Badania pozwoliły odtworzyć historię obu torfowisk, która w wypadku starszego
obiektu sięga okresu Atlantyckiego. Przedstawiono dobrze udokumentowane zmiany zbiorowisk leśnych
związane z ewolucją warunków klimatycznych. Analiza palinologiczna obejmująca okres ostatnich ok. 500 lat,
będąca uzupełnieniem badań szczątków roślinnych, wykazała wzrastające znaczenie obecności człowieka i jego
działalności rolniczej w przemianach flory rejonu badań.
14
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Badania prowadzone w wyrobiskach po eksploatacji torfu pozwoliły opisać rozwój roślinności oraz określić
właściwości i wiek gleb organicznych Trzcińskich Mokradeł (Sudety Zachodnie).
Badania szczątków roślinnych na stanowiskach archeologicznych przy ul. św. Idziego we Wrocławiu (dr hab.
Klara Tomaszewska, prof. nadzw.) przyczyniły się do poznania historii rozwoju grodu na wrocławskim
Ostrowie Tumskim.
8. Choroby liści rzadkich gatunków wierzb (Salix sp.) z wybranych lokalizacji w Karkonoszach - dr hab.
Jacek Urbaniak we współpracy z dr hab. Wojciechem Puszem
W wyniku wykonanych obserwacji stwierdzono występujące porażenie grzybami patogenicznymi
wysokogórskich wierzb (S. herbacea i S. silesiaca, S. lapponum), utrzymujące się na dużej powierzchni
badanych krzewów. Ich występowanie nie wiążę się jednak z zamieraniem w/w gatunków i nie stanowi
zagrożenia dla występowania reliktowych gatunków S. herbacea i S. lapponum). Wydaje się, że ich obecność
jest w znacznej mierze tolerowana przez wierzby i nie wpływa na ich kondycję zdrowotną.
9. Badania współczesnego rozmieszczenia gatunków flory mszaków oraz bioty porostów - dr hab. Ewa
Fudali, prof. nadzw., dr Katarzyna Szczepańska.
Kontynuowano badania brioflory epifitycznej na terenie Wrocławia. Szczególną uwagę poświęcono epifitom
zasiedlającym egzotyczne gatunki drzew. Stwierdzono, że tylko kilka gatunków tych drzew, spośród blisko stu
notowanych we Wrocławiu, jest zasiedlanych przez mchy. Brioflora tych siedlisk liczy 26 gatunków i są to
gatunki obserwowane także na pniach drzew rodzimych. Szczególnie dobrym porofitem dla mchów są pnie
topoli kanadyjskiej, topoli włoskiej, robinii akacjowej i klonu jesionolistnego. Stwierdzono wyraźną korelacje
między wielkością obwodu pnia a obecnością epifitów.
W roku 2016 ukazała się praca podsumowująca badania lichenologiczne zapoczątkowane w 2006 roku na żyle
bazaltowej w Małym Śnieżnym Kotle w Karkonoszach. W wyniku analiz taksonomicznych stwierdzono, na 20
wyznaczonych mikrostanowiskach, obecność 117 gatunków porostów i ośmiu grzybów naporostowych.
Dodatkowo odnaleziono kilka gatunków nowych dla Polski, w tym Rhizocarpon anaperum. Nie udało się
odnaleźć 80 taksonów notowanych w źródłach historycznych, które prawdopodobnie wymarły na skutek zmian
antropogenicznych na tym stanowisku.
10. Różnorodnośc flory w krajobrazie rolniczym Dolnego Śląska - dr hab. Ewa Fudali, prof. nadzw., dr
hab. Klara Tomaszewska, prof. nadzw., dr inż. Magda Podlaska, dr inż. Anna Koszelnik-Leszek, dr
inż. Daniel Pruchniewicz.
W roku 2016 przygotowano i opublikowano kolejne części opracowania podsumowującego badania florystyczne
wysp środowiskowych w krajobrazie rolniczym Polski południowo-zachodniej. Koncentrowano się na
zagadnieniach występowania gatunków roślin wskaźnikowych starych lasów we florze wysp leśnych na terenach
rolniczych oraz na reprezentantach grup socjoekologicznych roślin.
Katedra Fizyki i Biofizyki
1. Mechanizmy ochronnego działania ekstraktów polifenolowych z wybranych roślin w odniesieniu do
błony erytrocytów - mgr Katarzyna Męczarska, dr hab. Dorota Bonarska-Kujawa, prof. dr hab.
Halina Kleszczyńska
Przeprowadzone badania miały na celu poznanie mechanizmów ochronnych ekstraktów roślinnych z wybranych
roślin tj.: czystka (Cistus Incanus), skórki granatu (Punica Granatum L.), skrzypu (Equisetum Arvense), oraz z
trzech odmian borówki (Vacciunium SP.) z błonami biologicznymi.
Zawartość związków polifenolowych w ekstraktach roślinnych określono za pomocą metody
chromatograficznej. Badania aktywności przeciwutleniającej przeprowadzono w odniesieniu do błony
erytrocytów, stosując metodę spektrofotometryczną i fluorymetryczną. Aktywność antyoksydacyjną ekstraktów
określono przy zastosowaniu dwóch czynników indukujących utlenianie; promieniowania UVC i związku
AAPH. Metodą spektrofotometryczną określono aktywność hemolityczną związków polifenolowych zawartych
w ekstraktach oraz ich wpływ na oporność osmotyczną erytrocytów. Metodą fluorymetryczną zbadano wpływ
ekstraktów na zmiany uporządkowania i płynności błony erytrocytów. Zbadano również strukturę błony
lipidowej (DMPC) w obecności ekstraktu ze skrzypu z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni FTIR.
Przeprowadzone badania wykazały wysoką aktywność przeciwutleniającą substancji polifenolowych zawartych
w badanych ekstraktach w porównaniu z aktywnością standardowego antyoksydantu, jakim jest Trolox . Wyniki
badań hemolitycznych wykazały, że użyte ekstrakty roślinne nie indukują hemolizy, co świadczy o braku ich
toksyczności w odniesieniu do erytrocytów, natomiast powodują wzrost ich oporności osmotycznej. Badania
spektroskopowe (FTIR i fluorymetryczne) wykazały niewielkie zmiany uporządkowania główek polanych
lipidów błonowych, świadczące o obecności składników ekstraktów w tym regionie błony.
15
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
2. Modyfikacja błony komórkowej przez roślinne substancje biologicznie aktywne oraz ich wpływ na
przeżywalność komórek układu krążenia - dr Sylwia Cyboran-Mikołajczyk, dr hab. Dorota BonarskaKujawa, dr Roman Żyłka, prof. dr hab. Halina Kleszczyńska
Przeprowadzone badania wykazały, że badane ekstrakty z czystka, granatu, skrzypu i borówki są skutecznymi
antyoksydantami, a skutki ich oddziaływania z błoną dotyczą głównie jej części polarnej. Przeprowadzono
również badania aktywności biologicznej nowych kationowych związków powierzchniowo-czynnych typu
gemini. Wykazały one korelację między ich aktywnością, a długością łańcucha alkilowego związku. Wykazano
także wpływ cyklodextryny i cholesterolu na zmiany płynności i uporządkowania błon plemników koguta
poddanych kriokonserwacji.
Wpływ cyjanidyny i jej wybranych glikozydów na właściwości fizyczne błony lipidowej. Określenie wpływu
podstawnika cukrowego na stabilność i aktywność biologiczną cyjanidyny
Określono wpływ cyjanidyn na właściwości fizyczne błony lipidowej, przy użyciu metod: dynamicznego
rozpraszania światła, fluorymetrycznych; stacjonarnej i czasowo zależnej. Przy użyciu metody Z-scan
spektroskopii korelacji fluorescencji określono wpływ cyjanidyn na ruchliwość lipidów. Metodą
elektroforetycznego rozpraszania światła zbadano ich wpływ na potencjał zeta dwuwarstwy lipidowej.
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że stabilność cyjanidyn zależy od rodzaju podstawnika
cukrowego, miejsca jego przyłączenia w pierścieniu oraz od obecności tlenu. Tylko cyjanidyna indukuje
agregację błon lipidowych, zaś badane związki indukują zmiany zarówno w obszarze hydrofilowym jak i
hydrofobowym błony, które zależą od rodzaju podstawnika cukrowego i miejsca jego przyłączenia. Cyjanidyny
wiążąc się z błoną ograniczają dyfuzję lateralną lipidów błonowych. Brak zmian potencjału zeta błon w
obecności glikozydów oraz spadek tego potencjału w obecności cyjanidyny, wskazuje na inny charakter
oddziaływania tych związków z lipidami.
3. Oddziaływanie barwników roślinnych z komórkami w badaniach in vitro - dr Katarzyna SolarskaŚciuk
Antocyjany są barwnikami roślinnymi o wysokiej aktywności biologicznej, które wykazują szereg pozytywnych
działań na organizm. Coraz więcej danych literaturowych wskazuje jednak, że w pewnych warunkach związki te
mogą wykazywać działanie niepożądane, dlatego też głównym celem badań było określenie ich aktywności
biologicznej w odniesieniu do komórek śródbłonka naczyniowego. Jako model badawczy posłużyły ludzkie
immortalizowane komórki śródbłonka mikronaczyń skóry HMEC-1 (human microvascular endothelial cells).
Oddziaływanie wybranych antocyjanów z komórkami śródbłonka, określone zostało spektrofotometrycznie
poprzez zbadanie ich cytotoksyczności (z wykorzystaniem metody XTT). Następnie zbadano poziom
reaktywnych form tlenu (RFT) przy użyciu sondy fluorescencyjnej H 2DCF-DA.
Uzyskane wyniki pozwoliły określić aktywność antocyjanów w odniesieniu do komórek śródbłonka
naczyniowego. Umożliwiły również dobór najkorzystniejszych stężeń i czasów inkubacji, w celu uzyskania
optymalnej efektywności ich działania. Badania te wykazały również, że antocyjany nie są toksyczne dla
komórek śródbłonka naczyniowego oraz nie indukują reaktywnych form tlenu, które mogą uszkadzać komórki.
Uzyskane rezultaty pokazały, że badane związki posiadają właściwości ochronne w odniesieniu do komórek
HMEC-1, chroniąc je przed działaniem wolnych rodników, które przyspieszają proces starzenia. Bardzo ważne
jest, zatem prowadzenie dalszych badań, mających na celu wykorzystanie badanych substancji, jako nowych
„nutraceutyków” w zapobieganiu chorobom lub wspomaganiu terapii.
4. Wiązanie bogatych w taniny ekstraktów z Rosa rugosa Thunb. oraz wybranych komponentów tych
ekstraktów z albuminą ludzką - mgr Paulina Strugała, dr Annna Dudra, prof. dr hab. Janina
Gabrielska
Wyższa zdolność substancji do wiązania się z HSA, wskazuje na jeden z możliwych sposobów ich transportu i
biodystrybucji w organizmie. Niższe wartości stałej wiązania z HSA ekstraktu z owoców róży, w porównaniu z
lekiem przeciwzapalnym – indometacyną, sugeruje możliwość zwiększonego dawkowania ekstraktu, jako
potencjalnego suplementu/leku. Wyniki badań aktywności przeciwutleniającej ekstraktu z róży oraz dwóch
substancji obecnych w ekstrakcie w odniesieniu do liposomów PC, wykazały wyższą aktywność ekstraktu niż
kwasu askorbinowego.
Mikrobiologiczne transformacje kwasu chlorogenowego i (-) epikatechiny oraz określenie ich aktywności
biologicznej
Przeprowadzone badania skriningowe wyłoniły 3 mikroorganizmy zdolne do efektywnej transformacji
epikatechiny i kwasu chlorogenowego. Za pomocą cieczowej chromatografii kolumnowej i 3 eluentów (chlorek
metylenu, metanol, woda), rozdzielono i oczyszczono powstałe produkty. Następnym etapem badań będzie
ustalenie struktury otrzymanych w wyniku biotransformacji związków, przy użyciu magnetycznego rezonansu
jądrowego oraz zbadanie aktywności biologicznej powstałych związków.
Wpływ antocyjanów acylowanych i nie acylowanych na strukturę mimetycznej błony lipidowej komórki
nowotworowej
16
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Na podstawie przeprowadzonych i opublikowanych badań wykazano, że pochodne cyjanidyny posiadają wysoką
aktywność przeciwutleniającą. Skutecznie chronią błonę lipidową przed wolnymi rodnikami, przy czym
aktywność przeciwutleniająca cyjanidyny acylowanej jest wyższa, niż nie acylowanej. W oddziaływaniu z błoną
cyjanidyny lokują się w jej obszarze hydrofilowym modyfikując go. Obecność cyjanidyn na powierzchni
mimetycznej błony komórki nowotworowej może tłumaczyć ich ochronne działanie. Jest zarazem jednym z
czynników aktywności przeciwnowotworowej tych związków.
5. Oddziaływania in vitro oraz in vivo związków metalorganicznych oraz ich lipidowych formulacji z
plazmidowym DNA oraz komórkami rakowymi. Oddziaływania in vivo lipopleksów z komórkami
rakowymi HeLa w obecności serum - dr Teresa Kral
Badania dotyczą oddziaływań związków metaloorganicznych cyny (MET) oraz ich formulacji lipidowych
(MET-LIP) ze znaczonym plazmidowym DNA. Zarówno wyniki badań in vitro jak in vivo wskazują, na
znacznie większe skutki oddziaływania w przypadku formulacji lipidowych MET-LIP/DNA, niż w nieobecności
lipidu MET/DNA. Badania te będą kontynuowane.
Badania in vivo dotyczące oddziaływania lipopleksów z komórkami rakowymi HeLa, miały na celu śledzenie
ewolucji układu lipid-DNA w obszarze struktury komórki nowotworowej. Badania były prowadzone w
obecności serum komórkowego, przy użyciu metody RICS. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że
plazmidowe DNA dostarczone w formie lipopleksu w obecności serum, może wniknąć w obszar jądra komórki
nowotworowej HeLa. Badania będą kontynuowane. W badaniach wykorzystano następujące metody: Time
Correlated Single Photon Counting Fluorescence Correlation Spectroscopy (TCSPC-FCS), Raster Image
Correlation Spectroscopy (RICS) oraz Fluorescence Lifetime Image Microscopy (FLIM).
Wszystkie badania przeprowadzono w Pradze (CR) w Instytucie Chemii Fizycznej im. Jaroslava Heyrovskiego
w ramach współpracy z prof. Martinem Hofem i Dr Nathalie Mignet (Francja).
6. Nowe kompleksy metali - właściwości i oddziaływanie z błonami lipidowymi - dr Hanna Pruchnik
Przedmiotem badań były związki cyny oraz nowe substancje w postaci kompleksów: palladu(II), rodu(III) i
irydu(III) z tris(2-karboksyetylo)fosfiną P(CH2CH2COOH)3 – TCEP. Określono strukturę nowych związków
(metodami IR, 1H, 13C, 31P NMR), oraz zbadano ich aktywność cytostatyczną. Kompleksy z TCEP wykazują
aktywność przeciwnowotworową względem wielu linii komórek patologicznych: Sk-mel (czerniak złośliwy),
SH-4 (melanotyczny czerniak), Colo-829 (czerniak złośliwy), C-32 (amelanotyczny czerniak), MCF7 (potrójnie
pozytywny rak piersi), MDA-MB-231 (potrójnie negatywny rak piersi). Efektywność związków irydu i palladu
względem MDA-MB-231, jest znacznie większa niż aktywność cis-diaminodichloroplatyny(II), natomiast
kompleksu rodu porównywalna. Badania oddziaływań z lipidowymi modelami błon, dotyczyły trzech
aktywnych cytostatycznie kompleksów cyny z kwasem sulfobenzoesowym (BTsbz). Analizowano wpływ tych
związków na termotropowe parametry fosfatydylocholinowej błony modelowej, przy użyciu różnicowej
kalorymetrii skaningowej (DSC), spektroskopii w podczerwieni (FTIR) i fluorymetrii. W wyniku oddziaływania
BTsbz z lipidami błonowymi, nie zmieniają one znacząco temperatury głównego przejścia fazowego lecytyny
DPPC, co może wskazywać, że badane kompleksy lokują się głównie w części hydrofilowej dwuwarstwy
lipidowej błony.
7. Wpływ auksyny (IAA) na funkcje błony wakuolarnej (tonoplastu) - dr Zenon Trela
Badania zmierzały do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy pewne białka transportowe tonoplastu (kanały
kationowe o niskiej selektywności, wolno aktywujące się, SV) mogą być modulowane przez auksynę,
fitohormon odpowiedzialny za proces wzrostu ściany komórkowej. Techniką stabilizacji skrawka błony (z ang.
patch clamp) mierzono prądy makroskopowe (układ doświadczalny w konfiguracji całej błony, z ang. whole
vacuole) oraz prądy mikroskopowe przez pojedyncze kanały jonowe (konfiguracja łatki błonowej stroną
cytoplazmatyczną na zewnątrz, z ang. inside out vacuole) błony poddanej działaniu IAA. Wykonano także
odpowiednie badania mikroskopowe (obrazowe) wakuol inkubowanych w środowisku zawierającym badany
fitohormon. Stwierdzono, że w układzie doświadczalnym z symetrycznym rozkładem stężeń jonów K + i
mikromolarnym stężeniem jonów Ca2+ (istotnym dla aktywacji), prądy makroskopowe wykazują typową dla
kanałów SV wolną aktywację i silnie prostującą charakterystykę prądowo-napięciową (przewodnictwo jonowe w
kierunku odkomórkowym). Stwierdzono, że obecność IAA w środowisku inkubacyjnym (przy końcowym
stężeniu 1 µM) aktywuje badane kanały (zaobserwowano m.in. szybsze w porównaniu z kontrolą narastanie
prądów makroskopowych do wartości stacjonarnej oraz zwiększone w obecności auksyny prawdopodobieństwo
otwarcia kanału przy jednoczesnym zmniejszeniu średniego czasu otwarcia). Uzyskane wyniki nie wskazują
natomiast na istnienie korelacji pomiędzy aktywacją badanych kanałów a zmianami objętości wakuoli.
8. Zastosowanie indeksów wiązalności cząsteczkowej w badaniu zależności pomiędzy krytycznym
stężeniem micelizacji, a strukturą kationowych surfaktantów gemini - dr Anna Mozrzymas
Surfaktanty gemini zbudowane są z dwóch cząsteczek klasycznego związku powierzchniowo czynnego,
połączonych grupą funkcyjną, zwaną częścią łącznikową. Zawierają one, zatem dwa łańcuchy alkilowe o tej
17
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
samej długości i dwie grupy polarne połączone grupą funkcyjną o różnej strukturze chemicznej. Celem pracy
było zbadanie wpływu struktury grupy łączącej, obecnej w kationowych surfaktantach gemini, na krytyczne
stężenie micelizacji. Badania teoretyczne, oparte na eksperymentach, miały na celu znalezienie prostej
zależności między krytycznym stężeniem micelizacji (cmc) kationowych surfaktantów gemini, a strukturą
reprezentowaną przez indeksy wiązalności cząsteczkowej. Otrzymano dwa modele, w oparciu, o które zbadano
wpływ struktury grupy łączącej, w szczególności zawartych w niej podstawników, na krytyczne stężenie
micelizacji surfaktantów gemini. Otrzymane modele będą mogły być wykorzystane do projektowania grupy
łączącej cząsteczki jednołańcuchowych, kationowych surfaktantów i syntezy nowych surfaktantów gemini, o
oczekiwanych, zgodnie z przeznaczeniem, optymalnych właściwościach powierzchniowo aktywnych.
9. Teoria funkcjonału gęstości i reaktywności chemicznej - dr Piotr Ordon
Badania w szczególności dotyczą: atomowych udziałów w pochodnych energii w przebiegu reakcji chemicznej,
zależności od stałych siłowych, drgań normalnych, indeksów reaktywności od współrzędnej reakcji wzdłuż
trajektorii IRC, oraz widma reakcji chemicznej – zależności stałej siłowej od liczby postępu reakcji.
Wyznaczono rozkład atomowy energii, siły oraz stałej siłowej wzdłuż trajektorii IRC oraz wpływ zmian tych
wielkości na siłę reakcji. Ponadto opracowano nowe pojęcie podatności cząsteczki w trakcie reakcji chemicznej
(reaction fragility). Pojęcie to służy do wyznaczania kolejności powstawania i zrywania się wiązań w trakcie
reakcji chemicznej oraz umiejscowienia tych procesów na trajektorii IRC.
10. Rozwój metod analizy danych pomiarowych i badania korelacji szeregów czasowych – dr hab. Janusz
Miśkiewicz
Pomiar entropii rozkładów ciągłych dla ograniczonych zbiorów danych.
W ramach tych badań opracowano metodę analizy zbiorów danych pozwalających na poprawę dokładności
estymacji entropii ciągłych rozkładów zmiennych.
Badania nad własnościami i zakresem potencjalnych zastosowań potęgowego schematu korelacji krzyżowych.
W ramach tych badań pokazano, że metoda pozwala na uzyskanie klarownych i istotnie nowych wyników dla
silnie niestacjonarnych szeregów na przykładzie notowań kursów walut.
Badania nad własnościami szeregów czasowych prądów kanałów jonowych w błonie wakuolarnej beta vulgaris.
Przeprowadzono analizę poszerzonego zbioru jednokanałowych zapisów prądowych określając ich własności
statystyczne oraz fraktalne. Pokazano, że obecność ołowiu w istotny sposób wpływa na własności szeregów
czasowych kanałów jonowych. Obecnie trwają prace nad wyznaczeniem parametrów modelu teoretycznego,
które pozwoliłyby na wyjaśnienie obserwowanych własności.
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
1. Fenotypowanie i genotypowanie łubinu wąskolistnego pod względem wybranych cech
morfologicznych, plonotwórczych i parametrów technologicznych nasion - dr hab. Renata Galek, dr
inż. Bartosz Kozak, dr inż. Dariusz Zalewski, mgr inż. Agnieszka Stępień
Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie ocenianych 50 genotypów łubinu wąskolistnego pod
względem cech jakościowych nasion, plonu i elementów z nim związanych. Interesujący jest fakt znacznego
zróżnicowania w zawartości frakcji białek, co daje podstawę do zintensyfikowania prac z wykorzystaniem
elektroforezy 2D dla ich precyzyjnej identyfikacji, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę zróżnicowaną ekspresję
genów, gdyż nie wszystkie białka wystąpiły w dwóch latach badań. W wyniku przeprowadzonej analizy stopnia
odziedziczalności badanych cech stwierdzono znaczne uwarunkowanie genetyczne cech plonotwórczych (0, 60,9), a uzyskany zakres zmienności u osobników F2 da możliwość podjęcia selekcji w kierunku genotypów
lepiej plonujących. Markery SNP okazały się w pełni przydatne do genotypowania kolekcji i pozwoliły na
określenie struktury genetycznej. Podział badanych obiektów na klastry na podstawie dystansu genetycznego i
analiz PCA oraz DPCA różnił się. Uzyskane wyniki z genotypowania oraz fenotypowania posłużą w przyszłym
roku do podjęcia próby wykonania mapowania asocjacyjnego.
Prace realizowane w ramach grantu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kierownik projektu dr hab. inż.
Renata Galek
Publikacje:
Kozak B., Galek R., Sawicka Sienkiewicz E.2016. Is HRM analysis suitable for SSR genotyping of mapping
populations? A comparison of HRM and capillary electrophoresis for SSR genotyping in a mapping population.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (w druku)
2. Doskonalenie łubinu andyjskiego - dr hab. Renata Galek, dr inż. Dariusz Zalewski, dr inż. Bartosz
Kozak
W ramach prowadzonych wieloletnich badań nad łubinem andyjskim związanych z procesem aklimatyzacji tego
gatunku do warunków Polski stwierdzono, że analizowane formy o zróżnicowanym typie wzrostu w zależności
od daty siewu, rozstawy reagują istotnymi zmianami pod względem cech plonotwórczych oraz parametrów
18
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
jakościowych nasion i składu łodyg. Trzyletnie doświadczenia polowe umożliwiły opracowanie prawidłowej
agrotechniki dla tego gatunku biorąc pod uwagę typ wzrostu. Rozszerzone badania z zakresu fitopatologii
wykazały porażenie analizowanych form przez B. cinerea, C. lupini, C. acutatum and Fusarium species. W
wyniku prac selekcyjnych udało się na przestrzeni kilkulecia otrzymać formy niskoalkaloidowe na poziomie
łubinu wąskolistnego oraz o cienkiej okrywie nasiennej, co jest znacznym postępem w pracach hodowlanych i w
przyszłości może zaskutkowac wyprowadzeniem nowej odmiany w tym gatunku.
Publikacje:
Adomas B., Galek R., Gas-Smereka M., Helios W., Hurej M., Kotecki A., Kozak M., Malarz W., Okorski A.,
Piotrowicz-Cieślak A. I., Pszczółkowska A., Sawicka-Sienkiewicz E., Twardowski J. 2015. Adaptation of the
Andean lupin (Lupinus mutabilis Sweet) to natural conditions of south-western Poland. Ed. By A. Kotecki,
Monography CXCV Wroclaw University of Environmental and Life Sciences: 121 – ukazało się w 2016 roku
Galek R. A., Kozak B., Biela A., Zalewski D., Sawicka-Sienkiewicz E., Spychała K., Stawiński S.2016. Seed
coat thickness differentiation and genetic polymorphism for Lupinus mutabilis Sweet breeding. Turkish Journal
Of Field Crops Volume 21 (2) December 2016
Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E., Zalewski D., Stawiński S., Spychała K. 2016. Searching of low alkaloid
forms in the Andean lupin (Lupinus mutabilis) collection. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding In press
after revision
3. Zróżnicowanie klonów Taxus baccata pochodzących z różnych środowisk na podstawie cech
anatomicznych igieł - dr hab. Renata Galek, mgr inż. Agnieszka Stępień, mgr inż. Anna Maciejewska,
mgr inż. Aleksander Owczarek
Celem doświadczenia była ocena zmienności klonów Taxus baccata, które pobrano z drzew matecznych z
rezerwatów leśnych dla ich dalszego wykorzystania do reintrodukcji cisa pospolitego, pod względem takich cech
jak: grubość i szerokość igieł, szerokość i długość tkanki przewodzącej, szerokość tkanki miękiszowej oraz ilość
aparatów szparkowych. Do badań wykorzystano sadzonki pobrane z Cisowej Góry, Kretówki, Malinówki oraz z
Książańskiego Parku Krajobrazowego i przewieziono do Arboretum Leśnego im. prof. dr hab. Stefana
Białoboga w Nadleśnictwie Syców. Gdy sadzonki osiągnęły 8 cm, pobrano po 30 igieł z każdego stanowiska i
sporządzono preparaty trwałe. Po weryfikacji statystycznej stwierdzono istotne zróżnicowanie cech Taxus
baccata, co czyni analizowane klony przydatnymi do reintrodukcji. Najgrubsze i najszersze igły, z największą
ilością aparatów szparkowych stwierdzono w Rezerwacie Kretówka. Igły, które pochodziły z Rezerwatu
Malinówka miały najdłuższą oraz najszerszą tkanką przewodzącą, zaś najszerszy miękisz palisadowy
odnotowano w Rezerwacie Cisowa Góra.
Publikacje:
Maciejewska A., Pawlik P., Stępień A., Owczarek A., Galek R., Sęktas S. 2016. Zróżnicowanie klonów Taxus
baccata pochodzących z różnych środowisk na podstawie cech anatomicznych igieł. Episteme Czasopismo
Naukowo – Kulturalne, 30/2016, Tom II, 125-134
4. Otymalizacja mikrorozmnażania wybranego mieszańca różanecznika - dr hab. Renata Galek, mgr inż.
Agnieszka Stępień, mgr inż. Anna Maciejewska, mgr inż. Aleksander Owczarek, prof. dr hab. Henryk
Bujak
Celem badań było określenie wpływu regulatorów wzrostu na efektywność mikrorozmnażania wybranego
mieszańca różanecznika otrzymanego w arboretum leśnym im. Prof. Białoboka w Sycowie, uzyskanego z
siewek powstałych w wyniku swobodnego przepylenia się krzewów. Eksplantaty wtórne w postaci fragmentów
pędów z 4-5 liśćmi różanecznika zostały wyłożone na pożywkę standardową ze zróżnicowanymi dawkami
regulatorów wzrostu (mg · l ): 4,0 2iP + 0,2 IAA + 0,1 Tdz; 4,0 2iP + 1,0 IAA; 8,0 2iP + 1,0 IAA; 4,0 zeatyna +
1,0 IAA doświadczenie założono w 3 powtórzeniach, umieszczając w każdym naczyniu hodowlanym po 10
roślin Pomiary wykonano po czterech, ośmiu i dwunastu tygodniach wzrostu Na pożywce uzupełnionej 4,0 2iP
+ 1,0 Iaa rośliny charakteryzowały się największą wysokością oraz liczbą nowo powstałych pędów
przybyszowych Najwyższy współczynnik rozmnażania uzyskano na pożywce zawierającej4,0 2iP + 1,0 IAA.
Publikacje:
Stępień A., Jażdżyk M., Maciejewska A., Owczarek A., Galek R., Bujak H., Sęktas S. 2016). Optymalizacja
mikrorozmnażania wybranego genotypu Rhododendron L. Episteme Czasopismo Naukowo – Kulturalne,
30/2016, Tom II, 299-308
5. Stabilność plonowania materiałów wyjściowych do hodowli i odmian roślin uprawnych - prof. dr hab.
Henryk Bujak, dr inż. Kamila Nowosad, dr inż. Dariusz Zalewski
Celem prac była ocena interakcji genotypowo-środowiskowej odmian i materiałów wyjściowych do hodowli
plonowania oraz kilku innych cech pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i pszenżyta ozimego. Oceniono strukturę
interakcji oraz dokonano podziału genotypów pod względem ich rolniczej stabilności plonowania. Materiał
badawczy stanowiły odmiany, rody i linie rożnych gatunków ocenianna w doświadczeniach
wielośrodowiskowych, obejmujące kilka lat i miejscowości. Zastosowano modele statystyczne pozwalające na
19
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
poznanie reakcji genotyów w wielu środowiskach glebowo-klimatycznych. Uzyskane wyniki mają duże
znaczenie praktyczne, ponieważ przy wyborze odmiany do uprawy należy brać pod uwagę listę zalecanych
odmian dla konkretnego województwa i plon tych odmian w stacji doświadczalnej danego podrejonu o
zbliżonych warunkach glebowych jak w punkcie docelowej uprawy. Zastosowana metoda grup jednorodnych
pozwoliła na wielocechową ocenę wartości hodowlanej badanych genotypów rzepaku pod względem ich
stabilności plonowania.
Publikacje:
Bocianowski J., Nowosad K., Bujak H., Luczkiewicz T., Piesik D. 2016. Evaluation of the breeding value of the
spring oilseed rape (Brassica napus L.) inbred lines based on a multi-trait analysis. Indian J. Genet., 76 (3): 284289 (2016) DOI: 10.5958/0975-6906.2016.00043.2
Weber R., Bujak H. 2016. Zmienność plonowania wybranych odmian pszenżyta ozimego w zależności od
technologii uprawy i środowiska. Fragm. Agron. 33(1) 2016, 87–95
Weber R., Bujak H., Zalewski D. 2016. Spatial variation of winter wheat cultivars yields in the Lower Silesian
area, South-West Poland. EJPAU
6. Określenie zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy za pomocą markerów
molekularnych - prof. dr hab. Henryk Bujak, dr inż. Kamila Nowosad
Wykazano przydatność starterów SSR i KASP do efektywnego badania zróżnicowania linii kukurydzy.
Przetestowano 20 par starterów SSR oraz 100 par starterów KASP, które amplifikowały polimorficzne produkty
na matrycy DNA badanych genotypów. Obliczone na podstawie SSR podobieństwo mieściło się w przedziale
0,17 do 0,92, natomiast z zastosowanie KASP w przedziale 0,30 do 0,95. Uzyskane wartości podobieństwa
genetycznego wskazują na występowanie dużego zróżnicowania w analizowanym materiale. Dendrogram
wykreślony na podstawie markerów SSR wykazał podział analizowanych linii na dwie główne gałęzie.
Najbardziej odrębne od reszty linie LK1, LK9, SM/7/15, SM4/14, SM10/14, SM28/14, SM11/14, SM2/14,
SM1/16. W przypadku zastosowania markerów KASP linia SM2/14 tworzy osobne odgałęzienie na utworzonym
dendrogramie. Genotypy tworzące drugi klad (skupienie) dzielą się na 2 główne podgrupy, jedną z nich tworzy
tylko jeden obiekt linia LK1. Przeprowadzona analiza składowych głównych nie pozwoliła na wyróżnienie grup
zawierających materiał pochodzący tylko z jednej firmy hodowlanej. Świadczy to o podobnym tle genetycznym
materiałów pochodzących z obydwu firm.
Prace realizowane w ramach grantu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kierownik projektu dr prof. hab.
Henryk Bujak
Publikacje:
Kamila Nowosad, Henryk Bujak 2016. Ocena zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy z
wykorzystaniem markerów molekularnych. Materiały konferencji „Nowe osiągnięcia polskich zespołów
badawczych w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii roślin” Międzyzdroje: 52
Kamila Nowosad, Henryk Bujak 2016. Wykorzystanie markerów SSR do oceny zróżnicowania
genetycznego linii wsobnych kukurydzy. Materiały Polskiego Kongresu Genetyki, Łódź: 320
7. Ocena materiałów hodowlanych żyta pod względem odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę
brunatną oraz poszukiwanie markerów molekularnych przydatnych do identyfikacji genów
odporności - prof. dr hab. Henryk Bujak, dr inż. Kamila Nowosad
Wśród badanych genotypów żyta nie stwierdzono występowania form całkowicie odpornych na mączniaka
prawdziwego natomiast znaleziono genotypy odporne lub wysoce tolerancyjne Analizy wyników oceny
porażenia genotypów przez rdzę brunatną, które można polecić do programów hodowli odpornościowej.
Oczekiwane produkty amplifikacji z wykorzystaniem markera sprzężonego z allelem Pm22 oraz markera
sprzężonego z genem Pm4a występowały zarówno u niektórych odpornych, jak i wrażliwych na porażenie przez
mączniaka. Wyniki reakcji PCR z zastosowaniem starterów sprzężonych z genami Pm3a, Pm3e, Pm 36, Pm 42,
Pm 46, Pm 47 i Pm 49 nie dają jednoznacznych wyników, ponieważ amplifikacja oczekiwanego produktu
następuje u form odpornych, jak i podatnych. Wymagają one dalszych badań i sprawdzenia na większej liczbie
form odpornych. Spośród markerów sprzężonych z genami odporności na mączniaka prawdziwego,
potwierdzono, przydatność markerów dla genów Pm3c i Pm4 selekcji form odpornych na mączniaka
prawdziwego. Wyniki reakcji PCR z zastosowaniem starterów Lr4, Lr7, Lrsatu sprzężonych z genami
odporności na rdzę brunatną, nie dają jednoznacznych wyników, ponieważ amplifikacja produktu następuje
zarówno u form podatnych, jak i odpornych na porażenie rdzą. Startery opisane w literaturze, jako dające
możliwość amplifikacji markera związanego z genami odporności Lr5, Lr6, Lr21 nie przyłączały się w reakcji z
DNA genotypów badanych. W grupie starterów związanych z genami odporności u pszenicy wyróżniał się
marker sprzężony z genem odporności na rdzę Lr25. W wyniku reakcji amplifikacji uzyskiwano markery o
pożądanej wielkości u form o najwyższej odporności na porażanie w warunkach laboratoryjnych. Nie
obserwowano występowania markera u form podatnych na porażenie rdzą.
Prace realizowane w ramach grantu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kierownik projektu dr prof. hab.
Henryk Bujak
20
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Publikacje:
Ryszard Weber, Henryk Bujak, Kamila Nowosad 2016. Analiza zmienności porażenia odmian pszenicy ozimej
na Dolnym Śląsku przez grzyb Puccinia recondita f. sp. tritici. Progress in Plant Protection DOI: 10.14199/ppp2016-016
Henryk Bujak, Kamila Nowosad 2016. Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji genów
odporności na ważniejsze choroby w materiałach hodowlanych żyta. Materiały konferencji „Nowe osiągnięcia
polskich zespołów badawczych w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii roślin” Międzyzdroje: 28
Henryk Bujak, Kamila Nowosad 2016. Assessment of molecular markers usefulness for identification
of resistance to true powdery genes in breeding material. Materiały Polskiego Kongresu Genetyki,
Łódź: 311
8. Stymulacja nasion roślin uprawnych w celu poprawy ich energii i zdolności kiełkowania - dr hab.
Hanna Szajsner
W badaniach oceniano efekty stymulacji kłębków buraka cukrowego stosując różne ekspozycje pola
magnetycznego oraz dawki promieniowania lasera półprzewodnikowego. Oceniano wartość siewną nasion,
cechy morfologiczne siewek oraz zawartość barwników w liściach siewek. Obserwowano stymulację energii i
zdolności kiełkowania. Wigor nasion, szybkość i czas kiełkowania uległy istotnej poprawie pod wpływem
działania pola magnetycznego. Pola magnetyczne P2, P3 i P4 poprawiały istotnie wigor nasion, natomiast
szybkość kiełkowania (współczynnik Maguire’a) oraz czas kiełkowania (współczynnik Piepera) były
stymulowane jedynie przez zastosowanie pola P3. Korzeń zarodkowy wydłużył się po zastosowaniu obu
sposobów traktowania nasion. Kondensację badanych barwników w największym stopniu stymulowało
pięciokrotne naświetlanie promieniami laserowymi. Największa zawartość karotenoidów i chlorofilu a
występowała po zastosowaniu promieniowania laserowego (dawka D5) i pola magnetycznego (P3). Stosowanie
pola magnetycznego i promieniowania laserowego może być metodą stosowaną w celu zwiększenia wzrostu i
wydajności roślin.
W przypadku rzepaku światło lasera istotnie stymulowało rozwój siewek wpływając na wydłużenie korzenia
zarodkowego, nadziemnej części siewek jak i zwiększając wigor. Stymulacja wszystkich badanych cech
morfologicznych wystąpiła u odmiany Bazyl. Moczenie nasion istotnie zwiększało energię kiełkowania nasion
odmiany Bazyl. Zwiększenie wartości cech morfologicznych siewek obserwowano po moczeniu nasion przez 60
minut. Najkorzystniejsze w przypadku długości korzeni zarodkowych okazało się połączenie moczenia nasion
przez 60 minut z naświetlaniem promieniami lasera. Stymulację obserwowano dla wszystkich zastosowanych
dawek. Wydłużenie siewek otrzymano po zastosowaniu czasu moczenia 60 minut i siedmiokrotnego
naświetlania oraz czasu 90 minut i jednokrotnego naświetlania.
Publikacje:
Szajsner H., U. Prośba-Białczyk, E. Sacała , A. Koszelnik-Leszek, B. Szubzda - Wpływ przedsiewnej stymulacji
na kiełkowanie i zawartość barwników u buraka cukrowego (praca w druku)
Szajsner H., Koszelnik-Leszek A., Pytlarz – Kozicka M. - The effect of hydropriming and irradiation seeds of
rape (Brasica napus var. oleifera)
Szajsner H., Koszelnik-Leszek A., Pytlarz – Kozicka M., Sacała E., Demczuk A. - Influence of laser stimulation
seeds on sowing value and pigment content in common vetch (Vicia sativa L.) seedlings (praca w recenzji)
9. Wykorzystanie światla lasera do poprawy wałaściwości fitoremediacyjnych roślin - dr hab. Hanna
Szajsner
Badano wpływ światła laser półprzewodnikowego na zdolności fitoremediacyjne ekotypów Silene vulgaris
poprzez fotostymulację ich nasion. Badaniom eksperymentalnym poddano Silene vulgaris pochodzącą z obszaru
zanieczyszczonego metalami ciężkimi - ekotyp „Wiry”, porastający hałdę odpadów serpentynitowych w
miejscowości Wirki oraz ekotyp „Gajków”, który zebrano z obszaru o naturalnie niskiej zawartości metali
ciężkich. Światło laserowe wpłynęło na poprawę zdolności fitoremediacyjnych badanego metalofitu. Istotnie,
bowiem poprawiało dynamikę, energię i zdolność kiełkowania nasion, z tym jednak, że lepsze efekty laserowej
biostymulacji obserwowano u ekotypu Wiry, pochodzącego z obszaru zanieczyszczonego metalami ciężkimi
Publikacje:
Koszelnik-Leszek A., Szajsner H. - Laser stimulation of the seeds of selected ecotypes Silene vulgaris in order to
improve their growth parameters and the phytoremediation properties (praca w recenzji)
10. Selekcja linii lnu w celu wyprowadzenia odmian z populacji B14 oraz M50 - prof. dr hab. Henryk
Bujak, dr inż. Sylwia Lewandowska
Celem badań było wyprowadzenie z populacji B14 oraz M50 linii czystych lnu włóknistego, które mogą
stanowić nowe odmiany wyróżniające się dużym plonem słomy i nasion, wysoką zawartością włókna w słomie,
dobrą jakością włókna (o wyróżniającej długości i elastyczności słomy – mniejszej skłonności do wylegania), o
wysokiej jakości surowca, wysokiej odporności na choroby, zwiększonej odporności na okresy posuchy i
wysokie temperatury. Priorytetem prowadzonej selekcji dwóch populacji lnu włóknistego było uzyskanie linii
21
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
czystych, które mogą stanowić nowe odmiany charakteryzujące się: dużym plonem słomy i nasion, wysoką
zawartością włókna w słomie, dobrą jakością włókna, wysoką odpornością na choroby (szczególnie na
fuzariozę), zwiększoną odpornością na okresy posuchy i wysokie temperatury oraz odpornością na wyleganie.
Wyniki prowadzonych badań wykazały, iż selekcja w segregujących pokoleniach była skuteczna, co świadczy o
zmienności cech ilościowych w pokoleniu wyjściowym. Zmienność genetyczna w pokoleniu wyjściowym (F6)
oraz w pokoleniach następnych wskazuje na zasadność przeprowadzenia selekcji indywidualnej (selekcja linii
czystych) badanych populacji w kolejnych latach, a modyfikacja metody ramszów była uzasadniona, ponieważ
przyczyniła się do większej skuteczności selekcji. W efekcie uzyskano linie o większej homozygotyczności i o
pożądanych wartościach cech użytkowych, które zostaną sprawdzone pod kątem odrębności, wyrównania i
trwałości, aby mogły zostać przyjęte do badań urzędowych. Badanie odrębności i wyrównania uzyskanych linii
lnu (potencjalnych odmian) przeprowadzone zostaną zgodnie z przyjętą przez COBORU metodyką dla lnu
zwyczajnego.
Prace prowadzono w ramach projektu rozwojowego Nr 6/8-R/2013/G pt. „Optymalizacja produktywności
nowego lnu i jego zastosowanie, jako źródła surowcowego preparatów biomedycznych” kierowanego przez prof.
dr hab. Andrzeja Koteckiego
Publikacje
Bujak H., Kotecki A., Kozak M., Lewandowska S., Malarz W., Matuła J. Szopa-Skórkowski J, Wojtasik W. –
Len włóknisty. Rozprawy i Monografie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
1. Ocena produkcyjnych i przyrodniczych skutków uprawy zbóż po sobie oraz możliwości ich
ograniczania – prof. dr hab. Danuta Parylak, mgr inż. Elżbieta Pytlarz, dr hab. Roman Wacławowicz
Analiza wpływu corocznego upraszczania pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli oraz stosowania zabiegów o
charakterze regeneracyjnym tj. zaprawianie ziarna biostymulatorem Nano-Gro oraz wprowadzaniu biomasy z
miedzyplonu ścierniskowego na produkcyjność pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego uprawianych w
monokulturze wykazała, że plonowanie obu gatunków istotnie zależało od zastosowanego systemu uprawy. W
monokulturze stwierdzono istotną obniżkę plonu ziarna i jego parametrów jakościowych w porównaniu do
uprawy w płodozmianie. Żaden z zastosowanych zabiegów regeneracyjnych nie rekompensował spadku plonu
ziarna wywołanego coroczną uprawą pszenicy ozimej po sobie, ani nie prowadził do istotnej redukcji
zachwaszczenia łanu.
Publikacje:
Parylak D., Pytlarz E., Paluch M. 2016. Zmiany zachwaszczenia łanu w wieloletniej monokulturze pszenżyta
ozimego. Fragm. Agron. 33(2): 63-70.
Parylak D., Pytlarz E. 2016. Zachwaszczenie monokultury pszenicy ozimej po zastosowaniu międzyplonu
ścierniskowego i biostymulatora Nano-Gro. Prog. in Plant Prot. 56(3): 343-347.
Maziarek A., Parylak D., Wacławowicz R. 2016.Wpływ międzyplonu ścierniskowego i biostymulatorów na
jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Progress In Plant Protection 56 (4), DOI:
10.14199/ppp-2016-071
Maziarek A., Parylak D., Wacławowicz R. 2016. Ocena skuteczności międzyplonu ścierniskowego i
biostymulatorów w łagodzeniu stresu monokulturowego we wczesnych fazach rozwoju pszenicy jarej. 56. Sesja
Naukowa Instytutu Ochrony Roślin PIB. Streszczenia. 11-12 lutego 2016 r. Poznań: 36-37
Pytlarz E., Parylak D. 2016. Ocena przydatności międzyplonu i biostymulatora do zwiększenia produkcyjności
pszenicy ozimej w monokulturze. Konferencja Naukowa "Antropogeniczne uwarunkowania produkcji
roślinnej". 23-24 czerwca 2016 r., Lublin: 41
2. Optymalizacja agrotechniki w uprawie roślin poprzez zastosowanie uprawy konserwującej,
nawadniania i uszlachetnienie materiału siewnego roślin uprawnych przez stymulację laserową - prof.
dr hab. Lesław Zimny, dr inż. Roman Wacławowicz, dr inż. Piotr Kuc, mgr inż. Adam Zych, dr hab.
Janina Zawieja, dr hab. Wiesław Wojciechowski
W badaniach oceniano wpływ różnych systemów uprawy roli (tradycyjna, uproszczona, uprawa zerowa) na
produkcyjność buraka cukrowego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego oraz na zmiany w siedlisku pola
uprawnego. W uprawie jęczmienia oraz przedplonu – pszenicy jarej i przedprzedplonu – buraka cukrowego na
wybranych obiektach wprowadzono do gleby materię organiczną w postaci: słomy, liści buraczanych i
międzyplonu. Przeprowadzone badania umożliwią wskazanie najlepszego wariantu uprawowego
uwzględniającego trzy poziomy nawożenia azotowego: optymalne, obniżone i podwyższone. Rezultaty badań
pozwolą określić czy zagospodarowanie nawozów organicznych umożliwi redukcję zużycia nawozów
azotowych, a także, który z proponowanych systemów jest najlepszy z punktu widzenia zachowania sprawności
gleby oraz wysokości i jakości plonów. Kontynuowano badania nad poznaniem wpływu różnych wariantów
uprawy konserwującej kukurydzy uprawianej na ziarno z wykorzystaniem roślin mulczujących z rodziny
bobowatych oraz zróżnicowanego nawożenia azotowego na zmiany w siedlisku pola uprawnego oraz wzrost,
22
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
plonowanie i jakość ziarna. Uszlachetnienie materiału siewnego roślin uprawnych należy do czynników
plonotwórczych. Można je prowadzić z wykorzystaniem czynników chemicznych i fizycznych. Wśród
czynników fizycznych można wymienić promieniowanie jonizujące, działanie pola magnetycznego lub światła
lasera. Stosowanie światła lasera do prowadzenia biostymulacji roślin nie jest jeszcze w pełni poznanym
zjawiskiem a do jego efektów zalicza się: odporność na niesprzyjające warunki pogodowe, skrócenie okresu
wegetacji, poprawę wschodów oraz kiełkowania, wzrostu i rozwoju roślin, powstanie silnego systemu
korzeniowego. W badaniach przeprowadzonych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec wykazano
efekt stymulujący naświetlenia materiału siewnego owsa promieniami laser na długość źdźbeł owsa i liczbę
ziaren z wiechy. Długość źdźbła w fazie liścia flagowego po kilkukrotnym naświetlaniu zmniejszyła się istotnie
w porównani do kontroli. Liczba ziaren z wiechy okazała się cechą, na którą wpływ promieniowania laserowego
zaznaczył się po siedmiokrotnym naświetleniu oraz przy wilgotności 30%.
