Prezentacja St. KARAT Płace

advertisement
Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet
z wykształceniem zasadniczym zawodowym
Analiza danych statystycznych oraz opinie kobiet badanych w 2015 r
Kinga Lohmann
Koalicja KARAT
Opracowanie i analiza danych
dr Ewa Lisowska
Dyskryminacja krzyżowa
Płeć a szkolnictwo zasadnicze zawodowe
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji finansowanego z
funduszy EOG
Aktywność zawodowa kobiet
z wykształceniem ZZ w latach 1992-2015
Okres transformacji 1992 -2002:
- spadek o ponad 10pp
-
kobiety z wykształceniem wyższym - spadek o 2pp
Lata 2010- 2015:
- spadek o 3pp
- ogółem kobiety - wzrost o 1 pp
Aktywność ekonomiczna
kobiet i mężczyzn z wykształceniem ZZ
Kobiety: spadek aktywności zawodowej o 3 pp; (ogół kobiet: wzrost o 1pp)
• Aktywność zawodowa wyższa niż średnia dla ogółu kobiet; zatrudnienie niższe niż średnia
Mężczyźni: spadek aktywności zawodowej
o 3 pp; (ogół mężczyzn wzrost o 1pp)
• Aktywność zawodowa i zatrudnienie wyższe niż średnia ogółu mężczyzn
Bezrobocie: spadek wśród kobiet i mężczyzn ale wyższe niż ogółu kobiet i mężczyzn
Rok
Współczynniki
aktywności zawodowej
Wskaźniki
zatrudnienia
Stopa bezrobocia
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
2010
71,0 (63,2)*
52,0 (47,2)
62,5 (56,6)
44,6 (42,2)
11,9 (10,5)
14,2 (10,7)
2015
68,0 (64,3)
48,9 (48,3)
60,7 (58,8)
43,4 (44,1)
10,7 (8,5)
11,1 (8,8)
Współczynniki aktywności zawodowej
kobiet i mężczyzn wg poziomu wykształcenia
Wyższe
59.2
79.3
Policealne
Średnie
zawodowe
54.9
73.6
Średnie
ogólnokształc…
41.1
63.4
Zasadnicze
zawodowe
48.9
68
Gimnazjalne i
niższe
I kwartał 2015 (w %)
78
83
11
26.6
Kobiety
Mężczyźni
Aktywność zawodowa kobiet
z wykształceniem ZZ wyższa
niż kobiet z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym
o 8pp
Struktura pracujących według płci
i poziomu wykształcenia
1 kwartał 2015 (w %)
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężcz
yźni
Kobiety
PolicealZasadniŚrednie
Gimnazjalne/
cze
Ogółem Wyższe
ogólnone lub
średnie
zawodokształcące
niższe
zawodow
we
100,0 32,9
100,0 26,0
100,0 41,5
27,0
27,7
26,2
8,5
7,2
10,0
25,8
32,2
18,0
Gimnazjalne
lub niższe
Kobiety
5,8
Zasadnicze
zawodowe
6,9
Średnie
ogólnokszt…
Mężczy
źni
4,3
Policealne i
średnie…
Wyższe
Ogółem
Pracujące kobiety z wykształceniem
zasadniczym zawodowym i wyższym
według wieku
(I kwartał 2015 r.; w %)
Wiek w latach
15 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 i więcej
Wiek produkcyjny(18 – 59)
Ogółem
5,9
26,9
28,1
23,8
13,8
1,4
95,2
Z wykształceniem
zasadniczym zawodowym
3,8
11,5
29,8
37,1
16,5
1,1
95,6
Z wykształceniem
wyższym
3,9
39,5
30,5
16,5
8,4
1,2
96,3
Pracujący z wZZ według formy zatrudnienia
2015
Odsetki zatrudnionych na czas określony są wyższe
w grupie kobiet i mężczyzn z wykszt. ZZ niż w całej populacji pracujących
Kobiety
Mężczyźni
Zatrudnieni na
czas określony
35,5%
30,3%
Zatrudnieni na
czas nieokreślony
64,5%
69,7%
Pracujący w wieku 18-24 i 25-34
według formy zatrudnienia
Dane z 2014 (Badania PARP)
Wiek 18-24
Zatrudnieni na
czas określony
Zatrudnieni na
umowę cywilnoprawną
Kobiety
31%
Mężczyźni
36%
Wiek 25-34
Zatrudnieni na
czas określony
Kobiety:
23%
Mężczyźni
24%
30%
19%
Zatrudnieni na
umowę cywilnoprawną
9%
8%
Dysproporcja między zarobkami
kobiet i mężczyzn
z wykształceniem zasadniczym zawodowym
Dysproporcja między
zarobkami w tej grupie
wykształcenia jest znacznie
większa niż średnia
i wynosi ponad 30%
Relacje przeciętnych wynagrodzeń brutto
kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn
Ogółem pracujący
Z wykształceniem ZZ
%
2012
2010
%
83
85
2012
69
2010
69
2008
81
2008
2006
82
2006
67
69
Wynagrodzenia brutto kobiet i mężczyzn
z wykształceniem ZZ w 2012 r.
