Tytuł: Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej dla

advertisement
Tytuł: Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej dla studentów
Ekotechnologii
Autor: Jadwiga Szołkowska- Malińska
ISBN: 978-83-926698-4-5
Rok wydania: 2008
Stron: 139
Status: dostępna
Cena: 26,20 zł
Opis Spis treści
Skrypt został opracowany z myślą o studentach ekotechnologii. Zawarto w nim
zagadnienia z termodynamiki chemicznej i elektrochemii oraz równowagi jonowej,
korozji metali, kinetyki chemicznej, lepkości i napięć powierzchniowych.
Tytuł: Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej dla studentów
Ekotechnologii
Autor: Jadwiga Szołkowska- Malińska
ISBN: 978-83-926698-4-5
Rok wydania: 2008
Stron: 139
Status: dostępna
Cena: 26,20 zł
Opis Spis treści
Spis treści
1. Termodynamika chemiczna………………………………………………………….…5
1.1 Zerowa zasada termodynamiki………………………………………………….7
1.2 Ciepło i praca…………………………………………………………………...11
1.3 Energia wewnętrzna…………………………………………………………….13
1.4 Ciepło reakcji chemicznych. Prawo Hessa……………………………………..14
1.4.1 Równania termochemiczne i obliczanie ciepła reakcji……………….16
1.4.2 ZaleŜność ciepła reakcji od temperatury……………………………...17
1.5 Pierwsza zasada termodynamiki………………………………………………..19
1.6 Procesy odwracalne……………………………………………………………..21
1.7 Druga zasada termodynamiki…………………………………………………...23
1.8 Energia swobodna i entalpia swobodna………………………………………...25
1.9 Stała równowagi reakcji………………………………………………………...26
1.9.1 ZaleŜność stałej równowagi od temperatury. Izobara van`tHoffa….…28
2. Równowagi fazowe………………………………………………………...…………....31
2.1 Reguła faz Gibasa…………………………………………………………….....31
2.2 Układy jednoskładnikowe………………………………………………………32
2.3 Układy wieloskładnikowe………………………………………………………35
2.4 Destylacja – równowaga ciecz-para…………………………………………….36
2.5 Ekstrakcja – równowaga ciecz-ciecz……………………………………………39
2.6 Układy dwuskładnikowe – równowaga ciecz-ciało stałe……………………….41
2.6.1 Układ dwuskładnikowy o całkowitej mieszalności (rozpuszczalności)
składników w fazie stałej …………………….……………………………………………..43
2.6.2 Układ dwuskładnikowy o całkowitej niemieszalności (rozpuszczalności)
składników w fazie stałej – układ eutektyczny……………………………………………. 44
3. Elektrochemia…………………………………………………..……………………….47
3.1 Elektroliza ……………………………………………………………………...47
3.2 Przewodnictwo………………………………………………………………….53
3.2.1 Przewodnictwo elektrolityczne………………………………………..53
3.3 Elektrody………………………………………………………………………...59
3.3.1 Elektrody pierwszego rodzaju…………………………………………61
3.3.2 Elektrody drugiego rodzaju……………………………………………63
3.3.3 Elektrody trzeciego rodzaju…………………………………………...65
3.3.4 Elektrody redoks………………………………………………………66
3.3.5 Elektroda antymonowa………………………………………………..67
3.3.6 Elektrody membranowe – jednoselektywne…………………………..67
3.3.7 Potencjały elektrod…………………………………………………….72
3.4 Równanie Nernsta……………………………………………………………….73
3.5 Ogniwa elektrochemiczne……………………………………………………….75
3.5.1 Rodzaje ogniw…………………………………………………………76
3.5.2 Nowe źródła energii…………………………………………………....82
4. Korozja metali…………………………………………………………………………...83
4.1 Korozja i jej rodzaje……………………………………………………………..83
4.2 Metody ochrony przed korozją………………………………………………….85
4.3 Galwanotechnika………………………………………………………………...87
4.3.1 Przygotowanie powierzchni metali do nakładania powłok
Galwanicznych………………………………………………………..87
4.3.2 Wpływ warunków i parametrów na strukturę powłok
Galwanicznych……………………………………………………….88
4.3.3 Nakładanie powłok galwanicznych na tworzywa sztuczne…………..89
5. Kinetyka chemiczna……………………………………………………………..……..91
5.1 Szybkość reakcji chemicznej…………………………………………………...91
5.2 Równania kinetyczne…………………………………………………………...92
5.3 Teoria zdarzeń aktywnych……………………………………………………...98
5.4 Teoria kompleksu aktywnego..………………………………………………....101
5.5 Wyznaczanie rzędu reakcji……………………………………………………..104
5.6 Reakcje złoŜone………………………………………………………………...107
5.6.1 Reakcje odwracalne…………………………………………………..107
5.6.2 Reakcje równoległe…………………………………………………..109
5.6.3 Reakcje następcze…………………………………………………….111
5.6.4 Reakcje oscylacyjne…………………………………………………..112
5.6.5 Reakcje indukowane (spręŜone)……………………………………...113
5.6.6 Reakcje łańcuchowe………………………………………………….115
5.6.7 Reakcje wybuchowe………………………………………………….116
5.6.8 Reakcje katalizowane………………………………………………...118
5.6.9 Reakcje enzymatyczne……………………………………………….119
5.6.10 Reakcje fotochemiczne……………………………………………..121
6. Lepkość i napięcie powierzchniowe………………………………………….……….125
6.1 Struktura cieczy………………………………………………………………..125
6.2 Lepkość cieczy…………………………………………………………………125
6.3 Napięcie powierzchniowe……………………………………………………...131
Dodatek…………………………………………………………………………..………..137
Wykaz stosowanych symboli…………………………………………………………….138
Literatura…………………………………………………………………………………140
Download