Publikacje:
Zawieja J., Wojciechowski W., Szajsner H., Kosińska B. Reakcja owsa siewnego na zmienne uwilgotnienie
gleby z uwzględnieniem stymulacji laserowej materiału siewnego. Mat. Konf. Nauk. „Antropogeniczne
uwarunkowania produkcji roślinnej” Lublin 23-24.06.2016., 56.
Zimny L., Kuc P., Wacławowicz R., Zych A. 2016. Wschody, obsada i produktywność buraka cukrowego w
różnych systemach uprawy. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Rol. ( w druku)
3. Uprawa zbóż w mieszaninach odmianowych z wykorzystaniem wsiewek międzyplonowych w
warunkach ekologicznego płodozmianu - dr inż. Ewa Tendziagolska
Badania wykazały, że w niesprzyjających warunkach pogodowych obecność wsiewek międzyplonowych w
życie przyczyniła się do istotnego zmniejszenia wilgotności gleby i zwiększenia zwięzłości. W pozostałych
latach, o bardziej optymalnym rozkładzie opadów i temperatur, wprowadzenie bobowatych nie miało wpływu na
stan uwilgotnienia gleby, a zwięzłość była istotnie mniejsza po zastosowaniu wsiewki koniczyny białej i
seradeli. Wprowadzenie do agrotechniki żyta wsiewek międzyplonowych nie wywołało zmian gęstości
objętościowej gleby, choć obserwowano jej nieznaczny wzrost. Obecność koniczyny i seradeli w łanie żyta
spowodowała istotne zwiększenie porowatości ogólnej i kapilarnej gleby w wierzchniej warswie gleby.
Publikacje:
Tendziagolska E., Sobkowicz P., Wacławowicz R., Kuc P. 2016. Kształtowanie wybranych właściwości
fizycznych gleby pod wpływem wsiewek międzyplonowych w uprawie ekologicznego żyta. Acta Scient. Pol. 15
(2) 2016, 65-76.
4. Agrotechnika i bioróżnorodność mieszanek roślin uprawnych – dr hab. inż. Piotr Sobkowicz, dr inż.
Ewa Tendziagolska, dr inż. Agnieszka Lejman, mgr inż. Agnieszka Łagocka
W badaniach oceniano wpływ bioróżnorodoności 3- i 4-gatunkowych mieszanek zbożowych na ich wydajność,
cechy plonotwórcze a także na konkurencyjność komponentów. Wielogatunkowe mieszanki zbóż jarych
plonowały na jednakowym poziomie, a plon każdej z nich mieścił się między plonami najbardziej i najmniej
wydajnego komponentu uprawianego w siewie czystym. Uprawa w mieszankach negatywnie wpływała na
krzewienie produktywne jęczmienia i MTZ owsa, natomiast pozytywnie na liczbę i masę ziaren z kłosa
pszenżyta. Ostatni z wymienionych gatunków dominował w zasiewach mieszanych. W doświadczeniu z
mieszanką jęczmienia z grochem siewnym stwierdzono, że bronowanie pielęgnacyjne wpłynęło na średnią
ważoną średnicę gruzełka (MWDg), stałą wodoodporności (K) oraz wskaźnik wodoodporności (Wod) w
warstwie gleby 0-5 cm. Nie odnotowano istotnych zmian wskaźnika rozpylenia gleby (S) oraz średniej ważonej
średnicy agregatów (MWDa). W innym doświadczeniu z tą mieszanką wykazano, że zmiana rozplanowania
rzędów jęczmienia mająca na celu pozostawienie szerokich pasów niezajętych przez zboże, w których rósł groch
nie miała wpływu na plon białka mieszanki. W kolejnym doświadczeniu badano skuteczność ochrony mieszanki
pszenżyta jarego z bobikiem przed chwastami. Zaobserwowano, że stosowanie różnej intensywności oraz
różnych terminów bronowania wpływało na ilość oraz rodzaj występujących chwastów w uprawie.
Publikacje:
Sobkowicz P., Tendziagolska E., Lejman A., Łagocka A. 2015 (wydano kwiecień 2016, nie była wykazana w
sprawozdaniu z 2015 roku). Wpływ metod siewu jęczmienia w mieszance z grochem na plon białka. Zesz. Nauk.
UP Wroc., Rol. CXII, 611: 65-76.
Sobkowicz P., Tendziagolska E., Lejman A. 2016. Performance of multi-component mixtures of spring cereals.
Part 1. Yields and yield components. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(2): 25-35.
Sobkowicz P., Tendziagolska E., Lejman A. 2016. Performance of multi-component mixtures of spring cereals.
Part 2. Competitive hierarchy and yield advantage of mixtures. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(2): 37-48.
Lejman A., Sobkowicz P., Ogórek R. 2016. Wpływ intensywności bronowania pielęgnacyjnego mieszanki
jęczmienia z grochem siewnym na strukturę gruzełkowatą gleby. Fragm. Agron. 33(1): 55-64.
23
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
5. Ocena użytkowa mieszanek traw gazonowych, pastewnych i metod odtwarzania runi łąkowej wraz z
monitoringiem czynników klimatycznych, glebowych i pratotechnicznych: prof. dr hab. Karol Wolski,
dr Magdalena Szymura, dr inż. Agnieszka Dradrach, mgr inż. Magdalena Biernacik, mgr inż. Marta
Talar-Krasa, mgr Sebastian Świerszcz
Opracowano mobilne urządzenie rejestrujące położenie, czas, temperaturę i wilgotność powietrza do wdrożenia
w rolnictwie, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym i przetwórstwie działające zgodnie z technologią NFC z
możliwością podglądu na mapie Google. Określono wpływ metod zagospodarowania na plonowanie mieszanek
pastewnych na glebie lekkiej. Wykorzystanie siewu bezpośredniego w wieloleciu zwiększało plonowanie roślin
(o 19%) w stosunku do pełnej uprawy. W analizie współdziałania metody renowacji i mieszanki pastewnej
najwyższe plony określono po podsiewie mieszanki traw z T. pratense L. Przeanalizowano biostymulujący
wpływ preparatów biologicznych i wody zdeklastrowanej na wartość bonitacyjną murawy. Prowadzone badania
potwierdziły pozytywną reakcję traw na stosowanie preparatu biologicznego oraz wysoką wartość użytkowej
muraw binarnych. W badaniach dotyczących wpływu biopreparatów na wartość użytkową murawy sportowej na
torze wyścigów konnych określono dodatnie działanie, na jakość wizualną i funkcjonalną trawnika sportowego.
W badaniach dotyczących wpływu wybranych zabiegów pratotechnicznych na odtwarzanie runi łąkowej
zdominowanej przez inwazyjne gatunki nawłoci stwierdzono, że najszybsze efekty w przywracaniu
prawidłowego stanu runi łąkowej zapewnia glifosat, natomiast w dłuższej perspektywie czasowej również
stosowanie glebogryzarki z jednoczesnym siewem gatunków łąkowych lub rozkładaniem świeżego siana.
Dokonano charakterystyki wybranych nawierzchni trawiastych w odniesieniu do stresowych czynników
glebowych w warunkach aglomeracji Wrocławia. Badaniami objęto gleby darniowe trzech parków. Najwyższą
zawartość kadmu, stwierdzono w glebach Parku Zachodniego. Zawartość kadmu w glebach pozostałych
obszarów była zbliżona do naturalnych.
6. Inwazja nawłoci (Solidago L. i Euthamia Nutt.) w południowo-zachodniej Polsce - dr hab. Magdalena
Szymura
W 2016 roku zakończono projekt badawczy, dotyczący czynników wpływających na proces inwazji nawłoci.
Najważniejsze osiągnięcia wynikające z realizacji projektu: (1) Wykazanie, że dwa najbardziej
rozpowszechnione taksony nawłoci S. gigantea i S. altissima nie różnią się pod względem preferencji
siedliskowych a ich skupiskowe rozmieszczenie jest kształtowane głównie przez czynniki związane z historią
introdukcji, dostępnością siedlisk oraz diaspor danego taksonu nawłoci. (2) Opracowanie modelu opisującego
wpływ struktury krajobrazu i zmiennych socjoekonomicznych na rozmieszczenie nawłoci w skali krajobrazu. (3)
Stworzenie klucza do oznaczania na podstawie cech mikromorfologicznych epidermy liścia i cech liści oraz
określenie poziomu DNA oraz liczby chromosomów gatunków nawłoci. (4) Poznanie dynamiki wzrostu,
fenologii, alokacji biomasy a także zdolności konkurencyjnych inwazyjnych gatunków nawłoci w porównaniu
do dwóch taksonów rodzimych. (5) Oszacowanie powierzchni zajętej przez inwazyjne nawłocie na terenie
południowo-zachodniej Polski i określenie kosztów rekultywacji obszarów objętych inwazją.
Publikacje:
Szymura M., Szymura T.H., Świerszcz S. 2016. Do the landscape structure and socio-economic variables
explain alien Solidago invasion? Folia Geobotanica 51: 13-25. DOI 10.1007/s12224-016-9241-4.
Szymura M., Szymura T.H., Wolski K. 2016. Invasive Solidago species: how large area do they occupy and
what would be the cost of their removal? Polish Journal of Ecology 64: 25-34.
Szymura M., Szymura T.H. 2016. Interactions between alien goldenrods (Solidago and Euthamia species) and
comparison with native species in Central Europe. Flora 218: 51-61.
Szymura M., Szymura T.H. 2016. Historical contingency and spatial processes rather than ecological niche
differentiation explain the distribution of invasive goldenrods (Solidago and Euthamia). Plant Ecology 217: 565582.
7. Biologia, ekologia i występowanie gatunków synantropijnych - prof. dr hab. Danuta Parylak, mgr inż.
Elżbieta Pytlarz, dr hab. Janina Zawieja
Obserwacje prowadzone w pieciu wybranych gospodarstwach ekologicznych na Dolnym Śląsku wykazały w
nich obecność 75 gatunków chwastów. Najwięcej gatunków wystąpiło w uprawie orkiszu i owsa siewnego
(odpowiednio 32 i 26 gatunków) a najmniej w mieszance żyta z wyką (15 gatunków). Największym stopniem
zachwaszczenia oznaczała się uprawa ziemniaka (średnio 99 szt./m2) a najmniejszym żyto ozime uprawiane w
mieszance z wyką ( średnio 15 szt./m2). W badaniach przeprowadzonych w zbiorowiskach segetalnych, na
terenie gmin: Wrocław - dzielnica Psie Pole, gminy Oleśnica i Dobroszyce, Syców, Dziadowa Kłoda w
województwie Dolnośląskim oraz Doruchów w województwie wielkopolskim wykazano obecność 14 gatunków
inwazyjnych. Największą liczbę gatunków inwazyjnych zanotowano w gminie Wrocław (9 gatunków), oraz w
gminie Oleśnica i Dziadowa Kłoda (po 8 gatunków). Jednak wśród upraw polowych występowały one
sporadyczne i w niewielkim nasileniu (współczynnik pokrycia nie przekraczał zazwyczaj 500). Wyjątek
stanowią w gminie Oleśnica takie gatunki taki jak: Conyza canadensis oraz Galinsoga ciliata (współczynniki
24
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
kolejno wynoszą: 1250 oraz 1325) oraz Amaranthus retroflexus i Echinochloa crus-galli w gminie Wrocław
(pokrycie przez te gatunki wynosiło odpowiedni0 992 i 1062).
W badaniach polowych na polach produkcyjnych rolników analizowano wpływ stopnia zachwaszczenia stulichą
psią na strukturę łanu i plonu kilku roślin uprawnych. Wykazano, że wzrost zachwaszczenia stulichą powoduje
narastanie konkurencyjności chwastu w pobieraniu N, P, K w stosunku do rzepaku, choć jedncześnie występuje
ograniczenie płodności chwastów. W porównaniu z łanem całkowicie odchwaszczonym istotne straty w plonie
rzepaku ozimego (0,26 t∙ha-1) stwierdzono już przy 5 sztukach D. sophia na 1m2. Podobną zależność redukcji
plonu od rosnącej obsady stulichy obserwowano także w kukurydzy, grochu i pszenżycie. Z kolei celem badań
laboratoryjnych było określenie potencjału allelopatycznego ekstraktów wodnych z roślin uprawnych: pszenicy,
rzepaku, gryki o zróżnicowanych ich stężeniach wobec D. sophia. Wykazano, że wyciągi wodne z gryki o
najwyższym stężeniu miały najbardziej inhibicyjny wpływ na zdolność kiełkowania oraz długość i masę siewek
D. sophia, podczas gdy wyciągi wodne z pszenicy i rzepaku miały charakter stymulujący. Wykazano także ścisłą
zależność kiełkowania D.sophia od długości dnia i głębokości umieszczenia nasion w glebie - najszybciej
wschodziły rośliny z powierzchni gleby.
Publikacje:
Zawieja J., Wojciechowski W. Zróżnicowanie flory segetalnej w wybranych gospodarstwach ekologicznych na
Dolnym Śląsku. w zależności od rośliny uprawnej. Mat. z Konf. Nauk z cyklu: Rejonizacja chwastów
segetalnych w Polsce. Wrocław- Krzydlina Mała /k. Lubiąża, 7-9.09.2016, 27
Zawieja J., Wojciechowski W. Występowanie roślin inwazyjnych w uprawach rolniczych. Mat. z Konf. Nauk z
cyklu: Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce. Wrocław- Krzydlina Mała /k. Lubiąża, 7-9.09.2016, 38
Łagocka A., Pytlarz E. 2016. Competitive adsorption of macronutrients by weeds and winter wheat. Materials
from 5th International Conference for PhD students, 16-17. kwietnia 2016r., Kraków, 38-39.referat
Pytlarz E., Parylak D. 2016. Allelopathic potencial of water extracts from some crop plants towards of the
flixweed (Descurainia sophia (L.)). Materials from 5th International Conference for PhD students, 16-17.
kwietnia 2016r., Kraków, 41-42.poster
Pytlarz E., Parylak D. 2016. Wpływ różnych przedplonów na wschody, wzrost i rozwój stulichy psiej
(Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl). XL Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja Chwastów
Segetalnych w Polsce". 7-9 września 2016r. Wrocław - Krzydlina Mała. 17. referat
Pytlarz E., Parylak D. 2016. Szkodliwość stulichy psiej (Descurainia sophia (L.)) w łanie rzepaku ozimego. 56.
Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB. 11-12 lutego 2016 r. Poznań. 45. referat
Pytlarz E., Parylak D. 2016. Plenność Descurainia sophia (L.) w łanach czterech roślin uprawnych. 56. Sesja
Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB. 11-12 lutego 2016 r. Poznań. 45. poster
Pytlarz E. 2016. Kiełkowanie nasion wybranych gatunków chwastów w zależności od warunków świetlnych i
głębokości ich umieszczenia.Materiały konferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców
Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 15-16 września 2016r., Wrocław, 84.referat
Łagocka A., Pytlarz E. 2016. Konkurencyjne pobieranie makroskładników przez chwasty i pszenicę ozimą.
Episteme - czasopismo naukowo-kulturalne 39(1): 195-204.
Pytlarz E., Parylak D. 2016. Potencjał allelopatyczny wyciagów wodnych z wybranych roślin uprawnych w
stosunku do stulichy psiej (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl). Episteme - czasopismo naukowokulturalne 39(1): 227-234.
8. Wartość nawozowa międzyplonów i ich oddziaływanie na siedlisko i roślinę następczą – dr hab.
Wiesław Wojciechowski, mgr inż. Anna Lehmann, mgr inż. Martyna Szałata, dr hab. Janina Zawieja
Wartość nawozowa międzyplonów w większym stopniu zależała od rodzaju rośliny międzyplonowej niż ilości
produkowanej przez nie biomasy. Z mieszanką wprowadzono do gleby ponad dwukrotnie więcej azotu, mimo że
plon suchej masy był tylko nieznacznie większy niż gorczycy. Ten międzyplon akumulował również więcej
potasu i fosforu. Międzyplony na ogół ograniczały zachwaszczenie łanu rośliny następczej, co uwidoczniło się
szczególnie w odniesieniu do suchej masy chwastów. Lepszą pod tym względem była mieszanka
międzyplonowa bobiku i grochu polnego niż gorczycy białej. Międzyplon z roślin strączkowych zwiększył
zdecydowanie plon ziarna pszenicy jarej niż określony po gorczycy czy uprawie bez międzyplonów.
Publikacje:
Wojciechowski W., Zawieja J., Lehmann A., Sekutowski T.R. 2016: The effect of catch crops cultivated in
accordancewith the agri-environment scheme on weed infestationof spring wheat stand. Plant Soil Environ. 62,
2016, 3: 99–104.
2. Wojciechowski W., Wermińska M. 2016. Plonowanie i wartość nawozowa międzyplonów ścierniskowych
uprawianych zgodnie z zasadami programu rolnośrodowiskowego. Frag., Agron., 33 (2), 103-109.
9. Wykorzystanie organiczno-mineralnego granulatu nawozowego wytworzonego z pofermentu do
uprawy roślin – prof. dr hab. Leszek Kordas, dr Agnieszka Lejman
Badania wazonowe finansowane z NCBiR rozpoczęto w 2016 roku. Materiał badawczy stanowić będzie
zmodyfikowany poferment (bionawóz) z roślin energetycznych. Bionawóz zostanie zastosowany w określonych
25
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
dawkach do nawożenia 10 wybranych roślin energetycznych. W celu uzyskania dużej dokładności wyników
badania prowadzone są w wazonach w pełni kontrolowanych warunkach w hali wegetacyjnej w 5 powtórzeniach
przez okres 2-3 sezonów wegetacyjnych. Badania materiału roślinnego i podłoża zgodne z powszechnie
stosowaną metodyką i wysokiej klasy aparaturą pozwolą na uzyskanie w pełni wiarygodnych wyników do
analizy problemu z zastosowaniem metod matematycznych głównie analizy wariancji. Obecnie badania są w
toku.
Katedra Ochrony Roślin wraz z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej
1. Zdrowotność roślin, jako element monitoringu środowiska naturalnego na przykładzie Karkonoszy i
Tatr – dr inż. Wojciech Pusz (praca habilitacyjna)
Badania prowadzone w latach 2011-2015 obejmowały ocenę zdrowotności kosodrzewiny (Karkonoszy i Tatry)
oraz badania aeromykologiczne w Karkonoszach. Najważniejszym osiągnięciem było odkrycie i opisanie
nowego dla nauki gatunku grzyba Lyphodermium corconticum. Opracowano skalę porażenia dla kosodrzewiny
oraz opisano kompleksowo wszystkie choroby tej rośliny. Prowadzony monitoring aeromykologiczny był
pierwszą tego typu próbą realizowaną na obszarach górskich. Stwierdzono, że wraz z masami powietrza z Czech
i Niemiec do Polski dostają się zarodniki grzybów patogenicznych dla roślin.
2. Chrząszcze z rodziny kusakowatych (Staphylinidae) i ich rola w regulacji liczebności ważniejszych
fitofagów rzepaku ozimego - mgr inż. Paweł Mederski (rozprawa doktorska)
Praca dokumentuje znaczący wpływ kusakowatych w regulacji liczebności ważniejszych fitofagów rzepaku.
Wykazano obecność 212 gatunków Staphylinidae, z czego najliczniej występujące to gatunki funkcjonujące,
jako drapieżce różnych stadiów rozwojowych słodyszka rzepakowego, pryszczarka kapustnika oraz chowaczy.
Wykazano również zdolność 75 gatunków badanych chrząszczy do ścisłego, piętrowego zasiedlenia łanu.
Tworzą one określone grupy siedliskowo-troficzne uprawy, co dowodzi występowania ścisłej relacji (drapieżca
– ofiara) między tymi gatunkami. Dowodzi również relacji zsynchronizowanej w czasie jak i przestrzeni.
Potwierdzono, że Tachyporus hypnorum preferuje larwy Dasineura spp. i larwy Meligethes spp., Philonthus
cognatus zaś imago i larwy Meligethes spp. Wykazano też, że imago i larwy gatunków z rodzaju Ceutorhynchus
spp. mogą być zjadane przez Philonthus cognatus i Xantholinus longiventris.
3. Wpływ sposobu uprawy roli i sposobu aplikacji herbicydów na rozwój grzybów na ziarnie żyta - prof.
dr hab. Elżbieta Pląskowska
Uproszczone systemy uprawy roli w zbożach mogą prowadzić do wzrostu zachwaszczenia oraz sprzyjać
rozwojowi grzybów z rodzaju Fusarium, które wytwarzają w ziarnie szkodliwe dla ludzi i zwierząt metabolity.
Celem badań było określenie wpływu różnych sposobu uprawy roli oraz zastosowanej ochrony herbicydowej na
stopień zasiedlenia ziarna wybranych odmian żyta ozimego przez Fusarium spp. Czynnik odmianowy miał duży
wpływ na stopień zasiedlenia ziarna przez F. avenaceum i F. culmorum. Odmiana Dańkowskie Złote była
bardziej podatna na infekcję przez Fusarium spp. niż odmiana Picasso. Uprawa uproszczona w większym
stopniu sprzyjała porażeniu ziarna żyta, obydwu odmian przez Fusarium spp. niż uprawa płużna. Herbicyd
Glean 75 WG stosowany jesienią przyczynił się do wzrostu nasilenia występowania w ziarnie F. avenaceum i F.
culmorum. Jesienny i wiosenny termin stosowania herbicydu Atlantis 04 WG na odmianie Picasso w
jednakowym stopniu zabezpieczał ziarno żyta przed infekcją przez Fusarium spp. Gatunki z rodzaju Fusarium
porażające ziarno żyta różniły się reakcją na zmienne warunki środowiskowe wywołane zróżnicowanymi
odmianami, systemami uprawy i obiektami herbicydowymi. Fusarium avenaceum najsilniej porażał odmianę
Dańkowskie Złote w uprawie uproszczonej chronionej herbicydem Glen 75 WG, po jesiennym terminie
stosowania tego środka chwastobójczego.
Publikacje:
Gołębiowska H., Pląskowska E., Weber R., Kieloch R., 2016. The effect of soil tillage and herbicide applications
on the incidence of the genus Fusarium fungi in the grain of rye. Plant, Soil and Environment 62, 10: 435-440.
4. Phomopsis scabra jako groźny patogen platana klonolistnego - prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska
Platan klonolistny jest drzewem, które coraz częściej jest wykorzystywane do upiększenia miasta. Jedną z
głównych tego przyczyn jest duża odporność na zanieczyszczenie powietrza, jak i wysoka przepuszczalności
światła przez liście. Jednak roślina ta jest podatna na infekcje powodowane przez wiele gatunków grzybów, w
tym przez Phomopsis scabra, który powoduje zrakowacenia pędów i może prowadzić do zamierania całych
drzew. Celem badań było określenie stopnia zagrożenia drzew platana klonolistnego przez Phomopsis scabra w
4 lokalizacjach we Wrocławiu. Phomopsis scabra okazał się być zagrożeniem dla platanów klonolistnych tylko
w rejonie wrocławskiego Rynku. Do najczęściej występujących objawów na zakażonych drzewach można
26
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
zaliczyć zrakowacenie pędów, które zaczynały się przeważnie w miejscu ran. Nieliczne drzewa zamierały.
Pogorszenie się stanu zdrowotnego drzew w rejonie wrocławskiego Rynku prawdopodobnie było związane z
młodym wiekiem drzew (od 7 do 10 lat), a także ich podwyższoną podatnością na choroby. Zbyt ubita ziemia i
zbyt mała dostępność wody miały również negatywny wpływ na rosnące tam drzewa. W niesprzyjających dla
patogena warunkach środowiskowych (wysoka temperatura, mała ilość opadów) grzyb może wykazywać
endofityczne uzdolnienia i zasiedlać wewnętrzne tkanki drzew, co może wiązać się z zwiększonym nasileniem
choroby i jej objawów w późniejszym czasie.
Publikacje:
Pląskowska E., Mazurek J., Gębarowska E., Grzeszczuk J., 2015. Phomopsis scabra jako groźny patogen platana
klonolistnego. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu. Nr 612, seria Agronomia CXIII: 57-66.
5. Ocena wpływu warunków atmosferycznych na występowanie żółtej plamistości igieł kosodrzewiny w
Karkonoszach - dr hab. Wojciech Pusz
Obserwacje terenowe prowadzono w latach 2011-2013 w odstępach czterotygodniowych, od czerwca do
października, na wybranych stanowiskach badawczych zlokalizowanych na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego (Równia pod Śnieżką, Równina nad Samotnią, Kocioł Małego Stawu, Szrenica, nad Śnieżnym
Kotłem, Śnieżny Kocioł) oraz na jednym stanowisku na Hali Izerskiej. Określano objawy oraz procent
porażonych igieł na jednym pędzie. W tym celu na każdym stanowisku wybrano 4 obiekty badawcze, na których
oceniano występowanie objawów chorób w ujęciu procentowym na 10 losowo wybranych pędach, na wysokości
około 1 m. W celu oceny zmienności indeksu porażenia kosodrzewiny przez grzyba wywołującego żółtą
plamistość igieł w zróżnicowanych siedliskach Karkonoszy zastosowano wielozmienną analizę wariancji
(MANOVA) oraz metodę analizy dyskryminacyjnej opisaną w opracowaniach Morrisona [1976] i Krzyski
[1990]. Powyższa analiza pozwala na ocenę zmienności indeksu porażenia w przestrzeni zdefiniowanej przez 6
zmiennych (miesięcy) w latach 2011-2013. W celu porównania wyników analizy dyskryminacyjnej zastosowano
również analizę skupień metodą Warda. Uzyskane wyniki analizowano na tle warunków meteorologicznych
reprezentowanych przez stacje IMGW-PIB na Śnieżce (50°44’N, 15°44’E, 1603 m npm) oraz w Jakuszycach
(50°49’N, 15°27’E, 860 m npm), 5 metra. Największy wpływ na zmienność indeksu porażenia w
poszczególnych rejonach Karkonoszy wywarły warunki atmosferyczne w czerwcu i lipcu. Zastosowany model
może stanowić bazę do stworzenia programów sygnalizacyjnych pojawu żółtej plamistości igieł oraz innych
chorób igieł kosodrzewiny, ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych oraz trudno dostępnych.
Publikacje:
Pusz W., Weber R., Dancewicz A., Kita W. 2016. Study of the effect of weather conditions on the incidence of
Lophodermium yellow needle blight in the dwarf mountain pine in the Karkonosze and Izerskie Mountains
(Poland). Journal of Mountain Science 13 (4): 725-733
6. Badania współzależności między odmianami pszenicy, fuzariozą kłosa, a mykobiotą nasion - dr hab.
Wojciech Pusz
Celem pracy było określenie odporności odmian pszenicy ozimej na fuzariozę kłosów (FHB) w zależności od
zasiedlenia nasion przez grzyby. Materiałem do badań było 10 szwajcarskich i 10 polskich odmian pszenicy
uprawianych w Szwajcarii. Stwierdzono obecność 18 gatunków grzybów zasiedlających ziarno. Wyniki
wykazują znaczne różnice w obecności i liczebności gatunków grzybów między odmianami. Występowanie
grzybów z rodzaju Fusarium nie było skorelowane z odpornością odmian na fuzariozę kłosów. Niniejsza praca
wskazuje, że różnorodność czynników może mieć wpływ na kolonizację ziarna pszenicy przez grzyby.
Publikacje:
Pusz W., Mascher F., Czembor E., Czembor J., Ogórek R. 2016. Characterization of the Relationships between
Wheat Cultivars, Fusarium Head Blight, and Mycoflora Grains. Polish Journal of Environmental Studies 25(3):
1-8.
7. Grzyby występujące w powietrzu w miejscach zimowania nietoperzy - dr hab. Wojciech Pusz
Badania prowadzono na terenie rezerwatu „Nietoperek” w Międzyrzedzkim Rejonie Umocnionym. Są to
największe w tej części Europy zimowiska nietoperzy. Określano skład gatunkowy oraz stężenie zarodników
grzybów obecnych w miejscach zimowania tych zwierząt. W trakcie badań, obecność P. destructans
stwierdzono na początku okresu hibernacji oraz w styczniu i to jedynie w kilku lokalizacjach. Najwyższą
wartość CFU/m3 powietrza zanotowano na stanowisku 9 (from Bhf Friedrich to PzW 720). Na tym stanowisku
panowała zbliżona temperatura jak w pozostałych lokalizacjach, natomiast wilgotność powietrza była wyższa,
bo sięgała 100%. Takie warunki sprzyjają rozwojowi P. destructans, który świetnie się rozwija w niskich
temperaturach i w ubogich w składniki pokarmowe środowiskach. Fakt występowania tego grzyba w powietrzu,
szczególnie na stanowisku 9 jest zapewne związane z najwyższą stwierdzoną liczbą nietoperzy w tym miejscu,
w porównaniu z innymi lokalizacjami.
Publikacje:
27
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Kokurewicz T., Ogórek R., Pusz W., Matkowski K. 2016. Bats Increase the Number of Cultivable Airborne
Fungi in the “Nietoperek” Bat Reserve in Western Poland. Microbial Ecology 72 (1): 36-48 DOI
10.1007/s00248-016-0763-3
8. Rola monitoringu fitopatologicznego na terenach prawnie chronionych na przykładzie Karkonoszy dr hab. Wojciech Pusz
Celem monitoringu fitopatologicznego jest określenie zdrowotności roślin rosnących na danym obszarze, a tym
samym obserwacja zmian, jakie zachodzą w populacjach roślinnych. W ogromnej większości tego typu
obserwacje prowadzone są głównie w rolnictwie oraz leśnictwie. Jednym z elementów tego typu monitoringu są
obserwacje aeromykologiczne, które pozwalają określić skład gatunkowy grzybów w powietrzu danego rejonu.
Interesującym aspektem prowadzenia monitoringu fitopatologicznego jest ocena pochodzenia danego gatunku
rośliny. Badania zbiorowisk grzybów (włączając w to patogeny) na roślinach mogą wskazywać np. na reliktowy
charakter danego gatunku rośliny. Z kolei ograniczanie występowania lub zanikanie gatunków grzybów
związanych z rośliną-gospodarzem świadczyć może o powolnym zanikaniu ich stanowisk. Dotyczy to zwłaszcza
gatunków grzybów o charakterze arktyczno-alpejskim. W przypadku niektórych roślin gospodarzy stwierdza się
z kolei zasiedlanie ich organów przez grzyby polifagiczne występujące na licznych roślinach żywicielskich.
Takim przykładem jest wierzba lapońska, na której w Karkonoszach w 1999 roku stwierdzono występowanie 6
gatunków grzybów, a w roku 2015 już żadnego. Jednak porównując skład gatunkowy grzybów związanych z
wierzbą lapońską podany przez Schroetera w 1908 z obecnie zastanym oraz z wynikami prac innych badaczy,
wyraźnie zaznacza się spadek liczebności gatunków grzybów. Może mieć to związek z zanieczyszczeniem
środowiska, jakie miało miejsce w Sudetach w drugiej połowie XX wieku. W latach 90-tych XX wieku nie
znajdowano w Karkonaszch gatunków z rodzaju Rhytisma, które zasiedlają liście drzew i krzewów, a są
szczególnie wrażliwe na stężenie SO2 w powietrzu. Natomiast obecnie grzyby te są już znajdowane na całym
obszarze Karkonoszy. Monitoring fitopatologiczny był prowadzony w latach 2014-2015 w piętrze subalpejskim
Karkonoszy, a obserwacje aeromykologiczne na kilku stanowiskach badawczych, powyżej 1000 m.n.p.m w
polskich masywach górskich. Wykazano, że w porównaniu do podobnych badań prowadzonych w latach 90-tych
XX wieku zmienił sią skład gatunkowy grzybów zasiedlających np. Rubus chamaemorus czy Salix herbacea.
Publikacje:
Pusz W. 2016. Plants’ healthiness assessment as part of the environmental monitoring of protected mountainous
area in the example of Karkonosze (Giant) Mts. (SW Poland). Environmental Monitoring and Assessment 188
(10): 1-15. DOI 10.1007/s10661-016-5551-5
9. Badania składu i funkcjonowania zespołów mikroorganizmów glebowych ze szczególnym
uwzględnieniem wzajemnych stosunków pomiędzy drobnoustrojami ryzosferowymi a roślinami – dr
Małgorzata Oksińska
Opisano szybką metodę bezpośredniej detekcji i identyfikacji patogenicznych bakterii wywołujących późne
zamieranie ziemniaka. Metoda umożliwia identyfikację patogenicznych bakterii w łodygach roślin bez
konieczności izolacji bakterii w oparciu o technikę PCR z wykorzystaniem zestawu specyficznych primerów dla
Pectobacterium atrosepticum (Y45/Y46), primerów dla Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum wraz
z Pectobacterium wasabiae) (INPCCF/INPCCR) oraz promerów dla Dickeya spp. (Ech1/Ech1’). Badania
potwierdziły obecność mieszanych infekcji ziemniaków przez Dickeya spp. oraz P. carotovorum subsp.
carotovorum wywołujących więdnięcie roślin, szczególnie w trakcie upalnych okresów letnich na terenie Polski.
Publikacje:
Małgorzata P. Oksińska, Elżbieta G. Magnucka, Stanisław J. Pietr. 2016. Fast molecular detection of
Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and Dickeya spp. from potato
(Solanum tuberosum L.) stem tissues. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU). 19 (4).
10. Występowanie bakterii degradujących hydrożele stosowane w uprawach polowych – dr Małgorzata
Oksińska
Przeprowadzono badania nad możliwością biodegradacji usieciowanych kopolimerów amidu kwasu akrylowego
i soli potasowej kwasu akrylowego przez bakterie glebowe. Wykazano, że powyższy kopolimer
wykorzystywany może być degradowany przez szczep Rhizobium radiobacter 28SG oraz szczep Bacillus
aryabhattai 31SG, co powodowało znaczną utratę jego wodochłonności. Stopień degradacji zależny był od
zawartości monomenrów w preparacie technicznym, które powyższe bakterie wykorzystywały, jako źródło
węgla i energii.
Publikacje:
Małgorzata P. Oksińska, Elżbieta G. Magnucka, Krzysztof Lejcuś, Stanisław J. Pietr. 2016. Biodegradation of
the cross-linked copolymer of acrylamide and potassium acrylate by soil bacteria. Environmental Science and
Pollution Research. 623: 5969–5977.
Katedra Ogrodnictwa
28
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
1. Zastosowanie śruty z kukurydzy, jako białkowego dodatku do podłoża w uprawie pieczarek - prof. dr
hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Przeprowadzono trzy cykle badań dotyczących zastosowania rozdrobnionego materiału kukurydzianego, jako
białkowego dodatku do podłoży wykorzystywanych w produkcji grzybów jadalnych. Rozdrobnione ziarno
kukurydzy lub jej kolby mogą być materiałem bardzo cennym, jako dodatek tzw. białkowy do podłoża
przeznaczonego do uprawy np. pieczarki i równocześnie także tanim rozwiązaniem. Badania suplementu
kukurydzianego przeprowadzone w Centrum Uprawy Grzybów Jadalnych i Leczniczych w Psarach wykazały, iż
wpływa on w zbliżony sposób na grzybnię pieczarki jak dodatki wysokobiałkowe. Stwierdzono, że plon ogółem
pieczarek zebrany z 1 m2 i plon przypadający na 1 t podłoża w uprawie na podłożu tradycyjnym oraz z
dodatkiem suplementu kukurydzianego był pod względem statystycznym porównywalny. Obliczona struktura
plonu w obu kombinacjach również była podobna. Obecnie na rynku polskim dostępne są jedynie dodatki
białkowe produkowane na bazie soi (tzw. dokarmiacze), które są znacznie droższe. Wskazane jest opracowanie
optymalnej technologii uprawy kukurydzy z ochroną przed chorobami na etapie uprawy polowej, następnie
technologii zbioru i przetwarzania, aby uzyskany suplement bogaty był w wymagane składniki pokarmowe i
jednocześnie wolny od patogenów i niekorzystnych substancji.
2. Skład gatunkowy chwastów w sadzie pod wpływem długotrwałego stosowania dolistnych herbicydów dr hab. Maria Licznar-Małańczuk
W ramach badań w Katedrze Ogrodnictwa UP we Wrocławiu sfinalizowano temat badawczy na terenie Stacji
Badawczo-Dydaktycznej w Samotworze dotyczący składu gatunkowego zachwaszczenia w ugorze
herbicydowym w pierwszych dziesięciu latach po założeniu sadu jabłoniowego na kilku podkładkach karłowych.
Wieloletnie utrzymywanie ugoru herbicydowego przyczyniło się do zmiany składu fitosocjologicznego roślin w
sadzie. Skład gatunkowy chwastów pozostawał w zależności od reakcji poszczególnych gatunków na aplikację
herbicydów dolistnych. W pierwszym roku po posadzeniu jabłoni obserwowano całkowitą eliminację Elymus
repens (L.) Gould., a w latach następnych również innych wieloletnich chwastów – Convolvulus arvensis L. i
Cirsium arvense L. Scop. Utrzymywanie ugoru herbicydowego nie wpłynęło na ograniczenie Taraxacum
officinale Web. W okresie pełni owocowania drzew wzrastał udział powierzchni gleby pokrytej przez rośliny w
znacznym stopniu tolerujące herbicydy dolistne – Trifolium repens L. i Epilobium adenocaulon Hausskn.
Populacja tych chwastów była jednak istotnie ograniczana w rzędach silniej rosnących drzew na półkarłowej
podkładce P 2 w porównaniu z P 22. Dominującym chwastem jednorocznym była Stellaria media (L.) Vill.
Istotny wzrost populacji dominujących jedno- i wieloletnich chwastów w rzędach drzew notowano w latach
wysokich opadach w wyniku poprawy warunków wodnych w sadzie.
Publikacje:
Licznar-Małańczuk M., Sygutowska I. 2016. The weed composition in an orchard as a result of long-term foliar
herbicide application’ Acta Agrobotanica, 69(3): 1685.
3. Ocena wpływu genomu na wartość biologiczną pomidora w uprawie szklarniowej i polowej - prof. dr
hab. Anita Biesiada
Pomidor (Lycopersicon esculentum Mill.) jest gatunkiem bardzo popularnym zarówno w uprawie polowej, jak i
szklarniowej. W Polsce zaliczany jest do grupy siedmiu gatunków o największym znaczeniu gospodarczym.
Owoce tej rośliny charakteryzują się bardzo wysoką wartością odżywczą. Charakteryzują się małą
kalorycznością i posiadają wiele cennych składników biologicznie czynnych w tym najcenniejszy z punktu
widzenia dietetycznego likopen. Trzyletnie badania nad oceną składu chemicznego owoców 25 odmian
pomidora w uprawie szklarniowej i polowej przeprowadzono w Stacji Badawczej w Katedrze Ogrodnictwa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W szklarni oceniano 9 odmian: Black Prince, Black Cherry,
Malinowy Smaczek, Mamoru F1, Starbuck, Bogota F1 Tomimaru muchoo, Cornabel F1, Befsztyk żółty,
natomiast uprawie polowej 16: Helio, Żółty pearshaped, Tigerella, San Marzano, Malinowy retro, Awizo F1,
Barlo F1, Maliniak, Krakus, Cocktail - Cerise, Radana, Malinowy smaczek, Buffalo serca, Malinowy olbrzym,
gigant, Zielona zebra. W świeżym materiale roślinnym owoców oznaczano zawartość cukrów, likopenu,
karotenoidów i polifenoli, suchej masy, makroelementów (P, K, Mg, Ca) i N-NO3. Pomidory odmian Tomimaru
muchoo, Krakus i Buffalo serca wykazały najwyższą zawartość likopenu na poziomie powyżej 30 mg ∙ 100 g1ś.m., a najniższą zawartość tego związku odnotowano u odmian o żółtych owocach. Największą zawartość
polifenoli, karotenoidów i cukrów stwierdzono w odmianach owocach koktajlowych. Owoce odmian
uprawianych w szklarni zawierały więcej likopenu w porównaniu do uprawianych w polu. Wyniki przyczynią
się do pogłębienia wiedzy na temat składu chemicznego różnych odmian pomidorów przydatnych w
racjonalnym żywieniu człowieka i produkcji żywności.
Publikacje:
29
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Śniegowska J., Biesiada A., 2016: Biologically active compounds of 25 tomato cultivars. 2 nd International
Scientists Symposium “Plants in Pharmacy and nutrition.” 15-17 September 2016, Wroclaw Poland: 62.
4. Wykorzystanie biowęgla i kompostu, jako dodatku do gleb zdegradowanych - dr inż. Piotr Chohura
Na glebach skażonych uprawa roślin jest utrudniona z powodu zatrucia metalami ciężkimi. Dodatek substancji
organicznej może ograniczyć to niekorzystne zjawisko. W doświadczeniach z sałatą, rzodkiewką i szpinakiem
oceniano wpływ biowęgla i kompostu na plon i jakość roślin. Rośliny były uprawiane w skrzynkach
ogrodniczych o długości 1 mb (pojemność 10 l), podłożem była skażona gleba z okolic huty koło Głogowa,
którą mieszano z kompostem i biowęglem. Materiały organiczne dodawano do gleby objętościowo w ilości 5, 10
i 20%. Nawożenie obejmowało zastosowanie 2,5g nawozu YaraMila Kompleks na litr takiego podłoża przed
siewem/sadzeniem. Doświadczenia przeprowadzono w szklarni nieogrzewanej. Zabiegi pielęgnacyjne polegały
na przerywce roślin uprawianych z siewu (rzodkiewka i szpinak) oraz podlewaniu w miarę potrzeb. Nie
stosowano ochrony, ponieważ nie wystąpiły choroby ani szkodniki. Dodatek substancji organicznej przyczynił
się do istotnego wzrostu plonu uprawianych warzyw w stosunku do kontroli o 3 do 5 razy. Plonowanie roślin
wzrastało wraz ze zwiększaniem ilości dodanego nawozu organicznego. Warzywa uprawiane na glebie bez
dodatku substancji organicznej nie wykształciły części jadalnych i wykazywały objawy zatrucia (skarłowacenie i
chlorozy). Zastosowanie kompostu przyczyniło się do uzyskania lepszego wzrostu roślin w porównaniu do
biowęgla stosowanego w takich ilościach. Najlepsze efekty produkcyjne uzyskano stosując dodatek kompostu w
ilości 20%. Zastosowanie substancji organicznej w postaci mieszaniny kompostu z biowęglem skutkowało
ograniczeniem plonowania roślin w porównaniu do takiej samej ilości kompostu. Mogło to wynikać z faktu
wniesienia z kompostem pewnej ilości składników pokarmowych, jak również zwiększenia aktywności
mikrobiologicznej w takim podłożu.
5. Wpływ superabsorbentu i dawki wody na wzrost i kwitnienie wybranych gatunków roslin ozdobnych
uprawianych w skrzynkach balkonowych - dr hab. Regina Dębicz prof. nadzw.
Celem doświadczenia było określenie wpływu superabsorbentu w postaci geokompozytu na rośliny uprawiane w
skrzynkach. Doświadczenie z trzema gatunkami roślin balkonowych ozdobnych - pelargonia rabatowa ,,Trend
Dark Red”, szałwia błyszcząca, fuksja mieszańcowa ,,Snow Cape” - zostało założone we wrześniu 2016 roku w
tunelu foliowym. Pierwszy czynnik doświadczenia stanowiła obecność lub brak geokompozytu. Geokompozyt
składał się z superabsorbentu umieszczonego pomiędzy dwoma zszytymi po bokach taśmami geowłókniny o
długości 100 cm i szerokości 10 cm. Po namoczeniu w wodzie taśmy umieszczono na dnie skrzynki o
wymiarach 100 cm x 18 cm x 14 cm i nasypano substrat torfowy. Drugim czynnikiem była dzienna dawka
wody: 0,5 dm3 i 1 dm3. Na początku lipca wykonano pomiary biometryczne roślin (liczba i długość pędów,
kwiatostanów, średnica kwiatostanów, liczba kwiatów), a we wrześniu zważono świeżą i suchą masę części
nadziemnych roślin, oznaczono zawartość chlorofilu całkowitego w liściach oraz P, K, Mg, Ca, Si w suchym
materiale. Wyniki analizy statystycznej pokazały, że geokompozyt miał różny wpływ na wartość badanych cech
morfologicznych roślin, suchą i świeżą masę roślin oraz zawartość makroelementów w liściach. Korzystnie
wpłynął na liczbę i średnicę kwiatostanów pelargonii, negatywnie na suchą masę u fuksji mieszańcowej i
pelargonii rabatowej i nie miał istotnego wpływu na żadną z analizowanych cech szałwii. Na niektóre cechy
szałwii błyszczącej miała natomiast znaczący wpływ dawka wody. Rośliny tego gatunku, intensywniej
nawadniane, tworzyły dłuższe pędy i kwiatostany, miały większą średnicę roślin oraz większą suchą i świeżą
masę. Zastosowanie geokompozytu i mniejszej dawki wody spowodowała u pelargonii rabatowej wytworzenie
największej liczby pędów oraz największej świeżej i suchej masy.
6. Wpływ dolistnego dokarmiania krzemem zawartego w preparacie Actisilu na wzrost i kwitnienie
wybranych gatunków roślin jednorocznych - dr hab. Regina Dębicz prof. nadzw.
Krzem zmniejsza podatność roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe, zwiększa odporność na
patogeny i szkodniki, wzmacnia tkanki i ściany komórkowe, zwiększa biomasę i plon, poprawia stan odżywienia
roślin, zwiększa zawartość chlorofilu. Wpływa na kształtowanie cech morfologicznych roślin.
Celem badań było określenie wpływu krzemu zawartego w preparacie Actisil na wzrost i kwitnienie Gazania
rigens, Salvia farinacea i Verbena ×hybrida, które mają zastosowanie na kwietnikach i balkonach. W latach
2015-2016 w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych UP we Wrocławiu założono
doświadczenie dwuczynnikowe metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach. Pierwszy czynnik
stanowiło stężenie roztworu Actisilu zawierającego krzem (0, 120, i 240 mg dm-3) drugim czynnikiem była
liczba aplikacji roztworem krzemowym (2, 4, 6). Rośliny opryskiwano dolistnie w odstępach tygodniowych od 2
kwietnia. Obiektami kontrolnymi były rośliny opryskiwane (2, 4, 6 razy) wodą destylowaną. W czasie wegetacji
rośliny dokarmiano 0,5%, roztworem Florovitu co 10 dni dokorzeniowo (150 ml na doniczkę). Pomiary cech
morfologicznych, takich jak: wysokość i średnica roślin, średnicę/długość kwiatostanów, liczba pędów
kwiatostanowych, liczba kwiatostanów, liczba kwiatów w kwiatostanie i dodatkowo u Gazania liczba liści,
wykonano na początku kwitnienia. Pomiary biometryczne przeprowadzono na początku kwitnienie roślin.
Analiza laboratoryjna obejmowała określenie zawartości w liściach: P, K, Mg, Ca, Si oraz chlorofilu. Wykazano
30
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
korzystny wpływ krzemu na większość cech morfologicznych badanych gatunków roślin. Rośliny najlepiej
zareagowały na dwu i czterokrotną aplikację roztworem krzemowym o stężeniu 120 mg dm -3 wzrostem wartości
badanych cech morfologicznych. Zastosowanie krzemu nie wpłynęło istotnie na zawartość składników
mineralnych zawartych w suchej masie liści. Dolistna aplikacja krzemu u Gazanii spowodowała akumulacje
tego składnika oraz większy poziom chlorofilu w liściach
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
1. Ocena przydatności do uprawy w warunkach południowo-zachodniej Polski odmian i linii sorga
uprawianego na ziarno - prof. dr hab. Józef Sowiński
Na glebie lekkiej, V klasy bonitacyjnej badano 18 odmian mieszańcowych i linii sorga ziarnowego w tym jedną
o dwukierunkowym wykorzystaniu. W badaniach oceniano przydatność do uprawy w Polsce odmian
amerykańskich (5) – z firmy Sorghum Partners, węgierskich (11) - Gabanukato i dwie pochodzące z hodowli
francuskiej - Caussade-Semences. Materiał siewny odmiany Mexico Edes miał bardzo niską wartość siewną i w
dalszych badaniach nie uwzględniono tej odmiany. Początek wiechowania u najwcześniejszych odmian
rozpoczął się na początku lipca (7 lipca). W odmianach najwcześniejszych dominowały pochodzące z hodowli
węgierskiej (7 z 11 badanych). Odmiany najpóźniejsze (amerykańskie 12GS9014 i 12GS9015) rozpoczęły fazę
generatywną 3 tygodnie później. Różnice w wczesności odmian miał wpływ na termin zbioru.
Odmiany:12GS9010, 12GS9011 oraz linie 14/11, 15/14, 20/14 zebrano 28 września. Pozostałe odmiany,
pomimo wcześniejszego zakończenia wegetacji, z powodu niekorzystnego przebiegu pogody zostały zebrane
dopiero 4 listopada 2016 roku. Sorgo jest gatunkiem, które ziarniaki mocno są osadzone na rozgałęzieniach
wiechy i nie opadają. Problemem są uszkodzenia i żerowanie przez ptaki. Bez zastosowania siatki ochronnej,
mała plantacja sorga, jakim jest doświadczenie polowe mogłaby być całkowicie zniszczona. Wilgotność ziarna
podczas zbioru wynosiła od 21,5 (linia 874/15) do 28,8% (odmiana Farmsurgo 180). Plon ziarna wynosił średnio
4 t z ha a wahał się od 3,0 (linia 874/15) do 5,5 (odmiana Kalatur) t z ha.
Wśród dostępnych odmian sorga ziarnowego najbardziej przystosowane do uprawy na Dolnym Śląsku są
odmiany pochodzące z hodowli węgierskiej. Niemniej wśród przebadanych odmian amerykańskich są nadające
się do uprawy w Polsce.
Podczas zbioru zawartość wody w ziarnie jest porównywalna z osiąganą przez kukurydzę.
Z powodu atrakcyjności pokarmowej, oraz braku innych roślin owocujących w okresie późnej jesieni sorgo
może być silnie uszkadzane przez ptaki.
2. Wpływ sposobów stymulacji nasion na plonowanie, cechy biometryczne oraz jakość technologiczną
korzeni buraka cukrowego – prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk, mgr inż. Małgorzata Wilkosz
W badania laboratoryjnych oraz polowych badano dwie metody przedsiewnej stymulacji nasion preparatami
Physiostart i Easy-Start. Wpływ przedsiewnej stymulacji na rozwój roślin podczas wegetacji analizowano w
okresie intensywnego narastania masy korzeni i gromadzenia sacharozy oceniając plonowanie, cechy
biometryczne oraz niektóre cechy jakości technologicznej korzeni. Wpływ sposobu stymulacji weryfikowano w
odniesieniu do nasion niestymulowanych. Doświadczenie jednoczynnikowe, założono w roku 2015, metodą
losowanych bloków, w trzech powtórzeniach. Podczas wegetacji w miesiącach od lipca do października
pobierano materiał roślinny (korzenie i liście) w celu oceny rozwoju roślin (biometria korzeni - długość,
szerokość i grubość) i dynamiki narastania plonu - określenia masy pojedynczego korzenia, masy liści oraz
gromadzenia suchej masy. Po zbiorze określano plon korzeni i liści, oraz zawartość sacharozy i melasotworów.
Wykonano także pomiary zawartości chlorofili i karotenoidów w liściach.
Korzenie roślin rozwiniętych z nasion stymulowanych tymi metodami, w okresie narastania masy korzeni w
fazach BBCH 26-28, 34-36, i 40-42, cechowały się większą masą niż korzenie roślin rozwiniętych z nasion
niestymulowanych. W analizowanych fazach nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu przedsiewnej
stymulacji na modyfikację masy liści.
Podczas wegetacji, w okresie narastania masy korzenia i liści, wpływ przedsiewnej stymulacji uzewnętrzniał się
w wyższej zawartości suchej masy liści i korzeni, w porównaniu do kontroli.
Przedsiewna stymulacja nasion może być rozważana, jako czynnik pozytywnie wpływający na wysokość plonu
oraz wydajność cukru. Pod wpływem przedsiewnej stymulacji zmniejsza się zawartość kationów sodu, ale
wyższa jest zawartość N-α-aminokwasowego.
3. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego- mgr inż.
Małgorzata Wilkosz, prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk
Doświadczenie polowe zostało założone w układzie ,,split-plot”, w czterech powtórzeniach, a analizowanymi
czynnikami były: poziomy nawożenia azotem (0, 80, 120,160 kg . ha-1), rodzaj zastosowanego nawozu
(Sulfammo 30 N PROCESS, Saletra amonowa) oraz termin nawożenia (przedsiewnie, pogłównie). Dokonano
szczegółowych analiz gleby zarówno przed założeniem doświadczenia, jaki i przed zbiorem na zawartość
makro- i mikroelementów (N, P, K, C-org., B, Mn, Cu, Fe, Zn, S, Na), określono także poziom próchnicy i
31
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
odczyn gleby. Podczas wegetacji w miesiącach od lipca do października pobierano materiał roślinny (korzenie i
liście) w celu oceny rozwoju roślin i dynamiki narastania plonu oraz określenia masy pojedynczego korzenia,
masy liści oraz gromadzenia suchej masy. Wykonano także pomiary zawartości chlorofili i karotenoidów, a
także reduktazy azotanowej w liściach. Dokonano również analizy poziomu plonowania oraz jakości
technologicznej korzeni buraka cukrowego.
Nawożenie azotem modyfikowało plonowanie buraka cukrowego, lecz istotność tego nawożenia była
kształtowana przez dawkę, rodzaj oraz termin zastosowanego nawozu azotowego. Nawożenie to oprócz
zawartości cukru, kształtowało także inne cechy jakości technologicznej korzeni – zawartość kationów potasu i
sodu, oraz N-α-aminokwasowego:
Nawożenie azotem istotnie kształtowało plon korzeni i liści w zależności od poziomu i terminu nawożenia, nie
wykazano natomiast wpływu rodzaju zastosowanego nawozu na plon korzeni.
Najwyższą zawartością cukru charakteryzowały się korzenie roślin z poletek bez nawożenia azotowego 20,14 %.
Na kolejnych poziomach nawożenia zawartość cukru w korzeniach buraka była niższa od kontroli, lecz
wzrastała wraz ze wzrostem dawki azotu: 80 kg N/ha -1 - 18, 97 %, 120 kg N/ha-1 - 19, 11 %, 160 kg N/ha-1 19,65 %.
Badane czynniki nie wpłynęły na cechy biometryczne, zawartość suchej masy w korzeniach i liściach oraz
zawartość melasotworów.
Dawka oraz rodzaj zastosowanych nawozów azotowych wpływały pozytywnie na zawartość chlorofili,
karotenoidów oraz reduktazy azotanowej w liściach buraka cukrowego w fazach BBCH 26-28, 34-36, 40-42.
4. Optymalizacja produktywności nowego lnu i jego zastosowanie jako żródła surowcowego proeparatów
biomedycznych (grant NCBiR PBS1/A9/17/2012) - Andrzej Kotecki
Badano 3 typy lnu włóknistego o zmienionych własnościach genetycznych: typ B14 z nadprodukcją enzymu βglukanazy, który trawi glukany ścian komórkowych grzybów infekujących a zatem chroni roślinę przed infekcją,
typ M50 produkujący we włóknach polimer hydroksymaślanu, oraz typ MB stanowiący krzyżówkę roślin M i B.
Z każdym typem lnu założono w 2015 niezależne doświadczenie, w układzie losowanych bloków, w czterech
powtórzeniach, na 1 czynnik zmienny, którym była zróżnicowana ilość wysianych na 1 m2 nasion wynosząca
odpowiednio: 1600, 2000 i 2400. Długość okresu wegetacji badanych genotypów modyfikowanego genetycznie
lnu nie różnicowała się wpływem ilości wysiewu, a czynnikiem kształtującym ten wskaźnik był zmienny w
latach przebieg pogody.
Polowa zdolność wschodów zależała od genotypu i ilości wysiewu. Średnio z trzylecia badań była najwyższa u
typu M50, a najniższa u B14. Dla M50 i B14 wzrost liczby wysianych na 1 m2 nasion z 1600 do 2400 skutkował
zmniejszeniem polowej zdolności wschodów, a u wszystkich badanych genotypów powodował zwiększenie
zaników roślin podczas wegetacji.
Zwiększenie ilości wysiewu powodowało:
- wzrost długości technicznej u genotypu M50 i MB, oraz zmniejszenie średnicy łodygi w połowie długości
technicznej u B14 i M50,
- zmniejszenie liczby torebek na roślinie i nasion z rośliny oraz masy wszystkich elementów kształtujących
strukturę plonu,
- wzrost plonu słomy u typu M50 i MB odpowiednio o 21 i 12% i wydajności włókna o 23 i 13%,
- brak reakcji roślin na plon nasion, ich skład chemiczny i zawartość włókna w łodydze.
Dla genotypu B14 wystarczający jest wysiew na 1 m2 2000 nasion o pełnej wartości użytkowej, a dla M 50 i MB
ilość wysiewu należy zwiększyć do 2400 nasion.
5. Ocena skuteczności stosowania produktów PRP w uprawie pszenicy jarej – prof. dr hab. Marcin
Kozak
Celem projektu jest ocena skuteczności wybranych produktów z oferty firmy PRP aplikowanych w uprawie
pszenicy jarej. Projekt badawczy obejmował wykonanie doświadczenia polowego oraz przeprowadzenie analiz
botaniczno-rolniczych zebranego materiału roślinnego. Opracowanie statystyczne uzyskanych danych będzie
podstawą do wnioskowania końcowego sformułowania i zaleceń dla praktyki rolniczej. Z dotychczasowych
badań wynika, że stosowanie wybranych produktów PRP wpływa korzystnie na poziom uzyskiwanych plonów
ziarna pszenicy jarej. Charakter badań wymaga ich dalszej kontynuacji w wieloleciu dla poprawnego
metodycznie opracowania zaleceń dla praktyki rolniczej.
6. Wpływ terminów siewu i odmian na plonowanie i jakość nasion soi w regionie dolnośląskim - prof. dr
hab. Andrzej Kotecki, prof. dr hab. Marcin Kozak, dr hab. Władysław Malarz, prof. nadzw.
Doświadczenie założono w czterech powtórzeniach w układzie „split – plot” na dwa czynniki zmienne, którymi
w kolejności były: I. terminy siewu; najwcześniejszy – 19 kwietnia, optymalny – 29 kwietnia, opóźniony – 9
maja; II. odmiany: Aldana (kontrola), Lissabon i Merlin.
Opóźnienie terminu siewu o 20 dni w stosunku na najwcześniejszego spowodowało:
32
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
skrócenie okresu wegetacji o 10 dni kwitnienia o 3 dni oraz przyśpieszyło kwitnienie o 9dni,
zwiększenie wysokości roślin o 7% i udziału łodyg w plonie,
obniżenie liczby strąków na roślinie o 16%, nasion z rośliny o 18%, masy 1000 nasion o 5%, masy nasion z
rośliny, strączyn i całej rośliny odpowiednio o 23, 18 i 15% oraz zmniejszyło udział nasion w strukturze
plonu co znalazło potwierdzenie w obniżce plonu nasion o 18%.
Odmiana Merlin, w porównaniu z Aldana była wyższa o 17%, słabiej się rozgałęziała (36%), zawiązywała
więcej strąków (83%) i nasion z rośliny (80%), miała większą masę nasion z rośliny, strączyn i całej rośliny
odpowiednio o 87, 84 i 49% oraz większy udział nasion a mniejszy łodyg w strukturze nadziemnej części
rośliny, co skutkowało wyższym o 115% plonem nasion i 50 % słomy.
Koszty bezpośrednie uprawy soi różnicował koszt zakupu materiału siewnego i był najniższy przy uprawie
Aldana (2705 zł) i wzrastał przy uprawie Merlin o 9, 1% a dla odmiany Lissabon był wyższy o 15%.
Wartość nadwyżki bezpośredniej w I terminie siewu była najwyższa i wynosiła dla odmiany Aldana - 426 zł,
Lissabon – 2626 zł i Merlin – 2703 zł, w trzecim terminie siewu zmniejszyła się odpowiednio o 338, 1066 i 675
zł.
Koszt produkcji 1 t nasion soi był najniższy u odmiany Merlin zasianej w pierwszym terminie i wzrastał w miarę
jego opóźniania.
-
7. Systemy uprawy roli a plonowanie, jakość nasion i efekty ekonomiczne uprawy soi - prof. dr hab.
Andrzej Kotecki, prof. dr hab. Marcin Kozak, dr hab. Władysłąw Malarz, prof. nadzw.
Celem badań było określenie reakcji odmian soi na uproszczenia uprawowe. Na tle tradycyjnego orkowego
systemu uprawy badano rozwój i plonowanie soi uprawianej w systemie bezorkowym gruberem i w siewie
bezpośrednim. W dwuczynnikowym doświadczeniu łanowym badano następujące czynniki:
1/ systemy uprawy roli: a) tradycyjny (orkowy), b) uproszczony (bezorkowy), uprawa głęboka gruberem Horsch
tiger as, c) siew bezpośredni w ściernisko
2/ odmiany soi: Mavka, Merlin i Lissabon
Dświadczenie założono w stanowisku po pszenicy ozimej. Na obiektach a i b przed siewem zastosowano 2x
kultywator kockelring allrounder na głębokość 6 cm. Do siewu użyto siewnik väderstad spirit stripdrill 400c
dostosowany do siewu stripdrill. Przy siewie bezpośrednio w ściernisko (c) sekcja uprawiająca pracowała na
głębokości 30 cm. Rozstawa rzędów wynosiła 30 cm, a liczba wysianych na 1 m2 nasion o pełnej wartości
użytkowej 65,
Systemy uprawy roli kształtowały w początkowym okresie tempo rozwoju soi, cechy morfologiczne roślin,
strukturę plonu i plon oraz miały wpływ na wynik ekonomiczny.
Najwięcej strąków na roślinie notowano w uprawie bezorkowej, a ich liczba w porównaniu z uprawą tradycyjną
była wyższa o 22%, a z kolei z masą 1000 nasion było odwrotnie.
Plon nasion, wydajność z nasion białka ogółem i tłuszczu surowego oraz łączną masę resztek pozbiorowych i
korzeni kształtowały systemy uprawy roli i w porównaniu z siewem bezpośrednim z uprawą uproszczoną
osiągnęły wyższe wartości odpowiednio o: 29, 28, 34 i 3%. Nie wykazano natomiast istotnego wpływu czynnika
genetycznego na wymienione wyżej cechy.
Koszty bezpośrednie uprawy soi były wyższe w uprawie tradycyjnej (2178 zł), w porównaniu z siewem
bezpośrednim (1858 zł) o 17,2%
Koszt produkcji 1 t nasion soi był najniższy w uprawie uproszczonej i dla odmiany Mavka i Merlin wynosił
odpowiednio 566 i 565 zł i w porównaniu z najwyższym przy siewie bezpośrednim odmiany Lissabon (719 zł)
był średnio o 27,16% wyższy.
8. Wpływ wybranych nawozów mikroelementowych firmy ADOB, tj. Cu (ADOB 2.0 Cu IDHA), Mn
(ADOB 2.0 Mn), Fe (ADOB 2.0 Fe IDHA), na wysokość i jakość plonu ziarna jęczmienia browarnego dr hab. Marek Liszewski, prof. nadzw.
W 2016 roku kontynuowano badania dotyczące wpływu dolistnej aplikacji miedzi, manganu i żelaza w postaci
chelatów nowej generacji (rozpuszczalnych w 100% w wodzie). Założono ścisłe doświadczenie polowe metodą
losowanych bloków z uwzględnieniem czynnika nawozowego: Czynnik – nawozy mikroelementowe: Cu
(ADOB 2.0 Cu IDHD), Mn (ADOB Mn 2.0), Fe (ADOB 2.0 Fe IDHD), kontrola (bez nawożenia dolistnego).
Celem doświadczenia polowego było wykazanie wpływu wybranych mikroelementów na wysokość plonu ziarna
jęczmienia browarnego (odm. Quench) i jego wartość browarną. Sezon wegetacyjny 2016 należy uznać za mało
sprzyjający plonowaniu jęczmienia jarego, z uwagi na drastyczną suszę majową. Średni plon ziarna w
doświadczeniu w 2016 r. wyniósł 46,9 dt·ha-1 i był o 45,2% niższy w porównaniu do roku ubiegłego. Plony
uzyskane po zastosowaniu nawożenia dolistnego poszczególnymi mikroelementami były wyższe w porównaniu
z obiektem kontrolnym od 8,4% (Mn), 8,9% (Cu) do 9,3% (Fe), jednak nie były to różnice istotne statystycznie.
Ziarno dostarczone do oceny technologicznej charakteryzowało się bardzo dobrymi parametrami w zakresie
masy 1000 ziaren (średnio 51,7g), celności (> 98%), i zawartości białka (10,8 -11,3%). W badaniach poddano
ocenie 4. i 5. dniowe słody typu pilzneńskiego otrzymane z tego ziarna oraz brzeczki wyprodukowane metodą
kongresową. Ocenę przydatności słodowniczej przeprowadzono według metod stosowanych w analityce EBC.
33
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Słodowanie 5. dniowe ziarna jęczmienia odmiany Quench pozyskanego z roślin dodatkowo nawożonych
mikroelementami (w porównaniu ze słodowaniem ziarna z roślin nie nawożonych dodatkowo mikroelementami)
pozwala na pozyskanie lepszych jakościowo słodów typu pilzneńskiego w zakresie większości badanych
parametrów technologicznych.
9. Wpływ nawożenia azotem, siarką i borem na zawartość mikroelementów (Cu, Mn, Fe, Ni, Zn), metali
ciężkich (Cd, Pb) oraz srebra (Ag) w nasionach rzepaku jarego - dr inż. Anna WondołowskaGrabowska
Celem pracy była ocena składu chemicznego nasion rzepaku jarego pod wpływem nawożenia N, S i B w
kombinacjach: N1, N1 +B1, N1 + S1, N1 + B1 + S1, N2 + B2 + S2 oraz N3 + B3 + S3, gdzie N1 - 60, N2 -100, N3 140kg· ha-1, S1-30, S2-45, S3-60kg∙ha-1 i B1-1, B2-1,5 i B3-3kgB∙ha-1. Wyniki badań wskazują na istotny wpływ
warunków środowiska na koncentrację Cu, Mn, Ni i Zn oraz Ag w nasionach rzepaku jarego. W roku badań z
normalnym przebiegiem pogody odnotowano najniższą zwartość Cu (3,98 mg), Ni (4,92mg) oraz Ag (0,249mg)
w 1000g nasion. Średnia zawartość srebra w 1000g nasionach wynosiła 0,389mg, a najniższa jego wartość
wystąpiła u odmiany Svinto i była ona niższa od średniej o ponad 30%. Wysoką koncentrację Pb wykazano w
nasionach odmiany Cliper i Heros nawożonych najniższymi dawkami siarki i azotu w kombinacji N 1 + S1,
natomiast niższą jego zawartość o około 35% odnotowano w kombinacji nawozowej z zastosowaniem
najwyższych dawek 140kgN + 60kgS∙ha-1+ 3kgB∙ha-1· ha-1 u odmian Cliper i Svinto.
Katedra Żywienia Roślin
1. Rola i funkcjonowanie plastydowej oksydazy końcowej (PTOX) w determinowaniu wysokiej
odporności na stres - dr Piotr Stępień
Kontynuacja badania na temat roli i funkcjonowania plastydowej oksydazy końcowej (PTOX) u Thellungiella
halophila ze szczególnym naciskiem na określenie mechanizmów warunkujących aktywność białka polegającej
na katalizowaniu alternatywnego szlaku transportu elektronów pochodzących z PSII. Wykazano u Thellungiella
obecność białka PTOX w błonach tylakoidów tworzących grana, a więc w bezpośredniej bliskości kompleksów
białkowych PSII. Jak dotąd nie obserwowano tego u innych gatunków roślin. Co więcej, zidentyfikowano
obecność dwu frakcji po obu stronach błony, tj. wyeksponowanej w kierunku stromy, jak i wyeksponowanej do
lumen tylakoidu. Obecne badania wskazują, że istotne znaczenie w zmianach dystrybucji PTOX w warunkach
stresu mogą mieć modyfikacje składu lipidowego błon tylakoidów, polegające m.in. na znaczącym wzroście
zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA). Badany jest mechanizm obserwowanych zmian
– w tym znaczenie funkcjonujących w chloroplaście desaturazy FAD7 i FAD8.
2. Wrażliwość siewek ogórka na łączne działanie herbicydu Basta 150 SL i substancji allelopatycznej
marchwi - dr inż. Anna Demczuk
Opracowanie nowych alleloherbicydów na bazie znanych allelopatyn wymaga wielu badań, a produkcja ich na
skalę przemysłową oraz rejestracja jest często bardzo kosztowna. Problem jest również to, że biologiczne środki
zwalczania chwastów nie dają tak wysokiej skuteczności jak środki chemiczne. Rozwiązaniem tego problemu
mogłoby być łączne stosowanie allelozwiązków i syntetycznych środków ochrony roślin. W niniejszej pracy
podjęto badania nad łącznym działaniem herbicydu Basta i kwasu krotonowego – substancji alleopatycznej
marchwi. Doświadczenia wegetacyjne prowadzono metodą kultur wodnych w komorze fitotronowej. Kwas
krotonowy stosowano w stężeniach 0,25 i 0,5 mmol · dm-3 a herbicyd 0,006 i 0,012 mmol · dm-3 . Skiełkowne
nasiona ogórka umieszczano w pożywce Hoaglanda z dodatkiem badanych substancji w różnych kombinacjach i
po 7 dniach określano ich wpływ na wzrost siewek, zawartość barwników fotosyntetycznych i białka całowitego
w organach roślinnych. Pod wpływem łącznego działania herbicydu Basta i kwasu krotonowego we wszystkich
wariantach doświadczenia siewki ogórka charakteryzowały się większym zahamowaniem wzrostu w
porównaniu do roślin traktowanych tymi substancjami osobno. Łączne działanie herbicydu (0,011 mmol·dm -3) i
kwasu krotonowego (0,25 mmol·dm-3), herbicydu (0,006 mmol·dm-3) i kwasu krotonowego (0,5 mmol·dm-3)
oraz herbicydu (0,011 mmol·dm-3) i kwasu krotonowego (0,5 mmol·dm-3) było powodem znacznego
ograniczenia wzrostu roślin i ich zasychania co uniemożliwiło oznaczenie zawartości barwników w tych
wariantach doświadczenia. Natomiast substancje zastosowane w pozostałych wariantach doświadczenia nie
miały istotnego wpływu na zawartość barwników. Łączne działanie herbicydu i kwasu krotonowego było
powodem zmian w zawartości białek w organach ogórka w porównaniu do roślin kontrolnych i poddanych
samodzielnemu działaniu tych substancji.
3. Reakcja gorczycy białej (Sinapis alba L.) i gorczycy czarnej (Brassica nigra L.) uprawianych na
osadzie flotacyjnym na suplementację żelaza i cynku w postaci chelatów Fe HBED oraz Zn HBED - dr
inż. Krzysztof Gediga
W doświadczeniu wazonikowym przeprowadzonym w komorze fitotronowej badano gatunkową odpowiedź
roślin z rodziny Brassicaceae na podaż żelaza i cynku w formie chelatów stabilnych w szerokim zakresie
34
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
odczynu podłoża celem złagodzenia skutków ich niedoboru. Wszystkie kombinacje badanych chelatów
stosowano na tle wysokiej dawki fosforu, osad bowiem charakteryzuje się skrajnie niską jego zawartością,
wyodrębniono również obiekt kontrolny bez nawożenia. Gatunki gorczyca biała (Sinapis alba L.) i gorczyca
czarna (Brassica nigra L.) wykazują dużą tolerancję w stosunku do wysokiego pH jakim charakteryzuje się osad
z flotacji rud miedzi, jednak niska zawartość przyswajalnych form obu metali i jednoczesny antagonistyczny
wpływ miedzi na proces ich pobierania ogranicza wykorzystanie tych gatunków w procesie rewitalizacji miejsc
deponowania osadów. Zastosowanie efektywnie działających chelatów HBED zwiększyłoby skuteczność
kolonizacji tych obszarów przez wspomniane gatunki, szczególnie przez gorczycę czarną, znaną z odporności na
wysokie zawartości metali w podłożu. W badaniach stwierdzono pozytywną reakcję roślin na podaż żelaza a w
mniejszym stopniu cynku, zwłaszcza w przypadku gorczycy białej. Dalsze badania wymagają zoptymalizowania
dawek obu metali oraz fosforu celem uniknięcia negatywnej interakcji, którą obserwowano przy podaży
odpowiednio 54 i 18 mg Fe i Zn /kg.
4. Wpływ bioregulatorów w zabiegu kondycjonowania nasion wybranych odmian sorgo na wzrost siewek
- dr hab. inż. Edward Grzyś
Celem pracy było zbadanie wpływu kondycjonowania nasion wybranych odmian sorgo z wykorzystaniem w
tym zabiegu bioregulatorów na wzrost i procesy fizjologiczno-biochemiczne siewek. Nasiona sorgo poddawano
kondycjonowaniu w wodzie z dodatkiem kwasu askorbinowego (KA), kwasu foliowego (KF) oraz kwasu
salicylowego (KS). Badane bioregulatory stosowano w stężeniu 0,5 mM. Po 16 godzinach moczenia nasion w
wodzie oraz w wodzie z dodatkiem bioregulatorów poddawano je suszeniu w suszarce z obiegiem powietrza
przez 6 godzin w temp. około 35 oC. Przed założeniem doświadczeń wzrostowych nasiona sorgo poddawano
moczeniu w wodzie przez 3 godz., a następnie wykładano do plastikowych kuwet zwilżonych wodą i
podkiełkowywano przez 72 godz. w temp 28 oC. Skiełkowane nasiona umieszczano w podstawkach na
wazonach wypełnionych pożywką Hoaglanda. Doświadczenia prowadzono metodą kultur hydroponicznych w
komorze fitotronowej. Efekty kondycjonowania nasion określano po 14 dniach od założenia doświadczeń.
Określano wysokość roślin, świeżą i suchą masę części nadziemnych, suchą masę korzeni oraz zawartość
barwników fotosyntetycznych i aktywność reduktazy azotanowej w liściach. Uzyskane wyniki wskazują na
pozytywny wpływ zabiegu kondycjonowania nasion w roztworach kwasu foliowego i salicylowego na wzrost
zawartości barwników fotosyntetycznych w liściach siewek. Nie stwierdzono istotnego wpływu bioregulatorów
na początkowy wzrost siewek oraz aktywność redukatzy azotanowej. Odnotowano różnice w tempie wzrostu
badanych odmian. Dwie z nich odznaczały się szybszym tempem wzrostu (12 GS 9010 i 12 GS 9012) w
stosunku do dwóch pozostałych (12 GS 9011 i 12 GS 9014).
5. Dynamika nagromadzania masy oraz składników pokarmowych przez rzepak i pszenicę w warunkach
zróżnicowanego nawożenia - dr hab. Urszula Piszcz
W badaniach wazonowych, nad dynamiką nagromadzania masy oraz składników pokarmowych przez rzepak i
pszenicę w warunkach zróżnicowanego nawożenia, poszukiwano faz rozwojowych roślin, w których zawartość
składnika w glebie jest najściślej powiązana z jego zawartością w roślinie. Stwierdzono pod wpływem
nawożenia fosforem i potasem silniejszy przyrost biomasy rzepaku niż pszenicy. Zawartość fosforu i potasu w
nadziemnych częściach roślin była zawsze największa w początkowych fazach rozwoju roślin i nie zawsze
związana z zasobnością gleby w te składniki. Zasobność gleby w fosfor i koncentracja tego składnika w
roślinach były najbardziej ze sobą skorelowane w fazie BBCH 20 rzepaku i BBCH 22 pszenicy. Koncentracja
potasu w rzepaku była zależna od nawożenia tym składnikiem tylko w bardzo wczesnych fazach rozwoju tego
gatunku BBCH13 do BBCH20. W pszenicy później, w fazach BBCH22 - BBCH 24. Zależność pomiędzy
koncentracją P i K w roślinach i nawożeniem tymi makroelementami zanikała w dalszym okresie rozwoju tych
gatunków roślin. W celu korekty dawki nawożenia fosforem i potasem, na podstawie analizy chemicznej próbek
pobranych w okresie wczesnego rozwoju roślin, próby roślin rzepaku najlepiej pobierać w fazie BBCH 20, a
pszenicy w fazie BBCH 22-24.
6. Dynamika pobierania selenu przez kukurydzę - dr hab. Barbara Patorczyk-Pytlik
Ocenę wpływu wprowadzonego do gleby selenu (0; 0,1; 0,2 mgSe .kg-1 gleby) na dynamikę nagromadzania tego
pierwiastka przez dwie odmiany kukurydzy: Lober oraz Bielik, sprzątane w fazach: BBCH 16, 19, 51 i 70,
przeprowadzono w oparciu o wyniki uzyskane z wegetacyjnego doświadczenia wazonowego.
Dynamika pobierania selenu przez kukurydzę, wyrażona względną szybkością nagromadzania (µg
Se/roślinę/dzień), zależała od właściwości odmiany, jej fazy rozwojowej oraz ilości wprowadzonego selenu. U
obu odmian względna szybkość nagromadzania Se zwiększała się w czasie, osiągając maksimum w fazie 9-go
liścia (BBCH 19). W ciągu kolejnych dni wegetacji wartość tego parametru zmniejszała się, a w ostatniej z
badanych faz (BBCH 70) była to już wartość ujemna. Stwierdzony ubytek selenu z kukurydzy wskazuje na
możliwość strat tego pierwiastka na drodze metylacji.
7. Wpływ nawożenia siarką elementarną na plon roślin i właściwości gleb - dr hab. Grzegorz Kulczycki
35
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
W doświadczeniu polowym, wazonowym i inkubacyjnym oceniano możliwości wykorzystania siarki
elementarnej w nawożeniu roślin uprawnych. Czteroletnie doświadczenie polowe ze wzrastającymi dawki siarki
elementarnej - 15, 30 oraz 45 kg·ha-1 założono metodą losowanych bloków. Roślinami uprawnymi był rzepak
ozimy oraz pszenica ozima. W doświadczeniu wazonowym określano reakcję roślin - gorczyca biała, pszenica
jara, rzepak jary oraz kukurydza na nawożenie rozdrobnioną siarką elementarną. W doświadczeniu
inkubacyjnym natomiast badano wpływ siarki elementarnej na ilość i dynamikę siarczanów(VI) w glebach oraz
ich odczyn. W przeprowadzonych doświadczeniach wykazano pozytywną reakcję uprawianych roślin na
nawożenie siarką w formie elementarnej, co potwierdzono istotnymi wzrostami plonów oraz zawartością i
pobraniem tego pierwiastka. Analiza roślin z doświadczeń wegetacyjnych wykazała, że stosunek N:S w
roślinach jest dobrym predykatorem określającym stan odżywienia roślin siarką i umożliwia ocenę działania
nawozowego siarki elementarnej. Nawożenie siarką wpływało pozytywnie, na jakość nasionach rzepaku poprzez
wzrost zawartości w nich tłuszczu oraz negatywne zwiększając zawartość glukozynolanów. Bilans siarki
sporządzony metodą „na powierzchni pola” wykazał, że optymalną dawką pod rzepak ozimy była dawka 30
kg·ha-1 siarki elementarnej, a dla pszenicy ozimej 15 kg S·ha -1. Siarka elementarna rozdrobniona do wielkości
ziaren poniżej 0,1 mm miała zbliżone oddziaływanie na uprawiane rośliny jak zastosowane do gleby nawozy w
formie siarczanowej(VI). Tempo utleniania siarki elementarnej wyrażone stałą szybkości utlenienia w
inkubowanych glebach było większe dla dawki mniejszej (0,5 g·kg-1 gleby), w porównaniu do dawki większej
(3,0 g·kg-1 gleby), a obniżenie się pH w glebach inkubowanych z S, zmniejszyło stałą szybkości jej utleniania.
11. Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo - rozwojowe z
określeniem dyscyplin i specjalności
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Nauki rolnicze – agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska - gleboznawstwo, ochrona środowiska
rolniczego
1. Dynamika procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach bioekologicznych i ich wpływ na środowisko
przyrodnicze.
Instytut Inżynierii Rolniczej
Nauki rolnicze – inżynieria rolnicza - bioinżynieria
Nauki techniczne – inżynieria środowiska
2. Energetyczne wykorzystanie i przetwarzanie biomasy i innych nośników energii odnawialnych, jako źródła
energii.
3. Kształtowanie cech techniczno-eksploatacyjnych maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i
zwierzęcej.
4. Oddziaływanie maszyn i ciągników rolniczych na środowisko glebowe.
5. Bezpieczeństwo pracy i ergonomiczne kształtowanie warunków pracy w rolnictwie.
6. Doskonalenie przetwarzania produktów roślinnych i biologicznych w aspekcie uzyskania produktu
najwyższej jakości. Badania reologiczne surowców roślinnych i produktów spożywczych.
7. Zagospodarowanie odpadów.
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Nauki ekonomiczne – ekonomia, nauki o zarządzaniu - marketing, polityka regionalna, Nauki społeczne –
pedagogika, psychologia
Nauki rolnicze – agronomia – ekonomika rolnictwa, ekonomika ochrony środowiska
Nauki prawne – prawo - prawo rolne
8. Problematyka rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich Dolnego Śląska.
9. Przemiany agrarne na Dolnym Śląsku.
10. Oddziaływanie instrumentów WPR na gospodarstwa i obszary wiejskie.
11. Ekonomiczne aspekty mechanizacji gospodarstwa rolnych.
12. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich.
13. Badania preferencji konsumentów produktów żywnościowych w Polsce i wybranych krajach UE.
14. Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych.
15. Oddziaływanie samorządu terytorialnego na aktywizację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich.
36
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
16. Kształtowanie się kapitału ludzkiego i społecznego w regionie.
17. Aspekty prawne sektora żywnościowego i ochrony środowiska.
18. Problemy doradztwa rolniczego.
19. Statystyka aktuarialna.
20. Poradnictwo wolontariacie.
21. Poradnictwo osób wykluczonych społecznie.
22. Poradnictwo kariery.
23. Komunikacja zdrowotna w placówkach ochrony zdrowia, mass mediach.
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Nauki biologiczne – biologia, ekologia – botanika, ekologia roślin, ochrona środowiska przyrodniczego
24. Badania naturalnych ekosystemów niżowych i górskich na Dolnym Śląsku (ze specjalnym uwzględnieniem
Sudetów).
25. Badania lądowych ekosystemów polarnych w Arktyce (Spitsbergen).
26. Badania florystyczno-stratygraficzne torfowisk z różnych rejonów Polski oraz możliwości ich ochrony.
27. Przyczyny i mechanizmy postępującej degradacji bioróżnorodności gatunkowej w różnych siedliskach na
terenie Dolnego Śląska.
28. Taksonomia i ekologia glonów z wykorzystaniem metod analiz morfologicznych i molekularnych.
29. Ekologiczne badania roślin z dolnośląskich obszarów serpentynitowych.
30. Rośliny inwazyjne jako zagrożenie dla środowiska abiotycznego i biotycznego. Biologia gatunków
inwazyjnych na Dolnym Śląsku.
31. Badania ekologii zbiorowisk roślinnych i gatunków siedlisk poprzemysłowych.
Katedra Fizyki i Biofizyki
Nauki biologiczne – biofizyka
32. Wpływ substancji biologicznie aktywnych na kmórki i właściwości błony komórkowej i modelowej:
 Mechanizmy ochronnego działania ekstraktów polifenolowych z wybranych roślin w odniesieniu do błony
erytrocytów,
 Modyfikacja błony komórkowej przez roślinne substancje biologicznie aktywne oraz ich wpływ na
przeżywalność komórek układu krążenia,
 Oddziaływanie barwników roślinnych z komórkami w badaniach in vitro,
 Wiązanie bogatych w taniny ekstraktów z Rosa rugosa Thunb. oraz wybranych komponentów tych
ekstraktów z albuminą ludzką,
 Oddziaływania in vitro oraz in vivo związków metalorganicznych oraz ich lipidowych formulacji z
plazmidowym DNA oraz komórkami rakowymi. Oddziaływania in vivo lipopleksów z komórkami rakowymi
HeLa w obecności serum,
 Nowe kompleksy metali - właściwości i oddziaływanie z błonami lipidowymi,
 Wpływ auksyny (IAA) na funkcje błony wakuolarnej (tonoplastu),
 Zastosowanie indeksów wiązalności cząsteczkowej w badaniu zależności pomiędzy krytycznym stężeniem
micelizacji, a strukturą kationowych surfaktantów gemini,
 Teoria Funkcjonału gęstości i reaktywności chemicznej.
33. Rozwój metod analizy danych pomiarowych i badania korelacji szeregów czasowych.
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Nauki rolnicze – agronomia - biologia rolnicza, genetyka roślin, hodowla roślin, biotechnologia roślin,
fizjologia roślin, nasiennictwo.
34. Genetyczne podstawy hodowli zbóż chlebowych i kukurydzy.
35. Zwiększenie zmienności genetycznej łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet).
36. Określenie zmienności i odziedziczalności cech użytkowych żyta, pszenicy, kukurydzy i łubinu
indyjskiego.
37. Zastosowanie markerów molekularnych do selekcji niektórych cech użytkowych roślin uprawnych.
38. Opracowanie metod kultur in vitro dla wybranych gatunków roślin.
39. Wyprowadzanie mieszańców oddalonych w rodzaju Lupinus.
40. Twórcza i zachowawcza hodowla odmian uprawnych wiesiołka (Oenothera paradoxa Hudziok).
41. Hodowla zachowawcza topinamburu (Helianthus tuberosus).
42. Opracowanie nowych metod hodowli kukurydzy z wykorzystaniem selekcji indeksowej.
37
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
43. Badania nad możliwością zastosowania biostymulacji laserowej do podwyższenia parametrów
warunkujących wartość siewną i plonowanie zbóż, roślin warzywnych i zielarskich.
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
Nauki rolnicze – agronomia - uprawa roli i roślin, ekologia rolnicza, ochrona roślin, herbologia,
łąkarstwo, kształtowanie terenów zieleni
44. Możliwości regulowania warunków siedliskowych roślin uprawnych.
45. Optymalizacja polowej produkcji roślinnej.
46. Nowe systemy uprawy roli i roślin.
47. Optymalizacja wykorzystania traw w produkcji łąkowej, rekultywacji, ochronie przyrody oraz rekreacji.
48. Waloryzacja przyrodnicza, krajobrazowa oraz ocena możliwości wykorzystania roślin w kształtowaniu
terenów zieleni.
Katedra Ochrony Roślin wraz z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej
Nauki rolnicze – agronomia - ochrona roślin, entomologia, fitopatologia, mikrobiologia,
49. Diagnostyka szkodników upraw rolniczych, ogrodniczych i ozdobnych oraz makrofauny glebowej.
50. Monitoring chorób, owadów zapylających i wrogów naturalnych szkodników na terenach zurbanizowanych.
51. Wpływ mieszanki kwitnących roślin na pożyteczną faunę pól uprawnych.
52. Choroby roślin na terenach prawnie chronionych i ich wpływ na zbiorowiska roślinne w ekosystemach.
53. Ocena wpływu różnych substancji chemicznych na grzyby patogeniczne dla roślin w warunkach
laboratoryjnych.
54. Ocena skuteczności działania fungicydów.
55. Badania z zakresu aeromikologii.
56. Badania z zakresu integrowanej ochrony roślin przed chorobami.
57. Badania składu i funkcjonowania zespołów mikroorganizmów glebowych ze szczególnym uwzględnieniem
wzajemnych stosunków pomiędzy drobnoustrojami ryzosferowymi a roślinami.
58. Badania wpływu na bioróżnorodność drobnoustrojów stosowanych w produkcji polowej oraz pod osłonami
środków ochrony roślin, nawozów oraz zabiegów agrotechnicznych.
59. Badanie mechanizmów oddziaływania drobnoustrojów na wzrost i rozwój drobnoustrojów
fitopatogenicznych oraz roślin.
60. Badania nad opracowaniem i wdrożeniem biologicznych środków ochrony roślin.
Katedra Ogrodnictwa
Nauki rolnicze – agronomia, ogrodnictwo - sadownictwo, warzywnictwo, dendrologia, nawożenie roślin
ogrodniczych i uprawa roślin zielarskich, oraz rośliny ozdobne
61. Doskonalenie metod produkcji warzyw (sposoby sadzenia, zastosowanie nowych form nawozów, zabiegi
pielęgnacyjne, zwalczanie chwastów, ściółkowanie, stosowanie płaskich osłon).
62. Zastosowanie roślin okrywowych w uprawie warzyw.
63. Ocena możliwości wprowadzenia do uprawy mniej znanych gatunków warzyw.
64. Nowe podłoża do produkcji warzyw.
65. Doskonalenie produkcji grzybów jadalnych i leczniczych.
66. Ocena przydatności do warunków klimatycznych Dolnego Śląska nowych odmian i podkładek różnych
gatunków roślin sadowniczych.
67. Ocena skuteczności różnych metod osłabiania wzrostu drzew, a w szczególności zastosowania podkładek
karłowych, cięcia korzeni, sposobów sadzenia i prowadzenia drzew.
68. Ograniczenie ilości stosowanych pestycydów w uprawach sadowniczych poprzez zastosowanie technologii
uprawy gleby w rzędach drzew eliminujących herbicydy.
69. Ocena wybranych metod intensyfikacji uprawy brzoskwini przy wykorzystaniu różnych sposobów sadzenia,
formowania i cięcia drzew, podkładek oraz metody uprawy gleby.
70. Ocena wpływu zastosowania geokompozytów sorbujących wodę na wzrost i owocowanie roślin
sadowniczych.
71. Wpływ nawożenia i wybranych zabiegów agrotechnicznych na plon i skład chemiczny roślin
przyprawowych i leczniczych oraz warzyw np. Physalis peruviensis, Stewia rebaudiana, Cucurbita
moschata, kapusty głowiastej białej typu baby cabbage, sałaty.
72. Wpływ regulatorów wzrostu na ukorzenianie i wzrost sadzonek wybranych gatunków roślin ozdobnych.
73. Ocena wartości dekoracyjnej mało znanych taksonów bylin.
74. Ocena przezimowania mało znanych taksonów bylin.
75. Ocena wpływu krzemu i retardantów na wzrost i kwitnienie roślin ozdobnych.
38
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Nauki rolnicze – agronomia
76. Przyrodnicze, agrotechniczne i ekonomiczne aspekty uprawy roślin.
 Plon ziarna i jego jakość oraz opłacalność uprawy jarej pszenicy twardej i zwyczajnej,
 Wpływ czynników agrotechnicznych na wartość browarną ziarna jęczmienia jarego,
 Analiza składu kwasów tłuszczowych różnych gatunków roślin oleistych,
 Uprawa roślin na cele energetyczne i ocena przydatności ich biomasy na cele energetyczne.
Katedra Żywienia Roślin
Nauki rolnicze – agronomia - nawożenie
Nauki biologiczne - biologia - fizjologia roślin
77. Współdziałanie wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie roślin oraz wybrane
elementy żyzności gleb z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
78. Badania nad wyłonieniem optymalnej metody oceny potrzeb nawożenia mikroelementami.
79. Badania nad określeniem progu toksyczności niektórych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Cd, Pb) dla
roślin, z uwzględnieniem ich form występowania w glebach oraz gatunków uprawianych roślin. Ocena
możliwości ograniczania dostępności tych metali dla roślin.
80. Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny stanu zaopatrzenia roślin w niektóre
mikroskładniki.
81. Stosowanie preparatów pochodzenia organicznego do ograniczenia fitotoksyczności metali ciężkich.
82. Badania nad ustaleniem krytycznych koncentracji Mn i Co w roślinach strączkowych uprawianych na
glebach lekkich i bardzo lekkich.
83. Wpływ nawożenia siarką na plonowanie roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne gleb.
84. Wpływ gospodarowania ekologicznego na jakość produkowanej żywności i środowisko glebowe.
85. Badania nad możliwością rolniczego lub przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych
komunalnych i przemysłowych.
86. Zastosowanie testów wzrostowych w ocenie fitotoksyczności ksenobiotyków.
87. Reakcje roślin na czynniki stresowe:
 stres pokarmowy – deficyt składników pokarmowych,
 stres solny i suszę,
 metale ciężkie – ołów, kadm, miedź,
 herbicydy i substancje allelopatyczne,
 rola i funkcjonowanie plastydowej oksydazy terminalnej (PTOX) w odporności na stres solny u Tellungiella
halophila,
 modyfikacje fotosyntetycznego transportu elektronów w odpowiedzi na stres solny u Arabidopsis thaliana i
Tellungiella halophila.
39
12. Publikacje naukowe
1) wykazy publikacji w czasopismach naukowych:
a) Wykaz publikacji w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A
wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Imiona i nazwiska
Janusz Miśkiewicz
Agnieszka Cabała, Katarzyna
Wróblewska, Piotr Chohura,
Regina Dębicz
Magdalena Dębicka, Andrzej
Kocowicz, Jerzy Weber,
Elżbieta Jamroz
Jacek Piotr Twardowski,
Michał Hurej, Iwona Gruss
Jakub Pulka, Dariusz
Wiśniewski, Janusz
Gołaszewski, Andrzej
Białowiec
Danuta Witkowska, Anna
Kancelista, Aleksandra
Wilczak, Regina
Stempniewicz, Marta
Pasławska, Michał Piegza,
Wojciech Łaba, Magdalena
Szczech
Wioleta Wojtasik, Anna
Kulma, Lucyna Dymińska,
Jerzy Hanuza, Magdalena
Czemplik, Jan Szopa-
Liczba
autorów
spoza WPT
UP we
Wrocławiu
Język
publikacji
Rok
wydania
Tom
Numery
stron
angielski
2016
129(5)
917-921
angielski
2016
15(3)
83-93
Organic matter effects on phosphorus sorption
in sandy soils
angielski
2016
62(6)
840-855
Archives of Agronomy
and Soil Science
Diversity and abundance of springtails
(Hexapoda: Collembola) in soil under 90-year
potato monoculture in relation to crop rotation
angielski
2016
62(8)
1158-1168
2
Archives of
Environmental
Protection
Is the biochar produced from sewage sludge a
good quality solid fuel?
angielski
2016
42(4)
125-134
7
Biocontrol Science and
Technology
Survivability and storage stability of
Trichoderma atroviride TRS40 preserved by
fluidised bed drying on various agriculture byproducts
angielski
2016
26(12)
1591-1604
4
BMC Plant Biology
Evaluation of the significance of cell wall
polymers in flax infected with a pathogenic
strain of Fusarium oxysporum
angielski
2016
16
75-91
Nazwa czasopisma
naukowego
Tytuł publikacji
Acta Physica Polonica
A
Acta Scientiarum
Polonorum. Hortorum
Cultus
Cross-Correlations of the Forex Market Using
Power Law Classification Scheme Picture
Effect of fertilization through geocomposite
on nutritional status of Hosta 'Halcyon' plants
grown in containers
0
Archives of Agronomy
and Soil Science
0
0
0
40
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
8.
Skórkowski
Bartłomiej Glina, Małgorzata
Malkiewicz, Łukasz
Mendyk, Adam Bogacz,
Przemysław Woźniczka
3
Boreas
Human affected disturbances in vegetation
cover and peatland development in the
Holocene recorded in shallow mountain
peatlands (Central Sudetes, SW Poland)
Transformation of physicochemical soil
properties along a mountain slope due to land
management and climate changes – a case
study from the Karkonosze Mountains, SW
Poland
angielski
2016
45
381-390
angielski
2016
140
43-54
9.
Oskar Bojko, Cezary Kabała
0
Catena
10.
Ludwik Żołnierz, Jerzy
Weber, Mirosława Gilewska,
Stanisława Strączyńska,
Daniel Pruchniewicz
1
Catena
The spontaneous development of understory
vegetation on reclaimed and afforested postmine excavation filled with fly ash
angielski
2016
136
84-90
11.
Beata Łabaz, Cezary Kabała
0
Catena
Human-induced development of mollic and
umbric horizons in drained and farmed
swampy alluvial soils
angielski
2016
139
117-126
11
Catena
The influence of Dan H. Yaalon: His impact
on people
angielski
2016
146
147-154
5
Chemico-Biological
Interactions
New cytotoxic butyltin complexes with 2sulfobenzonic acid: Molecular interaction with
lipid bilayers and DNA as well as in vitro
anticancer activity
angielski
2016
243
107-118
1
Chemistry &
Biodiversity
Dehalogenation Activity of Selected Fungi
Toward δ-Iodo-γ-Lactone Derived from
trans,trans-Farnesol
angielski
2016
13
477-482
8
Colloids And Surfaces
Solution Thermodynamics of highly
angielski
2016
507
236-242
12.
13.
14.
15.
Eric E. Brevik, Dan deB
Richter, Eric P. Verrecchia,
John Ryan, Rosa M. Poch,
Onn Crouvi, Daniela Sauer,
Jaroslaw Waroszewski,
Elizabeth Solleiro-Robelledo,
Curtis Monger, Franz Ottner,
Victor Targulian
Hanna Pruchnik, Teresa
Kral, Dominik Poradowski,
Aleksandra Pawlak,
Angelika Drynda, Bożena
Obmińska-Mrukowicz,
Martin Hof
Anna Gliszczyńska,
Witold Gładkowski, Marta
Świtalska, Joanna Wietrzyk,
Antoni Szumny, Elżbieta
Gębarowska, Czesław
Wawrzeńczyk
Emilia Fisicaroa, Laura
41
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Contardia, Carlotta
Comparia, Franco
Bacciottinia, Erika
Pongiluppia, Guido
Viscardib, Nadia Barberob,
Pierluigi Quagliottob,
Bożenna Różycka-Roszak
A-Physicochemical
And Engineering
Aspects
fluorinated Gemini bispyridinium surfactants
for biomedical applications
Combinatorial
Chemistry & High
Throughput Screening
Computers and
Electronics in
Agriculture
On the spacer group effect on critical micelle
concentration of cationic gemini surfactants
using molecular connectivity indices
The methods of extracting the contribution of
variables in artificial neural network models –
Comparison of inherent instability
7
16.
Anna Mozrzymas
0
17.
Katarzyna Pentoś
0
18.
19.
20.
21.
Alina Liersch, Jan
Bocianowski, Henryk Woś,
Laurencja Szała, Katarzyna
Sosnowska, Teresa
Cegielska-Taras, Kamila
Nowosad, Iwona
Bartkowiak-Broda
Arkadiusz Dyjakon, Jan den
Boer, Przemysław Bukowski,
Florian Adamczyk, Paweł
Frąckowiak
Anna Jama-Rodzeńska, Jan
Bocianowski, Władysław
Nowak, Dorota Ciszek,
Kamila Nowosad
Leszek Romański, Jerzy
Bieniek, Piotr Komarnicki,
Marcin Dębowski, Jerzy
Detyna
angielski
2016
19(6)
481-488
angielski
2016
127
141-146
Crop Science
Assessment of Genetic Relationships in
Breeding Lines and Cultivars of Brassica
napus and Their Implications for Breeding
Winter Oilseed Rape
angielski
2016
56(4)
1540-1549
2
Drewno
Wooden biomass potential from apple
orchards in Poland
angielski
2016
59 (198)
73-86
3
Ecological Engineering
The influence of communal sewage sludge on
the content of macroelements in the stem of
selected clones of willow (Salix viminalis L.)
angielski
2016
87
212-217
1
Eksploatacja i
Niezawodnośc –
Maintenance and
Reliability
Operational tests of a dual-rotor mini wind
turbine
angielski
2016
18(2)
201-209
22.
Wojciech Pusz
0
Environmental
Monitoring and
Assessment
23.
Joanna Kowalska, Ryszard
Mazurek, Michał Gąsiorek,
5
Environmental
Pollution
Plants’ healthiness assessment as part of the
environmental monitoring of protected
mountainous area in the example of
Karkonosze (Giant) Mts. (SW Poland)
Soil pollution indices conditioned by medieval
metallurgical activity – A case study from
42
angielski
2016
188(10)
doi:
10.1007/s10
661-0165551-5
angielski
2016
218
1023-1036
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
24.
25.
Marcin Setlak, Tomasz
Zaleski, Jarosław
Waroszewski
Małgorzata Patrycja
Oksińska, Elżbieta Grażyna
Magnucka, Krzysztof
Lejcuś, Stanisław Jerzy Pietr
Rafał Tyszka, Anna
Pietranik, Jakub Kierczak,
Vojtech Ettler, Martin
Mihaljevic, Agnieszka
Medyńska-Juraszek
kraków (Poland)
1
Environmental Science
and Pollution Research
4
Environmental Science
and Pollution Research
26.
Kamila Nowosad, Alina
Liersch, Jan Bocianowski,
Wiesława Popławska
3
Euphytica
27.
Bogna Zawieja, Wojciech
Rybiński, Kamila Nowosad,
Dariusz Piesik, Jan
Bocianowski
4
Euphytica
28.
Paulina Strugała, Witold
Gładkowski, Alicja Z.
Kucharska, Anna SokółŁętowska, Janina Gabrielska
3
European Journal of
Lipid Science and
Technology
0
European Journal of
Plant Pathology
29.
Wojciech Pusz
Jacek Urbaniak
30.
Rafał Ogórek, Mariusz
Dyląg, Bartosz Kozak
2
Extremophiles
31.
Magdalena Szymura,
Tomasz Szymura,
1
Flora
1
Folia Geobotanica
2
Food Chemistry
32.
33.
Magdalena Szymura,
Tomasz Szymura, Sebastian
Świerszcz
Anna Michalska, Aneta
Biodegradation of the cross-linked copolymer
of acrylamide and potassium acrylate by soil
bacteria
Lead isotopes and heavy minerals analyzed as
tools to understand the distribution of lead and
other potentially toxic elements in soils
contaminated by Cu smelting (Legnica,
Poland)
Genotype by environment interaction for seed
yield in rapeseed (Brassica napus L.) using
additive main effects and multiplicative
interaction model
Testing of uniformity of seven Lathyrus
species using Bennett's and Millers method
Antioxidant activity and anti-inflammatory
effect of fruit extracts from blackcurrant,
chokeberry, hawthorn, and rosehip, and their
mixture with linseed oil on a model lipid
membrane
Foliar diseases of willows (Salix spp.) in
selected locations of the Karkonosze Mts. (the
Giant Mts)
Dark stains on rock surfaces in Driny Cave
(Little Carpathian Mountains, Slovakia)
Interactions between alien goldenrods
(Solidago and Euthamia species) and
comparison with native species in Central
Europe
Do the landscape structure and socioeconomic variables explain alien Solidago
invasion?
Physicochemical properties of whole fruit
43
angielski
2016
23
5969-5977
angielski
2016
23
2435024363
angielski
2016
208
187-194
angielski
2016
208
123-128
angielski
2016
118
461-474
angielski
2016
4
1-7
angielski
2016
20(5)
641-652
angielski
2016
218
51-61
angielski
2016
51
13-25
angielski
2016
207
223-232
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
34.
35.
36.
37.
Wojdyło, Krzysztof Lech,
Grzegorz Łysiak, Adam
Figiel
Aneta Wojdyło , Adam
Figiel, Pilar Leguac,
Krzysztof Lech, Ángel A.
Carbonell-Barrachina,,
Francisca Hernández
Adrian Zwolicki, Katarzyna
Zmudczyńska-Skarbek, Jan
Matuła, Bronisław Wojtuń
and Lech Stempniewicz
Magdalena Żuk, Małgorzata
Działo, Dorota Richter,
Lucyna Dymińska, Jan
Matuła, Andrzej Kotecki,
Jerzy Hanuza, Jan SzopaSkórkowski
John Clifton-Brown, Astley
Hastings, Michał Moś, Jon P.
Mccalmont, Chris Ashman,
Danny Awty-Carroll, Joanna
Cerazy, Yu-Chung Chiang,
Salvatore Cosentino, William
Cracroft-Eley, Jonathan
Scurlock, Iain S. Donnison,
Chris Glover, Izabela Gołąb,
Jörg M. Greef, Jeff Gwyn,
Graham Harding, Charlotte
Hayes, Waldemar Helios,
Tsai-Wen Hsu, Lin S.
Huang, Stanisław Jeżowski,
Do-Soon Kim, Andreas
Kiesel, Andrzej Kotecki,
Jacek Krzyżak, Iris
Lewandowski, Soo Hyun
Lim, Jianxiu Liu, Marc
plum powders obtained using different drying
technologie
Food Chemistry
Chemical composition, antioxidant capacity,
and sensory quality of dried jujube fruits as
affected by cultivar and drying method
4
Frontiers in Plant
Science
Differential Responses of Arctic Vegetation to
Nutrient Enrichment Plankton and Fish-Eating
Colonial Seabirds in Spitsbergen
4
Frontiers in Plant
Science
Chalcone Synthase (CHS) Gene Suppression
in Flax Leads to Changes in Wall Synthesis
and Sensing Genes, Cell Wall Chemistry and
Stem Morphology Parameters
angielski
2016
7
doi:
10.3389/fpl
s.2016.0089
4
53
Global Change Biology
Bioenergy
Progress in upscaling Miscanthus biomass
production for the European bio-economy
with seed-based hybrids
angielski
2016
9(1)
6-17
4
44
angielski
angielski
2016
2016
207
7
170-179
doi:
10.3389/fpl
s.2016.0195
9
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
38.
39.
40.
41.
42.
Loosely, Heike Meyer,
Donal Murphy-Bokern,
Walter Nelson, Marta
Pogrzeba, George Robinson,
Paul Robson, Charli E.
Rogers, Iovanni Scalici,
Heinrich Schuele, Reza
Shafiei, Oksana Shevchuk,
Kai-Uwe Schwarz, Michael
Squance, Tim Swaller, Judith
Thornton, Thomas Truckses,
Vasile Botnari, Igor Vizir,
Moritz Wagner, Robin
Warren, Richard Webster,
Toshihiko Yamada, Sue
Youell, Qingguo Xi, Junqin
Zong, Richard Flavell
Eric C. Brevik, Andreas
Baumgarten, Costanza
Calzolari, Antonio Jordán,
Cezary Kabała, Bradley A..
Miller, Paulo Pereira
Eric C. Brevik, Andreas
Baumgarten, Costanza
Calzolari, Antonio Jordán,
Cezary Kabała, Bradley A..
Miller, Paulo Pereira
Jarosław Waroszewski,
Markus Egli, Cezary Kabała,
Jakub Kierczak, Dagmar
Brandova
Jakub Kierczak, Artur
Pędziwiatr,Jarosław
Waroszewski, Magdalena
Modelska
Magdalena Frąc, Jerzy
Weber, Agata Gryta,
Magdalena Dębicka, Andrzej
6
Geoderma
Editorial: Historical perspectives and future
needs in soil mapping, classification, and
pedologic modeling
angielski
2016
264
253-255
6
Geoderma
Soil mapping, classification, and pedologic
modeling: History and future directions
angielski
2016
264
256-274
3
Geoderma
Mass fluxes and clay mineral formation in
soils developed on slope deposits of the
Kowarski Grzbiet (Karkonosze Mountains,
Czech Republic/Poland)
angielski
2016
264
363-378
3
Geoderma
Mobility of Ni, Cr and Co in serpentine soils
derived on various ultrabasic bedrocks under
temperate climate
angielski
2016
268
78-91
3
Geomicrobiology
Journal
Microbial Functional Diversity in Podzol
Ectohumus Horizons Affected by Alkaline Fly
Ash in the Vicinity of Electric Power Plant
angielski
2016
-
doi:10.1080
/01490451.
2016.12206
45
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Kocowicz, Elżbieta Jamroz,
Karolina Oszust, Ludwik
Żolnierz
Maria Kossowska, Wiesław
Fałtynowicz, Katarzyna
Szczepańska
Małgorzata Malkiewicz,
Jarosław Waroszewski,
Oskar Bojko, Markus Egli,
Cezary Kabała
Jan Bocianowski, Kamila
Nowosad, Henryk Bujak,
Tadeusz Luczkiewicz,
Dariusz Piesik
51
2
Herzogia
Current distribution and ecology of lichens in
a biodiversity hotspot in the Mały Śnieżny
Kocioł glacial cirque, Sudetes, Poland
angielski
2016
29(1)
120-136
2
Holocene
Holocene vegetation history and soil
development reflected in the lake sediments of
the Karkonosze Mountains (Poland)
angielski
2016
26(6)
890-905
3
Indian Journal of
Genetics and Plant
Breeding
Evaluation of the breeding value of the spring
oilseed rape (Brassica napus L.) inbred lines
based on a multi-trait analysis
angielski
2016
76 (3)
284-289
46.
Mateusz Cuske, Anna
Karczewska, Bernard Gałka,
Agnieszka Dradrach
0
International Journal of
Phytoremediation
angielski
2016
18(8)
839-846
47.
Paulina Strugała, Anna
Dudra, Janina Gabrielska
0
Journal of Agricultural
and Food Chemistry
angielski
2016
64(39)
7414-7422
48.
Aneta Sikora, Paweł
Michołap, Maria Kelm
1
angielski
2016
60(2)
59-67
43.
44.
45.
49.
50.
Rafał Ogórek, Mariusz
Dyląg, Zuzanna Višňovská,
Dana, Tančinová, Dariusz
Zalewski
Rafał Ogórek, Mariusz
Dyląg, Bartosz Kozak
Zuzanna Višňovská, Dana
Tančinová, Agnieszka
Lejman
Journal of Apicultural
Science
Some adverse effects of soil amendment with
organic materials – the case of soils polluted
by copper industry phytostabilized with red
fescue
Interaction between Mimic Lipid Membranes
and Acylated and Nonacylated Cyanidin and
its Bioactivity
Flowering plants preferred by bumblebees
(Bombus LATR.) in the Botanical Garden of
Medicinal Plants in Wrocław
4
Journal of Cave and
Karst Studies
Speleomycology of air and rock surfaces in
Driny Cave (Lesser Carpathians, Slovakia)
angielski
2016
78(2)
119-127
4
Journal of Cave and
Karst Studies
Fungi isolated and quantified from bat guano
and air in Harmanecka and Driny Caves
(Slovakia)
angielski
2016
78(1)
41-49
angielski
2016
21(1)
7-19
angielski
2016
21(2)
501-512
51.
Katarzyna AdamczewskaSowińska, Joanna Turczuk
0
Journal of
Elementology
52.
Agnieszka Pszczółkowska,
Adam Okorski, Andrzej
4
Journal of
Elementology
Yielding and biological value of garlic chives
(Allium tuberosum Rottl. Ex Spreng.)
depending on the type of mulch
Incidence of seed-borne fungi on Lupinus
mutabilis depending on plant morphotype,
46
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Kotecki, Marta Gas Tomasz,
Kulik, Alicja Reczek
Elżbieta Sacała, Anna
Demczuk, Edward Grzyś.,
Urszula Prośba-Białczyk,
Hanna Szajsner
Józef Sowiński, Cezary
Kabała, Anna Karczewska,
Ewelina Szydełko-Rabska,
Bernard Gałka
Elżbieta Sacała, Anna
Demczuk, Edward Grzyś
sowing date and plant density
0
Journal of
Elementology
Effect of laser- and hydropriming of seeds on
some physiological parameters in sugar beet
angielski
2016
21(2)
527-538
0
Journal of
Elementology
Content of mineral nitrogen in sandy soils
after the application of slow-release fertilizers
in the sweet sorghum cultivation.
angielski
2016
21(4)
1127-1139
0
Journal of
Elementology
angielski
2016
21(1)
185-194
56.
Regina Dębicz, Anna
Pawlikowska, Katarzyna
Wróblewska, Przemysław
Bąbelewski
0
Journal of
Elementology
angielski
2016
21(3)
681-692
57.
Przemysław Bąbelewski,
Magdalena Pancerz, Regina
Dębicz
0
Journal of
Elementology
angielski
2016
22(2)
735-742
58.
Anna Dudra, Paulina
Strugała, Katarzyna PyrkoszBiardzka, Zbigniew Sroka,
Janina Gabrielska
2
Journal of Food
Biochemistry
A study on biological activity of the
polyphenol fraction from fruits of Rosa
Rugosa Thunb
angielski
2016
40
411-419
2
Journal of Food
Composition and
Analysis
The influence of nitrogen and potassium
fertilisation on the content of polyphenolic
compounds and antioxidant capacity of
coloured potato. Journal of Food Composition
and Analysis
angielski
2016
47
69-75
4
Journal of Food
Engineering
Hysteresis of ultrasound velocity in pork lard
and water during a thermal cycle
angielski
2016
190
48-53
8
Journal of Food
Quality
Amino Acid Improving and Physical Qualities
of Extruded Corn Snacks Using Flours Made
angielski
2016
39(6)
580-589
53.
54.
55.
59.
60.
61.
Anna Michalska, Aneta
Wojdyło, Bożena Bogucka
Andrzej Wesołowski, Jolanta
J. Sienkiewicz, Krystyna
Skibniewska, Deta Łuczycka,
Dariusz Choszcz
Anna Pęksa, Agnieszka Kita,
Elvyra Jariene, Honorata
The response of maize seedlings to salt stress
under increasing levels of phosphorus
Influence of foliar treatment with silicon
contained in the Actisil Hydro Plus
preparation on the growth, flowering and
chemical composition of Gazania rigens (L.)
Gaertn., Salvia farinacea Benth and Verbena
hybrida Voss
Influence of geocomposite application on
biomass production, nutritional status of plants
and substrate characteristics in container
nursery production of Rosa ‘White Meidiland’
and Berberis thunbergii ‘Green Carpet’
47
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Danilcenko, Artur Gryszkin,
Adam Figiel, Jurgita
Kulaitiene, Judita
Cerniauskiene, Magda
Aniolowska
Hanna Pruchnik, Tadeusz
Lis, Małgorzata Latocha,
Aleksandra Zielińska,
Florian P. Pruchnik
Jan Bocianowski, Katarzyna
Górczak, Kamila Nowosad,
Wojciech Rybiński, Dariusz
Piesik
Aleksandra Włoch, Paulina
Strugała, Hanna Pruchnik,
Romuald Żyłka, Jan
Oszmiański, Halina
Kleszczyńska
Paulina Strugała, Sylwia
Cyboran-Mikołajczyk, Anna
Dudra, Paulina Mizgier,
Alicja Z. Kucharska, Teresa
Olejniczak, Janina
Gabrielska
Wojciech Pusz, Ryszard
Weber, Andrzej Dancewicz,
Włodzimierz Kita
Hanna Pruchnik, Małgorzata
Latocha, Aleksandra
Zielińska, Florian P.
Pruchnik
Mateusz Jędrzejewski, Piotr
Ordon, Ludwik Komorowski
Jerzy Weber, Andrzej
Kocowicz, Magdalena
Dębicka, Elżbieta Jamroz
from Jerusalem Artichoke (Helianthus
tuberosus), Amaranth (Amaranthus cruentus
L.) and Pumpkin (Cucurbita maxima L.)
Journal of Inorganic
Biochemistry
Palladium(II) complexes with tris(2carboxyethyl)phosphine, structure, relactions
and cytostatic activity
angielski
2016
156
14-21
Journal of Integrative
Agriculture
Path analysis and estimation of additive and
epistatic gene effects of barley SSD lines
angielski
2016
15(9)
1983-1990
1
Journal of Membrane
Biology
Physical Effects of Buckwheat Extract on
Biological Membrane In Vitro its Protective
Properties
angielski
2016
249(1-2)
155-170
3
Journal of Membrane
Biology
Biological Activity of Japanese Quince
Extract and its Interactions with Lipids,
Erythrocyte Membrane, and Human Albumin
angielski
2016
249(3)
393-410
2
Journal of Mountain
Science
angielski
2016
13(4)
725-733
3
Journal of
Organometallic
Chemistry
angielski
2016
822
74-79
2
Journal of Physical
Chemistry A
angielski
2016
120 (21)
3780-3787
0
Journal of Soils and
Sediments
-
doi:
10.1007/s11
368-0161599-7
4
Effect of weather conditions on the incidence
of Lophodermium yellow needle blight in the
dwarf mountain pine in the Karkonosze and
Izerskie Mountains (Poland)
Rhodium(III) and iridium(III)
pentamethylcyclopentadienyl complexes with
tris(2 carboxyethyl)phosphine, properties and
cytostatic activity
Atomic Resolution for the Energy Derivatives
on the Reaction Path
Changes in soil morphology of Podzols
affected by alkaline fly ash blown out from the
dumping site of an electric power plant
48
angielski
2016
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Aleksandra Pliszczak- Król,
Anna Rząsa, Marianna
Gemra, Jarosław Król,
Grzegorz Łuczak, Artur
Zyzak, Dariusz Zalewski,
Alicja Iwaszko-Simonik,
Stanisław Graczyk
Urszula Prośba-Białczyk,
Elżbieta Sacała, Małgorzata
Wilkosz
8
Journal of Veterinary
Diagnostic
Investigation
Age-related changes of platelet and plasma
coagulation parameters in young pigs
0
Listy cukrovarnicke
řepařskie
Vliv listové výživy borem na výnos a
technologickou jakost cukrové řepy
2
LWT-Food Science
and Technology
2
Microbial Ecology
5
Mires and Peat
75.
Agnieszka NawirskaOlszańska, Anita Biesiada,
Anna Sokół-Łętowska,
Alicja Zofia Kucharska
3
Notulae Botanicae
Horti Agrobotanici
Cluj-Napoca
76.
Janusz Miśkiewicz
0
Physica A-Statistical
Mechanics and its
Applications
2
Physical Chemistry
Chemical Physics
70.
71.
72.
73.
74.
77.
Justyna Samoticha, Aneta
Wojdyło, Krzysztof Lech
Tomasz Kokurewicz, Rafał
Ogórek, Wojciech Pusz,
Krzysztof Matkowski
Bartłomiej Glina, Adam
Bogacz, Miklos Gulyas,
Bogna Zawieja, Piotr
Gajewski, Zbigniew
Kaczmarek
Ludwik Komorowski, Piotr
Ordon and Mateusz
Jędrzejewski
78.
Johnson Giles N., Piotr
Stępień
1
Plant and Cell
Physiology
79.
Magdalena Szymura,
Tomasz Szymura
1
Plant Ecology
The influence of different the drying methods
on chemical composition and antioxidant
activity in chokeberries
Bats Increase the Number of Cultivable
Airborne Fungi in the “Nietoperek” Bat
Reserve in Western Poland
Effect of long term forestry drainage on the
current state of peatland soils. A case study
from the Central Sudeties, SW Poland
Effect of preparation and storage condition on
physical and chemical properties of puree,
puree juices and cloudy juices obtained from
pumpkin with added Japanese quince and
strawberries
Improving quality of sample entropy
estimation for continuous distribution
probability functions
The reaction fragility spectrum
Plastid terminal oxidase as a route to
improving plant stress tolerance – known
knowns and known unknowns
Historical contingency and spatial processes
rather than ecological niche differentiation
49
angielski
2016
28(5)
561-567
czeski
2016
132(7-8)
224-227
angielski
2016
66
484-489
angielski
2016
72(1)
36-48
angielski
2016
18
1-11
angielski
2016
44(1)
183-188
angielski
2016
450
473-485
angielski
2016
18
3265832663
angielski
2016
57(7)
1387-1396
angielski
2016
217(5)
565-582
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
explain the distribution of invasive goldenrods
(Solidago and Euthamia)
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Wiesław Wojciechowski,
Janina Zawieja, Anna
Lehmann, Tomasz
Sekutowski
Hanna Gołębiowska,
Elżbieta Pląskowska,
Ryszard Weber, Renata
Kieloch
Ogbaga C. Chukwuma, Piotr
Stępień, Dyson C. Beth,
Rattray W. Nicholas, Ellis I.
David, Royston Goodacre,
Johnson N. Giles
Dorota Richter, Jan Matuła,
Jacek Urbaniak,
Małgorzata Waleron,
Joanna CzerwikMarcinkowska
Magdalena Szymura,
Tomasz Szymura, Karol
Wolski
Cezary Kabała, Elżbieta
Musztyfaga, Bernard Gałka,
Dorota Łabuńska, Paulina
Mańczyńska
Wojciech Pusz, Fabio
Mascher, Elżbieta Czembor,
Jerzy Czembor, Rafał
Ogórek
Mirosława Pietryka, Dorota
Richter, Jan Matuła
Piotr Komarnicki, Roman
Stopa, Daniel Szyjewicz,
Małgorzata Młotek
Józef Szlachta, Małgorzata
1
Plant Soil and
Environment
The effect of catch crops cultivated in
accordancewith the agri-environment scheme
on weed infestationof spring wheat stand
angielski
2016
62(3)
380-384
3
Plant Soil and
Environment
The effect of soil tillage and herbicide
applications on the incidence of the genus
Fusarium fungi in the grain of rye
angielski
2016
62(10)
435-440
6
PLoS ONE
Biochemical analyses of sorghum varieties
reveal differential responses to drought
angielski
2016
11(5)
doi:
10.1371/jou
rnal.pone.0
154423
Molecular, morphological and ultrastructural
characteristics of Prasiola crispa (Lightfoot)
Kützing (Chlorophyta) from Spitsbergen
(Arctic)
angielski
2016
-
doi:10.1007
/s00300016-1966-2
angielski
2016
64(1)
25-34
angielski
2016
25(3)
647-653
2
Polar Biology
1
Polish Journal of
Ecology
2
Polish Journal of
Environmental Studies
4
Polish Journal of
Environmental Studies
Characterization of the Relationships between
Wheat Cultivars, Fusarium Head Blight, and
Mycoflora Grains
angielski
2016
25(3)
1373-1380
0
Polish Polar Research
Cyanobacterial and algal diversity in the
vicinity of two different seabird colonies in
Spitsbergen
angielski
2016
37(2)
269–288
0
Postharvest Biology
and Technology
Evaluation of bruise resistance of pears to
impact load
angielski
2016
114
36-44
0
Przemysł Chemiczny
Wpływ składu surowców na kinetykę
polski
2016
95(9)
1805-1810
Invasive Solidago species: how large area do
they occupy and what would be the cost of
their removal?
Conversion of soil pH 1:2.5 KCl and 1:2.5
H2O to 1:5 H2O – conclusions for soil
management, environmental monitoring and
international soil databases
50
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Fugol, Hubert Prask
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Elżbieta Skrzyńska, Anna
Wondołowska-Grabowska,
Edyta Stalmach, Marlena
Szynal, Magdalena Leśniak
Krzysztof Gediga, Zofia
Spiak
Urszula Piszcz, Zofia Spiak
Łukasz Mendyk, Maciej
Markiewicz, Renata
Bednarek, Marcin Świtoniak,
Wojciech Gamrat, Iwona
Krześlak, Marcin Sykuła,
Leszek Gersztyn, Anna
Kupniewska
Rafał Mulka, Wiesław
Szulczewski, Józef Szlachta,
Mariusz Mulka
Anna Dębska, Sebastian
Koziołek, Jerzy Bieniek,
Andrzej Białowiec
Sylwia Stegenta, Barbara
Kałdun, Andrzej Białowiec
Beata Łabaz, Cezary Kabała,
Adam Bogacz
Sylwia CyboranMikołajczyk, Dorota
Bonarska-Kujawa, Jacek
Łuczyński, Halina
Kleszczyńska
Daniel Pruchniewicz, Tobias
W. Donath, Annette Otte,
fermentacji stacjonarnej oraz uzysk biogazu i
metanu
4
Przemysł Chemiczny
Zastosowanie niekonwencjonalnych
surowców oleistych w syntezie biodiesla
0
Przemysł Chemiczny
0
Przemysł Chemiczny
The Effect of Mineral Wastes on the mobility
of Copper in Post_Flotation Sediments
Zmiany rozpuszczalności wybranych
związków fosforu oraz ich wykorzystanie
przez rośliny
8
Quaternary
International
1
1
polski
2016
95(10)
1952-1955
polski
2016
95(5)
1045-1048
polski
2016
95(6)
1221-1224
Environmental changes of a shallow kettle
lake catchment in a young glacial landscape
(Sumowskie Lake catchment), North-Central
Poland
angielski
2016
418
116-131
Renewable Energy
Estimation of methane production for batch
technology – A new approach
angielski
2016
90
440-449
Rocznik Ochrona
Środowiska
Potencjał produkcji biogazu z odpadów we
wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym
polski
2016
18
337-351
polski
2016
18(1)
800-814
polski
2016
160(8)
684-695
Dobór modelu i wyznaczanie parametrów
kinetycznych aktywności oddechowej
odpadów w trakcie procesu tlenowej
biostabilizacji frakcji podsitowej odpadów
komunalnych
Problemy diagnozy troficzności siedlisk
leśnych na porolnych glebach aluwialnych
0
Rocznik Ochrona
Środowiska
0
Sylwan
1
Tenside Surfactants
Detergents
Effects of interaction of Gemini Ester Quat
Surfactants with Biological Membranes
angielski
2016
53(1)
20-28
3
Tuexenia
Effect of expansive species on seed rain and
soil seed bank of mountain mesic meadows
angielski
2016
36
81-96
51
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
100.
101.
102.
103.
Ludwik Żołnierz, Lutz R.
Eckstein
Renata Anna Galek, Bartosz
Kozak, Ada Biela, Dariusz
Zalewski, Ewa SawickaSienkiewicz., Krystyna
Spychała, Stanisław
Stawiński
Joanna Rodziewicz, Artur
Mielcarek, Wojciech
Janczukowicz, Andrzej
Białowiec, Anna GotkowskaPłachta, Marcin Proniewicz
Katarzyna Pentoś, Deta
Łuczycka, Tobiasz
Wysoczański
Ryszard Weber,
Włodzimierz Kita, Wojciech
Pusz, Renata Kieloch
2
Turkish Journal Of
Field Crops
Seed coat thickness differentiation and genetic
polymorphism for Lupinus mutabilis Sweet
breeding
angielski
2016
21(2)
305-312
5
Water Environment
Research
Ammonia nitrogen transformations in a
reactor with aggregate made of sewage sludge
combustion fly ash
angielski
2016
88(8)
715-723
0
Wood Research
The use of complex impedance as a parameter
for wood differentiation
angielski
2016
61(1)
13-24
2
ZemdirbysteAgriculture
angielski
2016
103(1)
45-52
angielski
2016
103(2)
159-166
angielski
2016
24
714-723
104.
Iwona Gruss, Jacek
Twardowski
0
ZemdirbysteAgriculture
105.
Agnieszka Partyka, Dorota
Bonarska-Kujawa, Marta
Sporniak, Maciej Strojecki,
Wojciech Niżański
4
Zygote
The variability of the occurrence of Fusarium
culmorum in winter wheat grain in relation to
climatic conditions and cultivation methods
The assemblages of soil-dwelling springtails
(Collembola) in winter rye under long-term
monoculture and crop rotation
Modification of membrane cholesterol and its
impact on frozen-thawed chicken sperm
characteristics
52
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
b) Wykaz publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) i wymienionych w części C wykazu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust 3 pkt 3 rozporządzenia,
Liczba autorów spoza
Nazwa czasopisma
Lp.
Imiona i nazwiska
WPT UP we
Tytuł publikacji
Język publikacji
Rok wydania
Tom
Numery stron
naukowego
Wrocławiu
1.
c) Wykaz publikacji w innych czasopismach wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust 3 pkt 2 rozporządzenia,
Lp.
Imiona i nazwiska
Liczba
autorów
spoza WPT
UP we
Wrocławiu
1.
Adam Zych, Lesław Zimny,
Maria Pytlarz-Kozicka,
Patryk Zagórski
0
2.
Franciszek Kapusta
3.
4.
Magdalena Szymura, Marek
Liszewski, Andrzej
Kocowicz, Maria PytlarzKozicka, Tomasz Henryk
Szymura
Karol Wolski, Marta TalarKrasa, Agnieszka Dradrach,
Magdalena Szymura,
Magdalena Biernacik,
Sebastian Świerszcz
Tytuł publikacji
Język
publikacji
Rok
wydania
Tom
Numery
stron
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
Wpływ systemów uprawy roli na zagęszczenie
łanu buraka cukrowego
polski
2015
26(3)
371-377
0
Journal of Agribusiness
and Rural Development
Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator
zrównoważonego spożycia
polski
2015
4(38)
695-704
1
Architektura
Krajobrazu
Stanowisko czosnku niedźwiedziego (Allium
ursinum L.) w przypałacowym parku w
Korytowie - warunki siedliskowe i możliwości
ochrony
polski
2015
49(4)
48-59
0
Łąkarstwo w Polsce
Ocena użytkowa murawy piłkarskiej na
przykładzie KŚ AZS we Wrocławiu
polski
2015
18
241-254
polski
2015
23
18-23
polski
2015
414
155-164
Nazwa czasopisma
naukowego
5.
Marek Liszewski, Józef
Błażewicz
1
Polish Journal of
Agronomy
6.
Aleksandra Hulewska
0
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wpływ nawożenia dolistnego miedzią i
manganem na przydatność słodowniczą ziarna
jęczmienia (badania wstępne)
Przypadek chorobowy, partner czy klient?
Moedle relacji z pacjentem aktywizowane
przez pracowników ochrony zdrowia
53
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Wrocławiu
7.
Andrzej Matysiak
Elżbieta PohulakŻołędowska
1
8.
Tomasz Berbeka, Tomasz
Stachów
0
9.
Danuta Gonet, Julian
Kalinowski
2
10.
Piotr Sobkowicz, Ewa
Tendziagolska, Agnieszka
Lejman
0
11.
Chukwuma C. Ogbaga,
Piotr Stępień
1
12.
Barbara Patorczyk-Pytlik,
Justyna Calów, Kamila
Karmowska
1
13.
Janina Zawieja, Ireneusz
Sosna, Ewelina
Gudarowska, Wiesław
Wojciechowski
0
14.
Waldemar Helios, Andrzej
Kotecki, Marcin
Włodarczyk
1
15.
Tomasz Szuk, Barbara
Kutkowska, Marek
Stachowiak
0
16.
Elżbieta Pląskowska, Janusz
1
Przegląd Prawa i
Administracji
Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia
Ekonomistów
Rolnictwa i
Agrobiznesu
Zeszyty Naukowe
SGGW Polityki
Europejskie, Finanse i
Marketing
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Innowacyjne państwo w społecznej
gospodarce rynkowej
polski
2015
103
91-101
Skutki wprowadzenia podatku dochodowego
w rolnictwie polskim
polski
2015
17(6)
13-18
Konkurencyjność gospodarstwa rolnegostudium przypadku
polski
2015
14(63)
53-64
polski
2015
112(611)
65-76
Proces regeneracji po suszy dwu odmian
sorgo o różnym poziomie odporności na
deficyt wody
polski
2015
112(611)
41-52
Wpływ nawożenia oraz dodatku EmFarma™
na plon oraz pobranie selenu przez gorczycę
białą
polski
2015
112(611)
53-63
angielski
2015
113(612)
79-91
Zdolność do regeneracji pędowych sadzonek
miskanta olbrzymiego (Miscanthus x
giganteus Greef et Deu.) w warunkach uprawy
hydroponicznej
polski
2015
113(612)
21-27
Samowystarczalność w sektorze warzyw w
Polsce – ujęcie regionalne
polski
2015
113(612)
67-78
Phomopsis scabra jako groźny patogen
polski
2015
113(612)
57-66
Wpływ metod siewu jęczmienia w mieszance
z grochem na plon białka
Changes inselected soil properties caused by
living mulches in a pear orchard.
54
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Mazurek, Elżbieta
Gębarowska, Jakub
Grzeszczuk
17.
Anna Koszelnik-Leszek,
Magda Podlaska, Ewa
Fudali, KlaraTomaszewska
0
18.
Krzysztof Matkowski, Ewa
Moszczyńska, Agata
Kaczmarek
0
19.
Przemysław Bąbelewski,
Magdalena Pancerz
0
20.
Michał Hurej, Jacek
Twardowski
0
21.
Robert Sobolewski, Piotr
Chohura
1
22.
Cecylia Uklańska-Pusz,
Wojciech Pusz,
Włodzimierz Kita
0
23.
Zdzisław Klukowski
0
24.
Barbara Kutkowska,
Tomasz Szuk, Marek
Stachowiak,
0
25.
Piotr Chohura, Anita
Biesiada
0
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
platana klonolistnego
Różnorodność flory śródpolnych wysp
leśnych w krajobrazie rolniczym południowozachodniej Polski w aspekcie grup
socjoekologicznych
polski
2015
113(612)
29-55
Uredinales na terenie Wrocławia
polski
2015
114(614)
37-46
Dobór drzew, krzewów i pnączy do zieleni
przyulicznej Wrocławia
polski
2015
114(614)
7-26
Reakcja drzew kasztanowca białego na
zastosowane zabiegi mikroiniekcji na terenie
miasta Wrocławia
polski
2015
114(614)
27-36
Właściwości chemiczne gleb jako czynnik
decydujący o stanie odżywienia drzew.
polski
2015
114(614)
61-74
Występowanie zarodników grzybów w
powietrzu pieczarkarni w zależności od okresu
produkcj
polski
2015
114(614)
75-84
Galasówkowate (cynipidae) zasiedlające liście
dębów (quercus sp.) aglomeracji
wrocławskiej.
polski
2015
114(614)
47-60
Rejonizacja produkcji wybranych upraw
sadowniczych w Polsce po roku 2000
polski
2015
115(615)
17-26
Wpływ sposobu i terminu zakładania plantacji
na plon i jakość surowca cząbru ogrodowego
(Satureja hortensis L.) uprawianego w
polski
2015
115(615)
7-16
55
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
26.
Magdalena Szymura,
Agnieszka Dradrach
0
27.
Weronika Włodarczyk,
Zofia Spiak, Andrzej
Kotecki
0
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Marek Liszewski, Dariusz
Zalwski, Krzysztof
Zubowski
KlaraTomaszewska,
Małgorzata Malkiewicz,
Magda Podlaska
Maria Licznar-Małańczuk
Iwona Sygutowska
Ewa Tendziagolska, Piotr
Sobkowicz, Roman
Wacławowicz, Piotr Kuc
Piotr Sobkowicz, Ewa
Tendziagolska, Agnieszka
Lejman
Piotr Sobkowicz, Ewa
Tendziagolska, Agnieszka
Lejman
Magdalena Szymura,
Tomasz H. Szymura,
Agnieszka Dradrach,
Zygmunt Mikołajczak
Zygmunt Owsiak, Krzysztof
Lejman, Krzysztof
Pieczarka, Tomasz
Sekutowski
Krzysztof Pieczarka,
Mateusz Kierdal, Krzysztof
Lejman, Zygmunt Owsiak
Bogdan Stępień, Radosław
1
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
1
Acta Agrobotanica
0
Acta Agrobotanica
4
Acta Scientarum
Polonorum-Agricultura
0
Acta Scientarum
Polonorum-Agricultura
0
Acta Scientarum
Polonorum-Agricultura
warunkach Dolnego Śląska
Wpływ wybranych roślin inwazyjnych a
wartości przyrodnicze i estetyczne terenów
zieleni
polski
2015
115(615)
27-40
Wpływ cynku na zawartość i pobranie
makroskładników przez rośliny zbożowe
polski
2015
115(615)
41-48
polski
2015
583
97-105
angielski
2016
69(3)
doi:10.558
6/aa.1659
angielski
2016
69(3)
doi:10.558
6/aa.1685
angielski
2016
15(2)
65-76
angielski
2016
15(2)
25-35
angielski
2016
15(2)
37-48
Ocena opłacalności uprawy jęczmienia jarego
w zależności od intensywności technologii w
warunkach województwa dolnośląskiego
Holocen history of vegetation at „Uroczysko
Mokradła” (SW Poland) – paleobotanical
reaserch
The weed composition in an orchard as a
result of long-term foliar herbicide application
The formation of selected soil physical
properties affected by undersown species
under organic winter rye cultivation
Performance of multi-component mixtures of
spring cereals. Part 1. Yields and yield
components
Performance of multi-component mixtures of
spring cereals. Part 2. Competitive hierarchy
and yield advantage
Acta Scientarum
Polonorum-Agricultura
Biodiversity of grasslands of Stołowe
Mountains National Park
angielski
2016
15(1)
69-82
1
Agricultural
Engineering
Effect of cutting speed and depth on the
course of resultant force acting on a cultivator
tine
angielski
2016
20(1)
127-136
0
Agricultural
Engineering
angielski
2016
20(1)
137-145
0
Agricultural
angielski
2016
20(1)
185-194
Analysis of traction properties of massey
ferguson 7475 tractor on selected deformable
surfaces
Effect of Osmotic Dehydration on Mechanical
56
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Maślankowski, Marta
Pasławska, Klaudiusz
Jałoszyński, Mariusz Surma
Mariusz Surma, Zbigniew
Zdrojewski, Stanisław
Peroń, Klaudiusz
Jałoszyński, Bogdan Stępień
Leszek Romański, Jerzy
Bieniek, Przemysław
Bukowski, Przemysław
Kobel
Jerzy Bohdziewicz, Gabriel
Czachor
Katarzyna Dereń, Beata
Cieniawska, Antoni
Szewczyk
Jerzy Bieniek, Anna
Dębska, Emil Fabrykowski,
Franciszek Molendowski,
Leszek Romański
Bogdan Stępień, Marta
Pasławska, Radosław
Maślankowski, Mariusz
Surma, Klaudiusz
Jałoszyński
Jerzy Bohdziewicz, Gabriel
Czachor
Gabriel Czachor, Jerzy
Bohdziewicz, Krzysztof
Kawa
Adam Luberański, Marian
Wiercioch, Józef Szlachta,
Aleksander Krzyś, Danuta
Skalska
Marian Wiercioch, Aadam
Luberański, Aleksander
Engineering
and Rheological Properties of Pumpkin Dried
with Microwave Method in Reduced Pressure
Conditions
0
Agricultural
Engineering
Assessment of Utilization Possibilities of Heat
Conducted by Waste Gases Exhaust Pipe of
SB 1.5 Drum Drier for Drying Wood Chips
angielski
2016
20(1)
195-202
0
Agricultural
Engineering
The impact of infrasounds generated by wind
power stations on a human being
angielski
2016
20(1)
155-166
0
Agricultural
Engineering
angielski
2016
20(2)
15-22
0
Agricultural
Engineering
The rheologiczal properties of redcurrant and
highbush blueberry berries
The Average Coverage of Sprayed Objects
Depending on the Coefficient of Spray
Surface for the Selected Nozzles
angielski
2016
20(2)
31-41
0
Agricultural
Engineering
Exploitation Assessment of New Holland
CX780 Combine Harvester
angielski
2016
20(2)
43-51
0
Agricultural
Engineering
Impact of Spouted-Microwave Drying on the
Selected Mechanical and Rheological
Properties of Zucchini
angielski
2016
20(2)
143-150
0
Agricultural
Engineering
Changes of mechanical properies of kumquat
(citrus japonica THUMB.) and cape
gooseberry (physalis peruviana L.) fruits
during storage
angielski
2016
20(3)
15-25
0
Agricultural
Engineering
Shear strength of the selected types of pellets
angielski
2016
20(3)
35-42
0
Agricultural
Engineering
Cluster with Flo-Star Max claw with crossing
milk connection pipes
angielski
2016
20(3)
105-114
0
Agricultural
Engineering
Impact of the system of air supply to a milking
unit on selected parameters of milking
angielski
2016
20(3)
195-205
57
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Krzyś, Danuta Skalska,
Józef Szlachta
machine operation
48.
Jerzy Bohdziewicz, Gabriel
Czachor
49.
Edyta Majdziak, Jerzy
Bieniek
50.
Dorota Richter, Paulina
Bączek
0
51.
Dariusz Zalewski, Marek
Liszewski
0
52.
53.
54.
Jan Bocianowski, Kamila
Nowosad
Piotr Szulc, Katarzyna
Ambroży-Deręgowska,
Iwona Mejza, Kamila
Nowosad., Stanisław Mejza,
Jan Bocianowski,
Małgorzata Jagła
Magdalena RaftowiczFilipkiewicz
0
Agricultural
Engineering
Aura
1
Biodiversity: Research
and Conservation
Biuletyn Instytutu
Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin
Colloquium
Biometricum
6
Colloquium
Biometricum
0
Economic and
Environmental Studies
Dissipation of Energy in tissues of berry fruits
of selected plant species under cyclic load
conditions
Recykling i odzysk jako priorytetowe
założenie w zrównoważonym rozwoju
Changes in the phytoplankton diversity of two
oxbow lakes in a big city: a case study of
Wrocław (Poland)
Wysokość plonu ziarna jęczmienia jarego przy
zróżnicowanym poziomie agrotechniki na
glebie kompleksu pszennego dobrego
Logic regression for diagnostic classification
by means of biomarker panels
Linear statistical inference on the chlorophyll
content in different stages of the maize variety
‘Anjou 258’
From sustainable development to circular
economy
Management of land resources and sustainable
development of rural areas
angielski
2016
20(4)
5-14
polski
2016
6
10-12
angielski
2016
43
27-40
polski
2016
279
19-29
angielski
2016
46
1-8
angielski
2016
46
83-98
angielski
2016
16(1)
103-113
angielski
2016
4(59)
109-119
55.
Hanna Adamska
1
Ekonomia i
Środowisko
56.
Franciszek Kapusta
0
Ekonomia XXI wieku
Zboża jako składnik rolnictwa i gospodarki
Polski
polski
2016
2(10)
121-137
0
Electronic Journal of
Polish Agricultural
Universities
Visual and functional evaluation of football
turf
angielski
2016
19(4)
#01
0
Electronic Journal of
Polish Agricultural
Universities
angielski
2016
19(4)
#9
1
Electronic Journal of
angielski
2016
19(3)
#3
57.
58.
59.
Karol Wolski, Marta TalarKrasa, Sebastian Świerszcz,
Magdalena Biernacik,
Agnieszka Dradrach,
Magdalena Szymura
Małgorzata Patrycja
Oksińska, Elżbieta G.
Magnucka, Stanisław Jerzy
Pietr
Ryszard Weber, Henryk
Fast molecular detection of Pectobacterium
atrosepticum, Pectobacterium carotovorum
subsp. carotovorum and Dickeya spp. from
potato (Solanum tuberosum L.) stem tissues
Spatial variation of winter wheat cultivars
58
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Bujak, Dariusz Zalewski
Polish Agricultural
Universities
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
60.
Anna Barczyk
0
61.
Joanna Turczuk, Katarzyna
Adamczewska-Sowińska
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
62.
Agnieszka Łagocka,
Elżbieta Pytlarz
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
63.
Elżbieta Pytlarz, Danuta
Parylak
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
64.
Agnieszka Łagocka, Barbara
Kosińska, Janina Zawieja
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
1
65.
66.
67.
68.
Aleksander Owczarek,
Agnieszka Stępień, Anna
Maciejewska, Ada Biela,
Henryk Bujak, Renata
Galek, Dorota Blatsios
Agnieszka Stępień, Marta
Jażdżyk, Anna
Maciejewska, Aleksander
Owczarek, Renata Galek,
Henryk Bujak, Stanisław
Sęktas
Anna Maciejewska, Paulina
Pawlik, Agnieszka Stępień,
Aleksander Owczarek,
Renata Galek, Stanisław
Sęktas
Lilianna Głąb, Teresa Brej
yields in the Lower Silesian area, South-West
Poland
Rola małych gospodarstw rodzinnych w
rozwoju polskiego rolnictwa
Wpływ ściółek syntetycznych na zawartość
barwników roślinnych w liściach i owocach
trzech odmian pomidora gruntowego
(Lycopersicon esculentum Mill.)
Konkurencyjne pobieranie makroskładników
przez chwasty i pszenicę ozimą
Potencjał allelopatyczny wyciagów wodnych
z wybranych roślin uprawnych w stosunku do
stulichy psiej (Descurainia sophia (L.) Webb
ex Prantl)
Produktywność ugorów i wynoszenie z
biomasą roślin okrywowych
makroelementów. Cz. II. Pobranie
makroelementów
polski
2016
27(1)
7-12
polski
2016
30(2)
333-345
polski
2016
30(1)
195-204
polski
2016
30(1)
227-234
polski
2016
30(1)
188-196
Identyfikacja markerów molekularnych
zprzezonych z genami odporności na
mączniaka prawdziwego - Pm49 i PmHKN w
pulii linii wsobnych żyta ozimego
polski
2016
30(1)
219-225
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
Optymalizacja mikrorozmnażania wybranego
genotypu Rhododendron L.
polski
2016
30(2)
299-308
1
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
Zróżnicowanie klonów taxus baccata
pochodzących z różnych środowisk na
podstawie cech anatomicznych igieł
polski
2016
30(2)
125-134
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
Oddziaływanie allelopatyczne nawłoci późnej
Solidago gigantea na wczesne fazy
rozwojowe pszenicy ozimej Triticum
aestivum
polski
2016
30(1)
337-345
59
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
69.
