Memorandum_18.11.14 - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

advertisement
MEMORANDUM INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE WYBORU OPERATORA CENTRUM KULTURALNOREKREACYJNEGO W MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
SPIS TREŚCI
1.
Wstęp ............................................................................... 3
2.
Opis Przedsięwzięcia...................................................... 4
3.
Pytania do potencjalnych Operatorów ....................... 11
strona 2
1. Wstęp
Niniejsze memorandum („Memorandum Informacyjne”) zostało sporządzone dla potencjalnych inwestorów
prywatnych zainteresowanych zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym („Umowa”), dotyczącej
realizacji Przedsięwzięcia, którego celem jest świadczenie kompleskowych usług w zakresie zarządzania
i obsługi infrastruktury przekazanej przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Umowa zostanie zawarta z partnerem prywatnym („Operator”), wyłonionym w postępowaniu prowadzonym
przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.), a także zgodnie z innymi
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Lokalizacja Przedsięwzięcia na planie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
strona 3
2. Opis Przedsięwzięcia
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa Centrum KulturalnoRekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Zgodnie z założeniami Muzeum stworzona
infrastruktura służyć będzie rozszerzeniu oferty kulturowej i wzrostowi jej dostępności dla osób spoza regionu,
a także rozwojowi gospodarczemu i zmniejszeniu stopy bezrobocia. Budowa bazy noclegowo – rekreacyjnej
będzie uzupełnieniem istniejącego kompleksu muzealnego oraz pozwoli Muzeum na prowadzenie aktywnej
turystyki biznesowej. Z kolei budowa sali koncertowo-konferencyjnej wraz z pomieszczeniem przeznaczonym
dla tłumaczy oraz sceną pozwoli organizować sympozja oraz konferencje, dla krajowych oraz zagranicznych
firm prywatnych, koncernów, grup naukowych i rządowych. W ramach inwestycji powstają także obiekty
sportowo – rekreacyjne – basen oraz usługi towarzyszące:siłownia, jacuzzi, sala internetowa, salon fryzjerski,
solarium, kręgle, bilard oraz wiele innych. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2015
roku.
Aktualnie budowane Centrum kulturalno - rozrywkowe będzie składać się pięciu oddylatowanych od siebie
budynków, które połączone są wspólną płytą fundamentową. Trzy z nich (nr 1, 3 i 5) są elementami
dominującymi, nawiązującymi swoim kształtem do dawnych wiejskich stodół. Połączenia między ww.
budynkami stanowią budynki nr 2 i 4, które są ukryte pod zielonymi skarpami wkomponowanymi w otoczenie
– las oraz istniejące zabudowania skansenu. Dzięki lokalizacji części funkcji pod tarasami pokrytymi trawą
uzyskano możliwość optycznego zmniejszenia widocznej kubatury budynków.
Schemat Centrum kulturalno-rozrywkowego w Sierpcu.
strona 4
Budynek nr 1 składa się z czterech kondygnacji. Na parterze zlokalizowano salę widowiskową, scenę,
pomieszczenia zaplecza oraz hol główny z komunikacją. Widownia pomieści łącznie 242 osoby - 206 osób na
poziomie podstawowym i 36 na balkonie. Na poziomie pod balkonami umieszczono pomieszczenia obsługi
Sali (oświetleniowca i dźwiękowca) oraz kabiny tłumaczy. Na kolejnych kondygnacjach (I i II piętro)
zlokalizowano biura wraz z toaletami. Cały budynek jest podpiwniczony– piwnice w całości przeznaczono na
pomieszczenia techniczne do obsługi Sali widowiskowejz dodatkowym zapleczem socjalno-sanitarnym.
Budynek nr 2 składa się z dwóch kondygnacji i stanowi łącznik pomiędzy budynkiem 1 i 3. W parterze
zlokalizowano toalety, strefę kuchenną oraz magazynki z zapleczem scenicznym, a w kondygnacji
podziemnej pomieszczenia socjalne, magazyny kuchenne, szatnie rekreacji oraz pomieszczenia techniczne
do obsługi budynku.
Budynek
nr
3
jest
budynkiem
centralnym,
otwartym
z
kręgielnią
w
kondygnacji
podziemnej
i wielofunkcyjnymi salami na parterze i na I piętrze. Na parterze zlokalizowano hol główny z restauracją.
