Portret życia Profesora Andrzeja Bałandynowicza

advertisement
Publikacja podejmuje problemy związane z sytuacjami funkcjonowania człowieka w społeczeństwie,
przestrzeganiem prawa, wiedzą , umiejętnościami i kompetencjami w zakresie jego istnienia w
makrosystemie oraz zagrożeniami i możliwościami rozwiązywania zarówno przez jednostkę jak i instytucje.
Człowiek transkulturowy staje przed określonymi wyzwaniami, jednak zawsze na względzie winno być dobro
drugiego człowieka, prawda o nim i piękno ,które można dostrzec w każdej jednostce poprzez dialog,
wymianę i uczestnictwo społeczne.
Publikacja stanowi Księgę jubileuszową dedykowaną Profesorowi Andrzejowi Bałandynowiczowi z okazji 40lecia jego pracy naukowej.
Spis treści:
Wprowadzenie
Portret życia Profesora Andrzeja Bałandynowicza
Anna Kryniecka
Pasja naukowa miłością Profesora
Anna Kieszkowska
Artykuły dedykowane Jubilatowi
– Konteksty filozoficzno-prawne i socjo-pedagogiczne w twórczości
naukowej Profesora Andrzeja Bałandynowicza
I. CZŁOWIEK DLA INNYCH
Andrzej Bałandynowicz jako filozof
Maria Szyszkowska
Zdrowie duchowe a poczucie bezpieczeństwa jednostki
Brunon Hołyst
Człowiek świadectwa
Jan Śledzianowski
Profesor Andrzej Bałandynowicz – Człowiek wśród ludzi nauki
Krystyna Marzec-Holka
Profesor Andrzej Bałandynowicz – Uczony i Humanista
Marek Konopczyński
Prawda, Dobro, Piękno w rozważaniach naukowych Profesora
Anna Kieszkowska
Dziękuję…
Sławomir Sikora
II. KONTEKSTY FILOZOFICZNO-PRAWNE I SOCJOPEDAGOGICZNE W TWÓRCZOŚCI
NAUKOWEJ PROFESORA ANDRZEJA BAŁANDYNOWICZA
Współczesne teorie zaburzeń w zachowaniu
Bronisław Urban
Prawda o człowieku zawarta w losach Edypa
Kazimierz Pospiszyl
Człowiek transkulturowy jako efekt dialogu tożsamościowego
Jerzy Nikitorowicz
O nadziei i charyzmie pedagogicznej
Lesław Pytka, Tamara Zacharuk
Wyznaczniki lęku przed dobrostanem
Irena Pospiszyl
Style radzenia sobie więźniów ze stresem
Mieczysław Ciosek
Elementy etyki w procedurze penitencjarnej
Henryk Machel
Pedagogiczna wizja postępowania probacyjnego
Wiesław Ambrozik
Wizja społecznego wsparcia w inkluzyjno-katalaktycznym modelu reintegracji społecznej w warunkach
probacji
Anna Kieszkowska
Wyzwalanie i integrowanie zdolności samowychowawczych osób dozorowanych
Andrzej Węgliński
Normatywne i teoretyczno-praktyczne wymiary współczesnej pracy socjalnej – refleksje na kanwie nowej
definicji pracy socjalnej
Ewa Kantowicz
Opieka – dobro z natury i kultury
Sylwia Badora
Motyw prawdy, dobra i piękna w twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością
Leszek Ploch
O kategorii dobra w procesie wychowania – konteksty Tischnerowskie
Danuta Wajsprych
Wartość wzajemności w działaniu „Banku Czasu” w Polsce
Barbara Kromolicka
Psychologiczny model ułomnej regulacji osobowości asocjalnej (UROA). Wybrane aspekty weryfikacji
empirycznej
Jan M. Stanik
Zaburzenia osobowości – problem czy nowe spojrzenie na ich role w procesie resocjalizacji
Beata Pastwa-Wojciechowska
Wartość życia i zdrowia w wybranych koncepcjach psychologicznych i społecznych
Kazimierz Jacek Zabłocki, Waldemar Woźniak
Samobójstwo – pomiędzy dobrem, prawdą, pięknem i tajemnicą
Zdzisław Majchrzyk
Uwikłanie w hedonistyczny materializm – droga do szczęścia czy patologicznego ryzyka?
Teresa Sołtysiak
Dzieło naukowe Profesora Andrzeja Bałandynowicza a filozofia prawa konstytutywnego
Tomasz Kozłowski
O nowy humanizm w edukacji
Hanna Żuraw
Troska o dobro Polaków na Łotwie – piękna idea oraz prawda o trudnych wyborach
Maria Marta Urlińska
Alienacja jako podstawa myślenia inkluzyjnego w resocjalizacji z udziałem społeczeństwa
Sławomir Sobczak
Zmienić świat nienawiści dialogu. Aspekty badawcze dialogu polsko-żydowskiego
Grażyna Olszewska-Baka
O potrzebie bezpieczeństwa współczesnego człowieka
Jerzy Kunikowski, Grzegorz Wierzbicki, Ewa Puch
Formy spędzania wolnego czasu i jego znaczenie dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
Robert Opora
Readaptacja skazanych w wolnościowych strukturach społecznych
Anna Fidelus
Wsparcie readaptacji społecznej nieletnich w Stanach Zjednoczonych
Agnieszka Barczykowska
Prawda w aspekcie procesu sądowego
Mirosław J. Bednarski
Sprawiedliwość naprawcza w pracy probacyjnej z rodziną –kontrowersje i rozstrzygnięcia
Mirosława Gawęcka
Dobro dziecka w polskim postępowaniu w sprawach nieletnich
Justyna Kusztal
Dziecko w przestrzeni mediacji jako pola poszukiwania porozumienia
Monika Wojtkowiak
Rola mediacji oraz Porozumienie bez Przemocy w kształtowaniu umiejętności społecznych i osiąganiu
większej dojrzałości u nieletniego sprawcy
Katarzyna Potaczała-Perz
Mediacja w sprawach karnych z udziałem nieletnich
Norbert Malec
Jak kształcić i wychowywać studentów resocjalizacji na mądrych i dobrych pedagogów?
Hubert Kupiec
Wzajemne wykluczanie
Tadeusz Mędzelowski
Dobro i miłosierdzie? Czyli o postawach katolików wobec sprawców zabójstw
Anetta Jaworska
Krótka historia systemu kar i więzień w Japonii
Stanisław Lipiński
Miejsce instytucji pozarządowych w społeczności lokalnej
Piotr Sopa, Sławomir Sikora
O doniosłości praktycznej teorii Andrzeja Bałandynowicza
Marcin Makaruk
Integrowanie oddziaływań w środowisku lokalnym na rzecz readaptacji społecznej skazanych
Zygmunt Lizak
III. DROGIEMU JUBILATOWI – STUDENCI I DOKTORANCI
Koncepcja sprawiedliwości oparta na inkluzyjnej regulacji stosunków społecznych
Paweł Szczepaniak
Proces tworzenia modelu profilu sprawcy zabójstwa
Arkadiusz Gliszczyński
Zasada prawdy materialnej a wybrane gwarancje procesowe oskarżonego
Michał Dziedzic
Środowisko naturalne jako dobro jednostki i dobro wspólne – wybrane aspekty prawnokarnej ochrony
Edyta Wiszniewska
Rola banku jako dobra publicznego w przeciwdziałaniu przestępstwom bankowym – analiza krytyczna przez
pryzmat koncepcji Diane Vaughan
Michał Pietrzykowski
Bibliografia
Download