Małgorzata Gniadzik,
Izabela Gołąb, Martin
Kałuża
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
70.
Małgorzata Gniadzik,
Izabela Gołąb, Martin
Kałuża
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
71.
Izabela Gołąb, Małgorzata
Gniadzik, Martin Kałuża
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
72.
73.
Izabela Gołąb, Andrzej
Kotecki, Waldemar Helios,
Małgorzata Gniadzik,
Martin Kałuża
Martin Kałuża, Izabela
Gołąb, Małgorzata Gniadzik
Porównanie kosztów uprawy jęczmienia
jarego w latach 2013-2015 w wybranych
gospodarstwach województwa opolskiego i
łódzkiego
Wpływ zastosowania biostymulatora Asahi
SL na wybrane cechy morfologiczne soi
(Glycine max. L. Merr )
Opłacalność uprawy pszenicy ozimej w
warunkach produkcyjnych w latach 20122015
Wpływ nawożenia azotem i potasem na
rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego
(Miscanthus x giganteus Greef et Deu)
Porównanie opłacalności uprawy rzepaku
ozimego w latach 2013-2015
Wpływ stosowania klasycznych i
stabilizowanych nawozów azotowych wiosną
w rzepaku ozimym
Analiza możliwości adaptacji RSPO dla
potrzeb produkcji wyrobów sojowych w
systemie zrównoważonej produkcji roślinnej
polski
2016
30(1)
23-34
polski
2016
30(1)
145-156
polski
2016
30(1)
35-46
polski
2016
30(1)
157-170
polski
2016
30(1)
47-60
polski
2016
30(1)
171-182
polski
2016
30(1)
101-114
74.
Martin Kałuża, Izabela
Gołąb, Małgorzata Gniadzik
0
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
75.
Marcin Żyromski, Edyta
Żyromska, Alicja Romaniak
2
Episteme: czasopismo
naukowo-kulturalne
76.
Katarzyna AdamczewskaSowińska, Magdalena
Krygier, Joanna Turczuk
0
Folia Horticulturae
The yield of eggplant depending on climate
conditions and mulching
angielski
2016
28(1)
19-24
77.
Ryszard Weber, Henryk
Bujak
1
Fragmenta Agronomica
Zmienność plonowania wybranych odmian
pszenżyta ozimego w zależności od
technologii uprawy i środowiska
polski
2016
33(1)
87-95
78.
Wiesław Wojciechowski,
Martyna Wermińska
0
Fragmenta Agronomica
Plonowanie i wartość nawozowa międzyplonów
ścierniskowych uprawianych zgodnie z zasadami
programu rolnośrodowiskowego
polski
2016
33(2)
103-109
79.
Agnieszka Lejman, Piotr
Sobkowicz, Rafał Ogórek
1
Fragmenta Agronomica
polski
2016
33(1)
55-64
80.
Marek Liszewski, Józef
Błażewicz
1
Fragmenta Agronomica
polski
2016
33(1)
65-75
Wpływ intensywności bronowania
pielęgnacyjnego mieszanki jęczmienia z
grochem siewnym na strukturę gruzełkowatą
gleby
Wpływ nawożenia azotem na wysokość i
jakość plonu nagoziarnistej odmiany
jęczmienia jarego
60
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
81.
82.
Danuta Parylak, Elżbieta
Pytlarz, Michał Paluch
Michał Hurej, Halina
Kucharczyk, Jacek
Twardowski, IwonaGruss
0
Fragmenta Agronomica
1
Fragmenta Agronomica
83.
Jacek Urbaniak
0
Fragmenta Floristica et
Geobotanica Polonica
84.
Dorota Richter, Mirosława
Pietryka
0
Fragmenta Floristica et
Geobotanica Polonica
85.
Sylwia Stegenta, Dariusz
Wiśniewski, Adam Godzwa,
Bogdan Jakubowski,
Andrzej Białowiec
3
Gaz, Woda i Technika
Sanitarna
86.
Hanna Adamska, Anna
Barczyk
0
Intercathedra
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Ewa Burszta-Adamiak,
Jolanta Dąbrowska,
Katarzyna Wróblewska,
Michał Śpitalniak,
Krzysztof Lejcuś
Anna Kapała, Stanisław
Minta, Bożena Tańska-Hus
Barbara Kutkowska,
Tomasz Pilawka
Krzysztof Rutkiewicz
Karol Wolski, Grzegorz
Janik, Jarosław Czarnecki,
Justyna Ziarko, Marta TalarKrasa, Amadeusz Walczak,
Magdalena Biernacik,
Małgorzata Dawid
Małgorzata Biniak-Pieróg,
0
0
Zmiany zachwaszczenie łanu w wieloletniej
monokulturze pszenżyta ozimego
Wpływ zróżnicowanej gęstości siewu nasion
lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) na
wciornastki (Thysanoptera)
Ramienice (Charophyta) Polski północnowschodniej. Cz. II
Nowe stanowiska Ulva flexuosa subsp.
pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) na
Dolnym Śląsku – charakterystyka
morfometryczna i siedliskowa
Ocena efektywności biosuszenia i
biostabilizacji odpadów komunalnych w
reaktorach z membranami
półprzepuszczalnymi
The assessment of selected environmental
aspects in the European Union countries in
context of environmental security
Inżynieria Morska i
Geotechnika
Możliwości zastosowania geosyntetyków w
konstrukcjach dachów zielonych
Journal of Agribusiness
and Rural Development
Journal of Agribusiness
and Rural Development
Selected quality signs of food products in
Poland, legal and economic aspects
Implementation of the cihesion policyin rural
areas of dolnośląskie region
Public subsidies for environmental protection
and energy saving in respect of the
competition policy of the European Union in
the years 2004-2012
polski
2016
33(2)
63-70
polski
2016
33(4
29-43
polski
2016
23(1)
145-150
polski
2016
23(2)
305-319
polski
2016
90(9)
338-340
angielski
2016
32(1)
7-13
polski
2016
37(5)
295-301
angielski
2016
2(40)
281-288
angielski
2016
4(42)
1-9
angielski
2016
3(41)
391-400
0
Journal of Agribusiness
and Rural Development
3
Journal of Ecological
Engineering
Bonitation analysis of turf on City Stadium in
Wrocław in the season Euro 2012
angielski
2016
17(4)
311-320
5
Journal of Ecological
Effect of thermal conditions and precipitation
angielski
2016
17(5)
doi:10.129
61
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Andrzej Żyromski, Roman
Rolbiecki, Stanisław
Rolbiecki, Marcin
Żyromski, Romuald Żmuda
Engineering
on growth rate of scots pine
Journal of Horticultural
Research
Journal of Research
and Applications in
Agricultural
Engineering
Journal of Research
and Applications in
Agricultural
Engineering
Journal of Research
and Applications in
Agricultural
Engineering
Growth and cropping of two pear cultivars as
affected by the type of nursery trees
angielski
2016
24(2)
77-82
Application and operation of pulsed fluid bed
dryers in drying seeds
angielski
2016
61(1)
79-83
The occurrence of soil mesofauna in organic
crops
angielski
2016
61(3)
193-199
The effect of plant arrangement in soybean
crop on more important herbivores –
preliminary results
angielski
2016
61(3)
48-52
6
Journal of Research
and Applications in
Agricultural
Engineering.
A prototype machine for harvesting and baling
of pruning residues in orchards: first test on
apple orchard (MALUS MILL.) in Poland
angielski
2016
61(3)
88-93
2
Kosmos
Korzyści ekologiczne ze stosowania
pofermentu z biogazowni rolniczych jako
nawozu organicznego
polski
2016
65, 4
(313)
601-608
0
Logistyka Odzysku
Selektywna zbiórka odpadów, jako element
małej architektury miasta
polski
2016
2(19)
32-37
Facebook jako narzędzie edukowania o
zdrowiu – raport z badań
polski
2016
6
98-110
Czeremcha amerykańska Padus serotina
polski
2016
35(2)
27-39
93.
Ireneusz Sosna
0
94.
Magdalena Rychlik, Józef
Sowiński, Krzysztof
Matkowski
1
95.
Michał Jasiński, Jacek
Twardowski, Ewa
Tendziagolska
0
96.
Marcin Cierpisz, Jcek
Twardowski, Marcin Kozak
0
97.
98.
99.
Arkadiusz Dyjakon, Florian
Adamczyk, Paweł
Frąckowiak, Grzegorz
Wąchalski, Magdalena
Szaroleta, Luigi Pari,
Aleksandro Suardi
Agnieszka Łagocka
Kamiński Michał,
Cholewiński Maciej,
Pospolita Wojciech
Patrycja Tomasikiewicz,
Paweł Stępień, Andrzej
Białowiec
100.
Aleksandra Hulewska
0
101.
Aleksandra Halarewicz,
0
Media i
Społeczeństwo.
Medioznawstwo,
komunikologia,
semiologia, socjologia
mediów
Parki Narodowe i
62
11/229989
93/64448
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Paulina Bączek
Rezerwaty Przyrody
(Ehrh.) Borkh w rezerwacie „Uroczysko
Wrzosy” i możliwości ograniczenia jej
ekspansji
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Realizacja koncepcji zrównoważonego
rozwoju na obszarach wiejskich - studium
przypadku
polski
2016
452
150-164
Rola NGO we wdrażaniu polityki spójności.
Teoria a praktyka
polski
2016
455
93-100
angielski
2016
56(1)
89-95
polski
2016
56(1)
34-41
polski
2016
56(2)
169-174
polski
2016
56(4)
409-417
polski
2016
56(4)
455-461
angielski
2016
2
109-122
polski
2016
7
2-10
polski
2016
3
16-19
polski
2016
5
11-13
102.
Hanna Adamska
0
103.
Magdalena RaftowiczFilipkiewicz, Mirosław
Struś, Tomasz Pilawka
0
104.
Ryszard Weber, Henryk
Bujak, Kamila Nowosad
1
Progress in Plant
Protection
105.
Wojciech Pusz, Marta
Kroczek, Agata Kaczmarek
1
Progress in Plant
Protection
1
Progress in Plant
Protection
1
Progress in Plant
Protection
1
Progress in Plant
Protection
Przegląd Prawa
Rolnego
106.
107.
108.
Ewa Moszczyńska, Maria
Pytlarz-Kozicka, Jakub
Grzeszczuk
Michał Hurej, Radosław
Ścibior, Jacek Piotr
Twardowski, Andrzej
Kotecki
Adela Maziarek, Danuta
Parylak, Roman
Wacławowicz
109.
Anna Kapała
0
110.
Monika PrzybylskaCząstkiewicz
0
111.
Franciszek Kapusta
0
112.
Franciszek Kapusta
0
Przegląd
Ustawodawstwa
Gospodarczego
Przegląd ZbożowoMłynarski
Przegląd Zbożowo-
Variability analysis of infection winter wheat
cultivars in Lower Silesia by fungus Puccinia
recondita f. sp. tritici
Zasiedlenie przez grzyby mikroskopowe
nasion rzadkich i zagrożonych gatunków
roślin uprawianych w hodowli zachowawczej
w Żywym Banku Genów w Jagniątkowie
Wpływ zaprawiania bulw na wschody,
zdrowotność i plonowanie ziemniaka
Pchełki (Coleoptera, Chrysomelidae,
Alticinae) zasiedlające genetycznie
modyfikowany len oleisty (Linum
usitatissimum L.)
Wpływ międzyplonu ścierniskowego i
biostymulatorów na jakość ziarna pszenicy
jarej uprawianej w monokulturze
Protection measures for protected designation
of origin, protected geographical indications
and traditional specialities guaranteed under
Polish law
Aukcja jako nowy instrument regulacji sektora
energii odnawialnej
Wzrost znaczenia kukurydzy w produkcji
zbóż
Samowystarczalność zbożowa Polski na
63
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
113.
Józef Błażewicz, Marek
Liszewski, Andrzej
Dawidowicz
2
114.
Hanna Adamska,
Małgorzata Gniadzik,
Izabela Gołąb, Marcin
Kozak
0
115.
Tomasz Szuk, Barbara
Kutkowska, Marek
Stachowiak
0
116.
Tomasz Berbeka, Barbara
Kutkowska
0
117.
Irena Kropsz-Wydra,
Magdalena Klimek
1
118.
Krzysztof Rutkiewicz,
Monika Woźniak
1
119.
Bożena Tańska-Hus, Anna
Kapała
0
120.
Maria Andrzejczak, Adam
Bogacz,
KlaraTomaszewska, Magda
Podlaska
0
Młynarski
Przemysł
Fermentacyjny i
Owocowo-Warzywny
Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia
Ekonomistów
Rolnictwa i
Agrobiznesu
Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia
Ekonomistów
Rolnictwa i
Agrobiznesu
Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia
Ekonomistów
Rolnictwa i
Agrobiznesu
Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia
Ekonomistów
Rolnictwa i
Agrobiznesu
Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia
Ekonomistów
Rolnictwa i
Agrobiznesu
Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia
Ekonomistów
Rolnictwa i
Agrobiznesu
Soil Science Annual
początku XXI w.
Przydatność słodownicza ozimych form
jęczmienia browarnego
polski
2016
60(2)
2-3
Opłacalność uprawy wybranych roślin
bobowatych
polski
2016
18(4)
9-13
Samowystarczalnoć produkcji owoców w
Polsce w ujęciu regionalnym
polski
2016
18(2)
266-271
Zróżnicowanie dochodów rolniczych
gospodarstw indywidualnych po
wprowadzeniu nowego systemu dopłat
bezpośrednich
polski
2016
18(5)
119-125
Podmioty biogospodarki w strukturze
działalności gospodarczej na terenie Dolnego
Śląska oraz Polski
polski
2016
18(3)
198-203
Strategia kształtowania przewagi
konkurencyjnej na rynku produkcji trawników
rolowanych oraz mat wegetacyjnych. Studium
przypadku
polski
2016
18(3)
303-309
Mobilność gruntów w drodze dzierżawy w
gospodarstwach rodzinnych i
wielkoobszarowych w latach 2000-2014
polski
2016
18(2)
272-277
angielski
2016
67(2)
79-87
Plant communities, properities, and age of
organic soils in the post-extraction sites of the
Trzcińskie Mokradła Peatland (Sudetes Mts.,
SW Poland)
64
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Bernard Gałka, Cezary
Kabała, Anna Karczewska,
Józef Sowiński, Justyna
Jakubiec
Katarzyna Szopka, Cezary
Kabała, Anna Karczewska,
Paweł Jezierski, Adam
Bogacz, Jarosław
Waroszewski
Bartłomiej Glina, Adam
Bogacz, Przemysław
Woźniczka
Cezary Kabała, Marcin
Świtoniak, Przemysław
Charzyński
Marcin Świtoniak, Cezary
Kabała, Przemysław
Charzyński
Agnieszka MedyńskaJuraszek
Piotr Górski, Anna
Rusińska, Michał Smoczyk,
Iwona Dembicz, Sylwia
Wierzcholska Łukasz
Kozub, Maciej Romański,
Ewa Fudali, Magda
Podlaska, Albert Wiaderny
Andrzej Matysiak
Katarzyna Nowińska, Anna
Patrzałek, Jarosław
Kaszubkiewicz
0
Soil Science Annual
Variability of soil properties in an intensively
cultivated experimental field
angielski
2016
67(1)
10-16
0
Soil Science Annual
The pools of soil organic carbon accumulated
in the surface layers of forest soils in the
Karkonosze Mountains, SW Poland
angielski
2016
67(2)
46-56
1
Soil Science Annual
angielski
2016
67(2)
64-72
2
Soil Science Annual
angielski
2016
67(2)
88-100
2
Soil Science Annual
Propozycja anglojęzycznych nazw jednostek
Systematyki gleb Polski
polski
2016
67(3)
103-116
0
Soil Science Annual
Biowęgiel jako dodatek do gleb
polski
2016
67(3)
151-157
8
Steciana
New distributional data on bryophytes of
Poland and Slovakia,5
angielski
2016
20(1)
33-44
0
Studia Ekonomiczne
Własność i kapitał
polski
2016
260
66-77
2
Systemy Wspomagania
w Inżynierii Produkcji
Wykorzystanie nawłoci (Solidago Sp.) z
siedlisk trudnych dla celów energetycznych
polski
2016
5(17)
204-215
Ubezpieczenia w
rolnictwie. Materiały i
studia
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Ubezpieczenie wypadkowe rolników w
prawie włoskim
polski
2016
57
81-97
angielski
2016
116(617)
75-90
130.
Anna Kapała
0
131.
KlaraTomaszewska, Magda
Podlaska, Anna KoszelnikLeszek, Ewa Fudali
0
Nitrogen mineralization in forestry-drained
peatland soils in the Stołowe Mountains
National Park (Central Sudetes Mts)
Correlation between the Polish Soil
Classification (2011) and international soil
classification system World Reference Base
for Soil Resources (2015)
Floristical diversity of small midfield water
bodies situated in a rural landscape of Lower
Silesia (SW Poland)
65
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
132.
Aleksandra Halarewicz
0
133.
Natalia Kazimierska, Karol
Wolski, Matra Talar-Krasa
0
134.
Agnieszka Żurek, Zofia
Spiak, Edward Grzyś
1
135.
Bartosz Kozak, Renata
Galek, Ewa Sawicka
Sienkiewicz
0
136.
Ryszard Weber,
Włodzimierz Kita, Wojciech
Pusz
1
137.
Agnieszka Dradrach,
Katarzyna Szopka Anna
Karczewska Adam Bogacz
0
138.
Bartłomiej Spyrka, Urszula
Prośba-Białczyk,
Małgorzata Cieciura,
Małgorzata Wilkosz
139.
Ryszard Weber, Wojciech
Pusz, Włodzimierz Kita
1
140.
Zofia Spiak, Urszula Piszcz,
Andrzej Kotecki
0
141.
Zofia Spiak, Urszula Piszcz,
0
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Szkodniki owoców czeremchy amerykańskiej
(Prunus serotina Ehrh.)
polski
2016
117(619)
49-58
The influence of species composition and
sowing rate of lawn grasses mixtures on the
grass emergence
angielski
2016
118(620)
31-40
Wpływ kwasu salicylowego na ograniczenie
toksyczności miedzi dla siewek ogórka
(Cucumis sativus L.)
polski
2016
118(620)
93-102
Is HRM analysis suitable for SSR genotyping
of mapping populations? A comparison of
HRM and capillary electrophoresis for SSR
genotyping in a mapping population
angielski
2016
118(620)
41-54
Wpływ herbicydów zawierających glifosat na
odporność i odżywianie roślin
polski
2016
118(620)
83-92
Zróżnicowanie zawartości kadmu w
poziomach powierzchniowych gleb
wybranych parków miejskich Wrocławia.
polski
2016
118(620)
19-30
Wpływ dolistnego nawożenia na plonowanie i
skład chemiczny bulw ziemniaka
polski
2016
118(620)
73-82
Rola kwasów salicylowego i jasmonowego w
reakcji obronnej roślin na patogeny
polski
2016
119(621)
107-116
Zmiany zawartości cynku w trzech typach lnu
w okresie wegetacji
polski
2016
119(621)
91-98
Dynamika pobierania miedzi przez trzy typy
polski
2016
119(621)
99-106
66
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Andrzej Kotecki
142.
Lesław Zimny, Piotr Kuc,
Roman Wacławowicz,
Adam Zych
0
143.
Natalia Kazimierska, Karol
Wolski, Magdalena
Biernacik
0
144.
Anna Koszelnik-Leszek,
Hanna Szajsner
0
145.
Monika PrzybylskaCząstkiewicz
0
146.
Mateusz Cuske, Anna
Karczewska
0
147.
Mateusz Cuske, Anna
Karczewska
0
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu - Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
PrzyrodniczoHumanistycznego w
Siedlcach: Seria:
Administracja i
Zarządzanie
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Zielonogórskiego/
Inżynieria Środowiska
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Zielonogórskiego/
Inżynieria Środowiska
lnu
Wschody, obsada i produktywność buraka
cukrowego w różnych systemach uprawy
polski
2016
119(621)
117-126
The influence of various lawn grasses mixture
and sowing rate on the sport turf quality
indicator
angielski
2016
119(621)
7-18
Wpływ światła lasera na parametry
kiełkowania nasion i cechy morfologiczne
siewek wybranych ekotypów Silene vulgaris
polski
2016
119(621)
19-28
Systemy wsparcia odnawialnych źródeł
energii po wejściu w życie ustawy o
odnawialnych źródłach energii
Polski
2016
108
173-186
Elementy oceny ryzyka środowiskowego
związanego z aplikacją materii organicznej do
gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z
rejonu huty miedzi
polski
2016
162(42)
20-38
Wpływ materii organicznej na zmiany
rozpuszczalności metali ciężkich w glebach
zanieczyszczonych w świetle literatury
polski
2016
162(42)
39-59
67
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
d) Wykaz publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science (dotyczy grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o
życiu)
Lp.
Imiona i nazwiska
Liczba
autorów
spoza WPT
UP we
Wrocławiu
1.
Krzysztof Prymon
0
2.
Magdalena RaftowiczFilipkiewicz
0
3.
Władyslaw Malarz, Marcin
Kozak, Martin Kałuża,
Małgorzata Gniadzik,
Vojtech Ondracek
1
4.
Marcin Kozak, Władyslaw
Malarz, Małgorzata Gniadzik,
Martin Kałuża, Vojtech
Ondracek
1
Tytuł publikacji
Język
publikacji
Rok
wydania
Tom
Numery
stron
On problems in introducing fair value model
in agricultural activieties in Poland and others
European Union countries
angielski
2016
-
381-387
The role of the circular economy in the
implementation of the concept of sustainable
development
angielski
2016
-
400-404
Biostimulation effect of winter rape
czeski
2015
-
99-101
Biostimulation effect of soybean
czeski
2015
-
159-161
Nazwa konferencji
Conference: International
Scientific Conference on
Knowledge for Market
Use 2016 - Our
Interconnected and
Divided World
Location: Olomouc,
CZECH REPUBLIC
Date: SEP 08-09, 2016
Conference: International
Scientific Conference on
Knowledge for Market
Use 2016 - Our
Interconnected and
Divided World
Location: Olomouc,
CZECH REPUBLIC
Date: SEP 08-09, 2016
Conference: International
Conference on
Prosperous Oil Crops
Location: CZECH
REPUBLIC
Date: DEC 10-11, 2015
Conference: International
Conference on
Prosperous Oil Crops
Location: CZECH
REPUBLIC
Date: DEC 10-11, 2015
68
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
5.
6.
7.
8.
Krzysztof Gediga, Piotr
Stępień, Zofia Spiak
Piotr Stępień, Krzysztof
Gediga, Urszula Piszcz,
Kamila Karmowska
Franciszek Kapusta,
Rafał Parvi
Franciszek Kapusta,
Rafał Parvi
0
0
1
1
Proceedings of the 18th
International Conference
on Heavy Metals in the
Environment, Location:
BELGIUM Metals, Date:
SEP 12- 15 2016
Proceedings of the 18th
International Conference
on Heavy Metals in the
Environment, Location:
BELGIUM Metals, Date:
SEP 12- 15 2016
12th
International
Scientific Conference on
Economic and Social
Development (ESD)
Location: Bangkok,
THAILAND
Date: FEB 18-20, 2016
13th International
Scientific Conference on
Economic and Social
Development (ESD)
Location: Barcelona,
SPAIN
Date: APR 14-16, 2016
The Ros-medited copper toxicity in rye
varieties
angielski
2016
-
473-474
angielski
2016
-
483-484
Organisation of the sugar industry in poland
and efficiency of operating sugar factories
angielski
2016
-
83-93
Egg market in poland at the beginning of the
XXI century
angielski
2016
-
231-241
Effects of the exogenous glycinebetaine on
photosynthetic apparatus in cucumber leaves
challenging Al stress
69
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
e) Wykaz pozostałych publikacji
Lp.
Imiona i nazwiska
Liczba
autorów
spoza
WPT UP
we
Wrocławiu
Język
publikacji
Rok wydania
polski
2015
polski
2015
Wpływ nawożenia dolistnego gryki
miedzią, manganem i żelazem na wybrane
parametry jej nektarowania
polski
2015
-
65-66
0
II Międzynarodowa
Konferencja: Rośliny Zielarskie,
Kosmetyki Naturalne; Krosno,
6-7 maja 2015
Wpływ stanowiska na zawartość i skład
frakcji lotnych olejków eterycznych w
czosnku niedźwiedzim (Allium ursinum l.)
polski
2015
-
79-81
0
Wrocławski Biuletyn
Gospodarczy
Rola miękkich czynników ekonomicznych
w podnoszeniu konkurencyjności
jednostek terytorialnych na przykładzie
polski
2015
-
30-42
1.
Małgorzata
Malkiewicz, Klara
Tomaszewska,
Magda Podlaska
2.
Klara Tomaszewska,
Małgorzata
Malkiewicz, Magda
Podlaska
1
3.
Paweł Chorbiński,
Marek Liszewski
1
4.
5.
Andrzej Kocowicz,
Antoni Szumny,
Marek Liszewski,
Maria PytlarzKozicka Magdalena
Szymura
Magdalena
RaftowiczFilipkiewicz
1
Tytuł publikacji
Nazwa czasopisma
Materiały konferencyjne: VII
Konferencja Paleobotaniki
Czwartorzędu. Dynamika zmian
roślinności Niżu Polskiego w
dobie późnoglacjalnych zmian
klimatu I narastania
antropopresji w holocenie. Łódź
1—12 czerwca 2016
Materiały konferencyjne: VII
Konferencja Paleobotaniki
Czwartorzędu. Dynamika zmian
roślinności Niżu Polskiego w
dobie późnoglacjalnych zmian
klimatu I narastania
antropopresji w holocenie. Łódź
1-12 czerwca 2016
52 Naukowa Konferencja
Pszczelarska: materiały z
konferencji; Puławy, 11-12
marca 2015
Przemiany szaty roślinnej okolic
Pasikurowic (południowo-zachodnia
Polska) na podstawie badań
palinologicznych I makroszczątków
roślinnych
Wpływ człowieka na środowisko
przyrodnicze zapisany w małym
torfowisku z Uroczyska Mokradła w
Borach Dolnośląskich
70
Tom/
Numer
-
-
Numery stron
39-41
65-66
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
miasta Wrocławia
6.
Marek Liszewski,
Józef Błażewicz
1
7.
Józef Błażewicz,
Marek Liszewski,
Agata Arian
2
8.
Zygmunt Gil, Marek
Liszewski, Radosław
Spychaj, Agata
WojciechowskaBudzisz, Ewa Pejcz
9.
Agnieszka NawirskaOlszańska Agnieszka
Kita, Anita Biesiada,
Anna SokółŁętowska, Alicja Z.
Kucharska, Joanna
Śniegowska
10.
11.
12.
Joanna Śniegowska,
Anita Biesiada
Magdalena Pancerz,
Przemysław
Bąbelewski, Regina
Dębicz, Katarzyna
Wróblewska
Magdalena Pancerz,
Przemysław
4
4
0
0
0
Wydawnictwo IUNG-PIB,
2015. V Ogólnopolska
Konferencja Naukowa : Jakość
a wykorzystanie ziarna zbóż ;
Puławy, 22-23 października
2015
Wydawnictwo IUNG-PIB,
Ogólnopolska Konferencja
Naukowa: Jakość a
wykorzystanie ziarna zbóż;
Puławy, 22-23 października
2015
Wydawnictwo IUNG-PIB, V
Ogólnopolska Konferencja
Naukowa : Jakość a
wykorzystanie ziarna zbóż ;
Puławy, 22-23 października
2015
2nd International Scientists
Symposium “Plants in
Pharmacy and nutrition”. 15-17
September Wroclaw, Poland,
book of abstracts
2nd International Scientists
Symposium “Plants in
Pharmacy and nutrition”. 15-17
September Wroclaw, Poland,
book of abstracts
3rd International Symposium on
Woody Ornamentals of the
Temperate Zone (WotZ), 25.08.2016, Minneapolis,
Minnesota, USA
3rd International Symposium on
Woody Ornamentals of the
Wpływ nawożenia dolistnego wybranymi
mikroelementami na przydatność
słodowniczą ziarna jęczmienia
polski
2015
-
41-42
Ziarno jęczmienia odmiany Gawrosz jako
surowiec niesłodowany w technologii
pozyskiwania brzeczek piwnych
polski
2015
-
7-8
Wartość żywieniowa i technologiczna
ziarna jęczmienia nagoziarnowego
uprawianego przy zróżnicowanym
nawożeniu azotem
polski
2015
-
20-21
Characteristics of antioxidant activity and
composition of pumpkin seed oils in 12
cultivars
angielski
2016
-
163
Biologically active compounds of 25
tomato cultivars
angielski
2016
-
62
Geocomposite use in the container nursery
production of selected ornamental shrubs
Substrates based on miscanthus straw in
nursery production of selected ornamental
71
angielski
2016
-
angielski
2016
-
http://www.w
oodyornamen
tals2016.org/
program/abst
racts/
http://www.w
oodyornamen
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Bąbelewski, Regina
Debicz
13.
Przemysław
Bąbelewski,
Magdalena Pancerz
0
14.
Arkadiusz Dyjakon,
Klaudia Urbańska
1
15.
Arkadiusz Dyjakon,
Filip Kierzkowski,
Mariusz Górski
2
16.
Arkadiusz Dyjakon,
Katarzyna Niezgoda
1
17.
Paweł Chorbiński,
Marek Liszewski
1
18.
Jacek Urbaniak,
Paweł Kwiatkowski
1
19.
Jacek Urbaniak,
Paweł Kwiatkowski
1
Temperate Zone (WotZ), 25.08.2016, Minneapolis,
Minnesota, USA
3rd International Symposium on
Woody Ornamentals of the
Temperate Zone (WotZ), 25.08.2016, Minneapolis,
Minnesota, USA
V Konferencja Studentów Nauk
Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2016
V Konferencja Studentów Nauk
Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2016
V Konferencja Studentów Nauk
Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2016
53 Naukowa Konferencja
Pszczelarska: materiały z
konferencji ; Puławy, 8-9 marca
2016
9th International Conference
Geoecological Problems of the
Karkonosze Mountains. Past
Present And Future of
Transboundary Cooperation in
Research and Management.
Szklarska Poręba, 12-14.10.
2016
9th International Conference
Geoecological Problems of the
Karkonosze Mountains. Past
Present And Future of
Transboundary Cooperation in
Research and Management.
Szklarska Poręba, 1214.10.2016
shrubs species
Rooting of selected ornamental shrubs in
substratem based on miscanthus straw
tals2016.org/
program/abst
racts/
http://www.w
oodyornamen
tals2016.org/
program/abst
racts/
angielski
2016
-
polski
2016
-
9-16
polski
2016
-
17-25
Projekt stanowiska do badania śmigłowej
turbiny wodnej
polski
2016
-
223-230
Dwuletnie badania nad wpływem
nawożenia dolistego gryki miedzią,
manganem i żelazem na wybrane
parametry jej nektarowania
polski
2016
-
70-71
Genetic differentiation of population of
Allium sibiricum based on microsatellite
markers
angielski
2016
-
118
Phylogeography and genetic diversity of
Swertia perennis from Europe based on
microsatellite markers
angielski
2016
-
120
Wpływ rodzaju i grubości izolacji
przegród zewnętrznych na
zapotrzebowanie energetyczne budynku
Możliwości pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych w przestrzeniach
miejskich na przykładzie ronda Reagana
we Wrocławiu
72
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
20.
Ludwik Żołnierz,
Bronisław Wojtuń
1
9th International Conference
Geoecological Problems of the
Karkonosze Mountains. Past
Present And Future of
Transboundary Cooperation in
Research and Management.
Szklarska Poręba, 1214.10.2016
Vegetation changes of Nardus stricta
grasslands in the Polish part of the
Karkonosze Mts. within the last 50 years
angielski
2016
-
21.
Marcin Kozak
0
AgroFakt
Problemy z doborem ŚOR w uprawach
strączkowych
polski
2016
-
22.
Marcin Kozak
0
AgroFakt
Postęp w strączkowych: dostępne odmiany
polski
2016
-
23.
Marcin Kozak
0
AgroFakt
Formy ozime strączkowych, czyli co nas
wkrótce czeka
polski
2016
-
24.
Marcin Kozak
0
AgroFakt
Legalny doping dla serca rośliny: Rooter a
system korzeniowy
polski
2016
-
25.
Marcin Kozak
0
AgroFakt
Strip till: nowość w agrotechnice
strączkowych
polski
2016
-
26.
Marcin Kozak
0
AgroFakt
Integrowana ochrona roślin strączkowych:
jak to zrobić?
polski
2016
-
73
124
agroFakt
https://www.
agrofakt.pl/pr
oblemydoborem-sorstraczkowych
agroFakt
https://www.
agrofakt.pl/st
raczkowedostepneodmiany
agroFakt
https://www.
agrofakt.pl/fo
rmy-ozimestraczkowych
agroFakt
https://www.
agrofakt.pl/ro
oter-systemkorzeniowy
agroFakt
https://www.
agrofakt.pl/st
rip-tillagrotechnikastraczkowych
agroFakt
https://www.
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
agrofakt.pl/in
tegrowanaochronaroslinstraczkowych
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Katarzyna
AdamczewskaSowińska
Marta CzaplickaPędzich
Marta CzaplickaPędzich
Marta CzaplickaPędzich
Paweł Michołap,
Aneta Sikora
Wojciech
Kołodyński, Paweł
Michołap
Sławomir Czabaj,
Joanna KawaRygielska, Antoni
Szumny, Jarosław
Kliks, Paweł
Michołap
0
Agrotechniczne aspekty uprawy
winorośli
Rozdział: Ekologiczna uprawa winorośli
polski
2016
-
177-194
0
Agrovotum
Gradobicie - w sadach problem nie tylko
biążacy
polski
2016
3
2-3
0
Agrovotum
Pogodowe dylematy
polski
2016
4
1-2
0
Agrovotum
Pszczoła - cenny owad wart ochrony
polski
2016
5
3-4
Doniesienie z 53 Naukowej
Konferencji Pszczelarskiej w
Puławach, 8-9 marca 2016
Doniesienie z 53 Naukowej
Konferencji Pszczelarskiej w
Puławach, 8-9 marca 2016
Długookresowe zmiany rozmieszczenia
trzmielowatych (Bombus latr.) na terenie
Wrocławia
Graficzna edycja zdjęć elementów
morfologicznych pszczoły miodnej i
trzmiela ziemnego
polski
2016
-
83
polski
2016
-
78-79
Doniesienie z 53 Naukowej
Konferencji Pszczelarskiej w
Puławach, 8-9 marca 2016
Analiza porównawcza profili związków
lotnych miodów pszczelich
polski
2016
-
93
Projektowanie rabat przyjaznych dla
trzmieli
polski
2016
-
16-17
Analiza pobierania pasteryzowanego pyłku
kwiatowego z podkarmiaczki dennicowej i
beleczkowej – badania wstępne
polski
2016
-
28-29
polski
2016
-
23-24
polski
2016
-
234
1
0
1
34.
Paweł Michołap,
Aneta Sikora
1
35.
Wojciech
Kołodyński, Paweł
Michołap
0
36.
Paweł Michołap
0
37.
Emilia Wiciejowska,
0
Doniesienie z III Pszczelarskiej
Konferencji Młodych
Naukowców w Zgorzelcu, 2-3
kwietnia 2016
Doniesienie z III Pszczelarskiej
Konferencji Młodych
Naukowców w Zgorzelcu, 2-3
kwietnia 2016
Doniesienie z Ogólnopolskiej
Konferencji Bioróżnorodność, a
Rozwój, 7-8 września 2016
Doniesienie z Sejmiku
Wzrost liczby stanowisk modliszki
zwyczajnej (Mantis religiosa L.) na
Opolszczyźnie
Entomofauna zasiedlająca uprawy soi
74
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Dominika Siudmak,
Marcin Cierpisz,
Paweł Michołap
Studenckich Kół Naukowych
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, 19-20 maja we
Wrocławiu 2016
Doniesienie z Sejmiku
Studenckich Kół Naukowych
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, 19-20 maja we
Wrocławiu 2016
Doniesienie z Sejmiku
Studenckich Kół Naukowych
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
Doniesienie z V Ogólnopolskiej
Konferencji Młodych
Naukowców „Arthropod” w
Katowicach, 1-3 lipca 2016
Doniesienie z V Ogólnopolskiej
Konferencji Młodych
Naukowców „Arthropod” w
Katowicach, 1-3 lipca 2016
Doniesienie z XXXVI
Sympozjum Polarnego w
Lublinie 8-11 czerwca
Doniesienie z XXXVI
Sympozjum Polarnego w
Lublinie 8-11 czerwca 2016
Economics,
Management and Financial
Markets, Addleton Publishing,
New York
38.
Klaudia Czarnocka,
Agata Kawecka,
Marcin Cierpisz,
Paweł Michołap
0
39.
Wojciech
Kołodyński, Paweł
Michołap, Marcin
Cierpisz
0
40.
Marcin Cierpisz,
Paweł Michołap
0
41.
Paweł Michołap
0
42.
Wojciech Pusz
0
43.
Wojciech Pusz,
Paweł Zagożdżon,
Jakub Grzeszczuk
0
44.
Marek Prymon
0
45.
Paweł Michołap,
Jacek Twardowski
0
Ekonatura
46.
Włodzimierz Kita
0
Ekonatura
47.
Michał Jasiński,
Jacek Twardowski
Jacek Twardowski
0
Ekonatura
0
Ekonatura
48.
zwyczajnej (Glycine max)
Ocena jakości upraw ekologicznych za
pomocą mezofauny glebowej
polski
2016
-
247
Innowacyjny projekt poliuretanowej budki
dla trzmieli
polski
2016
-
277
Optymalne cechy biometryczne pędów
trzciny dla zasiedlania przez murarkę
ogrodową (Osmia rufa L.)
polski
2016
-
41
Fauna trzmieli i trzmielców (Bombus spp.)
na obszarach chronionych Dolnego Śląska
polski
2016
-
18
polski
2016
-
100-101
polski
2016
-
238-239
angielski
2016
11(1)
135-142
polski
2016
3
13-14
polski
2016
4
9-10
EKO jabłka - zdrowsza alternatywa
polski
2016
4
18-20
Wykorzystanie kruszynka w zwalczaniu
polski
2016
8
18-19
Czy monitoring fitopatologiczny może być
wskaźnikiem zmian zachodzących na
obszarach polarnych?
Mykobiota przedpola Lodowca
Werenskiolda na Spitsbergenie – studium
przypadku
Dynamic aspects of Brand Management
Ekologiczna pasieka, czyli miód w zgodzie
z naturą
Ochrona zieleni miejskiej przed chorobami
wywołanymi przez różne czynniki
75
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
szkodników
49.
Jacek Twardowski,
Marcin Cierpisz
0
Ekonatura
Soja rosliną proekologiczną?
50.
Włodzimierz Kita
0
Farmer (Partner Nowoczesnego
Rolnika)
51.
Jakub Żurek
0
Forum Akademickie
Systemy uprawy roli a nasilenie
występowania podsuszek
Uprawnienia pokrzywdzonego w
postępowaniu dyscyplinarnym
52.
Joanna Śniegowska,
Anita Biesiada,
Agnieszka NawirskaOlszańska, Renata
Galek,
1
III Międzynarodowa
Konferencja pt. „Rośliny
zielarskie, kosmetyki naturalne,
żywność funkcjonalna.
Bezpieczeństwo żywności i
pasz.” Krosno, 12-13 maja
2016, materiały konferencyjne:
0
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Iwona Sygutowska,
Anna Pawlikowska,
Agnieszka Cabała,
Maria LicznarMałańczuk
Lucyna WacheckaKotkowska, Dariusz
Krzyszkowski…
(jeszcze11 autorów),
Klara Tomaszewska
Franciszek Kapusta,
Rafał Parvi
Renata Galek, Anita
Biesiada, Joanna
Śniegowska,
Agnieszka Stępień,
Bartosz Kozak
Ireneusz Sosna
Renata Galek, Anita
polski
2016
9
13-14
polski
2016
4
120-124
polski
2016
10
40-42
Wpływ formy azotu na plonowanie i skład
chemiczny ziela stewii (Stevia rebaudiana
Bert.)
polski
2016
-
119-121
III Pszczelarska Konferencja
Młodych Naukowców,
Zgorzelec, 3-4.04.2016
Facelia błękitna i gryka zwyczajna –
rośliny pszczelarskie i sadownicze
polski
2016
-
34-35
13
INQUA Peribaltic Working
Group. Field Conference;
Meeting 2016 Conference Book
A new site of the Holsteinian limnic
deposit in the Księżnicaoutcrop at
Krzczonów, Sudety Forland
angielski
2016
-
36
1
International Academic
Conference of Management,
Economics and Marketing in
Budapest, April 15-16, 2016,
IAC MEM Budapest 2016,
Czech Technical University in
Prague
Tobacco industry in Poland and its
efficiency on the example of industry
companies quoted on the Stock Exchange
angielski
2016
-
108-119
0
International conference “ Plant
cells in vitro: Theory and
Practice”, Vienna February 89.2016, book of abstracts: 42
Usefulness node culture to produce
microcuttings for chosen Stevia genotypes
in regard with yield level and quality
angielski
2016
-
42
0
0
Jagodnik
Konferencja naukowa „Nowe
Ściółki na plantacji truskawki
Opracowanie metod mikropropagacji dla
polski
polski
2016
2016
1
-
25-27
30
76
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Biesiada, Agnieszka
Stępień, Joanna
Śniegowska, Buzar
M., Bartosz Kozak,
Dariusz Zalewski
59.
Marta CzaplickaPędzich
0
60.
Gudarowska Ewelina
0
61.
Ireneusz Sosna
0
62.
Zygmunt Gil, Marek
Liszewski Aneta
Wojdyło, Radosław
Spychaj, Agata
WojciechowiczBudzisz
osiągnięcia polskich zespołów
badawczych w dziedzinie
genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin”
Międzyzdroje 8-10 czerwiec
2016, materiały konferencyjne
Konferencja naukowa
Agrotechniczne aspekty uprawy
winorośli i produkcji wina w
Polsce 18-19 listopada 2016,
materiały konferencyjne
Konferencja naukowa
Agrotechniczne aspekty uprawy
winorośli i produkcji wina w
Polsce 18-19 listopada 2016,
materiały konferencyjne
Konferencja Naukowa:
„Agrotechniczne aspekty
uprawy winorośli i jakości wina
w Polsce”
Organizacja "szlaku Wina" na Dolnym
Śląsku
polski
2016
1
8
Rozmnażanie winorośli
polski
2016
1
10
Przerobowe odmiany winorośli do uprawy
polowej w Polsce
polski
2016
-
19
4
Konferencja Naukowa: Nauka o
zbożach – wczoraj, dziś i jutro:
materialy konferencyjne;
Poznań – Zielonka, 6-7
października 2016
Wpływ dolistnego nawożenia gryki
mikroelementami na wartość
prozdrowotną orzeszków
polski
2016
-
5
Ekologiczna uprawa winorośli
polski
2016
-
2
polski
2016
3
16-17
polski
2016
6
20-22
polski
2016
-
56
63.
Katarzyna
AdamczewskaSowińska
0
Książka abstraktów.
Konferencja Naukowa
„Agrotechniczne aspekty
uprawy winorośli i jakości wina
w Polsce”. Wrocław, 18-19
listopada 2016
64.
Michał Hurej
0
Kurier Rolniczy
65.
Stanisław Jerzy Pietr
Janina Zawieja,
Wiesław
Wojciechowski,
0
Magazyn Rolniczy Agro Profil
Mat. Konf. Nauk.
„Antropogeniczne
uwarunkowania produkcji
66.
wybranych genotypów stewii oraz ich
identyfikacja molekularna
0
Nowości odmianowe ziemniaka „2016” –
Zmiana podejścia
Grzyby wspierające kukurydzę
Reakcja owsa siewnego na zmienne
uwilgotnienie gleby z uwzględnieniem
stymulacji laserowej materiału siewnego
77
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
67.
68.
69.
70.
71.
Hanna Szajsner,
Barbara Kosińska
roślinnej” Lublin 23-24.06.2016
Wiesław
Wojciechowski,
Marcin Kozak
0
Mat. Konf. Nauk.
„Antropogeniczne
uwarunkowania produkcji
roślinnej” Lublin 23-24.06.2016
0
Mat. Konf. Nauk.
„Antropogeniczne
uwarunkowania produkcji
roślinnej” Lublin 23-24.06.2016
0
Janina Zawieja,
Wiesław
Wojciechowski.
Hanna Szajsner,
Barbara Kosińska
Marcin Kozak,
Elżbieta Pląskowska,
Wiesław
Wojciechowski,
Monika Białkowska,
Marcin Kozak
Ewa Moszczyńska,
Elżbieta Pląskowska,
Jakub Grzeszczuk,
Maciej Łobczowski,
Lesław Zimny
Michał Hurej, Jacek
Twardowski,
Katarzyna Pruska
Oddziaływanie mieszanek zbożowostrączkowych na wybrane wskaźniki
struktury gleby
polski
2016
-
50
Reakcja owsa siewnego na zmienne
uwilgotnienie gleby z uwzględnieniem
stymulacji laserowej materiału siewnego
polski
2016
-
56
Materiały 56 Sesji IOR-PIB,
Poznań, 11-12 luty 2016
Zdrowotność pszenżyta jarego
uprawianego w mieszankach bibikowozbożowych
polski
2016
56
84
0
Materiały 56 Sesji IOR-PIB,
Poznań, 11-12 luty 2016
Wpływ uprawy konserwującej na stopień
porażenia buraka cukrowego przez
Cercospora beticola
Polski
2016
56
88-89
1
Materiały 56 Sesji IOR-PIB,
Poznań, 11-12 luty 2016
Występowanie biegaczowatych (Col.,
Carabidae) na mieszance kwitnących
roślin i sąsiadującej uprawie kukurydzy
polski
2016
56
131
Degeneracja nieużytkowanych łąk
pobagiennych na przykładzie Pasikurowic
(Dolny Śląsk)
polski
2016
-
133-134
Rozwój płatów trzcinnika piaskowego
Calamagrostis epigejos (L.) Roth w
kolejnych fazach ekspansji gatunku na
sudeckich łąkach świeżych
polski
2016
-
31
angielski
2016
-
311
72.
KlaraTomaszewska,
Magda Podlaska,
Małgorzata
Malkiewicz
73.
Daniel Pruchniewicz,
Ludwik Żołnierz
0
74.
Henryk Bujak,
0
1
Materiały konferencyjne.
Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Ekosystemy
trawiaste w kształtowaniu i
ochronie środowiska”. 01.03.06.2016, Urszulin
Materiały konferencyjne:
Ogólnopolska Konferencja
Naukowa: Ekosystemy
trawiaste w kształtowaniu i
ochrona środowiska. Urszulin,
1-3 czerwca 2016
Materiały Polskiego Kongresu
Assessment
78
of
molecular
markers
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016
Kamila Nowosad
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Kamila Nowosad,
Henryk Bujak
Kamila Nowosad,
Anna Liersch,
Wiesława
Popławska, Jan
Bocianowski
Anna Nowakowicz,
Jacek Twardowski,
Marcin Cierpisz,
Paweł Michołap,
Michał Jasiński
Marcin Kozak,
Wiesław
Wojciechowski,
Elzbieta Pląskowska,
Monika Białkowska
Wojciech Pusz,
Elżbieta Pląskowska
Renata Galek, Anita
Biesiada, Agnieszka
Stępień, Joanna
Śniegowska, Marta
Buzar, Bartosz
Kozak, Dariusz
Zalewski
Renata Galek,
Bartosz Kozak,
Marta Buzar, Dorota
Blatsios, Anna
Maciejewska,
Agnieszka Stępień,
Dariusz Zalewski,
Ewa Sawicka-
usefulness for identification of
resistance to true powdery genes in
breeding material.
Wykorzystanie markerów SSR do
oceny zróżnicowania genetycznego
linii wsobnych kukurydzy
0
Materiały Polskiego Kongresu
Genetyki, Łódź
3
Materiały Polskiego Kongresu
Genetyki, Łódź
Genotype by environment interaction
for oil content in winter oilseed
rape (Brassica napus L.) using
AMMI model
0
Materiały VIII
Interdyscyplinarnej Konferencji
Naukowej TYGIEL, Lublin, 1213 marca
0
polski
2016
-
320
angielski
2016
-
321
Wpływ różnych produktów skrobiowych
na rozwój mącznika młynarka (Tenebrio
molitor L.)
polski
2016
-
369
Materiały z 56 Sesji Naukowej
IOR, Poznań 11-12.02.2016
Zdrowotność pszenżyta jarego
uprawianego w mieszankach bobikowozbożowych
polski
2016
-
84
0
Nasza Rola
Rizoktonioza zbóż – narastający problem?
polski
2016
2
16
0
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Opracowanie metod mikropropagacji dla
wybranych genotypów stewii oraz ich
identyfikacja molekularna
polski
2016
-
30
0
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Wstępna lokalizacja QTL w populacji
mapującej “Emir x Lae-1 L. angustifolius
L. związanych z tolerancją na działanie
jonów glinu
polski
2016
-
31
79
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
82.
83.
Sienkiewicz
Renata Galek,
Dariusz Zalewski,
Bartosz Kozak, Ewa
SawickaSienkiewicz,
StanisławStawiński,
Krystyna Spychała
Bartosz Kozak,
Renata Galek,
Dariusz Zalewski,
Ewa SawickaSienkiewicz, Tomasz
Śmigielski, Krystyna
Spychała, Stanisław
Stawiński
2
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Fenotypowanie kolekcji łubinu
wąskolistnego pod względem cech
użytkowych
polski
2016
-
32
2
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Wykorzystanie markerów SSR w
badaniach zróżnicowania kolekcji L.
angustifolius L.
polski
2016
-
39
0
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Perspektywa wykorzystania markerów
SNP do genotypowania L. angustifolius
polski
2016
-
40
2
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Perspektywa wykorzystania i dalszego
doskonalenia łubinu andyjskiego
polski
2016
-
64
Zmienność wybranych cech użytkowych w
kolekcji pszenicy jarej
polski
2016
-
80
Wykorzystanie markerów molekularnych
do identyfikacji genów odporności na
ważniejsze choroby w materiałach
polski
2016
-
38
84.
Bartosz Kozak,
Renata Galek,
Dariusz Zalewski,
Ewa SawickaSienkiewicz
85.
Ewa SawickaSienkiewicz, Renata
Galek, Dariusz
Zalewski, Bartosz
Kozak, Stanisław
Stawiński, Krystyna
Spychała
86.
Dariusz Zalewski,
Ada Biela, Tadeusz
Drzazga, Renata
Galek, Bartosz
Kozak
1
87.
Henryk Bujak,
Kamila Nowosad
0
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
80
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
88.
Kamila Nowosad,
Henryk Bujak
0
89.
Stanisław Jerzy Pietr
0
90.
Marcin Kozak
0
91.
Anita Biesiada,
Joanna Śniegowska,
Jan Krężel
92.
93.
94.
95.
Maria Kelm
Dieter Schaefer,
Stefano Bertola,
Alfred Pawlik,
Clemens Geitner,
Jarosław
Waroszewski,
Sixteen Bussemer
Anna WondołowskaGrabowska, Elżbieta
Skrzyńska, Andrzej
Kotecki,
Marcin Kozak,
Danuta Lewicka
Anna WondołowskaGrabowska, Elżbieta
Skrzyńska, Danuta
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Nowe osiągnięcia polskich
zespołów badawczych w
dziedzinie genetyki, hodowli i
biotechnologii roślin,
Międzyzdroje 8-10 czerwca
2016
Nowoczesna Uprawa
hodowlanych żyta
Ocena zróżnicowania genetycznego linii
wsobnych kukurydzy z wykorzystaniem
markerów molekularnych
polski
2016
-
52
polski
2016
3
102-105
polski
2016
-
8-15
Wpływ zastosowania biostymulatorów i
innych preparatów wspomagających
wzrost i rozwój roślin w uprawie selera
korzeniowego
polski
2016
-
54
Dlaczego ekologia
polski
2016
-
105-106
Grzyby w przyrodzie zwalczają inne
grzyby
Rola nawożenia w kontekście
integrowanej ochrony roślin
0
Ochrona roślin rolniczych 2016,
OIKOS
Ogólnopolska Konferencja
Naukowa XVI Zjazd Katedr
Uprawy Roli i Nawożenia
Roślin Ogrodniczych
pt.”Współczesne trendy w
uprawie i żywieniu roślin
ogrodniczych”, 15-16 września
2016, Warszawa
Opera Theologiae Systematicae
5
Preistoria Alpina
The landscape-archaeological Ullafelsen
Project (Tyrol, Austria)
angielski
2016
48
29-38
1
Procedings of the 13th
International Conference
Microelements in Agriculture
and Environment
The effect of fertilization with nitrogen,
sulfur and boron on the content of
microelements (Cu, Mn, Fe, Ni, Zn), heavy
metals (Cd, Pb) and silver (Ag) in rape
seeds
angielski
2016
-
77
3
Procedings of the 13th
International Conference
Microelements in Agriculture
Accumulation of microelements (Cu, Mn,
Fe, Ni, Zn) and heavy metals (Cd, Pb) in
seeds of selected oil flax varieties
angielski
2016
-
58
0
81
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Lewicka,
Monika KowalskaGóralska, Magdalena
Senze
96.
97.
98.
99.
Monika PrzybylskaCząstkiewicz
Ireneusz Sosna
Ireneusz Sosna
Marcin Kozak,
Władysław Malarz,
Małgorzata
Gniadzik, Martin
Kałuża
and Environment
0
Renewable Energy Law and
Policy Review
0
0
Sadownictwo po ukraińsku
Sadownictwo po ukraińsku
0
Sborník konference s
mezinárodní účastí Prosperující
olejniny
1
Socio-Economic Problems and
the State
100.
Irina Kazakowa,
Hanna Adamska
101.
Katarzyna
AdamczewskaSowińska, Joanna
Turczuk
0
102.
Krzysztof Prymon
16
103.
Marek Prymon
0
104.
Renata Galek, Anita
Biesiada, Joanna
Śniegowska,
Agnieszka Stępień,
Bartosz Kozak
0
105.
Franciszek
Kapusta
0
Wieś Jutra
106.
Franciszek
Kapusta
0
Wieś Jutra
Tieorija i praktika rozwitku
agropromisłowogo komplieksu
ta silskih tieritorij. Matieriali
XVII miżnarodnowo naukowoprakticznowo forumu, 1416.09.2016. Lwiw 2016
TIMSR Journal of Management
Research
TIMSR Journal of Management
Research
Viscea Vienna International
Science Conferences and Events
Association, International
Conference Plant Cells in Vitro:
Theory and Practice,Vienna,
Austria, February 8-9, 2016
Achieving a 20% energy share from
renewable sources policcies and legal rules
for Poland
Kjeruemo gruszeju – część I
Kjeruemo gruszeju – część II
angielski
2016
7(3)
35-45
ukraiński
ukraiński
2016
2016
3
4
18-24
28-29
Vliv stimulátoru řady Galleko na růst a
výnos řepky ozimé
czeski
2016
-
159-161
Protection of soil in Poland within
implemenntation of rural development
programs (PROW)
angielski
2016
14(1)
117-130
The yield of eggplant depending on
climate conditions and mulching
angielski
2016
-
68-73
On problems in evaluating incomes in
agriculture. International perspective
angielski
2016
5(1)
113-122
Services marketing-revised concept
angielski
2016
5(1)
130-139
Usefulness node culture to produce
microcuttings for chosen stevia genotypes
in regard with yield level and quality
angielski
2016
-
42
polski
2016
1(186)
17-20
polski
2016
2(187)
1-4
Marginalizacja roli ziemniaka w rolnictwie
i gospodarce Polski
Bilans zbóż w Polsce na początku XXI
wieku i jego powiązania z
międzynarodowym rynkiem
82
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
107.
Franciszek
Kapusta
Szkoła rolnicza w Czernichowie – 156 lat
działalności
polski
2016
3(188)
38-43
Technologiczne i ekonomiczne aspekty
substytucji słodu typu pilzneńskiego w
piwowarstwie
polski
2016
-
205-206
Wpływ nawożenia dolistnego miedzią,
manganem i żelazem roślin jęczmienia na
jakość brzeczek piwowarskich
polski
2016
-
221-222
1
XXXIII Konferencja Naukowa
pt.” Rośliny oleiste – postępy w
genetyce, hodowli, technologii I
analityce lipidów. Oilseed
Crops – Advances in genetics,
breeding, technology and
analytics of lipids
Chemical analysis of selected linseed
varieties characterized by different ability
of microelements (Cu, Mn, Fe, Ni, Zn) and
heavy metals (Cd, Pb) absorption from soil
angielski
2016
-
87-89
0
Матеріали іv міжнародної
Науково-практичної
Конференції
“актуальні питання
Сучасної аграрної науки”
Perspectives of development and creation
of knowledge about viticulture and wine
making in Poland
angielski
2016
1
14-15
0
108.
Józef Błażewicz,
Krystyna Szybiga,
Marek Liszewski
2
109.
Marek Liszewski,
Józef Błażewicz
1
110.
111.
Anna WondołowskaGrabowska, Marcin
Kozak, Elżbieta
Skrzyńska, Andrzej
Kotecki,
Sylwia
Lewandowska
Marta CzaplickaPędzich, Ewelina
Gudarowska
Wieś Jutra
XVIII Szkoła Technologii
Fermentacji : Postępy w
mikrobiologii browarniczej –
nowe mikroorganizmy, nowe
piwa, nowe możliwości ;
Kraków-Kocierz,
XVIII Szkoła Technologii
Fermentacji : Postępy w
mikrobiologii browarniczej –
nowe mikroorganizmy, nowe
piwa, nowe możliwości;
Kraków-Kocierz
83
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
13. Monografie naukowe
2) wykazy monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych:
a) Wykaz monografii naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Liczba autorów spoza
Lp.
Imiona i nazwiska
WPT UP we
Nazwa wydawcy
Tytuł monografii naukowej
Wrocławiu
Barbara Adomas, Renata Galek,
Marta Gas-Smereka, Waldemar
Helios, Michał Hurej, Andrzej
Wydawnictwo
Adaptation of the Andean lupin
Kotecki, Marcin Kozak,
Uniwersytetu
(Lupinus mutabilis Sweet) to
1.
Władysław Malarz, Adam Okorski,
4
Przyrodniczego we
natural conditions of southAgnieszka Iwona PiotrowiczWrocławiu
western Poland
Cieślak, Agnieszka Pszczółkowska,
Ewa Sawicka-Sienkiewicz, Jacek
Twardowski
Andrzej Żyromski, Małgorzata
Wydawnictwo
Mathematical modelling of
Biniak-Pieróg, Wiesław
Uniwersytetu
2.
0
evapotranspiration of selected
Szulczewski, Leszek Kordas,
Przyrodniczego we
energy crops
Cezary Kabała, Bernard Gałka
Wrocławiu
Wydawnictwo
Niemiecko-polski słownik
3.
Lesław Zimny
0
Naukowe PWN
rolniczy
Wydawnictwo
Polsko-niemiecki słownik
4.
Lesław Zimny
0
Naukowe PWN
rolniczy
b) Wykaz monografii naukowych w języku polskim
Liczba
autorów spoza
Lp.
Imiona i nazwiska
WPT UP we
Wrocławiu
Danuta Kołodziejczyk Marcin
Gospodarowicz Danuta Lidke
1. Teresa Miś Magdalena
4
Raftowicz-Filipkiewicz Henryk
Łabędzki Mirosław Struś
Barbara Kutkowska, Tomasz
2. Berbeka, Anna Kapała, Izabela
0
Kurtyka-Marcak, Stanisław
Język publikacji
Rok wydania
Numery stron
angielski
2015
ss. 120
angielski
2016
ss.158
2016
ss. 574
2016
ss. 512
niemiecki i
polski
polski i
niemiecki
Tytuł monografii naukowej
Język
publikacji
Rok
wydania
Numery stron
Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Pańswowy
Instytut Badawczy
Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności
obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i
regionalnym w dotychczas realizowanych i
planowanych strategiach rozwoju
polski
2015
ss.150
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
Procesy koncentracji ziemi i kapitału a
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
na Dolnym Śląsku (Red. M. Raftowicz-
polski
2016
ss.139
Nazwa wydawcy
84
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
3.
4.
5.
6.
7.
Minta, Magdalena RaftowiczFilipkiewicz, Mirosław Struś
Katarzyna AdamczewskaSowińska, Przemysław
Bąbelewski, Piotr Chohura,
Marta Czaplicka-Pędzich,
Ewelina Gudarowska, Jan Krężel,
Janusz Mazurek, Ireneusz Sosna,
Adam Szewczuk
Jacek Twardowski, Kamila
Twardowska
Hanna Adamska, Anna Bisaga,
Anna Barczyk, Tomasz Berbeka,
Franciszek Kapusta, Barbara
Kutkowska, Henryk Łabędzki,
Magdalena RaftowiczFilipkiewicz, Anna Olszańska,
Arkadiusz Piwowar, Stanisława
Sokołowska, Mirosław Struś,
Tomasz Szuk, Bożena TańskaHus, Przemysław Tomczak
Henryk Bujak, Waldemar Helios,
Michał Hurej, Andrzej Kotecki,
Marcin Kozak, Sylwia
Lewandowska, Władysław
Malarz, Grażyna Mańkowska,
Jerzy Mańkowski, Jan Matuła,
Urszula Piszcz, Elżbieta
Pląskowska, Wojciech Pusz,
Marcin Praczyk, Dorota Richter,
Zofia Spiak, Jan Szopa, Jacek
Twardowski, Magdalena Żuk
Joanna Chmielewska, Mateusz
Cuske, Barbara Foszczyńska,
Bernard Gałka, Cezary Kabała,
Anna Karczewska, Joanna KawaRygielska, Józef Sowiński.,
Ewelina Szydełko-Rabska.
Filipkiewicz)
1
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli
polski
2016
ss. 203
0
Wydawnictwo SBM Sp. z
o.o.
Ptaki świata – szczegółowe opisy 800
gatunków
polski
2016
ss. 447
4
Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Tendencje zmian w rolnictwie i na obszarach
wiejskich Makroregionu PołudniowoZachodniego Polski (red. B. Kutkowska, T.
Szuk)
polski
2016
ss.176
3
Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Len włóknisty (Linum usitatissimum L.)
modyfikowany genetycznie – reakcja na
zróżnicowaną ilość wysiewu i selekcja
genotypów
polski
2016
ss. 214
3
Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Agrotechniczne, środowiskowe i
technologiczne aspekty nawożenia sorga
cukrowego.
polski
2016
ss. 147
85
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
c) Wykaz monografii naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski,
Imiona i
Liczba autorów spoza WPT
Tytuł monografii
Lp.
Nazwa wydawcy
Język publikacji
nazwiska
UP we Wrocławiu
naukowej
1.
-
Rok wydania
Numery stron
-
-
d) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
Lp.
Imiona i nazwiska
Liczba
autorów spoza
WPT UP we
Wrocławiu
Nazwa
wydawcy
1.
Małgorzata Wilkosz,
Marta Jurga, Urszula
Prośba-Białczyk
0
Idea
Knowledge
Future
2.
MałgorzataWilkosz,
Marta Jurga, Urszula
Prośba-Białczyk
0
Idea
Knowledge
Future
3.
Sylwia Lewandowska
0
Idea
Knowledge
Future
4.
Katarzyna Dereń,
Ewa Wiskulska,
Tomasz Klimza,
Tobiasz
Wysoczański, Beata
Cieniawska,
Mateusz Kierdal
5.
Mateusz Kierdal,
Krzysztof Pieczarka,
Piotr Kowalski
6.
Katarzyna Pentoś,
Petr Trávníček, Deta
Łuczycka Maciej
Oziembłowski,
0
Idea
Knowledge
Future
0
Idea
Knowledge
Future
4
Idea
Knowledge
Future
Tytuł
monografii
naukowej
Rolnictwo XXI
wieku problemy i
wyzwania
Rolnictwo XXI
wieku problemy i
wyzwania
Rolnictwo XXI
wieku problemy i
wyzwania
Rolnictwo XXI
wieku problemy i
wyzwania
Rolnictwo XXI
wieku problemy i
wyzwania
Rolnictwo XXI
wieku problemy i
wyzwania
Redaktor
naukowy –
pracownik
WPT UP we
Wrocławiu
Tytuł rozdziału
Język
publikacji
Rok
wydania
Numery
stron
Objętość
rozdziału w
arkuszach
wydawniczych
Potato cultivation in
Lower Silesia - past,
present and future
angielski
2016
330-337
0,4
Deta
Łuczycka
Past, present and future
of sugar beet
cultivation
angielski
2016
338-347
0,4
Deta
Łuczycka
Perspectives of
soybean cultivation in
Poland
angielski
2016
162-169
0,4
Deta
Łuczycka
angielski
2016
55-65
0,5
Deta
Łuczycka
angielski
2016
105-113
0,4
Deta
Łuczycka
angielski
2016
235-244
0,5
Deta
Łuczycka
Comparison of crop
production in farms in
terms of used
machinery
and technology
Analysis of working
resistance of growing
aggregates
The influence of water
content on the viscosity
of Polish honeys
86
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
7.
8.
Radovan Kukla,
Tobiasz
Wysoczański,
Konrad Ożdżyński
Katarzyna Pentoś,
Petr Trávníček,
Antonín Přidal,, Deta
Łuczycka, Tobiasz
Wysoczański, Konrad
Ożdżyński
Anna Kapała
9.
Aadam Bogacz
10.
Mateusz Kierdal,
Krzysztof Pieczarka,
Tobiasz Wysoczański
11.
Mateusz Kierdal,
Krzysztof Pieczarka,
Tobiasz Wysoczański
3
Idea
Knowledge
Future
0
Nomos
0
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
0
Wydawnictwo
Młodzi
Naukowcy,
Poznań
0
Wydawnictwo
Młodzi
Naukowcy,
Poznań
Rolnictwo XXI
wieku problemy i
wyzwania
Food Security,
Food Safety,
Food Quality.
Current
Developments
and Challenges
in the Legal
Multi-Level
System of the
European Union
Polish National
Committee of
International
Peatland Society
-history,
activity,
achievements
Badania i
Rozwój
Młodych
Naukowców w
Polsce Nauki
Techniczne i
Inżynieryjne
Badania i
Rozwój
Młodych
Naukowców w
The dependence of
water activity on water
content in Polish
honeys
angielski
2016
245-253
0,4
Deta
Łuczycka
Short supply chains in
the EU law
angielski
2016
209-222
0,7
-
Comission III Peat in agriculture and
horticulture – activity
and perspective
angielski
2016
79-93
0,7
Adam
Bogacz
Analysis of working
resistance of aggregates
used in the modified
tillage technologies
angielski
2016
70-77
0,4
-
The use of electronic
devices in agricultural
technology
angielski
2016
62-69
0,4
-
87
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
12.
13.
14.
Tobiasz
Wysoczański, Deta
Łuczycka, Katarzyna
Pentoś, Mateusz
Kierdal
Aleksandra Hulewska
Klara Tomaszewska
Polsce Nauki
Techniczne i
Inżynieryjne
Badania i
Rozwój
Młodych
Naukowców w
Polsce Nauki
Techniczne i
Inżynieryjne
The use of neural
networks for modelling
of the relationship
between chemical and
electrical features of
selected honey types
angielski
2016
107-115
0,4
-
0
Wydawnictwo
Młodzi
Naukowcy,
Poznań
0
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Wrocławskieg
o
Media and
Journalism in
the Digital Era
Polish Internet as a
source of medical
information
angielski
2016
131-144
0,5
-
0
Wydawnictwo
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
Polish National
Committee of
International
Peatland Society
– History,
activity,
archivements
Outline of the activity
of Commission I –
Stratigraphy, inventory
and protection of
peatlands
angielski
2016
57-78
1
-
Redaktor
naukowy –
pracownik
WPT UP we
Wrocławiu
e) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim
Liczba
autorów
spoza
Nazwa
Tytuł monografii
Lp. Imiona i nazwiska
WPT UP
wydawcy
naukowej
we
Wrocławiu
Ewa Pora,
Instyut Ochrony
Zdrowie, praca,
Jarosław
Środowiska środowisko 1. Kaszubkiewicz
1
Państwowy
współczesne
Paweł Jezierski,
Instytut
dylematy
Dorota Kawałko
Badawczy
Tomasz
Aplikacyjne i
Politechnika
2. Sekutowski,
2
teoretyczne
Opolska
Barbara Kosińska,
problemy w
Tytuł rozdziału
Język
publikacji
Rok
wydania
Numery
stron
Objętość
rozdziału w
arkuszach
wydawniczych
Porównanie zawartości
kadmu i niklu w glebach
Wysoczyzny Średzkiej i
Pradoliny Wrocławskiej
polski
2015
181-191
0,5
-
Ocena zdolności
kiełkowania gryki
zwyczajnej w zależności
polski
2015
221-234
0,7
-
88
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Zygmunt Owsiak,
Krzysztof Lejman
3.
Zygmunt Owsiak,
Natalia Staszak,
Beata Cieniawska,
Tomasz
Sekutowski
4.
Beata Cieniawska,
Tomasz
Sekutowski,
Antoni Szewczyk,
Zygmunt Owsiak
5.
Klara
Tomaszewska
6.
Prymon Krzysztof
2
Politechnika
Opolska
1
Politechnika
Opolska
0
Uniwersytet
Wrocławski
Instytut
Archeologoi
11
Zakład
Zarządzania
Finansami
WPAiE
Uniwersytet
Wrocławski
przemyśle rolnospożywczym interdyscyplinarn
e aspekty
zdrowego stylu
życia
Aplikacyjne i
teoretyczne
problemy w
przemyśle rolnospożywczym interdyscyplinarn
e aspekty
zdrowego stylu
życia
Aplikacyjne i
teoretyczne
problemy w
przemyśle rolnospożywczym interdyscyplinarn
e aspekty
zdrowego stylu
życia
Kształtowanie się
grodu na
wrocławskim
Ostrowie
Tumskim.
Badania przy ul.
św. Idziego
Aktualne i
wybrane
problemy z
zakresu
bankowości,
podatków i
rachunkowości
od czasu
kondycjonowania i
przechowywania nasion
oraz zastosowanych
biopreparatów
Logistyczne aspekty
dystrybucji w
gospodarstwach rolnych
polski
2015
157-166
0,6
-
Wykorzystanie
parametrycznej
charakterystyki roślin
podczas opryskiwania
sposobem ograniczenia
zagrożeń środowiska
naturalnego
polski
2015
35-44
0,6
-
Szczątki roślinne z badań
archeologicznych przy
ul. św. Idziego we
Wrocławiu
polski
2015
415-419
0,4
-
polski
2015
103-114
1
-
Rachunkowość i podatki
w rolnictwie. Mity i
prawdy
89
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
7.
Anna Kapała,
Aneta Suchoń
1
Fundacja
Programów
Pomocy dla
Rolnictwa
FAPA
Kwestia agrarna.
Zagadnienia
prawne i
ekonomiczne.
Kwestia agrarna
we
współczesnych
naukach
prawnych i
ekonomicznych
Ochrona pszczół i
pszczelarstwo w
badaniach
młodych
naukowców
Ochrona pszczół i
pszczelarstwo w
badaniach
młodych
naukowców
Z prawnej problematyki
tzw. aktywności
powiązanych z
działalnością wytwórczą
w rolnictwie w Polsce i
we Włoszech
polski
2016
317- 339
1
-
Determinanty rozwoju
turystyki wiejskiej na
Dolnym Śląsku
polski
2016
233-255
1
-
Czynniki wpływające na
zapylenie kwiatów drzew
i krzewów owocowych
polski
2016
132-144
0,5
-
Dzikie pszczoły w
mieście i możliwości ich
protekcji
polski
2016
80-90
0,5
-
polski
2016
121-130
0,5
-
polski
2016
103-110
0,5
-
polski
2016
280-289
0,4
Deta
Łuczycka
8.
Izabela Kurtyka Marcak
0
Fundacja
Programów
Pomocy dla
Rolnictwa
FAPA
9.
Gudarowska
Ewelina,
Czaplicka-Pędzich
Marta
0
Górnołużyckie
Stowarzyszenie
Pszczelarz
10.
Paweł Michołap,
Aneta Sikora
1
Górnołużyckie
Stowarzyszenie
Pszczelarzy
11.
Iwona
Sygutowska, Anna
Pawlikowska,
Agnieszka Cabała,
Maria LicznarMałańczuk
0
Górnołużyckie
Stowarzyszenie
Pszczelarzy
Ochrona pszczół i
pszczelarstwo w
badaniach
młodych
naukowców
Facelia błękitna i gryka
zwyczajna – rośliny
pszczelarskie stosowane
w uprawach
sadowniczych
Ochrona Pszczół i
Pszczelarstwo w
Badaniach
Młodych
Naukowców
Rolnictwo XXI
wieku - problemy
i wyzwania
Inwazyjne gatunki
nawłoci (Solidago L.) –
wartościowe rośliny
miododajne zagrażające
bioróżnorodności
ekosystemów
Wpływ czasu
hydrokondycjonowania
na kiełkowanie nasion
soi
12.
Paulina Bączek
0
Górnołużyckie
Stowarzyszenie
Pszczelarzy w
Zgorzelcu
13.
Tomasz R.
Sekutowski,
Marcelina
Morelowska,
2
Idea Knowledge
Future
90
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Beata Cieniawska
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tomasz
Sekutowski,
Marcelina
Morelowska,
Beata Cieniawska
Beata Cieniawska,
Deta Łuczycka,
Tomasz
Sekutowski,
Katarzyna Dereń
Beata Cieniawska,
Deta Łuczycka,
Tomasz
Sekutowski,
Katarzyna Dereń
Krzysztof Pruski,
Deta Łuczycka,
Katarzyna Pentoś,
Tobiasz
Wysoczański
Marcin Kozak,
Anna
WondołowskaGrabowska,
Magdalena
SerafinAndrzejewska,
Małgorzata
Gniadzik, Marta
Katarzyna Kozak
Piotr Chohura,
Łukasz Kołodziej
2
Idea Knowledge
Future
Rolnictwo XXI
wieku - problemy
i wyzwania
1
Idea Knowledge
Future
Rolnictwo XXI
wieku - problemy
i wyzwania
1
Idea Knowledge
Future
Rolnictwo XXI
wieku - problemy
i wyzwania
1
Idea Knowledge
Future
Rolnictwo XXI
wieku - problemy
i wyzwania
1
Idea Knowledge
Future
Rolnictwo XXI
wieku – problemy
i wyzwania
Idea Knowledge
Future
Rolnictwo XXI
wieku – problemy
i wyzwania
1
Wpływ
kondycjonowania w
różnych biopreparatach
na średni czas
kiełkowania nasion
wybranych gatunków
roślin
Rozkład podłużny opadu
cieczy dla wybranych
rozpylaczy ezektorowych
w zmiennych warunkach
oprysku
Wpływ wielkości kropel
na opad cieczy pod
rozpylaczem w
zmiennych warunkach
oprysku
Zastosowanie sztucznych
sieci Kohonena do
grupowania miodów na
podstawie ich cech
elektrycznych
polski
2016
290-299
0,4
Deta
Łuczycka
polski
2016
40-46
0,4
Deta
Łuczycka
polski
2016
47-54
0,4
Deta
łuczycka
polski
2016
268-279
0,5
Deta
Łuczycka
Biostymulatory –
wczoraj, dziś i jutro
polski
2016
114-122
0,5
Deta
Łuczycka
Nowoczesne technologie
w diagnostyce potrzeb
pokarmowych i aplikacji
nawozów w uprawach
ogrodniczych
polski
2016
27-39
0,5
Deta
Łuczycka
91
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
20.
Magdalena Szulc,
Anna
WondołowskaGrabowska, Ewa
Matyjaszczyk
21.
Danuta Skalska,
Mariusz Nejman,
Marian Wiercioch,
Adam Luberański,
Aleksander Krzyś
22.
Danuta Skalska,
Mariusz Nejman,
Marian Wiercioch,
Adam Luberański,
Aleksander Krzyś
23.
24.
Monika
PrzybylskaCząstkiewicz
Grzegorz Janik,
Walczak
Amadeusz,
Małgorzata
Dawid, Ryszard
Pokładek,
Katarzyna
AdamczewskaSowińska, Karol
Wolski, Józef
Sowiński,
Zbigniew
Gronostajski,
2
0
0
Idea Knowledge
Future
Instytut
Technologiczno
-Przyrodniczy
Falenty
Instytut
Technologiczno
-Przyrodniczy
Falenty
0
Instytut
Wydawniczy
EuroPrawo
11
Krajowe
Centrum
Edukacji
Rolniczej w
Brwinowie
Rolnictwo XXI
wieku – problemy
i wyzwania
Problemy
intensyfikacji
produkcji
zwierzęcej z
uwzględnieniem
standardów UE i
ochrony
środowiska
Problemy
intensyfikacji
produkcji
zwierzęcej z
uwzględnieniem
standardów UE i
ochrony
środowiska
Kodeks
postępowania
administracji Unii
Europejskiej
Innowacyjne meto
dy
gospodarowania
zasobami wody w
rolnictwie.
System certyfikacji
gospodarstw
ekologicznych w krajach
Unii Europejskiej
polski
2016
308-319
0,7
Deta
Łuczycka
Metodyczne aspekty
wybranych sposobów
oceny aparatów
udojowych.
polski
2016
139-145
0,5
-
Zastosowanie
wielokryterialnej
optymalizacji liniowej w
ocenie wybranych
aparatów udojowych
polski
2016
146-156
0,5
-
Europeizacja
postępowania w sprawie
udzielenia pomocy
publicznej
polski
2016
141-148
0,5
-
Innowacyjna koncepcja
nawadniania i nawożenia
polski
2016
183-193
0,5
-
92
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Jacek Reiner,
Marcin Kaszuba,
Łukasz Dworzak,
Wojciech
Skierucha,
Agnieszka
Szypłowska,
Andrzej Wilczek,
Lubos
25.
Cezary Kabała,
Marian Marzec
1
Lasy
Państwowe
Siedliska leśne
zmienione i
zniekształcone
26.
Monika
PrzybylskaCząstkiewicz
0
Law Craft
Ekonomiczne i
prawne wyzwania
roku 2016
27.
28.
Agnieszka
Łagocka, Michał
Kamiński
Michał Kamiński,
Maciej
Cholewiński
0
1
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Białostockiej
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Białostockiej
„Environmental
Engineering –
Through A Young
Eye” Series Of
Monographs
Volume 23.
Environmental
Engineering
Systems
„Environmental
Engineering –
Through A Young
Eye” Series Of
Monographs
Volume 26.
Environmental
Problemy diagnozowania
typów siedliskowych
lasu oraz określania
stanu siedliska w lasach
na terenach
odwodnionych
Wyzwania dla
podmiotów rynku energii
odnawialnej
po wejściu w życie
ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych
źródłach energii
polski
2016
79-88
0,5
-
polski
2016
115-130
0,5
-
Fitoremediacyjne
metody poprawy jakości
powietrza i gleby
polski
2016
140-164
1
-
Koncepcja
wykorzystania
technologii biogazowej
w celu uzyskania
samowystarczalności
energetycznej
gospodarstwa rolnego
polski
2016
110-154
2
-
93
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
1
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Białostockiej
1
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Białostockiej
1
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Białostockiej
29.
Michał Kamiński,
Maciej
Cholewiński
30.
Katarzyna Dereń,
Antoni Szewczyk,
Beata Cieniawska,
Tomasz Klimza
31.
Tomasz Klimza,
Antoni Szewczyk,
Katarzyna Dereń,
Beata Cieniawska,
Tobiasz
Wysoczański
32.
Tobiasz
Wysoczański,
Deta Łuczycka,
Katarzyna Pentoś
0
33.
Anita Zapałowska,
Krzysztof Kawa
1
34.
Henryk Bujak
0
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Rzeszowskiej
Omnibuss
konferencje,
publikacje,
szkolenia
Opera
Engineering
Systems
„Environmental
Engineering –
Through A Young
Eye” Series Of
Monographs
Volume 27.
Environmental
Engineering
Systems
„Environmental
Engineering –
Through A Young
Eye” Series Of
Monographs
Volume 29.
Environmental
Engineering
Systems
„Environmental
Engineering –
Through A Young
Eye” Series Of
Monographs
Volume 29.
Environmental
Engineering
Systems
Trendy badań w
naukach
technicznych i
przyrodniczych
Skład morfologiczny
odpadów komunalnych,
a możliwości ich
energetycznego
zagospodarowania
polski
2016
9-40
1,5
-
The degree of coverage
on the intended objects
in the characterizing
spraying plants
polski
2016
23-38
0,7
-
Deposition of the liquid
as an index of the quality
of a spraying plants in
the literature
polski
2016
39-59
0,9
-
Impedancja jako
parametr różnicujący
gatunki drewna
polski
2016
129-140
0,5
-
Innowacje w
nauce
Energetyczne
wykorzystanie
granulatów roslinnych
polski
2016
24-37
0,7
-
Dlaczego
GMO- bać się czy nie?
polski
2016
23 -32
0,5
-
94
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Theologiae
Systematicae.
Papiski Wydział
Teologiczny
35.
Klaudiusz
Jałoszyński, Marta
Pasławska,
Mariusz Surma,
Bogdan Stępień
Aleksander Krzyś,
Ryszard Serafin
ekologia? W
kręgu
encyklikiLaudato
Si’
1
Polskie
Towarzystwo
Zarzadzania
Produkcją
Innowacje w
Zarządzaniu i
Inżynierii
Produkcji, tom II
Wpływ mocy mikrofal w
czasie suszenia
mikrofalowopróżniowego na jakość
końcową suszu z
owoców pigwowca
japońskiego
2
Uniwersytet
Rolniczy im.
Hugona
Kołłątaja w
Krakowie.
Katedra
Technologii
Fermentacji i
Mikrobiologii
Technicznej
Postępy w
mikrobiologii
browarniczej nowe
mikroorganizmy,
nowe piwa, nowe
możliwości
Technologiczne i
ekonomiczne aspekty
substytucji słodu typu
pilzneńskiego w
piwowarstwie
polski
2016
30-41
0,5
-
1
Wyd. ZPKWL.
Gorzów Wlkp. –
Zielona Góra
Porosty Grażyńskiego
Parku Krajobrazowego
polski
2016
112-123
0,5
-
Wpływ wiatru na
parametry pracy panelu
PV
polski
2016
95-102
0,4
-
Potencjał lokalny
polski
2016
141-149
0,4
-
36.
Józef Błażewicz,
Krystyna Szybiga,
Marek Liszewski
37.
Grochowski P.,
Katarzyna
Szczepańska
38.
Arkadiusz
Dyjakon, Kamila
Habiera, Anna
Lipowska, Alicja
Motylska
0
Wydawnictwa
Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej w
Tarnowie
39.
Arkadiusz
0
Wydawnictwa
20 lat Gryżyński
Park
Krajobrazowy.
Monografia
Przyrodnicza.
Odnawialne
źródła energii
i gospodarka
odpadami
oraz ochrona i
gospodarowanie
zasobami
przyrody
– wybrane
problemy w
Polsce
Odnawialne
95
polski
2016
206-215
0,5
-
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
40.
Dyjakon, Rafał
Wicherski
Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej w
Tarnowie
Arkadiusz
Dyjakon, Klaudia
Rudzka,
Aleksandra
Wachowiak
Wydawnictwa
Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej w
Tarnowie
0
źródła energii
i gospodarka
odpadami
oraz ochrona i
gospodarowanie
zasobami
przyrody
– wybrane
problemy w
Polsce
Odnawialne
źródła energii
i gospodarka
odpadami
oraz ochrona i
gospodarowanie
zasobami
przyrody
– wybrane
problemy w
Polsce
41.
Agnieszka
Piasecka-Robak
0
Wydawnictwo
Adam
Marszałek
Zawód czy
kompetencje?
Wymagania rynku
pracy a
wspieranie
rozwoju kariery
42.
Aleksandra
Hulewska
0
Wydawnictwo
internetowe ebookowo
Cywilizacja
zdrowia
0
Wydawnictwo
KUL
Współczesne
wyzwania prawa
energetycznego
0
Wydawnictwo
Promocja zdrowia
43.
44.
Monika
PrzybylskaCząstkiewicz
Aleksandra
biomasy z drzew
jabłoniowych na Dolnym
Śląsku
Możliwości
wykorzystania paneli
fotowoltaicznych w
kamperze
„Kompetencje vs.
zawód” – wybór
pomiędzy tradycją a
zmianą? O ocenie i
uznawaniu kwalifikacji
nabytych drogą
nieformalną i
pozaformalną
Terapeutyczny charakter
relacji lekarz – pacjent.
Paradygmat osobistego
kontaktu
Zasady pomocy
publicznej w prawie
energii odnawialnej UE i
Polski
Teorie komunikacji i
96
polski
2016
103-111
0,4
-
polski
2016
133-153
1
-
polski
2016
245-260
0,8
-
polski
2016
65-77
0,5
-
polski
2016
343-356
0,6
-
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Hulewska
45.
46.
47.
Arkadiusz
Dyjakon,
Przemysław
Kobel, Paweł
Stępień, Andrzej
Białowiec
Mariusz Siudak,
Dariusz
Wiśniewski,
Andrzej Białowiec
Paweł Stępień,
Arkadiusz
Dyjakon, Andrzej
Białowiec
48.
Aleksandra
Hulewska
49.
Danuta Skalska,
Iwona
Romanowska –
Słomka,
Krzysztof Kawa
50.
Marek
Brennensthul
51.
Arkadiusz
Dyjakon, Klaudia
Urbańska
0
2
0
0
1
0
Naukowe
Libron, Kraków
w social media komunikowanie
tradycyjne i
nowomedialne
Wydawnictwo
Naukowe
TYGIEL sp. z o.
o., Lublin
Alternatywne
źródła energii –
wybrane
zagadnienia
Wydawnictwo
Naukowe
TYGIEL sp. z o.
o., Lublin
Wydawnictwo
Naukowe
TYGIEL sp. z o.
o., Lublin
Wydawnictwo
Naukowe
Wyższej Szkoły
Biznesu i Nauk
o Zdrowiu
Wydawnictwo
Uczelniane
PWSzZ im.
Angelusa
Silesiusa,
Wałbrzych
Wydawnictwo
Uczelniane
PWSzZ im.
Angelusa
Silesiusa,
Wałbrzych
Wydawnictwo
Uczelniane
Uniwersytetu
mediów
Zastosowanie paneli
fotowoltaicznych w
przyczepie kempingowej
polski
2016
204-221
0,8
-
Alternatywne
źródła energii –
wybrane
zagadnienia
Alternatywne
źródła energii –
wybrane
zagadnienia
Identyfikacja i
sterowanie procesami
termicznego zgazowania
biomasy
polski
2016
49-67
0,8
-
Status toryfikacji w
produkcji paliw z
odpadów
polski
2016
175-189
0,5
-
Kultura czasu
wolnego we
współczesnym
świecie
Płeć a style użytkowania
social media w czasie
wolnym
polski
2016
277-296
1
-
Analiza i ocena ochrony
przeciwporażeniowej na
stanowiskach pracy w
wybranych małych
zakładach
produkcyjnych
polski
2016
107-118
0,6
-
Warunki
środowiska pracy
a zdrowie
pracowników
Zagrożenia oraz
bezpieczeństwo i higiena
pracy związane z
wybranymi pracami w
rolnictwie
polski
2016
155-165
0,5
-
Budownictwo
Zrównoważone
Wpływ systemu
grzewczego na
budownictwo
polski
2016
105-114
0,5
-
Warunki
środowiska pracy
a zdrowie
pracowników
97
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
TechnicznoPrzyrodniczego
w Bydgoszczy
52.
53.
54.
55.
56.
Anna Cudzik,
Marek
Brennensthul,
Jarosław
Czarnecki,
Włodzimierz
Białczyk
Katarzyna Pentoś,
Krzysztof
Pieczarka, Deta
Łuczycka, Tobiasz
Wysoczański,
Krzysztof Lejman
Beata Cieniawska,
Deta Łuczycka,
Antoni Szewczyk,
Katarzyna
Beata Cieniawska,
Deta Łuczycka,
Antoni Szewczyk,
Katarzyna Dereń
Iwona
Romanowska –
Słomka, Dawid
Kumor, Danuta
Skalska
niskoenergetyczne
Ocena procesu
przenoszenia siły
napędowej koła na
wybranych podłożach
odkształcalnych
0
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu
Aktualne
Problemy
Inżynierii
Biosystemów
0
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu
Aktualne
Problemy
Inżynierii
Biosystemów
0
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu
Aktualne
Problemy
Inżynierii
Biosystemów
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego w
Olsztynie
Wydawnictwo
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego w
Olsztynie
Wyższa Szkoła
Biznesu w
Dąbrowie
Aktualne
Problemy
Inżynierii
Biosystemów
Wykorzystanie sieci
neuronowych w
modelowaniu sprawności
trakcyjnych w
zmiennych warunkach
gruntowych
Prognozowanie zakresu
pokrycia cieczą w
procesie opryskiwania
dla wybranej rośliny
użytkowej
Prognoza naniesienia
cieczy użytkowej
podczas opryskiwania
kukurydzy
Postęp w
Inżynierii
Bezpieczeństwa
0
2
57.
Dariusz
Wiśniewski, Jakub
Pulka, Andrzej
Białowiec
1
58.
Krzysztof
Rutkiewicz,
Magdalena
1
polski
2016
100-112
0,5
-
polski
2016
352-365
0,6
-
polski
2016
38-45
0,5
-
polski
2016
46-53
0,55
-
Kultura bezpieczeństwa
pracy w polskich firmach
polski
2016
179-193
088
-
Biorafineryjne
wytwarzanie
paliw
alternatywnych
Termiczne przetwarzanie
pozostałości z produkcji
bioetanolu z biomasy
lignocelulozowej
polski
2016
169-182
0,6
-
Determinanty
oraz instrumenty
podnoszenia
Praktyczne zastosowanie
koncepcji
benchmarkingu na rynku
polski
2016
155-167
0,6
-
98
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Domagała
59.
Krzysztof
Rutkiewicz,
Paulina
Herudzińska
Górniczej
1
Wyższa Szkoła
Biznesu w
Dąbrowie
Górniczej
innowacyjności
przedsiębiorstw
Zarządzanie
wartością
przedsiębiorstw w
warunkach
niepewności,
zmienności i
nieprzewidywalno
ści. Strategie –
Finanse –
Kompetencje
alternatywnych
materiałów
eksploatacyjnych do
drukarek
Narzędzia kształtowania
przewagi konkurencyjnej
na rynku dystrybucji
komponentów
elektronicznych oraz
zintegrowanych
systemów automatyki
polski
2016
f) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski
Liczba
autorów
Imiona i
spoza
Nazwa
Tytuł monografii
Rok
Lp.
Tytuł rozdziału
Język publikacji
nazwiska
WPT UP
wydawcy
naukowej
wydania
we
Wrocławiu
Polska i Brazylia.
Democracia e direitos
A extradicao na
1.
Jakub Żurek
17
Jurua Editora
fundamentais no
constituicao da
portugalski
2016
constitucionalismo
Polonia
emergente
99
47-60
0,7
-
Numery
stron
Objętość
rozdziału w
arkuszach
wydawniczych
Redaktor
naukowy –
pracownik
WPT UP we
Wrocławiu
97-101
0,3
-
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
14. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
1) wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej;
Środki
finansowe
Imiona i
ogółem
Data zawarcia
Lp.
Nr projektu
Tytuł projektu
nazwisko
przyznane
umowy
kierownika
jednostce
(dd.mm.rrrr)
naukowej
[zł]
Development and implementation
of a new, and non-existent,
Arkadiusz
1.
2896/7.PR/2013/2
965 876,00
15.04.2013
logistic chain on biomass from
Dyjakon
pruning (EuroPruning)
2) wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów w ramach innych programów Unii Europejskiej;
Środki
finansowe
Data
Imiona i
ogółem
zawarcia
Lp.
Nr projektu
Tytuł projektu
nazwisko
przyznane
umowy
kierownika
jednostce
(dd.mm.rrrr)
naukowej [zł]
2015-1-PL01-KA203Freely Accessible Central
31 000,00
1.
Cezary Kabała
01.10.2015
016480
European Soil
(EURO)
RE-SAVE - Renewable
2015-1-TR01-KA202Energy Sources for
27 147,00
2.
Józef Sowiński
30.09.2015
021275
Agricultural Vocational
(EURO)
Education
Innowacyjny ciąg
technologiczny konwersji
odpadów organicznych w
Arkadiusz
3. NI.4211.UK.1/5-R/2016
920 696,82
24.02.2016
nowatorskie,
Dyjakon
wysokojakościowe paliwa
stałe
STREFOWA
CE 192
Strategies to reduce and
4.
Jan den Boer
730 089,62
01.07.2016
Manager Ford Waste in
Central Europe
100
Termin
zakończenia
realizacji
projektu
(dd.mm.rrrr)
Nazwa instytucji
finansującej
Nazwa programu w
ramach którego
projekt jest
finansowany
15.07.2016
Komisja
Europejska
7. Program Ramowy
UE
Termin
zakończenia
realizacji
projektu
(dd.mm.rrrr)
Nazwa instytucji
finansującej
Nazwa programu w
ramach którego
projekt jest
finansowany
31.08.2018
Komisja
Europejska
Erasmus+
31.08.2017
Komisja
Europejska
Erasmus+
31.10.2018
UE
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
30.06.2019
UE
Interreg Central
Europe
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
5.
DOW-0-270/2016
6.
UDA-POWR.03.01.0000-S239/15
7.
WOI.NI.4211.UBI.3/5R/2016
Organizacja konferencji i
warsztatów pod nazwą:
" Agrotechniczne
aspekty uprawy winorośli i
jakości wina w
Polsce" WINNICA TECHNOLOGIA –
ENOLOGIA – ZDROWIE
Program wysokiej jakości
staży dla studentów
Wydziału Przyrodniczo –
Technologicznego
Przeprowadzenie usług
badawczych i prac
badawczo-rozwojowych
mających na celu
opracowanie znacząco
ulepszonego i istniejącego
już na rynku wyrobu
medycznego
maty/materaca/siedziska
Marta
Czaplicka
15 609,00
15.11.2016
30.12.2016
UE
PROW 2014-2020
Deta Łuczycka
– opiekun
staży
2348728,08
26.06.2016
31.12.2017
UE
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
Adam Figiel,
Marek
Liszewski
285 000,00
07.12.2016
30.09.2017
UE
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
3) wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów finansowanych lub współfinansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
Lp.
Nr projektu
1.
DZP/CORNET18/137/2015
2.
SEA-EUNET/1/2016
Tytuł projektu
RYEDUS
Usefulness of
DNA-based
markers in
comparison to
morphological DUS
testing in rye
NIAP-Tworzenie
sieci współpracy
dla podniesienia
Imiona i nazwisko
kierownika
Henryk Bujak
Julian Kalinowski
Data zawarcia
umowy
(dd.mm.rrrr)
Termin zakończenia
realizacji projektu
(dd.mm.rrrr)
Nazwa instytucji
finansującej
Nazwa programu
w ramach
którego projekt
jest finansowany
473 331,00
15.09.2015
14.09.2017
NCBiR Program
Międzynarodowy
CORNET-U
28 112,95
01.02.2016
31.01.2017
NCBiR Projekty
Międzynarodowe
SEA-EU-NET
Pilot Joint Call
Środki finansowe
ogółem przyznane
jednostce naukowej [zł]
101
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
produktywności
rolnictwa i
efektywności
łańcucha
żywnościowego
4) wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych:
a) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Lp.
1.
Nr projektu
Tytuł projektu
0077/DIA/2015/44
Modelowanie i identyfikacja
parametrów procesu toryfikacji
odpadów organicznych
Imiona i nazwisko
kierownika
Środki finansowe
ogółem przyznane
jednostce naukowej [zł]
Paweł Stępień
199 900,00
Data zawarcia
umowy
(dd.mm.rrrr)
Termin zakończenia
realizacji projektu
(dd.mm.rrrr)
Nazwa programu w
ramach którego projekt
jest finansowany
01.09.2015
31.08.2019
Program Ministra
"Diamentowy Grant IV"
b) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Lp.
Nr projektu
1.
PBS1/A9/17/2012
2.
PBS3/B8/22/2015
3.
PBS3/B8/23/2015
Tytuł projektu
Optymalizacja produktywności
nowego lnu i jego zastosowanie
jako źródła surowcowego
preparatów biomedycznych
Biowęgiel jako innowacyjne
podłoże ogrodnicze
Bezodpadowa produkcja
biogazu z substratów roślinnych
polegająca na przetworzeniu
pofermentu w
pełnowartościowy organicznomineralny granulat nawozowy
Imiona i nazwisko
kierownika
Środki finansowe ogółem
przyznane jednostce
naukowej [zł]
Andrzej Kotecki
Agnieszka
Medyńska-Juraszek
Józef Szlachta
102
Data zawarcia
umowy
(dd.mm.rrrr)
Termin zakończenia
realizacji projektu
(dd.mm.rrrr)
Nazwa programu w
ramach którego projekt
jest finansowany
1 457 300,00
13.02.2013
28.02.2016
Program Badań
Stosowanych ścieżka A
620 380,00
01.10.2014
30.09.2017
Program Badań
Stosowanych ścieżka B
2 286 000,00
15.05.2015
31.03.2018
Program Badań
Stosowanych ścieżka B
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
c) Narodowego Centrum Nauki,
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nr projektu
2015/19/B/HS4/00128
OPUS 10
2013/11/N/ST10/01528
PRELUDIUM 6
2012/05/D/ST10/02223
SONATA 3
2014/13/N/HS4/03192
PRELUDIUM 7
5.
2012/05/B/NZ9/03389
OPUS 3
6.
2014/15/B/ST10/04606
OPUS 8
7.
2014/13/B/ST10/02978
OPUS 7
8.
2014/15/D/NZ9/05242
SONATA 8
9.
2015/19/N/ST10/01499
PRELUDIUM 10
10.
2013/11/N/NZ9/04587
PRELUDIUM 6
11.
2014/13/B/ST10/01120
OPUS 7
12.
2014/15/D/ST10/04087
SONATA 8
Data zawarcia
umowy
(dd.mm.rrrr)
Termin
zakończenia
realizacji projektu
(dd.mm.rrrr)
299 440,00
22.06.2016
21.06.2019
39 000,00
07.08.2014
06.02.2016
499 500,00
05.02.2013
04.02.2016
58 335,00
29.01.2015
28.01.2017
Cezary Kabała
335 000,00
07.03.2013
06.03.2016
Cezary Kabała
470 000,00
13.07.2015
12.07.2018
Anna Karczewska
284 060,00
20.02.2015
19.02.2018
Krzysztof Lech
288 100,00
05.08.2015
04.02.2018
Elżbieta
Musztyfaga
88 140,00
06.07.2016
05.07.2018
Jakub Pulka
145 439,00
08.08.2014
07.08.2017
Rafał Tyszka
313 170,00
26.02.2015
25.02.2018
Jarosław
Waroszewski
450 000,00
23.07.2015
22.07.2018
Imiona i nazwisko
kierownika
Tytuł projektu
Procesy koncentracji a pryncypia zrównoważonego rozwoju
rolnictwa
Zasoby węgla organicznego w glebach Sudetów zróżnicowanie przestrzenne i prognozowane zmiany
Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na
wiązanie pestycydów z materią organiczną gleby
Stochastyczne modelowanie kohortowych tablic trwania
życia w Polsce
Interdyscyplinarne badania nad genezą, właściwościami,
rozprzestrzenieniem i wartością siedliskową gleb płowych
zaciekowych (Albeluvisols, FAO-WRB 2006) w warunkach
geoekologicznych południowo-zachodniej Polski
Geneza gleb czarnoziemnych na obszarach lessowych
Polski południowo-zachodniej w kontekście zmian
środowiskowych i ekspansji człowieka w holocenie
Formy antymonu w glebach wybranych rejonów Dolnego
Śląska w aspekcie zagrożenia środowiskowego
Analiza fizyko-chemiczna procesu wymiany masy w
modelowych układach złożonych z wybranych surowców
roślinnych oraz roztworów hipertonicznych o wysokiej
bioaktywności
Geneza, właściwości oraz funcje w środowisku Planosoli na
obszarze południowo-zachodniej Polski
Wpływ parametrów toryfikacji osadów ściekowych na
toksyczność biowęgla, wymywalność metali ciężkich z
biowęgla oraz parametry sorpcyjne biowęgla
Procesy prowadzące do intensywnego wietrzenia hałd
żużlowych (hałda na wytopie rud Zn i Pb w
Świętochłowicach
Weryfikacja jednorodności materiału macierzystego w
glebach wytworzonych ze skał krystalicznych i osadowych
w strefie oddziaływania lessu na obszarze Dolnego Śląska
103
Środki finansowe
ogółem
przyznane
jednostce
naukowej [zł]
Tomasz Berbeka
Oskar Bojko
Irmina ĆwielągPiasecka
Kamil Jodź
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
d) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
Lp.
Nr projektu
Tytuł projektu
Imiona i
nazwisko
kierownika
1.
-
-
-
Środki finansowe
ogółem
przyznane
jednostce
naukowej
-
Data zawarcia
umowy
(dd.mm.rrrr)
Termin
zakończenia
realizacji projektu
(dd.mm.rrrr)
Nazwa instytucji
finansującej
Nazwa programu
w ramach którego
projekt jest
finansowany
-
-
-
-
Data zawarcia
umowy
(dd.mm.rrrr)
Termin
zakończenia
realizacji projektu
(dd.mm.rrrr)
Nazwa instytucji
finansującej
Nazwa programu
w ramach którego
projekt jest
finansowany
-
-
-
-
e) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Lp.
Nr projektu
Tytuł projektu
Imiona i
nazwisko
kierownika
1.
-
-
-
Środki finansowe
ogółem
przyznane
jednostce
naukowej
-
15. Inne efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej
1) wykaz nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, oprogramowania opracowanych na rzecz innych podmiotów na podstawie umów zawartych przez jednostkę naukową.
Przychody jednostki
Lp.
Nazwa zadania
Nazwa zamawiającego
Nr umowy
Opis zadania (do 250 znaków ze spacjami)
naukowej [tys. zł]
1.
2) ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne przygotowane na zlecenie przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, instytucji państwowych, samorządowych
oraz zagranicznych lub międzynarodowych
Przychody
Nazwa ekspertyzy, opracowania
Nazwa
Kierownik
Lp.
Nr umowy
Opis zlecenia (do 250 znaków ze spacjami)
jednostki naukowej
lub dzieła
zamawiającego
umowy
netto [zł]
Wpływ warunków
Badania mają na celu określenie wpływu rodzaju
Carbon
agrotechnicznych na plon
gleby, technologii uprawy (ściółkowanie,
Solutions Polska
biomasy drzew paulowni Clon in
NI.4211.UK.3/13- Przemysław
nawadnianie), przebiegu warunków pogodowych na
1.
LTD Sp. Z.o.o z
12 195,12
Vitro 112 w różnicowanych
R/2016
Bąbelewski
przyjęcie się sadzonek paulowni po posadzeniu, na
siedzibą we
warunkach glebowych Dolnego
intensywność ich wzrostu, a także stopień
Wrocławiu
Śląska
przezimowania.
Wykonanie usługi badawczej pod Hodowla Roślin
Przeprowadzenie doświadczenia polowego z
nazwą: " Fenotypowanie
Smolice Sp.
WOI.NI.4211.MR.
wybranymi genotypami łubinu, ocena cech
2.
Henryk Bujak
18 130,08
badanych genotypów pod
zo.o. Grupa
1.1/12-R/2016
fenotypowych i pomiary wybranych cech struktury
względem wybranych elementów
IHAR Smolice
plonu.
104
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
struktury plonu"w ramach tematu
badawczego -"Fenotypowanie i
genotypowanie łubinu
wąskolistnego pod względem
wybranych cech morfologicznych,
plonotwórczych i parametrów
technologicznych nasion"
3.
Wykonanie usługi badawczej pod
nazwą: " Poszukiwanie źródeł
odporności na mączniaka i rdzę w
kolekcji linii, rodów i odmian
żyta"
4.
Wykonanie usługi badawczej pod
nazwą: " Poszukiwanie źródeł
odporności na mączniaka i rdzę w
kolekcji linii, rodów i odmian
żyta"
5.
Wykonanie usługi badawczej pod
nazwą: " Poszukiwanie źródeł
odporności na mączniaka i rdzę w
kolekcji linii, rodów i odmian
żyta"
6.
Wykonanie usługi badawczej pod
nazwą: " Określenie
zróżnicowania genetycznego linii
wsobnych kukurydzy za pomocą
markerów molekularnych"
7.
8.
Wykonanie usługi badawczej pod
nazwą: " Określenie
zróżnicowania genetycznego linii
wsobnych kukurydzy za pomocą
markerów molekularnych"
Wykonanie usługi badawczej pod
nazwą: " Wykonanie
146 63-740
Kobylin
Poznańska
Hodowla Roślin
Sp. z o.o. z
siedzibą w
Tulcach
ul.Kasztanowa 5
63-004 Tulce
DANKO
Hodowla Roślin
Sp. z o.o.
64-000 Kościan
Choryń 27
Hodowla Roślin
Smolice Sp.
zo.o. Grupa
IHAR
Smolice 146 63740 Kobylin
Hodowla Roślin
Smolice Sp.
zo.o. Grupa
IHAR
Smolice 146 63740 Kobylin
Małopolska
Hodowla Roślin
Sp. z o.o. 30002 Kraków
ul.Zbożowa 4
COBORU Stacja
Doświadczalna
Henryk Bujak
Założenie doświadczenia polowego z liniami rodami
i odmianami żyta ozimego w celu poszukiwania
form odpornych na wybrane patogeny, ocena
odporności polowej i przygotowanie materiałów do
oceny laboratoryjnej.
2 439,02
Henryk Bujak
Założenie doświadczenia polowego z liniami rodami
i odmianami żyta ozimego w celu poszukiwania
form odpornych na wybrane patogeny, ocena
odporności polowej i przygotowanie materiałów do
oceny laboratoryjnej.
2 439,02
Henryk Bujak
Założenie doświadczenia polowego z liniami rodami
i odmianami żyta ozimego w celu poszukiwania
form odpornych na wybrane patogeny, ocena
odporności polowej i przygotowanie materiałów do
oceny laboratoryjnej.
2 439,02
Henryk Bujak
Założenie doświadczenia polowego z liniami
wsobnymi kukurydzy, wykonanie obserwacji cech
morfologicznych i pomiary cech użytkowych.
Opracowanie statystyczno-genetyczne wyników.
6 097,56
WOI.NI.4211.MR.
3.2/12-R/2016
Henryk Bujak
Założenie doświadczenia polowego z liniami
wsobnymi kukurydzy, wykonanie obserwacji cech
morfologicznych i pomiary cech użytkowych.
Opracowanie statystyczno-genetyczne wyników.
6 097,56
WOI.NI.4211.MR.
3. 22/12-R/2016
Henryk Bujak
Przeprowadzenie doświadczenia polowego z
odmianami pszenicy ozimej na dwóch poziomach
3 552,85
WOI.NI.4211.MR.
2.1/12-R/2016
WOI.NI.4211.MR.
2.2/12-R/2016
WOI.NI.4211.MR.
2.3/12-R/2016
WOI.NI.4211.MR.
3.1/12-R/2016
105
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
doświadczenia o metodyce K z
pszenicy ozimą"
Oceny Odmian
w Zbyszkowie
9.
Wpływ mieszanki kwitnących
roślin na faunę pól uprawnych w
Centrum kompetencji BASF w
Pągowie i w Kombinacie Kietrz
BASF POLSKA
Warszawa
24/4-R/16
Michał Hurej
10.
Dokumentacja zawartości metali
ciężkich w glebach w rejonie
obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych
„Żelazny Most” ze szczególnym
uwzględnieniem wsi Tarnówek
KGHM Polska
Miedź SA
Oddział zakład
Hydrotechniczn
y
14/2-R/97
Cezary Kabała
11.
Wykonanie doświadczeń o
metodyce K z jęczmieniem
ozimym, rzepakiem ozimym i
jęczmieniem jarym
COBORU
SDOO w
Zybiszowie
49/8-R/07
Andrzej Kotecki
12.
13.
14.
15.
Badania dotyczące oceny
efektywności nawożenia saletrą
wapniową, nawozem SuperStart
(34N +7,6 Ca), YaraVita Rzepak
oraz SuperStart (34N +7,6 Ca) z
łącznym stosowaniem preparatu
Actisil w uprawie ziemniaka
Opracowanie technologii uprawy
soi z uwzględnieniem warunków
regionalnych kraju
Rozmieszczenie roślin w łanie a
rozwój,plonowanie i jakość nasion
najplenniejszych odmian grochu,
bobiku, łubinu i soi w różnych
regionach kraju
Ocena skuteczności aplikacji
Asahi SL w technologii uprawy
soi
agrotechniki zgodnie z metodyką dla doświadczeń
porejestrowych. Analiza uzyskanych wyników.
Zbadano skład gatunkowy, liczebność i dynamikę
występowania najważniejszych owadów
zapylających odwiedzajacych mieszankę
kwitnących roślin. Poznano również najwazniejsze
stawonogi naziemne występujące w mieszance.
Stały monitoring stopnia zanieczyszczenia gleb
(zawartość 6 pierwiastków śladowych oraz
podstawowe właściwości gleb) na wyznaczonych 64
powierzchniach badawczych, a także monitoring
zawartości 6 metali ciezkich w podstawowych
grupach roślin uprawnych (zboża, ziemniaki, buraki,
marchew, pietruszka).
Zlecenie obejmuje wykonanie doświadczeń o
metodyce K z jęczmieniem ozimym, rzepakiem
ozimym i jęczmieniem jarym. Wyniki doświadczeń
mogą być wykorzystane jedynie przez
Zleceniodawcę.
93 480,00
31 500,00
10 530,00
Yara Poland Sp.
z o.o. Szczecin
30/8-R/16
Andrzej Kotecki
Celem doświadczenia było zbadanie wpływu
dokarmiania saletrą wapniową, dolistnego
dokarmiania nawozem azotowym (Super Start)
mikroelementami (YaraVita Rzepak) i preparatem
krzemowym (YaraVita Actisil) na plon i jego, jakość
kilku odmian ziemniaka.
Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu
21/8-R/16
Andrzej Kotecki
Doświadczenie miało na celu opracowanie
technologii uprawy soi z uwzględnieniem warunków
regionalnych kraju.
75 000,00
Andrzej Kotecki
Celem doświadczenia było zbadanie wpływu
rozmieszczenia roślin w łanie na rozwój, plonowanie
i jakość nasion najplenniejszych odmian grochu,
bobiku, łubinu i soi w różnych regionach kraju.
49 000,00
Marcin Kozak
Doświadczenie z soją uprawną odmiany Merlin
prowadzono metodą podbloków, w czterech
powtórzeniach, na dwa czynniki zmienne, którymi
były I. rozstawa rzędów (15, 30 cm), II.
12 300,00
Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu
Arysta
LifeScience
Polska Sp. z o.o.
22/8-R/16
43/8-R/16
106
9 199,05
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
biostymulator Asahi Sl stosowany w różnych fazach
rozwojowych roślin. Oceniono cechy morfologiczne
roślin oraz plon nasion i ich skład chemiczny..
16.
17.
Wpływ wybranych nawozów
mikroelementowych firmy
ADOB, tj. Cu (ADOB 2.0 Cu
IDHA), Mn (ADOB 2.0 Mn), Fe
(ADOB 2.0 Fe IDHA), na
wysokość i jakość plonu ziarna
jęczmienia browarnego)
Wpływ warunków
agrotechnicznych na plon
biomasy drzew paulowni Clon in
Vitro 112 w zróżnicowanych
warunkach glebowych Dolnego
Śląska
Przedsiębiorstw
o ProdukcyjnoConsultingowe
ADOB Sp. z o.o.
4/8-R/16
Carbon
Solutions Poland
LTD Sp. z o. o.
NI.4211.UK.2/8R/2016
18.
Wpływ nawozu
mikroelementowego firmy
ADOB: Zn (ADOB 2.0 Zn IDHA)
na wysokość i jakość plonu ziarna
jęczmienia browarnego
Przedsiębiorstw
o ProdukcyjnoConsultingowe
ADOB Sp. z o.o.
19.
Badania porównawcze
efektywności stosowania węglanu
wapnia pylistego w formie
granulatu oraz przesiewanego na
procesy mineralizacji słomy
Nordklak sp. z
o.o.
20.
Badania mikrobiologiczne wód i
osadów.
LEMITOR
Ochrona
Środowiska Sp.
z o.o.
21.
Porównanie efektywności
powstania biogazu wybranych
wsadów z użyciem i bez użycia
chipa
Biogas
Efficiency
Technologies
Group LTD z
siedzibą w
41/8-R/16
NI.4211.UK.1/4R/2016
NI.4211.UK.5/4R/2016
WOI.NI.4211.UK.1
4/5-R/2016
Marek Liszewski
Praca miała na celu określenie wpływu chelatów
nowej generacji firmy ADOB na plonowanie i
wartość browarną ziarna jęczmienia jarego. W
ramach badań w 2016 założono ścisłe doświadczenie
polowe metodą losowanych bloków (split-block) z
uwzględnieniem czynnika nawozowego.
15 000,00
Marek Liszewski
Doświadczenie miało na celu zbadanie wybranych
warunków agrotechnicznych na plon biomasy drzew
paulowni Clon in Vitro 112 w zróżnicowanych
warunkach glebowych Dolnego Śląska.
12 195,12
Marek Liszewski
Praca miała na celu określenie wpływu nawozu
mikroelementowego nowej generacji firmy ADOB
na plonowanie i wartość browarną ziarna jęczmienia
jarego. W ramach badań w 2016 założono ścisłe
doświadczenie polowe metodą losowanych bloków
(split-block) z uwzględnieniem czynnika
nawozowego.
10 000,00
Stanisław Pietr
Przeprowadzono badania nad aktywnością
mikrobiologiczną procesów mineralizacji słomy,
procesami wiązania wolnego azotu, produktami
fermentacji i redukcji siarczanów.
14 800,00
Stanisław Pietr
Hubert Prask
107
Przeprowadzono badania nad występowaniem
wskaźnikowych bakterii chorobotwórczych,
drobnoustrojów degradujących produkty
ropopochodne, rozkładających polisacharaydy oraz
potencjalnie toksyntwórczych glonów i sinic.
Celem zadania jest sprawdzenie przebiegu
powstawania biogazu przy dodaniu do części
fermentatorów tzw. chipa (tajemnica handlowa
zleceniodawcy) i porównanie wsadów po
zakończeniu procesu- czy zastosowanie chipa
14 000,00
4 345,87
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Manchesterze
22.
Wykonanie analizy mikologicznej
prób materiału roślinnego
pszenicy ozimej pod katem
patogenów
Sumi Agro
Poland
Warszawa
23/4-R/16
Wojciech Pusz
23.
Określenie składu gatunkowego
oraz stężenia zarodników
grzybów występujących w
gawrach niedźwiedzich.
Tatrzański Park
Narodowy
Zakopane
17/4-R/16
Wojciech Pusz
Tatrzański Park
Narodowy
Zakopane
16/4-R/16
Wojciech Pusz
EDF Polska S.A
NI.4211.UK.6/11R/2016
Roman
Wacławowicz
24.
25.
Określenie stopnia zasiedlenia i
składu gatunkowego grzybów
mikroskopijnych zasiedlających
martwe drewno świerkowe w
Tatrzańskim Parku Narodowym
Wykonanie badań laboratoryjnych
i polowych dotyczących
możliwości rolniczego
wykorzystania odpadów
pochodzących z dekarbonizacji
wody
26.
Monitoring łąkowych siedlisk
Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad
27.
Wykonanie analiz
fizykochemicznych sześciu
Politechnika
Wrocławska
29/11-R/16
Karol Wolski
36/6-R/16
Zofia Spiak
108
ma wpływ na efektywność procesu oraz skład
fizyko-chemicznybiogazu.
Określono wpływ różnych dawek fungicydu
oznaczonego symbolem SAE oraz porównawczo
fungicydu Topsin M 500 SC, a także zapraw
nasiennych na skład gatunkowy oraz stopień
zasiedlenia porażonej podstawy źdźbła pszenicy
ozimej przez grzyby.
Określono skład gatunkowy grzybów występujących
w powietrzu gawr niedźwiedzich oraz stężenia
zarodników w powietrzu. Analizę aeromykologiczną
powietrza we wnętrzu gawr przeprowadzono metodą
zderzeniową. Badaniami objęto 5 gawr na terenie
TPN.
Badano martwe drewno świerka leżące, stojące i
pniaki. Próbki były pobierane trzy razy w sezonie tj.
wiosną, latem i jesienią w 2016 roku. Stanowiska
badawcze zlokalizowano we wschodniej części TPN,
w Dolinie Białki oraz w Dolinie Chochołowskiej.
Badania były przeprowadzone w kierunku poznania
rolniczych możliwości zastosowania badanego
produktu, jako substytutu nawozów wapniowych.
Wykonano monitoring kompensacji przyrodniczej,
zrealizowanej przez GDDKiA oddział Poznań
polegającej na: 1) utworzeniu siedlisk łąk świeżych
6510 (Arrhenatherion elatioris), 2) odtworzeniu
siedliska łąki trzęślicowej 6410 (Molinion), 3)
przywróceniu właściwego stanu siedliska 7140
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea
nigrae). Jako praktyczny efekt monitoringu
wskazano zabiegi, które na poszczególnych
stanowiskach będę pomocne w osiągnięciu celu
kompensacji.
Dokonano oceny mikrobiologicznej płynnych
nawozów wyprodukowanych na bazie odpadowej
9 997,23
24 097,56
32 926,83
38 700,00
79 950,00
6 060,00
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
próbek ekstensywnych substratów
dachowych (próbki oznaczone
jako substrat ekstensywny nr 1-6)
oraz przeprowadzenie
doświadczeń wegetacyjnych z
użyciem wyżej wymienionych
podłóż
28.
Wykonanie badań
mikrobiologicznych i zawartości
metali ciężkich w produktach
nawozowych
wełny mineralnej oraz zawartości w nich metali
ciężkich. Przeprowadzono doświadczenia
wegetacyjne i określono przydatność tych nawozów
do stosowania w uprawie roślin ogrodniczych.
Opracowano zalecenia nawozowe.
Politechnika
Wrocławska
40/6-R/16
Zofia Spiak
Dokonano oceny zawartości składników
pokarmowych i związków potencjalnie toksycznych
dla roślin w opracowanych podłożach.
Przeprowadzono doświadczenia wegetacyjne z
różnymi odmianami rozchodników i wytypowano te,
które w największym stopniu spełniały wymagania
do uprawy na dachach.
24 293,00
3) wykaz sprzedanych licencji i odpłatnego przeniesienia praw do know-how
Lp.
Nazwa licencji
Nazwa odbiorcy
Nr umowy
1.
-
-
-
109
Opis licencji (do 250
znaków ze spacjami)
-
Przychody jednostki
naukowej [tys. zł]
-
16. Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę
(Podać nazwę placówki, kraj, okres trwania umowy, liczba wyjazdów, wspólne osiągnięcia)
1.
2.
3.
4.
Umowa o współpracy z Saksońskim Urzędem Środowiska, Rolnictwa i Geologii (Sächsisches Landesamt
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) w Dresden-Pillnitz (Niemcy). Okres umowy: 27.11.2014–
26.11.2017.
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współpracuje na
arenie międzynarodowej z Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Dreźnie
(Niemcy), jako wzorcowym partnerem działającym we wspólnym obszarze rolnictwa europejskiego. Obie
Strony traktują umowę, jako ważny wkład w rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy i ściślejszą integrację
pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem, jako centralnymi regionami Unii Europejskiej. Współpraca ta
służy pogłębieniu wzajemnych związków z obopólną korzyścią.
Głównymi obszarami współpracy są:
 wymiana pracowników naukowych pokrewnych dyscyplin wiedzy
 wzajemny udział w wydarzeniach naukowych, Dni Pola
 wymiana wyników badań z obopólną korzyścią dla partnerów
 realizacja wspólnych projektów badawczych
 realizacja praktyk przez studentów UP kierunków rolnictwa w Kollitsch oraz ogrodnictwa w Dreźnie Pillnitz LfULG
 umożliwienie realizacji obustronnych staży studenckich
 wzajemne wizyty szkoleniowe doktorantów i pracowników laboratoryjnych
Koordynator współpracy polsko-niemieckiej Dr inż. Sylwia Lewandowska
Department of Soil, Plant and Food Sciences of the University of Bari Aldo Moro (UBAM), Włochy.
Umowa podpisana w 2013 roku na czas nieokreślony (do odwołania).
Trójstronna Umowa o Współpracy między Uniwersytetem Narodów Zjednoczonych-Instytutem
Zarządzania Przepływami Materii i Zasobami (THE UNITED NATIONS UNIVERSITY - INSTITUTE
FOR INTEGRATED MANAGEMENT OF MATERIAL FLUXES AND OF RESOURCES),
Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie (THE TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN) i
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (reprezentowanym przez Wydział PrzyrodniczoTechnologiczny i Wydział Inzynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, czas trwania – nieograniczony,
liczba wyjazdów – 1 (+2 przyjazdy partnerów z UNU-FLORES i TUD), osiągnięcia – przygotowanie
projektu badawczego w programie ERANEt-LAC (wysłany w marcu 2016). Umowa podpisana
16.06.2016.
Umowa pomiędzy Wydziałem Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
a Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Dreźnie (Niemcy). Okres umowy:23.09.2016 – 22.09.2019.
Współpraca naukowej pomiędzy Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Dreźnie (Niemcy),
reprezentowanym przez Prof. Knuta Schmidtke, Prorektorem ds. Badań i Rozwoju Uczelni, a
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, celem rozpoczęcia badań z zakresu hodowli i agronomii soi.
W ramach współpracy w 2016 roku założono dwa doświadczenia polowe, po jednym w Polsce w
Pawłowicach, na polu doświadczalnym należących do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i
jednym w Niemczech na polu doświadczalnym w Dreźnie. Tematem realizowanych badań w ramach
współpracy międzynarodowej jest „Ocena wpływu przedsewnej stymulacji nasion w technologii priming
na produktywność soi”. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono, iż przedsiewna
stymulacja nasion w technologii priming pozytywnie wpływa na przebieg kiełkowania i wzrost plonów w
warunkach laboratoryjnych i polowych. Nasiona stymulowane (priming), cechowały się wyższą energią i
zdolnością kiełkowania. Kolejnym realizowanym tematem jest „Wpływ miedzyplonu soi z gryką na
plonowanie soi”.
W dniach 11.10-14.10.2016r, dr inż. Sylwię Lewandowska zorganizowała na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu cykl wykładów poświęconych rolnictwu ekologicznemu dla studentów,
magistrantów, doktorantów, pracowników naukowych. Wykłady gościnne wygłosił Prof. Knut Schmidtke,
Prorektor ds. Badań i Rozwoju Uczelni, Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Dreźnie (Niemcy).
Tematyka wykładów:
 Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego
 Strategie uprawy pastewnych roślin motylkowych drobnonasiennych
 Nawożenie w uprawie ekologicznej roślin ogrodniczych
 Uprawa uproszczona i siew bezpośredni
110
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
17. Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową
1)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2)
Lp.
1.
2.
3.
4.
Liczba i wykaz zadań badawczych finansowanych z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego
realizowanych w roku 2016: 11
Kierownik
Kwota przyznana
Temat
zadania badawczego
na realizację [zł]
Dynamika procesów glebowych w
Prof. dr hab. Jerzy Weber
zróżnicowanych warunkach bioekologicznych i
157 583,96
ich wpływ na środowisko przyrodnicze
Doskonalenie pozyskiwania i przetwarzania
produktów roślinnych i zwierzęcych w aspekcie
Dr hab. Adam Figiel prof.
uzyskania produktu najwyższej jakości z
228 372,99
nadzw.
uwzględnieniem racjonalizacji nakładów
energetycznych i zagospodarowania odpadów
Kierunki przemian społeczno-gospodarczych ze
Prof. dr hab. Barbara
szczególnym uwzględnieniem sektora
199 980,03
Kutkowska
żywnościowego i obszarów wiejskich
Badania flory, roślinności i funkcjonowania
Dr hab. Ludwik Żołnierz
ekosystemów naturalnych oraz
84 349,78
antropogenicznie zmienionych
Prof. dr hab. Halina
Wpływ czynników fizykochemicznych na błony
98 149,55
Kleszczyńska
biologiczne i lipidowe modele błon
Genetyczne podstawy hodowli odmian roślin
Prof. dr hab. Henryk Bujak
59 577,39
uprawnych
Optymalizacja produkcji roślinnej w różnych
Dr hab. Janina Zawieja
108 835,28
agroekosystemach
Mikroorganizmy oraz zoofauna w środowisku
Prof. dr hab. Michał Hurej
naturalnym, agroekosystemach i na terenach
110 616,41
zurbanizowanych
Doskonalenie technologii produkcji roślin
ogrodniczych, z uwzględnieniem ich zbioru w
różnych porach roku, optymalizacji nawożenia,
Prof. dr hab. Katarzyna
stosowania płaskich okryć, wykorzystywania
131 428,92
Adamczewska -Sowińska
nowych podkładek i regulatorów wzrostu oraz
oceny przydatności taksonów roślin ozdobnych
na tereny zieleni
Przyrodnicze, agrotechniczne i ekonomiczne
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
94 618,11
aspekty uprawy roślin
Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego
na plon i skład chemiczny roślin z
Prof. dr hab. Zofia Spiak
uwzględnieniem żyzności gleb, ochrony
66 193,18
środowiska oraz reakcji roślin na czynniki
stresowe
Liczba i wykaz zadań badawczych finansowanych z dotacji MNiSW na prowadzenie badań służących
rozwojowi młodych naukowców oraz słuchaczy studiów doktoranckich realizowanych w roku 2016: 49
Kwota
Kierownik zadania
przyznana
Temat
badawczego
na realizację
[zł]
Procesy koncentracji a realizacja koncepcji zrównoważonego
Anna Barczyk
2 720,00
rozwoju rolnictwa
Ocena zdolności allelopatycznych czeremchy amerykańskiej
Paulina Bączek
2 380,00
Padus seretina (Ehrh.) Borkh
Wpływ biopreparatów i intensywności użytkowania na wartość
Magdalena Biernacik
2 720,00
użytkową murawy sportowej na torze wyścigów konnych
Porównawcza analiza ekologiczna wybranych gatunków
Agnieszka Cabała
zbiorowisk naskalnych i murawowych z różnych podłoży
5 100,00
geologicznych
111
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
5.
Beata Cieniawska
6.
Marcin Cierpisz
7.
Sylwia CyboranMikołajczyk
8.
Marta CzaplickaPędzich
9.
Katarzyna Dereń
10.
Anna Dębska
11.
Lilianna Głąb
12.
Małgorzata Gniadzik
13.
Izabela Gołąb
14.
Jakub Grzeszczuk
15.
Michał Jasiński
16.
Martin Kałuża
17.
Michał Kamiński
18.
Kamila Karmowska
19.
Mateusz Kierdal
20.
Tomasz Klimza
21.
Agnieszka Łagocka
22.
Anna Maciejewska
23.
Radosław
Maślankowki
24.
Katarzyna Męczarska
25.
Paweł Michołap
26.
Elżbieta Musztyfaga
27.
Magdalena Ossowska
28.
Aleksander Owczarek
29.
Magdalena Pancerz
Jakość zabiegu w aspekcie charakterystyki opryskowej
wybranych roślin uprawnych i parametrów opryskiwania
Wpływ zabiegów agrotechnicznych na entomofaurię
zasiedlającą soję, ze szczególnym uwzględnieniem
Thysanoptera
Wpływ cyjanidyny i jej wybranych glikozydów na właściwości
fizyczne błony lipidowej. Określenie wpływu podstawnika
cukrowego na stabilność i aktywność biologiczną cyjanidyny
Nowoczesne technologie uprawy winorośli na cele przerobowe
w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska - agrotechnika,
jakość owoców oraz wina
Wpływ parametrów procesu opryskiwania na wybrane
wskaźniki jakości zabiegu
Gazyfikacja odpadów powstałych w Ogrodzie Zoologicznym
Wpływ nawożenia produktami odpadowymi na plonowanie
sorga cukrowego (sorghum bicolor (L.) Moench)
przeznaczonego do celów biotechnologicznych
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i
plonowanie soi uprawnej Glycine max (L.) Merr.)
Dynamika przyrostu biomasy i zmiany w składzie chemicznym
miskanta olbrzymiego (Miscantus x giganteus Greef et Deu)
Grzyby owadobójcze obecne w obiektach podziemnych –
zmienność, biologia i możliwości wykorzystania w ochronie
roślin
Występowanie stawonogów glebowych i epigeicznych w
uprawach ekologicznych oraz konwencjonalnych
Wpływ różnych form nawozów azotowych stosowanych wiosną
na rozwój i plonowanie odmian rzepaku ozimego (Brassica
napus L. var napus)
Analiza możliwości wykorzystania posmażalniczych tłuszczów
spożywczych do produkcji biokomponentów i biopaliw
Możliwości odzysku fosforu z odpadu fosfogipsu do nawożenia
roślin uprawnych
Powierzchniowa zmienność właściwości fizycznomechanicznych gleby w aspekcie oporów roboczych oraz
trakcyjność agregatu ciągnikowego
Wpływ stopnia uszkodzenia tkanki miąższu jabłka na warstwie
nacisków powierzchniowych w warunkach obciążeń cyklicznie
zmiennych
Ochrona mieszanki pszenżyta jarego z bobikiem przed
chwastami
Zmienność kolekcji linii RILs łubinu wąskolistnego (Lupinus
angustifolius L.) pod względem cech struktury plonu oraz
zdolności do androgenezy w kulturach in vitro
Wpływ impregnacji próżniowej na przebieg procesu suszenia i
jakość produktu
Mechanizmy ochronnego działania ekstraktów polifenolowych z
wybranych roślin w odniesieniu do błony erytrocytów
Trzmiele (Bombus spp.) zbiorowisk roślinnych na wybranych
terenach chronionych Dolnego Śląska
Geneza, właściwości i wartość siedliskowa gleb płowych
zaciekowych w warunkach geoekologicznych Dolnego Śląska
Wpływ nawożenia potasem, siarką oraz mobibdenem na
plonowanie i jakość owsa nagiego (Avena nuda) i owsa
oplewionego (Avena sativa) w warunkach różnego
uwilgotnienia gleby
Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z genami
odporności na mączniaka prawdziwego u żyta
Wpływ podłoża z miskanta na wzrost i rozwój wybranych
gatunków bylin i krzewów ozdobnych
112
3 570,00
2 380,00
4 590,00
4 080,00
3 050,00
3 060,00
2 380,00
2 720,00
3 060,00
3 060,00
3 060,00
3 060,00
1 020,00
3 060,00
3 060,00
2 380,00
4 080,00
2 040,00
2 720,00
2 380,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
3 060,00
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
30.
Anna Pawlikowska
31.
Daniel Pruchniewicz
32.
Elżbieta Pytlarz
33.
Krzysztof Rać
34.
Katarzyna SolarskaŚciuk
35.
Sylwia Stegenta
36.
Agnieszka Stępień
37.
Piotr Stępień
38.
Paulina Strugała
39.
Iwona Sygutowska
40.
Daniel Szyjewicz
41.
Joanna Śniegowska
42.
Marta Talar-Krasa
43.
Joanna Turczuk
44.
Malwina Wasilewska
45.
Martyna Wermińska
46.
Tobiasz Wysoczański
47.
Adam Zych
48.
Jakub Żurek
49.
Marcin Żyromski
Ocena wpływu zastosowania krzemu oraz retardantów na
wzrost, rozwój i właściwości mechaniczne pędów wybranych
roślin ozdobnych z przeznaczeniem na kwiat cięty
Badania nad ekologią trzciniaka piaskowego w aspekcie jego
zdolności do ekspansji w górskich zbiorowiskach trawiastych
Wpływ wybranych czynników agroekologicznych na wzrost i
rozwój stulichy psiej (Descurainia sophia (l.) webb ex Prantl)
Wpływ podwyższonego ciśnienia na kinetykę procesu rozkładu
materii organicznej
Oddziaływanie barwników roślinnych z komórkami w
badaniach in vitro
Badania zmian właściwości ustabilizowanej frakcji podsitowej
w czasie w zależności od stopnia nawodnienia
Fenotypowanie i genotypowanie łubinu wąskolistnego (Lupinus
angustifolius) pod względem wybranych cech morfologicznych,
plonotwórczych i parametrów technologicznych nasion
Rola i funkcjonowanie białka terminalnej oksydazy plastydowej
(PTOX) w determinowaniu wysokiej odporności roślin na stres
Aktywne biologicznie ekstrakty z owoców i ich oddziaływanie z
molekułami
Zastosowanie kostrzewy owczej (Festuca ovina L.) jako żywej
ściółki w uprawie jabłoni i jej wpływ na wzrost i plonowanie
jabłoni oraz jakość owoców
Wpływ odmiany jabłek na wartoŚć i rozkład nacisków
powierzchniowych przy obciąeniach udarowych
Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na wzrost,
plonowanie i skład chemiczny Stevia rebaudiana Bert
Wpływ biostymulacji roślin na wartość cech użytkowych
muraw trawnikowych
Badania nad doskonaleniem technologii uprawy pomidora
gruntowego
Optymalizacja procesu suszenia wybranych owoców i wytłoków
owocowych
Wpływ międzyplonów ścierniskowych na wybrane właściwości
gleby oraz plonowanie i jakość bulw ziemniaka
Ocena jakości materiałów pochodzenia biologicznego na
podstawie analizy ich cech elektrycznych
Warunki wzrostu i plonowanie buraka cukrowego w różnych
systemach uprawy
Konstytucyjno-prawna regulacja jako utrudnienie rozwoju
gospodarczego Polski
Analiza aktywności związków biologicznie czynnych zawartych
w czterech odmianach soi uprawnej (Glycine max. (L.) Merr.)
3 060,00
5 100,00
3 400,00
2 720,00
4 080,00
2 380,00
2 720,00
4 590,00
2 380,00
2 720,00
3 060,00
3 230,00
3 400,00
3 400,00
3 060,00
3 060,00
2 720,00
3 060,00
3 570,00
2 380,00
18. Baza laboratoryjna
Posiadanie laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji: 1
1) nazwa laboratorium: Centrum Analiz Jakości Środowiska,
2) profil działalności: badania chemiczne, analityka chemiczna, badania właściwości fizycznych (próbki
środowiskowe),
3) dokument nadający uprawnienia - nazwa, data, instytucja wydająca, zakres uprawnień: Akredytacja dla
laboratorium badawczego wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzona certyfikatem nr AB 1293 dnia 3
listopada 2011 przez Polskie Centrum Akredytacji , 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska. Obecnie certyfikat
na kolejny cykl z dnia 06.08.2015r.
4) liczba procedur i ich zakres: zakres akredytacji dostępny na stronie: PCA www.pca.gov.pl (28 metod
objętych zakresem akredytacji),
5) liczba i opis wdrożonych międzynarodowych systemów jakości przyjętych w Unii Europejskiej: -
113
19. Patenty i wdrożenia
1) Wykaz patentów na wynalazek udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której
pracownikiem jest twórca wynalazku
Data udzielenia
Czy wynalazek
Numer
patentu (wydanie
Miejsce
Nazwa
Rok
Lp.
Imiona i nazwisko
Nazwa wynalazku
został wdrożony
patentu
decyzji)
wdrożenia
podmiotu
wdrożenia
(tak/nie)
(dd.mm.rrrr)
Elżbieta Gębarowska,
Sposób izolacji laktonów z
1.
Antoni Szumny, Stanisław
PL 219970 B1
31.08.2015
nie
hodowli mikroorganizmów
J. Pietr
Marta Pasławska,Mariusz
Sposób otrzymywania nośnika z
2.
Nejman
PL 219972 B1
31.08.2015
unieruchomionymi
nie
drobnoustrojami
Przyrząd do ścinania
Gabriel Czachor
3.
PL 222187B1
29.07.2016
technologicznego próbek,
nie
zwłaszcza z granulatu opałowego
Elżbieta Gębarowska,
Mieszanina alkaloidow lubinu
Antoni Szumny, Andrzej
4.
PL P.410161
12.12.2016
oraz zastosowanie mieszaniny
nie
Kotecki, Marta Gas,
alkaloidow
Stanisław J. Pietr
2) Wykaz patentów na wynalazek udzielonych za granicą lub udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka
naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku
Data udzielenia
Nazwa podmiotu, któremu
Imiona i
Numer
Nazwa
Czy wynalazek został
Miejsce
Nazwa
Rok
Lp.
patentu
udzielono patentu na wynalazek
nazwisko
patentu
wynalazku
wdrożony (tak/nie)
wdrożenia
podmiotu
wdrożenia
(dd.mm.rrrr)
1.
3) Wykaz praw ochronnych na wzór użytkowy lub znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonych przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest ich twórca
Data udzielenia
Czy wzór został
Imiona i
Numer prawa
Nazwa prawa
Miejsce
Lp.
prawa ochronnego
wdrożony
Nazwa podmiotu
Rok wdrożenia
nazwisko
ochronnego
ochronnego
wdrożenia
(dd.mm.rrrr)
(tak/nie)
1.
-
114
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
4) Wykaz wykorzystanych praw autorskich przysługujących pracownikom jednostki naukowej do utworu będącego wynikiem działalności twórczej z zakresu architektury,
urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki
Imiona i
Czy utwór został
Lp.
Nazwa praw autorskich
Miejsce wykorzystania
Nazwa podmiotu
Rok wykorzystania
nazwisko
wykorzystany (tak/nie)
30 fotografii prezentowanych w
Muzeum Przyrodnicze
1.
formie autorskiej wystawy „Perły
Marek Liszewski
tak
Słowińskiego Parku Narodowego
Słowiński Park Narodowy
2016
krajobrazu”
w Smołdzinie
5) Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku
Data zgłoszenia
Lp.
Imiona i nazwisko
Numer zgłoszenia
Nazwa wynalazku
(dd.mm.rrrr)
Sposób otrzymywania naturalnych aromatów roślinnych
Marta Pasławska, Klaudiusz Jałoszyński, Antoni
1.
P.417417
06.06.2016
oraz urządzenie do otrzymywania naturalnych
Szumny, Mariusz Surma
aromatów roślinnych
Zestaw do napowietrzania materiałów zwłaszcza
2.
Leszek Romański, Jerzy Bieniek
P.419030
07.10.2016
odpadów komunalnych
Ewa Kozłowska, Natalia Hoc
Monika Dymarska, Edyta Kostrzewa-Susłow,
3β,11α-dihydroksyandrost-5-en-7,17-dion oraz sposób
3.
Jakub Grzeszczuk, Elżbieta Pląskowska, Monika
P.417198
16.05.2016
wytwarzania nowego 3β,11α-dihydroksyandrost-5-enUrbaniak, Tomasz Janeczko, Łukasz Stępień,
7,17-dionu
Monika Urbaniak
Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Edyta
Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksy-17a-oxa-D4.
Kostrzewa-Susłow, Jakub Grzeszczuk, Elżbieta
P.417200
16.05.2016
homo-androst-5-en-17-onu
Pląskowska, Tomasz Janeczko
Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Edyta
Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksyandrost-5-en-175.
Kostrzewa-Susłow, Jakub Grzeszczuk, Elżbieta
P.417201
16.05.2016
onu
Pląskowska, Tomasz Janeczko
Ewa Kozłowska, Natalia Hoc
Monika Dymarska, Edyta Kostrzewa-Susłow,
Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksyandrost-5-en-176.
P.417202
16.05.2016
Jakub Grzeszczuk, Elżbieta Pląskowska, Tomasz
onu
Janeczko, Łukasz Stępień, Monika Urbaniak
Ewa Kozłowska, Natalia Hoc
Monika Dymarska, Edyta Kostrzewa-Susłow,
Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-177.
P.417202
16.05.2016
Jakub Grzeszczuk, Elżbieta Pląskowska, Tomasz
onu
Janeczko, Łukasz Stępień, Monika Urbaniak
Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Edyta
Sposób wytwarzania 7α-hydroksyandrost-4-en-3,178.
Kostrzewa-Susłow, Jakub Grzeszczuk, Elżbieta
P.417204
16.05.2016
dionu
Pląskowska, Tomasz Janeczko
115
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
9.
10.
11.
12.
13.
Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Edyta
Kostrzewa-Susłow, Jakub Grzeszczuk, Elżbieta
Pląskowska, Tomasz Janeczko
Monika Dymarska, Edyta Kostrzewa-Susłow,
Jakub Grzeszczuk, Elżbieta Pląskowska, Tomasz
Janeczko
Monika Dymarska, Edyta Kostrzewa-Susłow,
Jakub Grzeszczuk, Elżbieta Pląskowska, Tomasz
Janeczko
Monika Dymarska, Edyta Kostrzewa-Susłow,
Jakub Grzeszczuk, Elżbieta Pląskowska, Tomasz
Janeczko, Izabela Fecka
Monika Dymarska, Edyta Kostrzewa-Susłow,
Elżbieta Pląskowska, Monika Urbaniak, Olga
Władyka, Tomasz Janeczko, Łukasz Stępień
Sposób wytwarzania 6β-hydroksyandrost-4-en-3,11,17trionu
P.417205
16.05.2016
P.417787
01.07.2016
P.417788
01.07.2016
P.417789
01.07.2016
Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4’’metoksyglukopiranozyloflawanonu
P.416996
26.04.2016
7-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-4’hydroksyizoflawon oraz sposób wytwarzania 7-O-β-D4’’-metoksyglukopiranozylo-4’-hydroksyizoflawonu
8-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawon i
sposób wytwarzania
8-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawonu
4’-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawon
i sposób wytwarzania
4’-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-6metyloflawonu
6) Zgłoszenie wynalazku za granicą przez jednostkę, której pracownikiem jest twórca wynalazku
Lp.
Imiona i nazwisko
Numer zgłoszenia
Kraj zgłoszenia
1.
-
-
-
Data zgłoszenia
(dd.mm.rrrr)
-
Nazwa wynalazku
-
7) Wykaz wyłącznych praw do odmiany roślin udzielonych jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielonych za granicą
Jednostka przyznająca prawo
Lp.
Imiona i nazwisko
Nazwa rośliny
Nazwa odmiany
Rok uzyskania praw
do odmiany rośliny
1.
-
116
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
20. Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych
1) Liczba sieci naukowych, w których uczestniczy jednostka: 3
Nazwa sieci i opis specjalności naukowej sieci
EUBREN - The European Biomass Research Network
EUBREN jest siecią uniwersytetów oraz centrów badawczych
posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie innowacyjnych
kierunków badania biomasy. Główne cele działalności sieci EUBREN w
zakresie badań biomasy to:

Wspomaganie współpracy pomiędzy uniwersytetami, centrami
badawczymi będącymi członkami sieci.

Wspomaganie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i
przedstawicielami przemysłu.

Angażowanie innych instytutów badawczych z krajów
członkowskich UE w projekty badawcze.

Łącznie sektora badawczego z instytucjami tworzącymi politykę w
zakresie biomasy i energetyki odnawialnej oraz z instytucjami
publicznymi.

Identyfikacja nowych możliwości współpracy: uczelnie-przemysł
oraz tworzenia miejsc pracy.

Promowanie prywatnej kooperacji pomiędzy członkami EUBREN.

Rozwój wartościowych kierunków współpracy międzynarodowej u
jęciu globalnym.