Z budynku nr 3 można przejść do innych części Centrum – na prawo do Sali koncertowo-konferencyjnej, na
lewo do zespołu basenów.
Budynek nr 4 jest dwukondygnacyjnym obiektem, stanowiącym funkcjonalny łącznik pomiędzy budynkami nr
3 i 5. W parterze zlokalizowano basen, a w kondygnacji podziemnej pomieszczenia techniczne do obsługi
basenu.
Budynek nr 5 jest obiektem podzielonym na dwie części podpiwniczoną i niepodpiwniczoną. Część
podpiwniczona jest czterokondygnacyjna, natomiast niepodpiwniczona jest trójkondygnacyjna. Na parterze
zlokalizowano restaurację hotelową oraz zespół basenów, na który składają się basen główny z wydzielonymi
częściami pływacką i rekreacyjną, brodzik dla dzieci, basen jaccuzi wewnętrzny oraz basen jaccuzi
zewnętrzny. Z kolei w kondygnacji podziemnej zlokalizowano dodatkowe pomieszczenia basenowe, gabinet
masażu, solaria, zespół SPA oraz pomieszczenia techniczne. Pierwsze oraz drugie piętro w całości
przeznaczono na pokoje hotelowe, które pomieszczą łącznie 150 osób.Wskazać również należy, iż w ramach
ww. projektu zostanie zakupione wyposażenie do budynków powstałych w wyniku realizacji inwestycji.
strona 5
Wizualizacja pokoju hotelowego wraz z wyposażeniem.
Tabelaryczne ujęcie przyjętych funkcji w budynku:
Kondygnacja
-1
0
1
2
część 1
strefa techniczna -
hol sali
sala
sala
(stodoła
ceglana)
kotłownia,
sala
obsługa sali
balkon
biura
pomieszczenie
VIP
wentylatorownia,
mag. oleju
(pod skarpą)
_
biura
zaplecze sali
garderoby zbiorowe,
magazyny sali
część 2
antresole
pom. zaplecza
kuchni,
zaplecze sali
garderoby,
pom. techniczne,
toalety zespołu,
_
_
_
szatnie strefy siłowni, kuchnia restauracji,
kieszeń sceniczna,
strona 6
Kondygnacja
-1
0
1
2
antresole
część 3
strefa rekreacji:
hol główny,
_
_
(stodoła z
łupka)
kręgielnia, siłownia
recepcja nr 1
sala
wielofunkcyjna
,
_
część 4
(pod skarpą)
restauracja,
strefa techniczna
basenu
ogród zimowy,
hol przed salą
wielofunkcyjną
basen,
_
_
hotel
hotel
szatnie basenu,
plac zabaw dla
dzieci,
część 5
strefa techniczna
basen
(stodoła
drewniana)
basenu,
szatnie basenu,
sauny,
hol basenowy,
wentylatorownia
barek przy
basenie,
hotel
zaplecze barku,
recepcja nr 2,
ochrona,
Do głównych parametrów projektowanego budynku zaliczamy:
Lp.
Opis
Wartość
1
Przeznaczenie budynku
Budynek hotelowo-konferencyjny wraz z
niezbędną infrastrukturą
2
Poziom posadowienia parteru
113,00 m n.p.m.
3
Powierzchnia zabudowy
3511,7 m2
4
Kubatura
51692 m3
5
Powierzchnia całkowita
11134,5 m2
6
Łączna powierzchnia użytkowa
8261.03 m2
7
Szczegółowe powierzchnie użytkowe
7a
Powierzchnia użytkowa - część naziemna
5771.48 m2
7b
Powierzchnia użytkowa - część podziemna
2489.55 m2
-
Powierzchnia użytkowa – kondygnacja -1 (piwnice)
2489.55 m2
strona 7
Lp.
