ix ogólnopolski festiwal twórczości

advertisement
XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
TEATRALNO-MUZYCZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
ALBERTIANA 2015
REGULAMIN KONKURSU
1. TERMIN I MIEJSCE
1.1. I etap – nadsyłanie płyty z zapisem w formacie DVD z nagranym
przedstawieniem teatralnym lub wykonaniem utworu muzycznego przez solistę, na
adres koordynatora regionu do 19 grudnia 2014 roku.
Przegląd płyt odbędzie się w Krakowie do 9 stycznia 2015 roku.
1.2. II etap – przegląd grup teatralnych i solistów – w miejscu wyznaczonym przez
koordynatorów, w terminie do 21 lutego 2015 roku.
1.3. III etap – finał – 9 marca 2015 r., Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
pl. Św. Ducha 1
2. CEL FESTIWALU
2.1. Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
a) promowanie twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych,
b) aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym
i kulturalnym,
c) likwidowanie barier i przywracanie do pełnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym.
3. UCZESTNICT I ORGANIZATORZY FESTIWALU.
3.1. Uczestnikami Festiwalu są:
- zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie,
z porażeniem mózgowym,
- soliści niepełnosprawni intelektualnie, z porażeniem mózgowym,
wykonujący utwory muzyczne.
3.2. Organizatorami Festiwalu są:
- Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Krakowie
- Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach
4. PRZEBIEG KONKURSU.
4.1.Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – eliminacje regionalne – przegląd spektakli nagranych na płytach z zapisem
w formacie DVD, zebranych w danym rejonie, wybór najlepszych 9 zespołów
teatralnych z danego regionu i najlepszych 3 solistów z danego regionu.
II etap – konkurs sceniczny zespołów i solistów z danego regionu (9 zespołów i 3
solistów), wybór zwycięzców z regionu, 3 zespoły teatralne i 1 solista.
III etap – koncert finałowy z udziałem zwycięzców konkursu, w poszczególnych
regionach.
5. REGIONY KONKURSOWE:
5.1. Należy wybrać odpowiedni region i na adres koordynatora wysłać materiał na
płycie z zapisem w formacie DVD.
5.2. Przyjmuje się, że region, w którym startuje dany uczestnik winien pokrywać się
miejscem jego normalnej działalności.
5.3. Jeśli dany uczestnik działa na terenie dwóch lub więcej regionów, może wybrać
region, w którym zgłosi swój udział w Festiwalu.
5.4.Można zgłosić udział tylko w jednym regionie.
5.5.Zgłoszenie tego samego zespołu lub solisty w dwóch lub więcej regionach
spowoduje dyskwalifikację tego uczestnika.
5.6. Pierwszy region:
Osoba odpowiedzialna: Pan Arkadiusza Stefaniak – Kierownik ŚDS
Adres Koordynatora:
Fundacja im. Brata Alberta – Środowiskowy Dom Samopomocy w Toruniu
adres: ul. Rydygiera 23, 87 – 100 Toruń
tel.: 56 657 59 28, fax 56 657 59 29 , 501 120 624
e-mail: [email protected]
województwa wchodzące w skład I regionu:
- woj. kujawsko-pomorskie
- woj. pomorskie
- woj. warmińsko-mazurskie
- woj. zachodniopomorskie
5.7. Drugi region:
Osoba odpowiedzialna: Pan Jan Bujnowicz – Dyrektor DPS Łódź
Adres Koordynatora:
Fundacja im. Brata Alberta – Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
adres: ul. Helenówek 7; 91- 366 Łódź
tel. 42 658 91 70; 501 899 929
e-mail: [email protected]; [email protected]
województwa wchodzace w skład II regionu:
- woj. mazowieckie
- woj. podlaskie
- woj. łódzkie
5.8. Trzeci region:
Osoba odpowiedzialna: Pan Robert Gondzik – Kierownik WTZ Chrzanów
Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie
adres: ul. Sokoła 8; 32-500 Chrzanów
tel.: 32 623 49 70; 501 899 942
e-mail: [email protected]
województwa wchodzace w skład III regionu:
- woj. małopolskie
- woj. śląskie
- woj. opolskie
5.9. Czwarty region:
Osoba odpowiedzialna: Pan Michał Stanowski
Adres Koordynatora:
Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna” Fundacji
Nieprzetartego Szlaku
adres: ul. Wyścigowa 31; 20- 425 Lublin
tel.: 603 306 687;
e-mail: [email protected]
województwa wchodzace w skład IV regionu:
- woj. podkarpackie
- woj. świętokrzyskie
- woj. lubelskie
5.10. Piąty region:
Osoba odpowiedzialna: Pan Grzegorz Krzykwa – Kierownik WTZ „Wspólnota”
Adres Koordynatora:
Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota”
adres: ul. Smocza 4, 51- 520 Wrocław
tel.: 71 347-29-76; 501 899 938
e-mail: [email protected]
województwa wchodzące w skład V regionu:
- woj. dolnośląskie
- woj. wielkopolskie
- woj. lubuskie
6. OGÓLNE ZASADY
WYSTĘPÓW.
PRZYGOTOWANIA
I
PRZEPROWADZENIA
6.1. Grupy teatralne:
6.1.1. Czas trwania jednego pokazu teatralnego max. 15 min - /zwarta forma
sceniczna/:
- teatralna
- baletowa
- muzyczna
- pantomimiczna lub łączenie tych form
6.1.2.Przekroczenie czasu występu /15 minut/ dyskwalifikuje zespół.
Dyskwalifikacja może nastąpić na każdym etapie Festiwalu.
6.1.3.Pracownicy lub wolontariusze nie mogą brać udziału w występie, wyjątek
stanowi akompaniator dla solisty lub zespołu teatralnego.
6.1.4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów.
6.1.5.Przygotowanie spektaklu i jego przeprowadzenie przez Uczestnika następuje na
jego koszt. Zespoły biorące udział w Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
W ramach poszczególnych przeglądów Organizator zapewnia salę sceniczną,
w miarę możliwości działające w niej wyposażenie techniczne, garderoby.
6.1.6.Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
6.2. Soliści:
6.2.1.Czas trwania jednego utworu muzycznego max 5-7 minut.
6.2.2. Przekroczenie czasu występu dyskwalifikuje solistę.
Dyskwalifikacja może nastąpić na każdym etapie Festiwalu.
6.2.3.Pracownicy lub wolontariusze nie mogą brać udziału w występie, wyjątek
stanowi akompaniator.
6.2.4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów.
6.2.5.Przygotowanie spektaklu i jego przeprowadzenie przez Uczestnika następuje na
jego koszt. Zespoły biorące udział w Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
W ramach poszczególnych przeglądów Organizator zapewnia salę sceniczną,
w miarę możliwości działające w niej wyposażenie techniczne, garderoby.
6.2.6.Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
7. ZASADY
FESTIWALU
POSTĘPOWANIA
W
POSZCZEGÓLNYCH
ETAPACH
7.1. I etap
7.1.1.Należy przesłać, do koordynatora z danego regionu, nagrany spektakl lub utwór
muzyczny, na płycie z zapisem w formacie DVD wraz z kartą zgłoszeniową
informacją o zespole i/lub soliście do wykorzystania w folderze wraz ze zdjęciem
zespołu lub solisty oraz załącznikami, w tym roku prosimy o dołączenie kopii
orzeczenia występujących artystów
– termin nadsyłania zgłoszeń: 19 grudnia 2014 r.
7.1.2. Nagranie spektaklu na płycie z zapisem w formacie DVD powinno obejmować
okno sceniczne, które obejmuje całą scenografię oraz lewą i prawą stronę sceny.
W przypadku braku możliwości uruchomienia płyty lub bardzo złej jakości nagrania,
które uniemożliwi ocenę spektaklu- organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia
zgłoszenia podczas I etapu konkursu.
7.1.3.Spośród przesłanych płyt DVD, jury wybierze do 9 przedstawień oraz do 3
solistów w każdym z regionów.
7.2. II etap
7.2.1.Wybrane w pierwszym etapie zespoły wystąpią na scenie przed jury, które
wyłoni 3 najlepsze spektakle i 1 solistę.
7.2.2.Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu eliminacji, po zakończeniu występów
wszystkich zespołów i solistów.
7.2.3.Eliminacje II etapu będą trwały nie dłużej niż 4,5 godziny z tym że w ciągu
godziny od występu ostatniego zespołu jury ma obowiązek ogłosić wyniki eliminacji.
7.2.3.Termin II etapu zostanie ustalony nie później niż do 21 lutego 2015r.
7.2.4. O terminie II etapu zespoły i soliści wyłonieni w etapie I zostaną
powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.
7.3. III etap
7.3.1. Finał Festiwalu odbędzie się w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie w dniu
9 marca 2015 r. /poniedziałek/.
7.3.2. Nagrodą za zajęcie I miejsca w regionie – zespół i solista wystąpi na deskach
Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie podczas Finału XV Ogólnopolskiego
Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej „Albertiana” oraz otrzyma Maskę Teatru
i nagrodę rzeczową.
7.3.3. Nagrodą za zajęcie II i III miejsca w regionie – delegacje zespołów
teatralnych (max. 10 – osobowe) są zapraszane na widownię do uczestniczenia
w finale Festiwalu i otrzymają w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
nagrodę rzeczową.
7.3.4. W przeglądzie finałowym uczestniczy także, jako gospodarz Festiwalu, Teatr
„Radwanek” – występ poza konkursem.
7.3.5.Przegląd Finałowy nie ma już charakteru konkursu i jego celem jest
zaprezentowanie zwycięzców eliminacji regionalnych.
8. KRYTERIA OCENY KONKURSU.
8.1. Przegląd teatralny.
8.1.1.Wrażenia artystyczne.
8.1.2.Dostosowanie programu do osób biorących udział w spektaklu.
8.1.3.Wkład pracy terapeuty w przygotowanie uczestników oraz ostateczny
zewnętrzny efekt terapeutyczny.
8.2. Występ solisty.
8.2.1.Wrażenie artystyczne.
8.2.2. Znajomość tekstu.
8.2.3. Melodyjność.
9. JURY
9.1. Do oceny i sędziowania w regionalnych przeglądach konkursowych tworzy się
komisje Jury pod przewodnictwem Pani Anny Dymnej.
9.2. W celu przeprowadzenia wyboru najlepszych zespołów w ramach I etapu
eliminacji regionalnych Festiwalu, Przewodniczący Komisji Jury, wyznaczy
trzyosobowe jury, po jednym dla każdego regionu, wskazując przewodniczącego.
Tak ustalone jury dokona wyboru najlepszych 9 zespołów i 3 solistów w regionie na
podstawie przedłożonych płyt DVD.
9.3. W celu przeprowadzenia wyboru najlepszych zespołów i solistów w ramach II
etapu eliminacji regionalnych Festiwalu, Przewodniczący Komisji Jury, wyznaczy
trzyosobowe jury po jednym dla każdego regionu, wskazując przewodniczącego. Tak
ustalone jury dokona wyboru najlepszych 3 zespołów i 1 solisty w regionie w ramach
zorganizowanego przeglądu teatralnego.
9.4. Ustala się, że Jury w niezmienionym składzie oceni wszystkich uczestników
biorących udział w danym regionie. Niedopuszczalna jest zmiana składu zespołu
w ramach jednego etapu.
9.5. Z czynności oceny sporządzony zostaje protokół. Przyjmuje się, że w protokole
z drugiego etapu eliminacji regionalnych winny zostać sporządzone opisowe oceny
uczestników i przyczyny wyboru zwycięzców.
9.6. W zakresie dokonywanych ocen występów jury decyduje większością głosów.
9.7. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługują od nich żadne odwołania.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
10.1.Regulamin obowiązuje od 28 października 2014 r.
10.2. Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w sprawie regulaminu Festiwalu należy
zgłaszać do koordynatorów właściwych regionów.
data .......................................
KARTA ZGŁOSZENIOWA
/ termin nadesłania do 19.12.2014r./
Nazwa jednostki ..................................................................................................................
Imię i nazwisko kierownika ..................................................................................................
Organ założycielski...............................................................................................................
Adres.....................................................................................................................................
Województwo.......................................................................................................................
Tel. ..............................................fax.....................................e-mail.......................................
Zgłaszam udział w eliminacjach do XV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości
Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana 2015” :
nazwa zespołu...........................................................................................................................
tytuł przedstawienia.................................................................................................................
liczba aktorów..........................................................................................................................
liczba opiekunów......................................................................................................................
czas trwania sztuki ( max 15 min)
.....................
osoba odpowiedzialna za przedstawienie ...........................................................................................
wymagania techniczne………………………………………………….………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
krótka charakterystyka przedstawienia .................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
krótka charakterystyka grupy teatralnej ułatwiająca ocenę możliwości aktorów podczas przeglądu
płyt / wiek aktorów, schorzenia sprzężone, ewentualne inne problemy, sposoby przeprowadzania
zajęć artterapeutycznych/……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………....................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zgłaszam udział w konkursie na solistę w ramach XV Ogólnopolskiego Festiwalu
Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Albertiana 2015”
imię i nazwisko solisty...........................................................................................................................
tytuł piosenki /tylko jeden utwór/..........................................................................................................
opiekun...................................................................................
czas trwania występu .............................................................
osoba odpowiedzialna za przygotowanie...............................................................................................
wymagania techniczne:………………………………………………………………………………..
krótka charakterystyka solisty ułatwiająca ocenę możliwości podczas przeglądu płyt
/ wiek, schorzenia sprzężone, ewentualne problemy, sposoby przeprowadzania zajęć/
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem „Albertiana 2015”.
Uwaga
1. Wraz z kartą zgłoszenia należy przysłać nagrany spektakl, występ solisty na płytach z zapisem
w formacie DVD, oraz krótką informację ze zdjęciem zespołu / solisty.
2. Każda jednostka może wystawić tylko jeden zespół i jednego solistę.
3. Laureat eliminacji wystąpi podczas festiwalu „Albertiana 2015” w Krakowie
4. Wypełnione oświadczenia, kopie orzeczeń
5. Ośrodki biorące udział w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie, które zakwalifikują się do finału w Krakowie, są
zobowiązane w ciągu 14 dni po werdykcie dostarczyć do Fundacji Anny Dymnej "Mimo
Wszystko" pismo w którym przedstawią : w jaki sposób udział w Festiwalu, oraz
zaangażowanie w przygotowanie spektakli i utworów muzycznych, które wzięły udział w
konkursie, wpłynął na aktywność społeczną uczestników projektu.
..........................................................
(podpis i pieczątka kierownika)
Download