Networking for increasing agricultural productivity and food chain
effectiveness/NIAP
Doskonalenie kierunków studiów rolniczych i pokrewnych, uczelni
będących w sieci, o zakresy uwzględniające całość łańcucha
żywnościowego. Elementami takimi mogą być wspólne projekty
studentów i pracowników uczelni, takich kierunków studiów, jak m.in.
rolnictwo, zarządzanie żywnością i żywienie.Głównym celem jest
poprawa warunków życia ludności wiejskiej poprzez zwiększenie
produktywności rolnictwa zrównoważonego i dostępności żywności na
Jednostki naukowe tworzące sieć
Aston University (UK)
University of Lisbon (PT)
Politechnical University of Timisoara (RO)
Politechnika Łódzka (PL)
University of Vienna (AU)
Fraunhofer Institute of Technology (DE)
IVL-Sweden Environmental Research Institute (SE)
LEC - Lancaster Environment Centre (UK)
Centre for Research & Technology Hellas (GR)
Piraeus University (GR)
Corvinus University of Budapest (HU)
Budapest University of Natural Sciences (HU)
University of Zagreb (CT)
University of Lille (FR)
University of Bari - CIRCC (IT)
Aalborg University (DK)
Umea University (SE)
University of Sevilla (ES)
Politechnical University of Valencia (ES)
Hasselt University (BE)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (PL)
University of Oulu (FL)
Frederick University (CY)
University of Applied Sciences Weihentstephan – Triesdorf (HSWT) – Niemcy,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
KKU (Khon Kaen University) – Tajlandia,
CSUK (Chea Sim University of Kamchaymear) - Kambodża
117
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
obszarach wiejskich. Wszystkie instytucje partnerskie pracują w
dziedzinie badań z zakresu rolnictwa i edukacji rolnej, oferując
studia/kursy w dziedzinach rolnictwa i żywności. Podejścia są różne,
lecz nadal brakuje kierunków studiów obejmujących całość łańcucha
żywnościowego.
GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students` Survey)
międzynarodowy projekt badawczy, badający przedsiębiorczość
studentów – lider: Szwajcarski Instytut Małego Biznesu i
Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie w St. Gallen (KMU-HSG),
Instytut Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu.
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
Akademia Pomorska w Słupsku;
Gdański Uniwersytet Medyczny;
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach; Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w
Wejherowie;
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej;
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Sanoku;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Politechnika Białostocka; Politechnika
Częstochowska; Politechnika Gdańska;
Politechnika Łódzka; Politechnika Poznańska;
Politechnika Warszawska;
Sopocka Szkoła Wyższa;
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie;
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie;
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach; SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny w Poznaniu; SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie;
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny we Wrocławiu; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Uniwersytet Gdański; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
118
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Uniwersytet Opolski; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;
Uniwersytet w Białymstoku; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Zielonogórski;
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy;
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie;
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni;
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu;
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie;
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu;
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu;
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie;
2) Liczba konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa: 11
Nazwa konsorcjum i zakres działania konsorcjum
Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum
Krajowe Konsorcjum Polski Synchrotron
Politechnika Warszawska
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Utworzone pierwsze w Polsce Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
koordynuje prace nad utworzeniem urządzenia badawczego – synchrotronu.
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Instytut Energii Atomowej – Świerk
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Instytut Tele- i Radio-techniczny w Warszawie
Instytut Problemów Jądrowych – Świerk
Uniwersytet Jagielloński
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Politechnika Krakowska
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
119
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Konsorcjum ,,Optymalizacja produktywności nowego lnu i jego zastosowanie jako źródła
surowcowego preparatów biomedycznych”
Współdziałanie stron w zakresie badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności
służących do opracowania innowacyjnych produktów podczas realizacji projektu
EUBIA- The European Biomass Industry Association
EUBIA – Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biomasy powołane zostało w 1996 roku. Jest
międzynarodową organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli (Belgia). EUBIA skupia podmioty
odpowiedzialne za kształtowanie rynku, rozwój i dostawę technologii oraz badania i rozwój produkcji
i przetwarzania biomas. Są to podmioty aktywnie działające w zakresie rynku biomasy. Głównym
celem EUBIA jest wspieranie europejskiego przemysłu biomasy na wszystkich poziomach,
promowanie wykorzystania biomasy jako źródła energii, rozwijanie innowacyjnych koncepcji oraz
wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie przemysłu biomasy.
120
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Politechnika Rzeszowska
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Szczecińska
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Politechnika Lubelska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Lider
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Aston University (UK)
University of Lisbon (PT)
Politechnical University of Timisoara (RO)
Politechnika Łódzka (PL)
University of Vienna (AU)
Fraunhofer Institute of Technology (DE)
IVL-Sweden Environmental Research Institute (SE)
LEC - Lancaster Environment Centre (UK)
Centre for Research & Technology Hellas (GR)
Piraeus University (GR)
Corvinus University of Budapest (HU)
Budapest University of Natural Sciences (HU)
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Konsorcjum powołane w celu realizacji projektu pn. „Bezodpadowa produkcja biogazu z substratów
roślinnych polegająca na przetworzeniu pofermentu w pełnowartościowy organiczno-mineralny
granulat nawozowy” w ramach Programu Badań Stosowanych
Konsorcjum powołane w celu realizacji projektu pn. ,,Biowęgiel jako innowacyjne podłoże
ogrodnicze” w ramach Programu Badań Stosowanych
Konsorcjum powołane w celu przeprowadzenia badań i wykonanie Projektu pt. „Porównanie
użyteczności markerów DNA i oceny cech morfologicznych w badaniach OWT u żyta”, o akronimie
RyeDUS, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy
CORNET.
Umowa Konsorcjum dot.projektu pt:" "Opracowanie unikatowego, bioaktywnego preparatu
pochodzenia roślinnego do zastosowania przemyśle spożywczym oraz opracowanie nowatorskiej
metody pomiaru bioaktywności produktów spożywczych" RANB 4.1.2
Umowa o ustanowieniu konsorcjium naukowego KONSORCJUM NAUKOWO ( III Konkurs
"ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO" BIOSTRATEG pt "Produkcja i
stosowanie nowych granulowanych nawozów organiczno- mineralnych z odpadów"
Umowa o ustanowieniu konsorcjium naukowego KONSORCJUM NAUKOWO ( III Konkurs
"ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO" BIOSTRATEG pt "Strategia
przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia
zrównoważonego rozwoju agroekosystemu"
121
University of Zagreb (CT)
University of Lille (FR)
University of Bari - CIRCC (IT)
Aalborg University (DK)
Umea University (SE)
University of Sevilla (ES)
Politechnical University of Valencia (ES)
Hasselt University (BE)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (PL)
University of Oulu (FL)
Frederick University (CY)
TUZAL Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
AS BIO - ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o.
ŚFUP AGRO Sp. z o.o.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska Izba Nasienna w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
"Sante" A.Kowalski Spółka Jawna Warszawa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”(LIDER)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie- (Uczestnik
konsorcjum)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - (Uczestnik konsorcjum)
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Uczestnik konsorcjum)
FOSFAN S.A. – Szczecin- (Uczestnik konsorcjum)
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu-LIDER
BASF Polska Sp.z o.o.
Bayer Sp. z o.o.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Umowa o ustanowieniu konsorcjium naukowego KONSORCJUM NAUKOWO ( III Konkurs
"ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO" BIOSTRATEG pt.:"Opracowanie
innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z
ograniczeniem emisji zanieczyszczeń"
Usefulness of DNA-based markers in comparison to morphological DUS testing in rye
Współdziałanie stron w zakresie badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności
służących do opracowania systemu markerów molekularnych przydatnych do badań OWT w trakcie
procesu rejestracji odmian na przykładzie żyta
122
Badawczy
Politechnika Poznańska
Syngenta Polska Sp. z o.o.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w
Bydgoszczy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ITP Poznań
Przedsiębiorstwo Expert Solutions Sp. z o.o.
Gemainschaft zur Forderung von Pflanzeninnovation e. V. (GFPi) –
Niemcy
Polska Izba Nasienna (PIN)
Uniwersity of Hohenheim – Niemcy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
21. Członkostwo we władzach i pełnione funkcje w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych oraz komitetach
redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego)
1) członkostwo we władzach i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw
Pełniona funkcja
Lp. Imiona i nazwisko
Nazwa organizacji
Rok wyboru
(w tym funkcja przewodniczącego)
Przewodniczący Komisji III (wykorzystanie torfu w
1.
Adam Bogacz
International Peat Society
rolnictwie i ogrodnictwie) polskiego oddziału
2008
Międzynarodowego Towarzystwa Torfowego
Adam Bogacz
Polish National Committee of International Peatland Society
Przewodniczący Komisji III – Peat in Agriculture and
2013
2.
Horticulture
3.
Krzysztof Lejman
International Soil Tillage Research Organization (Polska)
członek zarządu
2016
4.
Jerzy Weber
ISEB, International Society for Environmental Biogeochemistry
President
2015
2) członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych znajdujących się w bazach ERIH lub JCR, w tym
funkcje redaktora naczelnego
Nazwa bazy w której jest
Pełniona funkcja
Współczynnik Impact
Lp.
Imiona i nazwisko
Nazwa czasopisma naukowego
umieszczone czasopismo
(w tym funkcja redaktora
Rok wyboru
Faktor (IF)
(JCR, ERIH)
naczelnego)
1.
Cezary Kabała
Journal of Plant Nutrition and Soil Science
1,816
JCR
Członek Editorial Board
2006
2.
Cezary Kabała
Environmental Geochemistry and Health
2,079
JCR
Członek Editorial Board
2011
3.
Cezary Kabała
Catena
2,612
JCR
Członek Editorial Board
2015
4.
Eugeniusz Kołota
Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus
0,552
JRC
Członek Rady Naukowej
2012
5.
Marcin Kozak
Listy Cukrovarnické a Řepařské
0.273
JRC
Członek ray redakcyjnej
2013
6.
Anna Michalska
International Journal of Food Engineering
0,712
JCR
Edytor pomocniczy
2014
7.
Piotr Stępień
Environmental and Experimental Botany
3,720
JCR
Członek rady redakcyjnej
2006
8.
Piotr Stępień
Biochemical Systematics and Ecology
0,988
JCR
Członek rady redakcyjnej
2005
9.
Piotr Stępień
Scientia Horticulturae
1,538
JCR
Członek rady redakcyjnej
2006
10. Piotr Stępień
Journal of Plant Growth Regulation
2,166
JCR
Członek rady redakcyjnej
2008
11. Piotr Stępien
Journal of Agronomy and Crop Sciences
2,444
JCR
Członek rady redakcyjnej
2014
12. Zofia Spiak
Journal of Elementology
0,719
JCR
Członek rady redakcyjnej
2013
13. Jerzy Weber
Journal of Geochemical Exploration
2,147
JCR
Associate editor
2012
14. Jerzy Weber
Pedosphere
1,535
JCR
Członek Editorial Committee
2010
123
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
3) członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact
Factor (IF), za publikację w których przyznaje się co najmniej 8 pkt zgodnie z wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2
rozporządzenia, w tym funkcję redaktora naczelnego
Pozycja w wykazie
Pełniona funkcja
Lp.
Imiona i nazwisko
Nazwa czasopisma naukowego
Rok wyboru
MNiSW
(w tym funkcja redaktora naczelnego)
1. Andrzej Białowiec
Logistyka Odzysku
908
Członek Rady Naukowej
2016
2. Michał Hurej
Journal of Plant Protection Research
773
Członek Rady Naukowej
2006
3. Cezary Kabała
Soil Science Annual
1663
członek komitetu redakcyjnego
2010
4. Andrzej Kotecki
Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura
38
Członek Rady Naukowej
2010
5. Andrzej Kotecki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
2148
Redaktor Naczelny
2005
6. Andrzej Matysiak
Ekonomia XXI wieku
479
Członek Rady Naukowej
2012
7. Krzysztof Rutkiewicz Progress in Plant Protection (Postępy w Ochronie Roślin)
1362
Redaktor działu
2014
Zszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu,
8. Zofia Spiak
Redaktor merytoryczny
2002
seria Rolnictwo
2148
9. Józef Szlachta
Agricultural Engineering
90
Członek Rady Naukowej
1997
10. Jacek Twardowski
Progress in Plant Protection
1362
Redaktor działu
2014
4) członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe
Lp. Imiona i nazwisko
Nazwa zespołu eksperckiego
Nazwa instytucji powołującej
Opis zadań eksperta (do 250 znaków ze spacjami)
Recenzowanie wniosków składanych w programach
1.
Andrzej Białowiec
Baza ekspertów NCBiR
NCBiR
Demonstrator, CONNECT Joint Call w obszarze
„Recourrses and Sustainability”.
Ekspert programu z zakresu recyklingu produktów
2.
Andrzej Białowiec
Program EU-ETV
Instytut Ochrony Środowiska PIB
ubocznych oraz odpadów z rolnictwa do celów nierolniczych
Udział w pracach nad określeniem priorytetowych
kierunków badań w zakresie nauk ogrodniczych w Polsce, z
3.
Anita Biesiada
Komitet Nauk Ogrodniczych
PAN
możliwościami zwiększenia rangi czasopism naukowych
oraz transferu uzyskanych wyników do praktyki ogrodniczej.
4.
Jerzy Bohdziewicz
Baza ekspertów NCBiR
NCBiR
Recenzje, oceny i ekspertyzy merytoryczne.
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Zadaniem członka komisji jest analiza wyników
5.
Henryk Bujak
Komisja ds. rejestracji odmian kukurydzy
Wsi; Centralny Ośrodek Badania
doświadczeń rejestrowych i podejmowanie decyzji o
Odmian Roślin Uprawnych
wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.
Opiniowanie trybu i zasad prowadzenia doświadczeń
Krajowa Komisja Koordynacyjna Porejestrowego
porejestrowych, sposobu opracowania wyników
6.
Henryk Bujak
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
doświadczeń oraz trybu i zasad tworzenia list odmian
zalecanych do uprawy na terenie województw.
Dolnośląski Zespół Porejestrowego
Marszałek Województwa
Proponowanie kierunków rozwoju PDOiR w województwie,
7.
Henryk Bujak
Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
Dolnośląskiego
współudział w tworzeniu i zatwierdzaniu planu badań,
124
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
ustalanie doboru odmian do doświadczeń porejestrowych.
Podejmowanie decyzji w zakresie działalności badawczorozwojowej, i organizacyjno-prawnej Instytutu.
Opiniowanie kierunków działalności COBORU w zakresie
badań urzędowych, rejestracji, ochrony praw do odmian.
Opiniowanie planów i rocznych sprawozdań z ich
wykonania oraz innych spraw na wniosek dyrektora
COBORU.
Ocena wniosków na podstawie udostępnionej dokumantacji
projektowej oraz prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z
Wnioskodawcami
Zadaniem członka Zespołu ds. ewaluacji było
przeprowadzenie kompleksowej oceny jakości działalności
naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.
Zadaniem komisji jest ocena wyników badań nowych
odmian ziemniaków uzyskanych w COBORU oraz
rekomendacja w zakresie rejestracji odmian tego gatunku.
Opiniowanie kierunków działalności COBORU w zakresie
badań urzędowych, rejestracji, ochrony praw do odmian.
Opiniowanie planów i rocznych sprawozdań z ich
wykonania oraz innych spraw na wniosek dyrektora
COBORU.
doradzanie dyrektorowi PNGS w sprawach polityki
naukowej i edukacyjnej, ochrony przyrody oraz
udostępniania turystycznego obszaru PNGS
doradzanie dyrektorowi KPN w sprawach polityki naukowej
i edukacyjnej, ochrony przyrody oraz udostępniania
turystycznego obszaru KPN
wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauk o glebie
oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań.
Udział w pracach nad określeniem priorytetowych
kierunków badań w zakresie nauk ogrodniczych w Polsce, z
możliwościami zwiększenia rangi czasopism naukowych
oraz transferu uzyskanych wyników do praktyki ogrodniczej.
8.
Henryk Bujak
Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
9.
Henryk Bujak
Członek Rady Konsultacyjnej Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dyrektor Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin
Uprawnych
10.
Arkadiusz Dyjakon
Zespół Kwalifikacyjny Programu LIDER VII
NCBiR
11.
Renata Galek
NZ-5 - Zespół Ewaluacji do spraw nauk
rolniczych w ramach GWO NZ1R
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
12.
Michał Hurej
Przewodniczący Komisji ds. rejestracji odmian
ziemniaka
Dyrektor Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin
Uprawnych
13.
Michał Hurej
Członek Rady Konsultacyjnej Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dyrektor Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin
Uprawnych
14.
Cezary Kabała
Rada Naukowa Parku Narodowego Gór
Stołowych
Minister Środowiska
15.
Cezary Kabała
Rada Naukowa Karkonoskiego Parku
Narodowego
Minister Środowiska
16.
Cezary Kabała
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej,
PAN
17.
Eugeniusz Kołota
Prezydium Komitetu Nauk Ogrodniczych
PAN
18.
Andrzej Kotecki
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
Naukowych
MNISW - wybory
Ocena rozwoju jednostek naukowych, kadry naukowej.
19.
Andrzej Kotecki
Komitet Uprawy Roślin PAN
Prezes PAN w wyniku
powszechnych wyborów
Ocena stanu, poziomu i priorytetów badawczych, poziomu
wydawnictw naukowych oraz wytyczanie kierunków badań
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
125
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
20.
Danuta Parylak
Komitet Uprawy Roślin PAN
Prezes PAN w wyniku
powszechnych wyborów
21.
Danuta Parylak
Rada Naukowa IUNG PIB w Puławach
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
22.
Danuta Parylak
Rada Programowa przy Krajowym Centrum
Edukacji Rolniczej w Brwinowie
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
23.
Agnieszka
Piasecka-Robak
Lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń
na zwierzętach przy Instytucie Immunologii i
Terapii Doświadczalnej PAN
Krajowa Komisja Etyczna ds.
Doświadczeń na Zwierzętach
24.
Stanisław Jerzy
Pietr
H2020-SFS-2016-3
Komisja Europejska,
Agencja Wykonawcza ds. Badań
Naukowych
25.
Zofia Spiak
Rada Naukowa Konsorcjum Centrum
Kompetencji
26.
Adam Szewczuk
Rada Społeczna Dolnośląskiego
Doradztwa Rolniczego
27.
Józef Szlachta
28.
Jerzy Weber
29.
Jerzy Weber
30.
Jerzy Weber
31.
Lesław Zimny
Zakłady Azotowe Puławy
Ośrodka
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
Naukowych
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej,
wiceprzewodniczący
Komitet Agrofizyki
Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki PAN w
Lublinie
Komisja ds. rejestracji odmian roślin
korzeniowych Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych
Marszałek Województwa
Dolnośląskiego
MNISW- wybory
PAN
PAN
PAN
Dyrektor COBORU
126
w dyscyplinie agronomia, opiniowanie w sprawach
kształcenia rolniczego, upowszechniania wyników badań.
Ocena stanu, poziomu i priorytetów badawczych, poziomu
wydawnictw naukowych oraz wytyczanie kierunków badań
w dyscyplinie agronomia, opiniowanie w sprawach
kształcenia rolniczego, upowszechniania wyników badań.
Inicjowanie i opiniowanie pracy IUNG w zakresie jego
działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry
naukowej i badawczo-technicznej.
Opiniowanie kierunków działania KCER, planów pracy i
programów, szczególnie w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Analiza formalna i merytoryczna wniosków dotyczących
doświadczeń na zwierzętach, ocena wniosków, dbałość o
przestrzeganie formalno-prawnych wymogów dot.
zachowania dobrostanu zwierząt poddawanych badaniom
naukowym
Ewaluacja projektów badawczych
Wydawanie opinii o przygotowaniu osobowym i
merytorycznym jednostek badawczych do realizacji
konkretnych zadań badawczych. Opiniowanie wyników prac
badawczych.
Przewodnicząca, potem członek Rady, zatwierdzanie planów
i sprawozdań finansowych oraz programów działalności
DODR.
Ocena rozwoju jednostek naukowych, kadry naukowej.
wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauk o glebie
oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań.
wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauk o glebie
oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań.
sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Instytutu
Agrofizyki PAN.
Coroczne opiniowanie wniosków rejestrowych COBORU
dotyczących przedłużenia lub odmowy wpisu w krajowym
rejestrze odmian roślin korzeniowych.
5) Działalność pracowników jednostki w redakcjach i kolegiach wydawniczych.
Dr inż. Hanna Adamska
Członek Rady Redakcyjnej Agricultural and Resource Economics:International Scientific E-Journal
Prof. dr hab. Anita Biesiada
Członek Komitetu Redakcyjnego American Journal of Experimental Agriculture
Dr hab. Jerzy Bohdziewicz
Współpracownik Rady Naukowo-Programowej czasopisma Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego
Dr hab. Adam Figiel
Członek Rady Redakcyjnej Current Microwave Chemistry (Bentham Science, USA)
Członek Rady Naukowo-Programowej czasopisma Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego
Prof. d hab. Michał Hurej
Członek rady programowej Journal of Plant Protection Research
Członek rady programowej Ziemniak Polski
Prof. dr hab. Cezary Kabała
Członek Editorial Board Catena
Członek Editorial Board Environmental Geochemistry and Health
Członek Editorial Board Journal of Plant Nutrition and Soil Science
Członek Komitetu Redakcyjnego Roczniki Gleboznawcze
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
Członek Komitetu Redakcyjnego Vegetable Crops Research Bulletin
Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego Folia Horticulturae
Członek Komitetu Redakcyjnego Acta Scientiarum Polonorum s. Hortorum Cultus
Członek Kolegium Redakcyjnego Nauka, Przyroda, Technologie
Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Horticultural Research
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura
Redaktor Naczelny Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marcin Kozak
Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Agrobiology
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum s. Oeconomia
Członek Rady Redakcyjnej Agricultural and Resource Economics:International Scientific E-Journal
Prof. dr hab. Jan Matuła
Członek Rady Redakcyjnej Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
Prof. dr hab. Andrzej Matysiak
Członek Rady Naukowej Ekonomia XXI wieku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr inż. Anna Michalska
Edytor pomocniczy Universal Journal of Food and Nutrition Science (Horizon Research Publishing, USA,
HRPUB)
Prof. dr hab. Zygmunt Owsiak
Redaktor merytoryczny Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ser. Inżynieria Rolnicza
Prof. dr hab. Danuta Parylak
Członek Rady Redakcyjnej Fragmenta Agronomica
Dr hab. Elżbieta Pląskowska
Członek Rady Redakcyjnej Mikologia Lekarska
Prof. dr hab. Leszek Romański
Współpracownik Rady Naukowo-Programowej czasopisma Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego
Dr inż. Krzysztof Rutkiewicz
Redaktor działu Ekonomika Progress in Plant Protection
Prof. dr hab. Zofia Spiak
Redaktor merytoryczny Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ser. Rolnictwo
Dr Piotr Stępień
Członek Rady Redakcyjnej Journal of Agronomy and Crop Sciences
Członek Rady Redakcyjnej Environmental and Experimental Botany
Członek Rady Redakcyjnej Biochemical Systematics and Ecology
Członek Rady Redakcyjnej Scientia Horticulturae
Członek Rady Redakcyjnej Journal of Plant Growth Regulation
Dr Mirosław Struś
Członek Rady Redakcyjnej Wrocławski Przegląd Międzynarodowy
Dr hab. Jacek Twardowski prof. nadzw
127
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
Redaktor działu Entomologia Progress in Plant Protection
Prof. dr hab. Józef Szlachta
Członek Rady Wydawniczej EJPAU
Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria
Członek Rady Programowej Inżynieria Rolnicza
Członek Rady Programowej Problemy Inżynierii Rolniczej
Prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus
Członek Rady Redakcyjnej Agricultural and Resource Economics:International Scientific E-Journal
Prof. dr hab. Jerzy Weber
Associate Editor Journal of Geochemical Exploration
Członek Editorial Committee Pedosphere
Prof. dr hab. Marian Wiercioch
Redaktor tematyczny Inżynieria Rolnicza
Redaktor tematyczny Problemy Inżynierii Rolniczej
Redaktor tematyczny Woda Środowisko Obszary Wiejskie
Dr hab. Wiesław Wojciechowski
Członek Rady Naukowej Fragmenta Agronomica
Prof. dr hab. Karol Wolski
Członek komitetu redakcyjnego Łąkarstwo w Polsce
Prof. dr hab. Lesław Zimny
Członek Rady Naukowej Annales UMCS Sectio E Agricultura
128
22. Konferencje naukowe
1) wykaz i liczba konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę naukową
Lp.
1.
2.
Liczba uczestników
prezentujących referaty
reprezentujących
zagraniczne ośrodki
naukowe
Procentowy udział
referatów wygłoszonych
przez osoby z
zagranicznych ośrodków
naukowych
Data
dd.mm.rrrr
Miejsce
25.11.2016
Wrocław
11
2
21-24.06.2016
Kudowa Zdrój
24
1
Nazwa konferencji
Nowoczesne technologie
dla terenów zieleni
GREEN ON
13th International
Conference
Microelements in
Agriculture and
Environment
Liczba
uczestników
prezentujących
referaty
Liczba uczestników
Razem
w tym
z zagranicy
18
120
4
8
109
1
2) wykaz i liczba konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa konferencji
Procesy koncentracji ziemi i kapitału a
zrównoważony rozwój na Dolnym Śląsku
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Bioróżnorodność a rozwój”
Konferencja „60-lat kukurydzy mieszańcowej w
Polsce”
Agrotechniczne Aspekty Uprawy Winorośli i Jakości
Wina w Polsce
5.
Międzynarodowy Dzień Rzepaku
6.
Seminarium podsumowujące wyniki badań w ramach
projektu PBS1/A9/17/2012
Liczba uczestników
w tym
Razem
z zagranicy
Data
dd.mm.rrrr
Miejsce
Liczba jednostek naukowych,
których przedstawiciele brali
udział w konferencji
02.12.2016
Wrocław
2
45
0
08-09.09.2016
Zakopane
4
20
0
18-19.02.2016
Wrocław
8
112
0
18-19.11.2016
Wrocław
8
100
5
09.06.2016
OHZ Przerzeczyn
Zdrój Sp. z o.o.
3
70
8
22-23.09.2016
Kudowa Zdrój
3
18
0
129
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
3) Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę
Jednostka naukowa,
Imię i nazwisko
Lp.
Tytuł referatu
reprezentowana przez
Kraj
Tytuł konferencji
prelegenta
prelegenta
13th International
The roles, uptake and partitioning of
Malcolm
Rothamsted Research,
Wielka
Conference Microelements
1.
micronutrients in wheat
Hawkesford
Harpenden, Hertfordshire
Brytania
in Agriculture and
Environment
Data i miejsce
21-24.06.2016
Kudowa Zdrój
4) Liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych organizowanych przez inne jednostki, wygłoszonych przez pracowników jednostki na zaproszenie
Lp.
Tytuł referatu
Imię i nazwisko prelegenta
Tytuł konferencji
1.
Wrocław University of Environmental and life
Sciences – Educational Offer and Value Chain
Management in Teaching Process
Tomasz Berbeka, Julian
Kalinowski
International Conference “Value Chain
Management in Teaching”
2.
Value Chain Management in Teaching Process in
Educational Offer of Wroclaw University of
Environmental and Life Sciences
Tomasz Berbeka, Julian
Kalinowski
Integrating Value Chain in Teaching and
Research
3.
Agriculture and Agri - Food Sector in Poland
Tomasz Berbeka, Julian
Kalinowski
Integrating Value Chain in Teaching and
Research
4.
Periodical anaerobic bioreactor as an installation for
municipal waste processing
Andrzej Białowiec
5.
Nowości w nawożeniu upraw szkółkarskich
Piotr Chohura
6.
Best practices on the sustainable use of prunings
Arkadiusz Dyjakon
7.
Geochemical background for soils
– concepts, benefits and limitations
Cezary Kabała
Baltic Biogas Forum, Eco-Energetics-Biogas:
Research, technologies, and economics n the
Baltic Sea Region
Międzynarodowa Konferencja ‘Szkółkarstwo
– Perspektywy Rozowju’
Disccusion panel: Mobilising pruning residues
to expand Europe’s biomass market - hosted
by Czesław Adam Siekierski MEP (Member
of European Parliament), Chair of the
European Parliament’s Committee on
Agriculture and Rural Development, European
Parliament
XIII International Symposium
Microelements in agriculture and environment
130
Data i miejsce
08-09.07.2016,
University of Applied Sciences
Weihentstephan – Triesdorf
(HSWT) Niemcy
27.11-01.12.2016, Faculty of
Agriculture, Khon Kaen University
(KKU) Tajlandia
27.11-01.12.2016. Faculty of
Agriculture, Khon Kaen University
(KKU) Tajlandia
16-17.06.2016, Gdańsk
29-30.11.2016, Warszawa
15.06.2016, Brussels, Belgia
22-23.06.2016, Kudowa Zdrój
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
8.
Albeluvisols - modern or relict soils? Concepts of
origin, properties, and current placement in an
international soil classifications
Cezary Kabała
7th Congress of Dokuchaev Soil Science
Society
15-23.08.2016, Belgorod, Rosja
9.
Concentration and activity of cadmium in soil solution
of contaminated soils near the copper smelter
Cezary Kabała
XIII Symposium Trace elements in the
Ecosystems – Ecological and Analytical
Problems
04-06.09.2016, Olsztyn
Cezary Kabała
9th Geoecological Problems of the
Krkonoše/Karkonosze Mts
Cezary Kabała
4th International Soil Classification Congress
05-07.12.2016, Bloemfontein,
South Africa
12.
Direct Sales of Food and Market of Regional and
Traditional Products in Poland – some Research
Activities
Julian Kalinowski,
Stanisław Minta
International Workshop “Dairy Value Chain
in Germany”
08-09.07.2016,
University of Applied Sciences
Weihentstephan – Triesdorf
(HSWT) Niemcy
13.
Současné problémy s pěstováním řepky olejné
Marcin Kozak
10.
11.
Changes in soil properties and organic carbon pools in
the Karkonosze Mts
expected in relation to climate and land-use changes
Towards simpler and coherent classification of
anthropogenic soils: comparison of phosphorus tests
for diagnostic soil horizons and properties
14.
Züchtung der Sojabohne in Polen
Sylwia Lewandowska
15.
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju
zrównoważonego
Andrzej Matysiak
16.
Add Value in Students Teaching - some Experience
with Student Scientific
Society on Wroclaw University of Environmental and
Life Sciences
17.
Prosperující plodiny 2016
Poznatky z výzkumu a praxe
Cykl wykładów tematycznych
organizowanych cyklicznie i tematycznie
przez Saksoński Urząd ds. Środowiska,
Rolnictwa i Geologii w Dreźnie
Zrównoważony rozwój społecznogospodarczy Unii Europejskiej. Problemy
Rozwoju Lokalnego i Regionalnego
12-14.10.2016, Szklarska Poręba
06.12.2016, Praga, Czechy
29.02.2016, Sächsisches
Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaf und Geologie
Dresden, odział w Nossen Niemcy
31.05- 05.06.2016, Kraków-Orebić
Stanisław Minta
International Conference “Value Chain
Management in Teaching”
08-09.07.2016,
University of Applied Sciences
Weihentstephan – Triesdorf
(HSWT) Niemcy
Zbiór ziemniaków – watek historyczny
Zygmunt Owsiak
Międzynarodowe Warsztaty „Nauka,
Technika, Życie – postęp naukowotechniczny”
15-17.11.20116, Lądek- Zdrój
18.
Is customer satisfaction really influencial upon
company, sales ?
Marek Prymon
Economy and Business
01-05.09.2016, Elenite, Bułgaria
19.
Plant’s health as part of the environmental monitoring
on the example of the Karkonosze
Wojciech Pusz
9th International Conference Geoecological
problems of the Karkonosze Mountains past,
present and future of transboundary
cooperation in research and management
12-14.10.2016, Szklarska Poręba
131
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
20.
21.
22.
23.
Microscopic fungi associated with dead wood in west
Karkonosze - case study
Sad gruszowy – metody sterowania wzrostem I
owocowaniem.
Nowoczesna uprawa śliwy
Bezodpadowa produkcja biogazu z substratów
roślinnych polegajaca na przetwarzaniu pofermentu w
pełnowartościowy organiczno-mineralny granulat
nawozowy
Wojciech Pusz
9th International Conference Geoecological
problems of the Karkonosze Mountains past,
present and future of transboundary
cooperation in research and management
12-14.10.2016, Szklarska Poręba
Ireneusz Sosna
„Intensywny sad – 2016”
08-11.11.2016, Winnica Ukraina
Ireneusz Sosna
„Intensywny sad – 2016”
08-11.11.2016, Winnica Ukraina
Józef Szlachta
41. Międzynarodowe Seminarium naukowoTechniczne
24.
Mixture of flowering plants within agricultural
landscape as a reservoir of beneficial ground beetles
Jacek Twardowski
25.
Trybunał Konstytucyjny w Polsce – uwagi krytyczne
Jakub Żurek
International multidisciplinary Conference –
Sustainable technologies and legal economic
aspects of agricultural production
V Kongres Brazylia Polska Prawa
Konstytucyjnego
132
27-30.11.2016, Karpacz
27.04.2016, National University of
Life and Environmental Sciences
of Ukraine
19-21.09.2016, Kurytyba, Brazylia
23.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów
Liczba i rodzaje przyjazdów
w tym:
Nazwa kraju
Razem
Angola
Chiny
Hiszpania
Indie
Niemcy
Portugalia
Rosja
Słowacja
Turcja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Włochy
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Razem
4
2
1
1
15
1
2
1
5
13
4
4
1
1
55
Konferencje
Inne
12
2
6
1
21
4
2
1
1
3
1
1
5
7
4
3
1
1
34
24. Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z
podziałem na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Nazwa kraju
Austria
Belgia
Brazylia
Bułgaria
Czechy
Dania
Estonia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Japonia
Kanada
Korea płd.
Łotwa
Niemcy
Rosja
RPA
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Tajlandia
Turcja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Włochy
Razem
Razem
1
8
1
2
30
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
9
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
1
86
Liczba i rodzaje wyjazdów
w tym:
Staże
naukowe i
Konferencje
Wykłady
szkoleniowe
6
1
1
1
21
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
2
2
2
1
2
2
2
2
1
30
29
11
133
Inne
1
2
3
1
2
1
1
2
1
2
16
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
25. Nagrody i wyróżnienia
1) Wykaz nagród i wyróżnień krajowych za działalność naukową, w tym:
a) Prezesa Rady Ministrów,
b) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
c) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
Nazwa nagrody lub
wyróżnienia
Lp.
Stypendium naukowe dla
wybitnego młodego naukowca
Nagroda w Ogólnopolskim
Konkursie Poprawy
Warunków Pracy
organizowanym przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej –
kategoria prace naukowobadawcze
1.
2.
Nazwa organu lub instytucji
przyznającej nagrodę lub
wyróżnienie
Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Pracy i Spraw
Socjalnych oraz KRUS
Imię i nazwisko
laureata
Rok przyznania
Jarosław
Waroszewski
2016
Łukasz Kuta
2016
2) Wykaz nagród i wyróżnień za zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych, w tym:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Prezesa Rady Ministrów,
c) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
d) innych ministrów;
Lp.
Nazwa nagrody lub
wyróżnienia
1.
-
Nazwa organu lub instytucji
przyznającej nagrodę lub
wyróżnienie
-
Imię i nazwisko
laureata
Rok przyznania
-
-
3) Wykaz nagród i wyróżnień zagranicznych.
Lp.
Nazwa nagrody lub wyróżnienia
Nazwa organu lub instytucji
przyznającej nagrodę lub
wyróżnienie
1.
1 miejsce w międzynarodowym
konkursie Quarry Life Award
edycja Polska
Koncern Heidelberg Cement
Imię i nazwisko
laureata
Paweł Michołap
Marcin Cierpisz
Rok przyznania
2016
26. Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uczelnią







wybór prof. Jerzego Webera na Prezydenta International Society for Environmental Biogeochemistry
(ISEB) na kadencję 2016-2018,
prof. Michał Hurej został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
na lata 2015-2018 oraz do Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych w kadencji 2015-2018,
uzyskanie przez dr Dorotę Bonarską-Kujawę stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
biologicznych, dyscyplinie biologia, na Uniwersytecie Łódzkim,
uzyskanie przez dr Magdalenę Szymurę stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
biologicznych, dyscyplinie biologia, na Uniwersytecie Wrocławskim,
uzyskanie przez mgr Agnieszkę Mruklik stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
dyscyplinie ekonomia, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
uzyskanie przez mgra Marcina Dębowskiego stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie energetyka, na Politechnice Wrocławskiej,
uzyskanie przez mgr Aleksandrę Włoch stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie
biologia, na Uniwersytecie Wrocławskim.
134
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
27. Inne ważne informacje













ograniczenie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie agronomia,
powołanie Wydziałowej Rady Biznesu na kadencję 2016-2020,
promocja pierwszych absolwentów kierunku studiów Odnawialne źródła energii i gospodarka
odpadami,
realizacja europejskiego projektu badawczego FP7 Europruning – Development and implemenatation of
a new, and non existent, logistic chain on biomass from pruning. Termin realizacji projektu 2013-2016,
w ramach miejskiego Programu wsparcia partnerstwa szkolnictwa wyższego i nauki oraz sektora
aktywności gospodarczej „Mozart“ edycja 2015/2016, realizacja projektu: ,,Opracowanie systemu
zielonych ścian wraz z doborem roślin umożliwiającym wydłużenie trwałości takich założeń w
warunkach Dolnego Śląska". Termin realizacji projektu: 2015-2016,
realizacja umowy o współpracy z Saksońskim Urzędem ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geologii
w Dreźnie, w ramach której zorganizowano wizytę pracowników w/w urzędu oraz wyjazdy
pracowników Wydziału,
zorganizowanie w marcu 2016 r. cyklicznych warsztatów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod
hasłem „Studia w pigułce” połączonych z promocją oferty dydaktycznej Wydziału,
realizacja przez Katedrę Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa warsztatów - Międzynarodowa
Szkoła ze Strzelc Opolskich ‘Aspects of biotechnology in terms of genetically modified organisms and
not only ...’ 02.09.2016,
realizacja przez pracowników Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa serii warsztatów dla
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i licealnych: Zespół Szkół Nr 22, Gimnazjum nr 3 w Głogowie;
V LO we Wrocławiu,
podpisanie przez Katedrę Ogrodnictwa listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Slow Food Dolny
Śląsk Convivium,
współpraca naukowo – badawcza Katedry Ogrodnictwa z firmami: Granum Animal Nutrition (białkowe
dodatki do podłoży do uprawy grzybów), BIOTEK Agriculture Polska Sp. z o.o. (ochrona warzyw
uprawianymi pod osłonami), Intermag Sp. z o.o. oraz YaraPoland (nawożenie warzyw), Ekoplon
(nawożenie warzyw), Ogrody Rakoczy (‘zielone ściany i dachy’),
kontynuacja zagospodarowywania pomieszczeń zwalnianych przez Wydział Inżynierii Kształtowania
Środowiska i Geodezji w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego przez jednostki Wydziału
Przyrodniczo-Technologicznego,
realizacja polsko-chińskiego programu stażowego dla studentów z Hunan Agricultural University
(HUA) w Changshy odbywających semestralny staż naukowy w jednostkach Wydziału,
28. Ogólne uwagi o rozwoju jednostki w roku 2016
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny jest największym wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, co ma swoje odzwierciedlenie w liczbie pracowników, studentów i kierunków studiów. Rada
Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego posiada największy na uczelni udział członków z tytułem profesora
oraz stopniem doktora habilitowanego (77 osób), co jest efektem dynamicznego rozwoju kadry w ostatnich
latach (w 2012 r. 67 osób z tytułem prof. lub dr. hab.). W roku 2016 cztery osoby uzyskały stopień naukowy
doktora habilitowanego, w tym dwie osoby uzyskały stopień w zewnętrznych jednostkach naukowych. Jest to
znacząca poprawa awansów naukowych w stosunku do roku poprzedniego, chociaż ciągle odbiega od stanu z
roku 2014, kiedy siedem osób uzyskało stopień doktora habilitowanego. Podobnie jak w poprzednich dwóch
latach, jedna osoba uzyskały nominację profesorską. W zakresie przeprowadzanych przewodów doktorskich
zanotowano bardzo istotny spadek. Stopień naukowy doktora w roku 2016 otrzymały 4 osoby, co jest bardzo
niepokojącą liczbą w stosunku do lat poprzednich (13 osób w 2014 r. i 12 osób w roku 2015). Obawy dotyczące
dalszego rozwoju kadry, jak również pozyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej
przeznaczonych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców (do 35 roku życia) budzi fakt, że w grupie
106 osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na Wydziale, ciągle wysoki odsetek stanowią osoby, które nie
mogą być zaliczone do tej grupy.
W 2016 roku realizowano na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym 8 projektów finansowanych ze
środków UE, w tym jeden w ramach 7.PR. Dodatkowo pracownicy Wydziału realizowali dwa projekty
finansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Jest to stan zbliżony do poziomu z 2015
roku.
Zmniejszyła się liczba projektów finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego
Centrum Nauki oraz MNiSW. Łącznie w 2016 roku realizowano 16 projektów na kwotę 7 834 tys. zł. Jest to
135
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
spadek w stosunku do roku poprzedniego, gdzie na wykonywanych 19 projektów przypadała kwota 8 561 tys.
zł., natomiast w roku 2014 takich projektów było 26 na łączna kwotę 13 154 tys. zł. Aplikacja o finansowanie
badań ze źródeł zewnętrznych staje się jednym z podstawowych wyzwań, które należy podjąć w celu realizacji
wartościowych badań naukowych oraz dla poprawy sytuacji finansowej Wydziału.
W 2016 roku zanotowano wyraźny wzrost aktywności publikacyjnej pracowników Wydziału.
Opublikowano 252 prace w czasopismach z listy A i B MNiSW, z czego 105 w czasopismach wyróżnionych
przez Journal Citation Reports. Jest to wzrost zarówno w stosunku do roku 2015, jak i 2014. Szczególnie
wartościowa jest aktywność publikacyjna w czasopismach wysokopunktowanych. W roku 2014 opublikowano
68 prac w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports, przy 74 pracach w roku 2015.
Sumaryczna liczba monografii oraz rozdziałów monografii wyniosła 85, co stanowi wyraźny wzrost w stosunku
do dwóch ostatnich lat (w 2015 r. – 40 oraz 2014 r. – 60. W liczbie publikacji w recenzowanych materiałach z
konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science udało się powrócić do poziomu z 2014 roku,
wyraźnie zwiększając liczbę publikacji w stosunku do roku 2015 (z 5 do 8). W 2016 roku działalność
wynalazczo-wdrożeniowa pracowników Wydziału zaowocowała udzieleniem 4 patentów na wynalazek, przy 10
patentach w roku 2015 i 4 w roku 2014. Optymistyczny jest fakt zarejestrowania w Urzędzie Patentowym RP 13
zgłoszeń wynalazku.
Na Wydziale zorganizowano podobną liczbę konferencji jak w latach ubiegłych, a mianowicie: 2
konferencje międzynarodowe i 6 konferencji krajowych. Gościliśmy 55 gości zagranicznych, w tym 21 to
uczestnicy konferencji. Zrealizowano 86 wyjazdów zagranicznych, w tym 30 na staże naukowe i szkoleniowe,
29 wyjazdów na konferencje i 11 na wykłady.
W 2016 roku, zakończono realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego przez Komisję
Europejską w ramach 7 Programu Ramowego dotyczącego badań i innowacji technologicznych oraz wiedzy
opartej na bio-ekonomii pt.: Rozwój i zastosowanie nowej, nieistniejącej, logistycznej metody wykorzystania
biomasy pochodzącej ze ścinek gałęzi drzew owocowych (EUROPRUNING-nr 312078). Celem projektu było
opracowanie kompleksowego podejścia i technologii praktycznego postępowania z biomasą pochodzącą ze
ścinek drzew owocowych pod kątem jej optymalnego wykorzystania dla celów energetycznych z określeniem
potencjału (teoretycznego, technicznego, ekonomicznego i zrównoważonego) tego rodzaju paliwa biomasowego
w skali Europy, w zależności od źródła i miejsca pochodzenia. W ramach zadania zostały zaprojektowane i
skonstruowane maszyny do zbierania-balotowania oraz zbierania-zrębkowania, celem usprawnienia zakresu prac
związanych ze zbiorem gałęzi w sadzie. Maszyny zostały poddane praktycznym testom weryfikacyjnym w
różnych sadach w wybranych regionach.
Ciągle borykamy się z problemem zmniejszającej się liczby kandydatów na studia na kierunkach
realizowanych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Najbardziej niepokoi fakt bardzo nielicznego
naboru na kierunki, które stanowią bazę Wydziału w kontekście uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Dotyczy to kierunku Ogrodnictwo oraz Technika rolnicza i leśna. Konieczne jest wykonanie rzetelnej analizy
sytuacji, również w kontekście kosztów kształcenia, i podjęcie decyzji o wygaszeniu niektórych kierunków
studiów na rzecz utworzenia specjalności. W 2016 roku powołano Komisję programową oraz wykonano prace
mające na celu uruchomienie nowego kierunku studiów pod nazwą Zarządzanie i doradztwo rolnośrodowiskowe. Ta ostatnia propozycja edukacyjna musi jednak również być ponownie rozpatrzona z
uwzględnieniem niżu demograficznego. Limity przyjęć już w pierwszym naborze (czerwcowym) zostały
osiągnięte tylko na kierunkach: OŹEiGO oraz ZiIP. Nabór lipcowy został uruchomiony na wszystkich
kierunkach. Na pozostałych kierunkach rekrutację przeprowadzono w kolejnych terminach (lipcowy i
sierpniowy), ale jedynie dla kierunku Ekonomia udało się przyjąć kandydatów na zakładanym poziomie limitu.
Na studia niestacjonarne, nawet po przeprowadzeniu kolejnych naborów we wrześniu 2016, wypełniono tylko
część limitu miejsc. Z powodu zbyt małej liczby kandydatów nie uruchomiono studiów niestacjonarnych na
kierunku Ochrona Środowiska. Studia niestacjonarne uruchomiono na kierunku Rolnictwo.
Największymi problemami wpływającymi na rozwój jednostki będą w najbliższym czasie: znaczące
ograniczenia finansowania badań statutowych, malejąca liczba projektów badawczych finansowanych ze źródeł
zewnętrznych, duży udział pracowników w wieku powyżej 35 lat w grupie adiunktów, których awans naukowy
nie przyczyni się do pozyskania środków na finansowanie działalności statutowej przeznaczonych na zadania
służące rozwojowi młodych naukowców, spadek tempa uzyskiwania stopni naukowych dr. Habilitowanego, a
także spadek liczby studentów. Dlatego najbliższe działania muszą być nakierowane na poprawę pozycji
Wydziału w zakresie działalności naukowej, która powinna przełożyć się na wynik najbliższej oceny
parametrycznej Jednostki. Do najważniejszych działań należy wzrost liczby publikacji w renomowanych
czasopismach zagranicznych o wysokim IF, szybsze wdrażanie do praktyki wyników prac naukowych,
motywowanie pracowników do naukowych wyjazdów zagranicznych oraz intensyfikacja działań zmierzających
do tworzenia zespołów badawczych ukierunkowanych na pozyskiwanie środków na badania ze źródeł
zewnętrznych - granty NCN i NCBiR oraz projektach unijnych ze szczególnym uwzględnieniem programu
Horyzont 2020. Szczególna uwagę należy zwrócić na budowanie konsorcjów naukowo-przemysłowych, które
umożliwiają aplikację o środki zewnętrze, a także komercjalizację wyników badań naukowych. Ważne są też
działania zmierzające do intensyfikacji promocji oferty dydaktycznej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
136
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2016
oraz dalsze rozwijanie możliwości kształcenia ustawicznego. Należy również doskonalić programy studiów, a
także elementy Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia leżące w kompetencjach Wydziału.
W 2016 roku zakończono prace nad wnioskiem o realizację projektu w ramach Regionalnego Centrum
Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny będzie samodzielnym beneficjentem trzech inwestycji:
Ośrodka Badawczego Technologii Produkcji Roślinnej na Swojcu, Ośrodka Zaawansowanych Technologii
Produkcji Ogrodniczej w Psarach oraz Centrum Diagnostyki Chorób Roślin. Partycypujemy również w
największej inwestycji projektu Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji
Żywności.
137
Download