REGULAMIN

advertisement
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUK AUTORSKICH I ADAPTACJI
„WINDOWISKO” 2016
REGULAMIN
1. Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji WINDOWISKO 2016
odbędzie się w Teatrze Miejskim Miniatura w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 16, w
dniach 21-22 października 2016r.
2. Festiwal WINDOWISKO to prezentacje małych form teatralnych. Czas trwania
prezentacji nie może przekroczyć 60 min. ( Czas montażu i demontażu do 40
minut).
3. W festiwalu mogą brać udział teatry realizujące spektakle oparte na
tekstach autorskich, własnych lub napisanych dla teatru oraz teatry
realizujące swoje spektakle w oparciu o teksty niesceniczne (proza,
publicystyka, poezja).
4. Z udziału w festiwalu wyłączone są kabarety, teatry ruchu, pantomimy,
tańca oraz teatry realizujące repertuar dla dzieci.
5. Do udziału w WINDOWISKU zespoły są kwalifikowane przez radę artystyczną po
nadesłaniu: wypełnionej karty zgłoszenia, scenariusza oraz płyty z
zarejestrowanym spektaklem (CD, DVD).
6. Zgłoszenia należy przesłać na adres: WINDA – Gdański Archipelag Kultury,
ul. Racławicka 17, 80–406 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 15
września 2016.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji zespołów bez oglądania
płyty CD/DVD z nagranym spektaklem.
8. Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu WINDOWISKO zostaną
poinformowane do 25 września 2016 r.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów
w czasie festiwalu.
10. Festiwal ma charakter otwarty dla publiczności.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów
filmowych powstałych w czasie trwania festiwalu.
12. Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych
ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu.
13. Organizatorzy nie odsyłają scenariuszy spektakli.
14. Prezentacje odbędą się w Teatrze Miniatura, który dysponuje dwoma scenami.
Sala Prób , Sala Kameralna.
15. Organizatorzy nie zapewniają elementów scenograficznych.
16. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać wszystkie informacje.
17. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.
18. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z pobytem oraz przyjazdem
zakwalifikowanych zespołów.
19. Festiwal ma charakter konkursowy.
20. Zespołom zakwalifikowanym do udziału w festiwalu organizatorzy zapewniają:
 Identyfikatory,
 Materiały reklamowe festiwalu WINDOWISKO 2016 (plakat, program)
 Udział w imprezach towarzyszących.
 Nocleg na czas trwania festiwalu od 21 do 23 października.
21. Przedstawienia oceniać będzie trzyosobowe jury, złożone z wybitnych
przedstawicieli świata teatru.
22. Jury przyzna nagrody finansowe, osobom fizycznym, ufundowane przez
Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska dla
najlepszych spektakli tej edycji.
23. Przewidywana wysokość nagród to: Nagroda Marszałka Województwa
Pomorskiego – Grand Prix 4.000 PLN, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska
– Gdańskie Stypendium Teatralne w wysokości 8.000 PLN dla najlepszego
reżysera festiwalu, Nagroda Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury w
wysokości 2.000 PLN dla najlepszego aktora/aktorki.
24. Jury po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, wyłoni laureata lub
laureatów konkursu.
25. Posiedzenie jury będzie zamknięte dla publiczności i teatrów biorących udział w
konkursie.
26. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania Grand Prix i podzielenia nagrody
Marszałka Województwa Pomorskiego na dwie nagrody pomiędzy twórców
najlepszych spektakli.
27. Teatr zakwalifikowany do udziału w festiwalu zobowiązuje się do wydelegowania
osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu w dniu uroczystego
zakończenia festiwalu. W przypadku braku takiej osoby, teatr pokrywa koszty
związane z odebraniem ewentualnego wyróżnienia.
28. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu lub zmiany
regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
Kontakt:
Winda – Gdański Archipelag Kultury
ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk
tel. (058) 344 90 53, fax. 344 77 93
mail: [email protected]
www.winda.gda.pl
www.windowisko.pl
koordynator artystyczny festiwalu:
Tomasz Kobiela
Kontakt:
[email protected]
Download