program ochrony środowiska - BIP

advertisement
PROGRAM
OCHRONY ŚRODOWISKA
dla GMINY PIELGRZYMKA
Pielgrzymka, maj 2004 r.
Komitet Konsultacyjny:
Arnold Hochuł
– przedstawiciel Starostwa Powiatowego
Bożena Nowak
– przedstawiciel Gminy Wiejskiej Złotoryja
Tadeusz Maślanka – przedstawiciel Gminy Wojcieszów
Wiesław Łysak
– przedstawiciel Gminy Zagrodno
Tadeusz Pisarski – przedstawiciel Gminy Pielgrzymka
Krzysztof Jagiełło – przedstawiciel Gminy Świerzawa
Józef Zając
– przedstawiciel PGK Sp. z o.o. w Pielgrzymce
Autorzy opracowania:
AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie przy ul. Ostrowskiej 42
Kierownik Projektu
mgr Rajmund Prusiewicz
Zespół autorski
mgr Rajmund Prusiewicz
mgr Marcin Konopczyński
mgr inż. Andrzej Bednarek
mgr inż. Marian Peksa
inż. Andrzej Rudzki
2
SPIS TREŚCI
I. WPROWADZENIE ___________________________________________________ 7
II. MIEJSCE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA W
KSZTAŁTOWANIU POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ____________ 8
III. UWARUNKOWANIA PRAWNE ________________________________________11
IV. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU _____________________________14
V. UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE, KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE I
POWIATOWE WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA GMINY PIELGRZYMKA ____________________________16
1. ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROGRAMU ____________________________________ 16
2. SYNTEZA WYTYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ ___________ 16
3. SYNTEZA WYTYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA. ____ 16
4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE WYNIKAJĄCE Z POLITYKI EKOLOGICZNEJ PRZYJĘTEJ
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. ____________________________ 17
4.1 Uwarunkowania wynikające ze „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego" __________ 17
4.2 Uwarunkowania wynikające z "Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
województwa dolnośląskiego” _____________________________________________________ 18
5. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE WYNIKAJĄCE Z POLITYKI EKOLOGICZNEJ PRZYJĘTEJ
PRZEZ SAMORZĄD POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO. ___________________________________ 19
5.1 Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju gospodarczego powiatu złotoryjskiego” ___ 19
5.2 Uwarunkowania wynikające ze "Programu Ochrony Środowiska powiatu złotoryjskiego” ____ 20
VI. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY PIELGRZYMKA __________________23
1. STRUKTURA MIESZKAŃCÓW ___________________________________________________ 23
2. STRUKTURA GRUNTÓW _______________________________________________________ 23
3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY GMINY _______________________________________________ 24
VII. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I WARUNKI KLIMATYCZNE ________________25
VIII. ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ_______________26
1. ROZPOZNANIE, STAN I FORMY OCHRONY PRZYRODY _____________________________ 26
2. PRZYRODA OŻYWIONA ________________________________________________________ 26
3. PRZYRODA NIEOŻYWIONA _____________________________________________________ 27
4. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ I
NIEOŻYWIONEJ _________________________________________________________________ 27
3
IX. GLEBY ___________________________________________________________30
1. JAKOŚĆ GLEB ________________________________________________________________ 30
2. ZANIECZYSZCZENIE GLEB _____________________________________________________ 30
3. ROLNICZE UŻYTKOWANIE GLEB ________________________________________________ 31
3.1 Uprawy i hodowla ___________________________________________________________ 31
3.2 Intensywność chemizacji rolnictwa w gminie ______________________________________ 33
5. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – OCHRONA GLEB _________________________ 35
X. GOSPODARKA ODPADAMI __________________________________________38
1.
ODPADY I GOSPODAROWANIE ODPADAMI _____________________________________ 38
2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – GOSPODARKA ODPADMI __________________ 39
XI. WODY ___________________________________________________________41
1. STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH ______________________________________________ 41
2. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH __________________________________________________ 42
3. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA ____________________________________________
3.1 Zaopatrzenie w wodę ________________________________________________________
3.2 Unieszkodliwianie ścieków ____________________________________________________
3.3 Ochrona przed powodzią _____________________________________________________
42
43
44
45
4. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – OCHRONA WÓD __________________________ 45
XII. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE _____________________________________48
1. ZANIECZYSZCZENIA___________________________________________________________ 48
2. STAN GAZYFIKACJI I CIEPŁOWNICTWA __________________________________________ 49
3. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – OCHRONA POWIETRZA ____________________ 49
XIII. SUROWCE NATURALNE ___________________________________________51
1.
STAN ZASOBÓW I GOSPODAROWANIE ________________________________________ 51
2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ - SUROWCE NATURALNE ___________________ 52
XIV. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I HAŁAS _________________54
1. HAŁAS ______________________________________________________________________ 54
2. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE _____________________________________ 54
2.1 Identyfikacja źródeł __________________________________________________________ 55
3. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I
HAŁAS ________________________________________________________________________ 55
4
XV. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ ___________________________________57
1. POTENCJALNI SPRAWCY ______________________________________________________ 57
2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ - ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ ___________ 57
XVI. INFORMACJA O ŚRODOWISKU I EDUKACJA EKOLOGICZNA ____________59
1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE _______________________________________ 59
2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ - INFORMACJA O ŚRODOWISKU I EDUKACJA
EKOLOGICZNA _________________________________________________________________ 60
XVII. KONSULTACJE SPOŁECZNE ______________________________________62
XVIII. UWARUNKOWANIA FINANSOWE DLA REALIZACJI POŚ _______________63
1. WAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY W LATACH 1999 – 2002 ___________ 63
1.1 Dochody __________________________________________________________________ 63
1.2 Wydatki z budżetu gminy _____________________________________________________ 64
XIX. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE _______________________________________66
XX. ZALECANE DZIAŁANIA ____________________________________________69
A. ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ ________________69
B. GLEBY ___________________________________________________________73
C. GOSPODARKA ODPADAMI __________________________________________75
D. WODY ____________________________________________________________76
E. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ______________________________________79
F. SUROWCE MINERALNE _____________________________________________81
G. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I HAŁAS ___________________82
H. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA _________________________83
I. EDUKACJA EKOLOGICZNA___________________________________________84
J. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA _________________________________________87
XXI. ZESTAWIENIE I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ___________________________88
5
XXII. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA _______________97
XXIII. MONITOROWANIE PROGRAMU – MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ ________98
1. MONITORING JAKOŚCI ŚRODOWISKA I POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ ________________ 99
1.1 Monitoring jakości środowiska ________________________________________________ 100
1.1.1 Monitoring powierzchniowych wód płynących oraz monitoring wody pitnej ________ 100
1.1.2 Monitoring jakości powietrza oraz kontrola narażenia mieszkańców na skutki
zanieczyszczenia powietrza (tzw. monitoring aerosanitarny) _______________________ 100
1.1.3 Monitoring gleb ______________________________________________________ 101
1.1.4 Monitoring odpadów __________________________________________________ 101
1.1.5 Monitoring hałasu ____________________________________________________ 101
1.1.6 Monitoring przyrody ___________________________________________________ 101
1.1.7 Monitoring lasów _____________________________________________________ 102
XXIV. ZAŁĄCZNIKI ___________________________________________________103
1. Wykaz celów i projektów zaproponowanych w „Programie ochrony środowiska dla Gminy
Pielgrzymka na lata 2004 – 2008”. _________________________________________________ 103
2. Ustawy z dziedziny ochrony środowiska i zapisane w nich kompetencje gmin wraz z
ważniejszymi rozporządzeniami. Stan prawny na 30.04.2004. __________________________ 103
3. Przegląd funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska
dostępnych dla Polski w latach 2004 – 2006. ________________________________________ 103
6
I. WPROWADZENIE
Dokument „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pielgrzymka” powstał w efekcie
ponadgminnego porozumienia Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz władz Gminy
Zagrodno, Gminy Pielgrzymka, Gminy Wiejskiej Złotoryja, Miasta Wojcieszów i Miasta i
Gminy Świerzawa. Współpraca władz samorządowych regionu dała szansę na stworzenie
spójnej i jednolitej wizji rozwoju dla każdej ze stron, gdzie celem nadrzędnym jest
zrównoważony rozwój i ochrona środowiska.
Samorząd jest odpowiedzialny miedzy innymi za kreowanie polityki miasta i gminy, która ma
z jednej strony prowadzić do rozwoju gospodarczego obszaru, zaś z drugiej – zapewnić
racjonalne korzystanie z zasobów środowiska zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Polityka i działania w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego powinny być
prowadzone tak, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe i
nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i
przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości procesów przyrodniczych oraz
naturalnej różnorodności biologicznej. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równe
traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co w praktyce oznaczać
będzie konieczność łączenia zagadnień ochrony środowiska z polityką rozwoju
poszczególnych dziedzin gospodarki.
Aktywnymi uczestnikami procesu pozyskiwania informacji o środowisku, jak również dyskusji
nad problemami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie Gminy Pielgrzymka i kształtem
POŚ byli przedstawiciele władz lokalnych, jednostek produkcyjno usługowych oraz
przedstawiciele społeczności lokalnej.
Prawo ochrony środowiska obowiązujące w Polsce od 1 października 2001 r. nakłada na
Wójtów gmin oraz Burmistrzów i Prezydentów miast obowiązek opracowania programu
ochrony środowiska. Obowiązek ustawowy jest formalną przesłanką dla utworzenia
programu, istnieją jednakże przesłanki faktyczne, związane z planami rozwojowymi miasta i
gminy.
Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju,
umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów
środowiskowych. A więc, długoterminowy cel programu można sformułować następująco:
„Rozwój przestrzenny oraz społeczno – gospodarczy Gminy Pielgrzymka,
poprzez uzyskanie takiej struktury, która w zrównoważony i harmonijny sposób
pozwoli na wykorzystanie jego zasobów dla poprawy warunków życia
mieszkańców, przy zachowaniu i rewaloryzacji najcenniejszych elementów
środowiska przyrodniczego i kulturowego.”
Cel ten jest zgodny z wizją rozwoju Gminy Pielgrzymka w "Programie zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego" oraz „Programu Ochrony
Środowiska w Powiecie Złotoryjskim”. Jest nią wizja regionu realizującego podstawowe
zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, radzącego sobie z problemami
zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł oraz odtwarzającego wartości środowiska
naturalnego i powiększającego różnorodność biologiczną obszarów. Obowiązek realizacji
zasady zrównoważonego rozwoju spoczywa na wszystkich obywatelach Polski. Wynika on z
Konstytucji RP (art.5). Zrównoważony rozwój jest naczelną zasadą polityki państw członków Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Polityki
Ekologicznej Państwa.
7
II. MIEJSCE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA W
KSZTAŁTOWANIU POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Celem sporządzenia programu ochrony środowiska w Gminie Pielgrzymka jest stworzenie
na szczeblu lokalnym podstaw realizacji „Polityki ekologicznej państwa”, które wyznaczą:
-
cele polityki ekologicznej na terenie gminy, w podziale na cele krótkookresowe,
średniookresowe i długookresowe,
wybrane priorytety ekologiczne z uzasadnieniem ich wyboru,
rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, których podejmuje się gmina,
środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno –
ekonomiczne i środki finansowe oraz
uzyskanie zrozumienia, akceptacji i współudziału użytkowników środowiska w gminie,
w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.
Waga tego dokumentu jest o tyle duża, że jak stanowi Ustawa Prawo Ochrony Środowiska
program uchwala Rada Gminy.
Struktura Programu oparta jest głównie o zapisy dokumentów, którymi są:
1. Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania
w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw,
powiatów i gmin. Zgodnie z ustawą (Art.14 ust.1 pos), program ochrony środowiska, na
podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:
- cele ekologiczne,
- priorytety ekologiczne,
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia
celów, w tym
- mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2007 – 2010”, dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z
zapisami tego dokumentu Program winien definiować cele średniookresowe (dla okresu 8letniego) i zadania na okres najbliższych czterech lat oraz monitoring realizacji Programu i
nakłady finansowe na jego wdrożenie. Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych:
cele i zadania o charakterze systemowym; ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne
użytkowanie zasobów przyrody; jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne;
zrównoważone wykorzystanie surowców.
Głównym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla
opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Proces integracji z Unią
Europejską stanowi ważne wsparcie działań służących osiągnięciu głównego celu polityki.
Polityka Ekologiczna Państwa zakłada 3 etapy osiągania swoich celów:
- etap realizacji celów krótkookresowych w trakcie ubiegania się o członkostwo w Unii
Europejskiej,
- etap realizacji celów średniookresowych, w pierwszym okresie członkostwa w UE,
zakładającym realizację programów dostosowawczych (do 2010),
- etap realizacji celów długookresowych w ramach „Strategii zrównoważonego rozwoju
Polski do 2025 r.", przygotowywanej przez RM w oparciu o rezolucję Sejmu RP, z
dnia 2 marca 1999 r.
Terminy zakończenia pierwszego i rozpoczęcie drugiego etapu wdrażania polityki mogą
wymagać aktualizacji w zależności od rzeczywistych postępów w procesie integracji z UE.
Postęp we wdrażaniu polityki można będzie mierzyć wskaźnikami tempa wdrażania modelu
8
zrównoważonego rozwoju (np. wzrost PKB, wzrost poziomu życia mieszkańców, redukcja
zużycia surowców, itd.) oraz wskaźnikami stanu środowiska i efektywności wdrażania polityki
ekologicznej (np. poprawa jakości wód, powietrza, zwiększenie wykorzystania odpadów,
zlikwidowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt, itd.).
Realizacja polityki ekologicznej państwa zależy w znacznej mierze od sposobu zarządzania
środowiskiem na wszystkich poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału
kompetencji w nowej strukturze administracyjnej kraju.
Zarówno podstawowe zasady polityki ekologicznej państwa jak też cele i kierunki działań w
ramach ww. etapów zostały zaadaptowane dla potrzeb niniejszego programu, zachowując
wewnętrzne uwarunkowania województwa dolnośląskiego.
3. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu
regionalnym i lokalnym", które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej
państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości programów.
W gminnym programie powinny być uwzględnione:
- zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub
częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy,
- zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze
środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla
wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale
podległych bezpośrednio organom wojewódzkim, bądź centralnym,
W Programie uwzględniono również zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia
2001 (Art.14 ust.2, art. 18 ust.2) wskazujące, że program ochrony środowiska przyjmuje się
na 4 lata a Burmistrz zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata raportów o wykonaniu
Programu i przedstawiania ich Radzie Gminy.
Kierując się powyższymi zapisami, niniejszy Program podaje:
- cele ekologiczne średniookresowe do 2011 roku,
- zadania do realizacji w latach 2004 - 2007, tzw. plan operacyjny, z uwzględnieniem
wskazówek,
- monitoring realizacji Programu,
- aspekty finansowe wdrażania Programu.
Założono, iż Program musi mieć formułę otwartą co oznacza, ze w przypadku zmiany
wymagań prawnych, pojawiania się nowych problemów, bądź nie wykonania niektórych
przedsięwzięć w terminach przewidzianych w tym Programie - dokument opracowany w
2004 roku, będzie cyklicznie (co 4 lata) aktualizowany. Program ochrony środowiska Gminy
Pielgrzymka pozostaje w ścisłej relacji z "Programem zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska województwa dolnośląskiego", "Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego",
„Programem Ochrony Środowiska Powiatu Złotoryjskiego”, „Strategią rozwoju
gospodarczego Powiatu Złotoryjskiego” oraz strategiami i planami zagospodarowania
przestrzennego Gminy. Z dokumentów tych wynikają główne kierunki rozwoju społeczno gospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko.
Istotną rolę w procesie definiowania polityki ekologicznej gmin pełnią zapisy zawarte
zarówno w dokumencie pt. "II Polityka Ekologiczna Państwa" jak i uwarunkowania
wynikające z integracji z UE oraz specyfika obszaru województwa dolnośląskiego i powiatu
złotoryjskiego (warunki naturalne, stan środowiska, rozwój gospodarczy i społeczny, itp.).
Szczególną uwagę zwraca się na zarządzanie środowiskiem oparte o systemowe podejście,
gdzie działania społeczne, instrumentalne i informacyjne są traktowane na równi z
działaniami inwestycyjnymi. Wynika to z faktu, że te pierwsze są konieczne dla kreowania
świadomości społecznej i stworzenia solidnej struktury polityki ekologicznej.
Przykładem mogą być:
9
-
edukacja społeczeństwa i wymiana informacji,
wykorzystanie i dalszy rozwój społecznych, prawnych i finansowych instrumentów,
oddzielnie lub w kombinacji,
zastosowanie podejścia samoregulującego rozwiązań systemowych,
aktywne poszukiwanie możliwości współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i
państwowym.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek dostosowania się do
norm przez nią przyjętych, także w zakresie ochrony środowiska. Ustawodawstwo Unii jest
zorientowane albo na ochronę określonych komponentów, albo na regulację pewnych
procesów technologicznych i produktów w celu ochrony zdrowia człowieka i środowiska.
Zawiera też dyrektywy regulujące postępowanie w związku z procesami decyzyjnymi
ważnymi dla ochrony środowiska (np. dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i
kontroli zanieczyszczeń, dyrektywa w sprawie ochrony czystości wód, itd.). Należy
podkreślić, ze niezbędnym i niezwykle istotnym czynnikiem w procesie integracji europejskiej
jest uwypuklenie roli tzw. zarządzania pro środowiskowego. Problemem szczególnej wagi dla
województwa dolnośląskiego a w tym powiatu złotoryjskiego i Gminy Pielgrzymka jest
spełnienie standardów ekologicznych Unii Europejskiej. Dojście do tych wymagań będzie
wiązało się przede wszystkim ze zmniejszeniem obciążenia środowiska odpadami, poprawą
gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawą efektywności wykorzystania energii i surowców
naturalnych.
Jakość środowiska przyrodniczego Gminy Pielgrzymka jest bardzo zróżnicowana.
Występują tu tereny o dużej wartości przyrodniczej oraz tereny poddane silniej antropopresji.
Oprócz ww. elementów, dla planowania polityki ochrony środowiska bardzo ważne są: ocena
aktualnego stanu w zakresie gospodarki i przyjęte tendencje rozwojowe na najbliższe lata
(dok. "Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego", „Strategia rozwoju gospodarczego
powiatu złotoryjskiego”) oraz działania, które zostały już podjęte w celu poprawy, bądź
utrzymania aktualnego stanu środowiska. Dodatkowym czynnikiem jest stan świadomości
ekologicznej mieszkańców miasta i gminy i chęć podejmowania działań na rzecz ochrony
środowiska, co ma istotne znaczenie dla procesu wdrażania programu.
Wdrożenie "Programu ochrony środowiska" wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów
związanych z realizacją poszczególnych działań. Oczywiście efektywność wdrażania zależy
także od stworzenia racjonalnego systemu zarządzania środowiskiem, który to system
wymusi właściwą strategię planowania budżetu. Niemniej jednak, możliwości finansowe
(środki zewnętrzne i wewnętrzne) są czynnikiem determinującym zarówno cele polityki
ochrony środowiska jak i strategię ich osiągnięcia. W ostatnich latach coraz częściej
zauważa się, że zdobycie środków finansowych na działania wynikające z wieloletniego
programu jest łatwiejsze niż na działania pojedyncze, często potrzebne, ale nie wynikające z
wieloletniej strategii.
10
III. UWARUNKOWANIA PRAWNE
Rolę, zadania i gwarancje samodzielności gminy w ustroju RP definiuje Konstytucja RP. W
zakresie jej zadań leżą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów. W sposób ogólny zasadnicze zadania gminy definiuje
Ustawa o samorządzie gminnym . W szczegółowy – sformułowane są one w około 170
ustawach, regulujących poszczególne sfery funkcjonowania administracji publicznej i
organizacji życia lokalnych społeczności.
Łączna ilość zapisów ich dotyczących wynosi blisko 800. Ponadto, samorząd gminny
korzysta z regulacji około 100 innych ustaw, na przykład Kodeksu spółek handlowych.
Ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska obejmuje w swoim zasadniczym zrębie
siedemnaście aktów prawnych, w wersji nieco rozszerzonej – dalszych dwadzieścia.
Najważniejszych aktów wykonawczych, wydanych dotąd w oparciu o zapisy tych ustaw, jest
około 160. (Najważniejsze ustawy i kompetencje z zakresu ochrony środowiska
umieszczono w aneksie niniejszego dokumentu).
Program ochrony środowiska (POŚ) z jednej strony odzwierciedla pewne ogólne zasady,
które leżą u podstaw polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, z drugiej – odwołuje
się do polityki ekologicznej naszego państwa.
Wspomniane zasady ogólne to:
- zasada zrównoważonego rozwoju, która opiera się na założeniu, że polityka i
działania w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego powinny być
prowadzone w taki sposób, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie
zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich
zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Istota zrównoważonego rozwoju jest
równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
- zasada równorzędnego dostępu do środowiska przyrodniczego, którą należy
postrzegać w następujących kategoriach:
o sprawiedliwości międzypokoleniowej – zaspokajania potrzeb materialnych i
cywilizacyjnych obecnego pokolenia, z równoczesnym tworzeniem i
utrzymywaniem warunków do zaspokojenia potrzeb innych pokoleń,
o sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej – zaspokajania potrzeb
materialnych i cywilizacyjnych grup społecznych i jednostek ludzkich w
ramach sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów
środowiska.
o równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą – zapewnienia
zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania w sensie fizycznym, psychicznym,
społecznym i ekonomicznym jednostek ludzkich, przy zachowaniu trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych wraz z ochroną różnorodności
biologicznej.
- zasada przezorności przewiduje, że rozwiązywanie pojawiających się problemów
ekologicznych powinno następować już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione
prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy
istnieje pełne naukowe jego potwierdzenie.
- zasada uspołecznienia polityki ekologicznej powinna być realizowana w gminie
poprzez stworzenie warunków do udziału obywateli w procesie kształtowania modelu
zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej,
rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki
zachowań wobec środowiska naturalnego,
- zasada „zanieczyszczający płaci” która nakłada pełną odpowiedzialność, w tym
materialną za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska
na ich sprawcę,
11
-
-
zasada prewencji która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla
środowiska naturalnego musi być podejmowane na etapie planowania przedsięwzięć
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej przy wyborze
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska oznacza
potrzebę minimalizacji nakładów inwestycyjnych na jednostkę uzyskanego efektu
ekologicznego.
Zasady do których odwołuje się „Polityka ekologiczna państwa” mają przede wszystkim na
celu:
Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz poprawę jakości
środowiska.
Przy sporządzaniu POŚ dla Gminy Pielgrzymka uwzględniono cele i działania ujęte w „II
Polityce ekologicznej państwa” oraz uszczegółowiającej ją „Polityce ekologicznej państwa na
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, „Długookresowej strategii
trwałego i zrównoważonego rozwoju – Polska 2025” i „Narodowym programie przygotowania
do członkostwa w Unii Europejskiej”.
„Program ochrony środowiska dla Gminy Pielgrzymka” przygotowano w oparciu o
następujące ustawy (wraz z aktami wykonawczymi):
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2001, Nr 142,
poz. 1591 j.t., z późniejszymi zmianami),
Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2004, Nr 92, poz.
880),
Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001, Nr 62,
poz 627 z późniejszymi zmianami),
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 13 września 1996 roku
(Dz. U. 1996, Nr 132, poz. 662, z późniejszymi zmianami),
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 roku (Dz.
U. 2001, Nr 63, poz. 638, z późniejszymi zmianami),
Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z 19 czerwca
1997 roku (Dz. U. 1997, Nr 101, poz. 628, z późniejszymi zmianami),
Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z 27 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 100,
poz. 1085, z późniejszymi zmianami),
Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000 roku (Dz. U. 2000, Nr 89, poz.
991),
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku (Dz. U. 1995,
Nr 16, poz. 78, z późniejszymi zmianami),
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 roku (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 j.t., z późniejszymi zmianami),
Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 (Dz. U. 2000, Nr 56, poz. 679 j.t., z
późniejszymi zmianami),
Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków z 7 czerwca 2001roku, (Dz. U. 2001, Nr 72, poz. 747, z późniejszymi
zmianami).
12
Zaproponowane w programie działania są adekwatne do kompetencji organów
samorządowych szczebla gminnego i odwołują się do przepisów prawnych, obowiązujących
na dzień jego sporządzenia. Ponadto „Program ochrony środowiska dla Gminy Pielgrzymka”
jest skoordynowany z obecnie obowiązującymi następującymi dokumentami planistycznymi:
-
Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa
dolnośląskiego wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wydany przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego
Strategia rozwoju gospodarczego Powiatu Złotoryjskiego
Program Ochrony Środowiska Powiatu Złotoryjskiego
13
IV. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU
Integracja Polski z Unią Europejską nakłada wymóg dostosowywania wielu standardów do
obowiązujących w krajach Unii. Oznacza to, że również metodologia, struktura, zawartość, a
także sam proces opracowywania programu ochrony środowiska powinny być zgodne ze
standardami stosowanymi w krajach Unii Europejski
Nowoczesne planowanie polityki ochrony środowiska wymaga zintegrowania jej z politykami
innych sektorów. Dlatego niniejszy Program podaje nie tylko długoterminową politykę w
zakresie poszczególnych kierunków rozwojowych gminy i ich konsekwencji dla środowiska,
ale także politykę w zakresie poszczególnych elementów środowiska i uciążliwości. Taka
konstrukcja Programu w jasny sposób nawiązuje do zasady zrównoważonego rozwoju.
Proces konstruowania Programu prowadzony był w oparciu o tzw. otwarte planowanie.
Biorąc pod uwagę założenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego kraju,
uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa i Unii Europejskiej, strategię
rozwoju województwa dolnośląskiego i powiatu złotoryjskiego i zachowując specyfikę tego
obszaru, można poprzez "otwarty" proces tworzenia zdefiniować politykę ochrony
środowiska, która będzie akceptowana przez głównych "aktorów" włączonych w zagadnienia
ochrony środowiska i rozumiejących ideę zrównoważonego rozwoju regionu.
Dlatego też, opracowując ten Program, zwrócono szczególną uwagę, już w początkowych
jego etapach, na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy administracją samorządową
szczebla powiatowego oraz administracją samorządową szczebla gminnego. Takie
podejście prowadzi do zaangażowania wielu stron w proces opracowywania Programu
(umożliwia im generowanie własnych idei co do kierunków polityki ochrony środowiska,
opracowywania strategii lub rozwiązywania konkretnych problemów), co w efekcie ułatwia
proces jego wdrażania.
Metodyka konstruowania Programu oparta była o kilka elementów, wśród których
najważniejszymi były:
- Przegląd i ocena aktualnych danych o stanie środowiska powiatu złotoryjskiego i
Gminy Pielgrzymka.
- Precyzowanie potrzeb Gminy Pielgrzymka w oparciu o "Program zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego", „Strategię rozwoju
województwa dolnośląskiego” oraz "Strategia rozwoju gospodarczego powiatu
złotoryjskiego" i „Program Ochrony Środowiska Powiatu Złotoryjskiego” oraz
spotkania i warsztaty robocze z przedstawicielami administracji samorządowej
szczebla powiatowego i gminnego oraz społeczności lokalnych.
- Określenie zasad budowy Programu i jego wdrażania zgodnie z II Polityką
Ekologiczną Państwa ustanowioną w nawiązaniu do ustawodawstwa unijnego,
ukierunkowanego na zintegrowaną ochronę wszystkich elementów środowiska - jako
całości oraz dopasowanie Programu do wytycznych zawartych w ustawie "Prawo
ochrony środowiska", a dotyczących gminnych programów ochrony środowiska.
- Opracowanie celów (do 2011 roku) i sposobu ich realizacji do roku 2007 (plan
operacyjny).
- Uznanie konieczności weryfikacji celów w odstępach 2 - 4 letnich.
Program został oparty o dane istniejące, a w przypadku potrzeby przeprowadzenia
dodatkowych ekspertyz czy opracowań, wpisano je jako niezbędne do wykonania w ramach
realizacji celów krótkoterminowych.
Koncepcja Programu przewiduje sformułowanie zbioru celów ekologicznych oraz działań
niezbędnych dla ich osiągnięcia. Określenie zbioru celów odbywa się w ścisłym związku z
przewidywanym rozwojem poszczególnych dziedzin gospodarki powiatu i gminy, określonym
w dokumencie strategii rozwoju powiatu.
Na tle głównych dziedzin rozwoju i związanych z nimi kierunków presji na środowisko oraz
na podstawie diagnozy i prognozy stanu środowiska a także uwarunkowań polityki
14
ekologicznej następuje sformułowanie celów średniookresowych ochrony środowiska do
roku 2010.
Cele średniookresowe stanowią podstawę dla określenia planu operacyjnego (do 2007
roku), z których następnie wynikają działania główne, pod które mogą być podpisywane
konkretne projekty.
"Program ochrony środowiska Gminy Pielgrzymka" został przygotowany przy aktywnej
konsultacji z samorządem szczebla powiatowego i gminnego.
