Status Zespołu Szkół w Donaborowie

advertisement
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
W DONABOROWIE
Tekst jednolity z 1.03.2010
§1
Niniejszy statut jest statutem Zespołu Szkół w Donaborowie zwanym dalej „Zespołem”.
§2
Zespół używa następującej pieczęci: Zespół Szkół w Donaborowie, 63-604 Baranów,
Donaborów 91. NIP 619-19-03-241.
§3
Inne informacje o Zespole.
1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Rada gmin Baranów.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Kurator Oświaty
w Poznaniu
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Donaborowie, zwana dalej szkołą,
2) Publiczne Przedszkole Samorządowe w Donaborowie, zwane dalej przedszkolem.
CELE, ZADANIA I ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 4.
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach
wydanych na jej podstawie oraz w statutach szkoły i przedszkola.
§5
1 Organizacja Zespołu Szkół opiera się na własnych statutach z uwzględnieniem
postanowień wynikających z niniejszego statutu.
2. Na czele Zespołu stoi dyrektor Zespołu, który zatrudnia nauczycieli i pracowników
obsługi.
3. Dyrektor Zespołu realizuje w odniesieniu do całości Zespołu zadania przewidziane dla
dyrektora w:
1) ustawie z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty,
2) ustawie z dn.26 stycznia 1981r. Karta Nauczyciela,
3) rozporządzeniach,
4) statucie szkoły.
4. Dyrektor używa pieczęci podpisowej o treści: Dyrektor Zespołu Szkół w Donaborowie
5. Dyrektor jest odpowiedzialny:
1) jak każdy nauczyciel,
2) służbowo przed radą pedagogiczną, organem prowadzącym oraz organem pełniącym
nadzór pedagogiczny, za
a) sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych,
b) poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej placówek wchodzących w skład Zespołu,
c) nadzór pedagogiczny i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
d) bezpieczeństwo osób,
e) dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy swoich podwładnych.
§6
Zespół posiada wspólną bibliotekę . Prowadzenie biblioteki należy do zadań bibliotekarza.
§7
2
Zespół posiada wspólne archiwum. Prowadzenie archiwum należy do zadań sekretarza
szkoły.
§8
Obsługa administracyjno- gospodarcza Zespołu należy do zadań dyrektora zespołu zaś
obsługa finansowo- księgowa należy do Zespołu Obsługi Szkół w Baranowie.
§9
W Zespole działa jedna komisja socjalna. Środki finansowe zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych i funduszu mieszkaniowego są scentralizowane na szczeblu Zespołu.
ORGANY ZESPOŁU
§ 10
1. W zespole działają następujące organy:
1) dyrektor zespołu,
2) rada pedagogiczna szkoły w skład której wchodzi nauczyciel przedszkola,
3) rada rodziców reprezentująca rodziców uczniów i rodziców dzieci z oddziału
przedszkolnego przy szkole i przedszkola
4) samorząd uczniowski.
2. Kompetencje, uprawnienia oraz organizację działania organów określone są w:
1) statucie szkoły,
2) regulaminie rady pedagogicznej szkoły,
3) regulaminie rady rodziców przy Zespole,
4) regulaminie samorządu uczniów.
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY
§ 11
1.W szkole i w przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnoobsługowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE
§ 12
1. Zasady przyjęcia uczniów do szkoły regulują przepisy w sprawie przyjmowania uczniów
do szkół
2. Zasady naboru dzieci do przedszkola określa Statut przedszkola.
3. Prawa i obowiązki dzieci i uczniów określają : statut szkoły i statut przedszkola.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Tablice placówek wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu a u dołu
nazwę szkoły i przedszkola.
2. Na świadectwach szkolnych wydawanych przez Zespół podaje się nazwę: Szkoła
Podstawowa w Donaborowie.
3
§ 14
1.Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 15
1.Statut Zespołu zatwierdzono uchwałą rady pedagogicznej z dnia 10.12 1996r.
2.Zmiany w statucie i tekst jednolity przyjęto uchwałą rady pedagogicznej 1.03.2010 r.
4
Download