Opis
Wartość
-
Powierzchnia użytkowa – kondygnacja – 0 (parter)
3011.15 m2
-
Powierzchnia użytkowa – kondygnacja +1
1436.55 m2
-
Powierzchnia użytkowa – kondygnacja +2
1115.18 m2
-
Powierzchnia użytkowa – antresole nad pokojami
hotelowymi
208.60 m2
8
Ilość kondygnacji:
4
nadziemnych
3
podziemnych
1
9
Wysokość budynku do okapu
11.00 m
10
Całkowita wysokość budynku – do kalenicy
15.00 m
11
Długość budynku- max
63.86 m
12
Szerokość budynku
74.74 m
13
Ilość klatek schodowych
8
14
Podstawowe parametry sali (w części budynku nr 5)
A
Ilość miejsc:
292
-na poziomie podstawowym
256 w tym 40 demontowalnych
-na balkonach
36
b
wysokość sali
9.39 m (12.7 – do kalenicy)
c
szerokość sali
14.16 m między okładzinami
d
kubatura sali
4144 m3
Powstała w ramach projektu unijnego infrastruktura będzie własnością Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu. Jednocześnie zgodnie z założeniami Muzeum przedmiotowa infrastruktura zostanie przekazana
zewnętrznemu Operatorowi, którego zadaniem będzie prowadzenie działalności gospodarczej oraz jej
eksploatacja, przez którą rozumiemy w szczególności utrzymanie i zarządzanie oraz dokonywanie
niezbędnych nakładów i inwestycji zmierzających do zachowania celu, w jakim ta infrastruktura została
wybudowana. Zakłada się, iż operator będzie prowadził działalność zbieżną z celami dofinansowanego
projektu.
strona 8
Na mocy Umowy, Operator będzie zobowiązany do wykonywania zadań za Wynagrodzeniem, które będzie
pochodziło od użytkowników przedmiotowej infrastruktury – opłat pobieranych od klientów Centrum
kulturalno-rozrywkowego. Zatem powyższe Wynagrodzenie będzie miało charakter prawa do pobierania
pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Rozpoczęcie procedury wyboru Operatora planowane jest na I kwartał 2015 r.
TRYB REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej, a także z uwagi na charakter planowanego rodzaju
wynagrodzenia przysługującego Operatorowi, Muzeum uznało, że projekt ten może być realizowany
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym, bowiem przedsięwzięcie wpisuje się w założenia ustawy zarówno w zakresie
przedmiotowym, jak i podmiotowym.
UMOWA
Zawarcie Umowy nastąpi po przeprowadzeniu przez Muzeum postępowania, w którym zostanie wyłoniony
Operator. Zgodnie z wymogami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,Umowa przygotowana na jej
podstawie będzie regulować w szczególności następujące kwestie:
1.
Czas trwania umowy,
2.
Określenie przedmiotu umowy,
3.
Prawa i obowiązki stron (podział zadań),
4.
Podział ryzyk projektowych,
5.
Zasady przekazania nieruchomości,
6.
Uprawnienia kontrolne Muzeum,
7.
Sposób wynagradzania Operatora,
8.
Zasady eksploatacji powstałej infrastruktury,
9.
Zasady monitorowania realizcji przedsięwzięcia,
10.
Sposób rozwiązywania sporów,
11.
Odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie umowy,
12.
Przesłanki i zasady rozwiązania lub odstąpienia od umowy,
13.
Zasady dysponowania składnikami majątkowymi po wygaśnięciu (rozwiązaniu) umowy.
strona 9
WYNAGRODZENIE OPERATORA
Stosownie do przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny jest zobowiązany do
realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia w całości wydatków na jego realizację (lub
zapewnienia poniesienia ich przez osobę trzecią), a podmiot publiczny zobowiązany jest do współdziałania
w osiągnięciu tego celu.
Zakłada się, że wynagrodzenie Opertaora będzie oparte przede wszystkim o prawo do pobierania pożytków
z przedmiotu partnerstwa publiczno–prywatnego, zatem jedynym elementem wyngrodzenia będą opłaty
pochodzące od użytkowników infrastruktury – klientów Centrum. Zatem Muzuem wymaga od Operatora
samodzielnego finansowania oraz eksplotacji przekazanej infrastruktury przez określony w umowie czas, przy
jednoczesnym ponoszenia zasadniczej części ryzyka ekonomicznego realizcji przedsięwzięcia.
Powyższe oznacza, że w przypadku poniesienia jakichkolwiek strat Muzeum nie będzie zobowiązane do ich
wyrównania. Muzeum nie przewiduje udzielenia w jakiejkolwiek formie poręczenia, gwarancji ani żadnej innej
formy zabezpieczenia jakiegokolwiek długu zaciągniętego w związku z wykonywaniem zadań Operatora na
majątku należącym do Muzeum. Muzeum nie przewiduje również własnego udziału kapitałowego w realizacji
Przedsięwzięcia.
PRZEKAZANIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, wniesienie wkładu własnego
w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia,
użytkowania, najmu albo dzierżawy, a także w związku z art. 13a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 poz. 518 ze zm.).Muzuem przewiduje, że Operator uzyska
prawo do korzytsania z budynku na podstawie umowy dzierżawy, co umożliwi mu świadczenie usług
w oparciu o przekazaną infrastrukturę. Jednocześnie w zamian za możliwość używania nieruchomości oraz
pobierania z niej pożytków Operator będzie płacić ustalony czynsz.
PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

IV kwartał 2014 r. - etap przygotowania niezbędnych analiz,

I kwartał 2015 r. - etap przygotowania postępowania oraz wszczęcie postępowania o wybór Operatora,

I-II kwartał 2015 r. – etap prowadzenia postępowania z wykonawcami oraz wybór najkorzystniejszej
oferty,

II połowa 2015 r. – planowane zawarcie umowy o PPP.
strona 10
Kontakt:
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Memorandum prosimy kierować na następujący adres:
Anna
Rzeszotarska
tel:
24/2752883;
kom.608062652;
fax:
24/2755820.e-
mail:[email protected]
Paweł Kuźma, tel: +48 690 003 192.; fax: +48 22 349 97 [email protected]
3. Pytania do potencjalnych Operatorów
Przedstawione poniżej pytania mają na celu poznanie wstępnej opinii potencjalnych wykonawców
zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia.
Niniejsza ankieta nie stanowi oferty handlowej, a tzw. test rynku, który pomoże Muzeum
w opracowaniu optymalnego modelu przedmiotowego przedsięwzięcia. Przekazane przez Państwa
informacje pozostaną w pełni poufne. Wszelkie aspekty, których dotyczą poniższe pytania będą
przedmiotem negocjacji w ramach procedury wyboru Operatora dla planowanej inwestycji.
Pytania do potencjalnych parterów prywatnych:
a.
Według przeprowadzonych przez Muzeum analiz, szacunkowy okres na jaki zawarta zostanie umowa
z Operatorem wyniesie około 15 lat. Czy Państwa zdaniem okres ten jest odpowiedni?
b.
Czy przyjęty przez Muzuem wstępny harmonogram działań jest Państwa zdaniem możliwy do
zrealizowania? Jeśli nie, jakie ewentualne modyfikacje są Państwa zdaniem wskazane?
c.
W jaki sposób chcieliby Państwo zrealizować przedsięwzięcie? Samodzielnie, w konsorcjum, czy
korzystając z potencjału podmiotów trzecich?
d.
Czy są Państwo zainteresowani eksploatacją całego kompleksu Centrum czy też jego poszczególnymi
częściami. Jeśli tak, to którymi?
e.
Czy posiadają Państwo preferencje co do formy prawnej przekazania nieruchomości Operatorowi?
strona 11
f.
Jakiego rodzaju wsparcie ze strony Muzeum w największym stopniu pozwoliłyby Państwu zdecydować
się na realizację przedsięwzięcia?
g.
Czy w przypadku wszczęcia postępowania o wybór Operatora dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
byliby
Państwo
zainteresowani
złożeniem
wniosku
o
dopuszczenie
do
udziału
w
tym
postępowaniu?Jeśli nie, prosimy o wskazanie zastrzeżeń.
h.
Czy przyjęty model wynagrodzenia Operatora wydaje się Państwu odpowiedni?Jeśli nie, prosimy
o wskazanie zastrzeżeń.
i.
Czy dostrzegają Państwo inne, nieobjęte wstępnymi założeniami elementy, które zdaniem Państwa są
pożądane w ramach projektu? Jeśli tak, to jakie?
Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi materiałami i udzielenie odpowiedzi na postawione powyżej
pytania.
Państwa opinia, jako potencjalnych wykonawców, ułatwi nam ukształtowanie szczegółowych założeń
planowanego przez Muzeum
przedsięwzięcia i pomoże usprawnić etap negocjacji przewidziany
w ramach postępowania o wybór Operatora.
Odpowiedzi prosimy o przekazanie na adres poczty elektronicznej:
[email protected]
[email protected]
strona 12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards