Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek

advertisement
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW LALEK
SPOTKANIA
INTERNATIONAL PUPPETS THEATRES’ FESTIVAL
MEETINGS
TEATR „BAJ POMORSKI” W TORUNIU
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA to festiwal teatrów, które w swej konwencji,
konstrukcji, charakterze środków scenicznego wyrazu należą do szeroko rozumianego teatru lalkowego i sztuki
animacji. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu w 1994 r.. Do 2007 roku
festiwal nosił nazwę Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek. W 2008 roku została wprowadzona
zmodyfikowana nazwa festiwalu i nowe logo.
REGULAMIN
XXIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRÓW LALEK
SPOTKANIA
14-22 PAŹDZIERNIKA 2016.
1. Organizator:
Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu.
ul. Piernikarska 9
87-100 Toruń
Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.
2. Termin:
Festiwal odbywa się raz w roku. Czas trwania festiwalu to okres nie dłuższy niż 8 dni,
nie krótszy niż 5 dni.
Dwudziesta druga edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 14-22.10.2016r.
3. Idea festiwalu:

na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA prezentowane są
przedstawienia, które wyrastają z poszukiwań w sferze teatru lalek, teatru szeroko
rozumianej animacji, które twórczo kontynuują tradycję tej dziedziny teatru i są
reprezentatywne dla współczesnych przemian w teatrze i kulturze.

przedstawienia festiwalowe adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Podczas festiwalu prezentowane są w dwóch nurtach: dla dzieci (przedstawienia
poranne); dla młodzieży i dorosłych (prezentacje wieczorne).
1

przedstawienia festiwalowe prezentowane są na dwóch scenach Teatru „Baj
Pomorski” oraz na innych salach teatralnych Torunia, według wcześniejszych
uzgodnień z uczestnikami Festiwalu
4. Dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA jest Dyrektor
Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu.
5. Kwalifikacja przedstawień festiwalowych:

spektakle festiwalowe kwalifikuje Dyrektor Festiwalu na podstawie prezentacji
przedstawień na scenach teatralnych, zapisów DVD oraz innych materiałów
dostarczonych przez teatry.

zainteresowane teatry zobowiązane są do nadesłania płyty DVD z pełnym zapisem
zgłoszonych przedstawień, karty zgłoszenia (wypełnionej oddzielnie dla każdego
proponowanego przedstawienia), starannie wybranych, nadających się do druku
fotografii (minimum 5), recenzji, materiałów promocyjnych (program, plakat,
afisz) oraz informacji o spektaklu i teatrze, które zostaną wykorzystane w
programie festiwalowym.

termin nadsyłania zgłoszeń: do 3o czerwca 2016 r.

wyniki kwalifikacji zostaną przekazane drogą elektroniczną i opublikowane na
stronie internetowej Teatru „Baj Pomorski” do dnia 31 lipca 2016r.
6. Zobowiązania uczestników Festiwalu:

zakwalifikowane teatry zobowiązane są do zagrania w trakcie Festiwalu jednego
przedstawienia. Organizator może indywidualnie negocjować większą ilość
prezentacji festiwalowych.

wszelkie należności z tytułu praw autorskich uczestnicy Festiwalu regulują we
własnym zakresie.

uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na bezpłatne zamieszczanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych nadesłanych organizatorowi w mediach i
publikacjach festiwalowych oraz bezpłatną rejestrację przez organizatorów, stacje
radiowe i telewizyjne fragmentów przedstawień.
7. Organizatorzy zapewniają:

noclegi na czas czynnego uczestnictwa w Festiwalu( pokoje 2 osobowe)

honorarium za przedstawienie ustalone w porozumieniu z zaproszonymi teatrami
po zakończeniu kwalifikacji;

koszty transportu (do indywidualnego ustalenia z organizatorem)

warunki techniczne do prezentacji przedstawienia oraz dyżury elektroakustyków,
pracowników obsługi sceny i opiekę organizacyjną;
2

materiały reklamowe.
8. Jury Festiwalu:
Festiwal ma charakter konkursowy. Oceny spektakli dokonują trzy grona jurorów:

jury dziecięce –
w jego skład wchodzą uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów;

jury profesjonalistów – powoływane przez Dyrektora Festiwalu;

jury Związku Artystów Scen Polskich.
Jury ma obowiązek obejrzeć wszystkie przedstawienia konkursowe. Jury dziecięce –
przedstawienia konkursowe dla młodych widzów.
9. Nagrody Festiwalu:
Nagrodami na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA są:

GRAND PRIX – nagroda Prezydenta Miasta Torunia dla najlepszego
przedstawienia Festiwalu przyznawana przez jury profesjonalne.

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za najlepsze
przedstawienie dla dzieci przyznawana przez Jury dziecięce.

Nagroda za reżyserię przyznawana przez jury profesjonalne

Nagroda za scenografię przyznawana przez jury profesjonalne

Nagroda za muzykę przyznawana przez jury profesjonalne

Nagroda aktorska za najlepszą rolę kobiecą przyznawana przez jury profesjonalne

Nagroda aktorska za najlepszą rolę męską przyznawana przez jury profesjonalne
Jury profesjonalne ma prawo przyznania 3 wyróżnień honorowych.
Jury przyznaje nagrody w kwotach ustalonych przez Dyrektora Festiwalu. Zmiany mogą
nastąpić wyłącznie za jego zgodą.

Jury ZASP-u przyznaje Nagrodę im. Jana Wilkowskiego za indywidualną kreację
aktorską w dziedzinie animacji.
3
Download