Kobiety Mężczyźni
2145 zł
Przeciętne
Sektor
2221 zł
publiczny
Sektor
2120 zł
prywatny
Różnica
%
3103 zł
958 zł
31%
3870 zł
1649 zł
43%
2930 zł
810 zł
28%
Relacje przeciętnych wynagrodzeń kobiet
w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn wg wieku, w 2012
120
(%)
106
100
87
83
80
60
87 83
89
88
79
69
84
74
71
60
79
80
76
88
84
67
63
65
35-39
40-44
45-49
88
70
71
50-54
55-59
76
70
40
20
0
ogółem 14-17
18-19
20-24
25-29
30-34
Ogółem pracujący
Pracujący z wykształceniem zasadniczym zawodowym
60-64
65 i
więcej
Wynagrodzenia godzinowe kobiet i mężczyzn
z wykształceniem ZZ w 2012
Kobiety Mężczyźni Różnica
%
11,59 zł
16,52 zł
4,93 zł
30%
12,11 zł
20,58 zł
8,47 zł
41%
Sektor
11,42 zł
prywatny
15,61 zł
4,19 zł
27%
Przeciętne
Sektor
publiczny
Liczba pracujących oraz wynagrodzenia
kobiet i mężczyzn z wykszt. ZZ
w wybranych zawodach zdominowanych przez mężczyzn w 2012 r.
Liczba pracujących
Wybrane prace i zawody zdominowane
przez mężczyzn
Przeciętne
wynagrodzenie
miesięczne brutto
w PLN
mężczyźni
kobiety
Relacja
wynagrodzenia
kobiet do
wynagrodzenia
mężczyzn %
mężczyźni
kobiety
Gospodarze obiektów
Kierowcy i operatorzy pojazdów
18 776
208 631
12 181
4 148
2228
2918
1983
3056
89
105
Kierowcy ciężarówek i autobusów
110 731
489
2769
3439
124
Kowale, ślusarze
Ładowacze nieczystości
Operatorzy maszyn i urządzeń
Robotnicy budowlani
Robotnicy poligrafii
Robotnicy w przetwórstwie
spożywczym
104 062
39 880
372 062
138 108
6 357
40 846
4 130
22 805
56 667
1 806
3 559
25 491
3296
2616
3329
2819
3090
2381
2577
2131
2551
2530
2095
2214
78
81
77
90
68
93
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
• Poprawa na rynku pracy w latach 2010-15 nie dotyczy kobiet w
wykształceniem ZZ
• wskaźniki zatrudnienia zmniejszyły się z 44,6% do 43,4%;
• dla ogółu kobiet zwiększyły się z 42,2% do 43,4%
• Dyskryminacja płacowa kobiet z wykształceniem ZZ
• różnica płacowa w tej grupie wykształcenia jest stosunkowo największa (31%)
• dysproporcja płacowa ze względu na płeć w sektorze publicznym jest wyraźnie
większa niż w sektorze prywatnym (43%)
• wynagrodzenia oferowane kobietom są b. niskie; jest to jedna z przyczyn nie
podejmowania przez nie pracy
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Konsekwencje umów tymczasowych dla kobiet
• częstsze umowy na czas określony i umowy cywilno-prawne niż w przypadku
mężczyzn
• brak umów o pracę na czas nieokreślony jest znacznie bardziej niekorzystny
dla kobiet niż dla mężczyzn, np. w przypadku urodzenia dziecka pozostają bez
środków do życia
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
• Pozytywne strony pracy kobiet w zawodach zdominowanych przez
mężczyzn
• większe zarobki niż w zawodach zdominowanych przez kobiety
• mniejsze różnice płacowe między kobietami i mężczyznami
• praca zgodna z zainteresowaniami/pasją; silne osobowości/motywacje
• Bariery dla kobiet w dostępie do zawodów zdominowanych przez
mężczyzn
• silne stereotypy związane z podziałem na zawody tzw. „męskie” i „kobiece”
wśród pracodawców, jak również rodziców, nauczycieli, doradców
zawodowych i samych kobiet
Download