W trakcie realizacji Programu odbyły się warsztaty robocze z udziałem przedstawicieli
jednostek administracji samorządowej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo ochrony środowiska” i „Wytycznymi do sporządzania
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” duży nacisk położono
na proces opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu
jest włączanie społeczności lokalnych zarówno w przygotowanie programu jak i jego
wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną
uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji i
organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społecznogospodarczego miasta.
W procesie tym zwanym procesem otwartego planowania wykorzystano takie narzędzia jak:
- warsztaty robocze,
- spotkania robocze,
- bieżące konsultacje ze specjalistami lokalnymi.
W wyniku takiego prowadzenia prac, w tworzenie Programu zaangażowanych było wiele
stron.
Projekt Programu Gminnego, opracowany we współpracy z wieloma partnerami, uzgodniony
po przyjęciu przez organ wykonawczy Gminy Pielgrzymka zostaje skierowany do
zaopiniowania przez odpowiednie Komisje Rady Powiatu i Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. Końcowym etapem proceduralnym, kończącym prace nad Programem jest
przyjęcie Programu przez Radę Gminy w formie uchwały.
15
V.
UWARUNKOWANIA
MIĘDZYNARODOWE,
KRAJOWE,
WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIELGRZYMKA
1. ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROGRAMU
Przyjęte założenia określające istniejące uwarunkowania oraz przestrzeń formalną oraz
prawną dla opracowania programu ochrony środowiska opierają się na uwarunkowaniach
zewnętrznych i wewnętrznych.
Uwzględniono zarówno uwarunkowania wyższego rzędu mające znamiona „uniwersalnych”
przynajmniej w kontekście mezoregionalnym – czyli dotyczących zarówno Gminy
Pielgrzymka jak i terenów sąsiednich w obrębie obowiązującego systemu prawnego (prawa
polskiego jak i międzynarodowego). Traktowane są w niniejszym opracowaniu jako
uwarunkowania zewnętrzne. Druga grupa uwarunkowań jest związana z zamierzeniami
rozwojowymi gminy, które to dość precyzyjnie delimitują przyszły kształt rozwoju w zakresie:
gospodarczym, społecznym jak i w kontekście ładu środowiskowo - przestrzennego Gminy
Pielgrzymka.
2. SYNTEZA WYTYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
Podstawowe założenia polityki ekologicznej
VI Program działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001 –
2010 podkreśla, ze realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę
środowiska i jakości życia obywateli UE. Komisja Europejska wśród czterech priorytetowych
obszarów działań wymienia "środowisko i zdrowie". VI Ramowy program działań UE podnosi
rangę ochrony gleb i powierzchni ziemi. Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa,
a także i województwa dolnośląskiego, w tym obszarze jest zapobieganie zagrożeniom
zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe.
3. SYNTEZA WYTYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z POLITYKI EKOLOGICZNEJ
PAŃSTWA.
Założenia zawarte w "Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010" przyjętej uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
maja 2003 r. przewidują realizację celów i zadań o charakterze systemowym. Dokument ten
wynika z realizacji wymogów cyklicznego sporządzania tego typu opracowań co zostało
zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska. Dokument ten jest aktualizacją i
uszczegółowieniem długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”. Odnosi to się głownie
do priorytetowych kierunków działania określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej
w dziedzinie środowiska. "Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" nie posiada właściwego programu
wykonawczego.
Częściowo adekwatne dla zdefiniowanych w powyższym dokumencie celów jest „Program
wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010” opracowany w roku
2002 r. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska przygotowane przez
Ministerstwo Środowiska wskazują, iż cele i działania ujęte w „Polityce ekologicznej państwa
na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, oraz ujęte w tabelach
w „Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010”
przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne, powinny być wykorzystywane przy
sporządzaniu miedzy innymi powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska w
trojaki sposób, jako:
- podstawa wyjściowa do określenia zadań;
16
analogię do sformułowania regionalnych lub lokalnych wskaźników osiągniętych
celów;
- inspirację do wprowadzenia tożsamych zadań na szczeblu regionalnym i lokalnym.
- Komentowane dokumenty Wskazują wytyczne w zakresie ochrony ochrona
dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody z
szczególnym uwzględnieniem:
- ochrony przyrody i krajobrazu;
- ochrony i zrównoważony rozwój lasów;
- ochrony gleb;
- ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych;
- biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Jednym z głównych celów przedstawionych w Polityce jest zrównoważone wykorzystanie
surowców, materiałów, wody i energii w tym:
- materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość gospodarki;
- wykorzystanie energii odnawialnej;
- kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią;
- oraz dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego z
uwzględnieniem:
o podstawowych założeń dotyczących relacji "środowisko zdrowie";
o jakości wód;
o zanieczyszczenie powietrza;
o gospodarowanie odpadami;
o chemikalia w środowisku;
o poważne awarie przemysłowe;
o oddziaływanie hałasu;
o oddziaływanie pól elektromagnetycznych.
-
Kolejnym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Plan przewiduje cykliczną ocena
realizacji polityki ekologicznej z uwzględnieniem monitoringu i obiegu informacji o stanie
środowiska oraz wskaźników skuteczności polityki, oceny i raporty. Polityka wstępnie
szacuje również nakłady na realizację wyznaczonych celów w latach 2003-2006 i
perspektywicznie do 2010 r.
4.
UWARUNKOWANIA
ZEWNĘTRZNE
EKOLOGICZNEJ
PRZYJĘTEJ
PRZEZ
DOLNOŚLĄSKIEGO.
WYNIKAJĄCE
Z
POLITYKI
SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
4.1 Uwarunkowania wynikające ze „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego"
Najważniejszym dokumentem będącym podstawą programowania rozwoju województwa jest
“Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego”. Wojewódzkie programy, w tym program
ochrony środowiska, są realizacją tej strategii.
Zgodnie ze "Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego” oraz, racjonalne wykorzystanie
zasobów środowiska wyraża przyjęta domena środowiskowa:
„Bogate i różnorodne zasoby środowiskowe są jednym z głównych atutów
naszego regionu. Część z nich objęta jest już ochroną prawną. System ochrony
prawnej wymaga jednak uzupełnienia. Szczególną jednak uwagę należy
zwrócić na harmonijne łączenie wymogów ochrony przyrody z możliwościami
udostępnienia (zwłaszcza turystycznego) istniejących zasobów naturalnych
oraz ich gospodarczego wykorzystania.
W pracach nad Programem wykorzystano przedsięwzięcia sprecyzowane w ramach
następujących celów:
17
Integracja dolnośląska, w tym:
A.1. Sanacja szeroko rozumianego krajobrazu Dolnego Śląska jako czynnik wspomagający
rozwój patriotyzmu lokalnego
A.3. Szerzenie wiedzy krajoznawczej i przyrodniczej o Dolnym Śląsku
Renesans cywilizacyjny, w tym:
B.1. Całościowe oczyszczenie zlewni rzek
B.2. Ochrona źródłowych odcinków rzek i ujęć wody pitnej
B.4. Renaturyzacja cennych ekosystemów w tym zalesienia, zwiększenie bioróżnorodności
B.5. Ochrona i eksponowanie walorów przyrody i krajobrazu, zwłaszcza terenów górskich
B.6. Rekultywacja terenów zdegradowanych (górniczych, poprzemysłowych i byłych
poligonów).
Społeczeństwo obywatelskie, w tym:
C.1. Konsekwentne stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju
C.2. Partnerska współpraca z organizacjami i ruchami ekologicznymi
C.3. Właściwe ukształtowanie systemu obszarów prawnie chronionych i ich odpowiednie
udostępnianie turystyce
C.4. Stymulowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy ładu przestrzennego
Innowacyjna gospodarka, w tym:
D.1. Budowa całościowego systemu segregacji i utylizacji odpadów, obejmująca w
szczególności utylizację odpadów niebezpiecznych
D.2. Działania na rzecz zmniejszenia niskiej emisji i zanieczyszczeń komunikacyjnych
D.3. Oszczędna eksploatacja zasobów naturalnych, w tym wód podziemnych i gleby
D.4. Przezorność w udostępnianiu terenów cennych przyrodniczo działalności gospodarczej
D.5. Wsparcie dla inicjatyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Otwarcie na świat, w tym:
E.1. Europejskie standardy czystości i ładu przestrzennego zwłaszcza wzdłuż tras
komunikacyjnych
E.3. Regionalne działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
4.2 Uwarunkowania wynikające z "Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska województwa dolnośląskiego”
"Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego” ma
za zadanie przyczynić się nie tylko do rozwiązywania istniejących problemów, ale również
takiego ukierunkowania działań, które pozwoliłoby przeciwdziałać zagrożeniom mogącym
pojawić się w przyszłości. W programie uwzględnione zostały wszystkie zagadnienia z
zakresu ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co powinno dopomóc we
właściwym dobraniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju regionu.
Nadrzędny, długoterminowy cel programu sformułowany jest następująco:
Harmonijny zrównoważony rozwój województwa, w którym wymagania
ochrony środowiska nie tylko mają istotny wpływ na przyszły charakter
regionu, ale również wspierają jego rozwój gospodarczy.
18
Wojewódzkie priorytety programu ochrony środowiska
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
Zmniejszenie uciążliwości hałasu,
Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ich ochrona,
Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko,
Podniesienie jakości gleb,
Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie,
Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej,
Ograniczenie wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
Rozwój edukacji ekologicznej,
Rozwój komunikacji społecznej,
5.
UWARUNKOWANIA
ZEWNĘTRZNE
WYNIKAJĄCE
Z
EKOLOGICZNEJ
PRZYJĘTEJ
PRZEZ
SAMORZĄD
ZŁOTORYJSKIEGO.
POLITYKI
POWIATU
5.1 Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju gospodarczego powiatu
złotoryjskiego”
Strategiczne cele rozwoju powiatu i jego misja.
Osią strategii rozwoju gospodarczego Regionu jest jej misja – stanowi ona jeden z rezultatów
przeprowadzonego procesu planowania strategicznego. Misja wyznacza, w sposób
najbardziej ogólny, kierunek dalszych, określonych w niniejszej strategii, działań.
Region nową rzeczywistość społeczną i ekonomiczną tworzy na bazie swoich obecnych
zasobów i dobrych tradycji historycznych, w kierunku restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa, dbając o rozwój przedsiębiorczości i wiedzy, stanowiąc przyjazną i atrakcyjną
turystycznie krainę Gór Kaczawskich, o dużych walorach krajobrazowych i geologicznych.
Misja jest zwięzłym opisem docelowego, oczekiwanego stanu i zakresu funkcji spełnianych
przez Region wobec jego mieszkańców i otoczenia. Stan opisywany w misji ma charakter
idealny, a jego osiągnięcie powinno być zasadniczym celem wszelkich działań
podejmowanych przez społeczność Regionu i jego władze. Zgodnie z powyższym
postulatem wszystkie cele strategiczne w ramach strategii odwołują się do zadeklarowanej
misji - zaproponowane w ich ramach programy operacyjne i zadania prowadzić będą do
postulowanego w misji stanu docelowego.
Założenia wynikające ze „Strategii rozwoju gospodarczego powiatu złotoryjskiego” skupiają
się na następujących działaniach:
Rozwój turystyki kwalifikowanej.
Cele strategiczne:
- Wypromować Region jako obszar unikatowych atrakcji turystycznych
krajobrazowych, bogaty w minerały, kruszce i kamienie szlachetne.
- Ułatwić dostęp do najbardziej interesujących atrakcji Regionu
i
Rozwój przedsiębiorczości lokalnej,
Cele strategiczne:
- Ułatwić dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania i doradztwa w celu
tworzenia nowych miejsc pracy i wzmacniania konkurencyjności lokalnej gospodarki
19
Przeciwdziałanie bezrobociu, w tym poprzez odpowiednie kształtowanie kwalifikacji i
umiejętności zawodowych lokalnych zasobów ludzkich,
Cele strategiczne:
- Stworzyć długofalową ofertę szkoleniową dla mieszkańców Regionu powodującą
podniesienie ich szans na rynku pracy, w tym w zakresie podejmowania samodzielnej
działalności gospodarczej.
- Doprowadzić, współpracując z lokalnymi pracodawcami, do ściślejszego powiązania
programów nauczania szkół Regionu z potrzebami rynku pracy.
Rozwój obszarów wiejskich w Regionie.
Cele strategiczne:
- Zapewnić warunki do rozwoju zróżnicowanej działalności gospodarczej na terenach
wiejskich przyczyniającej się do wzrostu dochodów mieszkańców wsi
Nadmienić tu należy, iż zagadnienia związane z ochroną środowiska występują w stopniu
raczej niewielkim. Niewątpliwie pozostawiono większe możliwości kolejnemu dokumentowi
planistycznemu jakim jest Program ochrony środowiska powiatu złotoryjskiego. Zarówno
„Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego” jak i „Program zrównoważonego rozwoju i
ochrony środowiska województwa dolnośląskiego” stwarzają dość szerokie ramy zachowań.
Niewątpliwie strategia będąca dokumentem wyższego rzędu określając cele w ich
wzajemnym, hierarchicznym i chronologicznym uporządkowaniu oraz wyznaczając środki,
które trzeba wykorzystać do osiągnięcia tych celów nie traktuje ochrony środowiska jako celu
wyższego rangą. Pojawia się jako jeden z elementów będących raczej swoistym
uwarunkowaniem niż szansą regionu.
5.2 Uwarunkowania
złotoryjskiego”
wynikające
ze
"Programu
Ochrony
Środowiska
powiatu
"Program ochrony środowiska powiatu złotoryjskiego” podobnie jak jego odpowiednik
wyższego szczebla ma za zadanie przyczynić się nie tylko do rozwiązywania istniejących
problemów, ale również takiego ukierunkowania działań, które pozwoliłoby przeciwdziałać
zagrożeniom mogącym pojawić się w przyszłości. W programie uwzględnione zostały
wszystkie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio powiązanych,
co powinno dopomóc we właściwym dobraniu działań zmierzających do zrównoważonego
rozwoju powiatu.
Nadrzędny, długoterminowy cel programu sformułowany jest następująco:
„Rozwój powiatu, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny i społeczny w
harmonii z wymogami ochrony środowiska.”
Powiatowe priorytety programu ochrony środowiska
CELE DŁUGOOKRESOWE
P.K. - Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej
G. Dążenie do podnoszenia i utrzymywania jak najwyższej jakości gleb.
O. Systematyczne podnoszenie poziomu ograniczenia negatywnego oddziaływania
odpadów na środowisko.
W. - Osiągniecie jak najwyższej jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ich
ochrona.
P. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.
20
S. Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie.
H. Minimalizowanie uciążliwości hałasu.
NZŚ.- Działania na rzecz ograniczenie możliwości wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska.
E. Podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie
K.Otwarta i dwustronna komunikacja pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi
w ochronę środowiska.
CELE ŚREDNIOOKRESOWE
PK.1 - Określenie zasobów przyrodniczych
PK.2 - Objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
PK.3 - Utrzymanie i podniesienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
PK.4 - Powiększenie zasobów leśnych i zapewnienie ich kompleksowej ochrony
PK.5 - Rozwój terenów zieleni w miastach i na terenach wiejskich.
G.1- Ograniczenie procesu degradacji gleb.
G.2- Rekultywacja gleb zdegradowanych.
O.1- Podnoszenia standardów gospodarki odpadami przemysłowymi
O.2- Podnoszenia standardów gospodarki odpadami komunalnymi
W.1- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (w szczególności na terenach
wiejskich)
W.2- Zmniejszenie zużycia wody.
W.3- Ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego niekontrolowanymi spływami
powierzchniowymi.
W.4- Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
W.5- Zwiększanie małej retencji.
W.6- Ochrona zasobów wód podziemnych.
P.1- Dalsze ograniczenie emisji z zakładów pracy
P.2- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł niskiej emisji.
P.3- Zmniejszenie
zanieczyszczenia
powietrza
pochodzącego
ze
źródeł
komunikacyjnych.
S.1- Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania surowców
mineralnych.
S.2- Zabezpieczenie złóż perspektywicznych i prognostycznych.
H.1- Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego.
H.2- Zmniejszenie uciążliwości hałasu przemysłowego.
NZŚ.1- Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością produkcyjną
przedsiębiorców.
NZŚ.2- Zapewnienie bezpieczeństwa przewozu drogowego i kolejowego materiałów
niebezpiecznych.
E.1- Rozwój edukacji ekologicznej
K.1- Rozwój i doskonalenie komunikacji społecznej
CELE KRÓTKOOKRESOWE
Cel P.K. 1.1. – Dokładne rozeznanie walorów przyrodniczych
Cel P.K. 2.1 – Rozbudowa systemu obszarów chronionych
Cel P.K. 2.2 – Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach
Cel P.K. 3.1 – Ograniczenie procesu fragmentacji środowiska, zachowanie I odnowa
korytarzy ekologicznych
Cel P.K. 4.1 – Zwiększenie lesistości I poprawa gospodarki leśnej (zwłaszcza w lasach
prywatnych)
Cel P.K. 5.1 – Zwiększenie obszaru terenu zieleni
Cel G.1.1
– Zmniejszenie degradacji związanej z działalnością rolniczą
Cel G.1.2
– Ograniczenie zanieczyszczenia metalami ciężkimi
21
Cel G.1.3
– Zmniejszenie degradacji wynikającej z zakwaszenia gleb
Cel G.2.1
– Stopniowa rekultywacja gleb zdegradowanych w wyniku działalności
Cel O.1.1
– Zmniejszanie ilości produkowanych odpadów przemysłowych
Cel O.1.2
– Wzrost gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych
Cel O.1.3
– Ograniczenie zagrożenia stwarzanego przez odpady niebezpieczne
Cel O.2.1
– Minimalizacja ilości odpadów komunalnych
Cel O.2.2
– Zmniejszenie uciążliwości spowodowanych przez niewłaściwe składowanie
odpadów
Cel O.2.3
– Wprowadzenie systemów selektywnej zbiórki i powtórnego wykorzystania
odpadów
Cel O.2.4
– Sukcesywne likwidowanie istniejących i zapobieganie powstawaniu nowych
dzikich wysypisk
Cel O.2.5
– Właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w strumieniu
odpadów komunalnych
Cel W.1.1
– Redukcja ścieków nie oczyszczonych
Cel W.2.1
– Minimalizowanie poboru wody
Cel W.3.1
– Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych
Cel W.4.1
– Poprawa działań w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej
Cel W.5.1
– Odbudowa, modernizacja i rozwój systemów małej retencji
Cel W.6.1
– Ochrona zbiorników i ujęć wód podziemnych
Cel W.7.2
– Ograniczenie poboru wód podziemnych
Cel P.1.1
– Zmniejszanie liczby zakładów przemysłowych emitujących nadmierną
Cel P.2.1
– Stopniowa likwidacja źródeł niskiej emisji
Cel P.2.2
– Skuteczny wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii
Cel P.3.1
– Poprawa systemu dróg w powiecie
Cel P.3.2
– Wzrost wykorzystania alternatywnych dla samochodów środków komunikacji
Cel P.3.3
– Poprawa płynności ruchu
Cel P.3.4
– Popraw stanu technicznego pojazdów
Cel S.1.1
– Ograniczenie sytuacji konfliktowych powstających na styku przemysłu
wydobywczego i ochrony środowiska
Cel S.1.2
– Racjonalizacja wykorzystania zasobów mineralnych
Cel S.1.4
– Dalsza rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności
Cel S.2.1
– Ochrona zasobów perspektywicznych i prognostycznych
Cel H.1.1
– Zmniejszenie uciążliwości hałasu pochodzącego z ruchu drogowego
Cel H.2.1
– Stopniowe ograniczenie uciążliwości hałasu przemysłowego
Cel NZŚ.1.1 – Doskonalenie procedur przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń związanych z
działalnością produkcyjną przedsiębiorców
Cel NZŚ.1.2 – Posiadanie raportów bezpieczeństwa dla wszystkich instalacji mogących
spowodować nzś
Cel NZŚ.2.1 – Ograniczenie nzś związanych z transportem drogowym i kolejowym
materiałów niebezpiecznych
Cel E. 1.1.
– Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu edukacji ekologicznej
Cel K. 1.1.
– Wprowadzenie mechanizmów komunikowania się i współpracy ze
społeczeństwem
22
VI. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY PIELGRZYMKA
1. STRUKTURA MIESZKAŃCÓW
Gmina Pielgrzymka leży w zachodniej części Pogórza Kaczawskiego. Gmina położona jest w
zlewni Kaczawy w dorzeczu rzek Skora i Czermnica.
Pod względem administracyjnym gmina Pielgrzymka położona jest w zachodniej części
powiatu złotoryjskiego w województwie dolnośląskim. Od północy graniczy ona z gminami
Warta Bolesławiecka i Zagrodno od wschodu z gminą wiejską Złotoryja, od południa z z
gminą Świerzawa, a od zachodu z gminą Wleń i Lwówek Śląski.
Powierzchnia gminy wynosi 105,15 km2 i zamieszkuje ją 4 904 mieszkańców. Gęstość
zaludnienia wynosi 45,7 osób na km2.
Gmina Pielgrzymka obejmuje administracyjnie 9 sołectw, władze gminy wiejskiej mają
siedzibę w Pielgrzymce.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sołectwo
Wieś Czaple
Wieś Jastrzębnik
Wieś Nowa Wieś Grodziska
Wieś Nowe Łaki
Wieś Pielgrzymka
Wieś Proboszczów
Wieś Sędzimirów
Wieś Twardocice
Wieś Wojcieszyn
Ludność
320
140
860
30
773
1097
448
664
572
Gmina Pielgrzymka zaliczana była dawniej do gmin o wysokiej produkcyjności rolniczej.
Obecnie mimo, że posiada znaczący udział użytków rolnych w strukturze użytkowania
powierzchni gminy, znacznie obniżyła swoją produktywność. Jest to gmina o charakterze
typowo rolniczym i nadal posiada duży potencjał gospodarczy w tej dziedzinie. Zmiany
strukturalne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie w rolnictwie, osłabiły
rozwój gminy. Pogłębiło to również bezrobocie na wsi oraz pogorszyło warunki bytowe
ludności wiejskiej i miejskiej zatrudnionej kiedyś w PGR, SKR i RSP. Wskutek malejącej
opłacalności produkcji rolnej i wyjątkowo niekorzystnych w ostatnich latach warunkach
atmosferycznych oraz braku podmiotów skupujących płody rolne, postępuje degradacja
gospodarstw i ubożenie rolników oraz ich rodzin.
2. STRUKTURA GRUNTÓW
Z ogólnej powierzchni gminy Pielgrzymka (10 515 ha), ponad 2/3 stanowią użytki rolne. Na
lasy i grunty leśne przypada 18% powierzchni a pozostałe tereny (drogi, wody, obszary
zabudowane, nieużytki kamieniołomy) stanowią około 8% ogólnej powierzchni gminy.
23
Inne
2%
Tereny
zabudowa
ne
6%
Lasy
18%
Gruntu
uzytkowan
e rolniczo
74%
Rys. Struktura zagospodarowania terenu
w gminie
W ogólnej powierzchni użytków rolnych, które zajmują na terenie gminy 7 734 ha, na grunty
orne przypada 79,94% (58,8% powierzchni całej gminy). Sady zajmują 0,5% (0,3%
powierzchni całej gminy) natomiast łąki 9,99% (7,35% powierzchni gminy) a pastwiska
9,55% (7,02% powierzchni gminy).
łąki
10%
pastw iska
10%
sady
1%
grunty
orne
79%
Rys. Struktura użytkowania
rolnych w gminie
gruntów
Gmina Pielgrzymka leży w zachodniej części Pogórza Kaczawskiego i posiada wybitne
walory krajobrazowe dla rozwoju turystyki w tym rezerwat przyrody „Ostrzyca
Proboszczowicka” z otaczającą strefą chronionego krajobrazu. W zachodniej części gminy w
rejonie wsi Czaple, występują duże kompleksy leśne o doskonałych warunkach dla
amatorów zbieractwa jagód i grzybów. Przez obszar gminy przebiegają szlaki turystyczne –
Szlak wygasłych wulkanów, Szlak zamków piastowskich, i inne. Brak zaplecza turystycznego
zwłaszcza w rejonie wsi Proboszczów, Twardocice i Czaple uniemożliwiają stworzenie
odpowiednich warunków do wypoczynku odwiedzającym gminę turystom.
3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY GMINY
Transport drogowy - oparty jest o drogę wojewódzką nr 364, relacji Złotoryja - Lwówek
Śląski.
Transport kolejowy – przez obszar gminy przebiega linia kolejowa relacji Złotoryja – Lwówek
Śląski, która została wyłączona z ruchu pociągów.
Obsługa komunikacyjna gminy opiera się wyłącznie na komunikacji samochodowej.
24
VII. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I WARUNKI KLIMATYCZNE
Obszar całej gminy podzielony jest pomiędzy dwa regiony fizjograficzne. Większa, północna
jej część położona jest w regionie Pogórza Kaczawskiego, jedynie niewielka położona na
południowych krańcach część obszaru leży w Górach Kaczawskich. Na obszarze pogórza
Kaczawskiego wyróżnia się kilka mikroregionów. W zachodniej części gminy występują
Wzniesienia Płakowickie z najwyższym wzniesieniem – G. Świątek (330 m npm), od północy
– pomiędzy Bobrem a Skorą – rozciąga się podłużne obniżenie, zwane Rowem Zbylutowa.
Od Wschodu rozpościera się Dział Jastrzębnicki, leżący pomiędzy dolinami Skory i Kaczawy.
Sama Pielgrzymka położona jest na skraju Kotliny Proboszczowa. Z nią styka się od
południa Wysoczyzna Ostrzycy, której nazwę dało najwyższe wzniesienie gminy, a zarazem
Pogórza Kaczawskiego – Ostrzyca (501 m npm). Góruje ona 200 – 250 m nad dnem Kotliny
Proboszczowa. Powierzchnia gminy pod względem morfologicznym jest bardzo
zróżnicowana i kształtuje się na rzędnych 199,5 m npm w dolinie Skory do 501 m npm (Góra
Ostrzyca).
Krajobraz Pogórza Kaczawskiego ukształtowany został głównie podczas ruchów
górotwórczych w erze kenozoicznej, ściślej w okresie trzeciorzędu. Towarzyszyła im potężna
działalność wulkaniczna, której pozostałością są odosobnione stożki powulkaniczne takie jak
Ostrzyca, Świątek i Kamienna w pobliżu Pielgrzymki. Oprócz bazaltów występują tu skały
osadowe, pochodzące z ery mezozoicznej. Są to zwłaszcza piaskowce: czerwone, białe i
tzw. Pustynne z triasu. Znajdują się głównie między Rochowem i Czaplami, na Kamiennej i
sąsiedniej Długocie oraz na Świątku. Pomiędzy Nową Wsią Grodziską i Czaplami, jak tez w
najbliższych okolicach Pielgrzymki (w kierunku Jastrzębnika), zalegają piaskowce ciosowe
górnej kredy. Ogólnie zauważalny jest pas piaskowców kredowych ciągnący się od
Jerzmanic Zdroju (gm. Złotoryja) poprzez Pielgrzymkę, Twardocice do Czapli. W okresie
czwartorzędu Pogórze pokrywał lądolód po którym pozostały:
- liczne piaski i żwiry wodnolodowcowe – tworzące pokrywy sandrowe, zaznaczające się w
terenie jako rozległe kopulaste wzniesienia, znacznie zdenudowane np. w rejonie
Sędzimirowa, Pielgrzymki, Twardocic i Proboszczowa oraz
- płaty glin morenowych np. w rejonie Proboszczowa
Do form pochodzenia eolicznego należy zaliczyć pokrywy glin pyłowych, lessopodobnych.
Powierzchnie tych pokryw są prawie płaskie, nie uwypuklające się w rzeźbie terenu.
Formy pochodzenia rzecznego to terasy akumulacyjne młodsze i starsze w dolinach
rzecznych Skory i Czermnicy.
Cały obszar gminy Pielgrzymka leży w regionie termicznym IV – przedgórskim, gdzie
wzniesienia średnie nie przekraczają 450 m npm.
Region ten charakteryzuje się następującymi cechami klimatycznymi:
Lp.
1
2
3
4
5
Mierzony wskaźnik
Średnia roczna temperatura
Średnia temperatura IV - IX
Lato trwa
Ilość dni z przymrozkami
Suma roczna opadów
Wartość
7,5 – 7,8OC
Poniżej 14OC
Poniżej 90 dni
100 dni
700 mm
Opad atmosferyczny tego regionu ma cechy kontynentalne. Minimum opadów przypada na II
i drugorzędnie na III, I, XII. Suma opadów wyraża wyraźną korelację z wysokością i
ekspozycją terenu. Dominującym kierunkiem wiatrów na terenie gminy są wiatry o kierunku
zachodnim (do 28,6%). Minimum częstotliwości mają wiatry z kierunków północnych. Cisza
wynosi 6,1%.
25
VIII. ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ
1. ROZPOZNANIE, STAN I FORMY OCHRONY PRZYRODY
W podziale geobotanicznym Polski obszar opracowania położony jest w Okręgu Sudetów
Zachodnich wchodzącego w skład Prowincji Górskiej Hercyńsko – Sudeckiej. Szczególną
cechą flory i szaty roślinnej obszaru badanego jest obecność roślin i zespołów roślinnych
związanych z wapiennym podłożem. Wiele gatunków roślin wapieniolubnych znanych jest z
obszaru Sudetów Zachodnich wyłącznie z Gór Kaczawskich.
