Banie: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

advertisement
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Banie: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 18314 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 20122030.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Banie na lata 2012-2030 określający: a) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych
zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, b) przedsięwzięcia
racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, c) możliwości
wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem
energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła
odpadowego z instalacji przemysłowych, d) zakres współpracy z innymi gminami. Projekt
założeń ma być wykonany zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
Energetyczne oraz innymi odrębnymi przepisami dotyczącymi uzgodnienia przedmiotowego
opracowania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ENERGOROZWÓJ S.A., ul. Drużynowa 3A, 02-590 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 19926,00
Oferta z najniższą ceną: 19926,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29520,00
Waluta: PLN.
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards