Druk listy obecności POWER

advertisement
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Lista obecności za miesiąc .................... Nr umowy staż. : UmSTAZ/………….
Imię i Nazwisko stażysty : ……………………………………..
Dzień miesiąca
Podpis stażysty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…………………………………..
Podpis i pieczątka pracodawcy
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
*Symbol : (sobota, niedziela, święto) – wykreślić
z listy obecności
Uw – urlop wypoczynkowy
C - zwolnienie lekarskie (na druku
ZUS ZLA dostarczyć do PUP )
Uwaga !
1. Na wniosek stażysty Pracodawca ma
obowiązek udzielania 2 dni wolnych za
każde 30 dni odbywania stażu ( prosimy
o dostarczenie wniosków do PUP
pokój nr 12)
2. Bezrobotny – stażysta zachowuje prawo
do stypendium za okres niezdolności do
pracy który na podstawie odrębnych
przepisów pracownicy zachowują prawo
do wynagrodzenia lub przysługują im
zasiłki z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby lub macierzyństwa (zw.
lek. należy dostarczyć na druku ZUS
ZLA do PUP).
Download
Study collections