Najcenniejszym przyrodniczo obiektem w gminie jest Ostrzyca Proboszczowicka. Jest to
rezerwat florystyczny o powierzchni 3,81 ha, otoczony obszarem chronionego krajobrazu o
powierzchni 1190 ha. Ścisłą ochroną objęty jest fragment stożka wulkanicznego 501 m npm.
Celem ochrony jest zachowanie endemicznej roślinności naskalnej oraz najpiękniejszych w
Polsce gołoborzy bazaltowych. Jest to miejsce występowania populacji takich gatunków jak:
lilia złotogłów, podkolan biały, naparstnica zwyczajna. O jej unikalnej wartości decydują także
walory geologiczne i morfologiczne. Jest to jedna z kulminacji całego Pogórza
Kaczawskiego. W części wzgórza objętego ochroną odnotowuje się intensywne odtwarzanie
naturalnych zbiorowisk leśnych (lipowo – klonowych).
Rzadkie gatunki fauny i flory występują także w następujących miejscach:
- na południe od Czapli – obfite stanowisko wiciokrzewu pomorskiego
- na południe od Twardocic – obfite stanowisko śnieżycy wiosennej
- zbocze nieczynnego kamieniołomu Pielgrzymka – zimowisko nietoperzy
- partia szczytowa Góry Świątek – flora i zjawiska geologiczne
- rzeka Czermnica wraz z przyległymi łąkami i zadrzewieniami – ciek o nie zniszczonej
strukturze koryta poprzez tzw. prace melioracyjne
2. PRZYRODA OŻYWIONA
Do tworów przyrody ożywionej najczęściej obejmowanych ochroną jako pomniki przyrody
należą pojedyncze drzewa lub ich skupienia, które wyróżniają się znacznymi wymiarami,
sędziwym wiekiem, osobliwą formą lub rzadkim występowaniem.
W gminie Pielgrzymka odnotowane są następujące pomniki przyrody ożywionej:
Pielgrzymka
- lipa drobnolistna o obwodzie 595 cm, wiek około 400 lat
- dąb szypułkowy „Bartuś” o obwodzie 505 cm i wysokości 20 m – wiek 350 lat
- sosna wejmutka o obwodzie 320 cm
Wojcieszyn
- lipa drobnolistna, obwód 355 cm, wiek 200 lat, wysokość20 m
Nowa Wieś Grodziska
- dąb szypułkowy o obwodzie 420 cm, wiek 300 lat, wysokość 25 m
Twardocice
- wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 430 cm
- dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm i wysokości 20 m
Proboszczów
- dwa klony srebrzyste o obwodzie 340 cm
26
-
dąb kaukaski o obwodzie 240 cm
dąb szypułkowy o obwodzie 470 cm
Wśród wielu form zieleni współtworzących krajobraz, niemałą rolę odgrywają parki
podworskie. Występują one w Nowej Wsi Grodziskiej, Twardocicach, Pielgrzymce i
Proboszczowie.
- Park w Nowej Wsi Grodziskiej – park naturalistyczny założony w połowie XIX w.
Zajmuje powierzchnię 6,5 ha w tym powierzchnia lustra wody 0,22 ha. Z polanką
widokową w części centralnej.
- Park w Twardocicach – założony w połowie XIX w stylu angielskim o powierzchni
2,29 ha, obiekt zdewastowany
- Park w Pielgrzymce – założony w XVIII w. Przekształcony z czasem w park angielski,
obecna powierzchnia parku wynosi 2,42 ha
- Park w Proboszczowie – park typu krajobrazowego, malowniczo położony na zboczu
wzgórza, o powierzchni 9,49 ha, założony w połowie XIX w, połączony szlakiem
spacerowym z Ostrzycą Proboszczowicką.
3. PRZYRODA NIEOŻYWIONA
Obszar Gminy Pielgrzymka odznacza się bardzo urozmaiconą budową geologiczną. Na jej
terenie występują wszystkie podstawowe rodzaje skał: metamorficzne, magmowe i osadowe.
Najstarszymi skałami, jakie występują na terenie gminy są staropaleozoiczne skały
metamorficzne : wapienie krystaliczne, łupki kwarcowe, zieleńce i keratofity.
Pod względem budowy podłoża gmina położona jest w obrębie metamorfiku kaczawskiego.
Skały metamorficzne odsłaniają się na powierzchni w południowej i północno – wschodniej
części gminy.
Na większej powierzchni gminy przeważają płaskie bezleśne wzgórza – Ostrzyca, Gorzkie
Pole.
Aktualnie walory przyrody nieożywionej na terenie gminy Pielgrzymka nie są chronione
prawem.
4. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – ŚRODOWISKO PRZYRODY
OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ
Podstawą podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska przyrody ożywionej jest
realizowanie zapisów Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku wraz ze
wszystkimi dalszymi poprawkami oraz uchwalonej 10 lat później w kwietniu 2001 roku
Ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadania ochrony środowiska przyrodniczego wyznacza
równie dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny
wpływu pewnych planów i programów na stan środowiska. Jej celem jest zagwarantowanie
wysokiego poziomu ochrony środowiska, przygotowanie i wdrażanie planów i programów w
świetle promowania zrównoważonego rozwoju, poprzez przeprowadzenie oceny pewnych
planów i programów mogących mieć istotny wpływ na stan środowiska.
Zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa i Krajową Strategią Ochrony Żywych Zasobów
Przyrody podstawową zasadą w dziedzinie ochrony przyrody w skali regionalnej jest ochrona
ekosystemów, ich krajobrazowych układów oraz różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Szczególnym zagrożeniem na obszarze jest chaotyczna i rozproszona zabudowa.
Ekosystemy cenne przyrodniczo nie utrzymają swoich walorów i funkcji, jeśli będą
występowały w postaci izolowanych obszarów. Dlatego też do najważniejszych zadań w
zakresie ochrony zasobów przyrodniczych należy podtrzymanie i odbudowa ich ciągłości i
struktury wewnętrznej.
Wytyczenie przebiegu szlaków turystycznych powinno uwzględniać rozmieszczenie
interesujących obiektów przyrodniczych oraz obiektów kulturowych. Wymaga to dobrej
znajomości terenu, jego walorów przyrodniczych i kulturowych nie tylko w skali
27
opracowywanej gminy ale też obszarów sąsiednich. Proponowane szlaki nie mogą
ograniczać się tylko do terenu gminy. Powinny być one powiązane siecią szlaków w całym
regionie.
W świetle powyższego, w planie ochrony środowiska, w zakresie środowiska przyrody
ożywionej i nieożywionej rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań:
- zapewnienie istnienia odpowiednich obszarów funkcjonalnych w Miejscowych
Planach Zagospodarowania Przestrzennego,
- sporządzenie nowych planów ekofizjograficznych pozwalających na bieżące
monitorowanie posiadanych zasobów przyrodniczych,
- ochrona i rozwój istniejących rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych,
- tworzenie zwartych kompleksów leśnych,
- tworzenie użytków ekologicznych,
- edukacja ekologiczna w zakresie ochrony i racjonalnego korzystania ze środowiska
przyrodniczego.
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Określenie zasobów przyrodniczych
Cel do 2005 roku: Dokładne rozeznanie walorów przyrodniczych
Zadanie P.K. 1.1.2 – Wprowadzenie systemu ciągłego aktualizowania informacji o zasobach
przyrodniczych.
Objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych:
Cel do 2005 roku: Rozbudowa systemu obszarów chronionych
Zadanie P.K. 2.1.2 – Powiększenie istniejących i utworzenie nowych parków krajobrazowych
Zadanie P.K. 2.1.3 – Wyznaczenie nowych form ochrony indywidualnej, w tym obszaru
ochrony krajobrazu.
Objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych:
Cel do 2005 roku: Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach
chronionych.
Zadanie P.K. 2.2.2 – Aktywizacja turystyczna parków krajobrazowych
Utrzymanie i podniesienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Cel do 2005 roku: Ograniczenie procesu fragmentacji środowiska, zachowanie I odnowa
korytarzy ekologicznych
Zadanie P.K. 3.1.1 – Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień
Zadanie P.K. 3.1.2 – Renaturalizacja i poprawa stanu zniszczonych ekosystemów siedlisk
przyrodniczych
Rozwój terenów zieleni w miastach i na terenach wiejskich.
Cel do 2005 roku: Zwiększenie obszaru terenu zieleni
Zadanie P.K. 5.1.1 – Zapobieganie degradacji wiejskich parków
Zadanie P.K. 5.1.2 – Ochrona cennych podmiejskich terenów przyrodniczych przed
degradacją
Zadanie P.K. 5.1.3 – Opracowanie przewodnika dobrych praktyk rozwoju terenów zieleni.
Realizacja działań rekomendowanych w POŚ pozwoli na:
- Proponuje się utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej, na obszarze
związanym z nieczynnym kamieniołomem Pielgrzymka. Umożliwiłaby ona poznanie
ciekawych zjawisk geologicznych, związanych z historią gór Kaczawskich oraz
poznanie flory i zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla przyrody gminy
Pielgrzymka
- zarządzanie zielenią urządzoną – m.in. na jej ochronę, utrzymanie i dalszy rozwój –
według spójnej koncepcji. Pozwoli równie na ochronę prawną terenów zadrzewionych
28
-
-
-
i cennych przyrodniczo. Działania te mające na celu tworzenie nowych miejsc
rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wyjdą naprzeciw ich potrzebie spędzania
wolnego czasu na łonie natury. Mogą one stać się alternatywą dla terenów leśnych, w
tym niedostępnych dla ludności, ograniczając tym samym ich wydeptywanie i
płoszenie zwierzyny. Nowe miejsca rekreacji wpłyną jednocześnie na podniesienie
atrakcyjności wizerunku gminy, równie dla turystów spoza jej terenu,
przeciwdziałanie degradacji różnorodności biologicznej, które powinno obejmować
zarówno gatunki chronione, poprzez utrzymanie i rozwój rezerwatów jak również
pospolite gatunki roślin i zwierząt. Przykładem takiego działania może być tworzenie
użytków ekologicznych, które pełnią ważną rolę siedliskotwórczą i krajobrazową w
przestrzeni rolnej, warunkując stabilne funkcjonowanie dzikiej przyrody i wpływając
na zwiększenie efektów produkcyjnych rolników,
zwiększenie zdolności retencyjnych terenów rolnych poprzez tworzenie pasów zieleni
śródpolnej. Nasadzenia śródpolne powinny być elementem zabezpieczającym przed
erozją wietrzną i regulującym stosunki wodne w glebie, a także ograniczającym spływ
zanieczyszczeń z pól (powinny stanowić bariery biogeochemiczne),
zwiększenie wiedzy i dbałości o środowisko poprzez edukację ekologiczną w terenie,
między innymi poprzez korzystanie z rowerowych i pieszych ścieżek ekologicznych
oraz powszechny udział i wsparcie akcji porządkowania i usuwania śmieci z terenów
leśnych (np. sprzątanie świata).
29
IX. GLEBY
1. JAKOŚĆ GLEB
Na terenie gminy występują następujące typy i podtypy gleb:
- gleby brunatne i pseudobielicowe – 7331 ha
- gleby typu mad – 540 ha
- gleby torfu średnio – głębokiego i czarne ziemie – 20 ha
mad
7%
torfuśredniego
i czarne
ziemie
0%
brunatne i
pseudobieli
cow e
93%
Rys. Typy gleb w gminie
Największą powierzchnię zajmują gleby pseudobielicowe. Pozostałą powierzchnię zajmują
gleby brunatne i mady. Gleby torfowe czarne ziemie występują bardzo rzadko. Grunty
organiczne występują fragmentarycznie i zajęte są w całości przez użytki zielone. Gleby
pseudobielicowe i brunatne użytkowane są w większości jako grunty orne, a większość mad i
czarnych ziem o wysokim poziomie wód gruntowych zajmują użytki zielone.
Gleby typu mad występują:
- w dolinie lokalnego cieku na południowy wschód od Proboszczowa
- w dolinie bezimiennego cieku (stanowiącego dopływ potoku Czermnica) pomiędzy
miejscowością Jarzębnik i Pielgrzymka.
- w dolinie Skory pomiędzy Pielgrzymką a Wojcieszowem
- w dolinie Małego Bobru, na południe od Sedzimirowa
Gleby typu czarnych ziem:
zajmują niewielki obszar, położony powyżej terenów podmokłych, tj. ok. 250 na północ od
torów kolejowych w Nowej Wsi Grodziskiej i na zachód od drogi z Nowej Wsi Grodziskiej do
Sędzimirowa
Gleby typu torfowego:
tworzą niewielkie wystąpienie w dolinie bezimiennego cieku, na długości ok. 1,0 km do ujścia
tego cieku do rzeki Skory w rejonie na północ od Pielgrzymki. Pozostałe tereny to gleby
brunatne i pseudobielicowe.
2. ZANIECZYSZCZENIE GLEB
Działalność przemysłowa człowieka, a także inne czynniki związane z rozwojem cywilizacji
technicznej mogą prowadzić do niekorzystnych zmian w środowisku glebowym tj. do
degradacji gleb.
30
Przekształcenia geomechaniczne gleb polegają głównie na mechanicznym niszczeniu
zewnętrznej części litosfery, związanym ze zmianą warunków geomorfologicznych.
Przekształcenia tego typu występują w rejonach eksploatacji kopalin a także przy wszelkich
budowach (drogi, kanały, budownictwo miejskie i przemysłowe. Działania, które przyczyniają
się do poprawy stanu w tych miejscach, to właściwe zagospodarowanie, rekultywacja oraz
ewentualne wykorzystanie terenów zdegradowanych.
Degradacja hydrologiczna gleb związana jest głównie z eksploatacją wód głębinowych dla
celów przemysłowych lub komunalnych. Szczególne niekorzystne zmiany powodowane
przesuszaniem zaznaczają się w glebach organicznych oraz lekkich. Inną formą degradacji
hydrologicznej jest zawodnienie powodowane podniesieniem poziomu wód gruntowych, a
niekiedy całkowitym zatopieniem gleb.
Przekształcenia chemiczne gleb polegają na zmianie właściwości chemicznych,
fizykochemicznych oraz biologicznych w wyniku wprowadzenia do nich różnego rodzaju
zanieczyszczeń. Na omawianym obszarze degradacja chemiczna gleb powodowana być
może głownie przez emisje pyłów i gazów z zakładów przemysłowych. Do najbardziej
niebezpiecznych zanieczyszczeń gleb należy zaliczyć zanieczyszczenie metalami ciężkimi.
Poważnym problemem może być zakwaszenie gleb. Istotnym czynnikiem przyczyniającym
się do wzrostu zakwaszenia gleb jest emisja tlenków siarki i azotu z przemysłu
energetycznego.
Zanieczyszczenia ropopochodnymi. Do groźnych zanieczyszczeń środowiska glebowego
należą produkty ropopochodne. Znaczne szkody ekologiczne spowodowane tego typu
zanieczyszczeniami spowodowały stacjonujące w Polsce wojska Federacji Rosyjskiej. W
minionych latach podejmowane były działania zmierzające do usunięcia produktów
ropopochodnych z wód podziemnych na terenach baz lotniczych w okolicach Legnicy.
Badania prowadzone na tym regionie pokazują, że obszar zanieczyszczeń stale powiększa
się z uwagi na migrację paliwa zarówno pionowo w dół, jak i poziomo zgodnie z kierunkami
przepływu wód podziemnych stwarzając dodatkowe zagrożenie skażenia tych wód.
Erozja gleb jest to czynnik degradujący przestrzeń. Potencjalnym zagrożeniem jest tu erozja
wietrzna gleb użytkowanych rolniczo. Dodatkowo istotna jest erozja wodna powierzchniowa
jak również erozja wąwozowa.
3. ROLNICZE UŻYTKOWANIE GLEB
3.1 Uprawy i hodowla
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem to 10 515 ha, na którym znajduje się 658
gospodarstw rolnych. Ponad połowę z ogólnej liczby gospodarstw stanowią gospodarstwa
małe 1-2 ha oraz 2-5 ha. Rozkład ilości gospodarstw pod względem powierzchni
uprawianych gruntów przedstawia się następująco:
31
15 - 20 ha
10%
50 - 100
ha
1%
10 - 15 ha
11%
Rys. Podział gospodarstw rolnych pod
względem powierzchni upraw
1-5 ha
54%
5-10 ha
24%
Wśród gleb gruntów ornych największą powierzchnię zajmują gleby lessowate, całkowite i
niecałkowite podścielone gliną. Należą one do najlepszych gleb na terenie gminy (kompleks
pszenny dobry i bardzo dobry).
Znacznie mniejszy obszar zajmują gleby lessowate, niecałkowite na utworach piaszczystych
i szkielecie skalnym. Ich wartość rolnicza zależna jest głównie od głębokości zalegania
przepuszczalnego podłoża oraz położenia na rzeźbie terenu. Większość tych gleb położona
jest na równinie i zalega dość głęboko na podłożu przepuszczalnym.
W mniejszym stopniu występują gleby wytworzone z utworów pyłowo – ilastych, całkowite i
niecałkowite naglinowane.
Bonitacja gleb gruntów ornych przedstawia się następująco:
kl IVb
6%
kl V
6%
kl VI
0%
kl I
kl VI Z
0%
0%
Klasa bonitacji Powierzchnia
Kl I
1 ha
Kl II
162 ha
Kl IIIa
1996 ha
Kl IIIb
1603 ha
Kl IVa
1643 ha
Kl IVb
393 ha
Kl V
361 ha
Kl VI
27 ha
Kl VIz
2 ha
Łącznie
6189 ha
kl II
3%
kl IIIa
32%
kl IVa
27%
kl IIIb
26%
Rys. Bonitacja gleb gruntów ornych
32
Bonitacja gleb użytków zielonych (łąki i pastwiska)
kl V
4%
kl VI
1%
kl I
0%
kl Viz
0%
Klasa bonitacji Powierzchnia
Kl I
0 ha
Kl II
211 ha
Kl III
851 ha
Kl IV
377 ha
Kl V
54 ha
Kl VI
10 ha
Kl VIz
0 ha
Łącznie
1505 ha
kl II
14%
kl IV
25%
kl III
56%
Rys. Bonitacja gleb użytków zielonych
Obserwuje się duże zagrożenie erozją gleb na terenie gminy. Zjawiskiem tym objęte jest
80% powierzchni gminy.
3.2 Intensywność chemizacji rolnictwa w gminie
Odczyn i zasadowość. Odczyn gleb stanowi jeden z podstawowych czynników
odgrywających ważną rolę w kształtowaniu przydatności rolniczej gleb. Na glebach
kwaśnych spotykamy się z ograniczonym wzrostem i rozwojem roślin, większą koncentracją
metali ciężkich i zachwianiem równowagi biologicznej.
Na terenie powiatu złotoryjskiego notuje się następujące wartości:
6,6 - 7,2
7%
pow 7,2
2%
do 4,5
25%
Rys. Odczyn gleb użytkowanych rolniczo w
Powiecie Złotoryjskim w procentach
powierzchni użytków rolnych
5,6 - 6,5
32%
4,6 - 5,5
34%
Odczyn gleb wskazuje na konieczność wapnowania gleb użytkowanych rolniczo. Jest to
podstawowe kryterium poprawy i dalszego utrzymania prawidłowych warunków wzrostu i
rozwoju roślin uprawianych oraz uzyskania odpowiednich plonów. Wapnowanie gleb jest
najbardziej efektywnym sposobem ograniczenia zdolności migracji istniejących i
potencjalnych zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi. Bez poprawy odczynu nie można
osiągnąć efektów produkcyjnych, zwłaszcza w warunkach zanieczyszczenia metalami
ciężkimi.
33
W powiecie złotoryjskim, potrzeby wapnowania są stosunkowo duże. Notuje się
następujące wartości:
Zbędne
7%
Ograniczone
10%
Konieczne
49%
Wskazane
Rys. Potrzeby wapnowania gleb
użytkowanych rolniczo w Powiecie
Złotoryjskim w procentach
powierzchni użytków rolnych
15%
Potrzebne
19%
Zawartość fosforu, potasu i magnezu. Do określenia wysokości dawek nawozów,
gwarantujących prawidłowy wzrost roślin uprawnych jak i utrzymania na odpowiednim
poziomie zasobności gleby, niezbędna jest ocena zawartości mikroskładników, przede
wszystkim przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu.
b.w ysoka
8%
w ysoka
12%
b.niska
14%
Rys. Zawartość przyswajalnego fosforu
w glebach użytkowanych rolniczo w
Powiecie Złotoryjskim w procentach
powierzchni użytków rolnych
niska
35%
średnia
31%
b.niska
14%
b.w ysoka
8%
w ysoka
12%
Rys. Zawartość przyswajanego potasu w
glebach użytkowanych rolniczo w Powiecie
Złotoryjskim w procentach powierzchni
użytkowej
niska
35%
średnia
31%
34
b.w ysoka
17%
b.niska
17%
w ysoka
15%
średnia
26%
Rys. Zawartość przyswajalnego magnezu w
glebach użytkowanych rolniczo w Powiecie
Złotoryjskim (w procentach powierzchni użytków
rolnych)
niska
25%
Środki ochrony roślin. Stosowane są tu standardowe opryski środkami, które można
podzielić na trzy grupy:
- chwastobójcze
- owadobójcze i grzybobójcze
- inne
Postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin budzi wiele zastrzeżeń. Znajdują
się one zmieszane wraz ze strumieniem odpadów komunalnych i trafiają na składowisko,
bądź po prostu zakopywane są na terenie gminy bądź palone bezpośrednio po
wypróżnieniu.
Według aktualnego „Raportu o stanie wsi”, zaniechanie dobrych praktyk w produkcji
rolniczej, objawiające się miedzy innymi uproszczeniem płodozmianu, jest skutkiem
pogarszającej się sytuacji finansowej gospodarstw. Równie względami ekonomicznymi
tłumaczy się obserwowaną w ostatnich latach tendencję do obniżenia zużycia syntetycznych
środków ochrony roślin i nawozów w rolnictwie. Oszczędne gospodarowanie środkami
finansowymi stwarza konieczność planowania zakupów ściśle według bieżących potrzeb, co
skutkuje również w pozytywne zjawiska: ogranicza przedawkowywanie oraz eliminuje
ewentualne dalsze składowanie przeterminowanych związków chemicznych w mogilnikach.
Na terenie gminy Pielgrzymka nie ma obecnie obiektów tego typu.
Łatwo pozyskiwanym, tanim i wartościowym nawozem, stosowanym tradycyjnie w
gospodarstwach rolnych jest nadal obornik. Problematyczne pozostaje jednak jego
niewłaściwe przechowywanie, które może trwać do kilku miesięcy. Składowanie obornika w
pryzmach przy budynkach inwentarskich lub na polach jest nadal powszechnie
praktykowane, pomimo poważnego zagrożenia skażenia środowiska – odciekające i
wypłukiwane przez opady atmosferyczne składniki obornika (azotany, fosforany, potas)
przenikają do gleby i wód gruntowych. Obowiązek przechowywania nawozów naturalnych na
nieprzepuszczalnych podłożach (płyty obornikowe) i w szczelnych zbiornikach (na gnojówkę
i gnojowicę ) nałożony jest ustawowo.
5. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – OCHRONA GLEB
Główne zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz poprawiania ich wartości użytkowej i
rekultywacji określa Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 roku. Podstawowe
działania z zakresu ochrony powierzchni ziem i i warunki korzystania z zasobów glebowych
określają również, uchwalone w latach następnych komplementarne ustawy: o nawozach i
nawożeniu (rok 2000), Prawo ochrony środowiska (rok 2001), Prawo Wodne (2001), o
przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (rok 2001).
W II Polityce Ekologicznej Państwa zakłada się ekonomiczną i ekologiczną racjonalizację
wykorzystania gleb. W tym celu należy dążyć do ograniczenia wykorzystania gleb w sposób
niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, dostosowania formy zagospodarowania do
35
naturalnego potencjału gleb, eliminacji produkcji rolniczej lub odpowiedniej zmiany upraw na
glebach zanieczyszczonych. Na omawianym obszarze najważniejsze znaczenie ma
zmniejszenie kwasowości gleb oraz ograniczenie procesu zmniejszania się ilości próchnicy.
W gminie Pielgrzymka prowadzone będą działania mające na celu zapobieganie procesom
degradacji gleb.
W świetle powyższego, w gminnym planie ochrony środowiska, w zakresie ochrony gleb,
rekomendowane jest zrealizowanie nast pujących działań :
- propagowanie wśród rolników Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
- okresowe monitorowanie zasobności gleb,
- edukacja o zasadności budowania płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i
gnojowicę,
- wprowadzenie pomiarów pozwalających na rozpoznanie skali, a następnie bieżce
kontrolowanie skażenia gleb zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego,
- zalesienie terenów o słabych glebach.
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Ograniczenie procesu degradacji gleb.
Cel do 2005 roku: Zmniejszenie degradacji związanej z działalnością rolniczą
Zadanie G.1.1.1 – Upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej
Zadanie G.1.1.2 – Promowanie rolnictwa ekologicznego
Cel do 2005 roku – Ograniczenie zanieczyszczenia metalami ciężkimi
Zadanie G.1.2.1 – Inwentaryzacja stopnia zanieczyszczenia gleby w sąsiedztwie zakładów
przemysłowych i składowisk odpadów
Cel do 2005 roku – Zmniejszenie degradacji wynikającej z zakwaszenia gleb
Zadanie G.1.3.1 – Kontrola stopnia zakwaszenia gleb
Rekultywacja gleb zdegradowanych
Cel do 2005 roku – Stopniowa rekultywacja gleb zdegradowanych w wyniku działalności
przemysłowej
Zadanie G.2.1.1 – Inwentaryzacja stopnia degradacji gleb w powiecie
Realizacja działań rekomendowanych w POŚ doprowadzi do:
- utrzymania prawidłowego płodozmianu upraw polowych oraz zwiększenia
powierzchni międzyplonów i ozimin. Dobre praktyki rolnicze pomagaj chronić przed
wyjaławianiem gleb oraz umożliwiaj reprodukcję związków organicznych i poprawę
zdolności retencyjnych;
- właściwego administrowania zasobami glebowymi. Niewłaściwy czas, jak również
sposób nawożenia oraz ochrony roślin (nieuzasadnione ilości i rodzaj stosowanych
środków) wymieniane są jako ważna przyczyna zachwiania równowagi gleb i
skażenia wód. Badanie zasobności gleb może pozwoli na racjonalne stosowanie
środków produkcji, lecz równie może być formą lokalnego monitoringu jakości
użytkowanych gruntów – jego wyniki w wieloletniej perspektywie wskażą kierunki
zmian zachodzących w środowisku glebowym;
- właściwego przechowywania nawozów naturalnych do czasu ich wykorzystania.
Składowanie odchodów zwierząt bezpośrednio na gruncie, przy budynkach
inwentarskich lub na polach, jest powszechnie praktykowane, pomimo poważnego
zagrożenia skażenia środowiska – odciekające i wypłukiwane przez opady
atmosferyczne składniki obornika (azotany, fosforany, potas) przenikaj do gleby i wód
gruntowych. Posiadanie płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę jest
egzekwowane w Unii Europejskiej, a w Polsce stanie się całkowicie obowiązkowe po
roku 2008. Obecnie jest ono wymagane przy ubieganiu się o środki finansowe z
funduszy strukturalnych
36
-
-
oszacowania skali problemu skażenia gleb na terenach leżących w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, co w przyszłości pozwoli podjąć decyzję o
ewentualnym jemu przeciwdziałaniu. Jest to nie tylko wyrazem troski o jakość
środowiska przyrodniczego, lecz również o zdrowie ludzi. Dowiedziono bowiem, że
na skutek zanieczyszczenia gleby następuje jej zakwaszenie i obniżenie zawartości
próchnicy, lecz również zwiększenie dostępności dla roślin uprawnych niektórych
metali ciężkich (np. kadmu), które mogą kumulować się w surowcach roślinnych;
racjonalizacji struktury użytkowania przestrzeni przyrodniczej. W skali Polski
obserwuje się rosnącą tendencję do odłogowania najsłabszych gruntów rolnych,
które szybko tracą swoje walory użytkowe, a postępująca dalej ich degradacja
stanowi poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Wskazanie do
zalesiania tych gruntów, określone również w Krajowym Programie Zwiększania
Lesistości, opiera się na wielofunkcyjnym i zrównoważonym modelu rozwoju kraju –
nowe zalesienia pełni funkcję pozytywnie regulujących warunki przyrodnicze
(korytarze ekologiczne, poprawa bilansu węglowego, zmniejszenie deficytu wody,
ochrona przed erozją wodną i wietrzną gleb), krajobrazowe (zmniejszenie
fragmentaryzacji i regulacja kształtu kompleksów leśnych) oraz ekonomiczne
(zwiększenie produkcji drewna, stworzenie nowych miejsc pracy i dodatkowego
źródła dochodu dla gospodarstw rolnych).
37
X. GOSPODARKA ODPADAMI
1. ODPADY I GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Postępowanie z odpadami na terenie Gminy Pielgrzymka reguluje uchwalony przez Radę
Gminy „Regulamin utrzymania porządku i czystości”.
Głównymi źródłami odpadów stałych na terenie Gminy są gospodarka komunalna i handel
oraz usługi i przemysł.
Największym problemem w dalszym ciągu pozostaje brak systemu selektywnej zbiórki i
powtórnego wykorzystania odpadów, jak również gospodarka odpadami niebezpiecznymi
oraz problemy związane z likwidacją powstających nieustannie dzikich wysypisk i miejsc, w
których nieprawnie zdeponowano odpady.
Odpady zbierane z terenu gminy i trafiają na składowisko w Pielgrzymce.
Odpady przemysłowe – Głównymi źródłami odpadów przemysłowych są wydobycie
surowców mineralnych. Unieszkodliwianie tego typu odpadów z wyłączeniem składowania
prowadzone jest obecnie na stosunkowo małą skalę i odbywa się przede wszystkim w
instalacjach przemysłowych pracujących na potrzeby zakładów – właścicieli tych instalacji.
Wolny rynek usług w tym zakresie dopiero powstaje.
Szczegółowe dane na temat odpadów przemysłowych powstających na obszarze objętym
opracowaniem znajdują się w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Pielgrzymka”
Odpady komunalne – Obecnie odpady z Gminy Pielgrzymka deponuje się na Wysypisku
Odpadów Komunalnych w Pielgrzymce. Odpady przywożone na wysypisko mają charakter
komunalny i składowane są bez żadnego zagęszczania. Charakter ilościowo – jakościowy
zdeponowanych odpadów wynika bezpośrednio z charakteru miasta. Dodatkowo na
składowisku tym składuje się osady z oczyszczalni ścieków.
Źródłem odpadów komunalnych są przede wszystkim gospodarstwa domowe, obiekty
użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obecnie 99,3% odpadów komunalnych trafia na
składowisko. Selektywna zbiórka prowadzona jest dla ok. 3% masy wytwarzanych odpadów.
Skład i struktura odpadów komunalnych wytworzonych na terenach miejskich i wiejskich
różnią się zasadniczo. Odpady powstałe na terenach miejskich charakteryzują się wyższą
wartością opałową.
Szczegółowe dane na temat odpadów komunalnych powstających na obszarze objętym
opracowaniem znajdują się w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Pielgrzymka”
Odpady niebezpieczne – Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, powstającymi w
wyniku działalności gospodarczej na terenie gminy, regulowane jest stosownym i decyzjami
Starosty Złotoryjskiego, wydawanymi w porozumieniu z Wójtem Pielgrzymki.
Głównymi wytwórcami na terenie miasta są, bazy samochodowe, paliwowe, placówki służby
zdrowia i weterynarii, oczyszczalnia ścieków i inne. Szacuje się, że ok. 10% odpadów
komunalnych to również odpady niebezpieczne. Większość wytwarzanych odpadów
poddawana jest składowaniu lub unieszkodliwianiu. Proces unieszkodliwiania odbywa się
przez stosowanie metod chemicznych oraz spalanie.
Szczegółowe dane na temat odpadów niebezpiecznych powstających na obszarze objętym
opracowaniem znajdują się w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Pielgrzymka”
Zagadnienia takie jak:
- Odpady komunalne
Stan wyjściowy
Program gospodarki odpadami komunalnymi
Stan obecny
- Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
38
- Lokalizacja miejsc unieszkodliwiania odpadów
przedstawione są w opracowaniu „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy
Pielgrzymka”
2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – GOSPODARKA ODPADAMI
W ostatnich latach zmniejszyła się ilość odpadów wytwarzanych w przemyśle przy
jednoczesnym wzroście ich gospodarczego wykorzystania. Systematycznie wzrasta
natomiast ilość odpadów komunalnych, które nie segregowane i nie przetwarzane trafiają na
szybko przepełniające się składowiska.
Gospodarka odpadami powinna być prowadzona w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem
podstawowych zasad, w tym przede wszystkim:
- zapobieganie powstawaniu odpadów
- recykling i powtórne wykorzystanie odpadów
- optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów
- działania naprawcze
Należy wziąć pod uwagę aktualnie obowiązujące w Unii Europejskiej zasady ochrony
środowiska i akty prawne. Na przykład bardzo rygorystycznie będzie przestrzegana zasada,
aby trafiające na składowiska odpady zawierały odpowiednią ilość biodegradowalnej
substancji organicznej. Preferowane są takie metody jak recykling, kompostowanie,
wytwarzanie biogazu i materiałowe oraz energetyczne wykorzystanie.
Ważnym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi jest wzrost ich
wykorzystania, zarówno surowcowego, jak i energetycznego. Dominować będzie w dalszym
ciągu ich wykorzystanie na cele przemysłowe (energetyka, budownictwo). Zgodnie z II
Polityką Ekologiczną Państwa w horyzoncie czasowym do 2010 roku udział odzyskiwanych i
ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych powinien
zostać dwukrotnie zwiększony w porównaniu ze stanem z 1990 roku. W tym celu jednak
konieczne jest dokładne poznanie możliwości wykorzystania odpadów, segregacja odpadów
u źródła oraz stworzenie warunków wykorzystania różnorodnych strumieni odpadów do
uzyskania ostatecznych produktów.
Gospodarowanie odpadami na terenie gminy powinno odbywać się w odniesieniu do
standardów unijnych, ustalonych w około 30 aktach prawnych, z kluczową Dyrektyw Rady
75/439/EWG. Standardy te zostały przeniesione do prawa polskiego i zapisane w Ustawie o
odpadach oraz Prawo ochrony środowiska, uchwalonych w 2001 roku ( wraz z ustawą o
wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektórych ustaw). Dla osiągnięcia celów polityki ekologicznej państwa oraz zapobiegania
powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko
(w tym również zapewnienia odpowiedniego odzysku lub unieszkodliwiania), wymienione
przepisy wprowadziły obowiązek gospodarowania odpadami według stosownego planu.
Zgodnie z ustawą, gminny plan gospodarki odpadami powinien obejmować wszystkie
rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na jej teren, a zwłaszcza: odpady
komunalne (z uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych), opakowaniowe, budowlane,
wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne (w tym: medyczne, weterynaryjne,
oleje odpadowe, baterie i akumulatory). Zgodnie z procedur, gminny plan ma by uchwalony
w celu realizacji zaleceń dokumentu wyższego szczebla - powiatowego planu
gospodarowania odpadami.
39
W świetle powyższego, w gminnym planie ochrony środowiska, w zakresie gospodarki
odpadami, rekomendowane jest zrealizowanie nast pujących działań :
- Opracowanie i wdrożenie do realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
- Prowadzenie edukacji w zakresie minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych,
- Promocja i wspieranie systemów segregacji odpadów komunalnych
- Tworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Podnoszenia standardów gospodarki odpadami przemysłowymi
Cel do 2005 roku: Zmniejszanie ilości produkowanych odpadów przemysłowych
Zadanie O.1.1.1 – Opracowanie i realizacja kompleksowego planu gospodarki odpadami
przemysłowymi
Cel do 2005 roku: Wzrost gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych
Zadanie O.1.2.3 – Promowanie metod gospodarczego wykorzystania
Podnoszenia standardów gospodarki odpadami komunalnymi.
Cel do 2005 roku Minimalizacja ilości odpadów komunalnych
Zadanie O.2.1.1 – Opracowanie i realizacja planu gospodarki odpadami komunalnymi dla
powiatu i gmin
Zadanie O.2.1.2 – Prowadzenie edukacji w zakresie minimalizowania ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
Cel do 2005 roku: Zmniejszenie uciążliwości spowodowanych przez niewłaściwe
składowanie odpadów
Zadanie O.2.2.1 – Opracowanie i realizacja programu zagospodarowania osadów
ściekowych
Cel do 2005 roku – Wprowadzenie systemów selektywnej zbiórki i powtórnego
wykorzystania odpadów
Zadanie O.2.3.1 – Prowadzenie edukacji w zakresie właściwej gospodarki odpadami
Zadanie O.2.3.2 – Promocja i wspieranie systemów segregacji odpadów komunalnych
Zadanie O.2.3.3 – Wspomaganie budowy regionalnych obiektów przeróbki odpadów
Realizacja działań rekomendowanego w POŚ pozwoli na:
- określenie rodzaju, ilości i źródeł wszystkich rodzajów powstających lub
przywożonych na teren Gminy odpadów i zaplanowanie odpowiednich działań,
związanych z ich zagospodarowaniem.
- odpady komunalne to najszybciej rosnąca ilościowo grupa odpadów. Coraz większy
problem stanowi brak miejsca na składowiskach. Należy prowadzić działania
zmierzające do ograniczenia odległego transportu i zmniejszania ilości odpadów
trafiających na składowiska. W zakresie gospodarki odpadami kluczowe znaczenie
będzie miało prowadzenie działalności edukacyjnej w społeczeństwie
- Nowe składowiska i rozbudowa już istniejących powinna odbywać się z
wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, jako obiekty ponadgminne, o
uzasadnionej ekonomicznie wielkości i lokalizacji spełniającej wymagania dotyczące
ochrony środowiska
- istnieje potrzeba stworzenia i realizowania systemu selektywnej zbiórki i powtórnego
wykorzystania wybranych frakcji odpadów komunalnych, bezpośrednio lub po
przetworzeniu. Dotyczy to zwłaszcza surowców wtórnych oraz frakcji biologicznie
rozkładalnej, przetwarzanej na kompost.
40
XI. WODY
Gmina Pielgrzymka odwadniana jest przez rzekę Skorę dopływ Czarnej Wody. Skora bierze
swój początek w obniżeniu Kotliny Proboszczowa. Jej źródła leżą na wysokości 280 m npm.
Od źródeł do Wojcieszyna rzeka przyjmuje kierunek S-W i biegnie prostopadle do warstw
geologicznych. W rejonie Pielgrzymki dolina rzeki zwęża się znacznie, gdyż rozcina grzbiet
twardych piaskowców ciosowych (kredowych). Między Pielgrzymką a Wojcieszynem i dalej w
kierunku Uniejowic dolina Skory rozszerza się wchodząc w obręb margli kredowych i skręca
w kierunku północno – wschodnim. Rozcina tu krawędź Pogórza Kaczawskiego i wpływa na
obszar Niziny Legnickiej.
1. STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Rzeka Skora – rzeka ta jest ciekiem IV rzędu, dopływem rzeki Czarna Woda. Źródła rzeki
znajdują się w Górach Kaczawskich. W górnym odcinku rzeka ma charakter potoku
górskiego, płynie przez tereny rolnicze, bezleśne.
Główne punktowe źródła zanieczyszczenia w zlewni rzeki Skory na terenie gminy
Pielgrzymka to:
- mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Proboszczowie, Qśrd wg
pozwolenia wodnoprawnego 57,8 m3/d, administrowana przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Proboszczowie
- mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, Qśrd wg pozwolenia
wodnoprawnego 25 m3/d, administrowana przez Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o. w Pielgrzymce
Stan czystości rzeki Skory na podstawie badanych wskaźników zanieczyszczeń wykazał, że:
jakość wody w zakresie fizyko-chemicznym ze względu na wzrost stężeń azotu azotynowego
na odcinku ujściowym nie spełnia norm klasyfikacyjnych. Substancje organiczne, zawiesina
ogólna i zasolenie mieściły się w granicach I klasy, z wyjątkiem wartości BZT 5 i stężenia
manganu, które odpowiadały II klasie czystości
wskaźniki hydrobiologiczne na ujściu do Czarnej Wody zaobserwowano wzrost zawartości
chlorofilu „a” do poziomu III klasy czystości stan sanitarny nie odpowiada dopuszczalnym
normom
Jakość wód rzeki Skory nie odpowiada normom a o jej złym stanie zadecydował stan
sanitarny oraz azotu azotynowego.
Ocena jakości wód Skory w 2002 roku.
Przekrój pomiarowo kontrolny
Wskaźnik/km
Substancje organiczne
Tlen rozpuszczony
BZT5
ChZT Mn
ChZT Cr
Zasolenie
Przewodność elektryczna wł
Substancje rozpuszczone
Chlorki
Siarczany
Skora
ujście
Czarnej Wody
0,3
II
I
II
I
I
I
I
I
I
I
41
do
Zawiesina ogólna
Substancje biogenne
Azot amonowy
Azot azotynowy
Azot azotanowy
Azot ogólny
Fosforany
Fosfor ogólny
Fenole lotne
Odczyn
Metale
Wskaźniki fizykochemiczne
Wskaźniki hydrobiologiczne
Stan sanitarny
Ocena ogólna 2001
Ocena ogólna 2002
I
non
I
II
non
II
II
III
I
I
II
non
III
non
non
non
2. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
W związku z płytkim zaleganiem podłoża skał triasowych i kredowych wody gruntowe
poziomu czwartorzędowego nie mają na terenie gminy dużego rozprzestrzenienia.
Kolektorem tych wód są osady fluwioglacjalne żwirowo – kamieniste, niekiedy nieco
zaglinione. Osady te przeważają w budowie geologicznej terenu bezpośredniego podłoża
pod cienką warstwą pyłów.
Wody czwartorzędowe narażone są w dużym stopniu na oddziaływanie czynników
zewnętrznych i dlatego charakteryzują się zmiennym składem fizykochemicznym. Stwierdza
się w nich wysokie stężenie związków azotu, fosforu, żelaza i magnezu. W większości
badanych przypadków wody te wymagają dwustopniowego uzdatniania tj. odmanganiania i
odżelaziania. Żelazo jest trudne do strącania i w niektórych przypadkach dyskwalifikuje
przydatność wód do celów pitnych. Jakość wód w dolinach rzek z uwagi na infiltracyjny
charakter zlokalizowanych tam ujęć wody nie jest najlepsza. Wpływ na to mają stosowane
nawozy chemiczne oraz środki ochrony roślin. Dużym zagrożeniem dla czystości wód tego
poziomu wodonośnego są również związki azotowe pochodzące ze stosowanej na dużą
skalę gnojowicy.
Na obszarze gminy można wyróżnić następujące strefy zalegania zwierciadła wód
podziemnych poziomu czwartorzędowego:
- 0,2 do 1,5 m – strefa ta występuje w odległości do 100 m, od koryt rzek i mniejszych
cieków wodnych. Zwierciadło wody ma na ogół charakter swobodny
- 1,5 do 4,5 m – strefa szerokości 200 – 300 m od koryt rzek, lustro wody ma charakter
swobodny. W tej strefie mogą również pojawić się sączenia na stropie zwietrzelin skał
starszego podłoża
- poniżej 10 m – w strefie wzniesień między dolinami rzek
Wody szczelinowe. W piaskowcach kredowych i triasowych występują wody szczelinowe
charakteryzujące się zwierciadłem swobodnym lub naporowym stwierdzonym na
głębokościach:
- 7,0 do 8,0 m ppt
- 24,0 do 60,0 m ppt (o stabilizacji na 8,8 do 52,0 m ppt)
3. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Użytkowanie wód stwarza sytuację, w której są one z jednej strony odbiornikami ścieków, a z
drugiej – służą jako źródła wody ujmowanej m. in. do celów spożywczych. Konieczność
42
podejmowania i rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w sposób
racjonalny jest zatem wyrazem troski o ochronę zdrowia mieszkańców jak i o zachowanie
wysokich walorów środowiska przyrodniczego.
Mając na uwadze między innymi polepszenie jakości wód zlewni Kaczawy, gmina
Pielgrzymka przystąpiła do Unii Miast Śląskich. Jego sygnatariusze za podstawowy cel
postawili sobie ochronę wód całego dorzecza, według przyjętego jednolitego, wspólnego
planu działania. Zakłada on między innymi identyfikacje i ograniczenie zanieczyszczeń
przenikających do wód rzeki, co wiąże się z koniecznością podjęcia działań na rzecz
uporządkowania gospodarki wodno - ciekowej w gminach dorzecza.
3.1 Zaopatrzenie w wodę
Gminny system zaopatrzenia w wodę składa się z jednego ujęcia wód podziemnych oraz
zakupie z „wody z zakupu” dostarczanej do jednego sołectwa.
Gminny system zaopatrzenia w wodę oparty jest na:
- Ujęciu wód głębinowych z pokładu trzeciorzędu zlokalizowanym w miejscowości
Twardocice działającego na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Złotoryi.
Zasoby eksploatacyjne wynoszą 67 m3/h. Woda poddawana jest uzdatnianiu w stacji
uzdatniania wody.
- Woda z zakupu dostarczana do wsi Sędzimirów z kopalni „Konrad” w ramach
wzajemnych rozliczeń z gminą za szkody pogórnicze.
Obecnie w gminie osiągnięto następujące wyniki w realizacji gospodarki wodnej:
- ludność korzystająca z sieci wodociągowej – 4734 (96,5% całości)
- sieć wodociągowa zrealizowana jest na długości 109,3 km
- zużycie wody wynosi 106 332 m3/rok,
- ilość przyłączy wodociągowych 961
Ujęcie głębinowe zaopatruje w wodę następujące miejscowości Czaple, Nowa Wieś
Grodziska, Pielgrzymka, Proboszczów, Twardocice i Wojcieszyn.
Woda z zakupu zasila mieszkańców wsi Sędzimirów
W gminie realizowana jest koncepcja objęcia całej gminy siecią wodociągową i tak
docelowo:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Miejscowość
Czaple
Nowa Wieś Grodziska
Pielgrzymka
Proboszczów
Twardocice
Wojcieszyn
Sędzimirów
8
Nowe Łąki
9
Jastrzębnik
Sposób zaopatrzenia w wodę
Ujęcie wody w Twardocicach
wraz z systemem gminnych
wodociągów
Woda z zakupu
Rozprowadzenie
sieci
wodociągowej i podłączenie
do
gminnego
systemu
zaopatrzenia z ujęcia w
Twardocicach
43
Planowane inwestycje
Modernizacja
sieci
wodociągowej (po ponad 30
letnim okresie eksploatacji)
Realizacja
zadania
zwodociągowania
miejscowości w 2004 roku –
2,7 km długości sieci
Realizacja
zadania
zwodociągowania
miejscowości w 2005 roku –
4,6 km długości sieci
3.2 Unieszkodliwianie ścieków
Gminny system unieszkodliwiania ścieków działa w oparciu o dwie istniejące małe
instalacje, oraz zrzut ścieków z jednej miejscowości do systemu kanalizacji sanitarnej
sąsiedniej gminy.
- Pielgrzymka – lokalna oczyszczalnie, posadowiona na potrzeby zespołu szkół w
Pielgrzymce, oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o dopuszczalnej
pozwoleniem wodno – prawnym przepustowości na poziomie 28 m3/d. Odbiornikiem
oczyszczonych ścieków jest Kaczawa. Osad z oczyszczalni zagospodarowywany jest
na składowisku odpadów w Pielgrzymce. Instalacja administrowana jest przez
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Pielgrzymce
- Proboszczów – lokalna oczyszczalnia posadowiona na potrzeby Spółdzielni
Mieszkaniowej w Proboszczowie, oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o
dopuszczalnej pozwoleniem wodno – prawnym przepustowości 57,8 m3/d.
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Kaczawa. Osad z oczyszczalni
zagospodarowywany jest na składowisku odpadów w Pielgrzymce. Instalacja
administrowana jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Proboszczowie.
- Sędzimirów – wieś w pełni skanalizowana, zrzut ścieków odbywa się do kanalizacji
sanitarnej w gminie Warta Bolesławiecka i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w
Warcie Bolesławieckiej.
W gminie realizowana jest koncepcja objęcia całej gminy siecią kanalizacyjną i tak
docelowo:
- Planowany system nowej oczyszczalni gminnej i nowych sieci:
Lp. Miejscowość
1
Wojcieszyn
Etap prac
Etap I, część 1
3
Nowa
Wieś Etap I, część 2
Grodziska
Pielgrzymka
Etap I, część 3
4
Proboszczów
Etap II
5
Twardocice
Etap II
1
Czaple
Etap II
7
Nowe Łąki
Etap II
8
Jastrzębnik
Etap II
9
Sędzimirów
Zrealizowane
2
-
Sposób zagospodarowania ścieków
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o zdolności
przerobowej 500 m3/d. Oraz budowa sieci
kanalizacyjnej doprowadzającej do oczyszczalni w
Wojcieszynie
Budowa sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do
oczyszczalni w Wojcieszynie
Budowa sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do
oczyszczalni w Wojcieszynie
Budowa sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do
oczyszczalni w Wojcieszynie
Budowa sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do
oczyszczalni w Wojcieszynie
Budowa sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do
oczyszczalni w Wojcieszynie
Budowa sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do
oczyszczalni w Wojcieszynie
Budowa sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do
oczyszczalni w Wojcieszynie
Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej w
gminie Warta Bolesławiecka i dalej do gminnej
oczyszczalni ścieków w Warcie Bolesławieckiej
Planowana jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
dla osiągnięcia stanu podanego w pkt (a).
44
o
o
Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb całej gminy o zdolności 500 m3/d w
miejscowości Wojcieszyn
Budowa sieci kanalizacyjnej dla 8 wsi:
 kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 36,6 km
 kanalizacja sanitarna tłoczna o łącznej długości 11,5 km
 przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 13,0 km
 przepompownia ścieków 6 sztuk
3.3 Ochrona przed powodzią
Część obszaru gminy narażona jest na wylewy rzeki Skory oraz Bobrzycy. Stan techniczny
koryt rzecznych i potoków oraz urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych jest bardzo
zły. Powódź w 1997 roku pokazała katastrofalne skutki braku zabezpieczeń
przeciwpowodziowych. Obecnie w fazie opracowywania dokumentacji projektowej jest
realizacja zbiornika retencyjnego „Pielgrzymka” który w znaczący sposób rozwiąże problemy
gminy w tym zakresie.
4. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – OCHRONA WÓD
Podstawą podejmowania działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,
a także gospodarowania nimi, są ustawa Prawo wodne z 2001 roku oraz ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (rok 2001), o
utrzymaniu porządku i czystości w gminach (rok 1996), o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(rok 1995).
Zadania z za kresu ochrony wód wyznacza szereg dyrektyw Parlamentu Europejskiego, w
tym:
- 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
- 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 91/676/EWG – Dyrektywa Azotanowa - Dyrektywa Azotanowa ma na celu ochronę
wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia
rolniczego. Zgodnie z jej wytycznymi każdy kraj na terytorium UE jest zobowiązany
m.in. do opracowania i upowszechnienia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wśród
producentów rolnych
- 2000/60/WE – Wodna Dyrektywa Ramowa - Wodna Dyrektywa Ramowa ustanawia
dla terytorium Unii Europejskiej ogólne ramy polityki wodnej, służącej zapobieganiu i
ograniczaniu
zanieczyszczenia
wszystkich
rodzajów
wód,
promowaniu
zrównoważonego korzystania z ich zasobów, poprawieniu jakości ekosystemów jako
całości oraz zmniejszaniu skutków powodzi i suszy. Wodna Dyrektywa Ramowa
opiera się o koncepcję zlewniowego zarządzania jakością wód, niezależnie od
przebiegu granic administracyjnych
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych istnieje możliwo tworzenia celowych
związków międzygminnych, co na gruncie prawa polskiego reguluje Art. 64 ustawy o
samorządzie gminnym z 1990 roku.
W świetle powyższego, w gminnym planie ochrony rodowiska, w zakresie ochrony wód,
rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań :
- propagowanie wśród rolników Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
- edukacja z zakresu właściwego składowania nawozów naturalnych,
- rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- racjonalizacja gospodarowania zasobami wodnymi,
- dążenie do utworzenia celowego związku gmin i miast Unia Gmin Śląskich lażących w
zlewni Kaczawy
45
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
Cel do 2005 roku: Redukcja ścieków nie oczyszczonych
Zadanie W.1.1.1 – Wsparcie związków gmin dla wspólnego prowadzenia gospodarki
ściekami
Zmniejszenie zużycia wody.
Cel do 2005 roku: Minimalizowanie poboru wody
Zadanie W.2.1.1 – Kontynuacja programu z zakresu dyspozycyjnych zasobów wodnych i ich
jakości
Zadanie W.2.1.3 – Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody
Ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego niekontrolowanymi spływami
powierzchniowymi.
Cel do 2005 roku Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych
Zadanie W.3.1.1 – Opracowanie i realizacja programu szkoleń dla rolników
Zadanie W.3.1.2 – Stosowanie kodeksu dobrych praktyk rolniczych
Ochrona zasobów wód podziemnych.
Cel do 2005 roku Ograniczenie poboru wód podziemnych
Zadanie W.6.2.2 – Egzekwowanie hierarchizacji poborów wód w zależności od sposobu ich
użytkowania
Zadanie W.6.2.3 – Ograniczenie poboru wód podziemnych na cele przemysłowe
Realizacja działań rekomendowanych w POŚ pozwoli na:
- ograniczanie spływu powierzchniowego biogenów z pól oraz właściwe
przechowywanie nawozów organicznych, co ma wpływ na ochronę wód i zdrowia
samych mieszkańców przed zanieczyszczeniami. Pozostałości niewłaściwie
zastosowanych nawozów i środków ochrony roślin mogą stanowić poważne
zagrożenie dla równowagi środowiska glebowego i wód gruntowych, a spływając z
powierzchni obszarów rolnych – zanieczyszcza równie wody powierzchniowe.
Zaniedbania w zakresie przechowywania odchodów zwierząt bezpośrednio na
gruncie, sprzyjają powstawaniu punktowych skażeń gleby i wód gruntowych. W
pierwszej kolejności zagrożone są wody w przydomowych studniach płytko
kopanych;
- dostęp większej liczby mieszkańców (docelowo wszystkich) do systemu
odprowadzania i oczyszczania cieków. Obecna długość sieci kanalizacji sanitarnej w
mieście jest niewystarczająca – zapewnia podłączenie do niej tylko mieszkańców
Pielgrzymki. Istniejąca duża dysproporcja pomiędzy rozwojem sieci wodociągowej a
systemem odprowadzania i oczyszczania cieków jest zjawiskiem niepożądanym z
punktu widzenia ochrony środowiska. W skali kraju obserwuje się bowiem tendencję
do kilkukrotnie większego zużycia wody w gospodarstwach podłączanych do sieci
wodociągowej, co skutkuje proporcjonalnym przyrostem ilości cieków. Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej, likwidacja szamb i zapewnienie oczyszczenia cieków wpływają
bezpośrednio na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Skutkują również w
niemniej ważne efekty: polepszenie warunków sanitarnych gospodarstw i popraw
jakości życia ludzi;
- zlikwidowanie punktowych źródeł zanieczyszczeń, jakimi mogą być nieprawidłowo
eksploatowane i nieszczelne szamba umieszczone w obrębie gospodarstw. Jest to
podyktowane w pierwszej kolejności troską o ich wpływ na stan sanitarny wód
gruntowych, a tym samym zdrowie ludzi. Na terenie gminy Pielgrzymka odnotowuje
się przydomowe studnie kopane lub płytko wierconych, z których mieszkańcy
pobierają wodę przeznaczoną do spożycia
- poprawienie parametrów jakościowych wody pitnej oraz jej dostarczanie do
wszystkich mieszkańców gminy;
46
-
-
-
ograniczenie poboru z sieci wodociągowej wody uzdatnionej do spożycia i ochronę
ilościową zasobów wód podziemnych. Podstawowym zaleceniem polityki
ekologicznej w prawidłowym gospodarowaniu jest przeznaczenie wód podziemnych
wyłącznie do zaopatrywania mieszkańców w dobrej jakości wodę pitną, a
powierzchniowych – na cele np. produkcji rolnej;
zwiększenie
dyspozycyjnych
zasobów
wodnych
oraz
kompensowanie
nierównomiernych opadów atmosferycznych dzięki właściwemu utrzymaniu i
eksploatacji urządzeń melioracyjnych oraz rozwijaniu pasów roślinności śródpolnej.
Obszar Dolnego Śląska jest jednym z regionów najbardziej zagrożonych niedoborem
wody. Roślinność śródpolna przyczynia się do poprawy bilansu wodnego na
obszarach rolniczych poprzez zmniejszanie siły wiatru i redukcji parowania,
ograniczanie spływów powierzchniowych, łagodzenie wahań temperatury i
wilgotności powietrza;
polepszenie jakości wód zlewni Kaczawy, poprzez ochronę wód zaplanowaną na
obszarze całego jej dorzecza. Przekształcenie Unii Gmin Śląskich w Celowy Związek
międzygminny
umożliwi
ponadto
wydajniejsze
pozyskiwanie
funduszy
pozabudżetowych na realizację wytyczonych celów (uporządkowanie gospodarki
wodno- ciekowej, monitorowanie jakości wód, działania regeneracyjne itd.).
47
XII. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Wciąż większość problemów ekologicznych związanych jest z nadmierną emisją ze źródeł
technologicznych. Jednocześnie obserwowany ostatnio gwałtowny wzrost ruchu
samochodowego w dużym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia. Lokalnie znacząco
wpływa na stan powietrza również niska emisja.
Emisja komunikacyjna – wzrastająca systematycznie liczba pojazdów samochodowych,
nabywanych zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, pociąga za sobą
wzrost emisji dwutlenku azotu w województwie. Transport samochodowy jest również
źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego tlenkiem węgla, węglowodorami i
związkami ołowiu. Z transportu drogowego pochodzi ok. 30% emisji tlenku węgla oraz
tlenków azotu i ok. 20% emisji ołowiu.
Emisja niska – głównie SO2 i pył) jest szczególnie uciążliwa w regionach górskich, gdzie
występują niekorzystne warunki do rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, jak również w dużych
aglomeracjach miejskich. Dlatego tak bardzo duże znaczenie ma podejmowanie działań
mających na celu jej ograniczenie. Jest to możliwe dzięki przechodzeniu coraz większej
liczby właścicieli domów prywatnych na ogrzewanie gazowe i olejowe w miejsce poprzednio
stosowanego węglowego.
1. ZANIECZYSZCZENIA
Powietrze atmosferyczne nie podlega systematycznej kontroli jakościowej na terenie samej
gminy Pielgrzymka. Ocenę powietrza atmosferycznego przedstawiono na podstawie
monitoringu realizowanego w regionalnej sieci nadzoru nad jakością powietrza prowadzoną
przez Inspekcję Sanitarną. Na podstawie pomiarów odnotowuje się znaczne wahania ilości
rocznych opadającego pyłu, jednak w całym okresie badania nie stwierdza się przekroczenia
dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń. Pomiary wykazują okresowe zanieczyszczanie
powietrza pyłem zawieszonym. Odnotowuje się przekroczenia norm dobowych ustalonych
na poziomie 150qg/m3. Ponadto przeprowadzono badania stężeń dobowych SO2, Nox, CO.
Dwutlenek siarki.
Wyniki pomiaru dwutlenku siarki na terenie Pielgrzymki w [ug/m3]
Lp
Stanowisko
pomiarowe
Średnia roczna
Średnia
sezonie
grzewczym
1
Pielgrzymka
5,8
8,7
w Średnia
w
sezonie
pozagrzewczym
3,0
Jak wynika z pomiarów stężenia dwutlenku siarki charakteryzuje wyraźna zmienność w ciągu
roku. Uśrednione dla gminy stężenie SO2 w sezonie grzewczym (od października do marca)
były prawie trzykrotnie wyższe niż w sezonie pozagrzewczym (od kwietnia do września).
Największe różnice sezonowe notowane są w miejscowościach, ze względu na to, iż jest to
rejon narażony na zintensyfikowany wpływ tzw. niskiej emisji z sektora komunalno –
bytowego; niewielkich kotłowni osiedlowych, palenisk domowych. Analizując trendy zmian
stężeń średniorocznych, zwrócono uwagę na znaczny spadek stężeń dwutlenku siarki w
latach 1990 – 1998. W ostatnich latach stwierdzono zahamowanie obserwowanej tendencji
spadkowej. W 2002 stężenia średnioroczne SO2 utrzymywały się na podobnym poziomie jak
w latach 1999 – 2001.
48
Dwutlenek azotu.
Wyniki pomiaru dwutlenku azotu na terenie gminy Pielgrzymka w [ug/m3]
Lp. Stanowisko
pomiarowe
Średnia roczna
% normy
Średnia
sezonie
grzewczym
1
9,7
24%
12,7
Pielgrzymka
w Średnia
w
sezonie
pozagrzewczym
6,7
Stężenia dwutlenku azotu, w przeciwieństwie do dwutlenku siarki, wykazują niewielką
zmienność sezonową w ciągu roku. Średnio dla gminy stężenia NO2 w sezonie grzewczym
były o ok. 50% wyższe niż w sezonie pozagrzewczym. Jest to w głównej mierze
spowodowane utrzymującą się przez cały rok wysoką emisją tlenków azotu ze środków
transportu drogowego. Decydujący wpływ komunikacji podkreśla również charakterystyczna
zmienność stężeń tlenków azotu w ciągu doby, rejestrowana w stacjach automatycznych.
Godziny występowania maksymalnych stężeń 1-godzinnych pokrywają się z godzinami
szczytów komunikacyjnych. W latach 1990 – 1997 w większości punktów pomiarowych na
obszarze objętym opracowaniem obserwowano spadek stężeń średniorocznych dwutlenku
azotu. W ostatnich latach tendencji takiej nie stwierdza się.
2. STAN GAZYFIKACJI I CIEPŁOWNICTWA
Dużym źródłem zanieczyszczeń są też sami mieszkańcy eksploatujący indywidualne
systemy grzewcze. Wiele gospodarstw domowych opalanych jest w sezonie grzewczym
opałem stałym. Ze względu na znaczne oddalenie od gminy, magistral przesyłowych gazu
ziemnego, gmina Pielgrzymka niw została dotychczas zgazyfikowana. W obecnych
uwarunkowaniach społeczno – gospodarczych gazyfikacja gminy staje się ważnym
problemem społecznym. W miarę możliwości władze gminy powinny wspierać dążenia do
podjęcia przez Zakład Gazowniczy decyzji o objęciu gminy Pielgrzymka siecią gazową.
3. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ – OCHRONA POWIETRZA
W świetle obowiązującego prawa, w zakresie ochrony jakości powietrza samorząd gminny
nie posiada uprawnień bezpośrednio wykonawczych, lecz może realizować zadania o
charakterze zobowiązujaco - reglamentacyjnym. Działania w tym obszarze określają głównie
ustawy uchwalone w 2001 roku: Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o wprowadzeniu
ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw. Do
ich zapisów przeniesiono postanowienia dyrektyw unijnych, dotyczących jakości powietrza,
mających na celu kontrolę i zapobieganie zanieczyszczeniom. Gmina może również
podejmować działania zmierzające do redukcji tzw. Emisji niskiej, poprzez zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną oraz gaz, co
jako zadanie własne gminy zostało zapisane w ustawie o samorządzie gminnym z 1990
roku.
W świetle powyższego, w gminnym planie ochrony rodowiska, w zakresie ochrony
powietrza, rekomendowane jest realizowanie następujących działań:
- opracowanie systemu przekazywania gminie przez kompetentne instytucje wyników
pomiarów emisji gazów i pyłów z lokalnych źródeł,
- budowa sieci gazowej,
- edukacja na rzecz zmiany nośnika energii, używanego do celów grzewczych,
- okresowe badanie poziomu zanieczyszczeń ko munikacyjnych
- promowanie alternatywnych do samochodowej i zbiorowej komunikacji miejskiej
49
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Dalsze ograniczenie emisji z zakładów pracy
Cel do 2005 roku: Zmniejszanie liczby zakładów przemysłowych emitujących nadmierną
ilość zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
Zadanie P.1.1.1 – Kontrola źródeł zanieczyszczeń
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł niskiej emisji.
Cel do 2005 roku: Stopniowa likwidacja źródeł niskiej emisji
Zadanie P.2.1.1 – Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie
węglowe na bardziej ekologiczne i realizujących projekty z zakresu termomodernizacji
budynków.
Zadanie P.2.1.2 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Zmniejszenie
zanieczyszczenia
powietrza
pochodzącego
ze
źródeł
komunikacyjnych.
Cel do 2005 roku: Poprawa systemu dróg w powiecie
Zadanie P.3.1.1 – Stopniowa realizacja systemu tras pieszych i rowerowych
Cel do 2005 roku Wzrost wykorzystania alternatywnych dla samochodów środków
komunikacji
Zadanie W.3.2.2 – Przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie
proekologicznych form transportu
Realizacja działań rekomendowanych w POŚ pozwoli na:
- systematyczną kontrolę przez gminę wielkości emisji na swoim terenie. Na podstawie
okresowych pomiarów, prowadzonych przez lokalnych emitorów zanieczyszczeń,
można będzie w przyszłości oszacować jakie obszary na terenie miasta zagrożone
są podwyższonym stężeniem określonych zanieczyszczeń
- ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wynikającego z emisji niskiej, związanego
generalnie ze strukturą zużycia paliw do celów grzewczych. Z przytoczonych danych
wynika, że na terenie gminy funkcjonują głównie kotłownie węglowe, a sieci gazowej
nie ma. Jej budowa stworzy w odniesieniu do gospodarstw indywidualnych możliwość
wykorzystania gazu jako nośnika energii wygodniejszego w użyciu, taniego i mniej
szkodliwego dla środowiska oraz umożliwi proces likwidacji kotłowni węglowych;
- systematyczna obserwacja zmian stanu środowiska na terenach leżących w
bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich.
- wytyczenie i budowa ścieżek rowerowych, które wpłyną na zmianę struktury
transportu osobowego oraz na bezpieczeństwo ruchu rowerowego
50
XIII. SUROWCE NATURALNE
1. STAN ZASOBÓW I GOSPODAROWANIE
Obszar gminy Pielgrzymka znajduje się w całości w obrębie Sudetów. Najstarszy zespół
skalny występujący na terenie gminy to utwory ordowiku. Wydzielono tu łupki ilasto –
piaszczyste, czerwone i szare, częściowo fylity, na nich leżące łupki kwarcowo – sercytowe
czarne i łupki kwarcytowe oraz najwyżej zalegające fylity serycytowe. Ten kompleks utworów
ordowickich zalega na powierzchni od Pielgrzymki w kierunku wschodnim tworząc
wychodnię tych utworów w Górach Kaczawskich. Kontakt utworów ordowickich na obszarze
gminy z utworami triasowymi i kredowymi od strony południowej jest tektoniczny. Otwory
ordowickie w wielu miejscach przebijają skały wulkanizmu podmorskiego – diabazy oraz
trzeciorzędu – bazalty. Utwory sylurskie towarzyszące ordowickim wykształcone ą jako łupki
ilaste z wkładkami lidytów (grabtolitowe) oraz wspomniane diabazy, które mają małe
rozprzestrzenienie. Diabazy częściowo są zieleńcami lub łupkami zieleńcowymi.
Na utworach ordowickich i sylurskich w części północnej gminy w rejonie Nowej Wsi
Grodziskiej i Wojcieszyna zalegają utwory permu. Czerwony spągowiec wykształcony jest w
postaci skał osadowych, piaskowców i łupków ilasto – piaszczystych.
Stosunkowo duże rozprzestrzenienie na powierzchni mają utwory triasu i kredy.
Wykształcone są jako piaskowce kwarcowe różnoziarniste, cienkoławicowe bądź jako
piaskowce arkozowe. Piaskowce kredowe są zróżnicowane pod kątem uziarnienia, składu
mineralnego oraz bloczności. Są zarówno kwarcowe z lepiszczem ilastym kao i ilasto –
krzemionkowym oraz marglistym. Wychodnie tych piaskowców rozprzestrzeniają się na
południe od utworów ordowickich między Pielgrzymką a Jerzmanicami oraz między
Twardocicami a Nową Wsią Grodziską.
Z utworów trzeciorzędowych występują na powierzchni małe wysepki bazaltów i
towarzyszących im tufów bazaltowych. Powierzchniowo zajmują małe obszary 1-2 ha.
Największe wystąpienie bazaltu to komin wulkaniczny bazaltu w Pielgrzymce – wyrobisko
wyeksploatowane, użytkowane obecnie jako wysypisko śmieci. Inne małe wystąpienia to
ciągnące się na wschód od Skory. Wylewy te przebijają zarówno utwory młodo, jak i
staropaleozoiczne. W terenie stanowią lekko uwypuklone, w stosunku do otoczenia
wyniesienia morfologiczne.
Utwory czwartorzędowe stanowią w większości gliny pylaste, eluwia piaszczyste, gliny
zwałowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Najstarsze osady czwartorzędowe
reprezentowane są przez serie żwirowe, żwirowo – piaszczyste, piaszczysto – mułkowe. Są
to osady rzeczne zawierające kwarc, łupki, granity, fylity i inne. Do osadów peryglacjalnych
zaliczono także drobnoziarniste, zieleńcowe piaski oraz żwiry zawierające w przewadze
kwarc, kwarcyty i łupki krystaliczne występujące w dolinie Skory i Jarzebnika Dolnego. Na
osadach peryglacjalnych zalegają bezpośrednio warstwowe utwory wodnolodowcowe,
głownie żwiry z wkładkami piasków, okruchów skał krystalicznych i skał skandynawskich, na
których powyżej zalegają serie piaszczysto – żwirowe zaliczane do interglacjalnych osadów
rzecznych. Są to piaski i żwiry sedymentowane. Osady stokowe wypełniają przede
wszystkim doliny rzeczne i występują do wysokości 420 – 440 m npm. Osady morenowe
zachowały się najlepiej na Pogórzu w Kotlinie Proboszczowa. Wykształcone są w postaci
glin morenowych z blokami skał. Utwory lessowe i lessopodobne występujące na Pogórzu
tworzą pokrywy o miąższości 4-12 m zwłaszcza na południowych i zachodnich zboczach
dolin.
Na obszarze gminy występują surowce naturalne w postaci kruszywa naturalnego i
piaskowca.
Piaskowiec występuje w złożach:
złoże Nowa Wieś Grodziska II – 1 825 tys. ton
złoże Nowa Wieś Grodziska III – 1 468 tys. ton
51
złoże Bedlno – 1 015 tys. ton
Kruszywo występuje w złożach:
złoże Bielanka – pole wschodnie – 67 607 tys. ton
złoże Czaple – 82 tys. ton
złoże Nowa Wieś Grodziska 170 tys. ton
Pomimo dużych zasobów poszczególnych wystąpień kruszywa w dolinach rzecznych, wielu
złóż nie będzie można eksploatować, gdyż znajdują się na obszarach chronionych, strefach
ujęć wód podziemnych, w pasach ochronnych dolin rzecznych. Istotne są tu również
ograniczenia natury prawnej związane z koniecznością ochrony terenów leśnych i gruntów
rolnych o wysokiej klasie bonitacyjnej
2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ - SUROWCE NATURALNE
Prawo do eksploatacji surowców naturalnych określa ustawa z dnia 04 lutego 1994 Prawo
geologiczne i górnicze, która umożliwia udzielenie koncesji na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Eksploatacja surowców mineralnych często powoduje
degradację środowiska, która objawia się m.in. zanieczyszczeniem gleb, powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych, obniżeniem poziomu wód podziemnych, jak również
występowaniem dużych przestrzennych zmian powierzchni terenu. Aby zminimalizować
negatywny wpływ należy odpowiednio ograniczać miejsca eksploatacji i stosować najlepsze
dostępne technologie, jak również prowadzić działania rekultywacyjne.
Bardzo ważnym elementem będzie w przyszłości dalsze racjonalizowanie gospodarki
surowcami mineralnymi, z zastosowaniem optymalnych metod i technologii. Złoża powinny
być wykorzystywane jak najpełniej, łącznie z wykorzystaniem kopalin towarzyszących i
zagospodarowaniem nadkładów.
Pomocny będzie system ułatwiający opracowanie, realizację i monitoring programu
zmierzającego do racjonalizacji gospodarki zasobami surowców mineralnych. Jednocześnie
poszukiwane będą substytuty, które mogłyby zastąpić surowce nieodnawialne. Bardzo
istotne jest realizowanie działań rekultywacyjnych i zagospodarowanie terenów
zdegradowanych. Tam gdzie jest to możliwe, będzie się preferować wodno-lesny kierunek
rekultywacji z przeznaczeniem na cele m.in. rekreacyjne, przeciwpowodziowe, żeglugowe
czy komunalne.
W tym aspekcie konieczna jest współpraca władz lokalnych z użytkownikami złoża, co
pozwoli na właściwe ukierunkowanie podejmowanych działań.
Zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa, koncesje na wydobycie surowców mineralnych
będą wydawane pod warunkiem posiadania przez zakłady górnicze zaakceptowane przez
władze koncesyjne programów ograniczających skalę i zakres naruszeń środowiska w
otoczeniu i zapewniających pełne wykorzystanie zasobów złoża wraz z kopalinami
towarzyszącymi.
Władze będą współdziałać w dążeniu do objęcia ochroną terenów, na których występują
zasoby perspektywiczne i prognostyczne. Działania ochronne polegać będą m.in. na
uwzględnieniu tych terenów w gminnych studiach uwarunkowań i w planach
zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisów umożliwiających zagospodarowanie
tych obszarów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W świetle powyższego, w gminnym planie ochrony rodowiska, w zakresie surowców
mineralnych, rekomendowane jest realizowanie następujących działań:
- potrzeba przeglądu zapisów miejscowego planu zagospodarowania pod kątem
aktualizacji funkcji obszarów, na których występują kopaliny
- identyfikacja i przeciwdziałanie sytuacjom konfliktu na obszarze społeczeństwo,
przemysł wydobywczy i środowisko
52
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania surowców
mineralnych.
Cel do 2005 roku: Ograniczenie sytuacji konfliktowych powstających na styku przemysłu
wydobywczego i ochrony środowiska
Zadanie S.1.1.1 – Stworzenie mapy obszarów konfliktowych
Cel do 2005 roku Racjonalizacja wykorzystania zasobów mineralnych
Zadanie S.1.2.3 – Kontrola przestrzegania wymogu uzyskania koncesji na rozpoznanie i
wydobywanie kopalin
Cel do 2005 roku: Dalsza rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności
wydobywczej
Zadanie S.1.3.1 – Opracowanie programu rekultywacji z określeniem zadań priorytetowych
Zabezpieczenie złóż perspektywicznych i prognostycznych
Cel do 2005 roku: Ochrona zasobów perspektywicznych i prognostycznych
Zadanie S.2.1.1 – Opracowanie bilansu zasobów perspektywicznych i prognostycznych
Zadanie S.2.1.2 – Uwzględnienie zasobów perspektywicznych i prognostycznych w planach
zagospodarowania przestrzennego
53
XIV. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I HAŁAS
1. HAŁAS
Hałas i wibracje to nieodłączne efekty rozwoju cywilizacji, które – podobnie jak
zanieczyszczenie powietrza, wód i powierzchni ziemi – stają się w ostatnich latach dużym
zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Grupą najbardziej narażoną na hałas są
mieszkańcy miast, oraz osiedli położonych wzdłuż ruchliwych tras komunikacyjnych.
Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzony jest przez
Wojewodę i corocznie aktualizowany. Teren gminy Pielgrzymka nie jest ponadto objęty
systematycznymi badaniami klimatu akustycznego środowiska. Obowiązek przeprowadzania
takich badań i sporządzania odpowiednich map zagrożenia obejmuje aglomeracje powyżej
100 tys. mieszkańców i tereny położone w zasięgu podstawowych źródeł hałasu:
komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, lotniczych), przemysłowych i komunalnych.
Zagadnienie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ujęte jest w ustawie Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Obowiązek taki nakłada ww. ustawa.
Hałas komunikacyjny
Na podstawie pomiarów prowadzonych od ponad dwudziestu lat stwierdzono spadek
poziomu hałasu drogowego, pochodzącego zarówno z pojazdów lekkich jak i ciężkich.
Spadek ten jest przede wszystkim efektem poprawy stanu technicznego pojazdów.
Jednocześnie jednak rośnie uciążliwość hałasu, co związane jest przede wszystkim ze
wzrostem powierzchni obszarów nim dotkniętych.
Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego jest dosyć kosztowne i realizowane jest
przede wszystkim na drodze kierowania ruchu tranzytowego na obwodnice. Obwodnice te
powinny być izolowane akustycznie tam, gdzie jest to konieczne, lokalizowane z dala od
obszarów o intensywnej zabudowie i w dostatecznej odległości od obiektów chronionych.
Hałas przemysłowy
Główne źródła hałasu w zakładach przemysłowych to hałas powstający w wyniku procesu
produkcyjnego, hałas z instalacji wentylacyjnych i chłodniczych. W ostatnich latach dużą
uciążliwością stają się zakłady rzemieślnicze, które często bywają zlokalizowane na terenach
przeznaczonych pod mieszkalnictwo.
Najczęstsze przyczyny nadmiernej emisji hałasu z zakładów przemysłowych do środowiska
to:
- brak właściwych zabezpieczeń akustycznych źródeł hałasu pracujących na zewnątrz
budynków produkcyjnych (instalacje wentylacyjne i odciągi)
- niewystarczająca izolacyjność akustyczna ścian budynków produkcyjnych
- niewłaściwa organizacja działalności produkcyjnej realizowanej z udziałem
hałaśliwych środków technicznych
- nieprawidłowa lokalizacja linii technologicznych, instalacji i urządzeń na terenie
zakładów oraz samych zakładów pośród zabudowy mieszkaniowej (dotyczy o przede
wszystkim działalności rozrywkowo – gastronomicznej).
2. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz na
obszarach, na których zlokalizowane są zwłaszcza szpitale, żłobki, przedszkola, internaty –
składowa elektryczna elektromagnetyczna promieniowania o częstotliwości 50 Hz nie może
przekraczać wartości 1 kV/m. Norma ta nie dotyczy miejsc niedostępnych dla ludzi. Źródłami
takiego promieniowania mogą być jedynie linie przesyłowe oraz stacje elektroenergetyczne
54
dla napięć co najmniej 110 kV. Zagrożenia promieniowaniem mogą powodować również
urządzenia radiokomunikacyjne i retransmisyjne, które wytwarzają pola elektromagnetyczne
w zakresie częstotliwości od 0,001 do 300 000 MHz.
2.1 Identyfikacja źródeł
Przeważająca część terenów zurbanizowanych w obrębie gminy Świerzawa kwalifikuje się
do objęcia ochroną akustyczną jak dla terenów III klasy standardu akustycznego (tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy
mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi, tereny zabudowy zagrodowej, gdzie
dopuszczalny poziom hałasu dla dróg lub linii kolejowych 16 h dla dnia 60 dB, 8 h dla nocy
50dB oraz innych źródeł hałasu 8 h dla dnia 50 dB i 1 h dla nocy 40 dB
Na terenie opracowania można wskazać na dwie klasy źródeł powodujących zakłócenia
akustyczne: komunikacja drogowa i obiekty przemysłowe.
Na terenie opracowania znajdują się następujące obiekty emitujące fale elektromagnetyczne:
- linie średniego napięcia (20 kV) z rozdzielniami R – 351
- nadajniki sieci telefonii komórkowej o częstotliwości 23 GHz.
Zarówno linie energetyczne, jak i nadajniki nie stanowią zagrożenia promieniowaniem.
3.
DZIAŁANIA
REKOMENDOWANE
ELEKTROMAGNETYCZNE I HAŁAS
W
POŚ
–
PROMIENIOWANIE
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku, samorząd gminny nie posiada
kompetencji do podejmowania działań, związanych bezpośrednio z ochroną przed
promieniowaniem elektromagnetycznym.
Zgodnie z zapisami II Polityki Ekologicznej Państwa podkreślona została konieczność
wyciszenia akustycznego przestrzeni publicznej. Rozwiązania prawne obowiązujące w
Polsce w zakresie ochrony przed hałasem są zbliżone do funkcjonującego w Unii
Europejskiej modelu, który koncentruje się na regulowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu
emitowanego przez indywidualne źródła.
W wielu miejscach, szczególnie na szlakach tranzytowych ruch nie zamiera przez 24 godziny
na dobę. Rośnie również intensywność ruchu samochodowego w samych miastach. Należy
zatem wprowadzić zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranów dla osiedli znajdujących
się w pobliżu najbardziej uciążliwych szlaków. Konieczne wydaje się również systematyczne
podnoszenie jakości dróg i kontrola pojazdów pod kątem emisji hałasu. Pomimo iż obecnie
nie stwierdza się poważnych uciążliwości, które byłyby wynikiem działalności lotniska lub
kolei, należy założyć, że w przyszłości mogą one rosnąć. W wybranych miejscach w
otoczeniu linii kolejowych powinny być prowadzone pomiary, które pozwoliłyby na kontrolę
uciążliwości.
W wielu zakładach możliwe jest ograniczenie hałasu na drodze stosunkowo łatwych do
zrealizowania działań. Wyciszenie zakładów może polegać na właściwym zabezpieczeniu
akustycznym źródeł hałasu znajdujących się na zewnątrz budynków, takich jak instalacje
wentylacyjne i odciągowe oraz ścian budynków produkcyjnych (okna, bramy). Prowadzona
powinna być powszechna atestacja wibroakustyczna urządzeń i maszyn. Podejmowanie
działań mających na celu podniesienie izolacyjności zakładów powinno mieć miejsce
zawsze, gdy stwierdzone zostanie przekroczenie progu uciążliwości dla ludzi.
W świetle powyższego, w programie ochrony rodowiska, w zakresie ochrony przed
promieniowaniem elektromagnetycznym i hałasem rekomendowane jest:
- identyfikowanie żródeł promieniowania elektromagnetycznego i hałasu,
- prowadzenie ich aktualnego rejestru.
55
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego.
Cel do 2005 roku: Zmniejszenie uciążliwości hałasu pochodzącego z ruchu drogowego
Zadanie H.1.1.1 – Opracowanie i stopniowe wdrażanie zasad organizacji ruchu w miastach
z uwzględnieniem uciążliwości hałasu
Zmniejszenie uciążliwości hałasu przemysłowego.
Cel do 2005 roku Stopniowe ograniczenie uciążliwości hałasu przemysłowego
Zadanie H.2.1.1 – Kontrola przestrzegania zasad właściwej lokalizacji nowych zakładów
Realizacja działań rekomendowanych w POŚ umożliwi wstępne rozpoznanie zagrożenia
promieniowaniem elektromagnetycznym i hałasem na terenie gminy Pielgrzymka.
56
XV. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ
Rejestr potencjalnych sprawców nadzwyczajnych zagrożeń środowiska prowadzony jest
przez WIOŚ. Obejmuje on przede wszystkim zakłady magazynujące materiały niebezpieczne
w opakowaniach wielkogabarytowych. Zakłady niniejsze wpisywane są na, gdy znajdują się
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, obszarów szczególnie chronionych,
ujęć wody pitnej, cieków wodnych. Ponadto tranzytowe położenie miasta może powodować
intensyfikację ruchu, co wpływa na wzrost zagrożenia nadzwyczajnymi zagrożeniami
środowiska. Działania prewencyjne prowadzone są na podstawie ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz porozumień
zawartych z Państwową Strażą Pożarną o współdziałaniu w zakresie sprawnej identyfikacji
potencjalnych sprawców nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, wymianie informacji
alarmowej w sprawie występujących zdarzeń nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz
rozpoznania skali zagrożeń.
1. POTENCJALNI SPRAWCY
Na obszarze objętym opracowaniem nie ma obiektów magazynujących substancje
niebezpieczne w ilościach mogących stanowić potencjalną przyczynę wystąpienia
nadzwyczajnego zagrożenia.
Na terenie gminy nie odnotowano zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia
środowiska.
Natomiast przebiegające przez teren gminy drogi wojewódzkie są ujęte w planach
operacyjno-ratowniczych, opracowanych przez PSP dla powiatu złotoryjskiego.
2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ - ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ
Zgodnie z kompetencjami, wyznaczonymi przez Art. 269 ustawy Prawo ochrony środowiska
z 2001 roku, Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej co najmniej raz w roku
przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładzie stwarzającym zagrożenie
wystąpienia awarii przemysłowych, ustalając spełnienie wymogów bezpieczeństwa, a w
szczególności czy:
- podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,
- zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w
zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne,
- dane zawarte w przedłożonych dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak
zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapobiegania
awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy,
informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
przedkładane właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej – są rzetelne i
odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.
- Kontrolę może przeprowadzić WIOŚ, w uzgodnieniu z PSP, na wniosek organów
samorządowych.
W świetle powyższego, w programie ochrony rodowiska, rekomendowane jest:
- Sporządzenie raportu o możliwości zagrożenia poważną awarią na swoim terenie.
57
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością produkcyjną
przedsiębiorców.
Cel do 2005 roku: Doskonalenie procedur przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń związanych
z działalnością produkcyjną przedsiębiorców
Zadanie NZŚ.1.1.3 – Określenie systemu okresowej kontroli instalacji mogących
spowodować nzś
Zadanie NZŚ.1.1.4 – Sporządzanie Planów Operacyjno Ratowniczych dla jednostek
administracyjnych, na terenie których znajdują się instalacje mogące spowodować nzś wg
art. 105 a ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
Cel do 2005 roku: Posiadanie raportów bezpieczeństwa dla wszystkich instalacji mogących
spowodować nzś
Zadanie NZŚ.1.2.1 – Systematyczna weryfikacja „Planów Operacyjno-Ratowniczych” wg art.
105 b ust 1 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, raportów bezpieczeństwa
Zapewnienie bezpieczeństwa przewozu drogowego i kolejowego materiałów
niebezpiecznych.
Cel do 2005 roku: Ograniczenie nzś związanych z transportem drogowym i kolejowym
materiałów niebezpiecznych
Zadanie NZŚ.2.1.1 – Wyznaczenie tras optymalnych dla przewozu substancji
niebezpiecznych
Zadanie NZŚ.2.1.2 – Wyeliminowanie transportu substancji niebezpiecznych przez obszar
miast i w rejonach cennych przyrodniczo
Zrealizowanie działań rekomendowanych w POŚ pozwoli na rozpoznanie przez samorząd
Pielgrzymki aktualnego poziomu zagrożenia oraz planów przeciwdziałania poważnym
awariom na swoim terenie oraz zapewni możliwo udziału społeczeństwa w ewentualnym
postępowaniu, którego przedmiotem byłoby sporządzenie zewnętrznego planu operacyjnoratowniczego.
58
XVI. INFORMACJA O ŚRODOWISKU I EDUKACJA EKOLOGICZNA
1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE
Wymiana gromadzonych i przetwarzanych przez organy administracji publicznej informacji o
środowisku ma za zadanie podnoszenie społecznej świadomości celów i potrzeb w
dziedzinie jego ochrony, a także – związanych z działaniami w tej sferze – nie tylko kosztów,
ale również, ale również prognozowanych korzyści. Daje to władzom gminy możliwość
prowadzenia konsultacji ze społeczeństwem w trakcie planowania różnych przedsięwzięć i
inwestycji, wpływających na środowisko naturalne.
Znaczenie edukacji ekologicznej, jako istotnego elementu ochrony środowiska, będzie rosło
w najbliższych latach. Zadania z tego zakresu realizowane będą zarówno na różnych
poziomach administracji, za pośrednictwem szkolnictwa publicznego, jak i przez organizacje
pozarządowe i inne struktury.
Zgodnie z założeniami II Polityki Ekologicznej Państwa do głównych zadań w perspektywie
do roku 2010 należy zaliczyć prowadzenie działań na rzecz wzrostu świadomości
ekologicznej i kształtowania opinii społeczeństwa. Promowane powinno być umiarkowane
użytkowanie zasobów biologicznych oraz praktyki oszczędnego i rozsądnego
gospodarowania.
Realizowane powinny być założenia i cele zawarte w Narodowej Strategii Ekologicznej,
m.in.:
- upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia,
- wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich
stopniach edukacji formalnej i nieformalnej,
- tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej
- promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.
Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska i kształtowanie
proekologicznych wzorców konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych, prowadzona
powinna być głównie przy współudziale działających na terenie gminy organizacji
pozarządowych: Polskiego Związku Wędkarskiego, kół łowieckich, Ochotniczej Straży
Pożarnej i innych. Edukacja prowadzona być powinna zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak
i dorosłych – szczególnie liderów społeczności lokalnych, w różnych formach, które obejmują
głównie:
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat:
o stanu środowiska,
o źródeł zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza,
o sposobów ochrony przyrody,
o przyczyn i skutków zanieczyszczeń środowiska,
o bioindykatorów stanu środowiska naturalnego,
o funkcji lasów, ich stanu oraz przyczyn ich degradacji,
o przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska w aspekcie jakości
żywności,
o stanu lokalnej flory i fauny (np. akcja „BOCIAN” w ramach Fundacji ProNatura,
pozwalająca określić liczbę, stan, położenie i zasiedlanie gniazd bocianich);
- aktywne uczestnictwo dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży szkolnej i
pozaszkolnej w corocznej Akcji Sprzątania Świata, która poza wymiernym efektem
estetycznym podnosi wrażliwość na zaśmiecanie, wnosi wiedzę na temat gospodarki
odpadami, miejsc i sposobu składowania, potrzeby zagospodarowania i możliwości
recyklingu odpadów;
- organizację przez placówki oświatowe obchodów Dni Ziemi, z imprezami
towarzyszącymi i festynami, których konwencja, przebieg i tematyka służą
upowszechnianiu postawy człowieka świadomego zagrożeń oraz troszczącego się o
środowisko naturalne, walory krajobrazu, miejsca pracy i wypoczynku;
59
-
uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozach i wycieczkach edukacyjnych;
organizacja i koordynacja zbiórki surowców wtórnych (makulatury i aluminium), wraz
z uświadamianiem potrzeby segregacji i selektywnej zbiórki surowców wtórnych;
coroczne imprezy z udziałem strażaków z OSP i związanych z nimi Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych – rajdy połączone ze zbieraniem śmieci, spotkania i zebrania;
coroczne spotkania władz gminy z sołtysami – dyskusje na temat zbierania i
zagospodarowania odpadów;
upowszechnianie informacji na temat zasad i wyników selektywnej zbiórki odpadów
poprzez prasę lokalną.
2. DZIAŁANIA REKOMENDOWANE W POŚ - INFORMACJA O ŚRODOWISKU I
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona w sposób ciągły na wszystkich poziomach
szkolnictwa, od szkół podstawowych po szkoły wyższe. Edukacja ekologiczna powinna być
także realizowana na wszystkich poziomach administracji. Władze powiatowe mogą np.
promować system segregacji odpadów, podczas gdy władze gminne – inicjatywy lokalne, jak
np. nasadzenia drzew. Konieczne jest również edukowanie dorosłej części społeczeństwa.
Zbiegać się to powinno z tworzonym w województwie spójnym organizacyjnie i metodycznie
systemem ośrodków edukacji ekologicznej, które będą ze sobą współpracować.
W prowadzeniu edukacji ekologicznej można wykorzystać potencjał pozarządowych
organizacji ekologicznych. Na obszarze objętym opracowaniem funkcjonuje wiele organizacji
deklarujących proekologiczne cele działalności. Wiele organizacji prowadzi zakrojone na
szeroką skalę akcje informacyjne skierowane do szerokich kręgów społeczeństwa.
Władze powiatowe powinny inicjować i wspierać działania zmierzające do podniesienia stanu
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz rozbudzenia ich współodpowiedzialności w
procesie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów ekologicznych. Władze powiatu
wspólnie z gminami i organizacjami pozarządowymi powinny prowadzić kampanie
informacyjno-edukacyjne w zakresie takich tematów, jak zapobieganie powstawaniu
odpadów oraz sposobów i efektów ich segregacji, zmniejszenia zużycia wody, oszczędności
zużycia energii, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Wspierane powinny być
wydawnictwa ekologiczne, np. z zakresu rolnictwa ekologicznego i agroturystyki.
Polityka Ekologiczna Państwa nakłada obowiązek udostępniania każdemu obywatelowi
informacji o środowisku i jego ochronie.
W świetle powyższego, w zakresie dostępu do informacji, edukacji ekologicznej i udziału
społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska rekomendowane jest
zrealizowanie następujących działań:
- stworzenie systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku
naturalnym i działaniach na rzecz jego ochrony,
- publikacja (między innymi poprzez BIP) i szeroka dystrybucja Gminnego Programu
Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
- bieżące szkolenie pracowników UG i jednostek współpracujących w zakresie
realizacji zadań z ochrony środowiska, w tym możliwości pozyskania funduszy
strukturalnych UE,
- zaplanowanie potrzeb kadrowych w mieście związanych z wdrażaniem Gminnego
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami,
- przygotowanie planu tworzenia tzw. ”zielonych miejsc pracy”,
- opracowanie planu współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu na rzecz
zachowania równowagi w rozwoju gminy,
- stworzenie zasad udziału wolontariuszy w pracach związanych z utrzymaniem
porządku i czystości w gminie.
60
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Rozwój edukacji ekologicznej
Cel do 2005 roku: Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu edukacji ekologicznej
Zadanie E. 1.1.1. – Dokonanie przeglądu działań edukacyjnych prowadzonych w powiecie
Zadanie E. 1.1.2. – Rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej w oparciu o instytucje
zajmujące się edukacją
Realizacja wymienionych działań pozwoli na:
- zapoznanie mieszkańców ze stanem środowiska na terenie własnej gminy;
- upowszechnienie wiedzy dotyczącej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w
gminie Pielgrzymka
- przeprowadzanie działań proekologicznych przy większym udziale społeczności
lokalnej, reprezentowanej przez przedstawicieli wszystkich właściwych ze względu na
zasięg swojej działalności instytucji, związanych z ochroną środowiska i
zagospodarowaniem przestrzennym, przedsiębiorstw oddziałujących na środowisko
oraz społeczeństwa – organów samorządu terytorialnego, szkół, organizacji
ekologicznych i in.;
- uzyskiwanie akceptacji społecznej, dotyczącej konieczności wdrażania pewnych
rozwiązań oraz dla planowanych przez władze gminy jak i aktualnie realizowanych
przedsięwzięć, co może zaowocować brakiem późniejszych odwołań i protestów;
- przygotowanie potencjału kadrowego i technicznego do realizacji zadań z zakresu
ochrony środowiska.
61
XVII. KONSULTACJE SPOŁECZNE
Komunikacja społeczna, której rola była niedoceniana przez wiele lat, uznawana jest coraz
częściej za jedno z ważniejszych narzędzi ochrony środowiska. W połączeniu z edukacja
ekologiczną stanowi bardzo istotny element podnoszenia świadomości ekologicznej i
upowszechniania idei ochrony środowiska.
W II Polityce Ekologicznej Państwa podkreślono znaczenie stworzenia sprawnego systemu
udostępniania i upowszechniania informacji oraz umożliwienia skutecznego udziału
społeczeństwa w ochronie środowiska. W tym celu mają zostać podjęte niezbędne
rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe dla stworzenia w urzędach administracji
publicznej takiego systemu. Opracowane zostaną publiczne rejestry z zakresu ochrony
środowiska. Organy administracji publicznej dołożą starań, aby jak największa część
społeczeństwa została zaangażowana w konsultacje projektów aktów normatywnych,
programów, polityk i decyzji.
Komunikacja społeczna nabiera coraz większego znaczenia i należy się spodziewać, iż
tendencja ta w najbliższych latach się utrzyma. Dotyczy to zarówno współpracy z
organizacjami pozarządowymi, która bywa ustawowo nakazywana, jak i z przedstawicielami
innych zainteresowanych stron. W urzędach powstawać powinny biura komunikacji
społecznej. Przedstawiciele różnych środowisk powinni być zapraszani do współtworzenia
ciał opiniodawczo – doradczych. Współpraca z organizacjami i ruchami ekologicznymi
została podkreślona w zapisach Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego.
W urzędach administracyjnych stworzony zostanie system udostępnienia i
rozpowszechniania informacji oraz umożliwiania skutecznego udziału społeczeństwa w
ochronie środowiska. Dodatkowo w celu poprawienia systemu informowania wykorzystane
będą nowoczesne środki komunikacji (Internet itp.)
Rekomendowane działania są zbieżne z „Programem Ochrony Środowiska Powiatu
złotoryjskiego”, który zakłada w poszczególnych działach:
Rozwój i doskonalenie komunikacji społecznej
Cel do 2005 roku: Wprowadzenie mechanizmów komunikowania się i współpracy ze
społeczeństwem
Zadanie K. 1.1.1. – Realizacja ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Zadanie K. 1.1.2. – Wzrost wykorzystania mediów, takich jak prasa, Internet, telewizja
Zadanie K. 1.1.3. – Wprowadzenie systemu „krótkich informacji” – wydawanie ulotek i
broszur informacyjnych
Zadanie K. 1.1.4. – Zwiększanie ilości informacji w publikacjach
Zadanie K. 1.1.5. – Stworzenie systemu łatwego dostępu do informacji
Zadanie K. 1.1.6. – Włączenie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w
procesy decyzyjne i systemy zarządzania
62
XVIII. UWARUNKOWANIA FINANSOWE DLA REALIZACJI POŚ
1. WAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY W LATACH 1999 – 2002
1.1 Dochody
Z danych prezentowanych w tabeli nr wynika, że największy (i stale rosnący) udział w
dochodach budżetu gminy Pielgrzymka miały subwencje – ok. 51,0% dochodów w latach
2002-2003. Na kolejnych miejscach znalazły się dochody z tytułu podatków i i opłat lokalnych
(na pdobnym poziomie ok. 25,0%)), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
Państwa (spadek od 11,8% w 2002 r. do 9,7% dochodów w 2003 r.), dotacje na zadania
zlecone ok. 8,0%, dotacje na zadania własne ok. 1,0%. oraz pozostałe dochody ok. 1,0%.
Dochody z majątku gminy utrzymują się na nie zmienionym poziomie ok. 2,0%.
Tabela Dochody gminy Pielgrzymka w latach 1999 – 2003 i plan 2004 r. wg rodzajów1
Rok
Dochody
ogółem
1.
2.
Podatki i
Udziały Subwencje Dochody z Dotacje na Dotacje na Pozostałe
opłaty
gminy w
majątku
zadania
zadania dochody
lokalne podatkach
gminy
własne
zlecone
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1999
Brak danych
2000
2001
2002
2003
5 542 852
5 927 894
1 208 968
1 553 492
654 462
572 843
2 818 429
3 060 563
119 580
116 746
70 000
40 000
495 413
533 250
176 000
51 000
Tabela Struktura dochodów gminy Pielgrzymka20
Rok
Dochody
ogółem
Podatki i
opłaty
lokalne
1.
2.
3.
Udziały
Subwencje Dochody z Dotacje na
gminy w
majątku
zadania
podatkach
gminy
własne
4.
5.
6.
7.
Dotacje na Pozostałe
zadania
dochody
zlecone
8.
9.
1999
2000
2001
2002
2003
100,0
100,0
21,8
26,2
11,8
9,7
50,8
51,6
2,2
2,0
1,3
0,7
8,9
9,0
3,2
0,9
Udział dochodów własnych gminy (czyli podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku
gminy oraz pozostałych dochodów) w jej rocznych dochodach oscyluje około 35% i w
związku z planowaną reformą finansów publicznych trudno oczekiwa jego wzrostu w
przyszłych latach.
1
na podstawie danych opracowanych przez Skarbnika gminy Pielgrzymka
63
mln zł
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1999
2000
2001
2002
2003
Lata
Dochody ogółem
Pozostałe dochody
Dochody z majątku gminy
Podatki i opłaty lokalne
Udziały gminy w podatkach
Dotacje na zadania własne
Dotacje na zadania zlecone
Subwencje
Wykres Struktura dochodów gminy Pielgrzymka w latach 1999 - 2003
1.2 Wydatki z budżetu gminy
Wydatki z budżetu gminy w podziale na poszczególne działy systematycznie
dominowane są przez wydatki oświatowe. W latach 1999 –2003 kształtowały się w sposób
przedstawiony na w tabeli XIX-3.
Tabela Wydatki gminy Pielgrzymka wg rodzajów2
Lp.
Wyszczególnienie
2002
2003
1.
2.
6.
7.
I. Wydatki ogółem
I.1 Wydatki bieżące
1.1 wynagrodzenia i pochodne
5 360 555
5 608 394
5 280 555
5 516 394
3 290 828
3 520 607
184 060
167 300
194 703
125 000
1.2 wydatki na dotacje
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego
1.4 wydatki na świadczenia socjalne
1.5 pozostałe wydatki bieżące
60 000
27 852
1 550 964
1 675 635
80 000
92 000
I.2 Wydatki majątkowe
w tym wg działów:
2.1 Rolnictwo i łowiectwo
0
2.2 Transport i łączność
2.3 Gospodarka mieszkaniowa
2.4 Administracja publiczna
2
na podstawie danych opracowanych przez Skarbnika gminy Pielgrzymka
64
2.5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p
przeciwpożarowa
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
2.6 Oświata i wychowanie
2002
2003
6.
7.
2.7 Ochrona zdrowia
2.8 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
80 000
92 000
2.9 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
2.10 Kultura fizyczna i sport
Z analizy powyższej tabeli wynika, że od kiedy zadania oświatowe zostały w całości przejęte
przez gminy, wydatki na oświatę stały się główną pozycją w realizacji budżetu gminy.
Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli XIX-4.
Wydatki inwestycyjne w gminie Pielgrzymka są na bardzo niskim poziomie – zależą nie od
potrzeb gminy lecz od jej możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Na
inwestycje przeznaczono w latach 2002-2003 zaledwie 172,0 tys zł (zaledwie 1,5 % ogółu
wydatków).
Tabela Wydatki inwestycyjne wg źródeł finansowania3
Rok
1.
Ogółem wydatki Środki własne
inwestycyjne
2.
1999
2000
2001
2002
2003
Dotacje
celowe
Obligacje,
kredyty i
pożyczki
Inne źródła
4.
5.
6.
3.
0
0
0
80 000
92 000
80 000
92 000
Wydatki inwestycyjne zależne są od możliwości finansowych gminy (środki własne) oraz
pozyskania środków z innych źródeł wspomagających inwestycje.
Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach przedstawiono w
tabeli.
Tabela. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy.
Rok
Wydatki ogółem
Ogółem
wydatki
inwestycyjne
Udział %
1.
2.
3.
4.
2002
2003
5 360 555
5 608 394
80 000
92 000
1,5
1,6
Ogółem, w latach 2002-2003 wartość inwestycji wyniosła 172,0 tys zł , czyli średnio 1,6 %
wydatków budżetowych.
3
na podstawie danych opracowanych przez Skarbnika gminy Pielgrzymka
65
XIX. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE
Program Ochrony Środowiska jest pierwszym, kompleksowym podejściem gminy
Pielgrzymka do zagadnień ochrony środowiska, w którym pojecie „zrównoważonego
rozwoju” przestaje być tylko modnym hasłem i zaczyna funkcjonować jako potrzeba
zrównoważenia różnych obszarów życia w gminie. Wybrane cele wskazują na możliwość
lepszego wykorzystania szans rozwoju gospodarczego, zrozumienia sensu zachowania stref
funkcjonalnych w rozwoju przestrzennym, a przede wszystkim poprawienia jakości życia
obecnego i przyszłych pokoleń.
Założono, że przyjęte do realizacji projekty będą wypadkową obiektywnych potrzeb gminy i
realnych możliwości ich spełnienia. Ich wybór wynika z:
- zadań obligatoryjnych, nałożonych na samorząd gminny przez ustawodawcę,
zawartych w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych „Polityki ekologicznej
państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”
- bezpośrednich zagrożeń środowiska, potwierdzonych diagnozą stanu środowiska
naturalnego w gminie Pielgrzymka
- zatwierdzonego
przez
Sejmik
Województwa
Dolnośląskiego
Programu
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego oraz
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
- Zatwierdzonych przez Radę Powiatu Złotoryjskiego Programu Ochrony Środowiska
Tworzeniu programu towarzyszyło przez czas poczucie odpowiedzialności za przygotowanie
zadań w taki sposób by zapisy które powstaną odpowiadały z jednej strony zwiększonym
wymogom prawnym i administracyjnym, związanym z akcesją do Unii Europejskiej, z drugiej
natomiast odwoływały się do potencjalnych korzyści różnych grup mieszkańców, stając się
przez to akceptowalne i realne do wykonania.
Układ tematyczny programu działań odpowiada poszczególnym działom środowiska
naturalnego, opisanym w diagnozie stanu, a wybrane projekty i zadania są odpowiedzią na
umieszczone w podsumowaniu każdego działu rekomendacje. Jak napisano już wcześniej –
w programie działań, zgodnie z przyjętym kluczem, rekomendowane działania
przyporządkowano określonym celom w czasie. Cele zostały podzielone na długookresowe,
średniookresowe oraz krótkookresowe. Zapisane w programie cele główne, których
realizacja wymaga dłuższej perspektywy, odpowiadają zadaniom długookresowym. Cele
szczegółowe mają charakter celów średniookresowych a projekty, które składają się na
program operacyjny na najbliższe 2-5 lat, utożsamiane są z celami krótkookresowymi.
Ze względu na określony czas realizacji wyznaczono następujące cele:
CELE DŁUGOOKRESOWE
P.K. G. O. W. P. S. H. NZŚ.E. K.-
Ochrona i zwiększenie bioróżnorodności
Ochrona gleb
Zagospodarowanie odpadów
Ochrona wód
Ochrona powietrza
Ochrona zasobów złóż
Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
Ochrona przed nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska
Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców
Otwarta i dwustronna komunikacja
CELE ŚREDNIOOKRESOWE
P.K. 1. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym
P.K. 2. Podniesienie walorów przyrodniczych i estetycznych gminy
66
P.K. 3. Zwiększenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy
P.K. 4. Dbałość o tereny znajdujące się pod ochroną
G. 1. Zapobieganie skażeniu i degradacji gleb użytkowanych rolniczo
G. 2. Zapobieganie skażeniu i degradacji gleb przy trasach komunikacji samochodowej
G. 3. Racjonalne zagospodarowanie terenów o słabych glebach
O. 1. Racjonalne zagospodarowanie odpadów
W. 1. Ochrona jakościowa wód
W. 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
W. 3. Zapewnienie dobrej jakościowo infrastruktury wodnokanalizacyjnej
P. 1. Ograniczanie emisji gazów i pyłów
S. 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami złóż mineralnych
H. 1. Rozpoznanie zagrożenia promieniowaniem i hałasem
NZŚ.1.Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i skutkom ich wystąpienia
E. 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w
gminie Pielgrzymka
E. 2. Zwiększenie potencjału kadrowego i technicznego do realizacji zadań z zakresu
ochrony środowiska
E. 3. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w działaniach na rzecz ochrony
środowiska
K. 1. Rozwój i doskonalenie komunikacji społecznej
CELE KRÓTKOOKRESOWE
P.K.1.1.Wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne
przyrodniczo przed przeinwestowaniem
P.K.2.1.„Zielona region” – rozwój terenów zielonych dostępnych publicznie
P.K.2.2.Rozwijanie i tworzenie nowych pasów zieleni śródpolnej
P.K.2.3.Ochrona prawna terenów zadrzewionych i cennych przyrodniczo
P.K.3.1.Plan zagospodarowania obrzeży rzeki Skory
P.K.3.2.Ekologiczne ścieżki rekreacyjne
P.K.3.3.Projekt „Czysta gmina”
P.K.4.1.Rezerwaty przyrody istotnym elementem zrównoważonego rozwoju
G.1.1. Właściwe rolnicze użytkowanie gleb
G.1.2. Budowa płyt obornikowych i budowa zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
G.2.1. Rozpoznanie skali zanieczyszczeń komunikacyjnych
G.3.1. Identyfikacja gruntów i nieużytków do planowego zalesienia
O.1.1. Sporządzenie gminnego planu gospodarki odpadami
O.1.2 Wprowadzenie systemów selektywnej zbiórki i powtórnego wykorzystania odpadów
W.1.1. Kontrola gospodarki ściekowej
W.1.2. Ochrona wód rzeki Skory na obszarze całego dorzecza
W. 2.1. Podejmowanie działań wyszczególnionych w „Koncepcji kompleksowego systemu
zaopatrzenia w wodę gminy Pielgrzymka”
W.2.2. Zarządzanie gospodarką wodnokanalizacyjną na terenie gminy
W.3.1. Rozbudowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej
P.1.1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza przez lokalne kotłownie
P.1.2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza ze źródeł komunikacyjnych
S.1.1. Racjonalizacja wykorzystania zasobów mineralnych
S.1.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności wydobywczej
H.1.1. Ochrona przed promieniowaniem
H.1.2. Ochrona przed hałasem
NZŚ.1.1. Program zapobiegania awariom
E.1.1. „Poznaj swoje środowisko naturalne”
E.2.1. Rozwój kadr dla środowiska
E.3.1. Partycypacja społeczna w programach proekologicznych
K.1.1. Wprowadzenie mechanizmów komunikowania się i współpracy ze społeczeństwem
67
Najważniejsze nawet cele i projekty zapisane w formie listy nie tłumaczą dokonanego
wyboru działań, nie wyjaśniają również do kogo będą skierowane i jaki powinien być ich
efekt.
Intencją autorów niniejszego POŚ było skonstruowanie takiego programu działań, który
będzie czytelny zarówno dla osób nim zarządzających, jak i dla oceniających sposób
zarządzania środowiskiem w gminie. Dlatego jednym z ważniejszych elementów
zaproponowanego programu są uzasadnienia projektów. Po przeczytaniu opisu pod każdym
z projektów przeciętny mieszkaniec gminy powinien wiedzieć: czego projekt dotyczy, kto
będzie jego adresatem, i co się zdarzy w wyniku jego realizacji lub może się zdarzyć w
wyniku zaniechania realizacji. Uzasadnienia projektów tłumacza nie tylko istniejące potrzeby
ekologiczne, prawne lub organizacyjne, ale wskazują również sposoby i możliwości
rozwiązań.
Następnym ważnym elementem programu działań jest zestawienie i harmonogram działań .
W zbiorczej tabeli zebrano informacje o tym: kto wykonuje zadania, w jakim czasie, ile
przeznaczono środków na jego realizację oraz w jaki sposób będzie monitorowane jego
wykonanie. Każde zadanie jest bowiem zapisane w formie mierzalnego i określonego w
czasie celu, któremu przyporządkowano wskaźnik będący miarą jego wykonania. Określono
również czy zapisane w projekcie działania są zadaniami własnymi gminy czy zadaniami
koordynowanymi oraz czy należą do zadań inwestycyjnych czy pozainwestycyjnych.
Zestawienie działań powinno by użytecznym, roboczym narzędziem, ułatwiającym wdrażanie
POŚ i bieżące monitorowanie realizacji poszczególnych zadań.
68
XX. ZALECANE DZIAŁANIA
A. ŚRODOWISKO PRZYRODY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ
CEL OGÓLNY PK. - Ochrona i zwiększenie bioróżnorodności
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
PK.1 Integracja aspektów
ekologicznych z
planowaniem
przestrzennym
Cel P.K. 1.1.
Wprowadzanie
odpowiednich procedur
lokalizacyjnych chroniących
tereny cenne przyrodniczo
przed przeinwestowaniem
Zadanie P.K. 1.1.1 – do 2008 r.
aktualizacja miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego pod
kątem tworzenia obszarów
funkcjonalnych chroniących obszary
cenne przyrodniczo
Uzasadnienie: Projekt jest adresowany do administracji gminy Pielgrzymka oraz
potencjalnych inwestorów w gminie. Wskazuje na potrzebę określania wpływu inwestycji
na środowisko i odpowiedzi na pytanie czy inwestycja nie naruszy w szczególności
spójności krajowego systemu obszarów chronionych. Dotyczy to zarówno lokalizacji
budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w MPZP, jak również dróg i
innych budowli, których zła lokalizacja może doprowadzić do degradacji środowiska
przyrodniczego
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
PK.2 Podniesienie walorów
przyrodniczych i
estetycznych gminy.
Cel P.K. 2.1. „Zielony
region” – rozwój terenów
zielonych dostępnych
publicznie.
Zadanie P.K. 2.1.1 – do 2005 r.
sporządzenie gminnego programu
rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej na
lata 2006-2007 (w tym roślin
ozdobnych)
Zadanie P.K. 2.1.2 - w każdym roku
dokonanie nasadzeń zieleni trwałej
Uzasadnienie: Adresatem tego projektu są mieszkańcy gminy. Dbałość o rozwój terenów
publicznych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o samorządzie
gminnym, z którego realizacji gmina jest rozliczana. Sporządzenie gminnego programu
rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej na lata 2006-2007 pozwoli poprzez przygotowanie
spójnej koncepcji i harmonogramu na lepsze zarządzanie zielenią urządzoną – m.in. na
jej utrzymanie i dalszy rozwój. Problemem w gminie jest nie tyle dokonywanie nowych
nasadzeń, co pielęgnacja obecnych zasobów oraz pozyskanie wsparcia mieszkańców w
dbałości o gminne skwery czy pasy przydrożne. Starannie wypielęgnowane tereny
zielone wpływaj pozytywnie zarówno na podniesienie walorów przyrodniczych gminy jak i
na jakość życia mieszkańców poprzez poczucie lokalnej estetyki, mobilizując ich
jednocześnie do większej dbałości o własne otoczenie i podnosząc atrakcyjność
miejscowości.
69
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
PK.2 Podniesienie walorów
przyrodniczych i
estetycznych gminy
Cel P.K. 2.2. Rozwijanie i
tworzenie nowych pasów
zieleni śródpolnej.
Zadanie P.K. 2.2.1 – do 2005 r.
opracowanie programu nasadzeń
roślinności śródpolnej
Zadanie P.K. 2.2.2 - do 2007 r.
utworzenie co najmniej 1 pasa
roślinności śródpolnej
Zadanie P.K. 2.2.3 - do 2005 r.
upowszechnienie wśród 50% rolników w
gminie korzyści ekologicznych
wynikających z nasadzeń śródpolnych
Zadanie P.K. 2.3.1 - do 2005 r.
rozpoznanie terenu gminy pod kątem
ustanowienia użytków ekologicznych,
parków miejskich i innych
Cel P.K. 2.3. Ochrona
prawna terenów
zadrzewionych i cennych
przyrodniczo.
Uzasadnienie: Nasadzenia śródpolne są nie tylko pozytywnym elementem krajobrazu
przyrodniczego gminy (odgrywają rolę siedlisk ptaków i korytarzy ekologicznych), ale
stają się naturalnym sposobem zabezpieczenia terenów rolniczych przed erozją
wietrzną, regulują stosunki wodne w glebie oraz ograniczają spływ zanieczyszczeń z pól
(stanowią bariery biogeochemiczne). Największym problemem w realizacji tego projektu
będzie pozyskanie akceptacji rolników, którzy poszerzajc areał pod uprawy do tej pory
raczej wycinali drzewa z terenów objętych produkcj rolniczą. Dlatego najważniejszym
zadaniem jest przygotowanie dobrego programu edukacji dążącego do zmiany
niekorzystnych działań na proekologiczne, uwzglądniające zasady zrównoważonego
rozwoju. Po opracowaniu programu nasadzeń roślinności śródpolnej, ważne będzie
zachęcenie przynajmniej jednego właściciela gruntu do utworzenia pasa zieleni
śródpolnej, miedzy innymi poprzez pomoc w pozyskaniu na ten cel rodków z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Adresatami tego projektu są głównie właściciele gruntów rolnych. Ponieważ ważną formą
użytkowania gruntów w gminie sa pola uprawne, rozległe obszary rolnicze są nie tylko
podatne na liczne zagrożenia, związane z jednostronną intensywną produkcją roślinną,
lecz same wywierają ciągły wpływ na pozostałe elementy środowiska.
Przeciwdziałanie degradacji różnorodności biologicznej powinno obejmować nie tylko
gatunki chronione, lecz również pospolite gatunki roślin i zwierząt. Przykładem takiego
działania może być tworzenie użytków ekologicznych, które pełnią ważną rolę
siedliskotwórczą i krajobrazową w przestrzeni rolnej, warunkując stabilne funkcjonowanie
dzikiej przyrody i wpływając na zwiększenie efektów produkcyjnych.
Ustanawianie parków gminnych ma natomiast na celu nie tylko podnoszenie walorów
ekologicznych regionu, lecz również atrakcyjności gminy, poprzez tworzenie miejsc
wypoczynku dla ludności. Zadania ustanowienia parków gminnych i użytków
ekologicznych mieszczą się w zakresie zadań obligatoryjnych gminy regulowanych
ustawą o samorządzie gminnym. Wstępem do ich ustanowienia będzie realizacja
projektu Ochrona prawna terenów zadrzewionych i cennych przyrodniczo, którego
zasadniczym elementem będzie rozpoznanie terenów gminy pod tym kątem.
70
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
PK.3 Zwiększenie
oferty turystycznej i
rekreacyjnej
Cel P.K. 3.1. Plan
zagospodarowania obrzeża
Rzeki Skory.
Zadanie P.K. 3.1.1 – do 2005 r.
stworzenie co najmniej jednego nowego
publicznego terenu rekreacji i
wypoczynku
Cel P.K. 3.2. Ekologiczne
ścieżki rekreacyjne.
Zadanie P.K. 3.2.1 - do 2006 r.
wytyczenie i zagospodarowanie co
najmniej jednej trasy turystyki pieszej i
rowerowej o walorach edukacji
ekologicznej
Zadanie P.K. 3.3.1 coroczne
uczestnictwo 80% młodzieży szkolnej w
akcjach porządkowych na terenie
miasta (m. in. w sprzątaniu świata)
Cel P.K. 3.3. „Czysta
gmina”.
Uzasadnienie: Projekt skierowany jest zarówno do mieszkańców gminy, potencjalnych
nabywców terenów rezydencjalnych oraz do odwiedzających miasto turystów sobotnioniedzielnych. Stworzenie do roku 2005 co najmniej jednego, nowego publicznego terenu
rekreacji i wypoczynku jest zgodne ze strategiami rozwoju powiatu i województwa.
Projekt ten jest adresowany głównie do młodzieży szkolnej, a także odwiedzających
gminę turystów. Przebudowanie zachowań dotyczących umiejętnego korzystania ze
środowiska, które nie zakłóci jego równowagi ekologicznej nie może odbywać się w
trakcie teoretycznych wykładów. Potrzebny jest naturalny teren szkoleniowy w postaci
ścieżek edukacji ekologicznej. Do końca 2006 roku przewidywane jest wytyczenie i
zagospodarowanie co najmniej jednej trasy turystyki pieszej i rowerowej o walorach
edukacji ekologicznej. Realizacja podobnych projektów mieści się w celach polityki
ekologicznej Państwa
Projekt czyste miasto jest skierowany do wszystkich mieszkańców i oprócz
wyeksponowanego zadania związanego z corocznym uczestnictwem młodzieży szkolnej
w akcjach porządkowych na terenie miasta obejmuje zapisy prawa miejscowego
zawartego w uchwalonym „Regulaminie porządku i czystości”. Tylko poprzez aktywne
uczestniczenie w zbieraniu śmieci dzieci, a przez nich ich rodzice uczą się nowych
nawyków i stwarzają szansę na trwałą zmianę zachowań związanych z ochroną
środowiska.
71
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
PK.4 Dbałość o tereny
znajdujące się pod ochroną
Cel P.K. 4.1. Rezerwaty
przyrody istotnym
elementem
zrównoważonego rozwoju
Zadanie P.K. 4.1.1 – do 2004 r.
podjęcie działań zaleconych w
istniejących planach ochrony
rezerwatów
Uzasadnienie: Ochrona rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych nie jest zadaniem
gminy, ale leży w interesie zwiększania walorów środowiska naturalnego poprzez rozwój
jego bioróżnorodności. Adresatami projektu będą służby gminne i leśne oraz organizacje
przyrodnicze. Istniejące plany ochrony rezerwatów, a także zadania wykonania
dokumentacji przyrodniczej parku krajobrazowego oraz planu ochrony parku
krajobrazowego, ściśle odpowiadają zapisom Ustawy o ochronie przyrody oraz
dyrektywom unijnym w sprawie ochrony warunków życia. Wychodzą także na przeciw
możliwości przygotowania się do efektywnego działania w strukturach europejskich
projektów typu life-przyroda trwałą zmianę zachowań związanych z ochroną środowiska.
72
B. GLEBY
CEL OGÓLNY G. - Ochrona gleb
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
G.1 Zapobieganie skażeniu i
degradacji gleb
użytkowanych rolniczo.
Cel G. 1.1. Właściwe
rolnicze użytkowanie gleb.
Zadanie G. 1.1.1 – do 2005 r.
rozpoczęcie działań mających na celu
propagowanie wśród rolników Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej
Zadanie G. 1.1.2 – do końca 2004 r.
ustalenie procedury kontrolnej
monitorującej postępowanie z
opakowaniami po nawozach sztucznych
i środkach ochrony roślin
Zadanie G. 1.1.3 – okresowe
monitorowanie zasobności gleb
Zadanie G. 1.2.1 - do 2007 r. podjęcie
masowej akcji edukacyjnej poprzez
dostarczenie do każdego gospodarstwa
rolnego ulotki na temat potrzeby
budowania płyt obornikowych lub
zbiorników na gnojowicę
Cel G. 1.2. Budowa płyt
obornikowych i zbiorników
na gnojówkę i gnojowicę.
Uzasadnienie: Projekt jest skierowany głównie do rolników, użytkowników gruntów
rolnych. Działalność gospodarcza nie jest zadaniem własnym gminy, ale pozostaje w
kręgu zainteresowania władz samorządowych w zakresie tworzenia warunków do
rozwoju gospodarczego. Projekt jest istotny z punktu widzenia podnoszenia wiedzy
rolników o racjonalnym wykorzystaniu środków ochrony roślin, co w konsekwencji
powinno przekładać się, z jednej strony na większą zasobność gleb i lepsze plony
rolnicze, a z drugiej strony na zmniejszenie kosztów produkcji i ograniczenie
zanieczyszczeń wód. Gmina powinna wystąpić w roli strony wspierającej działalność
edukacyjną, występując jako organizacji zaangażowanych w propagowanie Dobrych
Praktyk Rolniczych i zrównoważonego rozwoju. Może również wspomóc rolników
indywidualnych w prawidłowym administrowaniu zasobami glebowymi poprzez
dofinansowanie lub zakup badań ustalających zawartości składników pokarmowych w
glebie. Niewłaściwy bowiem sposób i czas nawożenia, zarówno organicznego jak i
mineralnego, wymieniany jest jako ważna przyczyna zachwiania równowagi gleb i
skażenia wód. Jednocześnie powinno być także poinformowane o składowani i utylizacji
opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, by w razie potrzeby
zorganizować zbiórkę starych opakowań, które nieodpowiednio składowane mogą
spowodować przedostanie się toksycznych związków do gruntu i wody.
Efektem projektu adresowanego do właścicieli gospodarstw rolnych powinno być
wyeliminowanie powszechnej praktyki składowania odchodów zwierząt bezpośrednio na
gruncie, przy budynkach inwentarskich lub na polach. Odciekające i wypłukiwane przez
opady atmosferyczne składniki obornika (azotany, fosforany, potas) przenikają do gleby i
wód gruntowych. Posiadanie płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę jest
egzekwowane w Unii Europejskiej, a w Polsce stanie się całkowicie obowiązkowe po
roku 2008. W wyniku podjęcia masowej edukacji oprócz efektu ekologicznego zakłada
się zwiększenie zdolności rolników do absorbcji środków unijnych na rozwój
gospodarczy. Posiadanie płyt i zbiorników jest wymogiem przy ubieganiu się o środki
finansowe z funduszy strukturalnych.
73
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
G.2 Zapobieganie skażeniu i
degradacji gleb przy trasach
komunikacji samochodowej.
Cel G. 2.1. Rozpoznanie
skali zanieczyszczeń
komunikacyjnych
Zadanie G. 2.1.1 – do 2004 r. ustalenie
przy drogach co najmniej dwóch
reprezentatywnych punktów
pomiarowych.
Zadanie G. 2.1.2 – co najmniej dwa
razy w roku przeprowadzenie
badania zanieczyszczenia gleb
G.3 Racjonalne
Zagospodarowanie terenów
o słabych glebach.
Cel G. 3.1. Identyfikacja
gruntów i nieużytków do
planowego zalesienia..
Zadanie G. 3.1.1 - do 2008 r. zalesienie
10 ha gruntów klasy V, VI i nieużytków
Uzasadnienie: Projekt odwołuje się bezpośrednio do obowiązku realizacji ustawowej
dbałości o środowisko naturalne (ustawa Prawo ochrony środowiska.) i jest skierowany
zarówno do władz samorządowych województwa wraz z jego instytucjami kontrolnymi
(WIOŚ). Jest zarówno wyrazem troski o jakość środowiska przyrodniczego jak również o
zdrowie ludzi. Dowiedziono bowiem, że na skutek zanieczyszczeń komunikacyjnych
następującej zakwaszenie gleby i obniżenie zawartości próchnic. Następuje również
zwiększona ekspozycja roślin na metale ciężkie (np. kadm), które mogą kumulować się w
surowcach roślinnych. Ze względu na obecność drogi wojewódzkiej można spodziewać
się lokalnego skażenia gleb na terenach leżących w bezpośrednim jej sąsiedztwie (są to
głównie grunty orne). Zaplanowanie przez gminę punktów pomiarowych oraz stworzenie
systemu monitorowania pozwoli oszacować skalę dotychczas nierozpoznanego
problemu, podjąć decyzję o ewentualnym przeciwdziałaniu jak również zweryfikować
przeznaczenie gruntów przy trasie komunikacyjnej i ewentualne dokonanie zmian w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Projekt skierowany jest do właścicieli nieużytków, gruntów rolnych o słabej bonitacji.
Zalesienia są zadaniem przypisanym do powiatów, i w trakcie realizacji projektu gmina
spełnia jedynie rolę informacyjną oraz administratora, rejestrującego i opiniującego
wnioski o zalesienie.
W skali Polski obserwuje się rosnącą tendencję do odłogowania najsłabszych gruntów
rolnych, które szybko tracą swoje walory użytkowe, a postępująca dalej ich degradacja
stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności. Ponieważ gleby V i VI klasy z
nieużytkami stanowią w gminie sporą powierzchnię zachęcanie rolników do zalesiania
jest jednym z elementów przeciwdziałania degradacji różnorodności biologicznej oraz
erozji gleb. Przekazanie gruntów z rolnictwa do leśnictwa, ma na uwadze racjonalizację
struktury użytkowania przestrzeni przyrodniczej. Określone to zostało w Krajowym
Programie Zwiększania Lesistości. Jego realizacja opiera się na wielofunkcyjnym i
zrównoważonym modelu rozwoju kraju. Nowe zalesienia pełnią funkcję pozytywnie
regulujcych warunki przyrodnicze (korytarze ekologiczne, poprawa bilansu węglowego,
zmniejszenie deficytu wody, ochrona przed erozją wodną i wietrzną gleb), krajobrazowe
(zmniejszenie fragmentaryzacji i regulacja kształtu kompleksów leśnych) oraz
ekonomiczne (zwiększenie produkcji drewna, stworzenie nowych miejsc pracy i
dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw rolnych).
74
C. GOSPODARKA ODPADAMI
CEL OGÓLNY O. – Zagospodarowanie odpadów
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
O.1 Racjonalne
zagospodarowanie
odpadów.
Cel O. 1.1. Sporządzenie
gminnego planu gosp.
odpadami.
Zadanie O. 1.1.1 – do połowy 2004 r.
powstanie uaktualnionego dokumentu:
gminnego planu gospodarki odpadami
Cel O.1.2. Wprowadzenie
systemów selektywnej
zbiórki i powtórnego
wykorzystania odpadów
Zadanie O.1.2.1 – Prowadzenie
edukacji w zakresie właściwej
gospodarki odpadami
Zadanie O.1.2.2 – Promocja i
wspieranie systemów segregacji
odpadów komunalnych
Zadanie O.1.2.3 – Wspomaganie
budowy regionalnych obiektów
przeróbki odpadów
Uzasadnienie: Projekt skierowany jest do wszystkich użytkowników środowiska w gminie:
mieszkańców, podmiotów społecznych i gospodarczych, osób przyjezdnych. Jest
wymogiem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
Zgodnie z procedurą, gminny plan ma być uchwalony w celu realizacji dokumentu
wyższego szczebla - powiatowego planu gospodarowania odpadami. Kluczowe więc dla
stworzenia do września 2004 gminnego planu gospodarki odpadami będą propozycje i
zalecenia powiatu złotoryjskiego zawarte w powiatowym planie gospodarki odpadami,
który znajduje się w opracowaniu. Nowy plan gospodarki odpadami będzie obejmować
wszystkie rodzaje odpadów powstajcych oraz przywożonych na teren gminy, a
zwłaszcza odpady komunalne (z uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych),
opakowaniowe, budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne (w
tym: medyczne, weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory). Jednocześnie w
gminie prowadzone powinny być działania organizacyjne i edukacyjne zmierzające do
wtórnego zagospodarowania odpadów i ich segregacji w miejscu powstawania (np. w
gospodarstwach domowych) oraz do rekultywacji obszarów zdegradowanych. Na terenie
gminy istnieje potrzeba stworzenia i realizowania systemu selektywnej zbiórki i
powtórnego wykorzystania wybranych frakcji odpadów komunalnych, bezpośrednio lub
po przetworzeniu. Dotyczy to zwłaszcza surowców wtórnych oraz frakcji biologicznie
rozkładalnej, przetwarzanej na kompost
75
D. WODY
CEL OGÓLNY W. – Ochrona wód
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
W.1 Ochrona
jakościowa wód.
Cel W.1.1. Kontrola
gospodarki ściekowej.
Zadanie W.1.1.1 – kontrola
postępowania ze ściekami na 50
posesjach rocznie
Zadanie W.1.1.2 – do 2005 r.
inwentaryzacja źródeł spływu wód
deszczowych na terenie gminy
Uzasadnienie: Organizacja gospodarki ściekami jest zadaniem własnym gminy
wynikającym z zapisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Skuteczna likwidacja
nielegalnych zrzutów ścieków w gminie będzie możliwa po całkowitym zakończeniu
budowy instalacji sanitarnej, która zakładana jest na lata 2004 - 2008. Dlatego w
projekcie „Kontrola gospodarki ściekowej” przewidywane jest w latach 2004- 2006
zintensyfikowanie działań inwentaryzacyjno – kontrolnych, które pozwolą władzom
samorządowym na uporządkowanie stanu wiedzy o potencjalnych źródłach skażenia
wód; ustaleniu liczby i jakości zbiorników bezodpływowych oraz źródeł spływu wód
deszczowych, a także zaplanowaniu kanalizacji deszczowej. Adresatem działań będą
zarówno indywidualni jak i zbiorowi użytkownicy środowiska
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
W.1 Ochrona
jakościowa wód.
Cel W. 1.2. Ochrona wód
rzeki Skory na obszarze
całego dorzecza.
Zadanie W. 1.2.1 – dążenie do
utworzenia celowego związku
międzygminnego Unia Gmin Śląskich
Uzasadnienie: Majac na uwadze polepszenie jakości wód rzeki Kaczawy, działania
ochronne należy zaplanować na obszarze całego jej dorzecza, a nie jako wyizolowane –
na terenie gminy. Jest to zgodne z wymogami Wodnej Dyrektywy Ramowej, zakładającej
koncepcję zlewniowego zarządzania jakością wód, niezależnie od przebiegu granic
administracyjnych. Dążeniem gminy będzie zatem przekształcenie nieformalnego do tej
pory Porozumienia w celowy związek międzygminny. Taka forma organizacyjna umożliwi
nie tylko lepszą koordynację działań związanych z ochroną wód powierzchniowych na
terenie gminy, ale również zwiększy możliwość pozyskiwania funduszy
pozabudżetowych na realizację wytyczonych celów, związanych z poprawą jakości wód
rzeki (uporządkowanie gospodarki wodno- ciekowej, monitorowanie jakości wód,
działania regeneracyjne itd.) Adresatem projektu są władze samorządowe miast i gmin
sygnotariusze Unii Gmin Śląskich.
76
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
W.2 Racjonalne
gospodarowanie
zasobami wodnymi
Cel W. 2.1. Podejmowanie
działań wyszczególnionych
w „Koncepcji
kompleksowego systemu
zaopatrzenia w wodę gminy
Pielgrzymka”.
Zadanie W. 2.1.1 – do końca 2006 r.
przeprowadzenie korekty wysokości
zasobów eksploatacyjnych wód
podziemnych do wysokości zasobów
dyspozycyjnych
Zadanie W. 2.1.2 – do końca 2007 r.
podjęcie działań w kierunku lepszego
wykorzystania wód powierzchniowych
na cele gospodarcze
Uzasadnienie: Adresatami tego programu są: władze regionalne odpowiedzialne za
politykę zasobami wodnymi, przedsiębiorstwa produkujące wodę, spółki odpowiedzialne
za konserwację urządzeń melioracyjnych, rolnicy. Racjonalne użytkowanie zasobów
naturalnych, w tym wód, jest jedną z głównych wytycznych Polityki ekologicznej państwa.
Podstawowym jej zaleceniem jest przeznaczenie wód podziemnych wyłącznie na cele
zaopatrzenia mieszkańców i przemysłu spożywczego lub farmaceutycznego, a
powierzchniowych – na cele np. produkcji rolnej. Respektowanie tej zasady ma za
zadanie ochronę ilościową zasobów wód podziemnych i ograniczenie poboru z sieci
wodociągowej wody uzdatnionej do spożycia. Realizacja tego celu będzie możliwa
poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wody,
takich jak: retencjonowanie wody, zakładanie oczek śródpolnych, weryfikacja
funkcjonowania oraz dbałość o drożność sieci melioracyjnej. Rola gminy sprowadza się
do organizacji przedsięwzięć, których wykonawcami będą: rolnicy indywidualni, spółki
wodne, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zadaniem gminy będzie
również podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych (w tym o źródłach
finansowania) motywujących rolników do zakładania oczek śródpolnych i stawów.
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wynika z realizacji celów Polityki
Ekologicznej Państwa. Polska bowiem zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach
wodnych, w których duże znaczenie będzie miało wykorzystywanie na cele gospodarcze
wód powierzchniowych. W gminie Pielgrzymka z jednej strony opracowano i realizuje się
koncepcję rozwoju sieci wodociągowej i plan zaopatrzenia mieszkańców w dobrą
jakościowo wodę pitną. Zakłada ona utworzenie zamkniętego pierścienia miejskiej sieci
wodociągowej o wyrównanych parametrach technicznych, wraz z kilkoma ujęciami i
stacją uzdatniania wody zaopatrującymi tą sieć. Z drugiej strony, z uwagi na
nieodnawialne zasoby wód głębinowych istnieje potrzeba podjęcia działań edukacyjnych
i organizacyjnych, które umożliwią w przyszłości wykorzystanie wód powierzchniowych
na cele gospodarcze, do produkcji rolnej i przemysłowej, szczególnie w pobliżu otwartych
akwenów wodnych. Adresatami tego projektu będą głównie rolnicy i inne podmioty
gospodarcze.
77
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
W.2 Racjonalne
gospodarowanie
zasobami wodnymi
Cel W. 2.2. Zarządzanie
gospodarką wodnokanalizacyjną na
terenie gminy.
Zadanie W. 2.2.1 - działania edukacyjne
w celu racjonalizacji zużycia wody - do
końca 2008 r. zmniejszenie dobowego
zużycia na mieszkańca gminy
Uzasadnienie: Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków gmina pozostaje na swoim terenie planistą i organizatorem
działań związanych z obowiązkiem dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, ale jej
zarządzanie powinna powierzyć wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, np. spółkom
prawa handlowego, które w swoim działaniu kierują się efektywnością kosztow. Dla
władz samorządowych oznacza to obowiązek przygotowania systemu monitorowania
jakości wykonywanych świadczeń oraz ustalania taryf za usługi wodno-ściekowe z
uwzględnieniem realnych kosztów eksploatacji i możliwości płatniczych mieszkańców.
Wiązać się to powinno ze stopniowym wycofywaniem gminy z dopłat do produkcji wody.
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
W.3 Zapewnienie
dobrej jakościowo
infrastruktury
wodnokanalizacyjnej.
Cel W. 3.1. Rozbudowa
infrastruktury
wodnokanalizacyjnej.
Zadanie W. 3.1.1 - do 2006 r. pełne
zwodociągowanie gminy
Zadanie W. 3.1.2 - do 2005 r.
przeprowadzenie niezbędnych
modernizacji działających obecnie
oczyszczalni ścieków
Zadanie W. 3.1.3 - do 2011 r.
przyłączenie do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej 80% gospodarstw
domowych z terenu gminy w wyniku
prowadzenia stałej rozbudowy
Uzasadnienie: Projekt będzie skierowany do wszystkich odbiorców wody w gminie. Plan
zaopatrzenia w wodę dla gminy przewiduje utworzenie spójnego systemu zaopatrzenia w
wodę wszystkch mieszkańców gminy. Jest to jedna z największych inwestycji w
dziedzinie ochrony środowiska zaprojektowana na lata 2004-2006.,
Na lata 2005-2012 przewidywana jest również kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej
w gminie oraz modernizacja oczyszczalni cieków przy udziale funduszy strukturalnych i
koncepcji współdziałania w ramach Unii Gmin Śląskich.
Z uwagi na przewidywany wzrost kosztów usług kanalizacyjnych ważnym zadaniem
gminy będzie motywowanie mieszkańców do podłączania się do istniejącej już sieci
kanalizacyjnej.
78
E. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
CEL OGÓLNY P. – Ochrona powietrza
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
P.1 Ograniczanie
emisji gazów i pyłów.
Cel P. 1.1. Przeciwdziałanie
Zanieczyszczeniom
powietrza przez lokalne
kotłownie.
Zadanie P. 1.1.1 – do 2006 r.
opracowanie systemu przekazywania
władzom gminy przez WIOŚ wyników
pomiarów emisji gazów i pyłów z
lokalnych źródeł.
Zadanie P. 1.1.2 – do 2010 r.
zaprojektowanie i budowa sieci gazowej
w gminie
Zadanie P. 1.1.3 – działania edukacyjne
na rzecz zmiany nośnika energii
używanego do celów grzewczych w
gospodarstwach indywidualnych
Uzasadnienie: Projekt jest skierowany do właścicieli gospodarstw domowych oraz
użytkowników instalacji grzewczych, które mog oddziaływać niekorzystnie na
środowisko. W wietle obowiązującej ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie
ochrony jakości powietrza samorząd gminny nie posiada uprawnień bezpośrednio
wykonawczych.
Zaopatrzenie w energi cieplną i gaz nie należy już do obligatoryjnych zadań gminy,
natomiast jest zadaniem samorządu zapewnienie ekologicznych, nie powodujących
skażenia powietrza systemów ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. W
interesie gminy leży jednak podejmowanie działań ograniczających emisję do atmosfery
gazów z palenisk domowych przyczyniających się do zwiększania efektu cieplarnianego.
Dlatego Pielgrzymka podejmie działania w celu podłączenia gminy do gazociągu
wysokiego ciśnienia.
Dbałość gminy o ochronę powietrza może przejawiać się również w monitorowaniu
lokalnych emitorów zanieczyszczeń, których wójt gminy, jako organ właściwy powinien
zobowiązać do okresowych pomiarów wielkości emisji i powiadamiania o rezultatach tych
pomiarów. Przyjmując zgłoszenia instalacji, mogących negatywnie oddziaływać na
środowisko, a z których emisja nie wymaga pozwolenia, wójt powinien ustalić i
egzekwować wymagania w zakresie ochrony środowiska, dotyczące ich eksploatacji.
79
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
P.1 Ograniczanie
emisji gazów i pyłów.
Cel P. 1.2. Przeciwdziałanie
Zanieczyszczeniom
powietrza ze źródeł
komunikacyjnych.
Zadanie P. 1.2.1 – do końca 2006 r.
rozpoznanie wielkości emisji
pochodzenia komunikacyjnego
Zadanie P. 1.2.2 – okresowe badanie
poziomu zanieczyszczeń
komunikacyjnych przy drogach
wojewódzkich
Uzasadnienie: Projekt jest adresowany do wojewódzkich służb samorządowych
odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie informacji o jakości powietrza (WIOŚ),
a także do mieszkańców terenów zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej.
Obecnie brak jest udokumentowanych pomiarów czystości powietrza. Okresowe pomiary
poziomu zanieczyszczeń, emitowanych w związku z eksploatacją tej drogi wraz z
wynikami badań lokalnego skażenia gleb, pozwolą na systematyczną ocenę zmian stanu
środowiska na terenach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. W wyniku skażeń
istnieje możliwo kumulacji zanieczyszcze w surowcach roślinnych. Może to być podstawa
do zmiany przeznaczenia gruntów w MPZP na przemysłowe.
80
F. SUROWCE MINERALNE
CEL OGÓLNY S. – Ochrona zasobów złóż
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
S.1 Racjonalne
gospodarowanie zasobami
złóż mineralnych
Cel S.1.1 – Racjonalizacja
wykorzystania zasobów
mineralnych
Zadanie S.1.1.1 – Zbilansowanie
potrzeb surowcowych
Zadanie S.1.1.2 – Aktualizacja
dokumentacji złóż
Zadanie S.1.1.3 – Kontrola
przestrzegania wymogu uzyskania
koncesji na rozpoznanie i wydobywanie
kopalin
Uzasadnienie: Bardzo ważnym elementem będzie w przyszłości dalsze racjonalizowanie
gospodarki surowcami mineralnymi, z zastosowaniem optymalnych metod i technologii.
Złoża powinny być wykorzystywane jak najpełniej, łącznie z wykorzystaniem kopalin
towarzyszących i zagospodarowaniem nadkładów.
.
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
S.1 Racjonalne
gospodarowanie zasobami
. mineralnych
złóż
Cel S.1.2 – Dalsza
rekultywacja terenów
zdegradowanych w wyniku
działalności wydobywczej
Zadanie S.1.2.1 – Opracowanie
programu rekultywacji z określeniem
zadań priorytetowych
.
.
Uzasadnienie: Pomocny będzie system ułatwiający opracowanie, realizację i monitoring
programu zmierzającego do racjonalizacji gospodarki zasobami surowców mineralnych.
Jednocześnie poszukiwane będą substytuty, które mogłyby zastąpić surowce
nieodnawialne. Bardzo istotne jest realizowanie działań rekultywacyjnych i
zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Tam gdzie jest to możliwe, będzie się
preferować wodno-lesny kierunek rekultywacji z przeznaczeniem na cele m.in.
rekreacyjne, przeciwpowodziowe, żeglugowe czy komunalne.
W tym aspekcie konieczna jest współpraca władz lokalnych z użytkownikami złoża, co
pozwoli na właściwe ukierunkowanie podejmowanych działań.
.
.
.
.
81
G. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I HAŁAS
CEL OGÓLNY H. – Ochrona przed promieniowaniem i hałasem
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
H.1 Rozpoznanie
zagrożenia
promieniowaniem i
hałasem.
Cel H. 1.1. Ochrona przed
promieniowaniem
Zadanie H. 1.1.1 – do 2006 r.
zidentyfikowanie źródeł promieniowania
elektromagnetycznego i prowadzenie
ich aktualnego rejestru
Uzasadnienie: Nie ma obecnie danych na temat występowania zagrożenia przed
promieniowaniem elektromagnetycznym. Ochrona przed promieniowaniem jest
zadaniem własnym powiatu, jednak z uwagi na występowanie na obszarze gminy linii
elektroenergetycznych i nadajników telefonii komórkowej mieszkańcy mają prawo do
otrzymania informacji o liczbie, lokalizacji ewentualnej wielkości emisji promieniowania
oraz o jej potencjalnym wpływie na zdrowie. W przypadku ustalenia źródeł
promieniowania przekraczających dopuszczalne normy gmina może zaplanować
działania zapobiegawcze w postaci budowy ekranów czy nasadzeń zieleni.
Projekt ma charakter diagnostyczno-informacyjny i jest skierowany do zainteresowanych
mieszkańców gminy.
