Radom, Festiwal Lalki i Słowa

advertisement
IV Ogólnopolski Festiwal Lalki i Słowa
Radom, 30 maja 2017 r.
REGULAMIN
ORGANIZATOR FESTIWALU
Dom Kultury „Idalin”, ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom,
tel./fax. (48) 365 27 17, e-mail: [email protected]
www.dkidalin.radom.pl
TERMIN I MIEJSCE
IV Ogólnopolski Festiwal Lalki i Słowa odbędzie się w dniu
30 maja 2017 r. o godz.10 w DK Idalin w Radomiu.
UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież szkolna, z ośrodków kultury oraz osoby zgłaszające się indywidualnie,
uprawiające sztukę żywego słowa.
CELE FESTIWALU
 Uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej
 Poznanie i rozwój sceniczny wykonawców poprzez udział w różnych formach pracy nad
słowem: od recytacji do tworzenia kreacji aktorskich w teatrze jednego aktora
 Edukacja w zakresie sztuki żywego słowa i mowy scenicznej
 Promocja twórczości teatralnej i osobowości scenicznych dzieci i młodzieży
 Integracja środowiska ruchu recytatorsko-teatralnego oraz edukacja teatralna poprzez
udział w warsztatach aktorskich i animacji przedmiotu
KATEGORIE WIEKOWE
 dzieci 9-12 lat
 młodzież gimnazjalna 13-15 lat
 młodzież szkół ponadgimnazjalnych 16-19 lat
WARUNKI UCZESTNICTWA
 Słowo - recytacja– występ indywidualny, czas trwania recytacji do 5 min
(Jeden wiersz lub fragment prozy z literatury polskiej lub powszechnej dowolnego autora)
 Teatry Jednego Aktora - czas trwania od 10 do 30 min.
(Tematyka monodramu i inspiracje literackie są dowolne. Zachęcamy do użycia technik
lalkowych, kukiełkowych, animacji przedmiotu, ale nie jest to warunek konieczny)
 Wywiedzione ze słowa – czas trwania do 8 min.
(Występ indywidualny - poszerzenie możliwości prezentacji recytatorskiej. Ilość tekstów do
budowania repertuaru jest dowolna, program może być przygotowany w oparciu o jeden
tekst lub połączenie wielu różnych fragmentów prozy czy poezji - w zależności od wyobraźni
uczestnika - tak, by tworzył sceniczną wypowiedź w konkretnej sprawie. Słowo ma być
impulsem do tworzenia historii poza słowem, przypominającej etiudę teatralną, wzbogaconą
przez ruch sceniczny, użycie nieoczekiwanego przedmiotu lub rekwizytu na wiele
sposobów, rytmu, śpiewu – dźwięku (nie chodzi o wykonanie piosenki, czy popis
wokalny), zaskakującej kompozycji przestrzeni gry, wyrazistej kompozycji gestu czy
elementu tańca. W budowaniu występu można korzystać z wybranych elementów.
Występowi należy nadać tytuł, który ma być kluczem do odczytania sensu wypowiedzi
scenicznej. Program może być komediowy jak i poważny. Wszystko zależy od przesłania
i wyobraźni przygotowujących program).
JURY I NAGRODY
 Festiwal ma formę konkursu. Przedstawienia oceniać będzie jury (aktorzy, reżyserzy,
praktycy teatru) powołane przez organizatora festiwalu, które przyzna nagrody
i wyróżnienia rzeczowe dla wykonawców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Jury przy ocenie występów weźmie pod uwagę następujące kryteria: prawdę
sceniczną aktorów, osobowość, wyobraźnię, dobór repertuaru do możliwości
wykonawczych, interpretację tekstów, ogólny wyraz artystyczny.
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 15 maja 2017 r. dokładnie wypełnionej
karty
uczestnictwa
dołączonej
do
regulaminu
na
adres:
e-mail:
[email protected]
Bliższe informacje można uzyskać u organizatora festiwalu: Marzena OdzimekJarosińska – instruktor ds. teatru (pon. – wt. w godz. 10-12) tel. (48) 365 27 17

Koszty związane z przyjazdem zespołów oraz ubezpieczeniem uczestników
pokrywają sami wykonawcy, ich opiekunowie lub instytucje delegujące. Organizator
nie zapewnia noclegów i wyżywienia podczas trwania festiwalu.

Z jednego ośrodka lub szkoły można zgłosić w każdej kategorii wiekowej:
Słowo - recytacja – 4 osoby
Teatr Jednego Aktora - 1 wykonawcę
Wywiedzione ze słowa – 3 osoby
O zakwalifikowaniu na festiwal uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora
drogą elektroniczną na wskazany w karcie zgłoszenia adres e- mail.
W przypadku dużej ilości uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Twórcy teatrów jednego aktora, recytatorzy, wywodzący ze słowa zgłaszający się do
udziału w festiwalu wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, audio i wideo oraz na
bezpłatne zamieszczenie swojego wizerunku na potrzeby związane z organizacją
festiwalu. Uczestnicy są zobowiązani do osobistego odebrania nagrody lub
wydelegowania swojego przedstawiciela na ceremonię zakończenia festiwalu, która
odbędzie się po przesłuchaniu wszystkich uczestników oraz przeprowadzonych przez
jury warsztatach aktorskich.

Imprezy
towarzyszące
w
ramach
festiwalu
odbędą
się
warsztaty aktorskie dla uczestników i instruktorów. Organizatorzy uprzejmie proszą
uczestników oraz instruktorów o udział w proponowanych warsztatach podczas
trwania festiwalu.

Organizator Festiwalu Lalki i Słowa w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie
prawo do zmian regulaminowych.
Download