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
H.1 Rozpoznanie
zagrożenia
promieniowaniem i
hałasem.
Cel H. 1.2. Ochrona przed
hałasem
Zadanie H. 1.2.1 – do 2006 r.
zidentyfikowanie źródeł hałasu i
prowadzenie ich aktualnego rejestru
Uzasadnienie: Na podstawie diagnozy stanu środowiska można przyjąć, że w
Pielgrzymce nie występują zagrożenie hałasem wymagające podjęcia jakich kolwiek
działań interwencyjnych. Obowiązek dokonania oceny stanu akustycznego środowiska
został wskazany w powiatowym programie ochrony rodowiska. Jednakże, w celu
rozpoznania zagrożenia hałasem na swoim terenie gmina powinna identyfikować jego
źródła, zgodnie ze stanem aktualnym, jak również pod kątem inwestycji planowanych w
przyszłości. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
powinien
zawierać
przyporządkowanie
poszczególnych terenów (wyróżnionych ze względu na sposób użytkowania lub pełnione
funkcje) do określonych kategorii dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.
Projekt ma charakter diagnostyczno i nformacyjny i jest skierowany do zainteresowanych
mieszkańców gminy.
82
H. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
CEL OGÓLNY H. – Ochrona przed zagrożeniem i awarią
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
NZŚ.1 Zapobieganie
awariom i ich skutkom.
Cel NZŚ. 1.1. Program
Zapobiegania awariom.
Zadanie NZŚ. 1.1.1 – do 2004 r.
uzyskanie informacji o poziomie
zagrożenia poważną awarią
przemysłową na terenie gminy i planach
przeciwdziałania
Zadanie NZŚ. 1.1.2 – do 2004 r.
uzyskanie informacji o postępowaniu na
wypadek awarii komunikacyjnej na
drogach wojewódzkich
Uzasadnienie: Projekt jest adresowany do służb odpowiedzialnych za sporządzenie
planu zapobiegania awariom. Zadaniem gminy jest wyegzekwowanie od Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który zgodnie z kompetencjami co najmniej
raz w roku przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładach stwarzających
zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych, raportu ustalającego czy:
- podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,
- zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w
zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne, dane
zawarte w przedłożonych dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak
zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program
zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzny plan operacyjnoratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego, przedkładane właściwym organom Państwowej Straży
Pożarnej - są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.
Kontrolę może przeprowadzić WIOŚ, w uzgodnieni u z PSP, na wniosek organów
samorządowych a informacje pokontrolne zgodnie z ustawą o dostępie do informacji
publicznej powinny być dostępne dla zainteresowanych mieszkańców.
83
I. EDUKACJA EKOLOGICZNA
CEL OGÓLNY E. – Kształtowanie proekologicznych postaw mieszkańców
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
E.1 Upowszechnienie
wiedzy dotyczącej realizacji
zasad zrównoważonego
rozwoju w gminie
Pielgrzymka
Cel E. 1.1. „Poznaj swoje
środowisko naturalne”.
Zadanie E. 1.1.1 – do 2005 r.
stworzenie systemu upowszechniania
informacji o środowisku naturalnym i
działaniach na rzecz jego ochrony
Zadanie E. 1.1.2 – do 09.2004 r.
publikacja i szeroka dystrybucja (między
innymi poprzez BIP) Gminnego
Programu Ochrony Środowiska oraz
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
Uzasadnienie: Projekt jest zadaniem koordynowanym gminy. Jest skierowany zarówno
do administracji samorządowej, jak i do wszystkich użytkowników środowiska gminy.
Nowe zalecenia prawne, zawarte w polityce ekologicznej państwa zakładają szerokie
współdziałanie różnych podmiotów, działających w interesie ochrony środowiska. Po to
by działania te były skuteczne i wiarygodne, niezbędne jest stworzenie systemu
upowszechniania wiarygodnych informacji o środowisku naturalnym, które wpłynie na
kształtowanie postaw konsumentów i sposób ich zachowania się w środowisku. W
ramach tego projektu zostaną podjęte w mieście działania na rzecz sprawnego
pozyskiwania i dystrybucji informacji o środowisku, poprzez tworzenie niezbędnych
rejestrów informacji środowiskowych, publikowanych w gminnym BIP. Udostępnianie
informacji będzie pomocne przy stymulowaniu proekologicznych zachowań, tak zwykłych
mieszkańców, jak i sfery biznesu. Przedsiębiorcy uzyskają wszelkie dane, które uprzedzą
ich o konieczności spełnienia wyostrzonych ekologicznych wymagań oraz ustalenia
niezbędnych, dostosowawczych okresów przejściowych przy wdrażaniu nowych
rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.
Jednym z efektów współpracy z przedsiębiorcami powinno być powołanie Rady
Konsultacyjnej składającej się z przedstawicieli administracji i lokalnych podmiotów
gospodarczych.
84
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
Cel E. 2.1. Rozwój kadr dla
E.2 Zwiększenie potencjału
kadrowego i technicznego do środowiska.
realizacji zadań z zakresu
ochrony środowiska.
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
Zadanie E. 2.1.1 – bieżące szkolenie
pracowników UG i jednostek
współpracujących w zakresie realizacji
zadań z ochrony środowiska, w tym
możliwości pozyskania funduszy
strukturalnych UE.
Zadanie E. 2.1.2 – do końca 2004 r.
zaplanowanie potrzeb kadrowych w
gminie związanych z wdrażaniem
Program u Ochrony Środowiska i
Planu Gospodarki Odpadami
Zadanie E. 2.1.3 do końca 2004 r.
przygotowanie planu tworzenia tzw.
”zielonych miejsc pracy”
Uzasadnienie: Projekt skierowany jest głównie do administracji samorządowej, radnych,
środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych gminy, służb bhp zakładów produkcyjnych.
Zwiększenie zadań związanych z ochroną środowiska w gminie, czyni się z dużym
obciążeniem służb gminnych i brakiem możliwości efektywnego działania związanym z
wdrażaniem tych zadań. Dlatego niezbędne jest ilościowe i jakościowe zwiększenie
zasobów kadrowych w Urzędzie Gminy oraz wszystkich jednostkach, których
użytkowanie środowiska powoduje konieczność jego zwiększonej ochrony. Gmina będzie
kontynuowała szkolenia swoich pracowników oraz służb komunalnych w systemie
ciągłym, będzie jednocześnie propagowała informacje o cyklach szkoleniowych
organizowanych przez instytucje publiczne dla przedsiębiorstw indywidualnych, rolników.
Po rozpoznaniu potrzeb kadrowych w gminie, związanych z wdrażaniem POŚ i PGO,
zostanie sporządzony plan nowych potrzeb kadrowych dla realizacji wymienionych
programów, z uwzględnieniem tworzenia tzw. „zielonych miejsc pracy” przy okazji
wdrażania projektów związanych z podniesieniem walorów estetycznych i przyrodniczych
gminy oraz zwiększeniem jej oferty turystycznej i rekreacyjnej.
85
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
Cel E. 3.1. Partycypacja
E.3 Zwiększenie udziału
społeczności lokalnej w
społeczna w programach
działaniach na rzecz ochrony proekologicznych
środowiska.
Zadanie E. 3.1.1 – do roku 2004 r.
opracowanie planu współpracy z
przedstawicielami lokalnego biznesu na
rzecz zachowania równowagi w rozwoju
gminy
Zadanie E. 3.1.2 – do końca 2004 r.
tworzenie zasad udziału wolontariuszy
w pracach związanych z utrzymaniem
porządku i czystości w gminie
Uzasadnienie: Projekt jest zadaniem koordynowanym gminy. Skierowany jest przede
wszystkim do organizacji pozarządowych, ale równie wszystkich właścicieli domów,
gospodarstw rolnych, podmiotów gospodarczych. Projekt zakłada, że do 2004 roku
zostanie opracowany plan współpracy z przedstawicielami większych podmiotów
gospodarczych w gminie, na przykład poprzez stworzenie Rady Konsultacyjnej.
Wykorzystany zostanie potencjał istniejących organizacji pozarządowych takich jak OSP
oraz kół młodzieży szkolnej, które na zadasach wolontariatu będą brały udział w pracach
związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.
86
J. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
CEL OGÓLNY K. - Otwarta i dwustronna komunikacja.
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTY / PROGRAMY
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE ZADAŃ
K.1 Rozwój i doskonalenie
komunikacji społecznej
Cel K. 1.1. – Wprowadzenie
mechanizmów
komunikowania się i
współpracy ze
społeczeństwem
Zadanie K. 1.1.1. – Realizacja ustawy o
dostępie do informacji o środowisku i
jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
Zadanie K. 1.1.2. – Wzrost
wykorzystania mediów, takich jak prasa,
Internet, telewizja
Zadanie K. 1.1.3. – Wprowadzenie
systemu „krótkich informacji” –
wydawanie ulotek i broszur
informacyjnych
Zadanie K. 1.1.4. – Zwiększanie ilości
informacji w publikacjach
Zadanie K. 1.1.5. – Stworzenie systemu
łatwego dostępu do informacji
Zadanie K. 1.1.6. – Włączenie
organizacji pozarządowych i
społeczności lokalnych w procesy
decyzyjne i systemy zarządzania.
Uzasadnienie: Komunikacja społeczna nabiera coraz większego znaczenia i należy się
spodziewać, iż tendencja ta w najbliższych latach się utrzyma. Dotyczy to zarówno
współpracy z organizacjami pozarządowymi, która bywa ustawowo nakazywana, jak i z
przedstawicielami innych zainteresowanych stron. W urzędach powstawać powinny biura
komunikacji społecznej. Przedstawiciele różnych środowisk powinni być zapraszani do
współtworzenia ciał opiniodawczo – doradczych. Współpraca z organizacjami i ruchami
ekologicznymi została podkreślona w zapisach Strategii rozwoju województwa
dolnośląskiego.
W urzędach administracyjnych stworzony zostanie system udostępnienia i
rozpowszechniania informacji oraz umożliwiania skutecznego udziału społeczeństwa w
ochronie środowiska. Dodatkowo w celu poprawienia systemu informowania
wykorzystane będą nowoczesne środki komunikacji (Internet itp.)
.
.
.
.
.
87
XXI. ZESTAWIENIE I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
88
89
90
91
92
93
94
95
96
XXII. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
Uchwalenie POŚ przez Radę Gminy jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania o
realizacji programu zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i harmonogramem.
Efektywność wdrażania programu zależy jednak od wielu elementów. Można je podzielić na
czynniki zewnętrzne, takie jak: położenie geograficzne gminy, regulacje prawne, dostęp do
funduszy strukturalnych oraz czynniki wewnętrzne. Do tych ostatnich można zaliczyć przede
wszystkim zasoby organizacyjne i kadrowe w urzędzie, wysokość budżetu oraz istniejące
bariery mentalne, wynikające między innymi z braku wiedzy o środowisku naturalnym.
Dla gminy, zrealizowanie przyjętego programu staje się dużym wyzwaniem. Proces
wdrażania programu będzie jednak tym sprawniejszy im większa będzie wiara w sens
realizacji takiego przedsięwzięcia i lepiej przygotowane narzędzia wspomagające. W gminie
Pielgrzymka motywacja do realizacji programu jest duża. Zbieżność planowanych zadań z
zadaniami „Programu Ochrony Środowiska w Powiecie Złotoryjskim” oraz ustalenie własnych
potrzeb i priorytetów ekologicznych w oparciu o szczegółową diagnozę stanu środowiska
naturalnego zdecydowanie zwiększa szanse gminy w dostępie do funduszy europejskich.
Dlatego już na etapie planowania pierwszych zadań, najpierw w gronie pracowników urzędu i
współpracujących jednostek, a potem wśród uczestników warsztatów szkoleniowych odbyła
się dyskusja nad kształtem programu. Zastanawiano się czy POŚ powinien być bardziej
strategią sektorową, która wskaże jedynie kierunki działań i pozwoli na bardzo elastyczne
podejście do wyznaczonych celów, czy może bardziej planem operacyjnym, który będzie
mobilizował do wykonywania zadań zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Przyjęcie
tego drugiego założenia, pomimo wcześniej zaplanowanych działań, wcale nie oznacza
sztywności i braku możliwości zmian począwszy od wprowadzania nowych, pierwotnie nie
przewidywanych zadań, po usuwanie z harmonogramu zadań wcześniej planowanych.
Oznacza to, że realizacja programu pod kątem kierunków jak i jego zakresu powinna zostać
zmodyfikowana o wnioski, które z różnych powodów pojawią się dopiero w trakcie realizacji
zadań. Projekt będzie wymagał wówczas adaptacji do nowych, wcześniej niemożliwych do
zaplanowania okoliczności.
Struktura programu, który składa się z samodzielnych projektów wymaga przede wszystkim
wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz stałej, dobrej, jednoosobowej
koordynacji, wzmocnionej pomocą zespołu wdrażającego. W praktyce, równolegle z
podjęciem przez Radę Gminy uchwały o przyjęciu do realizacji POŚ powinien zostać
powołany zespół wdrażający, którego pracą będzie kierowała osoba o ustalonych
pełnomocnictwach do podejmowania decyzji, najlepiej wójt lub osoba delegowana przez
wójta. Zadaniem zespołu wdrażającego będzie bieżące monitorowanie programu i okresowe
(np. raz w roku) zdawanie przed Radą Gminy sprawozdania z przebiegu realizacji,
pojawiających się problemów i potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Warunkiem
koniecznym sprawności realizacji programu jest wzmocnienie kadrowe zespołu zajmującego
się ochroną środowiska. Wydaje się, że liczba nowych zadań, wynikających z konieczności
realizowania ustawowych obowiązków, przekracza możliwości nawet najlepiej
przygotowanych i stale szkolących się pracowników.
97
XXIII. MONITOROWANIE PROGRAMU – MIERNIKI REALIZACJI
ZADAŃ
W zarządzaniu POŚ należy odróżnić te elementy działań, które poddają się procesowi
planowania od tych, których nie można przewidzieć i które umykaj tradycyjnym metodom
zarządzania (np. związane z różnego rodzaju klęskami żywiołowymi, awariami, ale również z
załamaniem systemu finansowania w wyniku niestabilnej polityki finansowej państwa).
Dlatego bardzo istotnym elementem z punktu widzenia wdrażania jest właściwe
zaplanowanie procesu monitorowania programu, który pozwoli na śledzenie wykonywania
zadania na każdym jego etapie.
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie realizacji programu (stanu
zawansowania poszczególnych projektów) i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą
monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i co nie zostało zrobione, a także
modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości.
Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz
opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność
prowadzonych działań .
Ustawa Prawo Ochrony środowiska, nakładająca na wójta obowiązek udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie, rodzi przede wszystkim potrzebę stworzenia
systemu gromadzenia i upowszechniania informacji z tego obszaru. Dlatego w
zaproponowanym programie tak dużą wagę przywiązuje się do mierników wykonania zadań i
obiektywnych wskaźników zmiany stanu środowiska.
W rozdziale „Zestawienie i harmonogram działań” do każdego z określonych w czasie i
mierzalnych zadań dokonano wyboru jednego lub maksymalnie dwóch wskaźników ich
monitorowania. Ograniczona liczba wskaźników wynika z praktyki
trudności pozyskiwania danych. Wskaźniki są miarami, które podsumowują informacje z
danego obszaru i dostarczają wiarygodnych odpowiedzi na pytania stawiane przez osoby
podejmujące decyzje i tworzące politykę ochrony środowiska. Przedstawiają tendencje i
dostarczają informacji, głównie ilościowych, przydatnych w określaniu standardów i limitów,
do których dąży gmina. Świadomie stosowane mogą stać się czymś więcej niż tylko
fragmentami obligatoryjnej informacji, przekazywanej społeczności lokalnej. Jeżeli zostaną
przygotowane w odpowiedzi na dobrze zdefiniowane cele, wskaźniki pomagają ustalać
priorytety w realizacji zadań, a i ich monitorowanie może stanowić nieocenioną pomoc w
kształtowaniu postaw proekologicznych oraz uzasadnianiu i uzyskiwaniu akceptacji dla
czasami kontrowersyjnych decyzji dotyczących środowiska naturalnego.
Reasumując, podstawą efektywnego wdrażania POŚ dla gminy Pielgrzymka jest:
- Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do realizacji POŚ, nadająca programowi
wysoką rangę i wspierająca warunki jego wykonania oraz
- przygotowany na lata 2004 – 2008 program działań, który:
o zawiera realistyczne cele i określone w czasie, mierzalne zadania,
o wskazuje źródła finansowania,
o posiada ustaloną procedurę monitorowania zadań,
o ma jednego koordynatora, uprawnionego do podejmowania decyzji,
o jest wdrażany przez zespół o dostatecznych kwalifikacjach i kompetencjach,
o jest znany, akceptowany i wspierany w realizacji przez społeczność lokalną.
W II Polityce Ekologicznej Państwa wskazano na konieczność prowadzenia monitoringu
każdego z elementów środowiska. Od roku 2002 wdrażany jest zmodernizowany system
monitoringu emisji zanieczyszczeń i jakości wód w nawiązaniu do standardów Unii
Europejskiej. W zakresie gospodarowania odpadami powstanie skuteczny system kontroli i
nadzoru wraz z monitoringiem. System ten ma być zrealizowany do roku 2010. Także w
perspektywie średniookresowej ma zostać wprowadzony monitoring różnorodności
biologicznej, wraz z wdrożeniem kryteriów i wskaźników do kontroli skuteczności
wprowadzania polityki ekologicznej państwa. W horyzoncie długookresowym (do 2025 r.)
98
stworzona będzie sieć monitorowania poziomu hałasu w newralgicznych, z punktu widzenia
zagrożenia hałasem, rejonach wszystkich miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Zgodnie z założeniami zawartymi w dokumencie II Polityka Ekologiczna Państwa rozwijany
będzie monitoring poszczególnych elementów środowiska na terenie powiatu złotoryjskiego.
Zwłaszcza po przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej konieczne jest
przeprowadzenie działań, które pozwoliłyby na uzupełnienie danych o środowisku. Bardzo
istotna jest również harmonizacja procedur i zakresu działań z zaleceniami OECD,
wymaganiami Unii i zobowiązaniami wobec konwencji międzynarodowych. Rozwój
monitoringu i modyfikacje powinny zmierzać w kierunku umożliwienia wykorzystania
istniejących systemów na potrzeby kontrolowania realizacji polityki ekologicznej.
W województwie dolnośląskim podjęte zostaną działania dotyczące tworzenia sieci wymiany
informacji między instytucjami szczebla wojewódzkiego, powiatami i gminami. Sieć musi być
nastawiona na dwa rodzaje informacji:
- ilościowe i jakościowe dane o stanie środowiska;
- dane o polityce ekologicznej oraz planowanych i podejmowanych działaniach.
Powstanie zintegrowany system informacji, którego dysponentem i administratorem będzie
WIOŚ we Wrocławiu. Na tej płaszczyźnie będzie możliwa wymiana informacji pomiędzy
organami administracji rządowej i samorządowej.
Ponadto władze województwa odpowiedzialne będą za koordynację wewnętrznych powiązań
pomiędzy obydwoma rodzajami informacji. Tylko w ten sposób będzie można ocenić
efektywność instrumentów polityki ekologicznej.
Monitoring będzie prowadzony systematycznie w zakresie wszystkich komponentów
środowiska (powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, odpady, gleby,
hałas, monitoring lasów), a na jego podstawie będzie określana ocena stanu środowiska i
ocena stopnia wdrożenia niniejszego Programu Ochrony Środowiska wraz z danymi na
temat konkretnych działań.
1. MONITORING JAKOŚCI ŚRODOWISKA I POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ
Monitoring środowiska, czyli system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska jest
ważnym narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu zasobami środowiska, służącym
przede wszystkim profilaktyce, a także aktywizacji działań wpływających na podniesienie
jakości środowiska przy minimalizacji kosztów. Dane uzyskane dzięki właściwie
prowadzonemu monitoringowi stanowią podstawę oceny skuteczności realizacji zadań
ekologicznych szczebla wojewódzkiego, powiatowego czy gminnego, są źródłem informacji
wykorzystywanych przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, planów
strategicznych, dokonywania ocen oddziaływania na środowisko i prac studialnych, a przede
wszystkim umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji gospodarczych dotyczących
prowadzenia najlepszych dla regionu działań inwestycyjnych. Wyniki badań uzyskane dzięki
monitoringowi i działalności kontrolnej WIOŚ województwa dolnośląskiego zawarte są w
rocznych raportach o stanie środowiska. Uzyskane dane pełnią ważną funkcję edukacyjną i
są wykorzystywane przez różnorodne media, podczas szkoleń, konferencji i warsztatów.
Obecnie za najważniejsze zadania w zakresie monitoringu zarówno na terenie powiatu
złotoryjskiego, województwa dolnośląskiego, jak i w całej Polsce można uznać:
- dostosowanie istniejących sieci pomiarowo badawczych oraz systemu
informatycznego do wymagań unijnych, w celu automatyzacji procesów pomiarowych
zapewniającej szybkie i bieżące informowanie społeczeństwa;
- określenie źródeł finansowania badań środowiska. Obecnie, z uwagi na bardzo słabą
kondycję finansową powiatów, planuje się na okres przejściowy ustawowo określić, iż
monitoring środowiska w sieci wojewódzkiej prowadzony będzie ze środków
wojewódzkich funduszy;
- przeprowadzenie akcji uświadamiających organom administracyjnym użyteczność
danych pochodzących z monitoringu w podejmowaniu właściwych decyzji
gospodarczych.
99
1.1 Monitoring jakości środowiska
Biorąc pod uwagę wytyczne Programu Ochrony Środowiska monitoring środowiska w
powiecie złotoryjskim powinien mieć charakter całościowy i składać się z monitoringu
wszystkich elementów środowiska, takich jak: powierzchniowych wód płynących (rzeki), wód
podziemnych, zbiorników zaporowych, wody pitnej, jakości powietrza, gleb, odpadów,
hałasu, przyrody, lasów.
Przy racjonalizacji programu monitoringu regionalnego dla potrzeb programu należy dążyć
do urównomiernienia programów analitycznych tak, aby otrzymywane informacje
ekologiczne były spójne i mogły być jednolicie opracowywane.
Należy utrzymać zasadę zachowania badań monitoringowych w ręku jednej instytucji
badawczo koordynacyjnej, gdyż ich rozdrobnienie zakłóci zasadę unifikacji badań i ocen, a
także nie pozwoli na osiągnięcie celów monitoringowych.
1.1.1 Monitoring powierzchniowych wód płynących oraz monitoring wody pitnej
Program analitycznego monitoringu powinien być zgodny zarówno z normami polskimi jak i
uregulowaniami dyrektyw UE. Według jednej z dyrektyw częstotliwość poborów winna
rosnąć wraz ze stopniem zagrożenia spowodowanym pogarszaniem się jakości wody, co
pozostaje w zgodności z przyjętą w założeniach monitoringu państwowego zasadą
jednokrotnego miesięcznie badania prób wody.
Porównując Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód,
jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. z 1991 r. Nr 116,
poz. 503 - zał. Nr 1), oraz program analityczny wynikający z dyrektyw Unii Europejskiej
można stwierdzić, że z 60 wskaźników objętych przytoczonymi wyżej dyrektywami Rady Unii
Europejskiej dotyczącymi wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do
różnych zastosowań 36 wskaźników jest w pełni zgodnych z polskimi, 8 wskaźników
wymaga przeliczenia, natomiast 16 wskaźników nie jest oznaczanych - i o te wskaźniki
należy stopniowo rozszerzać wykaz realizowanych w regionie i kraju badań jakości wód
powierzchniowych. Należy zwrócić równocześnie uwagę, że niezależnie od ww. dyrektyw
poszczególne państwa europejskie posiadają własne programy monitoringu; natomiast
Dyrektywa Nr 91/271/EWG w sprawie ścieków komunalnych nakłada obowiązek okresowego
badania jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych; obecnie w Polsce nie
ma aktualnego ustawodawstwa w tym zakresie.
1.1.2 Monitoring jakości powietrza oraz kontrola narażenia mieszkańców na skutki
zanieczyszczenia powietrza (tzw. monitoring aerosanitarny)
Monitoring powietrza powinien odpowiadać ustaleniom Dyrektywy Nr 96/62/WE w sprawie
oceny i zarządzania jakością powietrza. (Dyrektywa ta jest zwana potocznie dyrektywą
ramową i wynikają z niej ustalenia innych dyrektyw dotyczących norm zanieczyszczeń
powietrza, sposobu badania jakości powietrza itp.).
System taki składać się powinien z określonej liczby stacji do automatycznych pomiarów
jakości powietrza, szczególnie w tych rejonach, gdzie istnieje najwyższe ryzyko
przekroczenia stężeń dopuszczalnych, co umożliwi nadzór ogólny nad stanem jakości
powietrza w całym województwie oraz wprowadzenie do regionu jednolitej instrukcji alertowo
alarmowej dla stanów smogowych. Program analityczny realizowany na dotychczasowych
stacjach do pomiarów jakości powietrza winien być wzbogacony o pomiary benzenu i ołowiu,
co wynika z wyżej przytoczonej dyrektywy. Blok pomiarów aerosanitarnych wymaga
przebudowy i modernizacji zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
100
1.1.3 Monitoring gleb
Priorytetem w tym zakresie jest rozwój monitoringu gleb użytkowanych rolniczo i gleb w
rejonach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami, który powinien być prowadzony
według ściśle określonej, jednolitej metodyki, programu i na dokładnie określonych
stanowiskach na obszarze powiatu i gminy.
1.1.4 Monitoring odpadów
Niezbędne jest prowadzenie monitoringu odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, który
obejmować będzie informacje o wytwórcach odpadów, ilości wytworzonych przez nich
odpadów, ich wykorzystaniu, składowaniu lub unieszkodliwianiu. Podstawą zbierania
informacji będzie baza SIGOP, prowadzona przez WIOŚ we Wrocławiu. Stopniowo
ewidencja odpadów może zostać poszerzona o badanie ich jakości.
1.1.5 Monitoring hałasu
Podstawowym zadaniem monitoringu hałasu środowiskowego (hałas przemysłowy i
komunikacyjny) będzie wykrywanie i ewidencjonowanie terenów szczególnie zagrożonych
hałasem oraz podejmowanie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu na tych
terenach. Badania monitoringowe obejmują hałas komunikacyjny, głównie drogowy. Będą
one prowadzone w cyklu 5 – 6 letnim, każdego roku dla innych powiatów. Badaniami objęte
będą przestrzenie zurbanizowane, również podmiejskie, z obszarów powiatów, gdzie
spodziewany hałas drogowy o poziomie A przekracza wartość 70 dB.
W ramach celu głównego wyznacza się następujące zadania:
- Inwentaryzacja tras komunikacyjnych powodujących szczególne zagrożenie hałasem;
- Oznaczenie granic obszarów szczególnie zagrożonych hałasem;
- Inwentaryzacja obiektów i terenów chronionych szczególnie zagrożonych hałasem
drogowym;
- Ocena zagrożeń hałasem komunikacyjnym mieszkańców badanych gmin;
- Obserwacja trendów i wielkości zmian parametrów opisujących stan klimatu
akustycznego;
- Realizacja założeń zintegrowanej bazy danych o środowisku;
- Współpraca z organami samorządowymi w zakresie ograniczania uciążliwości hałasu
drogowego.
1.1.6 Monitoring przyrody
Włączenie w system Państwowego Monitoringu Środowiska problematyki ochrony i
zrównoważonego użytkowania żywych zasobów przyrody wynika z ratyfikowanych przez
Polskę konwencji i porozumień międzynarodowych, a głównie z konwencji o różnorodności
biologicznej. W ramach monitoringu przyrody zostanie przeprowadzona analiza zmian
zachodzących wewnątrz wybranych ekosystemów wodnych i lądowych poddanych różnym
formom ochrony i oddziaływania człowieka.
Zrealizowana zostanie również ocena występowania wybranych gatunków, w tym głównie
ginących i zagrożonych oraz eksploatowanych gospodarczo. Monitoring przyrody
realizowany będzie w sieci krajowej na wyznaczonych powierzchniach monitoringowych
reprezentujących różne formy ochrony i oddziaływania człowieka (parki narodowe, rezerwaty
ścisłe i częściowe, Leśne Kompleksy Promocyjne, lasy gospodarcze, parki miejskie,
nieużytki).
101
1.1.7 Monitoring lasów
Monitoring lasów prowadzony jest tylko w sieci krajowej w oparciu o sieć stałych powierzchni
obserwacyjnych. Głównym wykonawcą prac terenowych jest Biuro Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej natomiast nadzór merytoryczny nad monitoringiem pełni Instytut Badawczy
Leśnictwa.
102
XXIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Wykaz celów i projektów zaproponowanych w „Programie ochrony
środowiska dla Gminy Pielgrzymka na lata 2004 – 2008”.
2. Ustawy z dziedziny ochrony środowiska i zapisane w nich kompetencje gmin
wraz z ważniejszymi rozporządzeniami. Stan prawny na 31.05.2004.
3. Przegląd funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony
środowiska dostępnych dla Polski w latach 2004 – 2006.
103
Download